Tài liệu học tập Lý thuyết và câu hỏi và bài tập trắc nghiệm trực quan đại cương về hệ thống thông tin quản lý

16 959 1
Tài liệu học tập Lý thuyết và câu hỏi và bài tập trắc nghiệm trực quan đại cương về hệ thống thông tin quản lý

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục tiêu: Chọn được phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin thích hợp.Xác định được nhiệm vụ vai trò và thành phần hình thành của hệ thống thông tin.Xác định được các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống thông tin.Nghiêm túc , tích cực trong học tập

Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Tài liệu học tập Lý thuyết Chương 1: Đại cương hệ thống thông tin quản lý Mục tiêu: - Chọn phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông tin thích hợp - Xác định nhiệm vụ vai trò thành phần hình thành hệ thống thông tin - Xác định giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Nghiêm túc , tích cực học tập Nội dung: Giới thiệu sơ lược số phương pháp phân tích thiết kế Thời gian: 0.5giờ Phân tích thiết kế hệ thống thông tin phương pháp luận để xây dựng phát triển hệ thống thông tin bao gồm lý thuyết, mô hình, phương pháp công cụ sử dụng trình phân tích thiết kế hệ thống Có nhiều phương pháp khác Ở tóm lược mộtj vài phương pháp quan trọng để làm phương tiện so sánh đối chiếu tài liệu khác Phương pháp Sadt (Strucred Analysis and Design Technique) – Kỹ thuật phân tích Thiết kế cấu trúc Phương pháp xuất phát từ Mỹ, ý tưởng là: phân rã hệ thống lớn thành phân hệ nhỏ đơn giản SADT xây dựng dựa nguyên lý sau đây: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… SADT định nghĩa phương pháp sử dụng kỹ thuật: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… Phương pháp SADT có nhiều ưu điểm dựa vào nguyên lý phân tích cấu trúc, thiết kế theo lối phân cấp, dựng lưu đồ chức năng, ………………………………………………………………………… (One parent to many children relationship), ………………………………………………………………………… Nhưng nhược điểm ………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Phương pháp dùng phổ biến, truyền thống tính logic Tài liệu bám sát phương pháp thiết kế SADT tham khỏa phương pháp khác Phương pháp MERISE (Methode pour Rassembler les Ideés Sans Effort) – Phương pháp để tập hợp ý tưởng không cần cố gắng Phương pháp MARISE phương pháp phân tích có nguồn gốc từ Pháp, đời từ năm cuối thập niên 70 Nó kết nghiên cứu nhiều tập thể nghiên cứu tin học nhằm đáp ứng chờ đợi người sử dụng, ý tưởng phương pháp MERISE xuất phát từ ba mặt sau: Mặt thứ nhất: Quan tâm đến chu kỳ sống hệ thống thông tin, trải qua nhiều giai đoạn: ………………………………………………………………………… Chu kỳ sống hệ thống tổ chức lớn kéo dài từ 10 -15 năm Mặt thứ hai: Đề cập tới chu kỳ đặc tả hệ thống thông tin gọi chu kỳ trừu tượng Hệ thống thông tin lại toàn thể miêu tả nhiều tầng (Couche): ………………………………………………………………………… Mổi tầng mô tả dạng mô hình tập trung tập hợp thông số xác Theo thông số tầng trưởng , …………………………………………………………… Mỗi mô hình mô tả thông qua hình thức dựa nguyên tắc, nguyên lý ngữ vựng cú pháp xác định ………………………………………………………………………… Mặt thứ ba: Mặt có liên quan đến chu kỳ định (Cycle des Decitions) cần phải suốt chu kỳ sống sản phẩm Những định có liên quan đến nội dung mô hình khác chu kỳ trừu tượng, đến hình thái quan niệm liên quan đến phát triển hệ thống Đặc trưng phương pháp MERISE là: + ………………………………………………………………………… + ………………………………………………………………………… + ………………………………………………………………………… Có thể tóm tắt nội dung thứ hai nội dung thứ ba thể qua việc nhận thức xây dựng loại mô hình trình phân tích thiết kế bảng sau: Mức Quan niệm Tổ chức Kỹ thuật Dữ liệu …………………………… …………………………… Mô hình vật lý liệu Xử lý Mô hình quan niêm xử lý …………………………… …………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Ưu điểm phương pháp MERISE ……………………………………………… Hiện pháp phân tích dung nhiều Pháp nước Châu Âu phải phân tích thiết kế hệ thống lớn Nhược điểm phương pháp ……………………………………., đó, để giải áp dụng nhỏ việc sử dung phương pháp nhiều lúc đưa đến việc kéo dài thời gian, nặng nề không đáng có Phương pháp MCX (Methode de Xavier castellani) Phương pháp phân tích MCX có nguồn gốc từ Pháp, giáo sư Viện tin học xí nghiệp (IIE – Institut Informatique d’ entreris) sang tạo Phương pháp thông dụng thỏa điều kiện phương pháp phân tích hệ thứ hai Có thể nêu số nét phương pháp phân tích MCX: • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… Phương pháp phân tích ……………………………………… Nhược điểm ………………………………………………………………………… Phương pháp GALACSI (Groupe d’ Animation et de Liasion pour I’ Analyse et la Conseption de système d’ Information) Phương pháp GALACSI có nguồn gốc Pháp, nhóm giáo sư học viện công nghệ IUT (Instiut Universiture de Technologic) MIAGE (Maitrise de Methodes Informatiques Applyquées la Gestion – Cao học phương pháp tin học áp dụng vào quản lý) Phương pháp GALACSI thức đời vào tháng 04 năm 1982 Nội dung phương pháp trình bày tập hợp công cụ “nguyên liệu” để tiến hành giai đoạn sau trình phân tích: Gđ 1: ………………………………………………………………………….: • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… Gđ 2: ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý • ………………………………………………………………………… Gđ 3: ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… Gđ 4: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Các hệ thống kinh doanh Thời gian: 0.5giờ Hệ thống: ………………………………………………………………………… Hệ thống khinh doanh hệ thống có mục đích phục vụ cho kinh doanh (Business) Kinh doanh lợi ích lợi nhuận Việc phân tích mang tính tương đối thật cần thiết để sau xây dựng hệ thống ta kiểm nghiệm hệ thống đạt yêu cầu mục tiêu chưa Thí vụ: Các công ty, nhà máy, dịch vụ, … hệ thống kinh doanh lợi nhuận Các trường học, công trình công cộng, bệnh viện, … hệ thống kinh doanh lợi ích Đặc điểm hệ thống kinh doanh ………………………………………………………………………… Các thành phần hệ thống kinh doanh: Một hệ thống kinh doanh phân làm hệ thống con: • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………… Lưu ý ………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Nhiệm vụ vai trò hệ thống thông tin Hệ thống thông Thời gian: tin ……………………………………………………………………… Chức …………………………thông tin hệ thống Sự phân chia có tính phương pháp luận chia mang tính vật lý Quá trình xử lý thông tin tương tự hộp đen gồm xử lý, thông tin đầu vào, thông tin đầu thông tin phản hồi hệ thống Thông tin kinh doanh có loại sau - Thông tin tự nhiên ……………………………………………………… - Thông tin có cấu trúc …………………………………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………… • Nhiệm vụ hệ thống thông tin: o Đối ngoài: …………………………………………………………………… ………, … o Đối nội: …………………………………………………………………… Nó cung cấp cho hệ tác nghiệp, hệ định thông tin nhằm loại sau:  ………………………………………………………………  ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Hệ thống thông tin đóng vai trò …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Các thành phần hợp thành hệ thống thông tin Thời gian: a) Đặc điểm HTTT quản lý: HTTT …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b) Các thành phần HTTT: Nếu không kể người phương tiện HTTT lại thực chất phận: …………………………………………………………………………… • Các liệu: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Luồng thông tin vào: Có thể phân loại thông tin cần xử lý thành ba loại sau: • Thông tin cần cho tra cứu: …………………………………………………………………………… • Thông tin luân chuyển chi tiết: …………………………………………………………………………… • Thông tin luân chuyển tổng hợp: …………………………………………………………………………… Luồng thông tin ra: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………… Các xử lý quy trình, phương pháp, chức xử lý thông tin lưu giữ lâu dài tiến triển nguồn gốc: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Các hệ thống tự động hoá Hệ thống tự động Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Thời gian: …………………………………………………………………………… ** Mức độ tự động hóa: • Toàn bộ: …………………………………………………………………………… • Một phần: …………………………………………………………………………… Việc tự động hóa hệ thống kinh doanh làm với cách: • ……………………………………………………………………(Phương pháp hồ) • …………………………………………………………………………… (Phương pháp giếng) ** Phương thức xử lý thông tin: • Xử lý mẻ (Batch Processing): …………………………………………………………………………… • Xử lý trực tuyến (on-line processing): …………………………………………………………………………… Phương thức thường dung cho trường hợp sau: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… Xử lý có tính chất định kỳ thường dung khi: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… Ngày người ta có xu hướng dung xử lý trực tuyến nhiều máy có giá thành thấp, điều không hay ** Ưu điểm trực tuyến: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… ** Nhược điểm: • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… • …………………………………………………………………………… Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Các giai đoạn phân tích, thiết kế cài đặt Thời gian: Các công việc cần hoàn thành • Xác định vấn đề yêu cầu • Xác định mục tiêu, ưu tiên • Thiết kế logic (trả lời câu hỏi làm gì? Hoặc gì? What?) • Thiết kế vật lý (đưa biện pháp, Phuong tiện, How?) • Cìa đặt (lập trình) • Khai thác bảo trì Việc phân giai đoạn tùy phương pháp có tính tương đối ** Giai đoạn 1: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… ** Giai đoạn 2: - …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ** Giai đoạn 3: …………………………………………………………………………… ** Giai đoạn 4: ……………………………………………………………………………: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… ** Giai đoạn 5: …………………………………………………………………………… ** Giai đoạn 6: …………………………………………………………………………… Theo thống kê tính chi phí cho giai đoạn thể bầng sơ đồ (Zelkowitz 1978,Trang 202) Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống thông tin Trắc nghiệm trực quan I Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Bộ câu hỏi tập Lý thuyết TRẮC NGHIỆM TRỰC QUAN Trắc nghiệm lựa chọn đa phương án: a) Câu hỏi cấp độ nhớ lại: Trắc nghiệm trực quan Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Hai thành phần hệ thống thông tin là? A Các liệu Các xử lý B Các liệu Các điều khiển C Các điều khiển Các xử lý D Các xử lý Các ứng dụng Hệ thống tin học hệ thống có mục đích xử lý thông tin có tham gia máy tính Sự tham gia nhiều mức độ khác Khi đạt đến mức cao tức là? A Con người không can thiệp vào trình xử lý thông tin mà có nhiệm vụ cung cấp thông tin đầu vào nhận lấy kết xử lý B Con người can thiệp vào trình xử lý thông tin có nhiệm vụ cun g cấp thông tin đầu vào nhận lấy kết xử lý C Máy tính đóng vai trò chủ chốt trình xử lý thông tin D Con người không can thiệp vào trình xử lý thông tin mà có n hiệm vụ cung cấp thông tin đầu vào nhận lấy kết xử lý máy tính đóng vai trò chủ chốt trình xử lý thông tin b) Câu hỏi cấp độ xử lý: Trong phương thức xử lý thông tin, trình xử lý thông tin thực phần, xem kẽ phần thực người phần thực máy tính, hai bên trao đổi qua lại với hình thức đối thoại gọi là? A Xử lý giao dịch B Xử lý tương tác C Xử lý theo lô D Xử lý theo quy trình Quá trình xử lý thời gian thực là? A Là hành vi hệ thống phải thỏa mãn số điều kiện ngặt nghèo thời gian B Hoạt động theo tiến độ riêng máy tính C Là hành vi hệ thống phải thỏa mãn số điều kiện ngặt nghèo thời gian hoạt động theo tiến độ riêng máy tính D Là hành vi hệ thống phải thỏa mãn số điều kiện ngặt nghèo thời gian hoạt động theo tiến độ máy tính c) Câu hỏi cấp độ ứng dụng: Loại biểu đồ nhằm diễn tả trình xử lý thông tin hệ thống với yêu cầu: - Sự diễn tả mức vật lý - Chỉ rõ công việc (chức xử lý) phải thực - Chỉ rõ công việc thông tin chuyển giao công việc gọi là? A Biểu đồ đại thể - chi tiết Trắc nghiệm trực quan B C D A B C D II Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Biểu đồ tổng quát Lưu đồ hệ thống Lưu đồ tổng thể Loại biểu đồ nhằm diễn tả trình xử lý thông tin mức logic, nhằm trả lời câu hỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi "Làm nào"… là? Biểu đồ luồng liệu Biểu đồ phân tích Biểu đồ tổng quát Biểu đồ thực thể Trắc nghiệm đúng-sai: Mục đích phân tích thiết kế SA tiến hành phân tích chức hệ thống để thành lập mô hình logic chức cảu hệ thống dạng biểu đồ luồng liệu Đúng hay sai? Tác nhân thực thể hệ thống Đúng hay sai? III Trắc nghiệm đúng-sai trả lời ngắn: Thực chất việc xây dựng HTTT tổ chức thiết kế lại tổ chức (thiết kế hệ thống) Một chức hay hệ hệ thống, mô tả trang khác mô hình có trao đổi thông tin với phần tử thuộc trang mô hình gọi tác nhân Trắc nghiệm trực quan IV V VI Chương 1: Đại cương HTTT quản lý Trắc nghiệm điền khuyết: Tên chức mô hình phân cấp chức …….(động từ) Trong sơ đồ luồng liệu (DFD) thành phần vẽ lại nhiều nơi ……………(kho liệu tác nhân ngoài) Thuộc tính dùng để phân biệt thể …………… ( thuộc tính định danh) Trắc nghiệm trả lời ngắn: Mục đích việc phân tích liệu hệ thống là?( Lập lược đồ khái niệm liệu) Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc bắt nguồn từ?( Cách tiếp cận hệ thống) Trắc nghiệm ghép hợp: Dạng 1: Ghép đặc điểm cho phù hợp với phương pháp phân tích: Cột A Cột B Quan tâm đến chu kỳ sống hệ thống thông A Phương pháp tin Sadt Một tập hợp công cụ “nguyên liệu” để B Phương pháp tiến hành giai đoạn sau MERISE trình phân tích C Phương pháp Cho phép xây dụng mô hình tổng quát, MCX xác, biểu diễn hệ thống thông tin D Phương pháp phân hệ thông tin GALACSI Phân rã hệ thống lớn thành phân hệ nhỏ đơn giản 1- B; 2- D; 3- C; 4- A Dạng 2: Ghép công việc phù hợp với giai đoạn phân tích theo phương pháp GALACSI Cột A Cột B Nghiên cứu hệ thống tổ A Mô hình liệuMô hình xử lý chức hệ thống tin tương B Cài đặt môi trường tiếp nhận ứng: C Nghiên cứu trạngNghiên Phân tích chức cứu khả thi Phân tích cấu trúc D Tổ chức liệuTổ chức xư lý Lập trình: 1-C; 2- A; 3-D; 4Dạng 3: Ghép mức độ cột A cho phù hợp với mô hình cột B: Cột A Cột B Trắc nghiệm trực quan Quan niệm Tổ chức Kỹ thuật Chương 1: Đại cương HTTT quản lý A B C D Mô hình quan niệm liệu Mô hình vật lý liệu Mô hình Logic liệu Mô hình tác vụ xử lý 1- A; 2- C; 3- B,D Dạng 4: Ghép ý cột A cho phù hợp với quy tắc cột B: Cột A Cột B "Không xuất lô thuốc thời hạn" A Quy tắc Quản lý B Quy tắc Kỹ thuật "Lô thuốc hết hạn phải xuất trước" C Quy tắc Tổ chức "Sử dụng máy in liên tục không giờ" "Chỉ xuất hàng vào buổi sáng, nhập hàng vào buổi chiều" "Nghỉ học phải xin phép" Tài Liệu Học tập & câu hỏi Chương 1:Đại cương HTTT 1-A; 2- ; 3-B; 4-C; 5-A; VII Trắc nghiệm dạng giải thích: Cho sơ đồ sau: Trên sơ đồ công việc người sử dụng người phân tích thiết kế phải làm để phân tích thiết kế hệ thống thông tin? A Mô tả hoạt đọng hệ thống làm việc B Mô tả hoạt động hệ thống hiên làm việc C Mô tả hệ thống làm D Mô tả hệ thống làm Trên sơ đồ người thiết mong muốn phải làm phân tích thiết kế hệ thống thông tin? A Mô tả hoạt đọng hệ thống làm việc B Mô tả hoạt động hệ thống hiên làm việc C Mô tả hệ thống làm D Mô tả hệ thống làm Cho biết vấn đề khó gì? A Người phân tích phải để đáp ứng yêu cầu mong muốn người sử dụng Tài Liệu Học tập & câu hỏi B C D Chương 1:Đại cương HTTT Công việc khó người thiết kế thực thi Người thiết kế phân tích hệ thống khó Người sử dụng mong muốn khác với mong muốn nhà thiết kế Nếu sơ đò phân tích hệ thống mà người sử dụng thiết kế mà người thiết kế thực thi thì? A Người thiết kế thiết kế theo mong muốn B Người sử dụng trực tiếp thực thi C Không thể thực D Thiết kế lại từ đầu Tài Liệu Học tập & câu hỏi Chương 1:Đại cương HTTT [...].. .Trắc nghiệm trực quan B C D 6 A B C D II 1 Chương 1: Đại cương về HTTT quản lý Biểu đồ tổng quát Lưu đồ hệ thống Lưu đồ tổng thể Loại biểu đồ nhằm diễn tả một quá trình xử lý thông tin ở mức logic, nhằm trả lời câu hỏi "Làm gì?" mà bỏ qua câu hỏi là "Làm như thế nào"… là? Biểu đồ luồng dữ liệu Biểu đồ phân tích Biểu đồ tổng quát Biểu đồ thực thể Trắc nghiệm đúng-sai: Mục đích... giờ" 4 "Chỉ xuất hàng vào các buổi sáng, nhập hàng vào các buổi chiều" 5 "Nghỉ học phải xin phép" Tài Liệu Học tập & câu hỏi Chương 1 :Đại cương HTTT 1-A; 2- ; 3-B; 4-C; 5-A; VII Trắc nghiệm dạng giải thích: Cho sơ đồ sau: 1 Trên sơ đồ trên công việc đầu tiên của người sử dụng và người phân tích thiết kế phải làm gì để phân tích thiết kế hệ thống thông tin? A Mô tả hoạt đọng hệ thống mới làm việc như... danh) Trắc nghiệm trả lời ngắn: Mục đích của việc phân tích dữ liệu của hệ thống là?( Lập lược đồ khái niệm về dữ liệu) Phương pháp phân tích thiết kế có cấu trúc bắt nguồn từ?( Cách tiếp cận hệ thống) Trắc nghiệm ghép hợp: Dạng 1: 1 Ghép các đặc điểm sao cho phù hợp với phương pháp phân tích: Cột A Cột B 1 Quan tâm đến chu kỳ sống của hệ thống thông A Phương pháp tin Sadt 2 Một tập hợp các công cụ và. .. thế nào B Mô tả hoạt động hệ thống hiên tại làm việc như thế nào C Mô tả hệ thống hiện tại làm gì D Mô tả hệ thống mới làm gì 2 Trên sơ đồ trên người thiết mong muốn phải làm gì trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin? A Mô tả hoạt đọng hệ thống mới làm việc như thế nào B Mô tả hoạt động hệ thống hiên tại làm việc như thế nào C Mô tả hệ thống hiện tại làm gì D Mô tả hệ thống mới làm gì 3 Cho biết... mô hình nhưng có trao đổi thông tin với các phần tử thuộc trang hiện tại của mô hình được gọi là tác nhân trong Trắc nghiệm trực quan IV 1 2 3 V 1 2 VI Chương 1: Đại cương về HTTT quản lý Trắc nghiệm điền khuyết: Tên của chức năng trong mô hình phân cấp chức năng là …….(động từ) Trong sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) thành phần nào có thể vẽ lại ở nhiều nơi như ……………(kho dữ liệu và tác nhân ngoài) Thuộc tính... phân tích chức năng của hệ thống để thành lập một mô hình logic về chức năng cảu hệ thống mới dưới dạng một biểu đồ luồng dữ liệu Đúng hay sai? 2 Tác nhân ngoài là một thực thể ngoài hệ thống Đúng hay sai? III Trắc nghiệm đúng-sai trả lời ngắn: 1 Thực chất của việc xây dựng HTTT trong 1 tổ chức là thiết kế lại tổ chức (thiết kế lịa hệ thống) 2 Một chức năng hay một hệ con của hệ thống, được mô tả ở một... B 1 Nghiên cứu các hệ thống tổ A Mô hình dữ liệuMô hình xử lý chức và hệ thống tin tương B Cài đặt môi trường tiếp nhận ứng: C Nghiên cứu hiện trạngNghiên 2 Phân tích chức năng cứu khả thi 3 Phân tích cấu trúc D Tổ chức dữ liệuTổ chức xư lý 4 Lập trình: 1-C; 2- A; 3-D; 4Dạng 3: 3 Ghép các mức độ ở cột A sao cho phù hợp với từng mô hình ở cột B: Cột A Cột B Trắc nghiệm trực quan 1 Quan niệm 2 Tổ chức... nghiệm trực quan 1 Quan niệm 2 Tổ chức 3 Kỹ thuật Chương 1: Đại cương về HTTT quản lý A B C D Mô hình quan niệm dữ liệu Mô hình vật lý dữ liệu Mô hình Logic dữ liệu Mô hình tác vụ xử lý 1- A; 2- C; 3- B,D Dạng 4: 4 Ghép các ý cột A sao cho phù hợp với các quy tắc cột B: Cột A Cột B 1 "Không được xuất lô thuốc quá thời hạn" A Quy tắc Quản lý B Quy tắc Kỹ thuật 2 "Lô thuốc sắp hết hạn phải xuất trước"... người sử dụng Tài Liệu Học tập & câu hỏi B C D 4 Chương 1 :Đại cương HTTT Công việc quá khó người thiết kế không thể thực thi Người thiết kế phân tích một hệ thống khó Người sử dụng mong muốn khác với mong muốn của nhà thiết kế Nếu sơ đò phân tích hệ thống mà người sử dụng thiết kế mà người thiết kế không thể thực thi thì? A Người thiết kế thiết kế theo mong muốn của mình B Người sử dụng trực tiếp thực... Phương pháp tin Sadt 2 Một tập hợp các công cụ và “nguyên liệu để B Phương pháp tiến hành các giai đoạn cơ bản sau đây của quá MERISE trình phân tích C Phương pháp 3 Cho phép xây dụng được mô hình tổng quát, MCX chính xác, biểu diễn hệ thống thông tin hoặc D Phương pháp các phân hệ thông tin GALACSI 4 Phân rã một hệ thống lớn thành các phân hệ nhỏ và đơn giản 1- B; 2- D; 3- C; 4- A Dạng 2: 2 Ghép các

Ngày đăng: 10/06/2016, 22:43

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan