Khoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trong mô hình trường học mới theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinhkhoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trong

66 1K 0
Khoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trong mô hình trường học mới theo hướng phát huy năng lực tự học của học sinhkhoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn tự nhiên và xã hội lớp 2 trong

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA • GIÁO DỤC TIỂU HỌC • MA THỊ HUYỀN THIÉT KẾ BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN T ự NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI THEO HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG L ư• c TƯHOC • • CỦA HOC • SINH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học Người hướng dẫn khoa học TS PHẠM QUANG TIỆP HÀ N Ộ I-2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Ban chủ nhiệm khoa toàn thể thầy cô giáo khoa Giáo dục Tiểu học tận tình giúp đỡ suốt thòi gian học tập, rèn luyện nghiên cứu trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết on sâu sắc tói TS Phạm Quang Tiệp, người hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, động viên giúp bước hoàn thành khoá luận tốt nghiệp Trong trình thực trình bày đề tài cố gắng nỗ lực không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp quý báu quý thầy, cô bạn đọc để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Ma Thị Huyền LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, khách quan chưa công bố công trình khác Trong trình nghiên cứu, tìm hiểu nội dung có liên quan đến đề tài có sử dụng tài liệu số nhà nghiên cứu, số tác giả khác Tuy nhiên, việc sử dụng tài liệu mang ý nghĩa tham khảo Hà Nội, tháng năm 2016 Sinh viên Ma Thị Huyền DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Giáo viên: GV Học sinh: HS Tự nhiên Xã hội: TN&XH Nhà xuất bản: NXB Năng lực tự học: NLTH Sách giáo khoa: SGK Sách giáo viên: SGV Hoạt động giáo dục: HĐGD MỤCLỤC MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Các phưong pháp nghiên cứu đề tài NỘI DUNG CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Bài hướng dẫn học 1.1.1 Khái niệm hướng dẫn học 1.1.2 Đặc điểm hướng dẫn học mô hình trường học 1.1.3 Phân biệt hướng dẫn học giáo n 1.2 Năng lực tự học học sinh 1.2.1 Khái niệm lực 1.2.2 Năng lực tự học 1.2.3 Dạy học theo hướng phát huy lực tự học học sinh 10 1.3 Mô hình trường học m ới 11 1.3.1 Nguyên tắc chung để dạy học theo VNEN 11 1.3.2 Tổ chức lớp học theo VNEN 12 1.3.3 Cơ cấu môn học HĐGD mô hình VNEN 13 1.3.4 ưu mô hình VNEN phát triển lực tự học cho học sinh Tiểu học 14 1.4 Dạy học mồn Tự nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học m ới 15 1.4.1 Mục tiêu môn Tự Nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học m ới 15 1.4.2 Nội dung môn Tự Nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học 16 1.4.3 Đặc điếm môn Tự Nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học 18 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG DẠY HỌC MÔN T ự NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI 21 2.1 Thực trạng chương trình, tài liệu hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học mói 21 2.2 Thực trạng dạy học mồn Tự nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học mói 23 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP THIẾT KẾ BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN T ự NHIÊN VÀ XÃ HỘI LỚP THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC M ỚI 26 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 26 3.1.1 Đảm bảo tỉnh logic, hợp lỉ học Tự nhiên Xã hội 26 3.1.2 Bài thiết kế phát triển lực tự học học sinh 26 3.1.3 Phù hợp với đặc trưng mô hình trường Tiểu học 27 3.1.4 Phù hợp với đặc trưng môn Tự nhiên Xã h ộ i 27 3.1.5 Phù hợp với đặc điểm học sinh lớp 27 3.2 Thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học 28 3.2.1 Thiết kế mục tiêu .28 3.2.2 Thiết kể hoạt động 29 3.2.3 Thiết kế đồ dùng, phương tiện hỗ trợ 31 3.3 Bài học thiết kế theo hướng phát huy lực tự học học sinh 35 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 Kết luận 58 Kiến nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHẦN MỞ ĐẦU Lí chon đề tài Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo khẳng định: “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân”, Bộ Giáo dục Đào tạo đổi đồng giáo dục đào tạo có đổi chương trình dạy học cấp nói chung bậc Tiểu học nói riêng với mục đích chung phát huy lực học sinh Mồ hình trường học (VNEN) theo nguyên tắc lấy học sinh làm trung tâm, mồ hình kế thừa mặt tích cực mô hình truyền thống, vừa có đổi mói mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy học, cách đánh giá cho thấy mô hình trường học có nhiều ưu điểm để phát triển lực người Mồ hình trường học giống bước chạy đà Giáo dục Tiểu học, dự kiến sau năm 2015 giáo dục Việt Nam đổi lớn theo hướng VNEN Ở bậc Tiểu học nội dung môn học phong phú, mồn học đảm nhận vai trò khác nhau, với mồn học khác Toán, Tiếng Việt môn Tự nhiên Xã hội môn học có tính tích họp cao kiến thức khoa học tự nhiên khoa học xã hội, đóng vai trò quan trọng việc hình thành phẩm chất lực,góp phần phát triển toàn diện nhân cách học sinh Vì việc dạy học mồn Tự nhiên Xã hội quan trọng việc dạy học mồn Toán Tiếng Việt Với môn học giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh hướng tới hoạt động tự chiếm lĩnh kiến thức hình thành, rèn luyện kĩ học tập học sinh Học sinh phải hoạt động, tự bộc lộ phát triển tối đa khả thông qua hoạt động học tập Mục tiêu đòi hỏi cần có cách dạy mô hình trường học phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập Trên thực tế việc áp dụng mồ hình trường học dạy học Tiểu học dạy học môn Tự nhiên Xã hội triển khai rộng rãi nước, số nơi thực tốt có nơi gặp nhiều khó khăn, tài liệu hướng dẫn học đưa chương trình học chưa họp lí, chưa thực đem lại hiệu Với sở chọn đề tài: “Thỉầ kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học theo hưởng phát huy lực tự học học sình” để tìm hiểu nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Việc thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh 3.2 Khách thể nghiên cứu : Quá trình dạy học Tự nhiên Xã hội lớp Tiểu học theo mô hình trường học mói (VNEN) Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở lí luận thực tiễn việc thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh - Thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh phát huy tính tự tích cực, tự lực học sinh trình học Đồng thòi nâng cao hiệu quả, chất lượng môn Tự nhiên Xã hội thực tiễn Các phương pháp nghiên cứu đề tài 6.