Khoá luận tốt nghiệp thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 10 theo chương trình giảm tải

55 604 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2016, 19:55

Khóa Khóaluận luậntốt tốtnghiệp nghiệp GVHD: GVHD:Th.s Th.sTrương TrươngĐức ĐứcBình Bình DANH MỤC CÁCLỜI KÍ LỜI HIỆU, CẢM CAM ƠN CÁC ĐOAN CHỮ VIẾT TẮT Trong đềđề tàitôi tốttrình nghiệp, đỡ nhiệt Tôi xin cam trình đoanthực vấn bày khóa luậngiúp kết tình thầy cô giáo sinh Sinhcủa - KTNN nghiên cứucác riêng thân tôibạn viên hướng dẫnkhoa tận tình Thầy Trương Đức Bình, không trùng với kết nghiên cứu tác giả khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Đặc biệt giúp đỡ tận tình chu đáo thầy Trương Đức Bình giảng viên môn phương pháp dạy học Trường ĐHSPHN Hà Nội, tháng năm 2013 Sinh viên Tôi xin bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo Trương Đức Bình thầy cô giáo bạn sinh viên khoa Sinh - KTNN Lê Thi Thảo Tôi xin cảm ơn thầy cô tổ Sinh - Hóa Trường THPT Ỷ La Trường THPT Thác Bà tận tình ủng hộ trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2013 Sinh viên SV: SV:LêLêThị ThịThảo Thảo Lớp: Lớp:K35ASP K35ASPSinh Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu .2 Giả thuyết khoa học .2 Đối tượng, khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 6.1 Nghiên cứu lí thuyết 6.2 Điều tra 6.3 Phương pháp chuyên gia Những đóng góp đề tài Giới hạn nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN cứu Chương 1: Cff sở lí luận thực tiễn đề tài 1.1 Tổng quan tài liệu 1.1.1 Mục tiêu việc điều chỉnh nội dung dạy học 1.1.2 Nội dung giảm tải 1.2 Cơ sở lí luận 14 1.2.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học 14 1.2.2 Tính tích cực học tập 15 1.2.2.1 Khái niệm tính tích cực học tập .15 1.2.2.2 Cấp độ tính tích cực học tập 16 1.2.2.3 Biểu tính tích cực học tập .16 SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35ASP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình 1.3.1 Thuận lợi khó khăn thực theo chương trình giảm tải 1.3.1.1 Thuận lợi 1.3.1.2 Khó khăn 10 1.3.2 Giải pháp 14 1.4 Một số phương pháp dạy học tích cực cần phát triển trường Trung học phổ thông để dạy môn sinh học 18 1.4.1 Phương pháp vấn đáp .18 1.4.2 Dạy học nêu vấn đề 19 1.4.3 Phương pháp hoạt động nhóm 21 Chương 2: Phân tích nội dung .23 2.1 Yêu cầu chuẩn kiến thức - kĩ dạy học Sinh học 10 23 2.1.1 Yêu cầu kiến thức 23 2.1.2 Yêu cầu kĩ 25 2.2 Phân tích nội dung 26 Chương 3: Thiết kế số giáo án 43 3.1 Một số thiết kế 43 3.2 Nhận xét đánh giá GV THPT 82 3.3 Kết 82 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .83 SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35ASP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chon đề tài Chúng ta sống xu hội nhập quốc tế toàn cầu hoá ngày sâu rộng tất lĩnh vực kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ Ngày sức mạnh quốc gia không phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên nhiên mà phụ thuộc chủ yếu vào trí tuệ lực sáng tạo nguồn lực xã hội Trong bối cảnh đó, phát triển giáo dục - đào tạo yếu tố định yêu cầu cấp bách nghiệp phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giới Nhận thức tầm quan trọng giáo dục - đào tạo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Đảng ta khẳng định: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, phát triển giáo dục đào tạo tảng, nguồn nhân lực chất lượng cao động lực quan trọng thúc đẩy CNH - HĐH, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững” Thực Nghị Đảng năm qua ngành giáo dục đào tạo nói chung giáo dục phổ thông nói riêng có chuyển biến tích cực Đặc biệt việc nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn SGK bậc phổ thông quan tâm đạo tổ chức thực nghiêm túc, kế SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35ASP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình học 10 thiết kế lại theo hướng tiếp cận hệ thống gồm phần: Giới thiệu chung giới sống, sinh học tế bào, sinh học Vi sinh vật Nội dung chương trình sinh học 10 đổi kiến thức cách trình bày Tuy nhiên trình triển khai, khó khăn sở vật chất, điều kiện dạy học, trình độ nhận thức hoc sinh chưa phù hợp với nội dung SGK Sinh học 10 Yì việc thực SGK Sinh học 10 gặp nhiều khó khăn hạn chế chất lượng dạy học Nhận thấy chưa phù họp đó, Bộ Giáo dục Đào tạo có điều chỉnh phù họp, đưa phân phối chương trình theo hướng giảm tải môn Sinh học 10 (CTC) Xuất phát tò lí với mong muốn tập dượt nghiên cứu khoa học giáo dục, góp phần khắc phục cao chất lượng dạy môn Sinh học 10 chọn đề tài: “Thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 10 theo chương trình giảm tải” Mục đích nghiên cứu - Thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 10 theo chương trinh giảm tải Giả thuyết khoa học SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35A SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận TTC học tập, PPDH tích cực - Điều tra thực trạng tình hình sử dụng PPDH tích cực dạy học Sinh học 10 theo chương trình giảm tải - Phân tích nội dung, xác định mục tiêu dạy học, kiến thức trọng tâm, nội dung giảm tải, thuận lợi khó khăn, giải pháp thiết kế hoạt động dạy học tích cực có nội dung giảm tải chương trình Sinh học 10 - Thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 10 theo chương trình giảm tải - Soạn số giáo án sử dụng PPDH tích cực dạy học Sinh học 10 theo chương trình giảm tải - Lấy ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động dạy học tích cực xây dựng Phương pháp nghiền cứu 6.1 Nghiên cứu lí thuyết Nghiên cứu tài liệu liên quan làm sở lí luận thực tiễn cho đề tài khoá luận tốt nghiệp 6.2 Điều tra SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35ASP Sinh T Chương Bài Trang Nội Hướng dẫn thực dung Khóa GVHD: Khóaluận luậntốt tốtnghiệp nghiệp GVHD:Th.s Th.sTrương TrươngĐức ĐứcBình Bình Bài Trang Toàn bộ- nội Tăng thêm tiêt cho 8.6 NỘI GiớiDUNG hạn nghiên cứu cứu Chương 1: Cff sở lí luận thực tiễn đề PHẦN II: NGHIÊN dung này, đặc biệt tăng thời 1Phần I gian nhiều cho mục II tài Trong giới hạn nghiên Đặc cứu đềđiểm tài chúng chung củatôi tìm hiểu có thay đổi lớn nội dungcác theo nội dung giảm tải Bộ Giáo cấp SGK tổ chức sống 1.1 Tổng quan tài liệu Bài Trang Hình 4.1 - Không giải thích chi tiết Phần II Chương 1.1.1 Mục tiêu việc điều chỉnh nội dung dạy học trúc Theo hướng dẫn thực điều chỉnh nội dung dạy học môn Sinh học, 4Chương II cấp THPT Bộ GiáoVIII: Dục Đào Tạo nói Điềucác chỉnh - Khi nội dung dạy học để dạy Từ đến -Trang 31củaMục với chuẩn kiến thức kĩ mục phận, bàotiêu giáo dục, phù họp với 10 học đến phù họpKhung thờitrang lượng dạyxương học vàtếđiều nhà tế trường quan bào bàokiện thực tế chủ yếu phân 43 tích hướng chức cắt Điềudung chỉnhgiảm nội dung dạy học theo giảm nội dung khó, 1.1.2 Nội tải Bài 10 sống, không Trang sâu vào phân tích 5Chương Bài 13 Trang III - Không dạy Đoạn dòng đến dòng 10 trang 54 “ Ở trạng Bài 16 Trang - Không dạy Hình vẽ 16.2 Bài 17 Trang Hình 17.2 - Không dạy HI7.2, học sinh cần nắm nguyên liệu sản SV: SV:Lê LêThị ThịThảo Thảo Phần III Bài 22 Trang phẩm, không tìm 45 Mục III Hô - Không dạy mà hấp lên chuyển sang dạy Lớp: Lớp:K35ASP K35ASPSinh Sinh Chương Bài 23 Trang - Không dạy - Mục I Quá Khóa luận tốt nghiệp - hợp - GVHD: Th.s Trương Đức Bình Không dạy Mục III - Chuyển sang dạy 24 thực hành Mối quan hệ 1Chương II Bài 26 Tran g - Không dạy Vì tương tự 102 sinh sản tế bào học phần trước Lồng ghép vào 25 giới thiệu hình thức sinh sản vi SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35ASP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Có thể nói cốt lõi đổi dạy học hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động 1.2.2 I.2.2.I Tính tích cực học tập Khái niệm tính tích cực học tập Tính tích cực (TTC) phẩm chất vốn có người, để tồn phát triển người phải chủ động, tích cực cải biến môi trường tự nhiên, cải tạo xã hội Vì vậy, hình thảnh phát triển TTC xã hội nhiệm vụ chủ yếu giáo dục Tính tích cực xã hội vừa kết vừa điều kiện để phát triển nhân cách 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Định hướng đổi phương pháp dạy học Theo KharLamov - 1978: “ Tính tích cực trạng thái hoạt động chủ thể nghĩa người hành động” Định hướng đổi phương pháp dạy học xác định Nghị Trung ương khóa VII (1 - 1993), Nghị Trung ương khóa VIII Theo P.N.Erdoiev - 1974 cho rằng: “ Với tính tích cực học tập thực chất (12 - 1996), thể chế hóa Luật Giáo dục (12 - 1998), cụ thể hóa nói đến tính tích cực nhận thức học tập dễ dàng đạo thị Bộ Giáo dục Đào tạo, đặc biệt thị số 15 (4 - 1999) giáo viên” Luật Giáo dục, điều 24.2, ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải Theo G.I.Sukuina - 1979 dấu hiệu thể tính tích cực là: phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù họp với đặc SV: Lê Thị Thảo 18 Lớp: K35ASP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình hoạt động thân Muốn đạt tới tí thức cần phải tích cực lĩnh hội, đòi hỏi em có khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ Theo GS Trần Bá Hoành: Tính tích cực nhận thức trạng thái hoạt động học sinh đặc trưng khát vọng học tập, cố gắng trí tuệ, nghị lực cao nắm vững tri thức Tóm lại, phương pháp tích cực để phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Phương pháp tích cực hướng tới việc hoạt động hoá, tích cực hoá hoạt động nhận thức người học, nghĩa tập trung vào phát huy tính tích cực người học 1.2.2.2 Cấp độ tính tích cực học tập TTC học tập thể qua cấp độ từ thấp lên cao như: > Bẳt chước: Gắng sức làm theo mẫu hành động thầy, bạn > Tìm tỏi, thực hiện' Độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác số vấn đề > Sảng tạo: Tìm cách giải mới, độc đáo, hữu hiệu 1.2.2.3 Biểu tính tích cực học tập > Biểu hành động SV: Lê Thị Thảo Lớp: K35ASP Sinh ó.Lục lạp - Bào quan có tế bào thực - Chuyển đổi lượng ánh vật, có hình bầu dục, kích sáng thành lượng thước 4-10 micromet hóa học tích trữ họp chất hữu - Bên màng kép - Bên có: + Hệ thống túi dẹt gọi tilacôit luận tốttốt nghiệp Khóa luận nghiệp Không bào - GV ?: Không bào Khóa có câu trúc ? GVHD: GVHD:Th.s Th.sTrương TrươngĐức ĐứcBình Bình Hoạt động Tìm hiểu màng (màng IV Hoat đông daylà - chức hoc2:nang Câu 3: Hoạt động sinh nhânchất tế bào là: tế bào) L Ỏn đinh lớp - Cấu trúc: Phía có HS: Nghiên cứu SGK trả lời lớp màng bao bọc Trong a Lưu trữ truyền đạt thông tin di truyền.* dịch bào chứa chất hữa Kiểm tra cũ ion khoáng tạo nên áp suất - GV ?: So sánh không bào tế bào thấu b Cung cấp lượng thẩm cho hoạt động sống tế bào thực vật tế bào động vật ? Câu 1: So sánh tế bào nhân sơ vàhiểu tế bào nhânbào, thựclizôxôm ? Hoạt động 1: Tìm không - - - Chức loại tế bào c Vận chuyển chất tiếtnăng: cho tếtuỳ bào HS: Quan sát hình vẽ so tuỳ loài sánh - d Duy trì trao đổi chất tế bào môi trường GV ?: Không bào có chức + Dự trữ chất dinh dưỡng, chứa chất phế thải ? - HS: Trả lời Dãn dò: Học cũ, chuẩn bị + Giúp tế bào hút nước, chứa sắc tố thu hút Bài THựC (Tiết 2) côn 8,9,10: trùng tếTẾ bàoBÀO thực NHÂN vật ĩ Muc tiêu + Động vật nguyên sinh có khong bào tiêu Kiến thức Củng cổ: Đặt câu hỏi trắc nghiệm: Sau học xong này, HS phải: Câu 1: Trong thể tb có lưới nội chất hạt phát triển mạnh là: - Mô tả cấu trúc chức không bào, lizôxôm a Tế bào hồng cầu b Tế bào bạch cầu.* - Mô tả cấu trúc màng sinh chất, phân tích tính chất khảm c Tế bào biểu bì d.Tế bào SV: Lê Thị Thảo 60 59 58 Lớp: K35A SP Sinh - GV ? : Quan sát hình 10.2 III Màns sinh chất (màne tế bào) cho biết màngKhóa sinh luận chấttốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình cấu tạo từ thành phần hiểu Cấu trúc cẩu trúc bên màng sình chất Hoạt động 3: Tìm ? Mô tả xếp thành phần - Thành phần cấu trúc: Gồm thành phần HS: Quan sát hình 10.2, phân tích hình, liệt kê thành phần cấu tạo mô tả + Lớp kép phôtpholipit + Prôtêin xếp thành phần - Ngoài - GV: Sử dụng hình để xác có glicôprôtêin, colestêron câu trả lời HS - Đặc điểm cấu trúc: Màng sinh chất có cấu trúc khảm - động - HS: Ghi nhớ - GV: Chiếu phim cấu trúc màng + Khảm: Các phân tử prôtêin cài xen sinh chất vào lớp kép phôtpholipit + Động: Các thành phần cấu trúc màng có khả di chuyển phạm vi lóp kép - HS: Xem phim - GV: Chiếu lại phim phân phôtpholipit Chức SV: Lê Thị Thảo 61 Lớp: K35A SP Sinh - GV ?: Nghiên cứu SGK IV choCác câu trúc bên màne sinh chất biêt: bên màng sinh chất tế bào nhân thực có thành phần cấu tạo ? - Thành tế bào - Bản chất xenlulözo (ở tế bào thực vật), HS: Nghiên cứu SGK trả kitin (ở tế bào nấm) lời - Chức năng: Bảo vệ tế bào qui định hình GY: Chiếu hình ảnh loại tế dạng tế bào bào: thực vật, nấm, động vật để xác - - HS: Quan sát ghi nhớ Chất tế bào - - - - Khóaluận luậntốt tốtnghiệp nghiệp GVHD: Th.sTrương TrươngĐức ĐứcBình Bình GV cho học Khóa sinh quan sát I Năng lương dan2 nănsTh.s GVHD: tranh hình người bắn cung, lương tế bào 3.1.3 Bài 13: Khái quát lượng chuyển hóa vât chất Ch—ing Bài yêu cầu học sinh giảimới thích I I I : chuyón ho, vẺt chÊt VỊ1 n"ng 1-ĩng Yì mũi tên bay được? động Kháisống niêm năn& * ĐVĐ: Mọi hoạt củavề tể bào cũnglương cơa.thể cần lượng chuyển hoá sao? Khái niêm tỗ bịio HS quan sát hình, thảoHoạt luậnđộng 1: Năng lượng dạng lượng tế bào Bài 13: KHẮT QUÁT VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CHUYỂN HOÁ VẬT trả lời theo nhóm Lớp nhận xét bổ sung CHẤT ĩ Muc tiêu GY nhận xét khái quát L Kiến (người truyền cho mũi tên thức lượng, khả gây biến đổi vật - Năng lượng đại lượng đặc trưng - Giải thích Năng lượng, năng, động năng, đưa chất làm cho vật chất chuyển cho khả khái năngniệm: sinh công ví dụ động, nghĩa làđược có khả sinh công) - Mô tả cấu trúc phân tử ATP, nắm chức ATP lượng gì? Củns cố - Hiểu trình bày KN chuyển hoá vật chất, chất trình Câu 1: Mô tả cẩu trúc chức màng sinh chất ? chuyển hoá vật chất Kỹ năne Câu 2: Màng sinh chất cẩu tạo ? - Rèn số kỹ năng: Tư logic, khái quát, tổng họp a Các phân tử prôtein c Các phân tử prôtein lipit.* Thái độ SV: Lê Thị Thảo 63 62 Lớp: K35A SP Sinh ATP- đồne tiến năns lượng + Tại ATP lại coi đồng tiền lượng ? Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình - GV ?: Tại ATP gọi thái, phân biệt trạng thái đó? - - Trạng thái lượng: GV giúp HS khái quát + Động năng: dạng lượng sẵn sang sinh công KL: Năng lượng chuyển hoá từ dạng Thế năng: dạng lượng dự trữ, có sang dạng khác: + động tiềm sinh công b Các dạng lượng tế GY: Trong tế bào lượng tồn bào tích âm có xu hướng đẩy - ATP truyền lượng cho chất - họp Năng lượng tế bào tồn làm phá vỡ liên kết -> giải phóng khác thông qua chuyển nhóm photphat dạng: hoá năng, nhiệt năng, lượng ATP -> ADP + p -ỳ cuối cho hợp chất ATP - điện GV bổ xung: - GV ?: ATP truyền lượng + Năngnăng lượng tiềm ẩn tế bào cho hợp chất khác bằngdạng cách nào?liên kết hoá học phân tò hữu Cacbohyđrat, - lipit.trả lời HS nghiên cứu SGK + Năng lượng thô giống than đá, dầu mỏ không trực tiếp sinh công mà phải qua hệ thống SV: Lê Thị Thảo 64 65 Lớp: K35A SP Sinh - Khóa Khóa Khóaluận luận luận luậntốt tốt tốt tốtnghiệp nghiệp nghiệp nghiệp hoá lươns II Chuyển GV: ĐưaraVDKhóa GVHD: GVHD: GVHD:Th.s Th.s Th.s Th.sTrương Trương Trương TrươngĐức Đức Đức ĐứcBình Bình Bình Bình GVHD: Hoạt động 2: Chuyến hoá vật chất - - - - - VD: GV ?: Chuyển hoá đê hô trởhấp thành ADP - Trình bày giai đoạn tế bào lượng gì? - GY ?: Năng lượng ATP hợp:thế Quang sửQuang dụng trong-ỳtếhoá Ngay lậpứng tứcoxi nhóm - Khẳng định hô hấp tế bào chuỗi phản hóa ADP khử lại gắn thêm HS đọc mục II SGK trả lời bào? Cho VD: nhóm photphat tạo ATP Kĩ năm câu hỏi Đốt củi: Hoá -ỳ nhiệt b Sử dung lưưn£ tế bào - GV liên hệ : Khi lao động - Rèn nặng, luyện kĩ phânóc, tích, họp, quan sát, kĩ tự học làm việc GV ?: Nguồn lượnglao động đòitổng hỏiSự - trí Khái niệm: biến đổi độc lập vớitiêu SGK tốn nhiều lượng Tổng họp nên chất hoá học cần Thái đôATP -ỳ cần có chế độ dinh thiết cho tế bào GV ?: Hô hâp tê bào gì? I Khái niêm hô hâo tê bào - Tíchdưỡng cực học tập ỊL phù hợp cho đối HS nghe câu hỏi, tự nghiên Phươngtượng tiên day lao hoc động Ở trạng thái cứu SGK, trả lời nghỉ trungchuyển bình Là ngơi, trinh hóa lượng Củns cố ngày, sản sinh nguyên hô hấp thành Hình 16.1;16.2 vàngười 16.3liệu SGK sinh học 10 dạng - HS đọc kếtmỗi luận SGK - Trang 55 - phân huỷ tớihoccủa 40kg lượng lượng em dểATP sử dụng chứa hoá lượng ĩĩĩ Phương pháp day - Trình bày hiểu biết chuyển GV ?: Hô hấp xảy vị trí phantrong tử ATP.mỗi giây Dãn dòmỗi tể bào tế bào? Viết phương tổng hợp Hoạt phân động huỷ tới 1: 10 Khái niệm hô hấp tế bào triệu phân tử ATP ” vào - Học bài, trả lời câu hỏi SGK phần mở rộng, GVđưa thông tin để HS thấy - Ôn tập kiến nhuthức cầuvềvềenzim lượng vai trò ATP 3.1.4 Bài 16: Hô hấp tế bào Bài 16: HÔ HẤP TẾ BÀO SV: SV:Lê LêLêThị Thị ThịThảo Thảo Thảo SV: 6867 66 69 Lớp: Lớp:K35A K35A K35A SP SP Sinh Sinh Lớp: SP Sinh Khỏa Khóa Khóa luận luận tốttốt tot nghiệp nghiệp nghiệp Chia HS làm nhóm, phátluận phiếu II học Các siai đoan auá trình hô GVHD: hấp tế bào GVHD: Th.s Th.s Trương Trương Đức Đức Bình Bình GVHD: Th.s Trương Đức Bình tập nêu yêu cầu công việc cho nhóm nêu điêm trình tắc Crep? Diễncủa biên: Axêtyl-CoA -» cấy C02liên+ -các Giáođặc dục học sinhchu nguyên ý -nghĩa phương pháp nuôi Nguyên liệu m 1: Nhóm 3:các hình thức sinh sản vi sinh vật Diễn biên tục, vàlượng ứng dụng vào thực tế đời sống phâm tiện dạy học ĩĩ.Sản Phương Cửns cổ Hoàn thành phiếu học tập, Câu hỏi: - Sản phẩm: ỏi: Hoàn thành phiếu học tập, nêu nêu - đặc vẽ điểm củasách chuỗi Các hình giáo truyền khoa electron hô hấp? Câu 1: Hô hấp tế bào gì? Hô hấp tế bào chia làm giai đoạn? + C02 Nhóm4:3: Chuỗi chuyền electron hô ++ Nhóm - Phiếu học tập ĩĩ ĩ.2:Phương pháp daycủa hocmột VĐV luyện tập diễn manh hay yếu? Vì Câu Quá trình hô hấp +2ATP, 6NADH, 2FADH2 Câu hỏi: Tính số lượng ATP tạo sao? 3.Chuỗi chuyền Electron hỗ hấp qua giai đoạn hô hấp tế bào? Yấn đáp + Trực quan Dặn- dò 1NADN=3ATD 1FADH2 =2ATP đoan • - Vị trí: màng ti thể Đường bài- Thảo nhóm Xem lại luận học, chuẩn bị ôn tập chuẩn1.bị thi học kìphân I - HS tách nhóm theo yêu cầu, nhận Chuỗi chuyền Bài 25Hoạt : Sinh trưởng củagiai vi sinh Sinh vi sinh động 2: Các đoạnvât củaBài quá26: trình hô sản hấpcủa tế bào - Yị trí: xảy bào tương + Nhóm 4: vật CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT 3.1.5 Tiết 25: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT ĩ Muc tiêu - Chất tham gia (nguyên liệu Glucôzơ) Đường phân Kiến thức - Diễn biến: Glucôzơ bị biến đổi + Nhóm 2: Chu trình Crep - Trình bày đặc điểm chung sinh trưởng vi sinh vật chuyên e' hô hấp 34 GV: Gọi đại diện nhóm lên trả lời - Sản phẩm: HS: Trả lời nhóm khác bổ - Giải thích sinh trưởng chúng điều kiện nuôi cấy liên tục SV:LêLêThị ThịThảo Thảo SV: 72 7370 71 Lớp:K35A K35ASP SPSinh Sinh Lớp: - GV nêu VD: I Khái niệm sinh trưởng - VD1: trẻ sa sinhKhóa (3kg)luận lnamf Khóa luận tốt tốt nghiệp nghiệp GVHD: GVHD: Th.s Th.s Trương Trương Đức Đức Bình Bình 10kg Sinh trưởng quần thể vsv Thòi gian hệ (g) VD2: 1VK YD: Sự E.Coli sinh trưởng YSY 20phúV2VK Sự sinh trưởng quần thể vsv tăng lỉlgsy /V Á T JfT - GV: Qua phiếu học tập em rút số lượng tế bào quần thể Thời gian tính từ TB sinh cho -raGV: vi tổng khuẩn E.coli 20 phút côngỞthức quát? TB tạo quần trongthể tăng gấp đến -khi Số tế bào thời gian t gọi thời gian hệ Vậy * VÔ SÔ VK Qua YD trênTB ban đầu Gọi No: Số đôi em có nhận xét gì? thời gian hệ YSV gì? Cho Nt = N0 T N0: Sô YD? Số lần phân chia Nt: Số TB tê bào ban đâu n: Số Nội dung SôTông lân sô tến:bào VD: Yi khuẩn E.côli điều kiện tạo lần phân chia so sánh tạoraratrong thời gian t - HS trả lời: Thời gian từ sinh - tế bào TB phân - HS trả lời: chia Phiếu học tập - GV treo tranh hình vẽ trang 99 SGK - HS trả lời: thức tồng quát - GV hướng dẫn học sinh nhận3.Cỗng xét - Hoạt động 2: Tìm hiêu vê sinh trưởng cửa quân thê vi khuân - GY hướng dẫn học sinh sử GV: Đê VK phân chia liênII tụcSư sinh trưởng auân thê vi khuẩn nguồn vật chất môi trường nào? l.Nuôi cấy không liên tuc a Khái niêm: Môi trường nuôi cấv không liên tục - HS trả lời: Môi trường đầy đủ môi trường nuôi cấy không bổ chất dinh dưỡng SV: SV:Lê LêThị ThịThảo Thảo sung chất dinh dưỡng không 76 74 75 Lớp: Lớp:K35ASP K35ASPSinh Sinh Lớp: K35ASP Sinh GVHD: Th.s Trương Đức Bình Khóa luận tốt nghiệp phải làm gì? - HS: Trả lời + Môi trường đổi cách Nuôi cấy liền tục bổ sung chất dinh dưỡng + Lấy lượng dịch nuôi cấy tương đương a.Khái niêm - GV: Thế môi trường nuôi cấy Môi trường nuôi cấy liên tục môi liên tục? trường bổ sung liên tục chất dinh dưỡng loại bỏ không ngừng + Nguyên tắc phương pháp chất thải trình nuôi cấy gì? b Đăc điếm - HS: Thảo luận nhóm cử đại diện - Điều kiện môi trường ổn định - Sinh trưởng pha lũy thừa kéo dài Hoạt động 3: Tìm hiểu sinh sản vi sinh vật SV: Lê Thị Thảo 11 78 Lớp: K35A SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình Thê sinh sản YSV? * Khái niệm: Là tăng sô lượng cá thể vsv + Có hình thức sinh sản vi sinh vật Sinh sản vi sinh vật nhân Sử nhân sơ? a Phân đôi: Là hình thức sinh sản Các pha chủ yếu vi khuẩn + Quá trình phân đôi vi sinh vật nhân sơ Đăc điểm Số lượng tế bào quân thê diễn ? b Nảy chồi: Là hình thức sinh sản Vi khuân thích nghi với -môi Sô lượng tê bào chưa tăng lsố vi sinh khuẩn sống - HS: Đọc thông tin SGK trường Đáp án PHT : Đặc điểm pha sinh trưởng thể khuẩn nước.của Tế quần bào mẹ tạovithành chồi kiện nuôi cấy không liên tục cực, chồi lớn dần tách tạo thành - GV ?: Những sinh vật có vi khuẩn Lũy thừa - Vi khuân sinh trưởng với tôc độ lớn - Tăng lên theo lũy thừa đat hình thức sinh sản cách & không đổi thời gian Trao đổi cực đại nảy chồi tạo thành bào tử ? Tiềm phát - Cân - Sô tê bào sinh = sô tê bào chêt - Đạt cực đại không đổi - HS trả lời: Xạ khuẩn, vi Suy vong khuẩn quang tía - Sô lượng tê bào giảm - Sinh trưởng trao đôi chât giảm dần d Sinh sản vi sinh vât nhân chất dinh dưỡng cạn dần, chất độc thưc - GV ?: e Phân đôi + Nội bào tử ? f Sinh sản phân đôi: Nấm + Nội bào tử có phải hình thức sinh sản men rượu rum, tảo lục không ? SV: Lê Thị Thảo 79 Lớp: K35A SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp SV: SV:Lê LêThị ThịThảo Thảo GVHD: Th.s Trương Đức Bình 80 81 Lớp: Lớp:K35A K35ASPSPSinh Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình Củns cố Câu 1: Sinh trưởng quần thể vsv nuôi cấy không liên tục tuân theo - pha Câu 2: Đặc điểm pha cân bằng? c A Số lượng VK quần thể đạt đến cực đại không đổi theo thời gian, số lượng TB sinh số lượng Tb chết đi.* B VK thích nghi với môi trường, số lượng tế bào quần thể chưa tăng, a Số lượng sống quần thể giảm dần tế bào quần thể bị c N = 7.105 D N A N = Câu 4: Đa sổ Vỉ kghuẩn có hình thức sinh sản: = 3.105 A phân đôi * B nẩy chồi tạo thành bào tử c Sinh sản bào tử hữu tính Câu 5: Hình thức hình thức sinh sản? A Phân đôi SV: Lê Thị Thảo 82 Lớp: K35A SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình 3.2 Nhận xét đánh giá GV THPT Sau phân tích nội dung, thiết kế số học có nội dung giảm tải, lấy ý kiến giáo viên số trường phổ thông với mục đích thăm dò hiệu quả, khả ứng dụng tính khả thi đề tài với việc triển khai nội dung giảm tải Sinh học 10 3.3 Kết Thông qua trao đổi nhận xét đánh giá nhận thấy có thống cao ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài ❖ ý nghĩa lý luận Đa số giáo viên chí để chuẩn bị giảng phải thực theo quy trình: Phân tích nội dung, tài liệu tham khảo có liên quan, để định sử dụng phương pháp dạy học tích cực họp lý với nội dung học, viết soạn Đây công việc vô quan trọng, định đến kết tiết dạy giáo viên Đặc biệt chương trình SGK với nội dung giảm tải đòi hỏi người giáo viên phải học hỏi nhiều hơn, phải thực nghiêm túc Việc xác định mục tiêu học, kiến thức trọng tâm, quan trọng giáo viên trường thực theo chương trình SGK kèm nội dung giảm tải Việc thiết kế học theo phương pháp dạy học tích cực yêu cầu thực tiễn ❖ ý nghĩa thực tiễn SV: Lê Thị Thảo 83 Lớp: KS5A SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Trương Đức Bình PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luân Với kết nghiên cứu rút số nhận xét sau: 1.1 Thông qua trao đổi hầu hết GY khẳng định SGK Sinh học 10 - CTC có nhiều đổi nội dung phương pháp tiếp cận Để thực có hiệu nội dung SGK kèm nội dung giảm tải GV phải phân tích kĩ nội dung bài, xác định logic kiến thức, kiến thức trọng tâm 1.2 Đa số GV THPT cho giảm tải Bộ Giáo dục đưa họp lí cần thiết, vùng điều kiện khó khăn, sở vật chất thiếu thốn 1.3 Đối với việc đổi PPDH theo hướng phát huy tính tích cực học tập HS thực cần thiết Song khó khăn tài liệu tham khảo thiếu, sở vật chất, thiết bị dạy học thiếu chưa dồng 1.4 Chúng thiết kế giảng theo hướng phát huy tính tích cực học tập HS bài: 1; 8; 9; 10; 13; 16; 25+26 Trong thiết kế thể vai trò tổ chức, đạo, cố vấn GV, vai trò chủ động, tính tích cực học tập HS trình tự lực khám phá, lĩnh hội kiến thức mới, GV THPT đánh giá có tính khả thi, áp dụng góp phần nâng cao chất lượng dạy học chương trình sinh học 10 - CTC Kiến nghị SV: Lê Thị Thảo 84 Lớp: KS5A SP Sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 10 theo chương trình giảm tải, Khoá luận tốt nghiệp thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 10 theo chương trình giảm tải, Khoá luận tốt nghiệp thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 10 theo chương trình giảm tải

Từ khóa liên quan