0

Bài tập trắc nghiệm về đột biến sinh học 12 có đáp án

17 849 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2016, 16:17

ðỘT BIẾN ðA BỘI THỂ Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu Thể ña bội dạng ñột biến mà tế bào sinh dưỡng thể : Mang NST số bội n Bộ NST bị thừa vài NST cặp NST tương ñồng Mang NST bội số n lớn 2n Mang NST bị thừa NST C Thể ña bội thực tế ñược gặp phổ biến ở: ðộng, thực vật bậc thấp ðộng vật Thực vật Giống ăn không hạt C Sự rối loạn phân ly toàn NST nguyên phân làm xuất dòng tế bào: 4n 2n 3n n A Sự rối loạn phân ly toàn NST lần phân bào phân bào giảm nhiễm tế bào sinh dục tạo ra: Giao tử n 2n Giao tử 2n Giao tử n Giao tử 4n B Cơ thể thực vật ña bội có ñặc ñiểm: Cơ quan sinh dưỡng lớn, thời gian sinh trưởng kéo dài Có thể hạt Có khả chống chịu tốt với ñiều kiện có hại Tất ñều ñúng -D Cơ thể 3n hình thành Rối loạn phân ly toàn bộ NST xảy tế bào sôma Rối loạn phân ly toàn bộ NST xảy giai ñoạn tiền phôi Rối loạn phân ly toàn bộ NST xảy kêt hợp giao tử 2n giao tử n Rối loạn phân ly toàn bộ NST trình sinh noãn tạo noãn 2n , sau ñó ñược thụ tinh hạt phấn bình thường ñơn bội C Tác nhân hoá học sau ñây ñược sử dụng phổ biến thực tế ñể gây dạng ñột biến ña bội Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) 5- brom uraxin Cônsixin Êtyl mêtalsulfỏnat (EMS) Nitrôzơ methyl urê (NMU) B Cơ chế gây ñột biến ña bội cônsixin do: Tách sớm tâm ñộng NST kép Cản trở hình thành thoi vô sắc ðình hoạt ñộng nhân ñôi NST Ngăn cản không cho màng tế bào phân chia B Các dạng trồng tam bội dưa hấu, nho thường không hạt do: Không có khả sinh giao tử bình thường Không có quan sinh dục ñực Không có quan sinh dục Cơ chế xác ñịnh giới tính bị rối loạn A Trong thực tiễn chọn giống trồng ñột biến ña bội ñược sử dụng ñể: Tạo giống xuất cao Khắc phục tính bất thụ thể lai xa Tạo giống qua không hạt Tất ñều ñúng -D Cơ sở tế bào học khả khắc phục tính bất thụ thể lai xa phương pháp gây ñột biến ña bội khác do: Gia tăng khả sinh dưỡng phát triển Tế bào ña bội có kích thước lớn giúp NST trượt dễ dàng sợi vô sắc qua trình phân bào Các NST với tâm ñộng lớn trượt dễ dàng thoi vô sắc trình phân bào Giúp khôi phục lại cặp NST ñồng dạng, tạo ñiệu kiện cho chúng tiếp hợp, trao ñổi chéo bình thường D Cơ thể thực vật ña bội ñược phát phương pháp ñây xác ðánh giá phát triển quan sinh dưỡng ðánh giá khả sinh sản Quan sát ñêm số lưỡng NST tế bào ðánh giá khả sinh trưởng khả chống chịu với sâu bệnh C Một thể ña bội ñược hình thành từ thể ña bội khảm khi: Cơ thể khảm phải sinh sản hữu tính Cơ thể khảm ñó có khả sinh sản sinh dưỡng Cơ thể khảm ñó thuộc loài sinh sản theo kiểu tự thụ phấn Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) C) D) Cơ thể khảm ñó loài lưỡng tính B ðặc ñiểm ñây thể ña bội không ñúng: Trong thể ña bội NST tế bào sinh dưỡng bội số NST ñơn bội, lớn 2n ðược chia làm hai dạng: thể ba nhiễm thể ña nhiễm Ở ñộng vật giao phối gặp thể ña bội gây chết sớm, chế xác ñịnh giới tính bị rối loạn ảnh hưởng tới trình sinh sản Cây ña bội lẻ bị bất thụ tạo nên giống không hạt B Thể tứ bội xuất khi: Xảy không phân ly toàn NST nguyên phân tế bào 2n Xảy không phân ly toàn NST vào giai ñoạn sớm hợp tử lần nguyên phân ñầu tiên Do kết kết hợp giao tử bất thường 2n với giao tử 2n B C ñúng -D Sự không phân ly toàn bộ nhiễm sắc thể vào giai ñoạn sớm hợp tử lần nguyên phân ñầu tiên tạo ra: Thể tứ bội Thể khảm Thể tam bội Thể ña nhiễm A Sự không phân ly toàn bộ nhiễm sắc thể xảy ñỉnh sinh dưỡng cành tạo ra: Thể tứ bội Thể khảm Thể tam bội Thể ña nhiễm B Khi tất cặp nhiễm sắc thể tự nhân ñôi thoi vô sắc không hình thành, tế bào không phân chia tạo thành tế bào: Mang NST ña bội Mang NST tứ bội Mang NST tam bội Mang NST ñơn bội B ðặc ñiểm ñây ñiểm giống hai dạng ñột biến thể ña bội thể dị bội: ðều dạng ñột biến số lượng NST ðều dẫn ñến tình trạng khả sinh sản ðều gây hậu nghiêm trọng kiểu hình ðều rối loạn phân ly số cặp NST tương ñồng Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) ðáp án Câu 25 A) trình phân bào A ðặc ñiểm ñây ñiểm giống dạng ñột biế thể ña bội thể dị bội: ðều nguồn nguyên liệu cho trình tiến hoá chọn giống ðều dẫn ñến tình trạng khả sinh sản ðều gây hậu nghiêm trọng kiểu hình ðều rối loạn phân ly số cặp NST tương ñồng trình phân bào A ðặc ñiểm ñây ñiểm giống dạng ñột biến thể ña bội thể dị bội: ðều xảy rối loạn phân ly NST trình giảm phân ðều dẫn ñến tình trạng khả sinh sản ðều gây hậu nghiêm trọng kiểu hình ðều không ảnh hưởng ñến số lượng cặp NST giới tính A ðặc ñiểm ñây ñiểm giống dạng ñột biến thể ña bội thể dị bội: ðều dẫn ñến tình trạng khả sinh sản ðều xảy rối loạn phân ly NST tế bào sinh dưỡng tế bào sinh dục trình phân bào ðều dạng ñột biến số lượng NST ðều không ảnh hưởng ñến số lượng cặp NST giới tính C ðặc ñiểm ñây ñiểm giống dạng ñột biến ña bội dị bội: ðều dẫn ñến tình trạng khả sinh sản thể ñột biến ðều xả rối loạn phân ly cặp NST tương ñồng tế boà sinh dưỡng tế bào sinh dục trình phân bào ðều xảy tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục vào giai ñoạn tiền phôi ðều không ảnh hưởng ñến số lượng cặp NST giới tính C ðặc ñiểm ñây ñiểm khác thể ña bội thể dị bội thực vật: Thể ña bội ñược sử dụng ñể khắc phục tính bất thụ thể lai xa Dạng ña bội lẻ thường làm khả sinh sản Thể ña bội làm tăng kích thước tế bào Tất ñều ñúng -D ðặc ñiểm ñây ñiểm khác thể ña bội thể dị bội thực vật: Thể ña bội xảy rối loạn phân ly toàn bộ NST tế bào Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Thể ña bội ñược ứng dụng nhiều chọn giống trồng Thể ña bội làm quan sinh dưỡng to, phát triển khoẻ, chống chịu tốt Tất ñều ñúng -D Mô tả ñây không ñúng ñiểm giống thể ña bội thể dị bội ðều xảy tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục giai ñoạn tiển phôi ðều rối loạn phân ly NST trình phân bào Tạo giống trồng không hạt ðều nguồn nguyên liệu cho trình tiến hoá chọn giống C Mô tả ñây không ñúng với ñiểm giống khác thể ña bội dị bội: ðều thuộc dạng ñột biến số lượng NST ðều rối loạn phân ly toàn bộ NST qua trình phân bào nguyên nhiễm giảm nhiễm ðều nguồn nguyên liệu cho trình tiến hoá chọn giống ðều xảy tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục giai ñoạn tiền phôi B Mô tả ñây ñiểm không ñúng ñiểm giống khác thể ña bội dị bội: ðều rối loạn phân ly NST trình phân bào ðều nguồn nguyên liệu cho trình tiến hoá chọn giống ðều xảy trình sinh dục ðều xảy tế bào sinh dưỡng, tế bào sinh dục giai ñoạn tiền phôi C ðỘT BIẾN GEN Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðịnh nghĩa sau ñây ñúng: ðột biến gen biến ñổi cấu trúc gen liên quan ñến ñoạn ADN, xảy phần tử ñó phân tử ADN ðột biến gen biến ñổi cấu trúc gen liên quan ñến cặp nuclêôtít, xảy thời ñiểm ñó phân tử ADN ðột biến gen biến ñổi cấu trúc gen liên quan ñến cặp nuclêôtít, xảy thời ñiểm ñó phân tử ADN ðột biến gen biến ñổi cấu trúc gen liên quan ñến số cặp nuclêôtít, xảy thời ñiểm ñó phân tử ADN C Trong dạng biến ñổi vật chất di truyền ñây,dạng ñột biến ñột biến gen: I Chuyển ñoạn nhiễm sắc thể(NST) II.Mất cặp nuclêôtít III.Tiếp hợp trao ñổi chéo giảm phân IV.Thay cặp nuclêôtít V ðảo ñoạn NST VI.Thêm cặp nuclêôtít VII.Mất ñoạn NST I,II,III,IV,VI II,IV,VI II,III,IV,VI I,V,VII B Thể ñột biến ñược ñịnh nghĩa sau: ðột biến gen ñột biến cấu trúc genliên quan ñến cặp nuclêôtít, xảy thời ñiểm ñó phân tử ADN Thể ñột biến cá thể mang ñột biến chưa thể kiểu thể Thể ñột biến cá thể mang ñột biến ñã thể kiểu hình thể Thể ñột biến biến ñổi bất thường cấu trúc di truyền mức tế bào (nhiễm sắc thể) C ðột biến ñược ñịnh nghĩa sau ðột biến biến ñổi bất thường cấu trúc di truyền mức phân tử (ADN,gen) ðột biến biến ñổi vật chất di truyền ñã thể kiểu hình thể ðột biến biến ñổi vật chất di truyền ñã thể hiên kiểu hình thể Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) ðột biến biến ñổi bất thường cấu trúc di truyền mức ñộ phân tử (ADN, gen) mức tế bào (nhiễm sắc thể) D ðột biến nguyên nhân ñây gây ra: Do tác nhân môi trường thể, gồm có tác nhân vật lý tác nhân hoá học Do nguyên nhân bên thể gây biến ñổi sinh lý, hoá sinh tế bào Do sai sót ngẫu nhiên trình nhân ñôi ADN trình phân ly nhiễm sắc thể Do tác nhân môi trường thể, gôm có tác nhân vật lý tác nhân hoá học nguyên nhân bên thể gây biến ñổi sinh lý, hoá sinh tế bào D Căn vào trình tự thứ tự nuclêôtít trước sau ñột biến ñoạn gen, cho biết dạng ñột biến: Trước ñột biến: A T T G X X T X X A A G A X T TAAXGGAGGTTXTGA Sau ñột biến : A T T G X X T X X A A G A X T TAAXGGATGTTXTGA Mất cặp nuclêôtít Thêm cặp nuclêôtít Thay cặp nuclêôtít ðảo vị trí cặp nuclêôtít C Căn trình tự nuclêôtít trước sau ñột biến ñoạn gen,hãy cho biết dạng ñôt biến: Trước ñột biến: G A T G X X T X X A A G A X T XTAXGGAGGTTXTGA Sau ñột biến : G A T G X X T A X X A G A X T XTAXGGATGGTXTGA Mất cặp nuclêôtít Thêm cặp nuclêôtít Thay cặp nuclêôtít ðảo vị trí cặp nuclêôtít D Căn trình tự nuclêôtít trước sau ñột biến ñoạn gen,hãy cho biết dạng ñôt biến: Trước ñột biến: X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau ñột biến : X A T X X T X X A A G A X T GTAGGAGGTTXTGA Mất cặp nuclêôtít Thêm cặp nuclêôtít Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) D) ðáp án Thay cặp nuclêôtít ðảo vị trí cặp nuclêôtít A Căn trình tự nuclêôtít trước sau ñột biến ñoạn gen,hãy cho biết dạng ñôt biến: Trước ñột biến: X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau ñột biến : X T A T G X X T X X A A G A X T GATAXGGAGGTTXTGA Mất cặp nuclêôtít Thêm cặp nuclêôtít Thay cặp nuclêôtít ðảo vị trí cặp nuclêôtít B ðột biến gen phụ thuộc vào: Liều lượng, cường ñộ laọi tác nhân ñột biến Tác nhân ñột biến ðặc ñiểm cấu trúc gen A,B C ñều ñúng -D Các tác nhân ñột biến ñã gây ñột biến gen qua thể Gây rối loạn qua trình tự nhân ñôi ADN Làm ñứt phân tử ADN Làm ñứt phân tử ADN nối ñoạn làm ñứt vào ADN vị trí Tất ñều ñúng -D Các tác nhân ñột biến gây ñột biến gen qua thể: Rối loạn trình phân ly nhiễm sắc thể trình phân bào Làm thay ñổi vị trí gen cặp NST tương ñồng tượng trao ñổi chéo cặp NST tương ñồng kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Bất thường trình trao ñổi chéo cặp NST tương ñồng kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Làm ñứt phân tử ADN nối ñoạn bị ñứt vào phân tử ADN vị trí D Các tác nhân ñột biến gây ñột biến gen qua thể: Gây rối lọan trình tự nhân ñôi ADN Trao ñổi chéo bất thường cặp NST tương ñồng kỳ ñầu lần phân bào trình giảm phân Làm ñứt phân tử ADN nối ñoạn bị ñứt vào ADN vị trí Làm ñứt phân tử ADN B Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 Nhận xét ñây không ñúng chế phát sinh ñột biến gen: Có gen bền vững, bị ñột biến có gen bị ñột biến làm xuất nhiều alen Các tác nhân ñột biến gây rối loạn trình tự nhân ñôi ADN, làm ñứt phân tử ADN, nối ñoạn bị ñứt vào phân tử ADN vị trí ðột biến gen không phụ thuộc ñặc ñiểm cấu trúc gen, gen khác có khả việc phát sinh ñột biến ðột biến gen phụ thuộc vào tác nhân, liều lượng, cường ñộ tác nhân ñột biến mà tuỳ thuộc ñặc ñiểm cấu trúc gen C ðột biến gen gây rối loạn trong…………(N: trình nhân ñôi ADN, P: trình sinh tổng hợp prôtêin,F: trình phân ly nhiễm sắc thể phân bào ) nên ña số ñột biến gen thường ……… (L: có lợi,T: trung bình,H: có hại) cho thể N,H P,T P,H F,L C Nhận xét ñây ñúng: ðột biế gen xuất tái nhờ thể mã ADN ðột biến gen xuất tái nhờ chế mã di truyền ðột biến gen xuất tái nhờ chế tự nhân ñôi ADN ðột biến gen xuất tái nhờ chế phân ly trình phân bào C Nếu ñột biến gen phát sinh trình …….(N: nguyên phân, G: giảm phân) xảy tế bào…….(S: sinh dưỡng,H: hợp tử,D: sinh dục),ñột biến gọi ñột biến giao tử: N,S G,H G,D N,H C ðột biến tiền phôi ñột biến xảy ở: Tế bào sinh tinh sinh trứng Những lần nguyên phân ñầu tiên hợp tử Giao tử Tế bào 2n B ðột biến phát sinh qua trình … (N: nguyên phân,G:giảm phân) xảy tế bào sinh dưỡng ñược nhân lên, ñột biến gen ……(T: trội,L: lặn) biểu trên…….(B: toàn thể,P: phần thể) tạo nên (K: thể khảm,ð: thể ñột biến): Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) C) D) G,L,P,K G,T,B,ð N,T,B,ð N,T,P,K D ðột biến sôma ñột biến xảy loại tế bào: Hợp tử Tế bào sinh dục Tế bào sinh dưỡng Giao tử C Nếu ñột biến giao tử ñột biến lặn chế ñây trình biểu gen ñột biến không ñúng: Trong giai ñoạn ñầu trạng thái dị hợp, kiểu hình ñột biến không ñược biểu Qua giao phối ñột biến lặn tiếp tục tồn trạng thái dị hợp không biểu Sẽ biểu kiểu hình thể mang ñột biến Khi gen lặn ñột biến có ñiều kiện tổ hợp với làm xuất kiểu gen ñồng hợp tử lặn biểu thành kiểu hình C ðể ñột biến gen lặn có ñiều kiện biểu thành kiểu hình quần thể giao phối cần: Gen lặn ñó bị ñột biến trở lại thành alen trội biểu thành kiểu hình Alen tương ứng bị ñột biến thành alen lặn, làm xuất kiểu gen ñồng hợp tử lặn biểu thành kiểu hình Qua giao phối ñể tăng số lượng cá thể dị hợp tạo ñiều kiện cho gen tổ hợp với làm xuất kiểu gen ñồng hợp tử lặn Tất ñều ñúng -C Dạng ñột biến gen ñây gây biến ñổi nhiều cấu trúc chuỗi pôlypéptít tương ứng gen ñó tổng hợp: ðột biến cặp nuclêôtít ðột biến thay cặp nuclêôtít ðột biến thêm cặp nuclêôtít A C ñúng -D Dạng ñột biến gen ñây gây biến ñổi cấu trúc chuỗi pôlypéptít tương ứng gen ñó tổng hợp: ðột biến cặp nuclêôtít ðột biến thay cặp nuclêôtít ðột biến thêm cặp nuclêôtít A C ñúng Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 25 A) B) C) D) ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Câu 29 A) B) B ðột biến thay cặp nuclêôtít gây hậu phân tử prôtêin mã hoá? Thay axit amin thành axít amin khác Không làm thay ñổi cấu trúc prôtêin Phân tử prôtêin gen ñột biến mã hoá ngắn so với trước ñột biến Tất ñều ñúng -D ðột biến thay cặp nuclêôtít không làm thay ñổi cấu trúc phân tử gen ñó mã hoá do: ðột biến làm thay ñổi cấu trúc codon không làm thay ñổi nghĩa nhiều codon mã hoá cho axit amin ðột biến ñôi codon có nghĩa thành codon vo nghĩa Gen ñột biến ñã ñược sửa chữa vị trí ñột biến ðột biến ảnh hưởng ñến gen mở ñầu,axít amin mở ñầu ñược cắt bỏ sau kết thúc trình giải mã A ðột biến thay cặp nuclêôtít làm phân tử prôtêin gen ñột biến mã hoá ngắn với trước bị ñột biến do: Làm tái xếp trất tự nuclêôtít cấu trúc gen dẫn ñến làm việc giảm số codon Axít amin bị thay ñổi cấu trúc phân tử prôtêin bị cắt ñi sau giải mã ðột biến làm thay ñổi cấu trúc codon không làm thay ñổi nghĩa nhiều codon mã hoá cho axit amin ðột biến làm ñổi codon có nghĩa thành codon vô nghĩa dẫn ñến việc làm kết thúc trình giải mã sớm so với chưa ñột biến D ðột biến làm thay ñổi cấu tạo chuỗi pôlypeptít từ vị trí ñột biến gen thuộc dạng : Mất cặp nuclêôtít Thêm cặp nuclêôtít Thay cặp nuclêôtít A B ñúng -D Một ñoạn mARN có trình tự mã sau tương ứng với thứ tự: ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX…… …………6 10 11…… Một ñột biến xảy ba thứ mười mạch gốc gen mã cho mARN làm cho G bị thay A làm cho ba mã mARN trở thành: AAA ATA Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu 30 A) B) C) D) ðáp án Câu 31 A) B) C) D) ðáp án Câu 32 A) B) C) D) ðáp án Câu 33 A) B) C) D) ðáp án Câu 34 AXA AUA D Một ñoạn mARN có trình tự mã sau tương ứng với thứ tự: ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX…… …………6 10 11…… Một ñột biến gen xảy ba thứ gen mã cho mARN mạch làm cặp nuclêôtít TA làm cho trình tự nuclêôtít mARN sau: …AGG-UAX-GXX-GXA-XAX-XX… …AGG-UAX-GXX-UGX-AXA-XXX… …AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX… …AGG-UAX-GXU-XAG-XAX-AXX-X… A Một ñoạn mARN có trình tự mã sau tương ứng với thứ tự: ………AGG-UAX-GXX-AGX-AXA-XXX…… …………6 10 11…… Một ñột biến ñảo cặp nuclêôtít XG ba mã thứ với cặp TA ba mã thứ gen mã cho mARN dẫn ñến kết : Làm hai axit amin tương ứng với vị trí mã thứ bị thay ñổi Làm trình tự nuclêôtít bị thay ñổi từ vị trímã thứ trở sau Làm trình tự nuclêôtít bị thay ñổi từ vị trímã thứ trở sau Chỉ thay axit amin tương ứng với vị trí mã thứ A Quan sát hai ñoạn mạch gốc ADN trước sau ñột biến: Trước ñột biến: ……A T G X T T A G X A A A T X… Sau ñột biến: ……A T G X T A G X A A A T X… ðột biến thuộc loại : Thêm nuclêôtít ðảo vị trí nuclêôtít Thay nuclêôtít Mất nuclêôtít D Quan sát hai ñoạn mạch gốc ADN trước sau ñột biến: Trước ñột biến: ……A T G X T T A G X A A A T X… Sau ñột biến: ……A T G X T A G X A A A T X… Hậu phân tử prôtêin gen mã hoá: Ảnh hưởng tới axit amin chuỗi pôlypeptít Ảnh hưởng tới axit amin chuỗi pôlypeptít từ ñiểm tương ứng với ba mã xảy ñột biến Không ảnh hưởng ñến axit amin chuỗi pôlypeptít A,B C ñếu xảy B Nội dung ñây ñột biến gen không ñúng: Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 35 A) B) C) D) ðáp án Câu 36 A) B) C) D) ðáp án Câu 37 A) B) C) D) ðáp án Câu 38 A) B) C) D) ðáp án Câu 39 A) B) C) D) ðáp án Câu 40 ðột biến gen cấu trúc ñược biểu thành biến ñổi ñột ngột,gián ñoạn tính trạng ñó số cá thể ða số ñột biến gen thường gây hậu có hại, làm giảm khả sống sinh vật Trong ñiều kiện tự nhiên tần số ñột biến gen cao 10-4 ñến 10-2 Có tính chất di truyền, riêng lẻ, ngẫu nhiên vô hướng C ðột biến gen cấu trúc ñược biểu thành biến ñổi … (ð: ñột ngột,G: gián ñoạn, ðG: ñột ngột gián ñoạn) về……(M:một, N: số;MN: một số)tính trạng ñó … (C: cá thể; Q: quần thể): ðG;M;Q ð;N;C G;M;C ðG;MN;C D Trong trường hợp ñột biến gen trở thành thể ñột biến: Gen ñột biến lặn xuất trạng thái ñồng hợp tử Gen ñột biến trội Gen ñột biến lặn nằm nhiễm sắc thể X alen NST Y, thể mang ñột biến thể mang cặp NST giới tính XY Tất ñều ñúng -D Tần số