Tuyển tập các đề thi THPT Quốc gia 2016 của tất cả các môn (có đáp án và lời giải chi tiết)

87 1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 21:12

Toỏn hc, Ng Vn, Ting Anh, Vt lý, Húa Hc, Sinh hc, Lch S, a Lớ, Ting Nga, Ting c, Ting Phỏp, Ting Nht, Ting Trung B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 THI CHNH THC ( thi cú 01 trang) Mụn thi: Toỏn Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu I (1,0 im) Cho s phc z = + 2i Tỡm phn thc v phn o ca s phc w = z + z Cho log x = Tớnh giỏ tr ca biu thc A = log x + log x3 + log x Cõu II (1,0 im) Kho sỏt s bin thiờn v v th ca hm s y = x + x Cõu III (1,0 im) Tỡm m hm s f ( x) = x x + mx cú hai im cc tr Gi x1 , x2 l hai im cc tr ú, tỡm m x12 + x22 = ( ) Cõu IV (1,0 im) Tớnh tớch phõn I = 3x x + x + 16 dx Cõu V (1,0 im) Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho ba im A(3; 2; 2), B(1;0;1) v C (2; 1;3) Vit phng trỡnh mt phng i qua A v vuụng gúc vi ng thng BC Tỡm ta hỡnh chiu vuụng gúc ca A trờn ng thng BC Cõu VI (1,0 im) Gii phng trỡnh 2sin x + 7sin x = Hc sinh A thit k bng iu khin in t m ca phũng hc ca lp mỡnh Bng gm 10 nỳt, mi nỳt c ghi mt s t n v khụng cú hai nỳt no c ghi cựng mt s m ca cn nhn liờn tip nỳt khỏc cho s trờn nỳt ú theo th t ó nhn to thnh mt dóy s tng v cú tng bng 10 Hc sinh B khụng bit quy tc m ca trờn, ó nhn ngu nhiờn liờn tip nỳt khỏc trờn bng iu khin Tớnh xỏc sut B m c ca phũng hc ú Cõu VII (1,0 im) Cho lng tr ABC A ' B ' C ' cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AC = a Hỡnh chiu vuụng gúc ca A ' trờn mt phng ( ABC ) l trung im ca cnh AC , ng thng A ' B o to vi mt phng ( ABC ) mt gúc 45 Tớnh theo a th tớch lng tr ABC A ' B ' C ' v chng minh A ' B vuụng gúc vi B ' C Cõu VIII (1,0 im) Trong mt phng vi h ta Oxy, cho t giỏc ABCD ni tip ng trũn ng kớnh BD Gi M , N ln lt l hỡnh chiu vuụng gúc ca A trờn cỏc ng thng BC , BD v P l giao im ca hai ng thng MN , AC Bit ng thng AC cú phng trỡnh x y = 0, M (0; 4), N (2; 2) v honh im A nh hn Tỡm ta cỏc im P, A v B Cõu IX (1,0 im) Gii phng trỡnh 3log ( ) + x + x + log ( + x + x log ( x ) + log x = ) Cõu X (1,0 im) Xột cỏc s thc x, y tha x + y + = 2 ( ) x + y + (*) Tỡm giỏ tr ln nht ca x + y Tỡm m 3x + y + ( x + y + 1) 27 x y ( x + y ) m ỳng vi mi x, y tha (*) Ht -Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: ; S bỏo danh: Ch ký ca cỏn b coi thi 1: ; Ch ký ca cỏn b coi thi 2: B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 THI CHNH THC P N - THANG IM Mụn thi: TON (ỏp ỏn - Thang im cú 04 trang) Cõu I (0,5 im) (1,0 im) Ta cú w 2i 2i ỏp ỏn im 0,25 2i Vy phn thc ca w l v phn o ca w l 2 (0,5 im) Ta cú A log2 x log2 x log2 x II (1,0 im) - 0,25 0,25 log2 x 2 Tp xỏc nh: D S bin thiờn: Chiu bin thiờn: y 4x 4x ; x x 1 x y ; y ; y x 0x x 0,25 0,25 Hm s ng bin trờn cỏc khong ; v 0; Hm s nghch bin trờn cỏc khong 1; v 1; - Cc tr: hm s t cc i ti x 1, y cđ 1; t cc tiu ti x 0, yCT - Gii hn: lim y ; lim y - Bng bin thiờn: x 0,25 x 0,25 th: 0,25 Hm s ó cho xỏc nh vi mi x III (1,0 im) Ta cú f (x ) 3x 6x m 0,25 Hm s cú hai im cc tr v ch phng trỡnh 3x 6x m cú hai nghim phõn bit, tc l m 0,25 Ta cú x 12 x 22 x x 2x 1x 2 m 3 (tha món) Vy m 2 IV (1,0 im) Ta cú I 0,25 0,25 3x 2dx 3x x 16 dx 0,25 m 3 I1 3x dx x 3 27 0,25 3x I2 x 16 dx t t x 16, ta cú t 2x ; t(0) 16, t(3) 25 25 Do ú I 0,25 t dt 16 t t 25 61 0,25 16 V (1,0 im) Vy I I I 88 Ta cú BC 1; 1;2 0,25 Mt phng (P ) i qua A v vuụng gúc vi BC cú phng trỡnh l x y 2z 0,25 x t ng thng BC cú phng trỡnh l y t z 2t Gi H l hỡnh chiu vuụng gúc ca A trờn BC Ta cú H (P ) BC - Vỡ H BC nờn H t ; t ;1 2t - Vỡ H (P ) nờn t t 2t t 0,25 0,25 Vy H 0;1; VI (0,5 im) (1,0 im) sin x Ta cú sin x sin x sin x sin x : vụ nghim x k (k ) sin x x k (0,5 im) 720 Khụng gian mu cú s phn t l n() A10 Gi E l bin c: B m c ca phũng hc Ta cú E (0;1;9),(0;2; 8),(0; 3; 7),(0; 4; 6),(1;2; 7),(1; 3;6),(1; 4; 5),(2; 3; 5) Do ú n(E ) n(E ) Vy P(E ) n() 90 0,25 0,25 0,25 0,25 H Gi l trung im ca A H ABC A BH 45o VII (1,0 im) AC , ta cú AC a v S ABC a Tam giỏc A HB vuụng cõn ti H , suy A H BH a Do ú VABC AB C A H S ABC a 0,25 Ta cú BH Gi I l giao im ca A B v AB , ta cú I l trung im ca A B v AB Suy HI A B Mt khỏc HI l ng trung bỡnh ca AB C nờn HI // B C Do ú A B B C Phng trỡnh MN: x y Ta P l nghim ca h x y P ; x y 2 Vỡ AM song song vi DC v cỏc im A, B, M , N cựng thuc mt ng trũn nờn ta cú PCD ABD AMP PAM VIII (1,0 im) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Suy PA PM Vỡ A AC : x y nờn A a; a 1, a 2 2 a Ta cú a a A(0; 1) a ng thng BD i qua N v vuụng gúc vi AN nờn cú phng trỡnh l 2x 3y 10 ng thng BC i qua M v vuụng gúc vi AM nờn cú phng trỡnh l y 2x 3y 10 Ta B l nghim ca h B 1; y iu kin: x IX (1,0 im) Khi ú phng trỡnh ó cho tng ng vi x x log x x .log 3x log 3x log x x log 3x log x x log 3x log x x log 3x x x 3x log23 3 3 3 0,25 0,25 3 x 9x x 9x x2 81 x 68x x2 0,25 0,25 68 81 Kt hp vi iu kin x 2, ta cú nghim x log x x log 3x Vỡ x nờn 3x 17 x 2x 3x (1) 0,25 Mt khỏc x 2x x2 x 2x Do ú phng trỡnh (1) vụ nghim 0,25 Vy phng trỡnh ó cho cú nghim x 17 X (0,25 im) (1,0 im) iu kin: x 2, y Ta cú (*) x y x y x y (**) Vỡ x y x y nờn t (**) suy x y x y 0,25 x y x y Ta cú x 6, y tha (*) v x y Do ú giỏ tr ln nht ca biu thc x y bng (0,75 im) Vỡ x y nờn t (**) suy x y x y x y x y (vỡ x y 0) x y x y x y x y Vỡ x 2x (do x ), y 2y nờn x y x y Do ú 3x y x y 27x y x y 3x y x y 27x y x y 0,25 0,25 t t x y, ta cú t hoc t Xột hm s f (t ) 3t t 27t 6t Ta cú f (1) f (t ) 3t ln 27t t 27t ln 6; 2188 ; 243 f (t ) 3t ln2 t ln 27t ln 0, t [3;7] Suy f (t ) ng bin trờn (3;7) M f (t ) liờn tc trờn [3;7] v f (3)f (7) 0, ú f (t ) cú nghim nht t0 (3; 7) Bng bin thiờn 0,25 Suy 3x y x y 27x y x y ng thc xy x 2, y Vy m 148 vi mi x, y tha (*) 148 - Ht - B GIO DC V O TO THI CHNH THC ( thi cú 02 trang) K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 Mụn thi: NG VN Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt I PHN C HIU (3,0 im) c on trớch sau v thc hin cỏc yờu cu t cõu n cõu 4: Cha ch vit ó trũn ting núi Vng trng cao ờm cỏ ln m ễi ting Vit nh bựn v nh la ểng tre ng v mm mi nh t Ting tha thit, núi thng nghe nh hỏt K mi iu bng rớu rớt õm Nh giú nc khụng th no nm bt Du huyn trm, du ngó chờnh vờnh Du hi dng sut ngn i la chỏy Mt ting rp búng lỏ cnh Nghe mỏt lm u mụi ting sui Ting heo may gi nh nhng ng Mt o nh xa xụi ngoi bin rng Vn ting lng ting nc ca riờng ta Ting chng mt Loa Thnh ó mt Nng M Chõu qu xung ly cha gi Ting thao thc lũng trai ụm ngc sỏng Di cỏt vựi súng dp chng h nguụi Ting ti cc k n cu ng quỏn Thnh Nguyn Du vng vc ni thng i (Trớch Ting Vit - Lu Quang V, Th Vit Nam 1945-1985, NXB Giỏo dc, 1985, tr.218) Cõu S mt m v tinh t ca ting Vit c th hin nhng t ng no kh th th nht? Cõu K tờn hai bin phỏp tu t c s dng kh th th hai v th ba Cõu Nờu ni dung chớnh ca on trớch Cõu T on trớch, anh/ch hóy by t cm ngh ca mỡnh v ting Vit (Trỡnh by khong n 10 dũng) c on trớch sau v thc hin cỏc yờu cu t cõu n cõu 8: Cuc sng riờng khụng bit gỡ ht bờn ngng ca nh mỡnh l mt cuc sng nghốo nn, dự nú cú y tin nghi n õu i na Nú ging nh mt mnh c chm súc cn thn, y hoa thm, sch s v gn gng Mnh ny cú th lm ch nhõn ca nú ờm m mt thi gian di, nht l nu lp ro bao quanh khụng cũn lm h vng mt na Nhng h cú mt cn dụng t ni lờn l cõy ci s b bt t, hoa s nỏt v mnh s xu xớ hn bt kỡ mt ni hoang di no Con ngi khụng th hnh phỳc vi mt hnh phỳc mng manh nh th Con ngi cn mt i dng mờnh mụng b bóo tỏp lm ni súng, nhng ri li phng lỡ v sỏng nh trc S phn ca nhng cỏi tuyt i cỏ nhõn, khụng bc l bn thõn, chng cú gỡ ỏng thốm mun (Theo A L Ghộc-xen, Ng 11, Tp hai, NXB Giỏo dc Vit Nam, 2015, tr.31) 1/2 Cõu Xỏc nh phng thc biu t chớnh c s dng on trớch Cõu V b ngoi p ca cuc sng riờng khụng bit gỡ ht bờn ngng ca nh mỡnh c th hin rừ nht qua hỡnh nh so sỏnh no? Cõu Ti tỏc gi cho rng: S phn ca nhng cỏi tuyt i cỏ nhõn, khụng bc l bn thõn, chng cú gỡ ỏng thốm mun? Cõu Anh/Ch suy ngh nh th no v cuc sng ca ngi thoỏt cỏi tuyt i cỏ nhõn? (Trỡnh by khong n 10 dũng) II PHN LM VN (7,0 im) Cõu (3,0 im) S hốn nhỏt khin ngi t ỏnh mt mỡnh, cũn dng khớ li giỳp h c l chớnh mỡnh Anh/Ch hóy vit bi (khong 600 ch) bn lun v ý kin trờn Cõu (4,0 im) Cú ý kin cho rng: Trong truyn ngn V nht, nh Kim Lõn ó xõy dng c mt tỡnh bt thng núi lờn khỏt vng bỡnh thng m chớnh ỏng ca ngi T vic phõn tớch tỡnh truyn ca tỏc phm V nht, anh/ch hóy bỡnh lun ý kin trờn Ht -Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: ; S bỏo danh: Ch ký ca cỏn b coi thi 1: ; Ch ký ca cỏn b coi thi 2: 2/2 B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 THI CHNH THC P N - THANG IM Mụn thi: NG VN (ỏp ỏn - Thang im cú 03 trang) Phn Cõu I Ni dung im C HIU 3,0 Nhng t ng th hin s mt m v tinh t ca ting Vit: trũn, vng trng cao, ờm cỏ ln m, bựn, la, úng tre ng, mm mi nh t (Thớ sinh cn ch ớt nht 02 t ng cỏc t ng trờn) 0,25 K tờn c hai bin phỏp tu t cỏc bin phỏp: so sỏnh, lit kờ, ip, n d 0,25 Ni dung chớnh ca on trớch: - Khng nh v p v sc sng ca ting Vit 0,50 - Th hin nim t ho v tỡnh yờu ca tỏc gi i vi ting Vit By t cm ngh chõn thnh, sõu sc ca bn thõn (cú th trỡnh by theo hng: t ho, yờu quý, cú ý thc gi gỡn s sỏng ca ting Vit, ) 0,50 Phng thc biu t chớnh: ngh lun/ phng thc ngh lun 0,25 Hỡnh nh so sỏnh: mt mnh c chm súc cn thn, y hoa thm, sch s, gn gng 0,25 S phn ca nhng cỏi tuyt i cỏ nhõn, khụng bc l bn thõn, chng cú gỡ ỏng thốm mun vỡ: - ú l cuc sng nghốo nn - ú l hnh phỳc mng manh v s ờm m tm thi - Nú khin ngi khụng cú kh nng vt qua nhng dụng t ca cuc i 0,50 Th hin suy ngh hp lớ, thuyt phc v cuc sng thoỏt cỏi tuyt i cỏ nhõn (cú th trỡnh by theo hng: cuc sng ngi cú ý ngha hn xỏc lp c mi liờn h gia cỏi tụi vi cỏi ta, gia cỏ nhõn vi cng ng, ) 0,50 LM VN 7,0 II Vit bi bn lun v : S hốn nhỏt khin ngi t ỏnh mt mỡnh, cũn 3,0 dng khớ li giỳp h c l chớnh mỡnh a m bo cu trỳc bi ngh lun: Cú cỏc phn m bi, thõn bi, kt bi M bi nờu c , thõn bi trin khai c , kt bi kt lun c 0,25 b Xỏc nh ỳng cn ngh lun: S hốn nhỏt khin ngi t ỏnh mt mỡnh, cũn dng khớ li giỳp h c l chớnh mỡnh 0,50 c Trin khai ngh lun thnh cỏc lun im; dng tt cỏc thao tỏc lp lun; kt hp cht ch gia lớ l v dn chng; rỳt bi hc nhn thc v hnh ng * Gii thớch: - Hốn nhỏt: thiu can m n mc ỏng khinh; dng khớ: sc mnh tinh thn trờn mc bỡnh thng, dỏm ng u vi nhng tr lc, khú khn, nguy him 0,25 - Ni dung ý kin: mt mt phờ phỏn nhng k hốn nhỏt t ỏnh mt chớnh mỡnh; mt khỏc cao nhng ngi cú dng khớ dỏm sng l chớnh mỡnh 1/3 Phn Cõu Ni dung im * Bn lun: 1,25 Thớ sinh cú th trỡnh by quan im cỏ nhõn nhng cn hp lớ, thuyt phc; di õy l mt hng gii quyt: - S hốn nhỏt khin ngi t ỏnh mt mỡnh: 0,50 + S hốn nhỏt lm cho ngi thiu t tin, khụng dỏm bc l ch kin, d a dua; khụng ngh lc thc hin nhng mong mun chớnh ỏng ca bn thõn + S hốn nhỏt khin ngi khụng th vt qua nhng cỏm d, dc vng tm thng; khụng dỏm u tranh vi cỏi xu, cỏi ỏc; khụng dỏm lờn ting bờnh vc cỏi thin, cỏi p - Dng khớ giỳp ngi c l chớnh mỡnh: 0,50 + Dng khớ giỳp ngi dỏm ngh, dỏm lm, dỏm chu trỏch nhim; dỏm dn thõn theo ui nhng am mờ chớnh ỏng, phỏt huy cao nng lc bn thõn + Dng khớ to nờn sc mnh kiờn cng giỳp ngi dỏm ng u vi nhng thỏch thc; dỏm bờnh vc l phi, bo v chõn lớ - M rng: 0,25 + Dng khớ khụng ng ngha vi s liu lnh, bt chp; sng l chớnh mỡnh khụng ng ngha vi ch ngha cỏ nhõn cc oan; ú, ngi cn tụn trng cỏ tớnh, s khỏc bit v cng cn bit hp tỏc vỡ chớnh ngha + Vic dỏm sng l chớnh mỡnh ca mi ngi s gúp phn lm nờn bn lnh sng ca dõn tc * Bi hc nhn thc v hnh ng: 0,25 Cn nhn thc ỳng n s tiờu cc ca li sng hốn nhỏt v s tớch cc ca li sng cú dng khớ; t ú, by t quan nim sng ca chớnh mỡnh v rỳt bi hc hnh ng phự hp cho bn thõn d Sỏng to: Cú cỏch din t mi m, th hin suy ngh sõu sc v ngh lun 0,25 e Chớnh t, dựng t, t cõu: m bo quy tc chớnh t, dựng t, t cõu 0,25 Phõn tớch tỡnh truyn v bỡnh lun ý kin: Trong tỏc phm V nht, nh Kim Lõn ó xõy dng c mt tỡnh bt thng núi lờn khỏt vng bỡnh thng m chớnh ỏng ca ngi 4,0 a m bo cu trỳc bi ngh lun: Cú cỏc phn m bi, thõn bi, kt bi M bi nờu c , thõn bi trin khai c gm nhiu ý/ on vn, kt bi kt lun c 0,25 b Xỏc nh ỳng cn ngh lun: Tỡnh bt thng núi lờn khỏt vng bỡnh thng m chớnh ỏng ca ngi tỏc phm V nht ca Kim Lõn 0,50 c Trin khai ngh lun thnh cỏc lun im; dng tt cỏc thao tỏc lp lun; kt hp cht ch gia lớ l v dn chng * Gii thiu khỏi quỏt v tỏc gi, tỏc phm: - Kim Lõn l nh cú s trng v truyn ngn, chuyờn vit v cuc sng v ngi nụng thụn 0,25 - V nht l truyn ngn xut sc, tỏc gi ó sỏng to c tỡnh nht v c ỏo * Nờu ni dung ý kin: khng nh thnh cụng ca tỏc gi vic xõy dng tỡnh c ỏo (tớnh cht bt thng), giu ý ngha nhõn bn (th hin khỏt vng bỡnh thng ca ngi) 0,25 2/3 Cõu 58: A B C D Cõu 59: A B C D Cõu 60: A B C D Cõu 61: A B C D Cõu 62: A B C D Cõu 63: A B C D Cõu 64: A B C D II PHN VIT (2,0 im) Sp xp cỏc t cho sn di õy thnh cõu hon chnh: Cõu 1: / / / / / / / Cõu 2: / / // / / / / / / / Cõu 3: / / / / / / / / / / Cõu 4: / / / / / / / / Vit mt on ngn t n 10 cõu theo ch sau: HT Trang 6/6 - Mó thi 862 B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 P N THI CHNH THC Mụn thi: TING PHP I PHN TRC NGHIM (8,0 im) Cõu hi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Mó thi 153 D A B D B D C C A B D C C D B B B A A C D B C B B D B B C C A A C B A D D D B A A C 319 C B B A C D D C D A A C A B A B A C B A D A C C B B B A D B B B C A C C C B A A D B 527 C A D D B B C B D B B A A B D A B B A D D C D D B A C D C C B C C D B B B D C D C B 618 B D D D A C B B C D B B D B A A B D A B D C B C C C B C A B C C B B C D D C D C A B 724 C D A A C B D A A A D A B A D C C B D D C B B D B D C C C C A B C B D C B A C B D D 846 C B B C D B A B C C D D A A B B A D C A D D D A A A D D C A A C C B D A D A A D A B Cõu hi 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mó thi 153 C C A A A A C C B C A D A B A D D D D B C D 319 C C B D A C D B D B D D C A A C D D D A D D 527 A D A A C A D A B C C A B D A C D A A A C C 618 A D C A A D C D A A C A D C B A D A A B D A 724 A D C B B D C B C A D B B A A D A D C B A A 846 C C D C D B C B B B D A C B B B C A C D C B II PHN VIT (2,0 im) B GIO DC V O TO THI CHNH THC ( thi cú 05 trang) K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 Mụn: TING PHP Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 618 H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: I PHN TRC NGHIM (8,0 im) Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho mi cõu sau: Cõu 1: Elle est vộgộtarienne, donc elle ne mange pas viande A la B de C le D du Cõu 2: hiver, nous ferons du ski dans les Alpes A Cette B Ces C Ce D Cet Cõu 3: Ces sont vraiment anciennes, il faudrait les changer ! A ordinateurs B rideaux C meubles D armoires Cõu 4: Chộri, il fait froid dehors, mets ta veste cuir ! A B avec C par D en Cõu 5: Jai toujours la carte didentitộ dans sac A mon B mes C tes D ma Cõu 6: ingrộdients est-ce qu'on utilise pour faire une choucroute ? A Quelles B Quel C Quels D Quelle Cõu 7: Tu prendras le dernier bus, sinon A ta voiture est en panne B on viendra te chercher en voiture C on te donnera un petit cadeau D tu vas ờtre lheure Cõu 8: Sa lettre est pleine de mots doux Elle est amoureuse ? Le synonyme de doux dans cette phrase est A mộchants B tendres C grossiers D illisibles Cõu 9: Quest-ce qui tarrive ? A Je suis arrivộ de trốs bonne heure B Jarriverai avec mon petit frốre C Rien, je suis juste un peu fatiguộ, cest tout D Jarriverai vers huit heures du soir Cõu 10: Cet enfant a ộtộ soignộ par un mộdecin dộvouộ Ce la aidộ se rộtablir plus vite A soierie B soie C soif D soin Cõu 11: Ces tomates farcies, nous les avons mangộes chez Marie, tu te (t) souviens ? A leur B en C y D les Cõu 12: Ne vous inquiộtez pas ! ira bien A Toute B Tout C Rien D Aucun Cõu 13: Avec l'õge, il commence comprendre son maợtre lui a dit quand il ộtait ộlốve A ce quoi B ce dont C celui que D ce que Cõu 14: Jai demandộ Sophie : Oự fais-tu souvent tes courses ? La phrase ộquivalente est A Jai demandộ Sophie oự elle avait fait souvent ses courses B Jai demandộ Sophie oự elle faisait souvent ses courses C Jai demandộ Sophie oự elle aurait fait souvent ses courses D Jai demandộ Sophie oự elle ferait souvent ses courses Cõu 15: Je ne partirai pas tant que la pluie A ne se sera pas arrờtộe B ne sarrờtait pas C ne sarrờterait pas D ne sest pas arrờtộe Trang 1/5 - Mó thi 618 Cõu 16: Ces lunettes ne sont pas ẫric ? Si, je crois que ce sont A les siennes B les vụtres C les siens D les leurs Cõu 17: Les touristes ộtrangers apprộcient beaucoup le bỳn ch, bon plat de Hanoi A les B un C une D le Cõu 18: Nicolas est un garỗon Il peut rộsoudre ce problốme de maths difficile en minutes A bon B faible C bờte D intelligent Cõu 19: Hier soir, ces lycộens jusqu 10 heures lộcole pour prộparer la soirộe de fin dannộe scolaire A sont restộs B restaient C resteraient D ộtaient restộs Cõu 20: Les jeunes daujourdhui ont une passion particuliốre pour les rộseaux A sociales B sociaux C sociale D social Cõu 21: Des produits ộtrangers envahissent les rayons des supermarchộs La phrase ộquivalente est A Les rayons des supermarchộs ont ộtộ envahis par des produits ộtrangers B Les rayons des supermarchộs seront envahis par des produits ộtrangers C Les rayons des supermarchộs ộtaient envahis par des produits ộtrangers D Les rayons des supermarchộs sont envahis par des produits ộtrangers Cõu 22: Le parc du quartier nest pas beau Il faut planter plus de fleurs pour l A embrasser B emballer C embellir D embaucher Cõu 23: Je vais te battre aux ộchecs, jen suis sỷre ! Je suis que toi A le meilleur B meilleure C meilleur D la meilleure Cõu 24: Lenseignant voudrait que les ộlốves relisent attentivement leur rộdaction car une relecture leur permet dộviter des fautes A attendue B attendu C attentive D attentif Cõu 25: On vient de mapprendre que je dois assister une mardi matin A stage B rendez-vous C rộunion D examen Cõu 26: Cest vraiment le plus beau film que je actuellement A connais B connaissais C connaisse D connaợtrai Cõu 27: il a cessộ de fumer, il va beaucoup mieux A Mờme s' B Depuis qu' C Avant qu' D Afin qu' Cõu 28: Le film Finding Dory sera bientụt projetộ Beaucoup de jeunes attendent cette depuis le dộbut de lannộe A projectile B projet C projection D projecteur Cõu 29: Jacques se dộplace avec peine depuis son accident de voiture Le synonyme de avec peine est A difficilement B vivement C aisộment D facilement Cõu 30: Comment sappelle lentreprise elle travaille ? A pour lequel B pour laquelle C sur laquelle D auxquels Cõu 31: Lhomme a racontộ ses enfants les aventures quil pendant sa jeunesse A a vộcues B avait vộcu C avait vộcues D a vộcu Cõu 32: Elle ne sera pas chanteuse parce quelle chante faux Le contraire de faux est A assez B mal C juste D peu Cõu 33: Mes enfants, vous avez travaillộ Sortez et amusez-vous maintenant ! A trốs B assez C jamais D peu Cõu 34: Je t'ai attendu une heure, hier ! Qu'est-ce que tu as fait ? Excuse-moi, jộtais occupộ, je (j') ten prộvenir A devais B aurais dỷ C avais dỷ D dỷ Cõu 35: Anne a besoin de son livre, rends- ! A la-lui B lui-en C le-lui D le-leur Trang 2/5 - Mó thi 618 Cõu 36: Quest-ce quil fait beau, hein ! A Oui, reste chez toi B Oui, je nachốte que de beaux vờtements C Oui, noublie pas de prendre le parapluie si tu sors D Oui, mais dommage ! Jai beaucoup de travail faire Cõu 37: Il est interdit de conduire en ộtat divresse mais certains automobilistes le font A mờme si B mờme quand C comme si D quand mờme Cõu 38: Les enfants de Claire sont calmes mais de Lili sont remuantes A ceux B celui C celles D celle Cõu 39: Sa nouvelle jupe est vraiment la mode Le contraire de la mode est A moderne B modộrộe C dộmontộe D dộmodộe Cõu 40: si bien quon les prend parfois lune pour lautre A Les deux frốres ont les mờmes goỷts B Les deux surs apprennent ensemble le franỗais C Les deux surs se ressemblent D Les deux frốres se ressemblent Cõu 41: Hộlốne est aimộe de tous par sa gộnộrositộ Elle se conduit envers les autres A gộnộreusement B gộnộtiquement C gộnộralement D gộographiquement Cõu 42: depuis plus dun siốcle, ces mines de charbon vont bientụt ờtre fermộes A Exploitộ B Exploitộes C Exploitant D Exploitantes Cõu 43: Bon, daccord, tu es fatiguộ, on fait une pause A puisque B car C parce que D si bien que Cõu 44: Elle a ouvert son cartable et en une bande dessinộe A est sortie B sortait C avait sorti D a sorti Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) theo ni dung bi c cho cỏc cõu sau, t cõu 45 n cõu 51 SPORT ET ENFANT : COMBIEN DHEURES PAR SEMAINE ? Notre site professionnel agence-destinationsante.com Selon une large ộtude amộricaine, les jeunes qui pratiquent une seule et mờme discipline de faỗon intensive sont davantage risque de fracture de fatigue* Comment savoir si votre petit sentraợne trop ? Tout simplement si le nombre dheures hebdomadaires passộes sur les terrains de sport dộpasse son õge Explications Les chercheurs du Centre mộdical de lUniversitộ de Loyola en Californie ont en effet dộmontrộ que les jeunes athlốtes dont les heures dentraợnement par semaine sont supộrieures leur õge par exemple un tennisman de 12 ans qui pratique plus de 12 heures sont plus susceptibles de souffrir de fracture de fatigue Entre 2010 et 2013, les ộquipes du Pr Neeru Jayanthi ont suivi 1206 athlốtes õgộs de 18 ans Tous avaient consultộ un mộdecin suite une blessure La moitiộ ộtait due au surmenage** Les sujets les plus touchộs ộtaient ceux qui pratiquaient un seul sport, explique Jayanthi Cela confirme nos prộcộdents rộsultats selon lesquels la pratique exclusive (et trop intense) augmente le risque de blessures. Le Pr Jayanthi recommande donc dalterner les entraợnements sộrieux et les distractions ; de ne pas se spộcialiser dans une seule discipline avant la fin de ladolescence ; de ne pas sentraợner toute lannộe, mais de saccorder un trois mois de repos ; de prendre au moins une journộe de repos par semaine ẫcrit par Vincent Roche ẫditộ par Emmanuel Ducreuzet Source : Loyola University Health system, 19 avril 2013 Trang 3/5 - Mó thi 618 Notes : * fracture de fatigue : chn thng mt mi ** surmenage : luyn quỏ sc Cõu 45: Il sagit plutụt dun texte A injonctif B narratif C informatif D argumentatif Cõu 46: Cest qui est lauteur de ce document A Vincent Roche B le Pr Neeru Jayanthi C Emmanuel Ducreuzet D un jeune amộricain Cõu 47: Selon le texte, la cause essentielle des risques de fracture de fatigue est A la pratique intensive dun seul sport B lentraợnement sportif de faỗon rộguliốre C la pratique de plusieurs sports D labsence de pratique de sport Cõu 48: Lộtude des risques de fracture de fatigue a ộtộ menộe par A les chercheurs de lagence-destinationsante.com B des ộquipes sportives C Vincent Roche et Emmanuel Ducreuzet D un centre de recherche amộricain Cõu 49: Selon cette ộtude, un jeune de ans ne devrait pas sentraợner de sport par semaine A plus de heures B moins de heures C plus de heures D moins de heures Cõu 50: Lộtude sur le risque de blessures des jeunes athlốtes a durộ A ans B 18 ans C 12 ans D ans Cõu 51: Le Pr Jayanthi conseille aux jeunes A de se reposer aprốs chaque entraợnement B de sentraợner toute lannộe C de sentraợner de faỗon intensive D de pratiquer un seul sport Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) theo ni dung bi c cho cỏc cõu sau, t cõu 52 n cõu 58 MẩRE ET FILLE La journộe a ộtộ magnifique Nous nous sommes promenộes longtemps sur la grande plage de sable blanc oự seuls un enfant et un chien jouaient inlassablement Maintenant, la pluie sest mise tomber Nous sommes assises lune prốs de lautre, les coudes sur la table et des tasses vides devant nous Valentine a envie de parler Elle se tourne de mon cụtộ, puis elle fixe la fenờtre [ ] Elle saisit le journal que je viens de laisser et le chiffonne un peu en le lisant distraitement Je me tais, je reste immobile pour ne pas la troubler Jaime ỗa, les vieux journaux, dit-elle dun ton volontairement gai, ils donnent des nouvelles anciennes qui nont plus dimportance ; ils annoncent des mariages et des naissances qui nintộressent plus personne. Elle rit un peu fort Je souris, cest tout Alors, Valentine murmure entre ses dents : On devrait aussi annoncer les divorces : M Simon et Mme Valentine X sont heureux et malheureux de vous faire part de leur sộparation qui aura lieu dans la plus stricte intimitộ tel jour telle heure. [ ] Je me tais encore un peu, mais je sens que cela ne va pas pouvoir durer Je me penche sur elle et je lui demande : Tu veux quitter Simon pour de bon ? Elle hausse les ộpaules Dun coup, elle a lair triste : Je ne sais pas, dit-elle Je nai envie ni de divorcer ni de rester mariộe Jaimerais me rộveiller et que cela ne soit jamais produit Jaimerais ne pas aimer Simon Jaimerais vivre pour moi-mờme. [ ] Daprốs Flora Groult, Le passộ infini, â Flammarion Cõu 52: Ce document est A un rộcit C une lettre B une interview D un article de journal Trang 4/5 - Mó thi 618 Cõu 53: Pendant la journộe, Valentine et sa mốre A ont promenộ un enfant B ont jouộ avec leur chien C ont fait une balade D ont attendu Simon Cõu 54: La mốre et la fille A viennent de prendre une boisson B vont acheter un journal C viennent dacheter un journal D vont prendre une boisson Cõu 55: Daprốs Valentine, les vieux journaux A annoncent des naissances importantes B donnent des nouvelles rộcentes importantes C annoncent des mariages trốs importants D donnent des nouvelles anciennes peu importantes Cõu 56: Valentine est A divorcộe B cộlibataire C mariộe D veuve Cõu 57: En parlant de ses relations avec Simon, Valentine est plutụt A trốs malheureuse B triste C satisfaite D heureuse Cõu 58: Finalement, Valentine souhaite A vivre pour elle-mờme B quitter Simon C vivre pour son mari D continuer vivre avec Simon Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) theo ni dung bi c cho cỏc cõu sau, t cõu 59 n cõu 64 Peut-il s'aider d'Internet pour faire ses devoirs ? Les enfants comprennent trốs vite l'intộrờt des (59) sur Internet pour leurs devoirs scolaires Certains sont mờme de fervents adeptes du copiộ/collộ pour leurs exposộs Mais si le Web est une base documentaire (60) , il faut leur apprendre que toutes les (61) ne sont pas sỷres et qu'ils peuvent (62) trouver des informations obsolốtes, voire fausses Et les enseignants ne sont pas dupes (63) universitộs et grandes ộcoles utilisent mờme des logiciels leur permettant de vộrifier le niveau de plagiat dans les copies de leurs ộlốves Il y a donc toute une pộdagogie (64) en place Elle relốve des enseignants et des parents Cõu 59: A loisirs B achats C jeux D recherches Cõu 60: A enrichissante B enrichissant C appauvrissante D appauvrissant Cõu 61: A sources B rộsultats C images D documents Cõu 62: A les B y C se D en Cõu 63: A Beaucoup B Peu C Tant D Certaines Cõu 64: A mettre B ờtre C garder D arriver II PHN VIT (2,0 im) Parlez de la personne que vous aimez le plus ! Votre devoir doit comporter 80 mots environ HT Trang 5/5 - Mó thi 618 B GIO DC V O TO K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 P N THI CHNH THC Mụn thi: TING TRUNG QUC I PHN TRC NGHIM (8,0 im) Cõu hi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Mó thi 162 C A C A A D B B B B C B C D D C D A D C D B B A A A B B C D D C B C C B C C D A D 295 A A D A B D D D C A A C D D C B D A B B B C D D B B C D D C C A A A C D B C A A D 358 C A D C B D C B D B D A B C B A D D B A A B D B B C D D D D A D C D C A B C C C A 417 C D B C B D A D A B A D A B D D A A B A C D C D C C A B A A D B C C C B B C A A D 683 B A A B D A B A B D A D B C C D D D A B C C B D A D C A B C A B B D C D B B D D C 739 A B D A A D D D A B C A A B B D A D A D C B D A C A D A D C D B C C C B C D D B B Cõu hi 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Mó thi 162 D D A B C A A C D A D B C D C B B A A B A A D 295 C B B C C A C B B B C D A C B B A D D C A B A 358 A A C B B C B B A D D A A C A D A A C C B C B 417 A D B A C B D C B D A C B D C C D B C D B A B 683 B C D C A A C C A C A D A B B C C C B A D A D 739 C D C A A D A B B B D C B B C C A C B A B C C II PHN VIT (2,0 im) Sp xp cỏc t ng ó cho thnh cõu hon chnh (0,2 im x cõu = 1,0 im) Cõu Cõu Cõu Cõu Cõu Vit mt on (1,0 im) B GIO DC V O TO THI CHNH THC ( thi cú 05 trang) K THI TRUNG HC PH THễNG QUC GIA NM 2016 Mụn: TING TRUNG QUC Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt Mó thi 739 H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: I PHN TRC NGHIM (8,0 im) Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng cỏc cõu sau: Cõu 1: Phiờn õm ỳng ca t l: su A s B sh C zh D z Cõu 2: Phiờn õm ỳng ca t l: A jỡch B jch C jỡch D jch Cõu 3: Phiờn õm ỳng ca t l: x mi A ing B n C un D in Cõu 4: A B C D Cõu 5: A B C D Cõu 6: A B C D Cõu 7: A B D C Cõu 8: A B C D Cõu 9: A B C Cõu 10: A B C D D Cõu 11: A B C D Cõu 12: A B C D Cõu 13: A B C D Cõu 14: A B C D Cõu 15: A B C D Cõu 16: A B C D Trang 1/5 - Mó thi 739 Cõu 17: A B C D Cõu 18: A B C D Cõu 19: A C B D Cõu 20: A B C D Cõu 21: A B C D Cõu 22: A B C D Cõu 23: A B C D Cõu 24: A B C D Cõu 25: A B C D Cõu 26: A B C D Cõu 27: A B C D Cõu 28: A B C D Cõu 29: A B C D Cõu 30: A B C D Cõu 31: A B C D Chn v trớ ỳng (ng vi A hoc B, C, D) cho t/cm t ngoc cỏc cõu sau: Cõu 32: A B C D Cõu 33: A B C D Cõu 34: A B C D Cõu 35: A B C D Cõu 36: A B C D Trang 2/5 - Mó thi 739 Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) theo ni dung bi c, t cõu 37 n cõu 41 API 50 50 100 100 200 200 300 300 500 HSKã2010 Cõu 37: API A C B D Cõu 38: A 100 200 B 50 100 C 200 300 D 50 Cõu 39: A B C Cõu 40: A C B D 100 D Cõu 41: A B C D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) in vo ch trng on sau, t cõu 42 n cõu 51 42 43 44 45 46 47 48 49 Trang 3/5 - Mó thi 739 50 51 2007 Cõu 42: A B C D Cõu 43: A B C D Cõu 44: A B C D Cõu 45: A B C D Cõu 46: A B C D Cõu 47: A B C D Cõu 48: A B C D Cõu 49: A B C D Cõu 50: A B C D Cõu 51: A B C D Chn phng ỏn ỳng (ng vi A hoc B, C, D) gii thớch t/cm t c gch chõn cỏc cõu sau: Cõu 52: A B C D Cõu 53: A B C D Cõu 54: A B C D Cõu 55: A B C D Cõu 56: A B C D Cõu 57: A B C D Cõu 58: A B C D Cõu 59: A B C D Cõu 60: A B C D Cõu 61: A B C D Cõu 62: A B C D Cõu 63: A B C D Cõu 64: A B C D Trang 4/5 - Mó thi 739 II PHN VIT (2,0 im) Sp xp cỏc t ng ó cho thnh cõu hon chnh Cõu 1: Cõu 2: Cõu 3: Cõu 4: Cõu 5: Vit mt on vi ch (T 120 n 150 ch Hỏn) HT Trang 5/5 - Mó thi 739 [...]... 49 50 Mã đề thi 169 D A A C A C C 293 D C B A B B B 381 A D A C A B A 536 A C B D A B D 648 C A B B D C B 759 A A B B C A B 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: HỐ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 468 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Cho biết ngun tử khối của các ngun... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 648 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân khơng với tốc độ c Bước sóng của sóng này là c 2πf c f A λ = B λ = C λ = D λ = f c 2πf c Câu 2: Tại nơi có gia. .. A C C A C B 1 Câu hỏi 44 45 46 47 48 49 50 Mã đề thi 136 A A C B B C C 357 C B A D B C C 468 C B C A C B D 526 D B D D D A A 814 D C D D A A A 951 D A D C B D A 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 08 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 936 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: ... câu làm văn chỉ viết một đoạn văn 5 Cần trừ điểm đối với những lỗi về hành văn, ngữ pháp và chính tả - Hết - 3/3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 Mơn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề thi 975 Họ và tên thí sinh: Số báo danh: SECTION A (8 points) Mark the letter A,... tương đồng với cấu trúc chi trước của mèo B Xác sinh vật sống trong các thời đại trước được bảo quản trong các lớp băng C Tất cả các lồi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào D Prơtêin của các lồi sinh vật đều cấu tạo từ 20 loại axit amin Câu 20: Năm 1957, Franken và Conrat đã tiến hành thí nghiệm tách lõi axit nuclêic ra khỏi vỏ prơtêin của chủng virut A và chủng virut B (cả hai chủng đều gây bệnh cho cây... Câu 16: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai? A Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phơtơn B Trong chân khơng, các phơtơn bay dọc theo tia sáng với tốc độ 3.108 m/s C Phơtơn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động Khơng có phơtơn đứng n D Năng lượng của các phơtơn ứng với các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau Câu 17: Trong chân khơng, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm... Surviving/Saving people’s lives - _THE END _ Trang 6/6 - Mã đề thi 975 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Mơn thi: TIẾNG ANH A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề thi 168 C B A D C B C A B C B D A B B A A D C B C D D D A A B... Do đặc trưng của mơn Ngữ văn, bài làm của thí sinh cần được đánh giá tổng qt, tránh đếm ý cho điểm 2 Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm với những bài viết đáp ứng đầy đủ những u cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải chặt chẽ, diễn đạt lưu lốt, có cảm xúc 3 Khuyến khích những bài viết có sáng tạo Bài viết có thể khơng giống đáp án, có những ý ngồi đáp án, nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết... hòa lượng NaOH dư, thu được dung dịch Y Cơ cạn Y, thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp hai ancol có phân tử khối trung bình nhỏ hơn 46 Giá trị của m là A 6,53 B 5,92 C 5,36 D 7,09 HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 468 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA NĂM 2016 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20... mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m Nguồn sáng phát ra vơ số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thi n liên tục từ 380 nm đến 750 nm Trên màn, khoảng cách gần nhất từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà ở đó có hai bức xạ cho vân sáng là A 6,08 mm B 4,56 mm C 9,12 mm D 3,04 mm HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 648 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan