0
 1. Trang chủ >
 2. Thể loại khác >
 3. Tài liệu khác >

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Triết học Mác LeeNin đáp án

... lịch sử; triết học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết học xã hội; triết học tinh thần d Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học tinh thần Câu 152: ... c Câu 590: Triết học Ấn Độ cổ đại là ba triết học tiêu biểu thời kỳ đầu lịch sử triết học, là: a Triết học Ấn Độ, triết học Trung Quốc và Ả Rập b Triết học Ấn Độ, triết học Ả rập và triết ... học Béc-linh triết học, Mác đứmg quan điểm nào? a Triết học vật biện chứng b Triết học vật siêu hình c Triết học tâm Hêghen d Triết học kinh viện tôn giáo Câu 186: Khi học Béc-linh, Mác tham gia...
 • 70
 • 1,043
 • 5
Giáo án Bài giảng về: 70 câu trắc nghiệm môn triết học mác lênin có đáp án

Giáo án Bài giảng về: 70 câu trắc nghiệm môn triết học mác lênin đáp án

... 44 Con người khả nhận thức giới không? Chọn phánđoán a , b b Không , c ,có không d .Có nhận thức được.nhưng thượng đế mách bảo 46 Tiêu chuẩn chân lý gì? Chọn phán đoán a tiêu chuẩn ... chọn phán đoán sai? a Coi trọng nhận thức kinh nghiệm nhận thức lý luận b Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm c Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” giáo điều kinh nghiệm d Không phán đoán sai ... đủ người gì? Chọn câu trả lới a Con người động vật cao cấp b Con người vật lao động, ngôn ngữ ý thức c Con người vừa chất tự nhiên vừa chất xã hội d Các phán đoán 68 Quan hệ cá...
 • 5
 • 4,850
 • 52
Tuyển tập 1000 câu trác nghiệm môn triết học mac lenin có đáp án

Tuyển tập 1000 câu trác nghiệm môn triết học mac lenin đáp án

... hệ với khoa học khác c Là khoa học đầy đủ tư cách khoa học khác 23 d Tất ý a, b, c Câu 198b: Mối liên hệ Triết học khoa học cụ thể a Triết học cội nguồn khoa học cụ thể b Triết học phát triển ... Cơ học, vật lý, hóa học c Vật lý, hóa học, sinh học d Vật lý, hóa học, xã hội Câu 144b: Hình thức vận động xã hội bao hàm hình thức Vận động khác là: a Vật lý, hóa học, học b Cơ học, hóa học, ... học, hóa học, sinh học, ý thức c Cơ học, vật lý, hóa học, sinh học d Cơ học, hóa học, sinh học Câu 145b: Sự vận động Tàu thủy chứng tỏ rằng: a Vận động xã hội bao hàm vận động học vật lý b Vận...
 • 117
 • 1,574
 • 6
Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương có đáp án

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn tin học đại cương đáp án

... (Scaner) [c] Cả đáp án Đáp án Question b Question a Question c Question c Question b Question c Question c Question a Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay Question ... sử dụng phím tổ hợp phím: [a] Page Up ; Page Down [b] Ctrl-Page Up ; Ctrl- Page Down [c] Cả câu [d] Cả câu sai Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án hay - Trong Excel ... Tin hoc [c] 2008 [d] Tin hoc2008 - Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (ô A1) bảng tính? [a] Shift + Home Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học đại cương đáp án...
 • 30
 • 10,505
 • 20
tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 có đáp án

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Hoá học – lớp 9 đáp án

... 43 Đáp án: B Câu 292 : Công thức cấu tạo rượu etylic (Chương 5/ 44/ mức 1) A CH2 CH3 OH B CH3 O CH3 C CH2 CH2 OH2 D CH3 CH2 OH Đáp án: D Câu 293 : Nhóm –OH phân tử rượu etylic ... CH4 Đáp án: C Câu 146: 21 Một hợp chất hữu công thức C3H7Cl , số công thức cấu tạo ( chương 4/ 35/ mức 2) A B C D Đáp án: D Câu 147: công thức cấu tạo sau: CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 ... CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa (chương / 34 / mức 2) A hợp chất hữu hợp chất vô B hợp chất hữu hợp chất vô C hợp chất hữu hợp chất vơ D hợp chất hữu hợp chất vô Đáp án : D Câu 135: Thành phần phần...
 • 69
 • 6,251
 • 6
418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

418 câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học lớp 9 (có đáp án)

... hợp sinh vật là: A sinh sản vơ tính B sinh sản hữu tính C sinh sản sinh dưỡng D sinh sản nẩy chồi Đáp án: B Câu 64: (mức 1) Căn vào đâu mà Menden cho tính trạng màu sắc hình dạng hạt đậu thí nghiệm ... bào Đáp án : B Câu 1 19: Ngun phân xảy loại tế bào nào? (Mức 1) A) Tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục B) Tế bào sinh dục sơ khai (tế bào mầm), tế bào sinh dưỡng C) Tế bào sinh dục D) Tế bào sinh ... li độc lập giảm phân Đáp án: B Câu 89: (mức 1) Những loại giao tử tạo từ kiểu gen AaBb là: A AB, Ab, aB, ab B AB, Ab C Ab, aB, ab D AB, Ab, aB Đáp án: A Câu 90 : (mức 1) Sinh học đại gọi nhân tố...
 • 63
 • 34,806
 • 204
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- CÓ ĐÁP ÁN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC LỚP 11- ĐÁP ÁN

... C sinh giống bố, mẹ D Con sinh giống giống mẹ 192 Ở Thực vật hình thức sinh sản vô tính là: A sinh sản bào tử sinh sản sinh dưỡng B sinh sản hạt sinh sdản cành C sinh sản chồi sinh sản D sinh ... kiểu sinh sản: A sinh sản sinh dưỡng sinh sản bào tử B sinh sản phân đôi nảy chồi C sinh sản vô tính sinh sản hữu tính D sinh sản thân củ thân rễ 191 Sinh sản vô tính là: A sinh khác mẹ B sinh ... vật chia thành loại sau: A bẩm sinh, học được, hỗn hợp B bẩm sinh, học C bẩm sinh, hỗn hợp D học được, hỗn hợp 149 .Học sinh học loại tập tính: A bẩm sinh B hỗn hợp C học D 120 Sơ đồ sở thần kinh...
 • 95
 • 10,138
 • 8
CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

CÂU HỎI TRĂC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

... quan điểm Triết học Mác- Lênin, vấn đề triết học là: a) Vật chất ý thức b) Mối quan hệ vật chất ý thức c) Mối quan hệ vật chất ý thức khả nhận thức người Câu 87 Theo quan điểm triết học Mác- Lênin, ... với Câu 51: Theo quan điểm triết học Mác_ Lênin, nguyên nhân là: a) Sự tác động lẫn mặt vật b) Sự tác động lẫn vật c) Sự tác động lẫn mặt vật vật với nhau, gây biến đổi đònh Câu 52: Triết học Mác_ ... chứng Hê-ghen Phơ-bách Câu 85 Triết học C .Mác Ph.Ăngghen thực bước ngoặt cách mạng phát triển triết học Biểu vó đại bước ngoặt cách mạng là: a) Việc thay đổi tính chất triết học, thay đổi đối tượng...
 • 19
 • 4,469
 • 16
868 Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác LêNin (Full)

868 Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác LêNin (Full)

... với Câu 151: Hệ thống triết học Hêghen gồm phận n o? a Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học lịch sử; triết học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết ... ợng triết học v khoa học tự nhiên, chấm dứt quan niệm sai lầm cho triết học l khoa học khoa học d Gồm a, b v c Câu 201: Khẳng định n o sau l sai a Triết học Mác cho triết học l khoa học khoa học ... l a Triết học Mác đời v o kỷ XIX l tất yếu lịch sử b Triết học Mác đời thiên t i Mác v Ăngghen c Triết học Mác đời ho n to n ngẫu nhiên d Triết học Mác đời thực mục đích đ ợc định tr ớc Câu 184:...
 • 133
 • 6,633
 • 40
Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin docx

Câu hỏi trắc nghiệm môn triết học Mác - Lênin docx

... hội Câu 86 Theo quan điểm Triết học Mác- Lênin, vấn đề triết học là: a) Vật chất ý thức b) Mối quan hệ vật chất ý thức c) Mối quan hệ vật chất ý thức khả nhận thức người Câu 87 Theo quan điểm triết ... quan điểm triết học Mác- Lênin, đònh nghóa vật chất sau: a) Vật chất chất tạo nên vũ trụ b) Vật chất tồn khách quan c) Vật chất thực khách quan Câu 88 Theo quan điểm triết học Mác- Lênin, vận động ... hình thức cộng đồng lòch sử là: a) Bộ lạc - Bộ tộc - Thò tộc - Dân tộc b) Bộ tộc - Thò tộc - Bộ lạc - Dân tộc c) Thò tộc - Bộ lạc - Bộ tộc - Dân tộc Câu 120 Sự phát triển phong trào dân tộc giới...
 • 18
 • 1,033
 • 10
148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

148 câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại điện tử (có đáp án)

... công cụ cạnh tranh đắc lực Đáp án : Trích: Câu : D Câu : A Câu : C Câu : C Câu : B Câu : D Câu : D Câu : B Câu : B Câu 10 : D Câu 11 : B Câu 11 : D Câu 13 : C Câu 14 : B Câu 15 : A ( Marketing, ... xuất điện tử? a Edu-tainment b E-book c P2P d Distance Learning Đáp án : Trích: Câu : B Câu : B Câu : D Câu : A Câu : C Câu : D Câu : B Câu : A Câu : D Câu 10 : D Câu 11 : A Câu 11 : A Câu 13 ... d Có phần cứng phù hợp Đáp án : Trích: Câu : A Câu : C Câu : B Câu : D Câu : B Câu : A Câu : C Câu : D Câu : A Câu 10 : B Câu 11 : A Câu 11 : C Câu 13 : C Câu 14 : A Bài Câu 1: Chỉ mô hình B2B...
 • 30
 • 47,357
 • 242
Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngân hàng lõi Corebanking Có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngân hàng lõi Corebanking đáp án

... hàng không sử dụng dịch vụ ngân hàng b Khi tài khoản khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng c Khi tài khoản nằm cha nằm nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng d xoá tài khoản phân hệ khách hàng ... ký hết hạn b Mã khách hàng cần gắn chữ ký c Ngày/ Tháng/ năm chữ ký hết hạn d Không đáp án 11 cách tra cứu thông tin khách hàng a b c d 12 Chỉ đợc xoá tài khoản khách hàng nào? a Khi tài ... phân loại khách hàng ngân hàng b Là hệ thống quản lý thông tin tất khách hàng c Là phơng pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận giao tiếp vối khách hàng cách hiệu d Cả a b c Câu : Khách hàng : a Cá nhân...
 • 95
 • 2,455
 • 20
Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

Tuyển tập 246 câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị doanh nghiệp (có đáp án)

... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... thoát tài sản doanh nghiệp 23 SVST: Trần Ngọc Tuấn D Các lý có nội dung chưa đến mức người lao động việc CHƯƠNG V: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DOANH NGHIỆP Câu 197 : Trong doanh nghiệp phận ... người D Cả ý Câu 51: DN : A Tế bào xã hội B Tế bào trị C Tế bào kinh tế D Cả ý Câu 52: Tìm câu trả lời : Quản trị khái niệm sử dụng tất nước A Có chế độ trị - xã hội khác B Có chế độ trị - xã hội...
 • 30
 • 5,199
 • 11
Câu hỏi trác nghiệm môn quản trị tác nghiệp có đáp án

Câu hỏi trác nghiệm môn quản trị tác nghiệp đáp án

... báo giá trị MAD thấp không phản ánh thực tế b.Phương án dự báo giá trị MAD cao không phản ánh thực tế c Phương án dự báo giá trị MAD gần đến không phản ánh thực tế d Phương án dự báo ... định hoạt động quản trị sản xuất dịch vụ doanh nghiệp, định xếp từ cao xuống thấp là: a Tác nghiệp, chiến thuật, chiến lược b Tác nghiệp, chiến lược, chiến thuật c Chiến lược, tác nghiệp, chiến ... toán giá trị mong đợi thu phương án tình cụ thể, số liệu cho bảng sau: Tình hình nhu cầu thị trường Phương án Thấp Trung bình Cao Doanh nghiệp công suất thấp 100 100 100 19 Doanh nghiệp có...
 • 30
 • 2,810
 • 7
100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn TOÁN LƯỢNG GIÁC THPT có đáp án

100 câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn TOÁN LƯỢNG GIÁC THPT đáp án

... PA: D Câu 74: TĐ1112NCH: Khẳng định sai A Tổng dãy số giới hạn dãy số giới hạn B Hiệu dãy số giới hạn dãy số giới hạn C Tích dãy số giới hạn dãy số giới hạn D Thương dãy số ... PA: D Câu 82: TĐ1113NCH: Khẳng định A Tổng dãy số giới hạn khác dãy số giới hạn khác B Hiệu dãy số giới hạn khác dãy số giới hạn khác C Tích dãy số giới hạn khác dãy số giới ... ;    D  3π   ;2π    PA : C 02 – PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN (5 : 2-1-2) Câu 10: TĐ1102NCB: Công thức nghiệm phương trình lượng giác sin x = sin α là: A x = α + k 2π B x = α + kπ C...
 • 20
 • 1,234
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nhung cau hoi trac nghiem mon sinh hoc lop 6 co dap antrắc nghiệm môn triết học mác lênin có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn triết học mác lênin349 câu hỏi trắc nghiệm môn triết học mác lênin868 câu hỏi trắc nghiệm môn triết học mác lênin fullngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kế toán quản trị có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn thị trường chứng khoán có đáp án148 câu hỏi trắc nghiệm môn thương mại điện tử có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn quản trị doanh nghiệp có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn kiểm toán căn bản có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tai chinh tien te co dap an chuong 1câu hỏi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngân hàng có đáp án ebook giáo trìnhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