Cách làm báo cáo khoa học.pdf

26 2K 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 23:21

Cách làm báo cáo khoa học.pdf HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Dương Quý Phương QuyPhuong@viettechs.com M c l c: Chương : M u 1.1 M c ích .3 1.2 Công c 1.3 Kinh nghi m Chương :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ 2.1 So n th o văn b n 2.2 Ti u m c 2.3 B ng bi u, hình v , phương trình 2.4 Vi t t t 2.5 Tài li u tham kh o cách trích d n .5 2.6 Ph l c c a lu n văn Chương : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c 3.1 nh d ng u m c 3.2 FootNote .7 3.3 M c l c .7 3.4 Thêm ghi trú cho hình v , b ng bi u, công th c 3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u 3.6 Tham kh o chéo .9 3.7 Chú ý 10 Chương : K t lu n 11 Chương : Ph l c 12 5.1 Ph l c 12 5.2 Ph l c 13 5.3 Ph l c 14 5.4 Ph l c 15 5.5 Ph l c 16 Chương Bài vi t c a thày Quách Tu n Ng c 17 6.1 L i gi i thi u .17 6.2 M c ích làm án 17 6.3 Câu h i l n làm lu n án 17 6.4 Yêu c u i v i sinh viên 18 6.5 Các bư c ti n hành làm lu n án t t nghi p 18 6.6 Trình bày lu n văn t t nghi p 19 6.7 M t s v n v b n quy n 19 6.8 Th i gian n p lu n án 20 6.9 cương vi t lu n án 20 6.10 B c c lu n văn t t nghi p 20 6.11 B o v lu n án 23 Danh m c hình v : Hình 3.1 : Style m c nh Hình 3.2 : nh d ng l i style Hình 3.3 : Các style Hình 3.4 :Update Field .8 Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.5 : Thêm label Hình 3.6 : t option l y s chương Hình 3.7 : H p th thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u .9 Hình 3.8 : Ch n tham kh o t i hình 10 Hình 3.9 : C p nh t l i style 10 Hình 3.10 :Thêm m t style m i .10 Danh m c b ng: B ng 2-1: Style u m c Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương : M u 1.1 M c ích - Nh m tránh nh ng nh m l n, b c b i khơng có Có c b n báo cáo hòan thi n, úng chu n N u anh ch có văn b n úng chu n có s thay I v s trang, s chương …, ch c n ch n tòan b văn b n (ctrl-A), nh p chu t ph i ch n Update Field m i u úng Anh chi có th th nghi m b ng cách dàn trang l i văn b n này, xóa hay thêm m t s trang, hình v r i update l i, m I th l i âu vào y 1.2 Công c - N u dùng Dùng font unicode nên dùng cơng c Unikey gõ ti ng Vi t http://flow.dl.sourceforge.net/sourceforge/unikey/UniKeyNT.exe 1.3 Kinh nghi m - - - Nên trú tr ng vào báo cáo Ph i t óng bìa c ng trư c it nh t ngày: thư ng ph i m t m t ngày làm, sau ó lên xem có sai sót khơng, có u c u s a Có th liên h Duy Tân 134-136 Nguy n ình Chi u ( i di n i h c kinh t ) – 8232140- 82946048243792 Không nên t in báo nhà t n th i gian : 100 trang*8 cu n= 800 trang m t c ti ng Nên ngòai in, giá bây gi ch có 180 /trang in ch m t 40 phút/800 trang Có th liên h ti m trư c c ng trư ng Bách Khoa (c ng Tô hi n thành) Kinh nghiêm nên xem máy in trư c in, n u máy in th t to thi m i ch u in, máy thư ng ch m t x u Nên in kh ang 12 cu n slice cho ngày báo báo M t trang slice Tòan b báo cáo ch kho ng 25-30 slice v a Ph i k t thúc báo cáo trư c ngày óng bìa c ng (Thư ng m t ngày cho cu n) Nên in m t b n nháp trư c ưa cho b n bè ngư i thân ki m tra t dùm, th y r t ghét t Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương :Hình th c trình bày lu n văn th c sĩ I H C Qu c Gia TP.HCM Trư ng H Khoa h c T nhiên Lu n văn ph i c trình bày ng n g n, rõ ràng, m ch l c, s ch s , khơng c t y xóa, có ánh s trang, ánh s b ng bi u, hình v , th Lu n văn óng bìa c ng màu xanh bi n, in ch nhũ d u ti ng Vi t xem Ph l c 2, trang ph bìa (title page) xem Ph l c , m c l c xem Ph l c 2.1 So n th o văn b n Lu n văn s d ng ch VNI-Times c ch 13 c a h so n th o Winword ho c tương ương; m t bình thư ng, khơng c nén ho c dãn kho ng cách gi a ch , dãn dòng t ch 1.5 Lines, l 3.5 cm, l dư i cm, l trái 3.5 cm, l ph i cm S trang c ánh gi a, phía u m i trang gi y Các b ng bi u trình bày theo chi u ngang kh gi y u b ng l trái c a trang, h n ch trình bày theo cách Lu n văn c in m t m t gi y tr ng kh A4 (210 x 297 mm) 2.2 Ti u m c Các ti u m c c a lu n văn g m b n ch s v i s th nh t ch m c chương 4) T i m i nhóm ti ti u m c 2.1.1 mà khơng có ti u m c trình bày ánh s thành nhóm ch s , nhi u nh t s chương (ví d : 4.1.2.1 ch ti u m c nhóm ti u m c u m c ph i có nh t hai ti u m c, nghĩa khơng th có c 2.1.2 ti p theo 2.3 B ng bi u, hình v , phng trình Vi c ánh s b ng bi u, hình v , phương trình ph i g n v i s chương; ví d hình 3.4 có nghĩa hình th Chương M i th , b ng bi u l y t ngu n khác ph i c trích d n y Ngu n c trích d n ph i c li t kê xác danh m c Tài li u tham kh o u c a b ng bi u ghi phía b ng, u c a hình v ghi phía dư i hình Thơng thư ng, nh ng b ng ng n th ph i i li n v i ph n n i dung c p t i b ng th l n th nh t Các b ng dài có th nh ng trang riêng ph i ti p theo ph n n i dung c p t i b ng l n u tiên Các b ng r ng v n nên trình bày theo chi u ng dài 297mm c a trang gi y, chi u r ng c a trang gi y có th 210mm Chú ý g p trang gi y cho s u c a hình v ho c b ng v n có th nhìn th y mà không c n m r ng t gi y Tuy nhiên h n ch s d ng b ng r ng i v i nh ng trang gi y có chi u ng 297mm (b n , b n v …) có th m t phong bì c ng ính bên bìa sau c a lu n văn Các hình v ph i s ch s b ng m c en có th ch p l i; có ánh s ghi y u , c ch ph i b ng c ch s d ng văn b n lu n văn Khi c p n b ng bi u hình v ph i nêu rõ s c a hình b ng bi u ó, ví d “… c nêu B ng 4.1” ho c “xem Hình 3.2” mà khơng c vi t “… c nêu b ng dư i ây” ho c “trong th c a X Y sau” Vi c trình bày phương trình tốn h c m t dòng ơn ho c dòng kép tùy ý, nhiên ph i th ng nh t toàn lu n văn Khi ký hi u xu t hi n l n u tiên ph i gi i thích ơn v tính ph i i kèm phương trình có ký hi u ó N u c n thi t, danh m c c a t t c ký hi u, ch vi t t t nghĩa c a chúng c n c li t kê ph n u c a lu n văn T t c phương trình c n c ánh s ngo c ơn t bên phía l ph i N u m t nhóm phương trình mang m t s nh ng s c Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ ngo c, ho c m i phương trình nhóm phương trình (5.1) có th (5.1.2), (5.1.3) c ánh s (5.1.1), 2.4 Vi t t t Không l m d ng vi c vi t t t lu n văn Ch vi t t t nh ng t , c m t ho c thu t ng c s d ng nhi u l n lu n văn Không vi t t t nh ng c m t dài, nh ng m nh ; không vi t t t nh ng c m t xu t hi n lu n văn N u c n vi t t t nh ng t thu t ng , tên quan, t ch c … c vi t t t sau l n vi t th nh t có kèm theo ch vi t t t ngo c ơn N u lu n văn có nhi u ch vi t t t ph i có b ng danh m c ch vi t t t (x p theo th t ABC) ph n u lu n văn 2.5 Tài li u tham kh o cách trích d n M i ý ki n, khái ni m có ý nghĩa, mang tính ch t g i ý không ph i c a riêng tác gi m i tham kh o khác ph i c trích d n ch rõ ngu n danh m c Tài li u tham kh o c a lu n văn Khơng trích d n nh ng ki n th c ph bi n, m i ngư i u bi t không làm lu n văn n ng n v i nh ng tham kh o trích d n Vi c trích d n, tham kh o ch y u nh m th a nh n ngu n c a nh ng ý tư ng có giá tr giúp ngư i c theo c m ch suy nghĩ c a tác gi , không làm tr ng i vi c c N u khơng có i u ki n ti p c n c m t tài li u g c mà ph i trích d n thơng qua m t tài li u khác ph i nêu rõ cáh trích d n này, ng th i tài li u g c ó khơng c li t kê danh m c Tài li u tham kh o c a lu n văn Cách s p x p danh m c Tài li u tham kh o xem ph l c Vi c trích d n theo s th t c a tài li u danh m c tài li u tham kh o c t ngo c vng, c n có c s trang, ví d [15, tr.314-315] i v i ph n c trích d n t nhi u ngu n tài li u khác nhau, s c a t ng tài li u c t c l p t ng ngo c vuông, theo th t tăng d n, ví d [19], [25], [41], [42] 2.6 Ph l c c a lu n văn Ph n bao g m n i dung c n thi t nh m minh h a ho c h tr cho n i dung lu n văn s li u, m u bi u, tranh nh … Ph l c khơng c dày ph n c a lu n văn Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương : M t s k thu t cho m t văn b n khoa h c 3.1 nh d ng u m c1 V i văn b n m i, style m c nh bao g m : Hình 3.1 : Style m c Bây gi anh ch ti n hành nh nh d ng l i: B ng 3-1: Style Heading : làm Heading : làm Heading : làm Heading : làm um um um um um c c chương c l n c c Anh ch m file văn b n này, xóa tịan b n i dung copy n I dung báo c a anh chi vào ã có y nh d ng Có th thay i b ng cách vào : Format/ Bullete and Numbering, h p th ch n tab Outline Numbered: Hình 3.2 : Khi ã nh d ng xong style, nh d ng l i style nh d ng s dùng cho ph n (3.3 M c l c.) Style Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 3.2 FootNote FootNote2 công c giúp tác gi trú thích m t s thu t ng dư i trang tài li u làm c i u b n c n qua bư c sau: - Ch n t c n trú thích - Vào menu Insert/Footnote Ví d : T footnote m u ã c gi i thích dư i trang Khi tác gi dàn l i trang, t footnote3 có th s nh y qua trang khác, th t t v i footnote nh y theo 3.3 M c l c4 Khi k t thúc cu n báo cáo, c n ph i có m c l c N u m c l c làm b ng tay r t m t th I gian, d sai sót ph I làm l I t u n u tác gi dàn trang l i Trong word h tr k thu t thêm m c l c t ng Các u m c5 s c gán cho m t c p ó Xem hình sau: Hình 3.3 : Các style t o c m c l c c n qua bư c sau: - Ch n style cho u m c: Ví d : Ch n Heading1 cho M u Ch n Heading2 cho M c ích … - Sau ã ch n c p cho u m c xong tr v trang u tiên Ch n Insert/index and table, h p th ch n table of content R I b m OK Well Done Anh ch chi ã có b ng m c l c Có th vào b ng m c l c s a l i th mái N u anh ch dàn l i trang ch c n ưa chu t vào m c l c (ph n xám) r i nh p chu t ph i, ch n Update Field: Ph n trú thích thêm cho thu t ng T footnote t c trú thích Index Heading Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Hình 3.4 :Update Field 3.4 Thêm ghi trú6 cho hình v , b ng bi u, cơng th c Các hình v , b ng bi u, công th c yêu c u ph i có s th t , s c a chương MS Word có cơng c làm t ng - Ch n hình v , nh n chu t ph i ch n Caption - Trong h p th ch n nút New Label thêm label “Hình” Hình 3.5 : Thêm label - Ch n Ok, combo Label ch n label Hình, ph n Caption gõ thú thích cho hình có c s chương ch n Numering, h p th ch n: Hình 3.6 : t option l y s chương Caption Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Tương t cho ph n b ng bi u, công th c 3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u Báo cáo yêu c u ph i có b ng th ng kê hình v , b ng bi u Vi c nh th , làm g n gi ng cho m c l c - ưa tr v trang c n thêm ph n th ng kê hình, ch n Insert/Index and table, h p th ch n table of figure Hình 3.7 : H p th thêm b ng th ng kê hình v , b ng bi u - Ch n Ok anh ch có c b ng thông kê t ch c n Update Tương t cho ph n b ng bi u, cơng th c ng Khi có s thay i trang, 3.6 Tham kh o chéo7 Cái r t d gây nh m l n cho anh ch Nhưng r t may MS Word h tr t ng Các bư c sau: ưa tr v ph n c n thêm tham kh o chéo Ch n Insert/Cross-referrence - Trong h p th anh ch có th th mái ch n l tham kh o Ví d : Anh chi xem l i khuyên (Kinh nghi m trang 3) theo bư c sau Ch n Reference Type : Heading Ch n Insert reference to : Heading Text Ch n nút Insert Ngõ thêm “trang” Ch n Insert reference to : Page number Ch n nút Insert WellDone Cross reference Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương : K t lu n Chúc anh ch thành cơng Có m t s l i t , xin thơng c m Anh ch có t chiêu thi b sung g i l i cho m i ngư i tham kh o Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 11 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương : Ph l c 5.1 Ph l c M CL C Trang bìa Trang ph bìa M cl c Danh m c ký hi u, ch vi t t t Danh m c b ng Danh m c hình v , th M U Chương – T NG QUAN 1.1 ……………… 1.2 ……………… Chương – …………… 2.1 …………………… 2.1.1 ………………… 2.2.2 ………………… 2.2 ……………………… ………………………… Chương – K T LU N K T LU N VÀ KI N NGH DANH M C CÔNG TRÌNH C A TÁC GI TÀI LI U THAM KH O PH L C Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 12 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.2 Ph l c M U BÌA LU N ÁN CÓ IN CH NH (kh 210*297) I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN H tên tác gi lu n văn TÊN TÀI LU N VĂN LU N VĂN TH C SĨ ………………………………………………… (ghi ngành c a h c v c công nh n) Tên thành ph – Năm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 13 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.3 Ph l c M U TRANG PH BÌA LU N ÁN (trang title I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINH TRƯ NG I H C KHOA H C T NHIÊN H tên tác gi lu n văn TÊN TÀI LU N VĂN Chuyên ngành: Mã s : LU N VĂN TH C SĨ: (ghi ngành c a h c v c công nh n) NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C: Tên thành ph – Năm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 14 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.4 Ph l c HƯ NG D N X P TÀI LI U THAM KH O Tài li u tham kh o c x p riêng theo t ng ngôn ng (Vi t, Anh, Pháp, c, Nga, Trung, Nh t, …) Các tài li u b ng ti ng nư c ph i gi nguyên văn, không phiên âm, không d ch, k c b ng ti ng Trung Qu c, Nh t, … ( i v i nh ng tài li u b ng ngơn ng cịn ngư i bi t có th thêm ph n d ch ti ng Vi t i kèm theo m i tài li u) Tài li u tham kh o x p theo th t ABC h tên tác gi lu n văn theo thông l c a t ng nư c: - Tác gi ngư i nư c ngoài: x p th t ABC theo h - Tác gi ngư i Vi t Nam: x p th ABC theo tên v n gi nguyên th t thông thư ng c a tên ngư i Vi t Nam, không o lên trư c h - Tài li u khơng có tên tác gi x p theo th t ABC t u c a tên quan ban hành báo hay n ph m, ví d : T ng c c th ng kê x p vào v n T, B Giáo d c t o x p vào v n B, … Tài li u tham kh o sách, lu n văn, lu n án, báo cáo ph i ghi y thông tin sau: - Tên tác gi ho c quan ban hành (khơng có d u ngăn cách) - (năm xu t b n), ( t ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - tên sách, lu n văn, lu n án ho c báo cáo, (in nghiên, d u ph y cu i tên) - nhà xu t b n, (d u ph y cu i tên nhà xu t b n) - nơi xu t b n, (d u ch m k t thúc tài li u tham kh o) (Ph l c 5) Tài li u tham kh o báo t p chí, m t cu n sách … ghi y thông tin sau: - tên tác gi (khơng có d u ngăn cách) - (năm cơng b ), ( t ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - “tên báo”, ( c ngo c kép, không in nghiên, d u ph y cu i tên) - tên t p chí ho c tên sách, (in nghiên, d u ph y cu i tên) - t p (khơng có d u ngăn cách) - (s ), ( t ngo c ơn, d u ph y sau ngo c ơn) - s trang, (g ch ngang gi a hai ch s , d u ch m k t thúc) (Ph l c 5) C n ý nh ng chi ti t v trình bày nêu N u tài li u dài m t dịng nên trình bày cho t dịng th hai lùi vào so v i dòng th nh t 1cm ph n tài li u tham kh o c rõ ràng d theo dõi Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 15 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ 5.5 Ph l c TÀI LI U THAM KH O Ti ng Vi t [1] Quách Ng c Ân (1992), “Nhìn l i hai năm phát tri n lúa lai” Di truy n h c ng d ng, 98 (1), tr 10-16 [2] B Nông nghi p & PTNT (1996), Báo cáo t ng k t năm (1992 – 1996) phát tri n lúa lai, Hà N i [3] Nguy n H u ng, Thanh B ng, Lâm Quang D , Phan c Tr c (1997, t bi n – Cơ s lý lu n ng d ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i ………………… [23] Võ Th Kim Hu (2000), Nghiên c u chu n oán i u tr b nh …… , Lu n án Ti n sĩ Y khoa, Trư ng i h c Y Hà N i, Hà N i Ti ng Anh [28] Anderson, J.E (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp 178-90 [29] Boulding, K.E (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London [30] Burton G W (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pesrl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp 230-231 [31] Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing [32] FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol II Rome …………………………… Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 16 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Chương Bài vi t c a thày Quách Tu n Ng c ( nh d ng vi t ã thay I cho dúng vói inh dang c a tài li u Các b n có th liên h thày có tài li u g c: qtngoc@moet.edu.vn) 6.1 L i gi i thi u Có th nói Lu n án t t nghi p m t tác ph m vô quan tr ng, a tinh th n c a th i sinh viên Song làm th nào, vi t th nào, b o v th sinh viên cịn có nhi u b ng có th nói ó c m t q trình cơng ngh giáo d c Chính v y chúng tơi vi t b n hư ng d n nh m giúp sinh viên ph n tháo g khó khăn y N u b n sinh viên, th y giáo có góp ý b sung thêm, xin c m nh d n trao i M i ý ki n phê bình u c trân tr ng cu i lu n án t t nghi p c a sinh viên s tr nên ngày sáng giá M i góp ý ho c yêu c u copy t p văn b n g c xin g i t i a ch : Quách Tu n Ng c E_mail: qtngoc@moet.edu.vn 6.2 M c ích làm án án t t nghi p m t d p r t t t sinh viên : • Rèn luy n kĩ t ng h p ki n th c ã h c m i phương di n • Rèn luy n tính t ch tinh th n trách nhi m công vi c • c l p, t ch t o m t b n thi t k , m t b n lu n văn hoàn ch nh 6.3 Câu h i l n làm lu n án Quá trình làm án t t nghi p hay nh n nhi m v th c t p, sinh viên c n nh tr l i c câu h i l n sau: • • • Làm ? Làm th ? K t qu ? Tr l i t t c câu h i s d n Làm ? Nhi m v n thành công, gi i quy t c s lúng túng c giao ho c t xác nh c n ph i gi i quy t Làm th nào? Ph n bao g m nh ng ý sau: • T ng h p, phân tích, ánh giá nh ng ngư i khác ã làm (trong nư c qu c t ) • Ghi chép l i tài li u tham kh o, website, ph n m m … tham kh o trích d n x p vào ph n ph l c Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 17 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ • • xu t phương án gi i quy t c a Ch ng minh, lí gi i ch n phương án th Thi t k chi ti t theo xu t c a K t qu ? • K t qu ã làm k t qu i u tra, k t qu ph n c ng, ph n m m, bi u b ng, hình v …), • ánh giá k t qu , so sánh v i ý mu n ban u, so sánh v i k t qu c a ngư i khác… • phương hư ng kh c ph c nh ng chưa gi i quy t c … V i tư c a câu h i trên, b n sinh viên s yên tâm thoát kh i s lúng túng Ph n sau ây s trình bày chi ti t công vi c ph i làm 6.4 Yêu c u i v i sinh viên Sinh viên ph i có trách nhi m g p th y giáo hư ng d n hàng tu n báo cáo công vi c ã làm tu n xin ý ki n v công vi c ti p theo Th i gian g p th y giáo qui nh song thông thư ng thu n l i nh t sáng th hai hàng tu n t i B môn Ho c i u ki n cho phép, th y trò liên l c qua e_mail, v a ti n l i l i v a nhanh chóng Liên h tho thu n v i th y v i u ki n phương ti n làm vi c Khi c th y giáo hư ng d n b trí nơi làm sinh viên ph i làm vi c t i phòng máy có trách nhi m b o qu n máy móc trang thi t b khác tuân th n i qui phịng máy ho c phịng thí ngi m m b o th i gian làm vi c V nguyên t c, sinh viên ph i có m t t i nơi làm vi c gi /ngày Khi sinh viên i làm t i quan ngoài, sinh viên ph i tuân th m i ch làm vi c, th i gian làm vi c ch u s qu n lí c a c s bên K lu t Trư c b o v t t nghi p, Khoa t ch c H i ng xét t tư cách b o v t t nghi p xem xét nghiêm túc trư ng h p sau: Sinh viên c t làm lu n văn t t nghi p không g p th y giáo hư ng d n sau l n giao nhi m v u tiên, hàng tu n không báo cáo ti n th c hi n s b x lí khơng làm lu n văn b ình ch , khơng c b o v lu n văn n h n không n p báo cáo s b coi không làm lu n văn Ngư i hư ng d n ánh giá lu n án khơng v t u c u lu n án s không c xét cho b o 6.5 Các b c ti n hành làm lu n án t t nghi p • Nh n tài Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 18 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ • • • • • • • • i tìm tài li u tham kh o t i thư vi n, t i quan, Trư ng h c ho c qua b n bè ây khâu r t quan tr ng Có tài li u tham kh o t t s m b o lu n án thành công t t Nghiên c u sơ b tài li u tài, sau ó vi t cương (sơ b ) c a lu n án thông qua giáo viên hư ng d n cương s giúp sinh viên khái quát v n trư c i vào chi ti t Cái t ng th ph i c hình dung trư c, làm trư c chi ti t Ti n hành nghiên c u lí thuy t, làm th c nghi m theo n i dung tài ã c v ch cương V a làm v a vi t lu n án k p th i gian d x lí Báo cáo sơ b v i th y giáo hư ng d n tình hình th c hi n cương k t qu nghiên c u Hoàn ch nh lu n án t t nghi p N p lu n án cho th y hư ng d n t l n cu i N p lu n án cho b môn ho c khoa Chu n b b o v t t nghi p: chu n b phim chi u, b o v th , vi t tóm t t n i dung b o v , chu n b máy tính máy chi u, b n v lo i 6.6 Trình bày lu n văn t t nghi p Lu n văn th hi n k t qu cu i c a c trình làm án t t nghi p Báo cáo Lu n án t t nghi p m t s quan tr ng th y giáo h i ng ch m i m Ch Vi t: So n th o Win Word v i b ch ABC theo tiêu chu n TCVN-5712 d lưu tr , trao i, khai thác Ho c phông ch Unicode (Tuy nhiên ng góc mĩ thu t văn b n phơng ch Vi t Unicode chưa p) Ch vi t qui nh Vn Time Roman, co ch 13 dòng ch này, cách dòng ơn Ho c ch VnArial, co ch 12, cách dòng ơn dòng Kh gi y A4, l trái 4.0 cm, l ph i 2.5 cm, l trên: 2.0 cm, l dư i: 2.0 cm m u b n hư ng d n Bìa: khơng nên óng bìa các-tơng m u xanh, ch vàng r t t i, khó nhìn Nên óng bìa ngồi phim mica su t Bìa sau bìa m u cịn có th dán phong bì ng ĩa Gáy bìa nên vi t tên sinh viên, l p tên án khoa th y d tìm ki m Cơng c vi t lu n án: nên lưu ý s d ng b công c Visio g m: Visio Technical ĩa CD Visio Professional ĩa CD Visio Professional ĩa CD v khơng ch sơ lo i máy tính, m ng máy tính mà cịn c sơ phân tích thi t k h th ng Ngoài ph n m m cịn h u ích cho r t nhi u chuyên ngành khác: i n, i n t dùng Visio Home i v i ngành ki n trúc, xây d ng Hi n ã có Microsoft Visio 2002 B n có th tham kh o tài li u hư ng d n tra c u Visio font ch c d ng khác (ch phiên âm, kí hi u i n t , v t ) c biên so n t i Trung tâm Công ngh Thông tin, B Giáo d c t o Tel: 869.3715 6.7 M t s v n v b n quy n án t t nghi p thư ng c hi u có hai lo i: Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 19 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Th c hi n m t nhi m v ó hồn thành q trình h c t p, nh n b ng t t nghi p Sinh viên có th t xoay s i u ki n làm vi c hoàn thành lu n án Sinh viên có quy n khai thác s d ng lu n án c a vào nh ng vi c khác Th c hi n m t tài, m t nhi m v ý chi n lư c, chương trình tài nghiên c u khoa h c lao ng s n xu t c a th y giáo, c a s t o (Trung tâm, Vi n nghiên c u, Công ty) Cơ s t o cung c p phương ti n i u ki n làm vi c khác: máy móc, sách v , i n tho i, truy c p Internet, máy in, d ng c thi t b thí nghi m Trong trư ng h p này, tồn b b n quy n khơng thu c v sinh viên Sinh viên ch m t ngư i tham gia th c hi n S n ph m làm ra, sinh viên không c tuỳ ti n s d ng nh ng nơi khác v i m c ích khác Vai trị c a th y hư ng d n nh hư ng cho ý tư ng tài, cung c p tài li u tham kh o (n u có), t o i u ki n s v t ch t (ch ng i, máy tính, máy in, v t tư tiêu hao, phương ti n thông tin liên l c, Internet ) hồn thành cơng vi c Khi có ý tư ng t t + tài li u tham kh o t t lu n án ã hồn thành c t i 50% 6.8 Th i gian n p lu n án Th i gian n p cho th y giáo hư ng d n: thông thư ng 10 ngày trư c b o v th y hư ng d n ch nh s a l n cu i Th i gian n p cho khoa: thông thư ng ngày trư c b o v 6.9 cng vi t lu n án D a vào n i dung b c c lu n án yêu c u t i ph n 3, c a bư c ti n hành làm lu n văn t t nghi p, sinh viên c n l p cương vi t lu n án cho th y hư ng d n kèm theo báo cáo k t qu ã làm th y giáo có th ch nh s a, hư ng d n tháo g khó khăn g p ph i cương óng vai trị quan tr ng, giúp sinh viên có m t khung t ng quát v lu n án c a mình, sau ó m i vi t chi ti t 6.10 B c c lu n văn t t nghi p N i dung lu n án có th g m nhi u ph n Trong ó m t s ph n có th có nhi u chương Sau ây m t s g i ý sinh viên tham kh o • Nhi m v án có th t ng h p c a nhi u ph n sau: • Thi t k m t máy công tác, m t dây chuy n s n xu t • Xây d ng m t h th ng tin h c tương i hoàn ch nh • Phân tích - thi t k h th ng, l p chương trình • Thi t k thi công m ch i n t (ph n c ng), • c tài li u t ng h p ki n th c, • Khai thác ph n m m, vi t tài li u hư ng d n s d ng Như v y m t lu n án, lu n văn có ch c sách, t ng h p biên t p l i cho d hi u, t ng quan, y v i phân tích c a sinh viên, không nh t thi t ph i m t ph n m m, m t máy L i c m ơn: th y giáo hư ng d n cán b h tr , s t o liên quan Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 20 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Ph n I Gi i thi u chung v ch c a lu n án B i c nh i Nhu c u th c ti n v s n xu t ho c NCKH Ph n II T ng h p ki n th c liên quan n lu n án Ph n III Phân tích nhi m v Nêu phương án th c hi n khác so sánh, ánh giá l a ch n m t gi i pháp thích h p Ph n IV Thi t k th c hi n phương án l a ch n c a Trong ó cu i ph n có báo cáo k t qu th c nghi m s n ph m (ph n m m, ph n c ng) ánh giá k t qu ây ph n th hi n thành qu c a sinh viên nên ph n quan tr ng nh t, c n nói rõ k t qu ã t c sinh viên làm th y d ánh giá Ph n V K t lu n nh hư ng phát tri n ti p (n u có) Ph n ph l c: • C m t i n gi i thích thu t ng ti ng Anh có liên quan • Tài li u tham kh o (k c lu n án năm trư c) Nên ghi theo th t : Tên tác gi (1 dòng) Tên sách, , Nhà xu t b n, Năm xu t b n • Danh m c a ch website liên quan n lu n án • Thư m c n i dung ĩa m m kèm theo (n u có) Thư m c n i dung ĩa m m kèm theo • • • • ĩa m m ho c ĩa CD kèm theo m i án lưu tr c n có: T p văn b n c a báo cáo án Chương trình ngu n Các b n v sơ c n thi t tránh th t l c nh m l n, ĩa m m c túi nilon k p ghim ho c dán vào trang bìa c a báo cáo Trên nhãn ĩa c n ghi rõ: H Tên sinh viên L p, th i gian làm th c t p ĩa c n p cho th y giáo hư ng d n lưu tr có th em theo trình bày trư c H i ng B n c n vi t m t trang hư ng d n ĩa có gì, ch c c a t ng t p ĩa Hi n n i dung nhi u án t t nghi p ã vư t khuôn kh ĩa m m nên c n ph i lưu tr ĩa CD Thí d án nghiên c u v ph n m m Multimedia Windows có dung lư ng d li u l n R t may cho b n sinh viên: Giá thành làm ĩa CD-R tr ng hi n ã r : 3000-15000 ng (tuỳ lo i) Lưu ý 1: trình vi t án, nh thư ng xuyên lưu (back up) k t qu ĩa m m tránh m t mát h ng hóc d li u Khơng ch p nh n l i báo cáo b h ng ĩa, b virus nên khơng cịn k t qu án t t nghi p Lưu ý 2: phân lư ng gi a ph n vi t ph i cân i Ph n IV ph n sinh viên làm ph i chi m s trang cân x ng, l n Tránh s m t cân i ph n t ng h p ki n th c (thư ng d ch sách, chép t tài li u tham kh o) vi t nhi u cịn ph n thi t k i u r t k : ngư i ch m hi u r ng sinh viên khơng có sáng t o m i, ch i chép sách V cách vi t cho s n ph m (ph n m m, ph n c ng ) c a sinh viên: Nhi u sinh viên lúng túng th y công c tin h c ã làm giúp cho g n h t nên khơng bi t vi t n a i u ó th hi n sinh viên chưa n m rõ m c ích c a án t t nghi p Sinh viên c n ph i vi t rõ trình thi t k ph n m m, ph n c ng c a ch khơng ch mơ t s Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 21 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ d ng mô t ch c ph n m m c a Vi t cho ngư i khác khơng bi t gì, b n sinh viên sau c lu n án c a có th b t chư c làm l i c V i m c ích v y b n có th s n xu t nhi u trang lu n án có giá tr ánh giá k t qu • • • • i i i i m mc mc mb án g m i m: a th y giáo hư ng d n, a th y ph n bi n c quy n, ov án trư c h i ng i m c a th y giáo hư ng d n c cho tài li u m t kh o, s y u t sau, thang i m 100 d tham kh o: CÔNG VI C nh hư ng tham THANG I M M c th i s c a tài, m c khó c a tài Tính úng n h p lí c a thi t k , c a gi i pháp c nêu án M c hồn thành cơng vi c c a sinh viên Tinh th n thái làm vi c: chăm ch , c n cù, nghiêm túc tinh th n t l p làm vi c Kh c sách ngo i ng tham kh o Kh t ng h p ki n th c, vi t báo cáo Hình th c trình bày báo cáo Th i h n hoàn thành n p báo cáo 15 45 15 10 5 T ng c ng: 100 i m B ng phân i m nói m t nh hư ng tham kh o cho sinh viên ph n u, chưa có tính pháp lí, tuỳ thu c t ng th y giáo t ng b môn B ng i m ã nh n c s ng h góp ý c a Phòng t o i h c, HBK-HN Chúng hi v ng m t ngày y, Khoa s th ng nh t c b ng i m giúp cho sinh viên yên tâm ph n u làm t t lu n án t t nh t c Hi u trư ng thơng qua có giá tr pháp lí cho sinh viên ph n u M c nêu rõ m c khó tính th i s c a tài V i nh ng tài ã ph thơng, thí d qu n lí nhân s , qu n lí v t tư b ng FoxPro i m ch nên cho i m ho c i m Nghĩa i m t i a c a lu n án ch i m ây i m khuy n khích cho h c sinh gi i, tìm n tài cơng ngh m i i mb ov án trư c h i ng c cho s trình bày c a sinh viên, th hi n sinh viên th c s làm án, không vay mư n n i dung, n m v ng c v n ã h c làm, tr l i c câu h i c a H i ng Sau có i m t ng c ng qui tròn theo thang i m 10 Lưu ý: Nh ng vư t ngồi t m nhi m v yêu c u t vư t ngồi kh áp ng c a sinh viên nên thuy t minh rõ c h i, tránh c câu h i t i tránh c câu h i không phù h p n i dung ã c yêu c u làm i m c a ngư i ph n bi n c cho d a y u t c a m c 1, 2, Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 22 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ i m c a H i ng ch m b o v lu n án c cho ch y u s m c 1, k t h p v i kh trình bày lu n án trư c H i ng, tr l i câu h i c a H i ng t ra, bi t cách b o v nh ng làm 6.11 B o v lu n án M i sinh viên nên t p trung trình bày 10 phút, t i a khơng q 15 phút Lưu ý trình bày dài i m ch ng t chưa n m v ng n i dung c a lu n án Tránh nói dài v t ng quan lí lu n Hãy i th ng vào v n : ch c a tài, sinh viên ã ch n gi i quy t v n gì, cách gi i quy t k t qu Sơ ph c t p trình bày ph i ng n g n, tránh nói chi ti t khơng th i gian th y ch ng thích thú Khi có th y t câu h i thêm s có d p trình bày kĩ Tâm lí chung th y ng i h i ng khơng thích nghe nói dài, nh t có nhi u sinh viên b o v lu n án Trư c ây sinh viên ph i v r t nhi u b n v gi y A0 b o v t t nghi p Th i i CNTT ã n m t m tay v y ph i c i ti n cách trình bày, t i thi u t n d ng èn chi u trình bày Cách dùng èn chi u (OverHead): ây phương án ơn gi n nh t hi u qu nh t Hãy chu n b trình bày (k c hình v ) l b o v b ng cách s d ng Power Point ch b n phim chi u Sau ó dùng máy in laser in tr c ti p phim (transparency), giá thành kho ng 2000 /phim B n có th dùng bút d m u lo i vi t phim trình bày thêm cho p (Khơng ph i lo i bút d dùng t t cho phim trong, nên tìm mua bút d For projection có nhãn hi u Staedler, lo i Non Permanent lo i dùng nư c xố c, cịn lo i Permanent khơng xố c) C ch trình bày phim chi u nên t i thi u 14 m Nên dùng lo i c ch b o v t t nghi p H i ng ngư i, kho ng cách t i chi u ng n nên r t d xem Các c ch to khác có th dùng h n ch Ví d C ch 18 C ch 18 m Ch Arial Ví d C ch 20 C ch 20 m Nên dùng ch VnArial m nhìn cho rõ T t nhiên sinh viên có th dùng ki u phông ch khác B n photocopy cho H i ng: i v i H i ng, sinh viên nên photocopy cho m i u viên H i ng m t b phim chi u lên N u ch ch khơng, có th ch p theo ch trang phim lên trang A4 (trong Power Point ã có s n ch này) Cịn sơ nên ch p nguyên t l 1/1 Như v y th y s hồn tồn có th theo dõi q trình b o v l n tồn b n i dung b o v t câu h i Có th b sung thêm m t trang tóm t t lu n án ho c m t trang m c l c lu n án ch b n hình v , sơ ã có lên phim, b n có th dùng cơng ngh c t hình dán gi y lên m t t gi y A4 làm b n th o, sau ó photocopy lên phim chi u ây cách làm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 23 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ nhanh g n ti t ki m N u ch b n có s n máy tính b n có th in th ng t máy in laser Nên lưu ý mua phim chi u lo i ch u nhi t photocopy in laser Lo i vi t ch bình thư ng có th khơng ch u c nhi t T t nh t nên th Có th h i mua l phim chi u t i Trung tâm máy tính, Thư vi n Bách khoa bi u di n ph n m m, n u có Video Projector dùng t t nh t song t ti n mua: kho ng 8000 USD/máy Video Projector máy chi u có th n i th ng vào máy tính chi u lên tr ng to ây trư ng h p lí tư ng nh t N u khơng có Video Projector, sinh viên có th bi u di n ph n m m c a máy tính bàn c Nên u hình song song, m t cho sinh viên nhìn, m t cho h i ng xem Có th thuê mư n c hình 21 inch t t Giá thuê máy chi u n i th ng máy tính kho ng 500.000 /ngày Trong b o v , t th y u ng nư c chè, cà phê i không nên cho th y hút thu c u ng bia Nên cho t nh táo, ho c nư c hoa qu cho mát B o v th Nên t ch c t p b o v th gi a sinh viên v i t p trình bày v i m c tiêu: nói lưu lốt, rõ ràng, ng n g n gi Sau ó c n ch nh s a ho c b sung thêm ho c c t i nh ng rư m rà Nh n m nh ch rõ làm c Tâm lí H i ng ng i c ngày m t m i nên ph i tránh trình bày rư m rà, lòng vòng Các b n sinh viên "H i ng b o v th " hi u c v n trình bày có th yên tâm c ph n B c c phim chi u Trang phim u nói v Tên Nhi m v án t t nghi p Dư i ó ghi rõ tên Sinh viên th c hi n án th y giáo hư ng d n Thí d v n i dung trang phim u tiên này: TRƯ NG I H C BÁCH KHOA HÀ N I Khoa Công ngh Thông tin LU N ÁN T T NGHI P IH C tài: XÂY D NG PH N M M D Y H C V T LÍ Sinh viên: Ph m Vi t Hà Th y giáo hư ng d n: Quách Tu n Ng c Nhi m v tài: Tìm hi u ph n m m tác gi Director Tìm hi u h c V t lí l p 10 Tìm hi u lí lu n v ph n m m d y h c Xây d ng ph n m m d y h c v ng Ki m tra th nghi m v i m t s h c sinh M t hai phim tóm t t v m t s v n c u s n xu t NCKH t v i Multimedia liên quan n n i dung án: tình hình th c ti n, nhu Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 24 HÌNH TH C TRÌNH BÀY LU N VĂN TH C SĨ Các phim trình bày gi i pháp thi t k c a ây ph n c a án Có th có nhi u phương án khác Lí ưa phương án ch n Cách thi t k ph n c ng, ph n m m c a K t qu c a lu n án Các phim trình bày k t qu th c nghi m (n u có) ánh giá k t qu k t lu n Nên tránh Vi t phim chi ti t v lưu thu t gi i Ch nên vi t nh ng khái quát Vi t nhi u ch phim, th m chí có ngư i ch p ngun b n m t trang văn b n bình thư ng v i co ch 12 lên phim Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com Page 25 ... thái làm vi c: chăm ch , c n cù, nghiêm túc tinh th n t l p làm vi c Kh c sách ngo i ng tham kh o Kh t ng h p ki n th c, vi t báo cáo Hình th c trình bày báo cáo Th i h n hoàn thành n p báo cáo. .. giao nhi m v u tiên, hàng tu n không báo cáo ti n th c hi n s b x lí khơng làm lu n văn b ình ch , không c b o v lu n văn n h n không n p báo cáo s b coi không làm lu n văn Ngư i hư ng d n ánh giá... thư ng ch m t x u Nên in kh ang 12 cu n slice cho ngày báo báo M t trang slice Tòan b báo cáo ch kho ng 25-30 slice v a Ph i k t thúc báo cáo trư c ngày óng bìa c ng (Thư ng m t ngày cho cu n)

Hình ảnh liên quan

Hình 3.3 : Các style - Cách làm báo cáo khoa học.pdf

Hình 3.3.

Các style Xem tại trang 7 của tài liệu.
Các um c5 sc gán cho cp nào ó. Xem hình sau: - Cách làm báo cáo khoa học.pdf

c.

um c5 sc gán cho cp nào ó. Xem hình sau: Xem tại trang 7 của tài liệu.
3.5 Th ng kê hình ,b ng bi u. - Cách làm báo cáo khoa học.pdf

3.5.

Th ng kê hình ,b ng bi u Xem tại trang 9 của tài liệu.
Báo cáo yêu cu phi có b ng th ng kê các hình v, các b ng bi u. V ic này nh nh con t h, làm g n gi ng nh  cho m c l c - Cách làm báo cáo khoa học.pdf

o.

cáo yêu cu phi có b ng th ng kê các hình v, các b ng bi u. V ic này nh nh con t h, làm g n gi ng nh cho m c l c Xem tại trang 9 của tài liệu.
Ví d: Thêm tham kho (Hình 3.6 : %t option lys ch ng) thì làm theo hình sau  - Cách làm báo cáo khoa học.pdf

d.

Thêm tham kho (Hình 3.6 : %t option lys ch ng) thì làm theo hình sau Xem tại trang 10 của tài liệu.
ch bn các hình sã có lên phim, bn có th dùng công ngh ct hình và dán gi y lên m t t  gi y A4 làm b n th o, sau  ó photocopy lên phim chi u - Cách làm báo cáo khoa học.pdf

ch.

bn các hình sã có lên phim, bn có th dùng công ngh ct hình và dán gi y lên m t t gi y A4 làm b n th o, sau ó photocopy lên phim chi u Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan