0

Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển

38 1,456 20
  • Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2016, 23:12

Trong thời đại ngày nay, cùng với những tiến bộ khoa hoc kỹ thuật phát triển nhanh chóng và cuộc Cách mạng công nghệ đang từng bước làm thay đổi bộ mặt sản xuất và đời sống xã hội, vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành thương mại là một nhu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào. Nhà kinh tế học James L.Hages đã nói rằng: “Không còn là vấn đề chúng ta muốn hay không mà là chúng ta nên phát triển tài nguyên nhân sự. Phát triển tài nguyên nhân sự là vấn đề sống còn của chúng ta.”.Quản trị nhân lực đang trở thành mục tiêu được quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển đất nước trong thời kỳ CNHHĐH. Hiện nay, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thương mại ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhưng cũng đang trong tình trạng khó khăn, thiếu hụt nhưng người lao động có trình độ, năng lực, kỹ năng. Chính vì vậy, chúng ta cần phải đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực trong doanh nghiệp thương mại.Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam, nhóm 3 chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam”.Mục đích khi chúng tôi chọn đề tài này là muốn làm sáng tỏ, tìm ra những nguyên nhân khiến cho nguồn nhân lực thương mại Việt Nam chưa thể phát triển hết sức khả năng của mình để từ đó đưa ra được những giải pháp tốt nhất. L/O/G/O Đề tài Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam Nhóm:3 www.trungtamtinhoc.edu.vn Nội dung CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ CỦA NGUỒN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VIỆTNAM NGUYÊN NHÂN GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN www.trungtamtinhoc.edu.vn LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CƠ SỞ LÝ LUẬN Nguồn lực Nguồn lực thương mại, nguồn nhân lực thương mại Nguồn nhân lực thương mại Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Nguồn lực Nguồn lực tổng thể vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối sách, vốn thị trường…ở nước nước khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế lãnh thổ định Nguồn lực???????? www.trungtamtinhoc.edu.vn Vai trò nguồn lực Nguồn lực có vai trò quan trọng phát triển KT – XH quốc gia Vị trí địa lí tạo thuận lợi hay gây khó khăn việc trao đổi, tiếp cận hay phát triển vùng nước Nguồn lực tự nhiên sở tự nhiên trình sản xuất - Nguồn lực KT – XH có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước giai đoạn www.trungtamtinhoc.edu.vn Phân loại Nguồn lực Nguồn lực nước (nội Nguồn lực bên (ngoại lực) lực) Vị trí địa lí tài Dân cư Đường lối phát triển nguyên thiên nguồn lao KT-XH sở vật nhiên động chất kỹ thuật www.trungtamtinhoc.edu.vn Vốn, thị trường Khoa học kĩ thuật, xu phát triển… Nguồn lực thương mại Là tất yếu tố tài nguyên thiên nhiên, vốn, công nghệ nhân lực yếu tố điều kiện khách quan để tạo yếu tố điều kiện cần thiết đảm bảo hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ phạm vi vi mô trình tổ chức quản lí hoạt động thương mại kinh tế diễn thị trường cách liên tục , thông suốt ngày phát triển www.trungtamtinhoc.edu.vn Phân loại nguồn nhân lực thương mại www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn Vai trò nguồn lực thương mại • Thúc mở rộng quy mô, thay đổi cấu thương mại nâng cao chất lượng tăng trưởng • Quy mô, cấu, chất lượng phân bố nguồn lực có ảnh hưởng lớn tới trình đầu tư, khai thác phát huy lợi so sánh thúc tăng trưởng phát triển thương mại quốc gia • tác động đến trình chuyển dịch cấu kinh tế phân công lao động xã hội phục vụ cho công CNH- HĐH đất nước • Nâng cao hiệu mặt xã hội, thu hút lao động tạo việc làm, đáp ứng kịp thời tố nhu cầu dân cư ngày tăng lên www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn NG TH ÀN H UỒ TỰ N U NH VÀ ÂN HẠ LỰ N VI C CH ỆT TH Ế NA Ư CỦ Ơ M A NG M ẠI Text in here Hạn chế • Lực lượng lao động không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước sức cạnh tranh doanh nghiệp thấp Thành tựu • Trình độ lao động thương mại không đáp ứng phát triển trình độ khoa học công nghệ ngày cao • Ảnh hưởng văn hóa nông nghiệp tới suất lao động • Do bất cập giáo dục việt nam đào tạo chuyên môn kỹ thuật • Sự trưởng thành nhanh chóng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp • Tăng nhanh tỷ lệ nhân lực qua đào tạo kinh tế với cấu hợp lý www.trungtamtinhoc.edu.vn • • Hạn chế trình độ ngoại ngữ tin học Trình độ học vấn dân tộc thiểu số thấp NGUYÊN NHÂN  Quá trình phát triển kinh tế - xã hội trình đổi  Số trường đại học tăng nhanh mà chất lượng đào tạo nhiều hạn chế, chưa chuyên sâu  Chưa có liên kết ràng buộc chặt chẽ sở đào tạo doanh nghiệp, hạn chế thực hành  Chưa có nhiều khu công nghiệp tỉnh nhỏ www.trungtamtinhoc.edu.vn GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  Cơ hội thách thức  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Cơ hội Cơ cấu lao động có chuyển dịch theo hướng tích cực Tỷ Việt Nam có lực lượng lao động dồi cấu lệ lao động khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản 47,1%; khu lao động “trẻ”: , tính đến năm 2014, quy mô vực công nghiệp xây dựng 20,8%; khu vực dịch vụ 32,1% lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Việt Nam 53,8 triệu người, số người độ tuổi lao động 47,52 triệu người Trong số LLLĐ, 51,0% có độ tuổi từ 15-39 tuổi, nhóm tuổi trẻ (15-29 tuổi) chiếm đến 26,7% nhóm tuổi niên (15-24 tuổi) chiếm gần 15% Chất lượng lao động bước nâng lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 30% lên 38% vòng 10 năm trở lại Trong năm 2015 năm Việt Nam hội nhập sâu với giới Cùng với việc tham gia AEC, Việt Nam kỹ Hiệp định Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam - EU Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… www.trungtamtinhoc.edu.vn  Việt Nam thu hút nhiều vốn đầu tư từ bên nhờ sẵn có khối nguồn lực toàn diện hơn, giúp nâng cao lực cạnh tranh  Người lao động Việt nam có nhiều hội nghề nghiệp nước mà mở rộng thị trường khu vực Người lao động có hội tương tác nâng cao kinh nghiệm, kỹ chuyên ngành nước tiên tiến khu vực www.trungtamtinhoc.edu.vn Thách thức  xuất phát điểm thấp, cấu kinh tế chủ yếu nông nghiệp, vậy, tỷ lệ lao động tham gia vào thị trường lao động thức thấp, đạt khoảng 30%  Chất lượng cấu lao động, nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển hội nhập  Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam thấp khoảng cách lớn so với nước phát triển khu vực  Gia nhập AEC tổ chức giới khác thách thức không nhỏ lượng lớn lao động từ nước AEC vào Việt Nam tạo nên cạnh tranh với lao động nước, lợi ích kinh tế việc làm từ AEC không phân chia đồng Để thích ứng với hoàn cảnh mới, người lao động phải hỏi hỏi, cập nhật kỹ  Gần 50% lực lượng lao động Việt Nam làm việc lĩnh vực nông nghiệp, với suất thu nhập thấp  Nguồn nhân lực có chất lượng thấp lực cạnh tranh chưa cao có nhiều nguyên nhân, chủ yếu công tác đào tạo chưa phù hợp, chất lượng đào tạo hạn chế www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn Đổi mạnh mẽ quản lý nhà nước phát triển nhân lực Giải pháp phát triển nguồn Bảo đảm nguồn lực tài cho phát triển nhân lực nhân lực thương mại Việt Đổi giáo dục đào tạo Nam Chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Đổi mạnh mẽ quản lý nhà nước phát triển nhân lực www.trungtamtinhoc.edu.vn Bảo đảm nguồn lực tài cho phát triển nhân lực www.trungtamtinhoc.edu.vn Đổi giáo dục đào tạo Đây nhiệm vụ then chốt, giải pháp chủ yếu để phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn từ đến 2020 thời kỳ www.trungtamtinhoc.edu.vn Chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam  Xây dựng, thường xuyên cập nhật hệ thống pháp luật phát triển nguồn nhân lực Việt Nam phù hợp với trình độ phát triển Việt Nam không trái với thông lệ luật pháp quốc tế lĩnh vực mà Việt Nam tham gia, ký kết, cam kết thực  Thiết lập khung trình độ quốc gia phù hợp với khu vực giới  Tham gia kiểm định quốc tế chương trình đào tạo  Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thu hút nhà giáo, nhà khoa học có tài kinh nghiệm nước ngoài, người Việt Nam nước nước đào tạo nguồn nhân lực  Tiếp tục thực sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư nước nhằm xây dựng số trường đại học, cao đẳng dạy nghề đạt chuẩn quốc tế  Tăng cường dạy bồi dưỡng ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh), văn hoá giới, kỹ thích ứng môi trường cạnh tranh quốc tế cho người Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Kết luận: Quản trị nhân lực công việc quan trọng phát triển nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực thương mại nói riêng Các cá nhân tổ chức có liên quan phải dốc lực để đưa nước ta trở thành nước có nên kinh tế vững mạnh phát triển www.trungtamtinhoc.edu.vn L/O/G/O Cảm ơn người lắng nghe! www.trungtamtinhoc.edu.vn [...]... nhà nước về phát triển nhân lực Giải pháp phát triển nguồn Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phát triển nhân lực nhân lực thương mại Việt Đổi mới giáo dục và đào tạo Nam Chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về phát triển nhân lực www.trungtamtinhoc.edu.vn Bảo đảm nguồn lực tài chính cho phát triển nhân lực www.trungtamtinhoc.edu.vn... về thực hành  Chưa có nhiều khu công nghiệp ở các tỉnh nhỏ www.trungtamtinhoc.edu.vn GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THƯƠNG MẠI VIỆT NAM  Cơ hội và thách thức  Giải pháp phát triển nguồn nhân lực thương mại Việt Nam www.trungtamtinhoc.edu.vn Cơ hội Cơ cấu lao động đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực Tỷ Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào và cơ cấu lệ lao động khu vực nông, lâm nghiệp và. .. Đổi mới giáo dục và đào tạo Đây là nhiệm vụ then chốt, giải pháp chủ yếu để phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2020 và những thời kỳ tiếp theo www.trungtamtinhoc.edu.vn Chủ động hội nhập quốc tế để phát triển nguồn nhân lực Việt Nam  Xây dựng, thường xuyên cập nhật hệ thống pháp luật về phát triển nguồn nhân lực Việt Nam phù hợp với trình độ phát triển của Việt Nam nhưng không.. .Nguồn nhân lực thương mại Là một bộ phận cấu thành lao động trong nền kinh tế quốc dân, thực hiện đưa ra hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng và cung ứng dịch vụ cho xã hội www.trungtamtinhoc.edu.vn Vai trò nguồn nhân lực thương mại 1 tạo ra các hành vi thương mại Có vai trò quan trọng trong việc nâng cao kết quả và hiệu quả hoạt động thương mại 2 Là nguồn lực then chốt trong các nguồn lực thương. .. giỏi Việt Nam vẫn chưa khai thác được lợi thế về nguồn nhân lực Cần có những giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để quá trình CNH- HDH diễn ra nhanh hơn, giúp cho thương mại nói riêng và kinh tế Việt Nam nói chung phát triển hơn nữa www.trungtamtinhoc.edu.vn www.trungtamtinhoc.edu.vn NG TH ÀN H UỒ TỰ N U NH VÀ ÂN HẠ LỰ N VI C CH ỆT TH Ế NA Ư CỦ Ơ M A NG M ẠI Text in here Hạn chế • Lực lượng... 4 3 các dịch vụ khác •Lao động làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại các cấp •Lao động làm các công việc nhẹ nhàng trong doanh nghiệp www.trungtamtinhoc.edu.vn Đặc điểm cơ bản của nguồn nhân lực thương mại Việt Nam Text in here www.trungtamtinhoc.edu.vn Việt nam có nguồn nhân lực thương mại dồi dào, trẻ và ngày càng được cải thiện về chất lượng www.trungtamtinhoc.edu.vn Biểu đồ:... thức còn thấp, đạt khoảng 30%  Chất lượng và cơ cấu lao động, vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển và hội nhập  Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam còn thấp và còn khoảng cách khá lớn so với các nước phát triển trong khu vực  Gia nhập AEC và các tổ chức thế giới khác cũng là thách thức không nhỏ khi một lượng lớn lao động từ các nước AEC vào Việt Nam sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh với lao... Trong năm 2015 và các năm tiếp theo Việt Nam sẽ hội nhập sâu hơn với thế giới Cùng với việc tham gia AEC, Việt Nam sẽ kỹ các Hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… www.trungtamtinhoc.edu.vn  Việt Nam sẽ thu hút được nhiều vốn đầu tư từ bên ngoài hơn nhờ sự sẵn có của một khối nguồn lực toàn diện hơn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh... chốt trong các nguồn lực thương mại Họ vừa là trung tâm và vừa là tác nhân, vừa là mục đích và vựa là động lực của sự vât 3 Là yếu tố năng động nhất, quyết định đến chất lượng hoạch định 4 chính sách, khả năng phối hợp các yếu tố khác của mọi quá trình hoạt động thương mại, trong quản lý nhà nước về thương mại www.trungtamtinhoc.edu.vn Nguồn hình thành nhân lực thương mại www.trungtamtinhoc.edu.vn N... của ta trẻ và dồi dào nhưng chưa được trang bị chuyên môn, kỹ thuật www.trungtamtinhoc.edu.vn Lực lượng lao động bố trí chưa hợp lý,biểu hiện trên các khâu, lĩnh vực và bộ phận Giữa thương mại hàng Giữa lao động nông hóa và thương mại dịch thôn và lao động thành vụ thị 1 Sự kết hợp, bổ sung, đan 4 xen giữa nguồn nhân lực từ nông dân, công nhân, trí thức,… 2 3 Giữa các bộ phận hoạt động trong và ngoài
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển, Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển, Thực trạng nguồn nhân lực thương mại Việt Nam và giải pháp phát triển, Tổng số trường học từ mầm non đến đại học là 43.874 trường

Từ khóa liên quan