0

câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

33 936 0
  • câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 16:38

Contents Phần I: Câu hỏi lựa chọn Ngân sách Nhà nước Thị trường Tài Lãi suất Ngân hàng Thương mại Quá trình cung ứng tiền tệ 13 Ngân hàng Trung ương Chính sách tiền tệ 16 Lạm phát 18 Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải 19 Phần I: Câu hỏi lựa chọn Ngân sách Nhà nước 23 Những khoản mục thu thường xuyên cân ñối Ngân sách Nhà nước bao gồm: a) Thuế, sở hữu tài sản, phí lệ phí b) Thuế, sở hữu tài sản, phí lệ phí, phát hành trái phiếu phủ c) Thuế, sở hữu tài sản, phí lệ phí , lợi tức cổ phần Nhà nước d) Thuế, phí lệ phí, từ khoản viện trợ có hoàn lại e) Thuế, phí lệ phí, bán cho thuê tài sản thuộc sở hữu Nhà nước f) Thuế, phí lệ phí, từ vay nợ nước TL: a) 24 Những khoản chi ñây Ngân sách Nhà nước chi cho ñầu tư phát triển kinh tế - xã hội: a) Chi dự trữ Nhà nước, chi chuyển nhượng ñầu tư b) Chi hỗ trợ vốn cho DNNN, ñầu tư vào hạ tầng sở kinh tế c) Chi chăm sóc bảo vệ trẻ em d) Chi ñầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ bảo vệ môi trường e) Chi trợ giá mặt hàng sách f) Chi giải chế ñộ tiền lương khối hành nghiệp TL: b) c) d) • 25 Các khoản thu ñây ñược coi thu không thường xuyên Ngân sách Nhà nước Việt Nam? a) Thuế thu nhập cá nhân khoản viện trợ không hoàn lại b) Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân thu từ ñợt phát hành công trái c) Thu từ sở hữu tài sản kết dư ngân sách năm trước d) Viện trợ không hoàn lại vay nợ nước e) Tất phương án ñều sai TL: e) Vì phương án a, b, c, d ñều có khoản thu thường xuyên hay thu Ngân sách Nhà nước 26 Khoản thu ñây chiếm tỷ trọng lớn tổng thu Ngân sách Nhà nước Việt Nam: a) Thuế b) Phí c) Lệ phí d) Sở hữu tài sản: DNNN tài sản khác TL: a) Vì Thuế nguồn thu chủ yếu, DNNN việc quản lý sử dụng Tài sản Nhà nước ñều không hiệu 27 Việc nghiên cứu tác ñộng tiêu cực Thuế có tác dụng: • a) Để xây dựng kế hoạch cắt giảm thuế nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế cho doanh nghiệp công chúng b) Để xây dựng sách thuế tối ưu, ñảm bảo doanh thu Thuế cho Ngân sách Nhà nước c) Để kích thích xuất hàng hoá nước giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng d) Để kích thích nhập hàng hoá nước giảm thiểu gánh nặng thuế cho công chúng TL: b) Vì sách thuế ñược coi tối ưu tức giảm thiểu tác ñộng tiêu cực Thuế ñối với kinh tế ñảm bảo doanh thu cao 28 ảnh hưởng thâm hụt ngân sách ñối với kinh tế thông qua tác ñộng tới: a) Lãi suất thị trường b) Tổng tiết kiệm quốc gia c) Đầu tư cán cân thương mại quốc tế d) Cả a, b, c TL: d) 29 Thuế ñược coi có vai trò quan trọng ñối với kinh tế vì: a) Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước công cụ quản lý ñiều tiết vĩ mô KTQD b) Thuế công cụ ñể kích thích nhập thu hút ñầu tư nước vào Việt Nam, ñặc biệt giai ñoạn công nghiệp hoá, ñại hoá c) Chính sách Thuế nội dung sách tài quốc gia d) Việc quy ñịnh nghĩa vụ ñóng góp Thuế thường ñược phổ biến thành Luật hay Bộ Tài trực tiếp ban hành TL: a) 30 Trong khoản chi sau, khoản chi thuộc chi thường xuyên? a) Chi dân số KHHGĐ d) Chi trợ cấp NS cho Phường, Xã b) Chi khoa học, công nghệ môi trường e) Chi giải việc làm c) Chi bù giá hàng sách f) Chi dự trữ vật tư Nhà nước TL: a) 31 Nguyên nhân thất thu Thuế Việt Nam bao gồm: a) Do sách Thuế bất cập chi tiêu Ngân sách Nhà nước b) Do hạn chế nhận thức công chúng số quan chức c) Do hạn chế cán Thuế d) Tất nguyên nhân e) Không phải nguyên nhân TL: d) 32 Chọn nguyên tắc cân ñối NSNN ñúng: a) Thu NS – Chi NS > b) Thu NS ( không bao gồm thu từ ñi vay) – Chi NS thường xuyên > c) Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi ñầu t + trả nợ ( tín dụng NN) d) Thu NS = Chi NS TL: b) 33 Các giải pháp ñể tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm: a) Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ Tín phiếu Kho bạc b) Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân phát hành trái phiếu Chính phủ c) Tăng thuế, phát hành tiền trái phiếu Chính phủ ñể vay tiền dân cư d) Tăng thuế, tăng phát hành tiền vay nợ nước e) Không có giải pháp ñây TL: c) 34 Trong giải pháp nhằm khắc phục thâm hụt Ngân sách Nhà nước ñây, giải pháp có ảnh hưởng ñến mức cung tiền tệ? a) Phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông b) Vay dân cư nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ Tín phiếu Kho bạc c) Phát hành trái phiếu Quốc tế d) Phát hành bán trái phiếu Chính phủ cho Ngân hàng Thương mại TL: a) d) 35 Giải pháp bù ñắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí hội thấp là: a) Chỉ cần phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông b) Vay tiền dân cư c) Chỉ cần tăng thuế, ñặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp d) Chỉ cần tăng thuế, ñặc biệt thuế Xuất – Nhập TL: b) 36 Chính sách Tài khoá ñược hiểu là: a) Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan ñiểm b) Chính sách Tài Quốc gia c) Là sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn ñịnh tăng trưởng kinh tế thông qua công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước d) Là phận cấu thành sách Tài Quốc gia, có công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, công cụ ñiều tiết Cung Cầu tiền tệ TL: c) Thị trường Tài 37 Đặc trưng khiến cho Thị trường Chứng khoán bị coi có tính chất “may rủi” giống với "sòng bạc"? a) Rủi ro cao tất người tham gia ñều giầu lên cách nhanh chóng b) Tất tính toán ñều mang tính tương ñối • c) Rất nhộn nhịp hấp dẫn, thích hợp với người ưa thích mạo hiểm phải có nhiều tiền d) Nếu có vốn lớn lĩnh ñảm bảo thắng lợi TL: b) 38 Thị trường chứng khoán thực tế là: a) Sở giao dịch chứng khoán b) Tất nơi diễn hoạt ñộng mua bán vốn trung dài hạn c) Tất nơi mua bán chứng khoán d) Tất nơi mua bán cổ phiếu trái phiếu TL: c) 39 Thị trường vốn thực tế ñược hiểu là: a) Thị trường mở b) Thị trường chứng khoán c) Thị trường tín dụng trung, dài hạn thị trường chứng khoán d) Tất nơi diễn hoạt ñộng mua bán vốn với thời hạn năm e) Tất nơi diễn hoạt ñộng mua bán vốn với thời hạn năm ngân hàng thương mại với doanh nghiệp dân cư TL: d) 40 Căn ñược sử dụng ñể phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ là: a) Thời hạn chuyển giao vốn mức ñộ rủi ro b) Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn chủ thể tham gia c) Công cụ tài ñược sử dụng lãi suất d) Các chủ thể tham gia lãi suất e) Thời hạn chuyển giao vốn TL: e) Chỉ cần vào thời hạn chuyển giao vốn mà 41 Các công cụ tài ñây chứng khoán: a) Chứng tiền gửi (CDs) d) Thương phiếu b) Kỳ phiếu Ngân hàng e) Tín phiếu Kho bạc c) Cổ phiếu thông thường f) Trái phiếu Chính phủ TL: d) Thương phiếu (Kỳ phiếu Hối phiếu) phương tiện toán, chiết khấu, chưa ñủ ñiều kiện (về thu nhập giá cả) chứng khoán 42 Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm: a) Ngân hàng Trung Ương b) Các tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ngân hàng thương mại thành viên c) Hộ gia ñình d) Doanh nghiệp Nhà nước hình thức Tổng công ty e) Doanh nghiệp Quốc doanh với quy mô lớn TL: a) b) 43 Nếu bạn cho kinh tế suy sụp vào năm tới, bạn nắm giữ tài sản: a) Cổ phiếu thông thường d) Bất ñộng sản b) Trái phiếu Chính phủ e) Ngoại tệ mạnh c) Vàng SJC f) Đồ ñiện tử gỗ quý TL: c) e) 44 Sắp xếp thứ tự theo mức ñộ an toàn công