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu Căn vào mục đích nhiệm vụ nghiên cứu để tài than tồi thu thập tài liệu từ nguồn tài liệu khác như: đọc sách báo, tạp chí chuyên ngành, báo cáo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, thông tin tài liệu internet, tài liệu giáo dục tài liệu liên quan SGK, sách hỏi đáp, sách hướng dẫn học, SGV, tài liệu hướng dẫn giáo viên 6.2 Phương pháp điều tra Để nâng cao hiệu nghiên cứu tính xác đề tài, có sử dụng phưomg pháp điều để thu thập kết từ phân tích, so sánh với nội dung tìm hiểu 6.3 Phương pháp quan sát Đây phưong pháp góp phần quan trọng việc nâng cao hiệu tính xác đề tài B ảng N o i sống C ây íc h lựi vớ i người (2) (1) Trên can • Cây bàng X Cây lúa X D ới nước (3) Toả bóng mát X Cung cấp lương thực V iệc 2: Bạn thư kí viết tên vẽ em quan sát sân trường vào cột ( 1) V iệc 3: Đánh dấu X ô noi sống, (có đánh dấu X vào sống cạn nước) Hoàn thành cột lại V iệc 4: Nhóm trưởng cho thành viên nhóm thảo luận: Nếu trường em thiếu sống cạn sống nước em tham khảo hình từ đến 11 để viết thêm vào bảng V iệc 5: Sau hoàn thành bảng, nhóm trưởng mang bảng treo lên tường C ùng thực 45 V iệc 1: Quan sát hình đây: Cây đào Cây thông Cây lúa Cây hoa sen Cây phong lan Cây rau muống V iệc 2: Viết tên vào cột (1) bảng V iệc 3: Đánh dấu X điền thông tin vào cột lại Sau xong treo bảng lên tường V iệc 4: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo viên ó.T ham quan trao đổi V iệc 1: Quan sát sản phẩm nhóm bạn V iệc 2: Đối chiếu sản phẩm nhóm em nhóm bạn V iệc 3: Nhóm trưởng điều hành thành viên nhóm chia sẻ suy nghĩ sản phẩm bạn L ần lượt hỏi bạn nghe bạn trả lòi 46 Chủ động chia sẻ với bạn lắng nghe ý kiến bạn: Kể tên loài bạn thích Vì bạn thích đó? Đ oc trả lò i câu hỏi V iêc 1: Đoc bài: • • Cây sống đâu cổ ích lợi gì? Trong thiên nhiên, sổng nhiều nơi: cạn, nước Cây xanh quan trọng đỗi với sống người Chủng cung cấp thực phẩm, gỗ, làm thuốc, làm cho không khí lành, Chúng ta cần chăm sóc, bảo vệ trồng thêm nhiều xanh V iêc 2: Trả lời câu hỏi: • - Cây sống đâu? - Cây có ích lợi gì? - (*) Tại cần chăm sóc, bảo vệ chăm sóc trồng? V iệc 1: Hai bạn chia sẻ nội dung câu hỏi V iệc 1: Nhóm trưởng cho bạn chia sẻ câu hỏi V iệc 2: Báo cáo vói thầy cô giáo hỏi thầy cô giáo điều em chưa hiểu B HOẠT ĐỘNG THựC HÀNH Hãy làm th í nghiệm nhỏ 47 V iệc 1: Nhổ cỏ khỏi nơi sống V iệc 2: Ghi lại tình trạng khi: - Cây vừa nhổ - Cuối ngày học V iệc 3: Cuối ngày học em báo cáo vói thầy cô giáo điều em ghi N khác hai ảnh ■ _ V iệc 1: Quan sát hình ảnh loại Cây mía Cây hoa sen V iệc 2: Nêu khác hai về: - Nơi sống - ích lợi người - * Kích thước thân, C húng em choi r V iệc 1: Lây Bảng trò chơi thẻ chữ có ghi tên góc học tập V iêc • 2: Đoc » kĩ thẻ chữ 48 V iệc 3: Nhóm trưởng điều hành thành viên nhóm trao đổi, xếp thẻ chữ theo nhóm V iệc 4: Thư kí tổng kết ý kiến thống nhóm đặt tên cho nhóm cây, dán thẻ chữ vào bảng V iệc 5: Treo sản phẩm nhóm vào góc học tập X ây dựng cam kết bảo vệ xanh trường em V iệc 1: Nhóm trưởng lấy tờ giấy màu xanh tờ giấy màu hồng góc học tập V iệc 2: Bạn thư kí thống ý kiến bạn nhóm ghi vào tờ giấy màu xanh việc làm để trường em có nhiều xanh; ghi vào tờ giấy màu hồng việc không nê làm để bảo vệ xanh V iệc 3: Dán cam kết vào Bảng cam kết để thực Các nhóm báo kết với cô giáo lớp c HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG V iệc 1: Viết vào danh sách - Cây lương thực, thực phẩm - Cây cảnh - Cây ăn V iệc 2: Với giúp đỡ gia đình, em hãy: - Trồng gieo vài hạt giống (hạt rau, hoa, cảnh, ) Ghi vào vở: Tên hồng hạt gieo, nơi sống, ích lọi việc em làm để chăm sóc 49 Bài 13: Loài vật sông đâu? M uc tiêu: Sau học, học sinh biết: - Kể tên số loài vật nơi sống chúng Quan sát phân biệt số loài vật theo môi trường sống chúng Nêu tên, ích lợi, tác hại số loài vật người Tôn trọng, bảo vệ loài vật môi trường sống chúng C ác hoạt động học tập: A HOẠT ĐỘNG c BẢN *K h ỏi động Việc l:Ban văn nghệ tổ chức cho bạn nghe số đoạn nhạc loài vật Việc 2: HĐTQ lớp phân tích đoạn nhạc vừa nghe - Kể tên vật có đoạn nhạc vừa - Dự đoán nơi sống vật Viêc 3: - Kết thúc hoạt động, giáo viên giới thiệu học, tiết học - Ban học tập chia sẻ mục tiêu học: +Mòi bạn nêu mục tiêu tiết học +ĐỔ đạt mục tiêu tiết học, bạn cần làm gì? *H ình thành kiến thức Tìm n o i sống cho loài vật 50 Việc 1: Quan sát hình thẻ tranh vật Việc 2: Nhóm trưởng thống ý kiến đặt thẻ tranh vật vào nơi sống chúng Việc 3: Cùng thầy cô kiểm tra lại P hân loai vât • • Việc 1: Lấy bảng (1) góc học tập B ảng T ên vât • N o i sống T ác dụng đối v ó i người (1) (2) (3) Trên can • Con cá D ới nước Có lo• i X X 51 Có hai • V iệc 2: Điền tên vật có hình tên vật mà em biết vào cột(l) V iêc 3: Hoàn thành côt lai • • • V iệc 4: So sánh làm với bạn nhóm Thưc hành V iêc 1: Mỗi nhóm hát môt hát có tên loài vât • • • V iệc 2: Nói noi sống loài vật có hát L iên • thư • c tế - Phó ban học tập điều hành - Các bạn trả lời câu hỏi sau: + Kể tên số loài vật có địa phương em + Loài vật sống cạn hay nước? + Loài vật có ích hay có hại người? Đ ọc đoạn văn sau V iêc • 1: Đoc • bài: 52 N sống loài vật Loài vật sống nhiều nơi khác Có loài vật sổng nước Có loài vật sổng cạn Có loài vật vừa sống nước, vừa sống cạn Đổi với sống người, có số loài vật có ích, có sổ loài vật gây hại, chủng gây bệnh tật, phá hoại mùa màng V iêc 2: Trả lời câu hỏi: • - Loài yật sống đâu? - Ke tên số loài vật gây hại cho người mà em biết - * Ngoài nơi sống loài vật mà đoạn văn nêu, em có biết loài vật sống đâu? Em bạn chia sẻ câu trả lòi mình, lắng nghe góp ý, bổ sung (nếu có) ã| £r ■'ĨỊ' Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo thầy cô giáo B H O Ạ T Đ Ộ N G T H ự C H À N H G iới thiệu với bạn loài vật m ình vẽ sưu tầm • • • • • Giói thiệu vói bạn về: np A ' * Ai -Tên loài vật - Nơi sống - Có ích lợi hay tác hại ngưòi Tô tranh giới thiệu tranh 53 V iệc 1: Tô tranh giói thiệu vê tranh nhau? V iệc 3: Tìm điểm khác cá gà về: - Nơi sống - Cách di chuyển H oàn thành phiếu học tập V iệc 1: Nhóm trưởng lấy phiếu góc học tập theo mẫu V iệc 2: Quan sát hình sau viết tên vật vào phiếu 54 55 Tìm thông tin loài vật th viện V iêc 1: Kể tên loài vât • * V iệc 2: Kể nơi sống loài vật mà em thích V iệc 3: Nói điều em làm để bảo vệ loài vật V iệc 4: Các nhóm báo cáo kết với cô giáo lớp c HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG V iệc 1: Với giúp đỡ gia đình em - Kể tên vật nuôi gia đình em - Tham gia chăm sóc vật nuôi gia đình 56 V iệc 2: Quan sát vật nhà - Kể tên số vật gây hại cho người - Kể số việc em làm để hạn chế tác hại chúng K ÉT L U Ậ N C H Ư Ơ N G Qua nghiên cứu sở lí luận thực trang dạy học môn Tự nhiên Xã hội theo mô hình trường học mới, đề xuất biện pháp thiết kế hướng dẫn học mồn Tự nhiên Xã hội mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh biên soạn số hướng dẫn học theo hướng phát huy lực tự học học sinh 57 K Ế T LU Ậ N V À K IẾ N N G H Ị K ết luân Qua trình nghiên cứu lí luận, thực tiễn, thực trạng thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học mói theo hướng phát huy lực tự học học sinh nhận thấy đề tài thu số kết sau: Trong nhà trường Tiểu học, học sinh coi trung tâm, hoạt động dạy học phải “hướng tập trung vào học sinh”, hướng vào việc khai thác tiềm trí tuệ em Đe thực mục tiêu đòi hỏi có cách dạy mô hình trường học phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập Mô hình VNEN tạo điều kiện cho giáo viên học sinh phát huy tốt lực cá nhân giá trị đích thực em, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp hình thành lực tự học cho học sinh Đề tài nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lí luận như: Khái niệm hướng dẫn học, khái niệm lực tự học, số vấn đề mồ hình trường học mới, dạy học mồn Tự nhiên Xã hội lớp theo mồ hình trường học mới; xác lập sở lí luận cho đề tài Đồ tài nghiên cứu sâu lí luận thực tiễn việc thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh Thông qua vấn đề lí luận nghiên cứu giúp cho giáo viên Tiểu học có định hướng phát huy hiệu lực tự học học sinh Khảo sát thực trạng mặt: chương trình, tài liệu hướng dẫn học mồn Tự nhiên Xã hội lớp theo mồ hình trường học mới; dạy học môn Tự nhiên Xã hội lớp theo mồ hình trường học khái quát lên tranh tổng thể việc dạy học mồn Tự nhiên Xã hội lớp theo mồ hình trường học Qua đề tài nghiên cứu, đề xuất biện pháp thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mồ hình trường học theo 58 hướng phát huy lực tự học học sinh biên soạn số hướng dẫn học theo hướng phát huy lực tự học học sinh Kiến nghị Xuất phát từ kết thu trình nghiên cứu đề tài, có số ý kiến sau: Cần thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực sư phạm, chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Giáo viên phải người gương mẫu, động, sáng tạo, nắm rõ nội dung, phương pháp hình thức tổ chức dạy học Đồng thời giáo viên phải thiết kế hoạt động phong phú để học sinh tham gia tích cực, chủ động, sáng tạo tiếp thu kiến thức phát huy lực tự học Đẩy mạnh cồng đổi dạy học Tiểu học, vận dụng mô hình trường học môn Tự nhiên xã hội lớp theo hướng phát huy lực tự học học sinh để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học tập Tăng cường sở vật chất, đồ dùng dạy học môn Tự nhiên xã hội lớp Đồng thời huy động khả tự làm đồ dùng học tập giáo viên học sinh Các trường Tiểu học cần tạo điều kiện, mồi trường học tập tốt cho việc dạy học để em phát triển toàn diện 59 ... luận thực tiễn việc thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh - Thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội lớp mô hình trường học. .. tiêu môn Tự Nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học m ới 15 1.4 .2 Nội dung môn Tự Nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học 16 1.4.3 Đặc điếm môn Tự Nhiên Xã hội lớp theo mô hình trường học 18... trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế hướng dẫn học môn Tự nhiên Xã hội mô hình trường học theo hướng phát huy lực tự học học sinh phát huy tính tự tích

Ngày đăng: 09/12/2016, 13:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan