0

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin có đáp án

70 1,043 5
  • Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác  LeeNin có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2016, 14:24

Câu 1: Hãy sắp xếp theo trình tự xuất hiện từ sớm nhất đến muộn nhất các hình thức thế giới quan sau: Triết học, tôn giáo, thần thoại: a. Tôn giáo thần thoại triết học b. Thần thoại tôn giáo triết học c. Triết học tôn giáo thần thoại d. Thần thoại triết học tôn giáo Câu 2: Triết học ra đời vào thời gian nào? a. Thiên niên kỷ II. TCN b. Thế kỷ VIII thế kỷ VI trước CN c. Thế kỷ II sau CN Câu 3: Triết học ra đời sớm nhất ở đâu? a. Ấn Độ, Châu Phi , Nga b. Ấn Độ, Trung Quốc , Hy Lạp c. Ai Cập, Ấn Độ , Trung Quốc CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN Câu 1: Hãy xếp theo trình tự xuất từ sớm đến muộn hình thức giới quan sau: Triết học, tôn giáo, thần thoại: a Tôn giáo - thần thoại - triết học b Thần thoại - tôn giáo - triết học c Triết học - tôn giáo - thần thoại d Thần thoại - triết học - tôn giáo Câu 2: Triết học đời vào thời gian nào? a Thiên niên kỷ II TCN b Thế kỷ VIII - kỷ VI trước CN c Thế kỷ II sau CN Câu 3: Triết học đời sớm đâu? a Ấn Độ, Châu Phi , Nga b Ấn Độ, Trung Quốc , Hy Lạp c Ai Cập, Ấn Độ , Trung Quốc Câu 4: Triết học nghiên cứu giới nào? a Như đối tượng vật chất cụ thể b Như hệ đối tượng vật chất định c Như chỉnh thể thống Câu 5: Triết học là gì? a Triết học là tri thức giới tự nhiên b Triết học là tri thức tự nhiên và xã hội c Triết học là tri thức lý luận người giới d Triết học là hệ thống tri thức lý luận chung người giới và vị trí người giới Câu 6: Triết học đời điều kiện nào? a Xã hội phân chia thành giai cấp b Xuất tầng lớp lao động trí óc c Tư người đạt trình độ tư khái quát cao và xuất tầng lớp lao động trí óc có khả hệ thống tri thức người Câu 7: Triết học đời từ đâu? a Từ thực tiễn, nhu cầu thực tiễn b Từ suy tư người thân c Từ sáng tạo nhà tư tưởng d Từ vận động ý muốn chủ quan người Câu 8: Nguồn gốc nhận thức triết học là nào? (trả lời ngắn - dòng) Đáp án: Con người có vốn hiểu biết phong phú định và tư người đạt tới trình độ trừu tượng hoá, khái quát hoá, hệ thống hoá để xây dựng nên học thuyết, lý luận Câu 9: Nguồn gốc xã hội triết học là nào? (trả lời ngắn dòng) Đáp án: Xã hội phát triển đến mức có phân chia thành lao động trí óc và lao động chân tay, nghĩa là chế độ công xã nguyên thuỷ thay chế độ chiếm hữu nô lệ - chế độ xã hội có giai cấp lịch sử Câu 10: Đối tượng triết học có thay đổi lịch sử không? a Không b Có Câu 11: Thời kỳ Phục Hưng Tây Âu là vào kỷ nào a Thế kỷ XIV - XV b Thế kỷ XV - XVI c Thế kỷ XVI - XVII d Thế kỷ XVII - XVIII Câu 12: Tên gọi thời kỳ Phục Hưng Tây Âu có nghĩa là gì? a Khôi phục chủ nghĩa vật thời kỳ cổ đại b Khôi phục triết học thời kỳ cổ đại c Khôi phục văn hoá cổ đại d Khôi phục phép biện chứng tự phát thời kỳ cổ đại Câu 13: Thời kỳ Phục Hưng là thời kỳ độ từ hình thái kinh tế - xã hội nào sang hình thái kinh tế - xã hội nào? a Từ hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ sang hình thái kinh tế - xã hội phong kiến b Từ hình thái kinh tế - xã hội phong kiến sang kình thái kinh tế - xã hội tư chủ nghĩa c Từ hình thái kinh tế - xã hội TBCN sang hình thái kinh tế - xã hội XHCN d Từ hình thái kinh tế xã hội cộng sản nguyên thuỷ sang hình thái kinh tế xã hội chiếm hữu nô lệ Câu 14: Khoa học tự nhiên bắt đầu có phát triển mạnh mẽ vào thời kỳ nào? a Thời kỳ Phục Hưng b Thời kỳ trung cổ c Thời kỳ cổ đại d Thời kỳ cận đại Câu15: Quan hệ khoa học tự nhiên với thần học thời kỳ Phục Hưng nào? a Khoa học tự nhiên hoàn toàn phụ thuộc vào thần học và tôn giáo b Khoa học tự nhiên hoàn toàn độc lập với thần học và tôn giáo c Khoa học tự nhiên độc lập với thần học và tôn giáo Câu 16: Về khách quan, phát triển khoa học tự nhiên và giới quan tâm tôn giáo quan hệ với nào? a Sự phát triển khoa học tự nhiên củng cố giới quan tâm tôn giáo b Sự phát triển KHTN không ảnh hưởng đến giới quan tâm tôn giáo c Sự phát triển KHTN trở thành vũ khí chống lại giới quan tâm tôn giáo Câu 17: Trong thời kỳ Phục Hưng giai cấp tư sản có vị trí nào phát triển xã hội? a Là giai cấp tiến bộ, cách mạng b Là giai cấp thống trị xã hội c Là giai cấp bảo thủ lạc hậu Câu 18: Những nhà khoa học và triết học: Côpécních, Brunô, thuộc thời kỳ nào? a Thời kỳ cổ đại b Thời kỳ trung cổ c Thời kỳ Phục Hưng d Thời kỳ cận đại Câu 19: Nicôlai Côpécních là nhà khoa học nước nào? a Italia b Đức c Balan d Pháp Câu 20: Nicôlai Côpécních đưa học thuyết nào? a Thuyết trái đất là trung tâm vũ trụ b Thuyết cấu tạo nguyên tử vật chất c Thuyết ý niệm là nguồn gốc giới d Thuyết mặt trời là trung tâm vũ trụ Câu 21: Học thuyết vũ trụ Nicôlai Côpécních có ý nghĩa nào phát triển khoa học tự nhiên? a Đánh dấu đời khoa học tự nhiên b Đánh dấu bước chuyển từ khoa học tự nhiên thực nghiệm sang khoa học tự nhiên lý luận c Đánh dấu giải phóng khoa học tự nhiên khỏi thần học và tôn giáo Câu 22: Đối với giới quan tôn giáo, phát minh Côpécních có ý nghĩa gì? a Củng cố giới quan tôn giáo b Không có ảnh hưởng giới quan tôn giáo c Bác bỏ tảng giới quan tôn giáo d Chứng minh tính hợp lý kinh thánh Câu 23: Brunô là nhà khoa học và triết học nước nào? a) Đức; b) Pháp; c) Balan; d) Italia Câu 24: Brunô đồng ý với quan niệm vũ trụ? a Ptôlêmê b Platôn c Nicôlai Côpécních d Hêraclit Câu 25: Brunô chứng minh tính chất giới (của vũ trụ) a Tính tồn tuý giới vật chất b Tính thống sở tinh thần vật chất c Tính thống vật chất giới (của vũ trụ) Câu 26: Khi xây dựng phương pháp khoa học, Brunô đòi hỏi khoa học tự nhiên phải dựa gì? a Dự giáo điều tôn giáo b Dựa ý muốn chủ quan c Dựa tình cảm, khát vọng d Dựa thực nghiệm Câu 27: Brunô bị toà án tôn giáo xử tội nào? a Tù trung thân b Giam lỏng c Tử hình (thiêu sống) d Tha bổng Câu 28: Triết học nhà tư tưởng thời kỳ Phục Hưng có đặc điểm gì? a Có tính chất vật tự phát b Có tính tâm khách quan c Có tính tâm chủ quan d Còn pha trộn yếu tố vật và tâm, có tính chất phiếm thần luận Câu 29: Quan điểm triết học cho thượng đế và tự nhiên là gọi là quan điểm có tính chất gì? a Có tính vật biện chứng b Có tính tâm, siêu hình c Có tính chất phiếm thần luận Câu 30: Quan điểm triết học tự nhiên có tính chất phiếm thần luận là đặc trưng triết học thời kỳ nào? a Thời kỳ cổ đại b Thời kỳ Phục Hưng c Thời kỳ trung cổ d Thời kỳ cận đại Câu 31: Những cách mạng nổ Hà Lan, Anh, Pháp thời kỳ cận đại gọi là cách mạng nào? a Cách mạng vô sản b Cách mạng giải phóng dân tộc c Khởi nghĩa nông dân d Cách mạng tư sản Câu 32: Những cách mạng thời kỳ cận đại Tây Âu mâu thuẫn lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất nào? a Quan hệ sản xuất phong kiến b Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa c Quan hệ sản xuất chiếm hữu nô lệ d Quan hệ sản xuất cộng sản nguyên thuỷ Câu 33: Các cách mạng Tây Âu thời kỳ cận đại nổ mâu thuẫn nào? a Mâu thuẫn lực lượng sản xuất với QHSX phong kiến trở nên lỗi thời b Mâu thuẫn nông dân và địa chủ phong kiến c Mâu thuẫn nô lệ và chủ nô d Mâu thuẫn tư sản và vô sản Câu 34: Giai cấp nào lãnh đạo cách mạng thời kỳ cận đại ? a Giai cấp vô sản b Giai cấp nông dân c Giai cấp tư sản d Giai cấp địa chủ phong kiến Câu 35: Cuộc cách mạng nào Tây Âu thời kỳ cận đại C Mác gọi là cách mạng có quy mô toàn Châu Âu và có ý nghĩa lớn đời trật tự xã hội a Cuộc cách mạng Hà Lan và Ý b Cuộc cách mạng Ý và Áo c Cuộc cách mạng Anh kỷ XVII và cách mạng Pháp cuối kỷ XVIII Câu 36: Cuộc cách mạng Anh kỷ XVII và cách mạng Pháp cuối TK XVIII đánh dấu thay trật tự xã hội nào cho xã hội nào? a Trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ thay cho trật tự xã hội cộng sản nguyên thuỷ b Trật tự xã hội phong kiến thay cho trật tự xã hội chiếm hữu nô lệ c Trật tự xã hội tư sản thay cho trật tự xã hội phong kiến d Trật tự xã hội xã hội chủ nghĩa thay cho trật tự xã hội tư sản Câu 37: Ngành khoa học nào phát triển rực rà và có ảnh hưởng lớn đến phương pháp tư thời kỳ cận đại? a Toán học b Hoá học c Sinh học d Cơ học Câu 38: Ph.Bêcơn là nhà triết học nước nào? a Nước Anh b Nước Pháp c Nước Đức d Nước Ba lan Câu 39: Về lập trường trị, Ph.Bêcơn là nhà tư tưởng giai cấp nào? a Giai cấp chủ nô b Giai cấp địa chủ phong kiến c Giai cấp nông dân d Giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc Câu 40: Theo Ph Bêcơn người muốn chiếm cải giới tự nhiên cần phải có gì? a Có niềm tin vào thượng đế b Có nhiệt tình làm việc c Có tri thức tự nhiên d Có kinh nghiệm sống Câu 41: Về phương pháp nhận thức Ph.Bêcơn phê phán phương pháp nào? a Phương pháp kinh nghiệm (phương pháp kiến) b Phương pháp kinh viện (phương pháp nhện) c Phương pháp phân tích thực nghiệm (phương pháp ong) d Phương pháp a và b Câu 42: Theo Ph Bêcơn phương pháp nhận thức tốt là phương pháp nào a Phương pháp diễn dịch b Phương pháp quy nạp c Phương pháp trừu tượng hoá d Phương pháp mô hình hoá Câu 43: Ph.Bêcơn gọi phương pháp nhện là phương pháp triết học nhà tư tưởng thời kỳ nào? a Thời kỳ Trung cổ b Thời kỳ cổ đại c Thời kỳ cận đại d Thời kỳ Phục hưng Câu 44: Phương pháp "con nhện" theo Ph.Bêcơn là phương pháp nhà triết học theo khuynh hướng nào? a Chủ nghĩa kinh nghiệm b Chủ nghĩa kinh viện c Thuyết bất khả tri d Chủ nghĩa vật Câu 45: Phương pháp rút kết riêng từ kết luận chung, không tính đến tồn thực tế vật, gọi là phương pháp gì? a Phương pháp quy nạp b Phương pháp diễn dịch c Phương pháp kinh nghiệm d Phương pháp kinh viện Câu 46: Phương pháp "con kiến" theo Ph.Bêcơn là phương pháp nhà triết học theo khuynh hướng nào? a Chủ nghĩa chiết trung b Chủ nghĩa kinh viện c Chủ nghĩa bất khả tri d Chủ nghĩa kinh nghiệm Câu 47: Phương pháp nghiên cứu dựa vào kinh nghiệm thực tế, khái quát, theo Ph.Bêcơn gọi là phương pháp gì? a Phương pháp “con nhện” b Phương pháp “con kiến” c Phương pháp “con ong” d Phương pháp thực nghiệm Câu 48: Theo Ph.Bêcơn phương pháp nghiên cứu khoa học chân phải là phương pháp nào? a Phương pháp “con nhện” b Phương pháp “con kiến” c Phương pháp “con ong” d Phương pháp suy diễn Câu 49: Ph.Bêcơn là nhà triết học thuộc trường phái nào? a Chủ nghĩa tâm chủ quan b Chủ nghĩa tâm khách quan c Chủ nghĩa vật siêu hình d Chủ nghĩa vật biện chứng Câu 50: Những trường phái triết học nào xem thường lý luận? a Chủ nghĩa tâm khách quan b Chủ nghĩa kinh viện c Chủ nghĩa vật siêu hình d Chủ nghĩa kinh nghiệm Câu 51: Những nhà triết học nào xem thường kinh nghiệm, xa rời sống? a Chủ nghĩa kinh nghiệm b Chủ nghĩa vật biện chứng c Chủ nghĩa kinh viện d Chủ nghĩa vật siêu hình Câu 52: Nhận định nào sau là đúng? a Các nhà triết học vật thuộc chủ nghĩa kinh nghiệm và ngược lại b Các nhà triết học tâm thuộc chủ nghĩa kinh viện và ngược lại c Cả hai không Câu 53: Ph Bêcơn sinh vào năm và năm bao nhiêu? a.1560 – 1625 b.1561 - 1626 c.1562 – 1627 d.1563 - 1628 Câu 54: Tômat Hốpxơ sinh năm và năm bao nhiêu? a.1500 – 1570 b.1550 – 1629 c.1588 – 1679 d.1587 - 1678 Câu 55: Ai là người sáng tạo hệ thống chủ nghĩa vật siêu hình lịch sử triết học? a Ph Bêcơn b Tô mát Hốp Xơ c Giôn Lốc Cơ d Xpinôda Câu 56: Quan điểm Tômát Hôpxơ tự nhiên đứng lập trường triết học nào? a Chủ nghĩa vật tự phát b Chủ nghĩa tâm chủ quan c Chủ nghĩa vật biện chứng d Chủ nghĩa vật siêu hình Câu 57: Chủ nghĩa vật Tômát Hốp-xơ thể quan điểm nào sau đây? a Giới tự nhiên là tổng vật tồn khách quan có quảng tính (độ dài) phân biệt đại lượng, hình khối, vị trí và vận động đổi vị trí không gian b Tính phong phú chất là thuộc tính khách quan giới tự nhiên c Chất lượng vật là hình thức tri giác chung Câu 58: Tômát Hôpxơ quan niệm vận động nào? a Vận động là vận động giới b Vận động bao gồm vận động hoá học và sinh học c Vận động là biến đổi chung d Vận động là phương thức tồn sinh vật Câu 59: Tính chất siêu hình quan niệm Tômát Hốpxơ tự nhiên thể chỗ nào? a Giới tự nhiên tồn khách quan b Giới tự nhiên là tổng số vật có quảng tính (độ dài) c Vận động giới là thuộc tính giới tự nhiên d Vận động giới tự nhiên là vận động giới Câu 60: Tính chất siêu hình quan niệm Tômát Hốpxơ người thể nào? a Con người là thể sống phức tạp động vật b Con người là phận tự nhiên c Con người là kết cấu vật chất d Con người xe, mà tim là lò xo, khớp xương là bánh xe Câu 61: Về phương pháp nhận thức, Tômat Hốp-xơ hiểu theo quan điểm nào? a Chủ nghĩa lý b Chủ nghĩa danh c Nghệ thuật kết hợp chủ nghĩa lý và chủ nghĩa danh Câu 62: Tô mát Hốp-xơ hiểu bước chuyển từ riêng sang chung từ tri giác cảm tính đến khái niệm theo quan điểm nào? a Duy lý luận b Duy danh luận c Kinh nghiệm luận Câu 63: Quan niệm chất khái niệm Tômát Hốp-xơ thuộc khuynh hướng triết học nào? a Chủ nghĩa thực b Chủ nghĩa tâm chủ quan c Chủ nghĩa danh d Chủ nghĩa vật tự phát Câu 64: Theo quan điểm Danh, Tômát Hốp xơ coi khái niệm là gì? a Là đặc điểm chung vật giới tự nhiên b Chỉ là tên tên c Khái niệm là thực thể tinh thần tồn trước & độc lập với vật d Khái niệm là chất vật Câu 65: Mặt tiến quan điểm xã hội Tômát Hốpxơ là chỗ nào? a Cho nguồn gốc nhà nước từ thần thánh mà là qui ước và thoả thuận người b Cho hình thức quân chủ là hình thức quyền lý tưởng c Tôn giáo và giáo hội có ích cho nhà nước d Coi quyền lực giai cấp đại tư sản là vô hạn Câu 66: Tômát Hốp xơ cho nguồn gốc nhà nước là gì? a Do thần thánh sáng tạo b Do ý chí giai cấp thống trị c Do quy ước, thoả thuận người nhằm tránh chiến tranh tàn khốc d Do ý muốn chủ quan cá nhân nhà tư tưởng Câu 67: Hãy đánh giá quan niệm Tômát Hốp xơ nhà nước cho rằng: nhà nước đời là quy ước, thoả thuận người? a Không có tiến bộ, là quan điểm tâm tôn giáo b Có giá trị, phát triển quan điểm vật, xã hội c Có giá trị bác bỏ nguồn gốc thần thánh nhà nước, đồng thời chứa đựng yếu tố tâm chủ nghĩa Câu 68: Đề-các-tơ là nhà triết học và khoa học nước nào ? a Anh b Bồ Đào Nha c Mỹ d Pháp Câu 69: Đề-các-tơ sinh vào năm nào và vào năm nào? a.1590 – 1650 b.1596 – 1654 c.1594 – 1654 d.1596 - 1650 Câu 70: Khi giải vấn đề triết học, Đềcáctơ đứng lập trường triết học nào? a Chủ nghĩa vật b Chủ nghĩa tâm khách quan c Chủ nghĩa tâm chủ quan d Thuyết nhị nguyên Câu71: Đềcáctơ giải mối quan hệ vật chất và ý thức nào? a Thực thể vật chất độc lập và định thực thể ý thức b Thực thể vật chất không tồn độc lập mà phụ thuộc vào thực thể ý thức c Thực thể vật chất và thực thể ý thức độc lập nhau, song song tồn d Thực thể ý thức phụ thuộc vào thực thể vật chất, có tính độc lập tương đối Câu 72: Quan điểm Đềcáctơ quan hệ vật chất và ý thức cuối lại rơi vào quan điểm nào? Vì sao? a Duy vật; coi vật chất độc lập với ý thức b Duy vật không triệt để; không thừa nhận vật chất định ý thức c Nhị nguyên thừa nhận hai thực thể tạo thành hai giới d Duy tâm; thừa nhận thực thể vật chất và tinh thần độc lập phụ thuộc vào thực thể thứ ba là thượng đế Câu 73: Đềcáctơ đứng quan điểm nào lĩnh vực vật lý? a Quan điểm tâm khách quan b Quan điểm tâm chủ quan c Quan điểm nhị nguyên d Quan điểm vật Câu 74: Trong lĩnh vực vật lý Đềcáctơ quan niệm tự nhiên nào? a Tự nhiên là tổng vật có quán tính b Tự nhiên và thượng đế là c Tự nhiên là thân thượng đế d Tự nhiên là khối thống gồm hạt nhỏ vật chất có quán tính và vận động vĩnh viễn theo quy luật học Câu 75: Điều khẳng định nào sau là đúng? a Đềcáctơ là nhà vật biện chứng coi vật chất tồn khách quan b Đềcáctơ là nhà vật phủ nhận uy quyền nhà thờ và tôn giáo c Đềcáctơ là nhà triết học tâm đề cao sức mạnh lý tưởng người d Đềcáctơ đem tính khoa học thay cho niềm tin tôn giáo mù quáng chống lại uy quyền tôn giáo Câu76: Điều nhận định nào sau là đúng? a Đềcáctơ nghi ngờ khả nhận thức người b Vì coi nghi ngờ là điểm xuất phát nhận thức khoa học, nên Đềcáctơ phủ nhận khả nhận thức người c Quan điểm Đềcáctơ và Hium là nghi ngờ nhận thức người d Đềcáctơ coi nghi ngờ là điểm xuất phát nghiên cứu khoa học để phủ nhận mê tín, phủ nhận niềm tin tôn giáo Câu 77: Luận điểm Đềcáctơ "tôi tư tồn tại" có ý nghĩa gì? a Nhấn mạnh vai trò tư duy, lý b Nhấn mạnh vai trò cảm giác c Phủ nhận vai trò chủ thể d Đề cao kinh nghiệm Câu 78: Theo Đềcáctơ tiêu chuẩn chân lý là gì? a Là thực tiễn b Là tư rõ ràng, mạch lạc c Là cảm giác, kinh nghiệm vật d Là nhiều người thừa nhận Câu 79: Luận điểm Đềcáctơ "Tôi tư tồn tại" thể khuynh hướng triết học nào? a Chủ nghĩa tâm khách quan b Chủ nghĩa vật tầm thường c Thuyết hoài nghi d Chủ nghĩa tâm chủ quan Câu 80: Xpinôda là nhà triết học nước nào? a Hà Lan b Áo c Đức d Pháp Câu 81: Xpinôda là nhà triết học thuộc trường phái nào? a Duy tâm chủ quan b Duy vật biện chứng c Duy tâm khách quan d Duy vật và vô thần Câu 82: Nhận định nào sau là a Xpinôda là nhà triết học nhị nguyên b Xpinôda là nhà triết học tâm khách quan c Xpinôda là nhà triết học vật biện chứng d Xpinôda là nhà triết học nguyên Câu 83: Điều khẳng định nào sau Xpinôda là sai? a Xpinôda là nhà triết học vật và vô thần b Xpinôda là nhà triết học nguyên coi quảng tính và tư là thuộc tính thực thể c Xpinôda chống lại quan điểm nhị nguyên Đềcáctơ d Xpinôda là nhà triết học nhị nguyên Câu 84: Quan điểm vật Xpinôda giới là chỗ nào? a Thế giới là giới vật riêng lẻ b Thế giới là phức hợp cảm giác c Thế giới là tha hoá ý niệm d Thế giới là bóng giới ý niệm Câu 85: Tại quan điểm Xpinôda lại rơi vào quan điểm thuyết định mệnh máy móc? a Coi gới gồm vật riêng lẻ b Coi vật giới có nguyên nhân c Đồng nguyên nhân với tính tất yếu coi ngẫu nhiên là phạm trù chủ quan d Khẳng định nhận thức giới phương pháp toán học Câu 86: Quan niệm ý thức Xpinôda chịu ảnh hưởng ai, và quan niệm nào? a Chịu ảnh hưởng thuyết bất khả tri, không thừa nhận người có khả nhận thức giới b Chịu ảnh hưởng người theo vật hoạt luận, thừa nhận vật có ý thức c Chịu ảnh hưởng chủ nghĩa lý cho có người có ý thức d Chịu ảnh hưởng tôn giáo, cho ý thức có nguồn góc từ thần thánh Câu 87: Quan niệm ý thức Xpinôda thuộc loại nào? a Duy vật biện chứng b Duy tâm chủ quan c Duy tâm khách quan d Vật hoạt luận Câu 88: Quan niệm người Xpinôda đứng lập trường nào? a Chủ nghĩa tâm chủ quan b Chủ nghĩa tâm khách quan c Thuyết nhị nguyên d Chủ nghĩa tự nhiên Câu 89:Về nhận thức luận, Xpinôda theo chủ nghĩa nào? a Chủ nghĩa cảm b Chủ nghĩa lý c Chủ nghĩa kinh nghiệm d Chủ nghĩa vật biện chứng Câu 90: Theo Xpinôda chân lý đáng tin cậy đạt giai đoạn nhận thức nào? a Giai đoạn nhận thức lý tính b Giai đoạn nhận thức cảm tính c Cả hai giai đoạn d Không đạt giai đoạn nào Câu 91: Xpinôda quan niệm nhận thức trực giác nào? a Là “ánh sáng nội tâm” giúp người liên hệ trực tiếp với thượng đế b Là trí tuệ anh minh tảng tri thức c Một lực trí tuệ phép nhận thức vật d Cả ba nội dung Câu 92: Khái niệm đạo đức Xpinôda gắn với khái niệm "con người tự do" không? có nào? a Không b Có, người tự hành động theo ý muốn c Có, người trở thành tự đạo lý tính d Không Vì tự nhiên có tất yếu Câu 93: Quan niệm Xpinôda pháp quyền và xã hội xây dựng lập trường nào? a Chủ nghĩa tự nhiên b Chủ nghĩa vật biện chứng c Chủ nghĩa tâm khách quan d Chủ nghĩa tự tư sản Câu 94: Xpinôda quan niệm nguồn gốc tôn giáo từ đâu? a Sự tin tưởng vào ánh sáng nội tâm b Sự bất lực trước lực lượng xã hội c Sự sợ hãi d Sự không hiểu biết tự nhiên Câu 95: Trong nhận thức luận mình, Giôn Lốccơ phê phán Đềcáctơ gì? a Về thuyết nhị nguyên b Về quan niệm máy móc người c Về thuyết thừa nhận tồn tư tưởng bẩm sinh d Về quan niệm vật lĩnh vực vật lý Câu 96: Theo quan niệm G.Lốccơ tri thức, chân lý đâu mà có? a Do ý niệm bẩm sinh b Do kết trình nhận thức c Do thượng đế ban tặng d Do hoạt động thực tiễn Câu 97: Giôn Lốccơ là nhà triết học nước nào? a Pháp b Anh c Ý d Mỹ Câu 98: Về nhận thức luận là người nêu nguyên lý tabula rasa (tấm bảng sạch) a Xpinôda b Platôn c Đềcáctơ d Giôn Lốccơ Câu 99: Nguyên lý tabula rasa (tấm bảng sạch) theo cách hiểu người đề xuất khẳng định nội dung gì? a Mọi tri thức là bẩm sinh, mà là kết nhận thức b Mọi trình nhận thức phải xuất phát từ quan cảm giác c Linh hồn người có vai trò tích cực định d Cả ba nội dung Câu 100: Nội dung thuyết tabula rasa (tấm bảng sạch) đứng lập trường triết học nào? a Chủ nghĩa tâm khách quan b Chủ nghĩa tâm chủ quan c Chủ nghĩa vật d Thuyết bất khả tri Câu 101: Hạn chế thuyết tabula rasa (tấm bảng sạch) là chỗ nào? a Đề cao vai trò nhận thức lý tính b Phủ nhận nhận thức cảm tính c Đề cao nhận thức cảm tính cách tuyệt đối d Chưa thấy vai trò kinh nghiệm Câu 102: Trong quan niệm kinh nghiệm Giôn Lốccơ đứng lập trường nào? a Lập trường chủ nghĩa lý b Lập trường chủ nghĩa cảm c Lập trường thuyết nhị nguyên d Lập trường thuyết bất khả tri Câu 103: Giôn Lốccơ coi lý tính là gì? a Là ý niệm bẩm sinh b Là hoạt động linh hồn c Là kinh nghiệm bên d Là giai đoạn phản ánh khái quát vật Câu 104: Luận điểm nào thể lập trường cảm Giôn Lốccơ? a Tôi tư tồn b Mọi nhận thức xuất phát từ kinh nghiệm c Kinh nghiệm là nguồn gốc nhận thức d Không có lý tính mà trước lại cảm tính Câu 105: Giôn Lốccơ quan niệm "ý niệm phức tạp" nào? a Ý niệm phức tạp là kết phản ánh trực tiếp nhiều đặc tính vật b Ý niệm phức tạp là kết phản ánh khái quát đặc tính nào vật c Ý niệm phức tạp là tổng hợp “Ý niệm đơn giản” d “Ý niệm phức tạp” là kết hoạt động riêng lý tính hoàn toàn chủ quan người Câu 106: Quan niệm "ý niệm phức tạp" Giôn Lốccơ có quan hệ với lập trường nào giới? a Lập trường Thực giới b Lập trường Danh giới c Lập trường nhị nguyên giới d Lập trường vật biện chứng giới Câu 107: Ai là người phân chia tính chất vật thành "chất có trước" và "chất có sau" a Xpinôdza b Đềcáctơ c Ph Bêcơn d Giôn Lốccơ Câu 108: Quan niệm "chất có sau" tác giả là nào? a “ Chất có sau” có nhờ tác động vật khách quan vào giác quan người b “ Chất có sau” hoàn toàn là sản phẩm người c “ Chất có sau” là (a) là (b), không quán d “ Chất có sau” là ảo giác thật Câu 109: Gioócgiơ Béccơli là nhà triết học nước nào? a Anh b Hà Lan c Pháp d Đức Câu 110: Gioócgiơ Béccơli là nhà triết học theo khuynh hướng nào? a Chủ nghĩa vật siêu hình b Chủ nghĩa vật biện chứng c Chủ nghĩa tâm chủ quan d Chủ nghĩa tâm khách quan Câu 111 Theo quan niệm Béccơli tồn vật cụ thể giới định? a Mọi vật nguyên tử tạo nên b Vật tồn không phụ thuộc vào cảm giác c Vật thượng đế tạo d Vật phức hợp cảm giác Câu 112: Triết học Béccơli cuối chuyển sang triết học nào? a Chủ nghĩa vật tầm thường b Chủ nghĩa tâm khách quan c Chủ nghĩa vật biện chứng d Thuyết bất khả tri Câu 113: Về chất triết học Béccơli phản ánh hệ tư tưởng giai cấp nào? a Giai cấp địa chủ phong kiến b Giai cấp chủ nô c Giai cấp tư sản giành quyền d Giai cấp tư sản chưa giành quyền Câu 114: Davít Hium là nhà triết học nước nào? a Pháp b Anh c Áo d Hà Lan Câu 115: Davít Hium sống vào thời gian nào? a 1700 - 1760 b 1710 - 1765 c 1711 - 1766 d 1712 - 1767 Câu 116: Về lý luận nhận thức, Đavít Hium đứng lập trường nào? a Thuyết khả tri vật siêu hình b Thuyết khả tri tâm c Thuyết bất khả tri và tượng luận d Thuyết khả tri vật biện chứng Câu 117: Quan niệm Đavít Hium tính nhân nào? a Kết chứa đựng nguyên nhân b Nguyên nhân có trước và sinh kết c Kết rút từ nguyên nhân d Không thể chứng minh kết rút từ nguyên nhân khoa học tự nhiên Câu 118: Hium quan niệm tồn quan hệ nhân nào? a Tồn khách quan và là quy luật tự nhiên b Tính nhân không tồn đâu là bịa đặt người c Tính nhân là quy luật, mà thói quen người quy định Câu 119: Theo Đavít Hium cần giáo dục cho người gì? a Thói quen b Các tri thức khoa học tự nhiên c Kiến thức triết học d Thẩm mỹ học Câu 120: Triết học ánh sáng xuất thời gian nào và đâu? a Thế kỷ XVI - XVII, Italia b Thế kỷ XVII - XVIII, Anh c Nửa cuối kỷ XVIII, Đức d Nửa cuối kỷ XVIII Pháp Câu 121: Những nhà triết học khai sáng Pháp chuẩn bị mặt tư tưởng cho cách mạng nào? a Cách mạng vô sản b Cách mạng tư sản c Cách mạng dân tộc, dân chủ d Cách mạng nông dân chống phong kiến Câu 122: La Mettri (1709 - 1751) là nhà triết học nước nào? a Nga b Italia c Pháp d Đức Câu 123: Quan niệm cho thực thể vật chất là thống ba hình thức giới tự nhiên, giới vô cơ, thực vật, động vật (bao gồm người) là nhà triết học nào? a Xpinôda b La Mettri c Ph Bêcơn d Điđrô Câu 124: La Mettri coi đặc tính vật chất là gì? a Quảng tính, vận động và cảm thụ b Quảng tính, khối lượng và vận động c Quảng tính, vận động Câu 125: Về giới quan La Mettri là nhà triết học thuộc trào lưu nào? a Chủ nghĩa tâm khách quan b Chủ nghĩa tâm chủ quan c Chủ nghĩa vật d Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán Câu 126: Trong vấn đề nhận thức luận, La Mettri nói: nhờ quan cảm giác mà người ta suy nghĩ, giác quan là kẻ đáng tin cậy đời sống hàng ngày, La Mettri đứng quan điểm nào? a Duy lý b Duy vật biện chứng c Duy giác luận d Bất khả tri Câu 127: Điều khẳng định nào sau là sai: a La Mettri bác bỏ thuyết nhị nguyên Đềcáctơ b La Mettri bảo vệ thuyết nhị nguyên Đềcáctơ c La Mettri xem người máy d La Mettri giải thích tượng sinh lý theo quy luật học Câu 128: Điều khẳng định nào sau là sai? a Điđrô thừa nhận vật chất tồn vĩnh viễn b Điđrô thừa nhận vật chất tồn khách quan ngoài ý thức người c Điđrô cho vật chất là thực thể nhất, nguyên nhân tồn nằm thân d Điđrô không thừa nhận nguyên nhân tồn vật chất nằm thân Câu 129: Điều khẳng định nào sau là đúng? a Điđrô cho vận động và vật chất là thống chặt chẽ b Điđrô không thừa nhận vận động và vật chất là thống c Điđrô thừa nhận có trạng thái đứng im tuyệt đối d Điđrô phủ nhận vận động vật thể là qúa trình phát triển, biến đổi không ngừng Câu 130: Điều khẳng định nào sau là sai? a Điđrô thể quan niệm vô thần thông qua tư tưởng biện chứng vận động b Điđrô chưa tiếp cận tư tưởng tự thân vận động vật chất c Điđrô cho phân tử có nguồn vận động bên trong, mà ông gọi là lực nội tâm d Điđrô chống lại tồn thượng đế 10 c Cộng đồng ngôn ngữ d Cộng đồng văn hóa g Cả b và d Câu 700*: Trong hình thức nhà nước đây, hình thức nào thuộc kiểu nhà nước phong kiến? a Quân chủ lập hiến, cộng hoà đại nghị b Quân chủ tập quyền, quân chủ phân quyền c Chính thể quân chủ, thể cộng hoà d Quân chủ chuyên chế Câu 701: Chức nào là chức sau nhà nước lịch sử: a Chức đối nội và chức đối ngoại b Chức xã hội c Chức thống trị giai cấp d Chức đối nội Câu 702*: Vấn đề trị là: a Đảng phái trị b Chính quyền nhà nước, quyền lực nhà nước c Quan hệ giai cấp d Lợi ích kinh tế giai cấp Câu 703*: Nguyên nhân xét đến hành động trị xã hội? a Kinh tế b trị c Tư tưởng d Lợi ích Câu 704: Sự đời và tồn nhà nước: a Là nguyện vọng giai cấp thống trị b Là nguyện vọng quốc gia dân tộc c Là tất yếu khách quan nguyên nhân kinh tế d Là phát triển xã hội Câu 705: Đáp án nào sau nêu chất Nhà nước: a Cơ quan phúc lợi chung toàn xã hội b Công cụ thống trị áp giai cấp thống trị toàn xã hội, quan trọng tài phân xử, hoà giải xung đột xã hội c Là quan quyền lực giai cấp d Là máy quản lý xã hội Câu 706: Đặc trưng chủ yếu cách mạng xã hội là : a Sự thay đổi hệ tư tưởng nói riêng và toàn đời sống tinh thần xã hội nói chung b Sự thay đổi toàn đời sống tinh thần xã hội nói chung c Sự thay đổi quyền nhà nước từ tay giai cấp thống trị phản động sang tay giai cấp cách mạng d Sự thay đổi đời sống vật chất và đời sống tinh thần xã hội nói chung Câu 707: Nguyên nhân sâu xa cách mạng xã hội là: a Nguyên nhân trị b Nguyên nhân kinh tế c Nguyên nhân tư tưởng d Nguyên nhân tâm lý Câu 708: Điều kiện khách quan cách mạng xã hội là: a Phương pháp cách mạng b Thời cách mạng c Tình cách mạng d Lực lượng cách mạng g Cả b và c Câu 709*: Vai trò cách mạng xã hội tiến hóa xã hội: a Cách mạng xã hội mở đường cho trình tiến hoá xã hội lên giai đoạn cao b Cách mạng xã hội làm gián đoạn trình tiến hoá xã hội c Cách mạng xã hội quan hệ với tiến hoá xã hội d Cách mạng xã hội phủ định tiến hoá xã hội Câu 710: Vai trò cải cách xã hội cách mạng xã hội: a Cải cách xã hội quan hệ với cách mạng xã hội b Cải cách xã hội thúc đẩy trình tiến hóa xã hội, từ tạo tiền đề cho cách mạng xã hội c Cải cách xã hội lực lượng xã hội tiến và hoàn cảnh định trở thành phận hợp thành cách mạng xã hội d Cải cách xã hội ảnh hưởng tới cách mạng xã hội g Cả b và c Câu 711*: Quan điểm chủ nghĩa cải lương cách mạng xã hội, là: a Chủ trương cải cách riêng lẻ khuôn khổ chủ nghĩa tư 56 b Chủ trương thay đổi chủ nghĩa tư phương pháp hoà bình c Từ bỏ đấu tranh giai cấp và cách mạng xã hội d Tiến hành hoạt động đấu tranh kinh tế g Gồm a và c Câu 712: Cuộc cách mạng tháng 8/1945 nước ta Đảng cộng sản Đông Dương lãnh đạo: a Là cách mạng vô sản b Là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân c Là đấu tranh giải phóng giai cấp d Là chiến tranh giải phóng dân tộc Câu 713*: Yếu tố giữ vai trò quan trọng nhân tố chủ quan cách mạng vô sản là: a Đảng giai cấp công nhân có đường lối cách mạng đắn b Tính tích cực trị quần chúng c Lực lượng tham gia cách mạng d Khối đoàn kết công - nông - trí thức Câu 714*: Điều kiện thiếu để cách mạng xã hội đạt tới thành công theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin: a Bạo lực cách mạng b Sự giúp đà quốc tế c Giai cấp thống trị phản động tự không trì địa vị thống trị d Sự khủng hoảng chế độ xã hội cũ Câu 715: Theo Ph Ăngghen, vai trò định lao động trình biến vượn thành người là: a Lao động làm cho bàn tay người hoàn thiện b Lao động làm cho não người phát triển c Lao động là nguồn gốc hình thành ngôn ngữ d Lao động tạo nguồn thức ăn nhiều g Gồm cả a, b và c Câu 716*: Kết luận Ph Ăngghen vai trò định lao động việc hình thành người và là điều kiện cho tồn và phát triển xã hội là nhờ: a Áp dụng quan điểm Đac-uyn tác phẩm “Nguồn gốc loài người” ông b Áp dụng quan điểm vật lịch sử vào nghiên cứu vấn đề nguồn gốc loài người c Áp dụng quan điểm nhà kinh tế trị học Anh “lao động là nguồn gốc cải” d Suy luận chủ quan Ph Ăngghen Câu 717: Tiêu chuẩn tiến xã hội là: a Trình độ phát triển khoa học kỹ thuật b Trình độ dân trí và mức sống cao xã hội c Trình độ phát triển lực lượng sản xuất d Trình độ phát triển đạo đức, luật pháp, tôn giáo Câu 718: Những đặc trưng nhà nước: a Nhà nước quản lý dân cư vùng lãnh thổ định b Là máy quyền lực đặc biệt mang tính cưỡng chế thành viên xã hội c Nhà nước hình thành hệ thống thuế khoá để trì và tăng cường máy cai trị d Nhà nước quản lý dân cư luật pháp g Gồm a, b và c Câu 719*: Lý luận hình thái kinh tế - xã hội C.Mác V.I.Lênin trình bày khái quát tác phẩm nào sau đây: a Nhà nước và cách mạng b Những người bạn dân là nào và họ đấu tranh chống người dân chủ xã hội c Chủ nghĩa tư Nga d Bút ký triết học 57 Câu 720: Thực chất cách mạng xã hội là: a Thay đổi thể chế trị này thể chế trị khác b Thay đổi thể chế kinh tế này thể chế kinh tế khác c Thay đổi hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao d Thay đổi chế độ xã hội Câu 721*: C.Mác viết: “Các học thuyết vật chủ nghĩa cho người là sản phẩm hoàn cảnh giáo dục… Các học thuyết quên người làm thay đổi hoàn cảnh và thân nhà giáo dục cần phải giáo dục” Câu nói này tác phẩm nào sau đây: a Luận cương Phoiơbắc b Hệ tư tưởng Đức c Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 d Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hêgen Câu 722: Điểm xuất phát để nghiên cứu xã hội và lịch sử C.Mác, Ph.Ăngghen là: a Con người thực b Sản xuất vật chất c Các quan hệ xã hội d Đời sống xã hội Câu 723*: Tư tưởng vai trò cách mạng bạo lực là phương thức để thay xã hội cũ xã hội F.Ăngghen trình bày tác phẩm: a Những thư vật lịch sử b Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước c Chống Đuyrinh d Biện chứng tự nhiên Câu 724: Đặc trưng nào dễ biến động đặc trưng dân tộc: a Sinh hoạt kinh tế b Lãnh thổ c Ngôn ngữ d Văn hóa và cấu tạo tâm lý Câu 725: Chức xã hội nhà nước với tư cách là: a Một tổ chức xã hội b Một quan công quyền c Một máy trấn áp d Một quan pháp chế Câu 726: Chức giai cấp nhà nước bao gồm: a Tổ chức, kiến tạo trật tự xã hội b Thực hành chuyên trấn áp giai cấp đối lập c Củng cố, mở rộng sở trị xã hội cho thống trị giai cấp cầm quyền d Quản lý xã hội g Cả b và c Câu 727*: Nhận xét V.I.Lênin tác phẩm C.Mác và Ph.Ăngghen: “Tác phẩm này trình bày cách sáng tạo và rõ ràng giới quan chủ nghĩa vật triệt để” (tức chủ nghĩa vật lịch sử) Đó là tác phẩm: a Tư b Lutvích Phoiơbắc và cáo chung triết học cổ điển Đức c Tuyên ngôn Đảng cộng sản d Luận cương Phoiơbắc Câu 728: Lịch sử diễn cách phức tạp là do: a Bị tác động quy luật lợi ích b Bị chi phối với quy luật chung xã hội c Bị chi phối đặc thù truyền thống văn hoá quốc gia dân tộc d Cả a và c Câu 729: Chọn câu C.Mác định nghĩa chất người phương án sau: a Trong tính thực, chất người là tổng hoà mối quan hệ xã hội b Trong tính thực nó, chất người là tổng hoà tất mối quan hệ xã hội c Bản chất người là trừu tượng cố hữu cá nhân riêng biệt Trong tính thực nó, chất người là tổng hoà mối quan hệ xã hội d Con người là động vật xã hội 58 Câu 730*: Biểu vĩ đại bước ngoặt cách mạng C.Mác và Ph.Ăngghen thực hiện: a Làm thay đổi tính chất triết học b Sáng tạo chủ nghĩa vật lịch sử c Thống chủ nghĩa vật với phép biện chứng sau cải tạo, phát triển cho đời chủ nghĩa vật biện chứng d Phát quy luật kinh tế chủ nghĩa tư Câu 731: Bản chất người định bởi: a Các mối quan hệ xã hội b Nỗ lực cá nhân c Giáo dục gia đình và nhà trường d Hoàn cảnh xã hội Câu 732: Con người là thể thống mặt a Sinh học b Tâm lý c Xã hội d Phẩm chất đạo đức g Cả a và c Câu 733*: Câu nói sau Ph.Ăngghen: “Nhà nước là yếu tố tuỳ thuộc, xã hội công dân tức là lĩnh vực quan hệ kinh tế, là yếu tố định”, nêu tác phẩm: a Lutvich Phoiơbắc và cáo chung triết học cổ điển Đức b Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu và nhà nước c Chống Đuyrinh d Biện chứng tự nhiên Câu 734: Lực lượng định phát triển lịch sử là: a Nhân dân b Quần chúng nhân dân c Vĩ nhân, lãnh tụ d Các nhà khoa học Câu 735: Hạt nhân quần chúng nhân dân là: a Các giai cấp, tầng lớp thúc đẩy tiến xã hội b Những người lao động sản xuất cải vật chất c Những người chống lại giai cấp thống trị phản động d Những người nghèo khổ Câu 736*: Cơ sở lý luận tảng đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng ta là: a Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp triết học Mác-Lênin b Phép biện chứng vật c Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội d Chủ nghĩa vật lịch sử Câu 737: Nền tảng quan hệ cá nhân và xã hội: a Quan hệ trị b Quan hệ lợi ích c Quan hệ pháp quyền d Quan hệ đạo đức Câu 738: Các yếu tố tạo thành cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội: a Lực lượng sản xuất b Quan hệ sản xuất c Quan hệ xã hội d Kiến trúc thượng tầng g Gồm a, b và d Câu 739: Vai trò mặt xã hội người: a Là tiền đề tồn người b Cải tạo nâng cao mặt sinh vật c Quyết định chất người d Phân biệt khác người với động vật g Gồm b, c và d Câu 740: Kiến trúc thượng tầng chịu định sở hạ tầng theo cách: a Chủ động b Thụ động Câu 741*: Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân nước ta cần: a Tăng cường lãnh đạo Đảng b Dân chủ hoá tổ chức và hoạt động máy nhà nước c Xây dựng hệ thống luật pháp hoàn chỉnh và phân lập rõ quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp d Đưa luật pháp vào sống g Cả a và b 59 Câu 742: Tư tưởng hai giai đoạn hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa C.Mác và Ph.Ăngghen trình bày rõ ràng tác phẩm nào: a Tuyên ngôn Đảng cộng sản b Hệ tư tưởng Đức c Phê phán cương lĩnh Gôta d Luận cương Phoiơbắc Câu 743*: Theo quan điểm mácxit xung đột lịch sử xét đến bắt nguồn từ: a Mâu thuẫn lợi ích tập đoàn người, cá nhân b Mâu thuẫn lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất c Mâu thuẫn hệ tư tưởng d Mâu thuẫn giai cấp Câu 744*: Theo C.Mác và Ph.Ăngghen trình thay hình thức sở hữu tư liệu sản xuất phụ thuộc vào: a Trình độ công cụ sản xuất b Trình độ kỹ thuật sản xuất c Trình độ phân công lao động xã hội d Trình độ phát triển lực lượng sản xuất Câu 745: Trong cách mạng vô sản, nội dung nào xét đến đóng vai trò định: a Kinh tế b Chính trị c Văn hoá d Tư tưởng Câu 746: Quan niệm nào sản xuất vật chất sau là đúng: a Sản xuất vật chất là trình người tác động vào tự nhiên làm biến đổi tự nhiên b Sản xuất vật chất là trình tạo cải vật chất c Sản xuất vật chất là trình sản xuất xã hội d Sản xuất vật chất là trình tạo tư liệu sản xuất Câu 747*: Hiểu vấn đề “bỏ qua” chế độ tư chủ nghĩa nước ta nào là đúng: a Là “phát triển rút ngắn” và “bỏ qua” việc xác lập địa vị thống trị quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa b Là “bỏ qua” phát triển lực lượng sản xuất c Là phát triển d Cả a, b và c Câu 748 Cuộc cách mạng vô sản, khác cách mạng trước lịch sử a Thủ tiêu thống trị giai cấp thống trị phản động b Thủ tiêu sở hữu tư nhân nói chung c Thủ tiêu chế độ tư hữu tư liệu sản xuất d Thủ tiêu nhà nước tư sản Câu 749* Tư tưởng giải phóng nhân loại C.Mác đề xuất vào năm nào, tác phẩm nào? a Năm 1844 tác phẩm “Bản thảo kinh tế - triết học 1844” b Năm 1843 tác phẩm “bản thảo góp phần phê phán kinh tế -chính trị học” c Năm 1843 tác phẩm: ”Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hêghen” d Luận cương Phoiơbắc Câu 750: Cá nhân là sản phẩm xã hội theo nghĩa: a Mỗi cá nhân đời, tồn mối quan hệ xã hội định b Xã hội là môi trường, điều kiện, phương tiện để phát triển cá nhân c Xã hội quy định nhu cầu, phương hướng phát triển cá nhân d Cá nhân là người xã hội g Gồm a, b và c Câu 751: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là: a Kiểu tổ chức tự quản nhân dân lao động b Một hình thức nhà nước c Cơ quan quyền lực công cộng d Kiểu tổ chức tự quản giai cấp vô sản Câu 752: Đặc điểm lớn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta là: a Nhiều thành phần xã hội đan xen tồn b Lực lượng sản xuất chưa phát triển c Năng xuất lao động thấp 60 d Từ sản xuất nhỏ là phổ biến độ lên CNXH không qua chế độ tư chủ nghĩa Câu 753* Tiêu chí để đánh giá tiến xã hội: a Sự phát triển đồng kinh tế trị, văn hoá và xã hội b Sự phát triển sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần c Sự phát triển toàn diện người d Sự phát triển lực lượng sản xuất Câu 754: Điều kiện dân số- yếu tố tồn xã hội xem xét mặt nào? a Số lượng và chất lượng dân số b Cả a và c c Mật độ phân bố, tốc độ tăng dân số d Đặc điểm dân số Câu 755*: Quốc gia nào sau lịch sử phát triển bỏ qua vài hình thái kinh tế- xã hội? a Nga và Ucraina b Hoa Kỳ, Ôtxtrâylia và Việt Nam c Việt Nam và Nga d Đức và Italia Câu 756 Vai trò ý thức cá nhân ý thức xã hội: a Ý thức cá nhân là phương thức tồn và biểu ý thức xã hội b Tổng số ý thức cá nhân ý thức xã hội c Ý thức cá nhân độc lập với ý thức xã hội d Ý thức cá nhân định ý thức xã hội Câu 757: Căn để lý giải tượng ý thức cụ thể: a Quan điểm (cá nhân, tầng lớp, giai cấp) với tư cách là chủ thể tượng ý thức b Tồn xã hội cụ thể làm nảy sinh tượng ý thức cụ thể cần lý giải c Cả a và b d Hệ ý thức giai cấp Câu 758 Theo quy luật, nhà nước là công cụ giai cấp mạnh nhất, là a Giai cấp đông đảo xã hội b Giai cấp thống trị kinh tế c Giai cấp tiến đại diện cho xã hội tương lai d Giai cấp thống trị trị Câu 759* Để có chủ nghĩa xã hội thì: “Phải phát triển dân chủ đến cùng, tìm hình thức phát triển ấy, đem thí nghiệm hình thức thực tiễn” Luận điểm Lênin viết tác phẩm: a Sáng kiến vĩ đại b Nhà nước và cách mạng c Những nhiệm vụ trước mắt quyền Xô viết d Bút ký triết học Câu 760: Vấn đề xét đến chi phối vận động, phát triển giai cấp là: a Hệ tư tưởng b Đường lối tổ chức c Lợi ích d Đường lối trị giai cấp thống trị Câu 761* Một giai cấp là tập đoàn người đồng phương diện, mà thường phân nhóm, là do: a Những lợi ích cụ thể khác nhau, ngành nghề điều kiện làm việc khác nhau, sinh hoạt khác b Ngành nghề điều kiện làm việc khác nhau, sinh hoạt khác nhau, sở thích khác c Sinh hoạt khác nhau, lợi ích và sở thích khác d Sở thích khác nhau, điều kiện làm việc khác Câu 762 Thực chất lịch sử xã hội loài người là: a Lịch sử đấu tranh giai cấp b Lịch sử văn hoá c Lịch sử sản xuất vật chất d Lịch sử tôn giáo Câu 763 Giai cấp thống trị kinh tế xã hội trở thành giai cấp thống trị trị, là nhờ: a Hệ thống luật pháp b Nhà nước c Hệ tư tưởng d Vị trị Câu 764*: ý thức lý luận đời từ: a Sự phát triển cao ý thức xã hội thông thường 61 b Sản phẩm tư nhà lý luận, nhà khoa học c Sự khái quát tổng kết từ kinh nghiệm ý thức xã hội thông thường d Thực tế xã hội Câu 765: Bộ máy cai trị nhà nước bao gồm: a Lực lượng vũ trang chuyên nghiệp và hệ thống luật pháp b Bộ máy hành và hệ thống pháp luật c Lực lượng vũ trang chuyên nghiệp và máy hành d Quân đội, cảnh sát, toà án Câu 766: Tính chất không tiến xã hội thể hiện: a Giữa phận cấu thành xã hội, quốc gia dân tộc, vùng giới b Giữa quốc gia dân tộc, giai cấp xã hội, vùng giới c Giữa vùng giới, giai cấp xã hội, quốc gia dân tộc d Giữa giai cấp xã hội, vùng giới, phận cấu thành xã hội Câu 767: Ý thức xã hội không phụ thuộc vào tồn xã hội cách thụ động mà có tác động tích cực trở lại tồn xã hội, là thể hiện: a Tính độc lập tương đối ý thức xã hội b Tính hướng định ý thức xã hội c Cả a và b d Tính vượt trước ý thức xã hội Câu 768: Để đến diệt vong hoàn toàn Nhà nước vô sản phải hoàn thành nhiệm vụ lịch sử vĩ đại là: a Hoàn thiện chế độ dân chủ b Xoá bỏ hoàn toàn giai cấp c Xây dựng thành công xã hội cộng sản chủ nghĩa d Thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất Câu 769: Yếu tố nào sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c Chính phủ, tổ chức tôn giáo d Tổ chức tôn giáo, Đảng trị Câu 770: Lợi ích giai cấp biểu rõ nét mặt nào sau đây: a Chính trị b Đạo đức c Lối sống d Văn hoá Câu 771: Đặc điểm ý thức xã hội thông thường a Có tính chỉnh thể, hệ thống và phong phú sinh động b Phản ánh trực tiếp đời sống hàng ngày và phong phú sinh động c Rất phong phú sinh động và có tính chỉnh thể, hệ thống d Phản ánh gián tiếp thực và phong phú sinh động Câu 772: Đặc điểm quy luật xã hội: a Quy luật xã hội là hình thức biểu quy luật tự nhiên b Cả a và c c Quy luật xã hội mang tính khuynh hướng và biểu mối quan hệ lợi ích tập đoàn người d Quy luật xã hội là quy luật đặc thù Câu 773: Chỉ rõ quan điểm sai đấu tranh giai cấp sau đây: a Đấu tranh giai cấp là đấu tranh tập đoàn người có quan điểm trái ngược b Đấu tranh giai cấp là đấu tranh tập đoàn người có lợi ích đối lập c Đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp lịch sử xã hội có giai cấp d Cả b và c Câu 774: Tiêu chí để đánh giá giai cấp cách mạng: a Nghèo xã hội b Bị thống trị bóc lột c Có khả giải phóng lực lượng sản xuất bị kìm hãm phương thức sản xuất cũ lạc hậu d Có tinh thần cách mạng Câu 775: Vai trò yếu tố dân tộc đấu tranh giai cấp: 62 a Dân tộc là địa bàn diễn đấu tranh giai cấp b Đấu tranh dân tộc định xu hướng đấu tranh giai cấp c Dân tộc là sở, là nguồn tạo nên sức mạnh giai cấp d Cả a và c Câu 776: C.Mác nói việc phê phán tôn giáo là dể loài người vứt bỏ “những xiềng xích, hoa tưởng tượng” tác phẩm nào sau a Tư b Góp phần phê phán triết học pháp quyền Hê ghen (lời nói đầu) c Luận cương Phoiơbắc d Hệ tư tưởng Đức Câu 777: Đặc trưng phản ánh nghệ thuật: a Nghệ thuật phản ánh thực ngôn ngữ nghệ thuật b Nghệ thuật phản ánh thực cách chỉnh thể c Nghệ thuật phản ánh thực hình tượng nghệ thuật d Nghệ thuật phản ánh thực cách trực tiếp Câu 778: Để làm chủ hoàn cảnh, người cần có khả năng: a Tự ý thức, tự giáo dục, tự điều chỉnh b Tự giáo dục, tự điều chỉnh, tự hoàn chỉnh c Tự điều chỉnh, tự ý thức, tự hoàn chỉnh d Tự hoàn chỉnh mình, tự ý thức, tự giáo dục Câu 779: Đặc trưng phản ánh khoa học? a Khoa học phản ánh thực hệ thống phạm trù, quy luật b Khoa học phản ánh thực tư trừu tượng c Khoa học phản ánh thực tổng kết kinh nghiệm d Khoa học phản ánh thực tư trừu tượng, khái quát Câu 780: Tính chất chung khoa học? a Tính hệ thống, tính có và tính quy luật b Tính trị, giai cấp, tính hệ thống và tính có c Tính đối tượng và tính khách quan, tính hệ thống và tính có d Tính quy luật, tính trị, giai cấp Câu 781: Bản chất cách mạng khoa học kỹ thuật đại là gì? a Tạo bước nhảy vọt chất trình sản xuất vật chất b Cải biến chất lực lượng sản xuất có sở biến khoa học thành lực lượng sản xuất trực tiếp c Tạo kinh tế tri thức d Tạo suất lao động cao Câu 782: Chính trị là: a Mối quan hệ tầng lớp xã hội b Mối quan hệ quốc gia, dân tộc c Mối quan hệ giai cấp d Mối quan hệ giai cấp thống trị và giai cấp bị thống trị Câu 783: Nguồn gốc ngôn ngữ: a Tự nhiên b Lao động c Nhu cầu trao đổi, gián tiếp d Đấng siêu nhiên, thần thánh Câu 784*: Tác phẩm Lút vích Phoi - - bắc và cáo chung triết học cổ điển Đức Ph Ăng ghen viết vào năm: a 1886 b 1885 c 1887 d 1884 Câu 785: Thời đại” Đồ sắt” tương ứng với hình thái kinh tế - xã hội: a Cộng sản nguyên thuỷ b Chiếm hữu nô lệ c Phong kiến d Tư chủ nghĩa Câu 786: Những quan điểm tư tưởng mà không gắn với thiết chế tương ứng thuộc phạm trù nào đây: a Ý thức giai cấp b Ý thức xã hội c Ý thức cá nhân d Ý thức tập thể Câu 787: Các phạm trù nào sau thuộc lĩnh vực trị đời sống xã hội? 63 a Giai cấp, đấu tranh giai cấp, cách mạng xã hội, Nhà nước b Đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, triết học c Quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất, quan hệ thẩm mỹ d Quan hệ kinh tế Câu 788: Quan hệ sản xuất là: a Quan hệ người và người kinh tế - kỹ thuật b Quan hệ người và người sản xuất, trao đổi sản phẩm c Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội trình sản xuất vật chất d Quan hệ người và người tổ chức quản lý sản xuất Câu 789: Xét đến cùng, vai trò cách mạng xã hội là: a Phá bỏ xã hội cũ lạc hậu b Giải phóng lực lượng sản xuất c Đưa giai cấp tiến lên địa vị thống trị d Lật đổ quyền giai cấp thống trị Câu 790: Cá nhân theo C Mác là “ thực thể xã hội” theo nghĩa: a Cá nhân đồng với xã hội b Cá nhân sáng tạo xã hội c Cá nhân tồn đơn nhất, thực là sản phẩm xã hội d Cá nhân tồn độc lập với xã hội Câu 791: Ý thức trị thực tiễn thông thường nẩy sinh: a Từ hoạt động thực tiễn môi trường trị - xã hội trực tiếp b Từ hoạt động đấu tranh giai cấp c Từ hoạt động Nhà nước d Từ hoạt động kinh tế - trị Câu 792: Đặc trưng ý thức trị: a Thái độ đấu tranh giai cấp b Thể lợi ích giai cấp cách trực tiếp c Thể quan điểm quyền lực d Thái độ trị đảng phái, tổ chức trị Câu 793: Bản chất hệ tư tưởng trị xã hội chủ nghĩa? a Là ý thức trị toàn xã hội b Là ý thức trị nhân dân lao động c Là ý thức trị giai cấp công nhân d Là ý thức trị dân tộc Câu 794: Nguồn gốc đạo đức: a bắt nguồn từ tôn giáo b Bắt nguồn từ thực tiễn xã hội c Bắt nguồn từ sinh tồn d Bắt nguồn từ đời sống tinh thần Câu 795: Các yếu tố cấu thành đạo đức? a Ý thức đạo đức b Quan hệ đạo đức và thực đạo đức c Tri thức đạo đức d Tình cảm đạo đức g Gồm cả a và b Câu 796*: Cống hiến quan trọng triết học Mác chất người: a Vạch chất người là chủ thể sáng tạo lịch sử b Vạch vai trò quan hệ xã hội việc hình thành chất người c Vạch hai mặt tạo thành chất người là sinh vật và xã hội d Vạch chất người vừa là sản phẩm hoàn cảnh, vừa là chủ thể hoàn cảnh Câu 797: Hạt nhân nhân cách là gì? a “ Cái tôi” cá nhân b Cá tính c Thế giới quan cá nhân d Tự ý thức Câu 798: Trong tư tưởng truyền thống Việt Nam, vấn đề nào người quan tâm nhiều nhất? a Vấn đề chất người b Vấn đề đạo lý làm người c Vấn đề quan hệ linh hồn và thể xác d Vấn đề chất sống Câu 799: Thuật ngữ “Quan hệ sản xuất” lúc đầu C.Mác gọi là: a Quan hệ lao động b Quan hệ xã hội c Quan hệ giao tiếp d Hình thức giao tiếp Câu 800: Các quan hệ quy định địa vị giai cấp thường là do: a “ Cha truyền nối” b Pháp luật quy định và thừa nhận c Thành cách tự nhiên d Định mệnh 64 Câu 801: “ Sợi dây xuyên suốt toàn lịch sử nhân loại” theo C Mác là: a Lực lượng sản xuất b Quan hệ sản xuất c Đấu tranh giai cấp d Phương thức sản xuất Câu 802: Việc phát chủ nghĩa vật và lịch sử, C.Mác bước đầu đặt sở lý luận cho: a Kinh tế trị học b Chủ nghĩa cộng sản khoa học c Đạo đức học d Chủ nghĩa xã hội khoa học Câu 803: Cái quy định hành vi lịch sử và là động lực thúc đẩy người hoạt động suốt lịch sử là: a Mục tiêu, lý tưởng b Khát vọng quyền lực kinh tế, trị c Nhu cầu và lợi ích d Lý tưởng sống Câu 804: Điểm xuất phát để người đặt mục đích là gì? a Nhu cầu và lợi ích b Điều kiện khách quan c Năng lực họ d Hoàn cảnh sống Câu 805: Ý nghĩa phạm trù hình thái kinh tế - xã hội? a Đem lại hiểu biết toàn diện xã hội lịch sử b Đem lại hiểu biết đầy đủ xã hội cụ thể c Đem lại nguyên tắc phương pháp luận xuất phát để nghiên cứu xã hội d Đem lại phương pháp tiếp cận xã hội Câu 806* : Công lao phát vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp gắn với tên tuổi: a Các nhà sử học Pháp b Các nhà kinh tế trị học Anh c C.Mác và Ph Ăng ghen d Các nhà tư tưởng tư sản Câu 807: Cơ sở để xác định giai cấp theo quan điểm triết học Mác - Lênin? a Quan hệ sản xuất b Lực lượng sản xuất c Phương thức sản xuất d Cơ sở hạ tầng Câu 808: Nguyên nhân tính lạc hậu ý thức xã hội? a Do ý thức xã hội không phản ánh kịp phát triển sống b Do sức ỳ tâm lý xã hội c Do đấu tranh tư tưởng giai cấp d Do tính bảo thủ ý thức xã hội g Cả a và b Câu 809: Tôn giáo có nguồn gốc là: a Nguồn gốc xã hội b Nguồn gốc tâm lý c Nguồn gốc giai cấp d Nguồn gốc nhận thức g Gồm a, b và d Câu 810: Đặc trưng chủ yếu ý thức tôn giáo? a Sự phản kháng bất công xã hội b Niềm tin vào tồn đấng siêu nhiên thần thánh c Khát vọng giải thoát d Phản ánh không thực khách quan Câu 811: Cách mạng khoa học kỹ thuật và trải qua: a giai đoạn b giai đoạn c giai đoạn d Nhiều giai đoạn Câu 812* : Kết luận sau Ph ăng ghen: “ Tất đấu tranh trị là đấu tranh giai cấp” viết tác phẩm nào? a Lút vích Phoi bắc và cáo chung triết học Cổ điển Đức b Chống Đuy - Rinh c Tình cảnh giai cấp công nhân Anh d Biện chứng tự nhiên Câu 813: Kết cấu giai cấp xã hội có giai cấp thường gồm: a Các giai cấp b Các giai cấp và giai cấp không c Các giai cấp bản, giai cấp không và tầng lớp trung gian d Các giai cấp đối kháng 65 Câu 814: Tính chất lực lượng sản xuất là : a Tính chất đại và tính chất cá nhân b Tính chất cá nhân và tính chất xã hội hoá c Tính chất xã hội hoá và tính chất đại d Tính chất xã hội và tính chất đại Câu 815: Ý thức pháp quyền là toàn quan điểm, tư tưởng và thái độ giai cấp về: a Bản chất và vai trò pháp luật b Tính hợp pháp hay không hợp pháp hành vi người c Về quyền lợi và nghĩa vụ thành viên xã hội d Cả a, b và c Câu 816: Những giá trị phổ biến ý thức đạo đức là giá trị: a Mang tính dân tộc b Mang tính nhân loại c Mang tính giai cấp d Mang tính xã hội Câu 817* : Định nghĩa kinh điển tôn giáo Ph Ăngghen:” Bất tôn giáo nào là phản ánh hư ảo vào đầu óc người ta sức mạnh bên ngoài chi phối sống hàng ngày họ; là phản ánh mà sức mạnh gian mang sức mạnh siêu gian” viết tác phẩm nào ? a Chống Đuy-Rinh b Biện chứng tự nhiên c Những thư vật lịch sử d Biện chứng tự nhiên Câu 818: Yêu cầu tính khoa học xem xét lịch sử xã hội là: a Phải mô tả lịch sử xã hội cụ thể b Phải nghiên cứu trình thực, quy luật chi phối vận động phát triển lịch sử xã hội c Phải tìm tính phức tạp trình lịch sử d Phải mang tính hệ thống Câu 819* Quá trình phát triển cách mạng xã hội là trình: a Liên minh giai cấp b Kết hợp biện chứng điều kiện kinh tế, trị.xã hội c Kết hợp biện chứng điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan d Liên minh giai cấp với dân tộc Câu 820 : Đặc điểm bật tâm lý xã hội là : a Phản ánh khái quát đời sống xã hội b Phản ánh trực tiếp điều kiện sinh sống hàng ngày, phản ánh bề mặt tồn xã hội c Phản ánh chất tồn xã hội d Phản ánh tình cảm, tâm trạng cồng đồng người Câu 821 : Những sai lầm thiếu sót nhà xã hội học trước Mác tiêu chuẩn tiến xã hội là : a Giới hạn tiến xã hội phạm vi xã hội tư và trình độ phát triển tinh thần b Xem xét người là tiêu chuẩn tổng hợp và trình độ phát triển đạo đức c Trình độ phát triển tinh thần và trình độ phát triển đạo đức d Trình độ phát triển đạo đức và giới hạn tiến xã hội phạm vi xã hội tư Câu 822: Điều kiện để ý thức xã hội tác động trở lại tồn xã hội a Ý thức xã hội phải phù hợp với tồn xã hội b Hoạt động thực tiễn người c Điều kiện vật chất bảo đảm d Ý thức xã hội phải “vượt trước” tồn xã hội Câu 823: Trong xã hội có giai cấp, ý thức xã hội mang tính giai cấp là do: a Sự truyền bá tư tưởng giai cấp thống trị b Các giai cấp có quan niệm khác giá trị c Điều kiện sinh hoạt vật chất, địa vị và lợi ích giai cấp khác Câu 824 *: Các tính chất nào sau biểu tính độc lập tương đối ý thức xã hội 66 a Tính lạc hậu b Tính lệ thuộc c Tính tích cực sáng tạo d Cả a và c Câu 825: Tính chất đối kháng kiến trúc thượng tầng là nguyên nhân: a Khác quan điểm tư tưởng b Từ tính đối kháng sở hạ tầng c Tranh giành quyền lực d Cả a và b Câu 826*: Những nhu cầu nào sau là nhu cầu tất yếu khách quan người? a Nhu cầu ăn, mặc, b Nhu cầu tái sản xuất xã hội c Nhu cầu tình cảm d Cả a, b và c Câu 827*: Chế độ công hữu tư liệu sản xuất: a Là mục đích tự thân chủ nghĩa xã hội b Là kết trình độ xã hội hóa cao lực lượng sản xuất c Là mục tiêu lý tưởng cộng sản d Cả a và c 828 *: Muốn nhận thức chất người nói chung phải: a Thông qua tồn xã hội người b Thông qua phẩm chất và lực người c Thông qua quan hệ xã hội thực người d Cả a và b Câu 829: Bản chất chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa là: a Đa hình thức sở hữu b Chế độ công hữu tư liệu sản xuất c Sở hữu hỗn hợp d Cả c và c Câu 830: Mối quan hệ lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực trị xã hội khái quát quy luật nào? a Quy luật và mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng b Quy luật đấu tranh giai cấp c Quy luật tồn xã hội định ý thức xã hội d Cả a, b và c Câu 831: Quan hệ nào sau giữ vai trò chi phối quan hệ thuộc lĩnh vực xã hội: a Quan hệ gia đình b Quan hệ giai cấp c Quan hệ dân tộc d Cả a và b Câu 832 * : Tiêu chí đánh giá phẩm chất cá nhân? a Thái độ hành vi đạo đức cá nhân b Địa vị xã hội cá nhân c Sự thực khả làm chủ hoàn cảnh và hành động thực tiễn cá nhân d Cả a, b và c Câu 833: Cơ sở khách quan, chủ yếu đạo đức là: a Sự thỏa thuận và lợi ích b Sự công lợi ích điều kiện lịch sử cụ thể c Mục tiêu lý tưởng, lẽ sống cá nhân d Cả a và b Câu 834: Vị trí vai trò nghệ thuật ý thức thẩm mỹ? a Nghệ thuật là hình thức biểu ý thức thẩm mỹ b Nghệ thuật là chất ý thức thẩm mỹ c Nghệ thuật là hình thức biểu cao ý thức thẩm mỹ d Cả a và b Câu 835: Nguồn gốc xét đến nghệ thuật: a Từ quan niệm đẹp sống b Từ tôn giáo c Từ lao động sản xuất d Từ chế độ trị Câu 836 *: Tính đảng nghệ thuật là thể hiện: a Tính trị nghệ thuật b Tính khuynh hướng nghệ thuật c Tính thực nghệ thuật d Cả a, b và c Câu 837: Tiêu chí để phân biệt khác dân tộc? a Địa bàn cư trú dân tộc b Trình độ phát triển dân tộc c Bản sắc văn hoá dân tộc d Cả a, b và c Câu 838*: Đặc trưng riêng chức điều chỉnh hành vi đạo đức? a Bằng dư luận xã hội b Bằng tự giác chủ thể c Bằng quy tắc, chuẩn mực d Cả a, b và c 67 Câu 839: Trong lịch sử xã hội, chế độ nào sau đời đầu tiên? a Mẫu quyền b Phụ quyền c Đồng thời d Cả a, b và c Câu 840: Sự kiện bật đấu tranh giai cấp xã hội chiếm hữu nô lệ phương Tây: a Cuộc chiến hai thành bang Aten và Spác b Khởi nghĩa Xpác - ta quyt c Maxêđoan lên Hoàng đế d Cả a và b Câu 841 *: Vai trò “cái xã hội” “cái sinh vật” người? a Xã hội hoá sinh vật, làm tính sinh vật b Xã hội hoá sinh vật, làm cho sinh vật có tính xã hội c Tạo môi trường cho sinh vật phát triển để thích ứng với yêu cầu xã hội d Cả b và c Câu 842: Cơ sở Nhà nước phong kiến: a Nhà nước phong kiến xây dựng sở độc tài b Nhà nước phong kiến xây dựng sở “cha truyền nối” c Nhà nước phong kiến xây dựng sở chế độ chiếm hữu ruộng đất địa chủ quý tộc d Cả a và b Câu 843: Quan hệ xuất phát làm sở cho quan hệ khác gia đình là: a Quan hệ cha mẹ với b Quan hệ anh em ruột c Quan hệ vợ chồng d Quan hệ huyết thống Câu 844 *: Trong thời đại ngày nay, thực chất vấn đề dân tộc là: a Kinh tế b Chính trị c Tôn giáo d Văn hoá Câu 845: Sự đời giai cấp lịch sử có ý nghĩa: a Là sai lầm lịch sử b Là bước thụt lùi lịch sử c Là bước tiến lịch sử d Cả a và b Câu 846: Trong hình thái ý thức xã hội sau hình thái ý thức xã hội nào tác động đến kinh tế cách trực tiếp: a Ý thức đạo đức b Ý thức trị c Ý thức pháp quyền d Ý thức thẩm mỹ Câu 847: Dưới góc độ tính chất phản ánh hệ tư tưởng phân chia thành a loại b loại c loại d loại Câu 848* : Tiến xã hội là: a Một qua trình tự động b Một trình thông qua hoạt động đông đảo người xã hội c Một trình phức tạp đầy mâu thuẫn d Cả b và c Câu 849: Khoa học khác với tôn giáo mặt nào sau đây? a Về sở phản ánh thực b Về tính chất phản ánh thực c Về nguồn gốc phát sinh d Cả a và b Câu 850: Cấu trúc ý thức đạo đức bao gồm: a Hệ giá trị đạo đức, tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức, niềm tin đạo đức, lý tưởng đạo đức b Các quan hệ đạo đức c Các hành vi đạo đức Câu 851: Nền tảng vật chất hình thái kinh tế - xã hội là: a Tư liệu sản xuất b Phương thức sản xuất c Lực lượng sản xuất d Cả a và b Câu 852* : Chế độ công hữu theo quan điểm biện chứng C Mác là phủ định phủ định, nghĩa là: a Xoá bỏ chế độ tư hữu nói chung 68 b Xoá bỏ chế độ tư hữu và sở hữu cá nhân nói chung c Sự thống sở hữu xã hội với sở hữu cá nhân d Cả a và b Câu 853: Quan điểm mác - xít bạo lực cách mạng: a Là sản sinh xã hội b Là công cụ phương tiện xã hội đời c Là tàn phá xã hội d Cả a, b và c Câu 854: Theo quan điểm Đảng ta động lực chủ yếu phát triển đất nước là: a Khoa học - kỹ thuật b Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa c Liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo d Đại đoàn kết toàn dân tộc Câu 855*: Loại hình giá trị nào xuất sớm lịch sử: a Giá trị hàng hoá b Giá trị truyền thống dân tộc c Giá trị đạo đức d Cùng xuất Câu 856: Trong hình thức đấu tranh giai cấp thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, hình thức nào là nhất? a Kinh tế b Chính trị c Văn hoá tư tưởng d Quân Câu 857: Cá nhân là tượng có tính lịch sử hiểu theo nghĩa nào sau là đúng? a Cá nhân là sản phẩm toàn tiến trình lịch sử b Cá nhân là chủ thể sáng tạo lịch sử c Các thời đại lịch sử khác có kiểu cá nhân khác d Cả a và b Câu 858: Lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội là thống xã hội nào? a Xã hội phong kiến b Xã hội tư c Xã hội xã hội chủ nghĩa d Xã hội cộng sản chủ nghĩa Câu 859: Các hình thức quan hệ giai cấp xã hội có giai cấp: a Liên minh giai cấp b Kết hợp giai cấp c Đấu tranh giai cấp d Cả a và c Câu 860: Thị tộc xuất vào thời kỳ: a Đồ đá cũ b Đồ đá c Đồ đồng d Đồ sắt Câu 861: Muốn cho cách mạng xã hội nổ và giành thắng lợi, ngoài tình cách mạng cần phải có: a Nhân tố chủ quan b Sự chín muồi nhân tố chủ quan và kết hợp đắn nhân tố chủ quan và điều kiện khách quan c Tính tích cực và giác ngộ quần chúng d Sự khủng hoảng xã hội Câu 862: Kiểu tiến xã hội nào sau là kiểu tiến xã hội không đối kháng? a Kiểu tiến xã hội cộng sản nguyên thuỷ b Kiểu tiến xã hội chủ nghĩa c Kiểu tiến xã hội tư chủ nghĩa d Cả a và b Câu 863: Điều kiện để chuyển hoá nhận thức đạo đức thành hành vi đạo đức: a Quan hệ đạo đức b Tình cảm, niềm tin đạo đức c Tri thức đạo đức d Cả a, b và c Câu 864: Những hình thức nào sau thể ảnh hưởng lẫn dân tộc? a Chiến tranh b Trao đổi hàng hoá c Trao đổi văn hoá, khoa học d Cả a, b và c Câu 865*: Nguyên nhân làm cho trình chung lịch sử nhân loại có tính đa dạng là: a Điều kiện địa lý b Chủng tộc, sắc tộc c Truyền thống văn hoá dân tộc d Cả a và c Câu 866: Cuộc cách mạng xã hội thứ lịch sử thực bước chuyển xã hội từ: a Hình thái kinh tế - xã hội chiếm hữu nô lệ lên hình thái kinh tế - xã hội phong kiến 69 b Hình thái kinh tế - xã hội phong kiến lên hình thái kinh tế -xã hội tư tư chủ nghĩa c Hình thái kinh tế - xã hội tư lên hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa d Cả a, b và c Câu 867*: Phương pháp luận “giải thích hình thành tư tưởng vào thực vật chất” C.Mác và Ph.Ăngghen viết tác phẩm nào? a Gia đình thần thánh b Hệ tư tưởng Đức c Những thư vật lịch sử d Những nguyên lý Chủ nghĩa cộng sản Câu 868*: Mối quan hệ mặt khách quan và mặt chủ quan tiến trình lịch sử nhân loại C.Mác đặt và giải cặp phạm trù nào sau đây: a Hoạt động tự giác và hoạt động tự phát phát triển lịch sử b Tồn xã hội và ý thức xã hội, tất yếu và tự do, điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan c Cả a và b d Cá nhân và xã hội; dân tộc và nhân loại HẾT 70
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin có đáp án

Từ khóa liên quan