0

giải chi tiết 250 câu vô cơ hay và khó tập 1 nguyễn thành tín

50 2,817 3
  • giải chi tiết 250 câu vô cơ hay và khó tập 1 nguyễn thành tín

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2016, 21:16

TẬP  27-7-2016 TÁC GIẢ : NGUYỄN THÀNH TÍN – 12 Toán (13-16) Trường THPT Chuyên Tiền Giang Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang LỜI NÓI ĐẦU  Đây tài liệu anh dành tặng em khóa sau anh , hy vọng với tài liệu em cảm thấy có chút điều bổ thêm cho số phương pháp làm tập , anh hy vọng sau tài liệu em có tăng trưởng vượt bậc cách suy nghĩ đứng trước toán hóa qua tài liệu em giống anh thêm yêu thích môn Hóa bỏ lo sợ giải Hóa Vô nói riêng toán Hóa nói chung Chúc em có mùa thi 2017 thành công rực rỡ đạt mong ước học , ta chắn thu nụ cười sau buổi chiều ngày 3-7-2017  Đây tài liệu xin dành tặng nhóm Hóa Học Bookgol nơi rèn luyện em , giúp em nhiều việc học Hóa  Ngoài : nguồn tài liệu rộng lớn nên trình biện soạn có số tên tác giả nên em không trích dẫn mong tác giả bỏ qua cho em  Trong trình biên soạn nhiều sai sót mong em ,bạn , anh Thầy ( cô) bỏ qua Tiền Giang , ngày 10 tháng năm 2016 Người biên soạn Nguyễn Thành Tín “ PHÍA TRƯỚC CHÚNG TA KHÔNG PHẢI LÀ GIAN NAN MÀ PHÍA TRƯỚC CHÚNG TA LÀ VINH QUANG ĐANG CHỜ ĐÓN Trích : Thầy Vũ Khắc Ngọc “ Do vượt qua gian gian lúc luyện thi sau gặt vinh quang chờ đón em Anh ủng hộ em !!!!!! Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang Câu 1: Hòa tan 31,12 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg , Fe , Fe3O4 FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 KNO3 Sau phản ứng thu 4,48 lít hỗn hợp khí Y ( đktc) gồm ( CO2, NO , H2 , NO2 ) có tỉ khối so với H2 14,6 dung dịch Z chứa muối trung hòa có tổng khối lượng m gam Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch Z thu 140,965 gam kết tủa trắng Mặt khác cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z thấy có 1,085 mol NaOH phản ứng đồng thời thu 42,9 gam kết tủa 0,56 lít khí T ( đktc) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Cho nhận định sau : (a) Giá trị m 82,285 gam (b) Số mol KNO3 dung dịch ban đầu 0,225 mol (c) Phần trăm khối lượng FeCO3 hỗn hợp X 18,638% (d) Số mol Fe3O4 X 0,04 mol (e) Số mol Mg X 0,15 mol Số nhận định : A B C D ( Trích đề thi thừ trường THPT Chuyên Bến Tre ) Lời giải +  Từ 0.56 lít khí  NH4 0.025 mol Từ BaCl2  SO42- 0.605 mol Đặt số mol KNO3 a mol Ta có : có khí H2 bay  NO3- hết  Na  1.085 mol  BTDT   a  0.125 mol Vậy cho qua NaOH dung dịch sau phản ứng chứa :  K  a mol  SO 2 0.605 mol   Fe 2 x mol  2  Mg y mol BTDT     x  y  1.06 mol   Trong dung dịch chứa  NH  0.025   KL.KT      58 x  90 y  42.9  K 0.125  SO4 2 0.605 mol   x  0.15 mol   m=88.285 gam  y  0.38 mol BTKL  H2O 0.495 mol BTH  H2 0.06 mol Tổng mol N  NO NO2  0.1 mol Đặt CO2 a mol NO b mol , NO2 c mol a  b  c  0.14 mol a  0.04 mol    b  0.04 mol  nFeCO3 = 0.04 mol b  c  0.1 mol 44a  30b  46c  5.72 c  0.06 mol   Đặt Mg z mol , Fe t mol , Fe3O4 e mol Lập hệ  z= 0.15 mol , t= 0.16 mol , e= 0.06 mol  Chon nhận xét  đáp số  Đối với toán việc ta không cần quan tâm khúc đầu có mà xem dung dịch chứa khí bay có khí hidro không ( nhằm xác định xem NO 3- hết hay chưa ) Kế ta xem đề cho qua dung dịch , việc cho qua dung dịch thu gam tủa hay lượng chất phản ứng nhằm mục đích xác định số mol cùa anion có dung dịch mà ta thu Do ta quan tâm điều , sau tính điều kế ta tư xem nên đặt ẩn đâu để tối ưu cách giải rút ngắn thời gian Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang Câu : Hòa tan hoàn toàn m ( g) hỗn hợp X gồm Mg , Fe, FeCO3 , Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 0,045 mol H2SO4 , thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 62,605 gam ( Không chứa ion Fe3+ ) 3,808 lít ( dktc) hỗn hợp khí Z ( có 0,02 mol H2 ) Tỉ khối Z so với O2 bẳng 19/17 Thêm tiếp dung dịch NaOH M vào Y đến thu lượng kết tủa lớn 31,72 gam vừa hết 865 ml Mặt khác , dung dịch tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 thu dung dịch T Cho lượng dư AgNO3 vào T thu dược 256,04 am kết tủa Giá trị m : A 27,2 B 19,8 C 22,8 D 26,5 Lời giải BaCl2 0.455 mol Từ NaOH 0.865 mol Khi dung dịch sau có Na+ 0.91 mol  SO42- 0.455 mol  Mg 2 x mol  2  Fe y mol Cu 2 z mol  Trong dung dịch Y chứa ion :    NH t mol  Na  0.045 mol   SO4 2 0.455 mol  x  y  z  t  0.865  x  0.2 24 x  56 y  64 z  18t  17,89  y  0.18   Khi ta có :   58 x  90 y  98 z  31, 72  z  0.04  y  0.18 t  0.025 Ta có Mg 0.2 mol , Cu(NO3)2 0.04 mol BTH  H2O 0.385 mol BTKL  m= 27.2 gam Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp rắn X gồm CuS, FeS2 FeCO3 lượng oxi vừa đủ, thu 43 hỗn hợp rắn gồm (Fe2O3; CuO) hỗn hợp khí Y gồm (CO2, SO2) có tỉ khối so với He Hấp thụ toàn Y vào nước vôi lấy dư, thu 6,8 gam kết tủa Mặt khác hòa tan hết m gam X dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu dung dịch Z 0,35 mol hỗn hợp khí gồm (CO2, NO2) Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z, thu x gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị gần x ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) A 15,5 B 14,5 C 16,0 D 15,0 Lời giải 100a  120b  6,8 CO2 a mol a  0, 02     172 44a  64b   a  b b  0, 04  SO2 b mol   NO2  nNO2  0,33 mol Ta có : 0,35 mol CO2 0, 02 mol CuS x mol  Ta có :  FeS y mol   FeCO 0, 02 mol  BTS   x  y  0, 04  x  0, 02 mol     BTE  x  15 y  0,31  y  0, 01 mol    Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang Cu (OH ) 0, 02 mol  Vậy x gam tủa gồm  Fe(OH )3 0, 03 mol  x  14, 49 gam  BaSO 0, 04 mol  Câu 4: Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 MgCO3 dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 0,32 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He 11 Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi, thu 13,6 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Al đơn chất có hỗn hợp X A 20,45% B 17,04% C 27,27% D 23,86% ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) Lời giải  O2 NaOH du BTKL  H2O 0,62 dd Y   Mg (OH )2    13,6 gam MgO  MgO 0,34 mol  Mg 2 0,34 mol  3  Al y mol BTDT     x  y  z  0,  x  0,12 mol  NH  z mol    KL 149,16 gam gồm      62 x  27 y  18 z  12, 48   y  0,16 mol  z  0, 04 mol  BTH  Na 1, 08 mol  z  0, 04 mol     SO 2 1, 08 mol   NO3 x mol  Mg 0,3 mol  BTO  Al2O3 0, 02 mol   N 2O 0, 08 mol     BT Al  % Al = 20,45%  CO2 0, 04 mol  Al 0,12 mol    MgCO 0, 04 mol  BTN Ta có : Câu Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Ca, Al4C3 CaC2 vào nước dư, thấy thoát hỗn hợp khí X; đồng thời thu 3,12 gam kết tủa dung dịch chứa chất tan Đun nóng toàn X có mặt Ni làm xúc, đến phản ứng xảy hoàn toàn thu hỗn hợp khí Y chứa hiđrocacbon tích 8,064 lít (đktc) Giá trị m A 21,54 gam B 24,12 gam C 22,86 gam D 23,04 gam ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) Lời Giải 3,12 gam   Ca a mol  4c  2a  2b  0, 04   H 2O chi chua hiđrocacbon  Đặt :  Al4C3 c mol     2b  a H ( Ni ,t )     mol 0,36 mol  b  3c  0,36   CaC2 b  a  0,12 mol   b  0, 06 mol  m  23, 04 gam c  0,1 mol  Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang Câu Hòa tan hết 9,66 gam hỗn hợp gồm Al Al(NO3)3 dung dịch chứa 0,68 mol NaHSO4 0,04 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch X chứa muối trung hòa hỗn hợp khí Y gồm N2, N2O, H2 (trong số mol N2O 0,03 mol) Tỉ khối Y so với He a Đế tác dụng tối đa muối có dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 0,9 mol NaOH Giá trị gần a A 4,5 B 5,0 C 6,0 D 5,5 ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) Giải  Na  1,58mol  NaOH 0,9 mol    SO4 2 0, 68mol  x  0, 22 mol X    mol  AlO2 x  Al 3 0, 22mol   mol  Na 0, 68 BTDT   y  0, 02mol Đặt nH a mol Trong X chứa :   mol  NH y  SO 2 0, 68mol  BTH  H2O  0,32  a  mol 0,32  a  0, 03  0, 04       N O N 2O H 2O H 2O NO3 NO3 BTO  nAl ( NO3 )3   nAl   0, 22   9      a= 0,05 mol BTN  N2 0,01 mol  a=4,72222 0,32  a  0, 03  0, 04  mol Câu Cho 19,68 gam hỗn hợp gồm Mg, FeCO3 vào dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 0,08 mol Fe(NO3)3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thấy thoát hỗn hợp khí X gồm NO, N 2O 0,06 mol CO2; đồng thời thu dung dịch Y 3,36 gam kim loại không tan Để tác dụng tối đa chất tan dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,26 mol NaOH Tỉ khối X so với He a Giá trị gần a A 10,2 B 10,0 C 10,4 D 10,6 ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) Giải  Từ 0,06 mol CO2  FeCO3 0,06 mol  Mg 0,53 mol  Na  2, 48mol  NaOH 1,26 mol BTDT   SO4 2 1, 22mol   x  0, 04mol Y    mol  NO3 x  Mg 2 0,53mol  2 mol  Fe 0, 08  Na  1, 22mol  BTDT Trong Y chứa :    y  0, 04mol BTH  H2O 0,53 mol  mol  NH y  SO 2 1, 22mol   NO3 0, 04mol Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang    nNO a mol Đặt     nN2O b mol  BTO   a  b  0,13mol BTN   a  2b  0,16mol mol  a  0,1  a= 9,16  mol  b  0, 03 Câu : Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 , Fe(NO3)2 , Al tan hoàn toàn dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 Loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa 10,08 lít (đktc) khí Z gồm khí có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với He 23 : 18 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 15 B 20 C 25 D 30 ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) Giải 46  dZ / He mol  NO a mol    30a  2b   (a  b) a  0, 05  Đặt :     mol mol   10,08l  H b b  0,  a  b  0, 45    H2O : 1,05 mol BTH  NH4+ 0,05 mol BT.Nito  Fe(NO3)2 0,05 mol BTO  Fe3O4 0,2 mol  Al 0,4 mol  % Al = 16,3% Câu : Hòa tan hết 9,9 gam rắn X gồm Al; Al2O3 Al(OH)3 dung dịch HNO3 vừa đủ Sau phản ứng xảy xong 3,584 lít (đkc) hỗn hợp NO; NO2 có tỉ khối so với H2 18 (không sản phẩm khử khác) dung dịch Y Thêm 390 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thấy sau phản ứng xuất 14,04 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Al2O3 X gần với giá trị đây? A 14,00% B 60,00% C 50,00% D 30,00% Giải 3 mol mol    NO 0,1  Al x Ta tính :  Trong dung dịch Y chứa :   mol mol    NO2 0, 06  NO3 3x Ta có : n  4nAl 3  nOH   nAl 3  0, 24 mol  nNO   0,88 mol  Al a  Ta đặt :  Al2O3 b mol BTH  H2O (0,44 + 1,5c )mol  mol  Al (OH )3 c mol BTO    3b  3c  0,88*3  0, 72*3  0,1  0, 06*  0, 44  1,5c   27a  102b  78c  9,9 a  2b  c  0, 24   a  0,12   b  0, 05  % Al2O3 = 51,51% c  0, 02  Câu 10 : Hòa tan hết 24,018 gam hỗn hợp rắn X gồm gồm FeCl3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 Fe3O4 dung dịch chứa 0,736 mol HCl, thu dung dịch Y chứa muối 0,024 mol khí NO Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu 115,738 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn khí NO sản phẩm khử N+5 Phần trăm khối lượng FeCl3 X : Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang A 17,2% B 16,4% C 17,4% D 17,8% Giải  Fe 2 a mol  3 mol  Fe b Dung dịch Y chứa :  2 mol BTH  H2O 0,368 mol Cu c Cl  d mol  Bảo toàn nguyên tố Cu , N , Cl , Fe ta có : mol   d 92  BTDT FeCl        2a  3b  2c  d 375     n Cu ( NO ) c mol  108a  143,5d  115, 738  BTKL     mol  56a  56b  64c  35,5d  43,538 Fe ( NO ) 0, 012  c      232 a  232 b  256 c  511 d  43, 680   mol   Fe O  a  b  c  d   3 18 9000   3 90  a  0, 014mol  mol b  0, 252 Khi rắn X chứa :   mol c  0, 006 d  0, 796mol   FeCl3 0,02mol  mol Cu  NO3 2 0,006  % FeCl3  17,85 %  mol  Fe  NO3 2 0, 006  mol  Fe3O4 0, 08 Câu 11 : Cho 30,24 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgCO3 Mg(NO3)2 (trong oxi chiếm 28,57% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,12 mol HNO3 1,64 mol NaHSO4, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 215,08 gam hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2, CO2 H2 (trong số mol N2O số mol CO2) Tỉ khối Z so với He a Giá trị gần a A 6,5 B 7,0 C 7,5 D 8,0 Giải  19,52  m  Đặt khối lượng hỗn hợp khí : m ( gam ) BTKL  nH 2O    18   mol Mg 2 x mol Trong 215,08 gam có : NH  y mol SO4 2 1, 64mol      KL   24 x  18 y  19,92 BTDT   x  y  1, 64   x  0,8  mol   y  0, 04 mol Na  1, 64mol Mg a mol Trong 30,24 gam rắn X có : MgCO3 b mol Mg ( NO3 )2 c mol  nMg  a  b  c  0,8   a  0, 68mol    nO ( X )     3b  6c  0,54  b  0, 06mol  30,24 g ( X )   24a  84b  148c  30, 24 c  0, 06mol   Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang CO2 0, 06mol  19,52  m   N 2O 0, 06mol BTO  0,54  0,36  0,18  18  mol N 0, 04   m  6,56 gam  nH  0, 08mol  d Z 41  B He Câu 12 : Hoà tan hoàn toàn 54,24 gam hỗn hợp X gồm Mg , Fe3O4 , MgCO3 , Fe(NO3)2 ( Oxi chiếm 31,858% khối lượng hỗn hợp ) vào dung dịch chứa 0,04 mol NaNO3 2,24 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn , thu dung dịch Y 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm khí có tỉ khối so với He 11 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y Kết thúc phản ứng thu 334,4 gam kết tủa có 0,02 mol khí NO ( sản phẩm khử ) Nếu cô cạn dung dịch Y thu 111,44 gam muối Phần trăm khối lượng Fe3O4 có hỗn hợp X : A 25,66% B 24,65% C 34,56% D.27,04% Giải Cách : Do cô cạn dung dịch Y H+ không nằm dung dịch Y  HClp.ư = 2,16 + mol ( H = 4nNO ) BTKL  H2O : mol  AgCl 2, 24mol   Ag ( phản ứng với Fe2+ ) = 0,18 mol Trong 334, :  KL mol    Ag 0,12  Fe 2 0,18mol  3 mol  Fe a  Mg 2 b mol BTDT mol   3a  2b  1, 72  BTH   a  0,12  mol  NH 0, 04   KL  Dung dịch Y    mol   56 a  24 b  23, 04    b  0, 68  mol Cl 2, 24  H  0, 08mol   mol  Na 0, 04 54,24 g    24 x  232 y  84 z  180t  54, 24 gam  Mg x mol  x  0, 64mol    mol  nMg  x  z  0, 68mol mol   Fe3O4 y   y  0, 06 Ta đăt :    mol mol  nFe  y  t  0,3mol  MgCO3 z    z  0, 04 mol  Fe( NO ) t mol  nO ( X )  t  0,12   y  3z  6t  1, 08mol     % Fe3O4  25, 66%  ( Lưu ý : cách lập hệ ẩn hanh nhiên cách làm tay ta có máy tình có chức giải hệ phương trình ẩn Và có máy tính có chức giải hệ ẩn trớ xuống giải nhanh gọn lẹ thông qua cách suy nghĩ hóa học tự nhiên sau ) Cách : O ( X) =1,08 mol BTO  O hỗn hợp khí 0,2 mol Khi ta có : O ( ) mol mol     x  y  0,  x  0,12  MgCO3 : 0,04 mol  Mg 0,64 mol   mol 0,16mol mol    y  0, 04   x  y  0,16 Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang  Mg 0, 64mol  mol KL    232a  180b  35,52 a  0, 06mol  MgCO3 0, 04   O( X ) Ta có :   A mol mol  4a  6b  0,96   Fe3O4 a   b  0,12  Fe( NO ) b mol   Rõ ràng cách xử lí thứ mang đậm dấu ấn Hóa Học cách Cách mang đậm tính chất tư Hóa Học khéo léo đặt ẩn để giải giúp ta giảm bớt lượng ẩn số toán Đây đẹp Hóa vô nói riêng Hóa Học nói chung Tuy nhiên phòng thi ta nên lựa chọn cách phòng thi với tư phải giải 50 câu áp lực tâm lí dễ dẫn dến sai số cách dẫn đến kết số mol xấu khiến tâm lí ta bối rối ảnh hưởng câu sau Do ta nên lựa chọn cách để tối ưu cách giải thời gian Câu 13 Hòa tan hết 24,96 gam hỗn hợp X (dạng bột) gồm Fe, Cu oxit Fe dung dịch HCl loãng dư, thu dung dịch Y 0,896 lít khí H2(đktc) Sục khí H2S đến dư vào dung dịch Y thấy tạo thành 8,64 gam kết tủa Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, sau kết thúc phản ứng thấy thoát 1,008 lít khí NO (sản phẩm khử nhất; đktc) 139,04 gam kết tủa Phần trăm khối lượng oxi có hỗn hợp X A 19,23% B 20,51% C 22,44% D 21,15% Giải 0, 04mol H     Fe2 x mol  3 mol  AgCl    4a mol  Fe y   AgNO3 HCl , H SO4 BaCl2 mol  Zn 2 z mol  Ta có sơ đồ : 29, 64 gam   dd    BaSO4    a  dd Y    2 mol  mol  Ag    x Cu t Cl  2a mol     SO 2 a mol   Ta có : 108x + 807a = 212,1 (1)  Mà 2x + 3y + 2z + 2t = 40a (2) Cu t mol  mol BTH mol  H 2O :  2a  0, 04   Fe  x  y     Quy đổi hỗn hợp X :  mol BTO  O( X ) :  2a  0, 04   Zn z mol    O  Ta BTE  3(x + y ) + 2t + 2z = 4a + 0,32  x = 0,32 mol  a = 0,22 mol BTKL  m = 59,98 gam  Chọn B Câu 14 : Hỗn hợp X gồm Mg Fe3O4 (oxi chiếm 25% khối lƣợng) Cho m gam X vào dung dịch gồm H2SO4 2M KNO3 1M, thu dung dịch Y chứa 35,74 gam chứa muối trung hòa 0,02 mol NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho Ba(OH)2 dư vào Y thấy xuất a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a gần với: A 55 B 60 C 65 D 70 Giải : Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 10 40,2 g    Mg a mol  24a  40b  232c  31, a  0, 25  %O   mol Ta đặt :  MgO b    b  4c  0, 45  b  0, 05  % Mg  14,925%  Fe O c mol  40 g   40a  40b  240c  36 c  0,1    Câu 53 : Cho 28,95 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe 2x mol , FeO x mol , ZnO , Al , MgO 2x mol Fe(NO 3)2 tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,35 mol HCl H2SO4 thư dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 71,275 gam 1,68 lít hỗn hợp khí Z gồm khí có ti khối so với H 31/3 Mặt khác cho dung dịch Y tác dụng với dịch NaOH cho thư lượng kết tủa T đạt cực đại có khối lượng 38,25 gam , lấy T nung không khí đến khối lượng không đổi thu 29,15 gam rắn H Số nhận xét : 1) Số mol MgO hỗn hợp X 0,1 mol 2) Số mol Al3+ dung dịch Y 0,1 mol 3)Phần trăm khối lượng ZnO hỗn hợp X 13,99% A.3 B.2 C.1 D.0 ( Nguyễn Thành Tín ) Giải mol   H 0, 025 Trong Khí Z chứa :  Đặt số mol H2SO4 a mol Khi ta có : mol NO 0, 05    98a  31,1  BTKL   nH 2O    18     nNH  BTH Trong mol  33,8  80a    36   71,275 gam mol chứa :  KLn   mol    33,8  80a   NH   36     2 mol  SO4 a Cl  0,35mol Trong 38,25 gam kết tủa có :  KLn   mol  BTDT 33,8  80a     OH  2a  0,35     36    Khi ta có phương trình sau : 33,8  80a   33,8  80a   71, 275  96a  35,5  0,35  18     38, 25  17   2a  0,35   36 36     mol  a  0, BTH Vậy ta có nOH  ()  1,1mol   nH2O  0,55mol Ta thấy nung 38,25 gam rắn kết tủa Fe(OH)2 cần lượng oxi để rắn Fe2O3 hidroxit lại không cần ta có : Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 36 BTKL   nO2  0, 025mol  nFe (OH )2  4nO2  0,1mol  nFe2  0,1mol BTN   nFe ( NO3 )2  0, 05mol  Fe x mol  mol  FeO x  ZnO y mol  Trong 28,95 gam ta đặt :  mol  Al z  MgO x mol   Fe  NO3 2 0.05mol  Fe 2 0,1mol  3 mol  Fe  x  0, 05   2 mol  Mg x  Zn 2 y mol  Trong dung dịch Y chứa :  3 mol  Al z   mol  NH 0, 05  SO 2 0, mol  Cl  0,35mol 28,95 g    x  0, 05mol  264 x  81y  27 z  19,95  BTDT  13x  y  3z  1, 05   y  0, 05mol  Chọn nhận xét Khi ta có :    71,275 g  mol   216 x  65 y  27 z  16, 75  z  0,1 Câu 54 : Cho 59,5 gam hỗn hợp rắn X gồm FeCO3 , MgCO3 , Fe , Al2O3 Zn ( biết tỉ lệ mol FeCO3  1 ) tác dụng dụng hoàn toàn với dung dịch chứa H2SO4 HNO3 ( tỉ lệ mol MgCO3 Fe H2SO4 : HNO3 = 23 : ) thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 152,5 gam ( không chứa ion NO3- ) 6,72 lít hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO2 Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH cho thu lượng kết tủa đạt cực đại thoát 2,24 lít khí đktc thấy vừa hết 200 ml dung dịch NaOH b M thu 77,7 gam kết tủa T , nung T không khí đến khối lượng không đổi thu 59,5 gam rắn H Mặt khác , đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp A chứa peptit X , Y , Z mạch hở cần dùng vừa đủ 5,3256 lít O2 ( đktc ) thu hỗn hợp khí B lượng CO2 B lượng CO2 hỗn hợp khí Z Đồng thời , thủy phân hoàn toàn lượng hỗn hợp A dung dịch NaOH vừa đủ thu m gam hỗn hợp muối Glyxin Alanin Biết ba peptit có tổng số liên kết peptit Số nhận xét : 1) Giá trị m : 8,5 gam 2) Giá trị b 11,5 M 3) Phần trăm số mol FeCO3 hỗn hợp X 15.666% 4) Số mol NO2 hỗn hợp khí Z 0,15 mol 5) Phần trăm khối lượng Zn hỗn hợp X 22,33% A B C.3 D Đáp án khác ( Nguyễn Thành Tín ) Giải H SO 23a Đặt :  HNO3 4a 2,24 l   nNH   0,1mol Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 37  KLn   Trong 152,5 gam có chứa :  SO4 2 23a Và 77,7 gam tủa có :    NH 0,1  KLn   mol  OH  46a  0,1 Ta có : 152,5  96  23a  1,8  77,  17  (46a  0,1)  a  0, 05mol  FeCO3 0,1mol  mol  MgCO3 0,1  Đến giải tương tự câu 53 ta tìm X chất có số mol :  Fe 0, 2mol  Al O 0,15mol   Zn 0, 2mol   nCO2 ( Z )  0, 2mol mol  C2 k H 3k  N k Ok 1 x Áp dụng phương pháp Đồng Đẳng Hóa Ta có :  mol  CH y nCO2   xk  y  0,  xk  0, 083mol    n   Chọn nhận xét O2 y  0, 034 mol   2, 25 xk  1,5 y  0, 23775   Câu 55 : Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO Oxi chiếm 25,39% khối lượng hỗn hợp Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với 8,96 lít CO (đktc) sau thời gian thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hidro 19 Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch T 7,168 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Cô cạn dung dịch T thu 3,456m gam muối khan Giá trị m gần giá trị sau A 41.13 B 35,19 C 38,41 D 40,03 ( Trích đề thi thử NAP ) Giải  KL  mol Y   25,39m  O  0, 25  CO    100 16 Ta có : X   Vậy ta có cho Y tác dụng với HNO3 ta có : CO 0,15mol Z   mol CO2 0, 25  25,39m  BTE   nNO  (T )  4nO  3nNO    0, 46   100   Vậy ta có phương trình :  25,39m  3, 456m  0, 7461m  62    0, 46   800   m 38, 43 g mol Câu 56 : Cho 37,44 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,5 mol HCl 0,12 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 38 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 220,11 gam kết tủa Phần trăm số mol Fe có hỗn hợp ban đầu gần với: A 59,64% B 43,34% C 69,44% D 66,54% ( Trích đề thi thử NAP ) Giải  mol   AgCl 1,5mol  H (Y ) 0,18 mol Ta có : 220,11 gam   Ag  0, 045   2 mol   Ag  Fe 0,18  Fe2 0,18mol  BTDT  Fe3 0,32mol   Trong Y chắn chứa NO3- Y chứa :   mol  H 0,18 Cl  1,5mol  BTH   nH  0, 72mol  NO 0,12mol   mZ  5,36 g  mol  N 2O 0, 04 BTN   nFe ( NO3 )2  0, 04mol BTKL BTO   nFe3O4  0, 07 mol  nFe  0, 25mol  % Fe  69, 44% Câu 57 : Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al, Zn số mol Al số mol Zn tan hoàn toàn dung dịch hỗn hợp chứa 1,16 mol KHSO4 Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 179,72 gam muối sunfat trung hòa 6,72 lít (đktc) khí Z gồm khí có khí hóa nâu không khí Biết tỉ khối Z so với He 1,9 Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X A 13,664% B 16,334% C 14,228% D 15,112% ( Trích đề thi thử NAP ) Giải BTKL  nH2O  0,3mol Ta có :  mol   H 0, 24 Trong Z chứa :  mol   NO 0, 06 BTH   nNH   0, 02 mol   nFe ( NO3 )2  0, 04 mol  nAl  nZn  0,15mol  % Al  13,664% BTN BTO   nFeO  0,12mol Câu 58 : Hòa tan m gam hỗn hợp rắn gồm Zn, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,648 mol HCl thu dung dịch X chứa 36,708 gam muối clorua 1,1648 lít khí NO đktc Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam Cu Mặt khác, cho KOH dư vào X (đun nóng nhẹ) thấy có 0,6272 lít khí mùi khai (đktc) thoát Biết phản ứng hoàn toàn Phần trăm khối lượng Zn hỗn hợp rắn ban đầu gần với: Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 39 A 19,04% B 18,24% C 26,75% ( Trích đề thi thử NAP ) Giải D 29,32% KOH   nNH   0,028mol   nFe3  0,06mol 1,92 g BTN  nFe ( NO3 )2  0, 04mol Do thu muối clorua nên ta có :  BTH   nH 2O  0, 268mol BTO   nFe3O4  0, 02mol  Fe 2 0, 04mol  3 mol  Fe 0, 06 BTDT  Mg 2 a mol mol  2a  2b  0,36    a  0,1 Trong 36,708 gam chứa :  2 mol   36,708 g  mol   24a  65b  7, b  0, 08  Zn b  NH  0, 028mol   Cl 0, 648mol  %Zn = 26,749% Câu 59 : Hòa tan hết 16,88 gam hỗn hợp rắn A gồm Cu, Mg, Fe3O4 Fe(NO3)2 dung dịch chứa 0,49 mol HCl loãng, đun nóng Kết thúc phản ứng thu dung dịch B chứa 30,055 gam muối trung hòa 1,008 lít hỗn hợp khí C gồm NO H2 có tổng khối lượng 0,93 gam đktc Biết B không chứa muối Fe3+ Cho NaOH dư vào X thấy m gam kết tủa xuất Giá trị m là: A 20,64 B 24,26 C 22,18 D 26,32 ( Trích đề thi thử NAP ) Giải mol   NO 0, 03 Trong C ta có :  mol   H 0, 015 BTKL   nH 2O  0, 21mol BTH   nNH   0, 01mol   nFe ( NO3 )  0, 02mol BTN BTO   nFe3O4  0, 03mol  Fe2 0,11mol  2 mol Cu a BTDT mol  2a  2b  0, 26  2 mol   a  0, 08   30,055 g  Trong B chứa :  Mg b mol  NH  0, 01mol   64a  24b  6,32 b  0, 05  Cl  0, 49mol  Fe(OH ) 0,11mol Trong m gam kết tủa chứa : Mg (OH ) 0, 05mol  m  20, 64 g Cu (OH ) 0, 08mol Câu 60 : Cho m gam hỗn hợp rắn X gồm Al , Al(NO3)3 , AlCl3 ,và Al2O3 ( oxi chiếm 14,67 % H SO khối lượng ) tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa H2SO4 HCl ( ta có tỉ lệ mol  ) thu HCl dung dịch Y chứa muối trung hòa 0,56 lít khí Z gồm khí có tỉ khối so với H 31/3 Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 40 Cho dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư thu n ( gam ) kết tủa ( biết n = 2,3m) Cô cạn dung dịch Y thu 38,525 gam muối khan Phần trăm số mol cùa Al hỗn hợp X có giá trị : ( Nguyễn Thành Tín ) Giải mol   NO  Trong Z ta có :  mol H   12 H SO 4a Ta đặt :  Khi ta có : HCl a mol BTKL   nH O 937    m  428,5a  24    18     BTH   nNH  937  m  428,5a   24  9a    36     Ta có : n Cl   2,3m     143,5  mol  nCl  ( X )         mol  2,3m   a  143,5  937  m  428,5a   35 24 9a    BTN   nN ( X )   36             mol 937  m  428,5a   35 24 9a    BTN   nN ( X )   36             mol mol Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 41 Al  2,3m  Cl  a  143,5  Quy đổi hỗn hợp X : mol 937  m  428,5a   35 24  9a   N 36      44m  O   16 100          mol mol  Al 3  mol    2,3m  Cl  143,5      mol  SO4 4a  Và dung dịch Y chứa :  937  m  428,5a    24   9a     NH   36        937  m  428,5a   35 24  9a    2,3m  m  35,5    a   14   36  143,5              mol 937   m  428,5a    24   9a   44m  2,3m   38,525  35,5     14    4a  96  18   100 36  143,5          Ta có : BTO   44m  16a   16 100 m  428,5a  18 937 24 (2) Từ (1) (2)  m a  đáp số BÀI TẬP RÈN LUYỆN : Câu 61 : Hỗn hợp X gồm Ba, BaO Ba(OH)2 có tỉ lệ số mol tương ứng : : Cho m gam X vào nước thu a lít dung dịch Y V lít khí H2 (đktc) Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 98,5 gam kết tủa Giá trị m A 119,50 B 95,60 C 105,16 D 114,72 Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 42     (1)     Câu 62: Dung dịch X gồm AgNO3 x mol/l Cu(NO3)2 y mol/l Điện phân dung dịch X (điện cực trơ) đến nước bắt đầu điện phân điện cực ngừng, thu m gam chất rắn Y, dung dịch Z khí T Cho Y vào dung dịch Z, sau phản ứng thu khí NO (sản phẩm khử nhất) lại 0,5m gam hỗn hợp rắn Tỉ lệ x : y có giá trị A : 15 B : 16 C : 11 D : 12 Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Câu 63 : Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 CaC2 Cho 45,45 gam X vào nước dư, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z Đốt cháy hoàn toàn Z cho toàn sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu 60 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình tăng thêm 54,75 gam Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, hết V lít 2V lít thu m gam kết tủa Giá trị m A 44,46 B 39,78 C 46,80 D 42,12 Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Câu 64: Đốt 5,58 gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại R có hóa trị không đổi không khí, thu 6,78 gam hỗn hợp X Hòa tan hoàn toàn X 750 ml dung dịch HNO3 0,4M thu 0,336 lít hỗn hợp khí NO N2O (có tỉ khối so với H2 16,4) dung dịch Y (không chứa NH4 + ) Nếu cho 5,58 gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 2,016 lít khí Các thể tích khí đo đktc Cho dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M KOH 1,5M, sau phản ứng thấy xuất 4,2 gam kết tủa Giá trị V A 152,8 B 112,8 C 124,0 D 146,0 Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Câu 65 Dẫn 3a mol khí CO2 vào 4a lít dung dịch NaOH 1M thu dung dịch X Dung dịch Y chứa b mol HCl Nhỏ từ từ đến hết Y vào X, sau phản ứng thu V lít CO2 (đktc) Nếu nhỏ từ từ đến hết X vào Y (giả thiết tỉ lệ muối cacbonat phản ứng với tỉ lệ mol ban đầu nó), sau phản ứng thu 3V lít CO2 (đktc) Tỉ lệ a : b A 0,75 B 0,50 C 0,25 D 0,60 Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Câu 66 Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm Al oxit sắt thu hỗn hợp chất rắn B Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu dung dịch C, phần không tan D 0,672 lít khí H2 (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch C đến thu lượng kết tủa lớn lọc nung kết tủa đến khối lượng không đổi 5,1 gam chất rắn Phần không tan D cho tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng Sau phản ứng thu dung dịch E chứa muối sắt 2,688 lít khí SO (đktc) (Biết phản ứng xảy hoàn toàn; dung dịch E không hòa tan bột Cu) Thành phần % khối lượng oxit sắt hỗn hợp A A 76,19% B 70,33% C 23,81% D 29,67% Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 43 Câu 67.Hòa tan hết 21,76 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe oxit sắt dung dịch chứa 1,3 mol HNO3, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch chứa 1,04 mol NaOH vào dung dịch Y, thu 34,24 gam Fe(OH)3 Mặt khác hòa tan hết 21,76 gam X dung dịch chứa 0,86 mol HCl, thu dung dịch T 0,22 mol khí H Cho AgNO3 dư vào dung dịch T, thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 68.Hòa tan 35,04 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3 Al(NO3)3 vào dung dịch chứa 1,68 mol NaHSO4 Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa 0,2 mol hỗn hợp khí Z gồm CO2, N2O, N2 H2 Đế tác dụng tối đa chất tan dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,75 mol NaOH, thu 40,6 gam kết tủa Phần trăm khối lượng N2O có hỗn hợp Z ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 69.Sục 0,2 mol khí CO2 vào dung dịch chứa NaOH x mol/l Na2CO3 y mol/l thu dung dịch X chứa muối Cho từ từ đến hết 200 ml dung dịch HCl 0,6M H2SO4 0,2M vào dung dịch X, thấy thoát 0,12 mol khí CO2; đồng thời thu dung dịch Y Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thu 44,78 gam kết tủa Tỉ lệ x : y gần ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 70.Cho 23,34 gam hỗn hợp gồm Al, Al2O3 Al(NO3)3 (trong oxi chiếm 34,961% khối lượng) vào dung dịch chứa 1,58 mol NaHSO4 0,04 mol NaNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa muối trung hòa 0,18 mol hỗn hợp khí Y gồm N 2O; N2 H2 Để tác dụng tối đa chất tan có dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 2,04 mol NaOH Phần trăm khối lượng N2 có hỗn hợp khí Z ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 71: Cho 54,08 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe (a mol), FeO (3b mol), Fe3O4 (2b mol), Fe2O3 (b mol) Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,76 mol HCl 0,08 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y (không chứa ion NH4 + ) 0,24 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 267,68 gam kết tủa Tổng (a + b) có giá trị A 0,30 B 0,28 C 0,36 D 0,40 Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Câu 72 Nung 28,08 gam hỗn hợp X gồm Al oxit sắt khí trơ, chia chất rắn thu ñược thành hai phần Cho phần vào dung dịch NaOH dư, thu ñược 2,016 lít H2 (ñktc), lại chất rắn Y Hòa tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư, thu ñược 2,464 lít NO (ñktc, sản phẩm khử N +5) Phần hai phản ứng tối ña với 64,68 gam H2SO4 (ñặc, nóng) dung dịch, thu ñược SO2 sản phẩm khử S+6 Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm A 75% B 60% C 80% D 50% Nguồn : Anh Thanh Tùng Phan Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 44 Câu 73 Hòa tan hoàn toàn 61,68 gam hỗn hợp Y gồm Cu; Fe2O3; MgO dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch X 17,28 gam rắn không tan Thêm AgNO3 dư vào X, phản ứng tạo thành 239,04 gam kết tủa Phần trăm số mol Cu hỗn hợp đầu gần với A 43% B 51% C 55% D 62% Nguồn : Đề Thi Thử Bookgol lần 13 Câu 74 Hòa tan 54,24 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, MgCO3 Fe(NO3)2 (trong oxi chiếm 31,858% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch chứa 0,04 mol NaNO3 2,24 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y 0,16 mol hỗn hợp khí Z gồm khí có tỉ khối so với He 11 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng, thấy thoát 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 334,4 gam kết tủa Nếu cô cạn dung dịch Y thu 111,44 gam muối Phần trăm khối lượng Fe3O4 có hỗn hợp X ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 75 Nhiệt phân m gam hỗn hợp Y chứa FeCO3, Cu(NO3)2 (4a mol); Fe(NO3)3 (13a mol) thời gian thu 4,032 lít hỗn hợp khí X có khối lượng 7,9 gam Phần rắn lại hòa tan hoàn toàn 350ml dung dịch H2SO4 1M thu 0,18 mol hỗn hợp khí Z gồm NO CO2 có tỉ khối với H2 361 18 dung dịch T chứa muối T tác dụng với tối đa 1,48 mol NaOH, phản ứng tạo thành kết tủa Phần trăm khối lượng Fe(NO3)3 Y gần với A 36% B 63% C 21% D 12% Nguồn :Đề Thi Thử Bookgol lần 13 Câu 76 Hòa tan hết 11,88 gam hỗn hợp X gồm FeCl2; Cu Fe(NO3)2 vào 200 ml dung dịch HCl 1M thu dung dịch Y Cho từ từ dung dịch chứa AgNO3 1M vào Y đến phản ứng hoàn thấy dùng 290ml, kết thúc thu m gam kết tủa thoát 224ml khí (ở đktc) Biết NO sản phẩm khử N+5 trình, giá trị m gần với A 41 B 43 C 42 D 40 ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 77 Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm Mg Fe với 4,928 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm Cl O2, sau thời gian thu (m + 12,5) gam hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra) Hòa tan hết X dung dịch chứa 0,5 mol HCl thu dung dịch Y có chứa 6,5 gam FeCl3 0,896 lít khí H2 (đktc) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát (sản phẩm khử nhất) thu 116,79 gam kết tủa Giá trị m A 11,04 gam B 10,56 gam C 11,68 gam D 12,80 gam ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 78: Cho hỗn hợp Y gồm 0,2 mol FeO; Fe3O4 (a mol); Cu (b mol) phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu dung dịch X Dung dịch X phản ứng với H2S dư thu 19,2 gam kết tủa Mặt khác dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu m gam Ag Giá trị m A 102,6 gam B 86,4 gam C 108 gam D 118,8 gam Nguồn :Đề Thi Thử Bookgol lần 13 Câu 79 Cho m gam hỗn hợp rắn gồm Fe Fe(NO3)2 400ml dung dịch chứa Cu(NO3)2 0,2M; Fe(NO3)3 0,05M HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa chất tan (không chứa ion Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 45 NH4 + ); hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, có khí hóa nâu lại 32m/ 255 gam rắn không tan Tỉ khối Y so với He 19/3 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thấy thoát 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu a gam kết tủa Giá trị a gần với giá trị sau đây? A 272,0 gam B 274,0 gam C 276,0 gam D 278,0 gam Nguồn :Đề Thi Thử Bookgol lần 13 Câu 80 Hòa tan hết hỗn hợp chứa 8,96 gam Fe 5,12 gam Cu 400 ml dung dịch HNO3 0,45M HCl 1,65M Kết thúc phản ứng, thu dung dịch X khí Y Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu m gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn; khí NO sản phẩm khử N +5 trình Giá trị m A 97,95 gam B 95,79 gam C 99,03 gam D 96,87 gam ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 81 : Chia 53,44 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3, Fe FeCO3 thành phần nhau: + Phần tác dụng với dung dịch HCl loãng (vừa đủ), thu 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với He 5,75 + Phần tác dụng vừa đủ với dung dịch gồm HCl 0,5M H2SO4 1M, thu dung dịch Y chứa m gam muối Giá trị m A 51,12 gam B 44,00 gam C 48,48 gam D 50,86 gam ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 82 Nung nóng hỗn hợp gồm Mg Cu(NO3)2 điều kiện không khí, sau thời gian thu chất rắn X 0,18 mol hỗn hợp khí gồm NO2 (x mol) O2 (y mol) Hòa tan hoàn toàn X dung dịch chứa 1,14 mol HCl, kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa 59,99 gam muối clorua hỗn hợp khí Z gồm N2 (0,04 mol) H2 (0,01 mol) Tỉ lệ x : y A : B : C : D : ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 83 Hòa tan hết 16,48 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4 vào dung dịch HCl loãng, thu 1,792 lít khí H2 (đktc) dung dịch X chứa hai muối, FeCl3 có khối lượng 9,75 gam Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu m gam kết tủa Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 90,45 gam B 96,93 gam C 88,29 gam D 77,49 gam (Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 84: Cho 61,25 gam tinh thể MSO4.5H2O vào 300 ml dung dịch NaCl 0,6M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời anot thu 0,15 mol khí Nếu thời gian điện phân 2t giây, tổng số mol khí thoát cực 0,425 mol Giá trị m A 12,39 gam B 11,80 gam C 13,44 gam D 12,80 gam ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 85.Cho 28,677 gam tinh thể M(NO3)2.3H2O vào 400 ml dung dịch KCl 0,2M thu dung dịch X Tiến hành điện phân dung dịch X điện cực trơ, thời gian t giây, anot thoát 0,08 mol khí; đồng thời thu dung dịch Y Nếu thời gian điện phân 2t giây, tổng số mol khí thoát cực 0,259 mol Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 46 Cho m gam bột Fe vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy khối NO thoát (sản phẩmm khử nhất); đồng thời thu 0,8m gam rắn Giá trị m ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 86 Hòa tan hết 17,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgCO3 FeCO3 dung dịch chứa 1,12 mol NaHSO4 0,16 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng, thấy thoát hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2O 0,08 mol H2; đồng thời thu dung dịch Z chứa muối Tỉ khối Y so với He 6,8 Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Z, lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng phân đổi thu 22,8 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Mg đơn chất hỗn hợp X A 64,09% B 62,73% C 66,82% D 65,45% ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 87 Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba BaO vào nước, thu 0,15 mol khí H2 dung dịch X Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu dung dịch Y chứa muối kết tủa Z Chia dung dịch Y làm phần + Cho từ từ phần vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thấy thoát 0,075 mol khí CO2 + Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát 0,06 mol khí CO2 Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 30,68 gam B 20,92 gam C 25,88 gam D 28,28 gam ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 88 : Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3 Cu vào dung dịch HCl, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa hai chất tan 0,2m gam rắn chưa tan Tách bỏ phần rắn chưa tan, cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 172,32 gam kết tủa Giá trị m A 20,16 B 44,80 C 22,40 D 30,24 Câu 89 : Cho 6,12 gam hỗn hợp gồm Mg Al vào 200 ml dung dịch CuCl 0,8M FeCl3 0,6M Kết thúc phản ứng, thu dung dịch X 14,72 gam rắn Y Dung dịch X tác dụng tối đa với dung dịch chứa a mol NaOH Giá trị a A 0,72 mol B 0,68 mol C 0,74 mol D 0,80 mol ( Thầy : Tào Mạnh Đức ) Câu 90 : Hỗn hợp X gồm Na2SO3, CuO, CuCO3 Hòa tan m gam hỗn hợp X dung dịch hỗn hợp HCl 1M H2SO4 0,5M vừa đủ thu dung dịch Y chứa (m + 8,475) gam chất tan gồm muối clorua sunfat trung hòa; 5,6 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với hiđro 27,6 Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, màng ngăn xốp đến lượng Cu2+ lại 6% lượng Cu2+ dung dịch Y dừng lại thu dung dịch Z Cho 0,14m gam Fe vào dung dịch Z đến phản ứng kết thúc thu m1 gam chất rắn Giá trị m1 A 4,5118 B 4,7224 C 4,9216 D 4,6048 ( Trích : Đề Thi Thử lần THPT Phụ Dực ) Câu 91 : Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa 17,76 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe2O3 Fe3O4 nung nóng, Khí thoát khỏi ống sứ hấp thụ vào nước vôi lấy dư thu 20,0 gam kết tủa Nếu hòa tan hết 17,76 gam rắn X dung dịch HNO3 25,2%, thu dung dịch Y 0,08 mol khí NO (sản phẩm Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 47 khử nhất) Giả sử nước bay không đáng kể phản ứng xảy hoàn toàn Nồng độ % Fe(NO3)3 có dung dịch Y A 13,86% B 14,68% C 14,86% D 12,24% Câu 92 : Cho m gam hỗn hợp gồm kim loại kiềm M Al vào nước dư thu dung dịch A; 0,4687m gam chất rắn không tan 7,2128 lít H2 (đktc) Cho từ từ dung dịch HCl có số mol lớn 0,18 mol vào dung dịch A, kết tủa thu dung dịch B Cô cạn dung dịch B thu 11,9945 gam chất rắn khan Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 18 gam B 17 gam C 15 gam D 14 gam ( Trích : Đề Thi Thử lần THPT Phụ Dực ) Câu 93 : Cho 38,55 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO Fe(NO3)2 tan hoàn toàn dung dịch chứa 0,725 mol H2SO4 loãng Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y chứa 96,55 gam muối sunfat trung hòa (trong kim loại mức oxi hóa cao nhất) 3,92 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm khí có khí hóa nâu không khí Biết tỷ khối Z so với H2 Phần trăm khối lượng Mg hỗn hợp X gần với giá trị nhất? A 19,5% B 12,5% C 16,5% D 20,5% Câu 94 Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 KMnO4 thu chất rắn Y O2 Biết KClO3 phân hủy hoàn toàn, KMnO4 bị phân hủy phần Trong Y có 0,894 gam KCl chiếm 8,132% theo khối lượng Trộn lượng O2 với không khí theo tỉ lệ thể tích VO2 : VKK = : bình kín ta thu hỗn hợp khí Z Cho vào bình 0,528 gam cacbon đốt cháy hết cacbon, phản ứng hoàn toàn, thu hỗn hợp khí T gồm khí O2, N2, CO2, CO2 chiếm 22,92% thể tích Biết không khí chứa 20% thể tích oxi, lại Giá trị m (gam) A 12,59 B 12,53 C 12,70 D 12,91 ( Trích : Đề Thi Thử lần THPT Phụ Dực ) Câu 95 : Trộn KMnO4 KClO3 với lượng bột MnO2 bình kính thu hỗn hợp X Lấy 52,55 gam X đem nung nóng, sau thời gian thu hỗn hợp chất rắn Y V lít khí O2 Biết KClO3 bị nhiệt phân hoàn toàn tạo 14,9 gam KCl chiếm 36,315% khối lượng Y Sau cho toàn Y tác dụng hoàn toàn với axit HCl đặc dư đun nóng, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 51,275 gam muối khan Hiệu suất trình nhiệt phân muối KMnO4 X : A 62,5% B 91,5% C 75% D 80% Câu 96 : Cho 40,72 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe3O4 Mg(NO3)2 vào dung dịch chứa 2,2 mol HCl 0,15 mol NaNO3, khuấy Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch Y 0,15 mol hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, đến phản ứng xảy hoàn toàn thấy thoát 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 322,18 gam kết tủa Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi thu 44,0 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Fe3O4 có hỗn hợp X A.32.25% B.28.49% C.26.35% D.40.23% Câu 97 Cho 52,54 gam hỗn hợp rắn X dạng bột gồm Zn; FeCl2; Fe(NO3)2; Fe3O4 Cu (trong đóphần trăm khối lượng Fe chiếm 19,1854% khối lượng) vào dung dịch chứa 1,38 mol HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Y có chứa muối có khốilượng 86,79 gam hỗn hợp khí Z gồm 0,06 mol khí N2O 0,05 mol khí H2 Cho dungdịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 48 thoát 0,03 mol khí NO (sảnphẩm khử nhất); đồng thời thu 212,75 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Cu cótrong hỗn hợp X gần với giá trị sau đây? A 32% B 22% C 20% D 30% ( Thầy Tào Mạnh Đức ) Câu 98 : Hỗn hợp X gồm Al, FexOy Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X điều kiện không khí thu hỗn hợp Y Chia Y thành phần - Phần cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu 1,008 lít H2 (đktc) lại 5,04 gam chất rắn không tan - Phần có khối lượng 29,79 gam, cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 8,064 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m công thức oxit sắt A 39,72 gam FeO B 39,72 gam Fe3O4 C 38,91 gam FeO D 36,48 gam Fe3O4 ( Trích : Đề Thi Thử lần THPT Phụ Dực ) Câu 99 : Dẫn từ từ 5,6 lít CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch chứa đồng thời chất NaOH 0,3M; KOH 0,2M; Na2CO3 0,1875M; K2CO3 0,125M thu dung dịch X Thêm dung dịch CaCl2 dư vào dung dịch X, số gam kết tủa thu A 7,5 gam B 25 gam C 12,5gam D 27,5 gam ( Trích : Đề Thi Thử lần THPT Phụ Dực ) Câu 100 : Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, Cu có Mg Fe có số mol Lấy 11,25 gam hỗn hợp X cho vào cốc đựng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu 7,728 lít khí (đktc) hỗn hợp sản phẩm (gồm dung dịch phần không tan) Cho từ từ lượng vừa đủ Mg(NO3)2 vào hỗn hợp sản phẩm đến kết thúc phản ứng thu V lít (đktc) khí không màu, hóa nâu không khí (không sản phẩm khử khác) dung dịch Y Cho NaOH dư vào Y thu 14,88 gam hỗn hợp kết tủa Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp X gần với giá trị sau A 60% B 13% C 84% D 30% Nguồn : Nhóm Hóa Học Bookgol Các tài liệu :  Giải chi tiết 100 câu peptit  Giải chi tiết 250 câu vô phần HẾT Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 49 Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 50 [...]... đó giải để tránh mất thời gian 3 mol   Fe 0, 2   2 mol   Mg 0, 08  FeCO3 a1 11 6a1  14 8b1  18 0c1  56d  29 ,12 (1)   Mg ( NO3 ) 2 b1  Ta đặt :   a1  c1  d  0, 2 (2) b  0, 08 (3)  Fe( NO3 ) 2 c1 1  Fe d   CO32 du ( B )  a1  0, 04  NO3 du ( B )  2b1  2c1  0 ,12 CO2 a1  0, 04   BTN  N 2O b1  c1  0, 06    a1  b1  c1  0 ,16 (4) a1  0, 06 b  0, 08 1 ... bỏ qua Ag2SO4) Tính %số mol của ZnO trong hỗn hợp X A .18 .18 % B. 21. 325 % C .18 .19 % D .17 .65% ( Nguyễn Thành Tín ) Giải Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 33  Đặt m là khối lượng hỗn hợp X  m  31. 3  L BTK   nH 2O     18  mol mol   NO2 0 .15 Ta có trong hỗn hợp khí Z gồm :  mol   NO 0.05 512 m m  31. 3  0 .15  3  0 .15  2  0.05  19 16 10 0 18  m  47,5 gam... 0,1mol và ta có : 12 ,96 gam có :  SO 2 0, 41mol  4  KLn    2  0, 72  mol  mKl = 7,2 gam O    2   BTKl  11 ,54 + 0, 41* 98 + 0 ,1* 85 = 48,86 + m + mH 2O với m là khối lượng hỗn hợp khí  nH 2O  11 ,36  m 11 ,36  m BTH  0, 41* 2   m  3,98 gam  n.khi = 0 ,11  V = 2,464 lít  B 18 9 Câu 17 : Hòa tan 17 ,32 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp gồm 1, 04... NO trong hỗn hợp Y là 41. 36 % A 2 B 4 C 3 D 1 ( Nguyễn Thành Tín ) Giải H SO 16 a Ta đặt : 2 4  KNO3 3a Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 31  NO 0, 09mol  Trong hỗn hợp khí Z ta có :  NO2 0 ,11 mol  mol  H 2 0, 01 27 g   nFe2  0, 25mol  KLn   2 mol  KLn   SO4 16 a Ta có trong 11 1,5 gam sẽ có :   mol , Và trong 51, 75 gam kết tủa gồm có :   OH  K 3a ... NH  4  Do đó ta sẽ dùng định luật BTDT để tính mol của OH- theo a Trước tiên ta phải tính mol của NH4+ theo a bằng cách sau :   nH 2O BTKL  18 71a  81, 13    18   mol  80,95  15 83a  BTH   nNH     4 36   mol 80,95  15 83a     nOH    29a   36   80,95  15 83a   80,95  15 83a   mol  11 1,5  16 53a  18     51, 75  17   29a    a  0, 05 36 36     mol... tủa Giá trị của m là A 11 6,85 gam B 11 8,64 gam C 11 7,39 gam D 11 6, 31 gam Giải Tác giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 15 Fe3O4 a mol Đặt : Fe2O3 b mol Cu c mol  Fe3  2a  2b  2c mol  Fe3  2a  2b mol   mol  2 mol    Fe a  dd Y :  Fe 2  a  2c  Cu c mol  2 mol  Cu c   13 g FeCl3   a  b  c  0, 04 (1) Ta có : KL   232a  16 0b  64c  27, 2 (2)... 5 ,12 gam chất rắn không tan Lọc bỏ chất rắn rồi cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thu được m1 gam hỗn hợp kết tủa và có 0,896 lít khí NO (đktc , spkdn ) thoát ra Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây : A 95 B .11 5 C 10 8 D .10 5 ( Trích đề thi thử NAP ) Giải 52m 13 m 13 m  nO   nCl   Ta có : mO  305 12 00 610 13 m 52m  Ta có : m  0 ,16  35,5*0 ,16  5 ,12  39, 42  35,5* 610 ... Từ (1) , (2) ,(3) và (4) ta có :   c1  0, 02 d1  0 ,12 Câu 48 : Cho 38 .15 gam hỗn hợp rắn X gồm Al , Fe(NO3)2 , Zn , MgO 2x mol , Fe 4x mol , Fe2O3 x mol tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa H2SO4 và KNO3 ( có tỉ lệ mol là 16 :3 ) thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng là 11 1.5 gam và 4.704 lít hỗn hợp khí Z gồm NO , NO2 và 0. 01 mol H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 389/ 21 ... được dd B , hỗn hợp khí C có 0 ,12 mol H2 Biết rằng số mol HCl và NaNO3 phản ứng lần lượt là 4,48 mol và 0,26 mol Tính phần trăm khối lượng của FeCl3 trong dung dich B gần nhất là ? A .12 % B 14 % C 16 % D 10 % ( Trích đề thi thử NAP ) Giải BTDT    2a  3b  2c  22d  3, 4  Fe 2 a mol  11 4,8 gam a  0,8mol  3 mol   90 a  10 7 b  11 4,8 Fe b    mol  11 2,2 gam 232  2 mol b  0,... giả: Nguyễn Thành Tín – 12 Toán – Chuyên Tiền Giang Trang 12 A 19 ,23% B 20, 51% C 22,44% D 21, 15% Giải Cu 2 a mol Fe2 b mol Fe Cu   Quy đổi hỗn hợp X về : HCl O Fe3 c mol H  0 ,18 mol BTDT   Cl   2a  2b  3c  0 ,18  mol 0, 04mol H 2     CuS a mol  8,64 gam    c mol  96a  16 b  8, 64 (1)   S   2 Ta có :    Ag  b  0 ,13 5 mol AgNO3     287a  395b  430,5c  12 7,
- Xem thêm -

Xem thêm: giải chi tiết 250 câu vô cơ hay và khó tập 1 nguyễn thành tín, giải chi tiết 250 câu vô cơ hay và khó tập 1 nguyễn thành tín,

Từ khóa liên quan