cụ tài sau: a) Tín phiếu kho bạc d) Trái phiếu NH b) Ngân phiếu e) Trái phiếu CP c) Chứng tiền gửi f) Cổ phiếu TL: b-a-e-c-d-f 45 Phiếu nợ chuyển ñổi là: a) Cổ phiếu thông thường b) Trái phiếu công ty c) Trái phiếu công ty có khả chuyển thành cổ phiếu thông thường d) Trái phiếu Chính phủ có khả chuyển ñổi thành cổ phiếu công ty cổ phần e) Không phải loại giấy tờ có giá TL: c) 46 Thị trường OTC: a) Là thị trường vô hình, hoạt ñộng diễn suốt ngày ñêm khắp nơi b) Là Sở giao dịch thứ hai nước có thị trường chứng khoán phát triển c) Là thị trường giao dịch loại cổ phiếu doanh nghiệp vừa nhỏ d) Là thị trường tự doanh công ty chứng khoán thành viên e) Là thị trường bán buôn loại chứng khoán TL: d) 47 Các công cụ tài bao gồm: a) Các loại giấy tờ có giá ñược mua bán thị trường tài b) Cổ phiếu ưu ñãi phiếu nợ chuyển ñổi c) Thương phiếu bảo lãnh ngân hàng (Bank’s Acceptances) d) Các phương tiện toán không dùng tiền mặt TL: a) 48 Chứng khoán là: a) Các giấy tờ có giá ñược mua bán thị trường tài b) Cổ phiếu trái phiếu loại c) Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu ñòi nợ, ñược mua bán thị trường d) Tín phiếu Kho bạc loại thương phiếu TL: c) Theo NĐ 48/1998 49 Chức thị trường chứng khoán là: a) Cung cấp thông tin ñịnh giá doanh nghiệp b) Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành ñầu tư c) Dự báo “sức khoẻ” kinh tế, kênh dẫn truyền vốn quan trọng bậc kinh tế thị trường d) Định giá doanh nghiệp, cung cấp thông tin, tạo khả giám sát Nhà nước TL: b) Các nội dung khác vai trò hoạt ñộng thị trường chứng khoán 50 Sự hình thành tồn song song hoạt ñộng hệ thống ngân hàng thị trường chứng khoán vì: a) Hai “kênh” dẫn truyền vốn cạnh tranh tích cực với nhau, “kênh” có hiệu ñược tồn phát triển b) Hai “kênh” bổ sung cho ñáp ứng ñầy ñủ nhu cầu vốn ñầu tư thoả mãn ñối tượng có ñặc ñiểm ưa chuộng rủi ro công chúng kinh tế c) Thị trường chứng khoán ñặc trưng kinh tế thị trường d) Các ngân hàng bị phá sản hoạt ñộng thị trường chứng khoán ngược lại TL: b) 51 Chức thị trường tài là: a) Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành ñầu tư b) Tổ chức hoạt ñộng tài c) Tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp ñược quảng bá hoạt ñộng sản phẩm d) Đáp ứng nhu cầu vay cho vay chủ thể khác kinh tế TL: a) Lãi suất 52 Những mệnh ñề ñây ñược coi ñúng: Các loại lãi suất thường thay ñổi chiều Trên thị trường có nhiều loại lãi suất khác Lãi suất dài hạn thường cao lãi suất ngắn hạn Tất câu ñều ñúng TL: d) theo F Minshkin (1996) 53 Một trái phiếu ñang ñược bán với giá cao mệnh giá thì: a) Lợi tức trái phiếu cao tỷ suất coupon b) Lợi tức trái phiếu lãi suất coupon c) Lợi tức trái phiếu thấp tỷ suất coupon d) Không xác ñịnh ñược lợi tức trái phiếu TL: c) lợi tức tỷ lệ nghịch với giá trái phiếu 54 Chọn mệnh ñề ñúng mệnh ñề sau ñây: a) Tỷ suất coupon trái phiếu thường cố ñịnh suốt thời gian tồn trái phiếu b) Lợi tức trái phiếu mang lại cố ñịnh c) Tỷ suất coupon trái phiếu với mệnh giá trái phiếu d) Tấi loại trái phiếu ñều trả lãi TL: a) 55 Nếu trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) 5%, kỳ hạn năm, mệnh giá $1000, trái phiếu tương tự ñang ñược bán với mức lợi tức 8%, thị giá trái phiếu bao nhiêu? a) $1000 b) $880,22 c) $900,64 d) $910,35 TL: b) giá trị dòng tiền trái phiếu mang lại ñược chiết khấu 8% 56 Một Tín phiếu Kho bạc kỳ hạn năm mệnh giá $100 ñang ñược bán thị trường với tỷ suất lợi tức 20% Giá tín phiếu ñó ñược bán thị trường a) $80.55 b) $83.33 c) $90.00 d) $93.33 57 58 59 60 TL: b) Chỉ mệnh ñề không ñúng mệnh ñề sau: a) Rủi ro vỡ nợ cao lợi tức trái phiếu cao b) Trái phiếu ñược bán với giá cao mệnh giá có chất lượng cao c) Trái phiếu có tính khoản lợi tức cao d) Trái phiếu công ty có lợi tức cao so với trái phiếu phủ TL: b) không phản ánh chất lượng trái phiếu Yếu tố không ñược coi nguồn cung ứng nguồn vốn cho vay a) Tiết kiệm hộ gia ñình b) Quỹ khấu hao tài sản cố ñịnh doanh nghiệp c) Thặng dư ngân sách Chính phủ ñịa phương d) Các khoản ñầu tư doanh nghiệp TL: b) Theo lý thuyết dự tính cấu trúc kỳ hạn lãi suất thì: a) Các nhà ñầu tư khác biệt việc nắm giữ trái phiếu dài hạn ngắn hạn b) Lãi suất dài hạn phụ thuộc vào dự tính nhà ñầu tư lãi suất ngắn hạn tương lai c) Sự ưa thích nhà ñầu tư có tổ chức ñịnh lãi suất dài hạn d) Môi trường ưu tiên thị trường phân cách làm cho cấu trúc kỳ hạn trở thành ý nghĩa TL: b) Chọn mệnh ñề ñúng mệnh ñề sau: a) Chứng khoán có ñộ khoản cao lợi tức thấp b) Kỳ hạn chứng khoán dài lợi tức cao c) Các chứng khoán ngắn hạn có ñộ rủi ro giá cao chứng khoán dài hạn d) Các mệnh ñề a) b) ñúng TL: d) 61 Giả ñịnh yếu tố khác không thay ñổi, ñiều kiện kinh tế thị trường, nhiều người muốn cho vay vốn có người muốn ñi vay lãi suất sẽ: a) tăng b) giảm c) không bị ảnh hưởng d) Thay ñổi theo sách ñiều tiết Nhà nước TL: b) cung vốn tăng, cầu vốn giảm • 62 Giả ñịnh yếu tố khác không thay ñổi, lãi suất thị trường tăng, thị giá trái phiếu sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay ñổi TL:b) giá lãi suất tỷ lệ nghịch với 63 Giả ñịnh yếu tố khác không thay ñổi, lãi suất thị trường giảm, thị giá trái phiếu sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay ñổi TL: a) a) b) c) d) 64 Một trái phiếu có tỷ suất coupon với lãi suất thị trường ñược bán với giá nào? Thấp mệnh giá Cao mệnh giá Bằng mệnh giá Không xác ñịnh ñược giá TL: c) 65 Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao lãi suất thị trường ñược bán với giá nào? a) Thấp mệnh giá b) Cao mệnh giá c) Bằng mệnh giá d) Không xác ñịnh ñược giá TL: b) 66 Một trái phiếu có tỷ suất coupon thấp lãi suất thị trường ñược bán với giá nào? a) Thấp mệnh giá b) Cao mệnh giá c) Bằng mệnh giá d) Không xác ñịnh ñược giá TL: a) 67 Giả ñịnh yếu tố khác không thay ñổi không kể tới ưu tiên phân cách thị trường, mức ñộ rủi ro khoản vay cao lãi suất cho vay sẽ: a) tăng b) giảm c) không thay ñổi TL: a) Rủi ro tăng, lãi suất tăng 68 Không kể tới yếu tố khác như: thị trường phân cách hay môi trường ưu tiên, thời hạn cho vay dài lãi suất cho vay sẽ: a) cao b) thấp c) không thay ñổi d) cao gấp ñôi TL: a) 69 Lãi suất thực có nghĩa là: a) lãi suất ghi hợp ñồng kinh tế b) lãi suất chiết khấu hay tái chiết khấu c) lãi suất danh nghĩa sau ñã loại bỏ tỷ lệ lạm phát d) lãi suất LIBOR, SIBOR hay PIBOR, v.v TL: c) 70 Khi lãi suất giảm, ñiều kiện Việt Nam, bạn sẽ: a) mua ngoại tệ vàng ñể dự trữ b) bán trái phiếu Chính phủ ñầu tư vào doanh nghiệp c) bán trái phiếu Chính phủ ñang nắm giữ gửi tiền nước với lãi suất cao d) tăng ñầu tư vào ñất ñai hay bất ñộng sản khác TL: d) 71 Nhu cầu vay vốn khách hàng thay ñổi chi tiêu Chính phủ thuế giảm xuống? a) Tăng b) Giảm c) Không thay ñổi d) Không có sở ñể ñưa nhận ñịnh TL: d) 72 Phải tất người ñều bị thiệt hại lãi suất tăng? a) Đúng, ngân hàng thơng mại b) Sai, ngân hàng thơng mại có lợi thu nhập từ lãi suất cho vay c) 50% số ngời có lợi 50% số ngời bị thiệt hại d) Tất nhận ñịnh ñều sai TL: a) 73 Vì công ty bảo hiểm tai nạn tài sản lại ñầu tư nhiều vào trái phiếu Địa phương, công ty bảo hiểm sinh mạng lại không làm thế? a) Vì sinh mạng người quý b) Vì trái phiếu Địa phương dạng trái phiếu Chính phủ an toàn không hấp dẫn ñối với công ty bảo hiểm sinh mạng c) Vì loại hình bảo hiểm tai nạn tài sản thiết phải có lợi nhuận d) Vì công ty bảo hiểm sinh mạng muốn mở rộng cho vay ngắn hạn ñể có hiệu TL: a) 74 Để ổn ñịnh lãi suất mức ñộ ñịnh, tăng lên cầu tiền tệ dẫn ñến tăng lên tốc ñộ cung tiền tệ vì: a) Cung cầu tiền tệ biến ñộng chiều với chiều với lãi suất b) Cung cầu tiền tệ biến ñộng ngược chiều với ngược chiều với lãi suất c) Cung cầu tiền tệ biến ñộng chiều với ngược chiều với lãi suất d) Lãi suất phụ thuộc vào cung cầu tiền tệ TL: d) 75 Lãi suất trả cho tiền gửi (huy ñộng vốn) ngân hàng phụ thuộc vào yếu tố: a) nhu cầu nguồn vốn ngân hàng thời hạn khoản tiền gửi b) nhu cầu thời hạn vay vốn khách hàng c) mức ñộ rủi ro vay thời hạn sử dụng vốn khách hàng d) quy mô thời hạn khoản tiền gửi TL: a) 76 Trong kinh tế thị trường, giả ñịnh yếu tố khác không thay ñổi, lạm phát ñược dự ñoán tăng lên thì: a) Lãi suất danh nghĩa tăng b) Lãi suất danh nghĩa giảm c) Lãi suất thực tăng d) Lãi suất thực có xu hướng giảm e) Không có sở ñể xác ñịnh TL: a) 77 Lãi suất cho vay ngân hàng ñối với vay khác khác phụ thuộc vào: a) mức ñộ rủi ro vay b) thời hạn vay dài ngắn khác c) khách hàng vay vốn thuộc ñối tượng ưu tiên d) vị trí ñịa lý khách hàng vay vốn e) tất trờng hợp TL: e) 78 Nếu cung tiền tệ tăng, giả ñịnh yếu tố khác không thay ñổi, thị giá chứng khoán ñược dự ñoán sẽ: a) Tăng b) Giảm c) Không ñổi TL: a) lãi suất giảm làm giá cổ phiếu tăng Ngân hàng Thương mại 79 Lý khiến cho phá sản ngân hàng ñược coi nghiêm trọng ñối với kinh tế là: a) Một ngân hàng phá sản gây nên mối lo sợ phá sản hàng loạt ngân hàng khác b) Các phá sản ngân hàng làm giảm lượng tiền cung ứng kinh tế c) Một số lượng ñịnh doanh nghiệp công chúng bị thiệt hại d) Tất ý ñều sai TL: a) 80 Ngân hàng thương mại ñại ñược quan niệm là: a) công ty cổ phần thật lớn b) công ty ña quốc gia thuộc sở hữu nhà nước c) Tổng công ty ñặc biệt ñược chuyên môn hoá vào hoạt ñộng kinh doanh tín dụng d) loại hình trung gian tài TL: d) 81 Chiết khấu thương phiếu ñược hiểu là: a) ngân hàng cho vay có sở bảo ñảm vào giá trị thương phiếu, với lãi suất lãi suất chiết khấu thị trường b) mua ñứt thương phiếu ñó hay giấy tờ có giá ñó với lãi suất chiết khấu c) ngân hàng cho vay vào giá trị thương phiếu ñược khách hàng cầm cố ngân hàng ngân hàng không tính lãi d) loại cho vay có bảo ñảm, vào giá trị thương phiếu với thời hạn ñến ngày ñáo hạn thương phiếu ñó TL:d) 82 Để khắc phục tình trạng nợ xấu, ngân hàng thơng mại cần phải: a) cho vay tốt b) cho vay nhiều tốt c) tuân thủ nguyên tắc quy trình tín dụng, phải ñặc biệt trọng vào tài sản chấp d) không ngừng ñổi công nghệ ña dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả tiếp cận, gần gũi hỗ trợ khách hàng TL: d) 83 Nợ hạn tình trạng chung ngân hàng thương mại vì: a) ngân hàng chạy theo rủi ro ñể tối ña hoá lợi nhuận b) ngân hàng cố gắng cho vay nhiều c) có nguyên nhân khách quan bất khả kháng dẫn ñến nợ hạn d) có can thiệp nhiều Chính phủ TL: c) 84 Tại ngân hàng có quy mô lớn thờng dễ tạo nhiều lợi nhuận ngân hàng nhỏ? a) có lợi lợi ích theo quy mô b) có tiềm lớn huy ñộng sử dụng vốn, có uy tín nhiều khách hàng c) có ñiều kiện ñể cải tiến công nghệ, ña dạng hoá hoạt ñộng giảm thiểu rủi ro d) tất yếu tố TL: d) 85 Các quan quản lý Nhà nớc cần phải hạn chế không cho ngân hàng nắm giữ số loại tài sản có ñó nhằm mục ñích: a) ñể tạo môi trờng cạnh tranh bình ñẳng kinh tế an toàn, hiệu kinh doanh cho thân ngân hàng b) ñể ngân hàng tập trung vào hoạt ñộng truyền thống c) ñể giảm áp lực cạnh tranh trung gian tài ñịa bàn d) ñể hạn chế thâm nhập sâu ngân hàng vào doanh nghiệp TL: a) 86 Các hoạt ñộng giao dịch theo kỳ hạn ñối với công cụ tài có tác dụng: a) tăng tính khoản cho công cụ tài b) giảm thiểu rủi ro cho công cụ tài d) Cán cân toán quốc tế Việt Nam bị thâm hụt nghiêm trọng e) Cung tiền tệ lớn cầu tiền thực tế TL: d) 151 Khi tổng sản phẩm mức tiềm năng, mặt giá mức ñường tổng cầu không thay ñổi sau thời gian? a) Mức cao b) Mức thấp c) Lúc ñầu mức thấp sau ñó tăng lên d) Lúc ñầu mức cao sau ñó trở trạng thái cân TL: c) 152 Lạm phát phi mã lạm phát mức: a) Nền kinh tế cân mức tiềm b) Tỷ lệ lạm phát mức (ba) chữ số c) Tỷ lệ lạm phát mức (hai) chữ số mức (ba) chữ số d) Nền kinh tế cân mức tiềm TL: c) 153 Theo lý thuyết nước ta ñã có thời kỳ lạm phát ñã mức: a) Phi mã b) Siêu lạm phát c) Chỉ mức vừa phải hay mức kiểm soát ñược d) Chưa lạm phát phi mã TL: b) 154 Lạm phát tác ñộng xấu ñến: a) Thu nhập ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng b) Thu nhập tầng lớp dân cư c) Thu nhập chuyên gia nước d) Thu nhập cố ñịnh người làm công TL: d) 155 Nguyên nhân dẫn ñến lạm phát nhiều nước ñược tổng hợp lại bao gồm: a) Lạm phát cầu kéo, chi phí ñẩy, bội chi Ngân sách Nhà nước tăng trưởng tiền tệ mức b) Lạm phát chi phí ñẩy, cầu kéo, chiến tranh thiên tai xảy liên tục nhiều năm c) Những yếu ñiều hành Ngân hàng Trung ương d) Lạm phát cầu kéo, chi phí ñẩy bất ổn trị bị ñảo e) Không phải phương án TL: a) 156 Đông kết giá cần thiết ñể: a) Ngăn chặn tâm lý lạm phát kinh tế chưa bị lạm phát b) Ngăn chặn diễn biến hậu sau lạm phát c) Ngăn chặn tâm lý lạm phát kinh tế bị lạm phát ñược năm d) Ngăn chặn tâm lý lạm phát kinh tế bắt ñầu có dấu hiệu bị lạm phát e) Ngăn chặn tâm lý lạm phát kinh tế thoát khỏi tình trạng tái bùng nổ lạm phát TL: d) Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải Câu 5: Thành phần mức cung tiền tệ nhân tố ảnh hưởng ñến mức cung tiền tệ kinh tế thị trường ý nghĩa vấn ñề nghiên cứu Đáp án: 1- Mức cung tiền tệ Khái niệm: Tổng giá trị phương tiện toán ñược chấp nhận (có mức ñộ khoản ñịnh) kinh tế Thành phần: Tuỳ theo trình ñộ phát triển, quốc gia xác ñịnh tổng mức cung tiền tệ theo khả khoản giảm dần phương tiện toán sau: M1 gồm: Tiền mặt lưu thông (C) tiền gửi không kỳ hạn (D) M2= M1 + CDs + M3 = M2 + M4 = M3 + 2- Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cung tiền tệ: Thu nhập- quan hệ thuận Mức giá Lãi suất - quan hệ thuận Các yếu tố xã hội kinh tế → Hàm cung tiền: MS = δ(γγ+ , P, i+, Z) Trong ñó: -Y thu nhập -P mức giá kinh tế -i lãi suất kinh tế -Z yếu tố xã hội kinh tế 3- ý nghĩa vấn ñề nghiên cứu: Xác ñịnh mức cung tiền tệ Việt Nam: Sự khác biệt với nước khác tỷ trọng tiền mặt, song song ngoại tệ mạnh ñặc biệt USD, Vàng tham gia vào mức cung tiền tệ Trong ñó, tỷ lệ M2/GDP (Financial Deepening) mức thấp so với quốc gia khác Khác với ñiều kiện kinh tế kế hoạch hoá tập trung, kinh tế thị trường ñòi hỏi việc xác ñịnh mức cung ñiều tiết cung cầu tiền tệ theo “các tín hiệu” thị trường Căn vào diễn biến kinh tế, xã hội thông qua nhân tố ảnh hưởng ñể kiểm soát có giải pháp tác ñộng ñiều tiết lượng tiền cung ứng Câu 6: Thành phần mức cầu tiền tệ nhân tố ảnh hưởng ñến mức cầu tiền tệ kinh tế thị trường ý nghĩa vấn ñề nghiên cứu 1- Quan niệm cầu tiền tệ: Là tổng nhu cầu nắm giữ tiền kinh tế 2- Thành phần nhân tố ảnh hưởng: Khác với cung tiền tệ, phận cầu tiền nhân tố ảnh hưởng tới phận ñó không giống nhau, theo quan ñiểm trường phái khác nhau: Quan ñiểm nhà kinh tế học Cổ ñiển: MV=PY; hay M=P/V (Y) Nếu V (tốc ñộ lưu thông tiền tệ) thay ñổi ngắn hạn P ñược tự ñộng ñiều chỉnh thị trường M (cầu tiền tệ) hàm thu nhập M=k*f(Y) phụ thuộc vào thu nhập Quan ñiểm nhà kinh tế học Tân cổ ñiển: Về thống với nhà kinh tế học Cổ ñiển M=P/V (Y), song lại ñược P V nhân tố thay ñổi, chí ngắn hạn, mà M phụ thuộc P, V Ngoài ra, nhà kinh tế Tân cổ ñiển cho dường lãi suất có tác ñộng ñến M Quan ñiểm J M Keynes: Đây quan ñiểm coi hoàn chỉnh học thuyết cầu tiền tệ Thành phần cầu tiền tệ gồm: Cầu giao dịch, phụ thuộc vào thu nhập, giá cả, tần suất toán… Cầu dự phòng, phụ thuộc vào thu nhập yếu tố xã hội khác Cầu ñầu hay ñầu tư, phụ thuộc vào thu nhập, lãi suất, yếu tố khác • Vì mà hàm cầu tiền tệ theo quan ñiểm J M Keynes: Md = δ(Y+ , P, f , i-, Z ) Trong ñó: - Y thu nhập - P mức giá - f tần suất ñược nhận khoản thu nhập - i lãi suất kinh tế - Z yếu tố khác kinh tế xã hội Quan ñiểm M Fiedman: Có thể coi ñây phát triển quan ñiểm J.M Keynes gồm hai phần chính: Giống quan ñiểm Keynes: thành phần nhân tố ảnh hưởng ñến cầu tiền tệ Khác quan ñiểm Keynes: cầu tiền tệ phụ thuộc vào lợi tức kỳ vọng tài sản liên quan ñến tiền (cổ phiếu, trái phiếu, bất ñộng sản) tỷ lệ lạm phát Và hàm cầu tiền tệ M Friedman là: Md = δ(Y+ , P, f , i-, ia, ib, is, Z ) Trong ñó: ia, ib, is lợi tức kỳ vọng ñầu tư vào bất ñộng sản, trái phiếu cổ phiếu 3- ý nghĩa vấn ñề nghiên cứu: Điều tiết quan hệ cung cầu tiền tệ Dựa vào tín hiệu giá thị trường MS > Md →giá > giá trị → số CPI , IPI EX ñều tăng MS < Md →giá < giá trị →các số CPI, IPI EX ñều giảm Điều tiết qua sách tiền tệ: Điều tiết qua sách quản lý ngoại hối: Ex↑ → MS > Md: cần tung ngoại tệ bán Ex↓ →Ms < Md : cần mua ngoại tệ Dựa vào biến ñộng khác kinh tế xã hội: Bội chi ngân sách Tâm lý thói quen công chúng Hoạt ñộng thị trường tài (D.J, Nikei ) 4- Việt Nam: Xác ñịnh khối lượng tiền cung ứng: Xác ñịnh cầu tiền tệ: Theo yêu cầu ñầu tư phát triển kinh tế hoạt ñộng hệ thống ngân hàng Điều tiết: Qua số giá cả, tỷ giá cán cân toán quốc tế Câu 7: Nguyên nhân hậu lạm phát Đáp án: 1- Những vấn ñề chung lạm phát: Các quan ñiểm khác lạm phát Phân loại lạm phát 2- Nguyên nhân lạm phát nói chung: Lạm phát xảy nước khác có nguyên nhân khác nhau, song nhìn chung có bốn nhóm sau: Cầu kéo Chi phí ñẩy Bội chi ngân sách Tăng trưởng tiền tệ mức 3- Nguyên nhân lạm phát Việt Nam: Việt Nam, lạm phát xảy giai ñoạn khác có nguyên nhân khác Các nguyên nhân ñược giải thích từ nguyên nhân trên, song cần phải nói thêm nguyên nhân trực tiếp thời kỳ: Giai ñoạn 1985-1990 1991-1992: Cải cách bất hợp lý không triệt ñể, yếu quản lý kinh tế Bội chi ngân sách kéo dài ngày trầm trọng Lạm phát qua tín dụng Phát hành bù ñắp chi tiêu Đầu tư sử dụng vốn hiệu Giai ñoạn 2004: Kết sách kích cầu cuối năm 1998-2001 Phát hành ñáp ứng nhu cầu chi tiêu, ñặc biệt SEAGMAES-22 Sức ép ñầu tư phát triển theo nhu cầu hội nhập Khả kiểm soát vĩ mô ảnh hưởng khách quan: bệnh dịch, khủng hoảng, thị trường quốc tế 4- Các giải pháp chống lạm phát (ổn ñịnh tiền tệ ) Đông kết giá Vận hành Chính sách Tài khoá: Thắt chặt Ngân sách Nhà nước Vận hành sách tiền tệ quốc gia: Thắt chặt tiền tệ Hạn chế tín dụng: Theo quy mô doanh nghiệp hạn mức tín dụng Tuân thủ nguyên tắc phát hành, quản lý lưu thông tiền tệ ngân hàng Trung ương thực quản lý vĩ mô ñối với ngân hàng thương mại Thực chương trình ñiều chỉnh cấu 5- Việt nam: Ngoài giải pháp trên, Nhà nước thực giải pháp vào ñặc ñiểm ñặc thù: Tiếp tục cải cách hành xếp lại DNNN, giảm áp lực tăng lương Chấn chỉnh hoạt ñộng số lĩnh vực ñộc quyền: nhập sắt thép, xăng dầu… Chống tham nhũng thực Luật Ngân sách Câu 10: Lãi suất vai trò lãi suất ñối với phát triển kinh tế Đáp án: 1- Khái niệm lãi suất - phân biệt lãi suất phạm trù kinh tế khác 2- Các loại lãi suất - phép ño lường: • Lãi ñơn • Lãi suất tích họp • Lãi suất hoàn vốn tỷ lệ nội hoàn chất lãi suất tích họp 3- Các phân biệt lãi suất: Lãi suất danh nghĩa lãi suất thực Lãi suất lợi nhuận hay lợi tức Lãi suất ngân hàng Lãi suất thị trường 4- Vai trò lãi suất: Điều kiện tồn phát triển ngân hàng, hoạt ñộng tiền tệ- tín dụng Đòn bẩy kinh tế củng cố tăng cường hạch toán kinh tế hiệu sản xuất kinh doanh Công cụ ñiều tiết vĩ mô- sách tiền tệ quốc gia, ñiều chỉnh cấu, ñiều tiết tăng trưởng thông qua ñiều tiết tổng ñầu tư Thu hút ngoại tệ ñầu tư nước Phát triển thị trường tài thị trường chứng khoán Câu 11: Thực trạng việc quản lý ñiều hành lãi suất Việt Nam biện pháp khắc phục 1- Lãi suất vai trò lãi suất - Yêu cầu ñối với sách lãi suất - Chính sách lãi suất 4- Các yêu cầu ñối với sách lãi suất 5- Thực trạng lãi suất Việt Nam: Trước năm 1988: Chính sách lãi suất cố ñịnh: Lãi suất trần thấp (âm) - mang tính chất bao cấp qua tín dụng, xa rời thực tiễn kinh tế xã hội Không có chế ñiều hành quản lý lãi suất hiệu quả, phản ánh ý chí chủ quan Chính phủ Ngân hàng Trung ương Lãi suất ñơn giản lãi suất ngân hàng ñược Ngân hàng Trung ương quy ñịnh Nguyên nhân: Do Việt Nam theo ñuổi sách tài kiềm chế Do ưu tiên phát triển kinh tế quốc doanh Do Việt Nam chưa có thị trường tài phát triển Lãi suất Việt Nam 1989 - 1990: Tiến ñã ñạt ñược: • • Đã ñiều chỉnh theo yêu cầu ñiều kiện kinh tế xã hội: lãi suất có linh hoạt Phản ánh phát triển kinh tế, mức doanh lợi sản xuất - kinh doanh Hạn chế kiểm soát ñược lạm phát Góp phần hình thành phát triển thị trường tài Những tồn tại: Chưa thực mềm dẻo linh hoạt • • • • Chưa xây dựng ñược chế ñiều hành chủ ñộng có khoa học xác ñáng Vẫn bó hẹp lãi suất ngân hàng, chưa phải lãi suất thị trường Vẫn lãi ñơn- chưa xác phản ánh ñủ chi phí sử dụng vốn Chính sách Lãi suất thoả thuận 2001 2002 tương ứng với tín dụng ngoại tệ nội tệ: 10 Những tác ñộng tích cực lãi suất thả nổi: Sự phát triển hệ thống tài chính, tạo ñiều kiện cho phát triển kinh tế, hội nhập 11 Những nguy thử thách: ñầu tài khủng hoảng, khả ñiều tiết nhà nước 6- Biện pháp: Xây dựng chế ñiều tiết thống hợp lý- ngân hàng Trung ương nên có sách hợp lý Xây dựng khung biểu phương pháp xác ñịnh lãi suất theo mức phát triển Tính ñúng, ñủ lãi suất Phấn ñấu trở thành lãi suất thị trường: áp dụng lãi suất thoả thuận Câu 11: Phân tích chức ngân hàng thương mại Đáp án: 1- Khái niệm ngân hàng thương mại: Các quan niệm khác ngân hàng thương mại 2- Các chức ngân hàng thương mại Thủ quỹ doanh nghiệp: Nhận tiền gửi doanh nghiệp Cho vay ñối với doanh nghiệp Thanh toán cho doanh nghiệp • Tạo tiền: Mô tả trình tạo tiền qua mô hình ñơn (chú ý giả thiết ) • Trung gian tài tín dụng Trung gian tín dụng: Làm cho nguồn tiết kiệm- ñầu tư gặp gỡ thoả mãn nhu cầu vốn Trung gian tài chính: Thực trạng hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt nam • Các chức bản: Đã thực chưa ñược phát huy ñầy ñủ • Hoạt ñộng bó hẹp chức nghiệp vụ ñơn giản: Còn tình trạng ñộc canh tín dụng • Công nghệ ñơn giản • Hệ thống toán chưa phát triển 4- Các giải pháp củng cố phát triển • Hiện ñại hoá trang thiết bị sở vật chất • Nâng cao trình ñộ cán công nhân viên • Đa dạng hoá hoạt ñộng cung cấp dịch vụ • Đa dạng hoá hoạt ñộng - Huy ñộng sử dụng vốn • Tăng cường tự chủ tài cho ngân hàng thương mại Câu 12: Vai trò ngân hàng thương mại ñối với phát triển kinh tế Đáp án: 1- Khái niệm chức ngân hàng thương mại • Khái niệm • Các chức ngân hàng thương mại Khái quát hoạt ñộng ngân hàng thương mại: Hoạt ñộng nguồn vốn Hoạt ñộng sử dụng vốn Hoạt ñộng trung gian, cung cấp dịch vụ tài Vai trò ngân hàng thương mại: Cung cấp nhu cầu vay vốn cho phát triển kinh tế Tạo tiền: Tạo vốn cho phát triển kinh tế Biến tiết kiệm thành ñầu tư Nâng cao hiệu kinh tế Rút ngắn tốc ñộ lưu thông hàng hoá tiền tệ Góp phần làm cho sản xuất kinh doanh diễn liên tục không bị ñứt quãng cung cấp vốn ñầu tư công cụ lưu thông tín dụng Thúc ñẩy củng cố hạch toán kinh tế Tham gia vào ổn ñịnh phát triển thị trường tài thị trường chứng khoán Cung cấp thông tin, tư vấn dịch vụ ñầu tư Tiến hành cung cấp dịch vụ kinh doanh chứng khoán Tham gia kiểm soát hoạt ñộng kinh tế 3- Thực trạng giải pháp hoàn thiện hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam Thực trạng: Hoạt ñộng trình ñộ thấp nghiệp vụ, chuyên môn ñơn ñiệu hình thức huy ñộng cho vay Chưa ñáp ứng nhu cầu vốn, mâu thuẫn tượng thừa vốn ngân hàng thiếu vốn kinh tế (các doanh nghiệp) Những hạn chế tiêu cực Thiếu hoạt ñộng trung gian tài cung cấp dịch vụ tiện ích 10 Giải pháp: 11 Hiện ñại hoá sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt ñộng cung cấp thông tin dịch vụ 12 Tăng cường tính tự chủ ñộc lập 13 Thâm nhập vào kinh tế sâu 14 Cải tiến ña dạng hoá hoạt ñộng cho vay thu nợ thu hút nguồn vốn 15 Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ phẩm chất nghề nghiệp cán nhân viên ngân hàng 16 Song song với việc hoàn thiện pháp lệnh ngân hàng Các ngân hàng thương mại nên ñẩy mạnh hình thức tín chấp Xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng, củng cố uy tín với khách hàng Câu 13: Từ bảng cân ñối tài sản ngân hàng thương mại dạng ñơn giản trình bày ý nghĩa tiền cho vay vấn ñề quản lý tiền cho vay ngân hàng thương mại Liên hệ với thực tiễn hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam Đáp án: 1- Khái quát chung ngân hàng thương mại: Khái niệm ngân hàng thương mại Chức vai trò ngân hàng thương mại 2- Trình bày bảng cân ñối tài sản (tổng kết tài sản) ngân hàng thương mại giảng 3- ý nghĩa tiền cho vay: • Là khoản sử dụng vốn chủ yếu, mang lại lợi ích kinh tế quan trọng, ñịnh ñến việc tồn phát triển ngân hàng thương mại, ñặc biệt ngân hàng thương mại Việt Nam • Tiền cho vay sử dụng vốn quan trọng ñáp ứng nhu cầu vốn ñể ổn ñịnh hoạt ñộng doanh nghiệp phát triển kinh tế • Song, tiền cho vay khoản mục có mức ñộ rủi ro nguy phá sản ngân hàng cao nhất, tác ñộng xấu ñến ổn ñịnh phát triển toàn kinh tế - xã hội 4- Quản lý ñối với tiền cho vay: • Mục ñích: chống rủi ro trì hẹn thất thoát vốn, chống rủi ro khả toán ngân hàng thương mại • Các nguyên tắc quản lý tiền cho vay: Sàng lọc phân loại khách hàng Chuyên môn hoá quan hệ lâu dài với khách hàng Tài sản chấp số dư bù Hạn chế tín dụng Tương hợp ý muốn 5- Việt Nam: • Các ngân hàng thương mại Việt Nam cho vay với nguyên tắc song thực nguyên tắc tín dụng ngân hàng ñối với khách hàng Điều quan trọng nguyên tắc tồn hình thức có thực song sở pháp lý buộc mà thực trạng hoạt ñộng cho vay là: nợ dây dưa khó ñòi lớn, ñặc biệt doanh nghiệp quốc doanh; Mất vốn khách hàng không trả; Đầy dẫy lựa chọn ñối nghịch ñầu tư sai hướng khách hàng cần vốn thực cho sản xuất kinh doanh lại không ñược giải cho vay (thiếu tài sản bảo ñảm) Ngược lại, ngân hàng thương mại kinh doanh hiệu phải chịu ứ ñọng vốn lỗ vốn không cho vay ñược • Giải pháp khắc phục Về phía nhà nước: Củng cố tăng cường pháp luật Thông tin ñại chúng doanh nghiệp dư nợ chậm trả Về phía ngân hàng trung ương: Hoàn thiện thể lệ tín dụng Xây dựng chiến lược sách sử dụng vốn ñối với ngân hàng thương mại Đối với ngân hàng thương mại: Đổi phương pháp quản lý tiền cho vay theo nguyên tắc nêu Cải tiến phương thức tiếp cận khách hàng phương thức cho vay Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ phẩm chất chuyên môn cán Tôn trọng ñứng phía khách hàng có ñộng nhu cầu ñúng ñắn Câu 14: Phân tích hoạt ñộng NHTM Liên hệ với hoạt ñộng NHTM Việt Nam Đáp án: 1- Khái quát chung ngân hàng thương mại: Khái niệm Vai trò chức 2- Các hoạt ñộng NHTM thể thông qua nghiệp vụ Hoạt ñộng huy ñộng vốn (Nghiệp vụ Nợ): Kết cấu loại nguồn vốn Nhận xét khoản mục thành phần Hoạt ñộng sử dụng vốn (Nghiệp vụ có): Kết cấu loại sử dụng vốn So sánh loại sử dụng vốn, nhận xét Hoạt ñộng cung cấp dịch vụ tài (Nghiệp vụ trung gian): 10 Chuyển tiền 11 Thanh toán không dùng tiền mặt, nước quốc tế 12 Cung cấp dịch vụ tài ngân hàng tiện ích 3- Mối quan hệ nghiệp vụ: Các nghiệp vụ có quan hệ mật thiết tác ñộng qua lại lẫn 4- Liên hệ hoạt ñộng ngân hàng Việt Nam: Nghiên cứu thêm câu 11 12 Các NHTM Việt Nam thực nghiệp vụ thông thường truyền thống Nợ - Có Trung gian toán không dùng tiền mặt Trong nghiệp vụ Có chủ yếu cho vay Vì hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam ñơn ñiệu chưa có hiệu với kinh tế thân ngân hàng thương mại, ñó mức ñộ rủi ro lại cao Khắc phục: Nghiên cứu thêm câu 11 12 Đẩy mạnh hoạt ñộng Trung gian: củng cố hoàn thiện hoạt ñộng toán Đẩy mạnh hoạt ñộng Trung gian tài cung cấp dịch vụ Câu 15: Trình bày nội dung quản lý hoạt ñộng NHTM Liên hệ thực tiễn với kinh tế Việt Nam Đáp án: 1- Khái quát chung ngân hàng thương mại: Khái niệm Vai trò chức 10 Các hoạt ñộng NHTM 2- Yêu cầu việc quản lý hoạt ñộng ngân hàng thương mại 11 Phòng chống rủi ro dẫn ñến phá sản NHTM dẫn tới khủng hoảng tài khủng hoảng kinh tế 12 Ngăn ngừa hậu xảy NHTM tạo tiền gửi với hệ số cao khả toán - cho vay vượt nguồn 13 Nhằm phát huy vai trò NHTM ñối với phát triển kinh tế 3- Nội dung quản lý: 14 Quản lý Tài sản Nợ quản lý khả toán: Xác ñịnh Hệ số khả toán, bảo ñảm an toàn ngân hàng 15 Sự biến ñộng nguồn vốn : Nguồn vốn an toàn 16 Quản lý quy mô Tài sản Nợ 17 Quản lý dự trữ 18 Dự trữ bắt buộc (rr) 19 Dự trữ vượt (ER): Tiền mặt quỹ Tiền mặt trình thu, tiền gửi Ngân hàng Trung ương 20 Quản lý tiền cho vay 21 Quản lý rủi ro lãi suất: 22 Khi lãi suất biến dạng gây rủi ro 23 Giải pháp khắc phục rủi ro lãi suất gây ra: “khe hở lãi suất”, nghiệp vụ SWAP OPTIONS lãi suất 24 Quản lý rủi ro hối ñoái: 25 Khi tỷ giá biến ñộng gây thiệt hại cho ngân hàng 26 Giải pháp khắc phục rủi ro tỷ giá: “khe hở tỷ giá”, nghiệp vụ SWAP HEDGING OPTIONS tỷ giá 4- Liên hệ với quản lý hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam: 19 Nội dung thực quản lý: 20 Quản lý tiền mặt: Thông qua ñịnh mức 21 Quản lý tài sản nợ: Thông qua qui ñịnh qui mô tài sản nợ = 20 lần vốn ngân hàng 22 Quản lý tiền cho vay: Thông qua nguyên tắc cho vay tín dụng ngân hàng quy chế Ngân hàng Trung ương 23 Hạn chế: 24 Các quy ñịnh quản lý dừng lại lý thuyết, phi thực tiễn bất cập với thực (các nguyên tắc quy trình cho vay, tài sản bảo ñảm tiền cho vay) 25 Trước ñây không ñặt vấn ñề quản lý rủi ro lãi suất lãi suất hệ thống ngân hàng (NHTU) qui ñịnh- lãi suất thị trường 26 Vì tiêu cực nhiều, hoạt ñộng ngân hàng thương mại Việt Nam có mức ñộ rủi ro cao nhiều hạn chế: gây ảnh hưởng xấu ñến kinh tế lòng tin công chúng kinh tế Quản lý hoạt ñộng ngân hàng lúc lỏng lẻo, lúc lại cứng nhắc; không ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển kinh tế Câu 16: Phân tích khác biệt ngân hàng thương mại với tổ chức tài trung gian phi ngân hàng ý nghĩa vấn ñề nghiên cứu Đáp án: Khái quát chung loại hình trung gian tài chính: Hệ thống tài KTTT: Các trung gian tài Các ngân hàng thương mại Các trung gian tài phi ngân hàng Phân biệt nguồn vốn NHTM TGTC phi ngân hàng: Nguồn vốn ngân hàng thương mại: ñặc ñiểm nguồn hình thành Nguồn vốn TGTC phi ngân hàng Phân biệt hoạt ñộng: Hoạt ñộng ngân hàng thương mại 10 Hoạt ñộng số TGTC phi ngân hàng ñiển hình 11 Về khả tạo tiền: 12 Các ngân hàng thương mại có khả tạo tiền gửi 13 Các TGTC phi ngân hàng 14 ý nghĩa vấn ñề nghiên cứu 15 Sự phát triển hệ thống tài Việt Nam: TGTC phi ngân hàng ñời bước ñầu phát triển 16 Những hạn chế hệ thống ngân hàng 17 Sự chồng chéo chức hai loại hình TGTC 18 Hệ thống pháp lý ñiều tiết Câu 17: Phân tích chức ngân hàng Trung ương Liên hệ với hoạt ñộng ngân hàng nhà nước Việt Nam với tư cách ngân hàng Trung ương Đáp án: 1- Sơ lược ñời khái niệm ngân hàng Trung ương 2- Các chức ngân hàngTrung ương: 21 Phát hành quản lý lưu thông tiền tệ nước 22 Phát hành tiền mặt- tiền theo nghĩa hẹp phục vụ lưu thông tiền mặt làm sở cho trình cung ứng tiền tệ 23 ấn ñịnh mức cung tiền tệ (MS) thông qua công cụ sách giúp cho hệ thống NHTM tạo tiền mở rộng ñáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế 24 Quản lý toàn trình lưu thông tiền tệ, giống bơm- “bơm” hay “hút” lượng tiền ñối với kinh tế cho ñảm bảo mối quan hệ cân MS Md ñảm bảo yêu cầu mục tiêu phát triển khác kinh tế - xã hội (qua CSTTQG) 25 Là ngân hàng ngân hàng- Người cho vay cuối kinh tế bạn hàng ngân hàng thương mại: 26 Ngân hàng Trung ương nhận tiền gửi ngân hàng thương mại hình thức khác nhau: Dự trữ bắt buộc; Tiền gửi toán…Nhằm mục ñích ñảm bảo an toàn khả toán ngân hàng thương mại 27 Tổ chức ñiều chuyển vốn (dàn xếp nhu cầu vốn) ngân hàng thương mại- hoạt ñộng thị trường tiền tệ liên ngân hàng 28 Ngân hàng trung ương cho vay ñối với ngân hàng thương mại hình thức (hạn mức, tái chiết khấu ) nhằm mục ñích ñảm bảo khả toán cho ngân hàng thương mại thông qua ngân hàng thương mại ñể cung cấp vốn cho kinh tế, mở rộng lượng tiền cung ứng (MS) tuỳ theo thời kỳ khác 29 Ngân hàng trung ương thực toán bù trừ cho ngân hàng thương mại: Trong hệ thống ngân hàng trung ương gồm nhiều chi nhánh phòng ñại diện bố trí theo khu vực (Mỹ nước khác) theo ñịa giới hành (Việt Nam ), chi nhánh phòng ñại diện trung tâm toán bù trừ thực chức ngân hàng trung ương ñịa phương hay khu vực ñó 30 Ngân hàng trung ương ngân hàng nhà nước, với nghĩa thuộc sở hữu nhà nước mà nhấn mạnh vào nội dung: 31 Nhận tiền gửi cho ngân sách nhà nước vay tiền hình thức làm ñại lý phá hành công trái quốc gia tín phiếu kho bạc 32 Thanh toán không dùng tiền mặt cho hệ thống kho bạc 33 Quản lý chi tiêu phủ, ñặc biệt nước chưa có hệ thống kho bạc phát triển 34 Thay mặt nhà nước thực quản lý vĩ mô ñối với toàn hệ thống tài chính, TCTD, hoạt ñộng tiền tệ, tín dụng, lãi suất ñối với toàn TCTD, loại hình tổ chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng khác kinh tế 35 Xây dựng dự án vay vốn nước ngoài, quản lý sử dụng theo dõi hoàn trả nợ nước ngoài, thực nghĩa vụ tài tiền tệ quốc tế 3- Liên hệ với thực tiễn hoạt ñộng ngân hàng nhà nước Việt Nam 24 Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực ñóng vai trò ngân hàng thương mại từ năm 1988 từ có pháp lệnh ngân hàng 1990 Đã thực chức năng: 25 Phát hành quản lý lưu thông tiền tệ nước 26 Là ngân hàng ngân hàng Việt Nam 27 Là ngân hàng Nhà nước 28 Tồn tại: 29 Hoạt ñộng ñiều hành quản lý LTTT chưa có quy chế thống hoàn chỉnh nên chưa thực chủ ñộng hiệu 30 Bị lệ thuộc nặng nề vào Chính phủ 31 Năng lực tài hạn chế 32 Quản lý ñối với ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng tiền tệ khác chưa theo qui ñịnh thống (lúc lỏng, lúc chặt quá) gây khó khăn cho hoạt ñộng tổ chức 33 Mối quan hệ ngân hàng nhà nước với ngân hàng thương mại chưa rõ ràng, mức ñộ can thiệp lại sâu: chất hệ thống cấp 34 Giải pháp khắc phục: 35 Xây dựng qui chế hoạt ñộng nhằm xác ñịnh rõ mối quan hệ giữa: Ngân hàng Trung ương Chính phủ; Ngân hàng Trung ương Bộ Tài chính; Ngân hàng Trung ương với ngân hàng thương mại 36 Củng cố vị trí tài ngân hàng trung ương 37 Xây dựng qui chế ñiều tiết lưu thông tiền tệ, tỷ giá, hoạt ñộng ngân hàng thương mại, tổ chức kinh doanh tiền tệ tài với thị trường tài nói chung Kể sách lãi suất, dự trữ bắt buộc v.v… 38 Cơ cấu lại hoạt ñộng vụ chức Câu 18: Vai trò ngân hàng Trung ương ñối với phát triển kinh tế Liên hệ với hoạt ñộng ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đáp án: 1- Khái quát ngân hàng Trung ương 27 Hiểu Ngân hàng Trung ương 28 Các chức Ngân hàng Trung ương 2- Khái quát hoạt ñộng Ngân hàng Trung ương: 29 Phát hành ñảm bảo lượng tiền cho lưu thông 30 Cho vay Ngân hàng thương mại 31 Can thiệp vào thị trường tài 32 Thanh tra kiểm soát hoạt ñộng ngân hàng thương mại TCTD khác 33 Tổ chức hoạt ñộng thị trường Mở 3- Vai trò ngân hàng Trung ương: ổn ñịnh kinh tế: ổn ñịnh tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia ổn ñịnh tiền tệ ổn ñịnh tỷ giá: Quỹ bình ổn hối ñoái can thiệp ngoại hối ổn ñịnh thị trường tài chính: Cung, cầu tiền tệ, biến ñộng lãi suất, tỷ giá thị giá chứng khoán Điều chỉnh cấu kinh tế Điều chỉnh quy mô cấu vốn ñể ñiều chỉnh khối lượng cấu ñầu tư làm thay ñổi nhịp ñộ tăng trưởng cấu kinh tế Điều tiết, ñịnh hướng hoạt ñộng thị trường chứng khoán hoạt ñộng ngân hàng thương mại Tăng trưởng kinh tế: Tạo vốn ñáp ứng nhu cầu ñầu tư phát triển kinh tế gia tăng GDP Kích thích tăng trưởng kinh tế thông qua ñiều tiết mức cung tiền tệ (MS) sách lãi suất Tăng cường ñầu tư Nhà nước thông qua hoạt ñộng cung cấp tín dụng cho Chính phủ (làm ñại lý phát hành trái phiếu, tín phiếu) nhằm tăng chi tiêu phủ, thu hút ñầu tư tư nhân, tăng tổng cầu thu nhập quốc dân Nâng cao hiệu ñầu tư theo dự án: Xây dựng phân tích lựa chọn khuyến khích ñầu tư vào dự án phát triển có triển vọng hiệu Các sách thu hút ñầu tư nước 4- Hoạt ñộng ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc phát huy vai trò này: Chống lạm phát, kiểm soát lạm phát 10 Can thiệp nhằm ổn ñịnh thị trường ngoại tệ vàng giữ vững tỷ giá giá vàng thị trường có tính chất làm sở ổn ñịnh thị trường tự tư nhân 11 Cung cấp vốn ñiều tiết vốn tín dụng cho kinh tế thông qua ñiều tiết lãi suất, hạn mức tín dụng ngân hàng thương mại: kể cho vay trực tiếp thường xuyên cho vay tái chiết khấu 12 Phát hành quản lý phương tiện toán 13 Cung cấp vốn cho phủ thông qua việc làm ñại lý phát hành tổ chức lưu thông tín phiếu kho bạc Nhà nước Tuy vậy: 14 Qui chế ñiều tiết chưa ñược xác ñịnh thống dẫn ñến việc ñiều hành can thiệp vào thị trường chưa chủ ñộng kịp thời →sự ổn ñịnh thiếu chắn 15 Tiềm lực tài hạn chế nên phụ thuộc vào phủ Bộ Tài mức ñộ lớn cần thiết 16 Các công cụ lưu thông tín dụng công cụ tài nghèo nàn, ñơn ñiệu chưa thu hút ñược tiềm lực tài có sẵn nước, ñặc biệt dân cư phát triển thị trường tài chậm nhu cầu vốn lớn cấp bách Câu 19: Phân biệt ngân hàng Trung ương ngân hàng thương mại, từ ñó nêu lên ý nghĩa công ñổi Hệ thống Ngân hàng Việt Nam từ năm 1988 Đáp án: 1- Khái quát mô hình ngân hàng hai cấp: Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Hệ thống ngân hàng hai cấp (từ ñầu kỷ 20 - nay) 2- Sự khác nhau: Khác chức nghiệp vụ Khác mục ñích hoạt ñộng Khác vị trí vai trò kinh tế: Ngân hàng trung ương quan ñiều tiết tầm vĩ mô Lấy sở ổn ñịnh kinh tế vĩ mô ñể ñiều tiết Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Trong khi, ngân hàng thương mại loại hình doanh nghiệp có ý nghĩa hỗ trợ cho phát triển kinh tế 3- Quan hệ Ngân hàng Trung ương ngân hàng thương mại: Ngân hàng Trung ương người quản lý mặt Nhà nước ñối với ngân hàng thương mại Ngân hàng Trung ương ñồng thời “bạn hàng” ngân ngân hàng thương mại 4- ý nghĩa việc ñổi hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 1988: Hệ thống ngân hàng trước năm 1988 (trước ñổi mới): Là hệ thống ngân hàng cấp (hình vẽ) Như thực chất nước có ngân hàng nhất, phân biệt Ngân hàng Trung ương ngân hàng thương mại Một ngân hàng vừa thực chức ngân hàng Trung ương vừa thực chức ngân hàng thương mại; phân biệt người quản lý người thực kinh doanh tiền tệ; phân biệt nguồn vốn quản lý (phát hành) nguồn vốn kinh doanh (tiền gửi, tạo tiền ghi sổ ) Do vậy, Hoạt ñộng ngân hàng hiệu phát huy ñược vai trò chức ngân hàng ñối với kinh tế Không có khả chống lạm phát ổn ñịnh tiền tệ tỷ giá hối ñoái xây dựng sách tài quốc gia Hệ thống ngân hàng, cấp trước ñổi ñơn giản quỹ tiền tệ Nhà nước phục vụ cho chế bao cấp nặng nề vốn ñối với doanh nghiệp quốc doanh nhằm thực tiêu pháp lệnh Nhà nước Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau ñổi 1988 (Hình vẽ) Có phân biệt ngân hàng thương mại ngân hàng Trung ương; ngân hàng thương mại có nhiều loại hình sở hữu khác kể ngân hàng nước Có phân ñịnh trách nhiệm, quyền hạn, phạm vi ñối tượng hoạt ñộng ngân hàng thương mại ngân hàng Trung ương Có phân biệt mục ñích nghiệp vụ Có thể xây dựng vận hành sách tiền tệ quốc gia Những ưu Hệ thống Ngân hàng Việt Nam sau ñổi mới: Hoạt ñộng ngân hàng có hiệu kinh tế cao thúc ñẩy doanh nghiệp hạch toán kinh tế ñạt hiệu kinh tế cao Có thể kiểm soát ñược lạm phát ñiều hoà lưu thông tiền tệ, ổn ñịnh tiền tệ tỷ giá hối ñoái Hệ thống Ngân hàng ñã bước ñầu ñược hoàn thiện thực chức năng, phát huy vai trò công cụ ñể ổn ñịnh phát triển kinh tế Thị trường tài ñã ñược hình thành phát triển ñặc biệt thị trường tiền tệ liên ngân hàng trung tâm giao dịch ngoại tệ Tiếp tục ñổi mới: Tăng cường tính ñộc lập tương ñối hoạt ñộng kinh doanh tiền tệ áp dụng lãi suất cho ngân hàng thương mại, giảm hết lệ thuộc vào ngân hàng thương mại Xác ñịnh rõ mối quan hệ ngân hàng thương mại ngân hàng Trung ương Xây dựng quy chế ñiều tiết can thiệp ñúng mức Câu 20: Vai trò Ngân sách Nhà nước ñối với phát triển kinh tế Liên hệ với thực tiễn Việt Nam Đáp án: 1- Khái niệm Ngân sách Nhà nước – sở hình thành 2- Thu nhập ngân sách Nhà nước 3- Chỉ tiêu ngân sách Nhà nước 4- Vai trò ngân sách Nhà nước Đối với Nhà nước tồn máy Nhà nước: Chi mua Nhà nước Đối với ổn ñịnh kinh tế: Điều tiết chi tiêu ñể kiểm chế lạm phát ổn ñịnh công ăn việc làm, khắc phục chu kỳ kinh doanh Thực công xã hội Điều chỉnh chế kinh tế: Thông qua ñiều chỉnh cấu tỷ khoản thu chi ngân sách Nhà nước Phát triển kinh tế Tạo vốn ñầu tư: Đầu tư phủ Thu hút ñầu tư tư nhân Tạo phát triển mặt xã hội: Văn hoá giáo dục Y tế chăm sóc sức khoẻ Phúc lợi công cộng 5- Hoạt ñộng ngân sách Nhà nước Việt Nam Vai trò: Đầu tư phát triển kinh tế quốc doanh: CSVC KT Bảo vệ ñộc lập chủ quyền Giữ gìn an ninh trị trật tự an ninh xã hội Xây dựng phát triển kinh tế thị trường Việt Nam Củng cố tăng cường quan hệ ñối ngoại Tồn tại: Chi tiêu ngân sách chưa hiệu quả, lãng phí chưa hợp lý cấu, tỷ lệ cho ngành lĩnh vực ñời sống xã hội kinh tế Còn nhiều biểu tiêu cực chi tiêu, thất thoát tài sản, thể quản lý hiệu quả; cắt giảm tuỳ tiện Chi tiêu chưa công bằng, chưa thể tính ưu việt mà công chúng chưa thấy thiết thực, có ấn tượng mạnh nhận thức Thu ngân sách bị thất thu lớn hiệu Thu ngân sách chưa có sách qui tắc ñiều chỉnh (mức, tỷ lệ thu nhập trợ cấp) Khắc phục: Giáo dục nâng cao trình ñộ cán tài chính, nâng cao nhận thức cán Tài tầng lớp công chúng Kế hoạch hoá lựa chọn mục tiêu hoạt ñộng tài cách hiệu quả, áp dụng mô hình quản lý tiên tiến Nâng cao chất lượng thẩm ñịnh ñánh giá dự án ñầu tư chương trình chi tiêu tài Cải tiến sách thu nhập phân phối Xây dựng chế ñiều tiết thống khoa học ñáp ứng nhu cầu ñiều tiết (tăng giảm) cách ñúng ñắn công hợp lý Chú trọng chương trình giáo dục, y tế phúc lợi Hoàn thiện hệ thống luật pháp nhằm loại trừ tiêu cực hoạt ñộng thu nhập chi tiêu ngân sách Nhà nước Câu 21: Vai trò thuế ñối với phát triển kinh tế Thực trạng giải pháp khắc phục hạn chế thuế Việt Nam Đáp án: 1- Khái quát chung thuế1 Khái niệm ñặc ñiểm Một số loại thuế chủ yếu 2- Vai trò (tích cực) thuế: Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước, ñiều kiện ñể thực vai trò ngân sách Nhà nước ñối với phát triển kinh tế Điều tiết hướng dẫn sản xuất - tiêu dùng thông qua phân bổ sử dụng nguồn lực Công xã hội - giảm chênh lệch mức sống, ñảm bảo tích luỹ cho phúc lợi công cộng Thuế ñòn bẩy kinh tế quan trọng, kích thích hiệu sản xuất kinh doanh 3- Tác ñộng thuế: Lãng phí: nguồn lực sẵn có không ñược sử dụng triệt ñể vào sản xuất-kinh doanh (kể thuế ñối với SX-KD nước thuế XNK thương mại quốc tế) Mất ñi lợi ích xã hội gây hiệu ứng thay Vì vậy: Xây dựng sách thuế hợp lý cần thiết có ý nghĩa quan trọng 4- Thực trạng thuế Việt Nam: Năng lực thuế thấp: Chiếm tỷ trọng hạn chế tổng thu nhập ngân sách Nhà nước: khoảng 60% nước khác châu âu 90%; khu vực Bắc Âu 95% Thất thu lớn Còn nhiều bất cập, tiêu cực 5- Nguyên nhân: Chính sách thuế chưa hợp lý: phức tạp, chưa dễ hiểu dễ áp dụng Trình ñộ chuyên môn nhận thức cán thuế thấp mức cần thiết ñể tính toán thu ñúng, ñủ phẩm chất nghề nghiệp chưa tốt tiếp tay, “bảo kê” cho tư thương Sự phát triển kinh tế mức thấp gây khó khăn cho việc tính toán thu thuế: Hệ thống kế toán, kiểm toán sổ sách chứng từ chưa phát triển Chi tiêu Ngân sách Nhà nước chưa cho thấy “thuế quyền lợi” Nhận thức công chúng hạn chế Pháp luật không nghiêm chặt 6- Các giải pháp khắc phục: Căn vào nguyên nhân ñể xây dựng giải pháp Cải tiến hoàn thiện sách thuế, hệ thống luật pháp nói chung Luật thuế nói riêng Kiên chống thất thu: Nâng cao trình ñộ nghiệp vụ nhận thức cán thu thuế Hệ thống hoá sổ sách chứng từ, hoạt ñộng kế toán kiểm toán Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức ñối tượng chịu thuế kết hợp với thực quyền lợi việc ñóng thuế Câu 22: Phân tích thực trạng chi tiêu Ngân sách Nhà nước Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: Khái quát chung Ngân sách Nhà nước: Khái niệm Ngân sách Nhà nước Khái quát chung hoạt ñộng Ngân sách Nhà nước Vai trò Ngân sách Nhà nước Chi tiêu Ngân sách Nhà nước: Nội dung hoạt ñộng (khoản mục) chi tiêu Ngân sách Nhà nước ý nghĩa hoạt ñộng chi tiêu ñó Phương thức xác ñịnh cấu chi tiêu Ngân sách Nhà nước Thực trạng chi tiêu Ngân sách Nhà nước Việt Nam: Lựa chọn ñối nghịch, không hiệu dự án ñầu tư của Ngân sách Nhà nước 10 Những bất cập cấu chi tiêu hậu bất cập 11 Bội chi, lạm chi phát hành bù ñắp chi tiêu nước ta phổ biến 12 Tiêu cực, tham nhũng khắp nơi, công trình 13 Quản lý hiệu 14 Các biện pháp ñể khắc phục: 15 Mô hình hoá việc xác ñịnh cấu chi tiêu 16 Luật pháp hoá quản lý chi tiêu 17 Xử lý nghiêm minh vụ việc tiêu cực ñể làm học 18 Công khai dân chủ thực việc quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước Câu 23: Phân tích mục tiêu, công cụ chế vận hành Chính sách Tài Quốc gia Liên hệ với thực tiễn Việt Nam Đáp án: Khái quát chung Chính sách Tài quốc gia: Khái niệm nhận thức Chính sách Tài quốc gia Vị trí phận cấu thành Chính sách Tài quốc gia Mục tiêu Chính sách Tài quốc gia: Nhóm mục tiêu ổn ñịnh: 4-5 mục tiêu Nhóm mục tiêu tăng trưởng: mục tiêu Mối quan hệ mục tiêu nhóm hai nhóm Công cụ chế vận hành công cụ: Các công cụ Chính sách Tiền tệ 10 Các công cụ Chính sách Tài khoá 11 Mô tả chế vận hành công cụ tình lạm phát hay thiểu phát 12 Thực trạng việc xây dựng vận hành Chính sách Tài quốc gia Việt Nam 13 Chính sách Tiền tệ: nước ta, công cụ nói trên, công cụ khác theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1998 Tuy chưa có chế thống vận hành ñiều chỉnh mang tính chất vụ, thiếu chủ ñộng 14 Chính sách Tài Khoá: hạn chế sách Thuế (thu) sách Chi tiêu Tuy nhiên việc xác ñịnh khoản mục sách ñó nhiều bất cập Khác với sách Tiền tệ, sách Tài khoá ñược xây dựng mang nặng tính chất mục tiêu thực chế ñộ mờ nhạt Việt Nam Câu 29: Thị trường chứng khoán Việt Nam: Quá trình hình thành, vai trò, thực trạng hoạt ñộng giải pháp củng cố, phát triển Đáp án: Những vấn ñề chung thị trường chứng khoán (TTCK): Khái niệm chứng khoán TTCK Chức TTCK Vị trí TTCK TTTC kinh tế thị trường Cấu trúc TTCK: Sở giao dịch chứng khoán Thị trường chứng khoán OTC Thị trường chứng khoán vô hình Các chủ thể tham gia hệ thống giao dịch 10 Vai trò TTCK ñối với phát triển kinh tế Việt Nam: 11 Bổ sung kênh thu hút vốn phù hợp với ñặc ñiểm số ñiều kiện Việt Nam 12 Tác dụng ñối với chuyển dịch cấu kinh tế công nghiệp hoá 13 Nâng cao hiệu kinh tế 14 Thúc ñẩy cổ phần hoá DNNN 15 Thúc ñẩy hội nhập quốc tế củng cố chế thị trường Việt Nam 16 Thực trạng hoạt ñộng giải pháp củng cố phát triển TTCK: 17 Quá trình vận ñộng hình thành thị trường cấp II thức 18 Sự ñời TTGDCK thành phố HCM 19 Thành tựu bước ñầu TTGD thành phố HCM TTCK Việt Nam 20 Những tồn hạn chế 21 Phương hướng biện pháp thúc ñẩy: 22 Tiếp tục trì thúc ñẩy phát triển: Rút kinh nghiệm học hỏi 23 Huy ñộng “vào cuộc” chủ thể, ñặc biệt NHTM 24 Cổ phần hoá xúc tiến ñưa cổ phiếu NHTM lớn, có hiệu vào niêm yết giao dịch 25 Xúc tiến hoạt ñộng thị trường OTC 26 Xây dựng quy chế pháp lý ñiều tiết thị trường vô hình 27 Thúc ñẩy “vào cuộc” nhà ñầu tư nước ngoài: NHTM nước Câu 30: Thị trường tài chính, thực trạng giả pháp phát triển thị trường tài Việt Nam Đáp án: Tổng quan thị trường tài (TTTC): Các quan ñiểm khác TTTC Chức TTTC Chức thị trường tài Cấu trúc TTTC từ giác ñộ nghiên cứu khác nhau: Theo thời hạn chuyển giao vốn Theo mức ñộ can thiệp phủ Theo tính chất công cụ tài Theo trình phát hành lưu thông công cụ tài Công cụ thị trường tài chính: Căn vào thời gian ñáo hạn: công cụ tài thị trường vốn thị trường tiền tệ Căn vào tính chất thu nhập: công cụ tài với thu nhập cố ñịnh, biến ñổi hình thức hỗn hợp Thực trạng phát thị trường tài thị trường chứng khoán Việt Nam Thực trạng phát triển thị trường ngân hàng Việt Nam (Xem câu từ 11-19) 10 Thị trường chứng khoán VN (Xem câu 29) 11 Các giải pháp củng cố phát triển TTTC Việt Nam 12 Các giải pháp củng cố phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam (Xem câu 29) 13 Các giải pháp ñể phát triển ñại hoá Hệ thống Ngân hàng Việt Nam (Xem câu 11-19) 14 Hội nhập quốc tế ngân hàng tài [...]... quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước Câu 23: Phân tích các mục tiêu, công cụ và cơ chế vận hành của Chính sách Tài chính Quốc gia Liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam Đáp án: 1 Khái quát chung về Chính sách Tài chính quốc gia: 2 Khái niệm và nhận thức về Chính sách Tài chính quốc gia 3 Vị trí và các bộ phận cấu thành Chính sách Tài chính quốc gia 4 Mục tiêu của Chính sách Tài chính quốc gia: 5 Nhóm mục tiêu... ñược dự ñoán sẽ tăng lên thì ñiều gì sẽ xảy ra? a) Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng b) Lãi suất danh nghĩa sẽ giảm c) Lãi suất thực sẽ tăng d) Lãi suất thực sẽ giảm TL: a) 150 Việt Nam trong nửa ñầu năm 1996 có tình trạng giảm phát, ñứng trên giác ñộ chính sách tiền tệ, ñiều ñó có nghĩa là gì? a) Cung tiền tệ lớn hơn cầu tiền tệ b) Lãi suất quá cao c) Cung tiền tệ nhỏ hơn cầu tiền tệ do cầu tiền tệ tăng quá... hệ giữa: Ngân hàng Trung ương và Chính phủ; Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính; Ngân hàng Trung ương với các ngân hàng thương mại 36 Củng cố vị trí tài chính của ngân hàng trung ương 37 Xây dựng qui chế ñiều tiết lưu thông tiền tệ, tỷ giá, hoạt ñộng của các ngân hàng thương mại, các tổ chức kinh doanh tiền tệ và tài chính và với thị trường tài chính nói chung Kể cả chính sách lãi suất, dự trữ bắt... tế bắt ñầu có dấu hiệu bị lạm phát e) Ngăn chặn tâm lý lạm phát trong khi nền kinh tế thoát khỏi tình trạng tái bùng nổ lạm phát TL: d) Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải Câu 5: Thành phần mức cung tiền tệ và các nhân tố ảnh hưởng ñến mức cung tiền tệ trong nền kinh tế thị trường ý nghĩa của vấn ñề nghiên cứu Đáp án: 1- Mức cung tiền tệ Khái niệm: Tổng giá trị của các phương tiện thanh toán ñược chấp... các công cụ tài chính 4 Theo quá trình phát hành và lưu thông các công cụ tài chính 5 Công cụ của thị trường tài chính: 6 Căn cứ vào thời gian ñáo hạn: các công cụ tài chính của thị trường vốn và thị trường tiền tệ 7 Căn cứ vào tính chất thu nhập: các công cụ tài chính với thu nhập cố ñịnh, biến ñổi và các hình thức hỗn hợp 8 Thực trạng sự phát thị trường tài chính và thị trường chứng khoán ở Việt Nam... Trung ương Đáp án: 1- Sơ lược về sự ra ñời và khái niệm ngân hàng Trung ương 2- Các chức năng của ngân hàngTrung ương: 21 Phát hành và quản lý lưu thông tiền tệ trong cả nước 22 Phát hành tiền mặt- tiền theo nghĩa hẹp phục vụ lưu thông tiền mặt và làm cơ sở cho quá trình cung ứng tiền tệ 23 ấn ñịnh mức cung tiền tệ (MS) thông qua các công cụ chính sách giúp cho hệ thống các NHTM tạo ra tiền mở rộng... Câu 30: Thị trường tài chính, thực trạng và các giả pháp phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam Đáp án: 1 Tổng quan về thị trường tài chính (TTTC): 2 Các quan ñiểm khác nhau về TTTC 3 Chức năng của TTTC 4 Chức năng của thị trường tài chính 5 Cấu trúc của TTTC từ các giác ñộ nghiên cứu khác nhau: 1 Theo thời hạn chuyển giao vốn 2 Theo mức ñộ can thiệp của chính phủ 3 Theo tính chất các công cụ tài. .. Can thiệp vào thị trường tài chính 32 Thanh tra và kiểm soát hoạt ñộng ngân hàng thương mại và các TCTD khác 33 Tổ chức hoạt ñộng thị trường Mở 3- Vai trò của ngân hàng Trung ương: 6 ổn ñịnh nền kinh tế: ổn ñịnh tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia và sự ổn ñịnh tiền tệ ổn ñịnh tỷ giá: Quỹ bình ổn hối ñoái và sự can thiệp ngoại hối ổn ñịnh thị trường tài chính: Cung, cầu tiền tệ, sự biến ñộng của lãi... 9 Các công cụ của Chính sách Tiền tệ 10 Các công cụ của Chính sách Tài khoá 11 Mô tả cơ chế vận hành của các công cụ trong những tình huống lạm phát hay thiểu phát 12 Thực trạng việc xây dựng và vận hành Chính sách Tài chính quốc gia ở Việt Nam 13 Chính sách Tiền tệ: ở nước ta, ngoài 3 công cụ nói trên, còn các công cụ khác theo Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1998 Tuy vậy chưa có cơ chế thống nhất... tính chất sự vụ, thiếu chủ ñộng 14 Chính sách Tài Khoá: mới chỉ hạn chế ở chính sách Thuế (thu) và chính sách Chi tiêu Tuy nhiên việc xác ñịnh các khoản mục trong các chính sách ñó còn nhiều bất cập Khác với chính sách Tiền tệ, chính sách Tài khoá ñược xây dựng mang nặng tính chất và mục tiêu thực hiện chế ñộ và còn rất mờ nhạt ở Việt Nam Câu 29: Thị trường chứng khoán ở Việt Nam: Quá trình hình thành,
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án, câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án, câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

Từ khóa liên quan