ñột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào? Cường ñộ liều lượng tác nhân gây ñột biến Loại tác nhân ñột biến ðặc ñiểm cấu trúc gen Tất ñều ñúng -D Loại ñột biến gen di truyền qua ñường sinh sản vô tính ? ðột biến giao tử ðột biến tiền phôi ðột biến sôma A B ñúng -D Loại ñột biến gen di truyền qua ñường sinh sản sinh dưỡng? ðột biến giao tử ðột biến tiền phôi ðột biến sôma Tất ñều ñúng -D Hãy tìm dạng ñột biến gen liên quan ñến cặp nuclêôtít làm thay ñổi cấu trúc gen trường hợp số liên kết hyñrô gen tăng thêm liên kết: Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 41 A) B) C) D) ðáp án Câu 42 A) B) C) D) ðáp án Câu 43 A) B) C) D) ðáp án Câu 44 Thay cặp AT thành cặp TA Thay cặp GX thành cặp XG Thay cặp XG thành cặp AT Thay cặp AT thành cặp GX D Hãy tìm dạng ñột biến gen liên quan ñến cặp nuclêôtít làm thay ñổi cấu trúc gen trường hợp số liên kết hyñrô gen tăng thêm liên kết: Mất cặp AT Thay cặp GX cặp AT Thêm cặp AT Thêm cặp GX C Cho ñoạn 15 cặp nuclêôtít gen cấu trúc có trình tự nuclêôtít chưa ñầy ñủ sau: 10 15 -TAXXGAG ? GTATTXG…… mạch gốc - ATGGXTX ? XATAAGX…… Viết trình tự nuclêotít ñầy ñủ mạch gốc ñoạn gen nêu biết sản phẩm mã (mARN) ñoạn gen có ribônuclêôtít vị trí số A: -ATGGXTXTXATAAGX… -ATGGXTXUXATAAGX… -ATGGXTXGXATAAGX… -ATGGXTXXXATAAGX… A Cho ñoạn 15 cặp nuclêôtít gen cấu trúc có trình tự nuclêôtít chưa ñầy ñủ sau: 10 15 -TAXXGAG ? GTATTXG…… mạch gốc - ATGGXTX ? XATAAGX…… Trình tự bazơ nitric mARN thay ñổi trường hợp ñột biến thay cặp nuclêôtít G-X vị trí số cặp A-T ? -UAXXAAGAGUAUUXG… -UAXXUAGAGUAUUXG… -AUGGAUXUXAUAAGX… -AUGGUUXUXAUAAGX… A Kết phân tích trình tự 7axit amin ñầu mạch phân tử prôtêin hêmôglôbin (Hb) người bình thường ñược ký hiệu HbA, người bệnh HbB, sau: HbA:Val-His-Leu-Thr-Pro-Glu-Glu HbB:Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu Hiện tượng ñã xảy ñổi gen mã hóa cho phân tử HbB Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 45 A) B) C) D) ðáp án Câu 46 A) B) C) D) ðáp án Câu 47 A) B) C) D) Xảy ñột biến cặp nuclêotít vị trí mã ba mã hoã cho axit amin thứ phân tử Hb Xảy ñột biến thêm cặp nuclêotít vị trí mã ba mã hoã cho axit amin thứ phân tử Hb Xảy ñột biến thay cặp nuclêôtít vị trí mã ba mã hoã cho axit amin thứ phân tử Hb Xảy ñột biến ñảo vị trí hai cặp cặp nuclêotít vị trí mã ba mã hoã cho axit amin thứ thứ C ñột biến thể ñột biến khác ñiểm sau: ñột biến cá thể mang ñột bến ñã biểu kiểu hình thể ñột biến biến ñổi vật chất di truyền ñột biến biến ñổi vật chất di truyền thể ñột biến cá thể mang ñột biến ñã biểu kiểu hình ñột biến biến ñổi vật chất di truyền thể ñột biến cá thể mang ñột biến biểu chưa biểu kiểu hình ñột biến cá thể mang ñột biến biểu chưa biểu kiểu hình thể ñột biến biến ñổi vật chất di truyền B Cho biết ba mARN mã hoá cho axit amin tương ứng sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Trình tự nuclêôtít mạch bổ sung vứi mạch gốc gen ñã mã hoá cho trình tự ñoạn prôtêin có trình tự axit amin cuối chuỗi ñây ? … -isôlơxin-lizin-lơxin-trêônin-trêônin ……-AUU-AAA-UUG-AXX-AXX-UAA ……-TAA-TTT-AAX-TGG-TGG ……-ATT-AAA-TTG-AXX-AXX-TAA ……-TAA-TTT-AAX-TGG-TGG-ATT C Cho biết ba mARN mã hoá cho axit amin tương ứng sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Bắt ñầu tính từ vị trí củâ nuclêôtit cuối ba kết thúc trở trước cặp nuclêôtit thứ 15 16 ñảo vị trí cho chuỗi pôlipeptit gen ñó mã hoá thay ñổi Isôlơxin valin bị thay loại axit amin khác chuỗi pôlipeptit bị chấm dứt sớm sau axit amin isôlơxin xuất mã kết thúc ñột biến chuỗi pôlipeptit có isoolơxin bị thay axit amin khác thay mã ba trở thành axit amin cuối chuỗi pôlipeptit chuỗi pôlipêptit có valin bị thay axit amin khác thay mã ba Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu 48 B Cho biết ba mARN mã hoá cho axit amin tương ứng sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Nếu ñột biến làm ñi ñoạn polinuclêôtit ngắn từ vị trí cặp nuclêôtit thứ ñến thứ 14 tính từ nuclêôtit cuối hậu phân tử prôtêin gen ñó mã hoá nào? A) giảm ñi axit amin so với bình trường , trình tự axit amin cuối –lizin-lơxin-trêônin giảm ñi axit amin so với bình thường , trình tự axit amin cuối –lizin-trêônin-trêônin giảm ñi axit amin so với bình thường, trình tự axit amin cuối –lơxin-trêônin-trêônin giảm ñi axit amin so với binh tthường, trình tự axit amin cuối –isôlơxin-trêônin-trêônin D Cho biết ba mARN mã hoá cho axit amin tương ứng sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Nếu ñột biến làm ñi cặp nuclêôtít 7,8 tính từ vị trí nuclêôtít cuối phân tử prôtêin sau ñột biến ? Giảm axít amin so với bình thường,trình tự axit amin cuối –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin Giảm axít amin so với bình thường,trình tự axit amin cuối –lizin-lơxin-trêônin-trêônin Giảm axít amin so với bình thường,trình tự axit amin cuối –isôlơxin-lizin-trêônin-trêônin Giảm axít amin so với bình thường,trình tự axit amin cuối –isôlơxin-lizin- isôlơxin -trêônin B Cho biết ba mARN mã hoá cho axit amin tương ứng sau:AAA: lizin; AUU: isôlơxin; UUG:lơxin;AXX:trêônin; AUA:isôlơxin; AAX:asparagin; UAA:bộ ba kết thúc Nếu ñột biến làm thay cặp nuclêôtít XG AT vị trí thứ tính từ nuclêôtít cuối phân tử prôtêin sau ñột biến ? Axit amin cuối thay ñổi ba mã trước sau ñột biến mã hoá cho axit amin Axit amin cuối trêônin bị thay lơxin Prôtêin ñột biến prôtêin bình thường axit amin Axit amin cuối trêônin bị thay asparagin D Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin B) C) D) ðáp án Câu 49 A) B) C) D) ðáp án Câu 50 A) B) C) D) ðáp án Câu 51 Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 52 A) B) C) D) ðáp án Câu 53 A) B) C) D) ðáp án Câu 54 A) B) C) D) ðáp án Câu 55 A) B) C) D) ðáp án Gen A bị ñột biến cặp nuclêôtít gen, khả sau ñây ñã xảy ? Prôtêin mã hoá gen a so với prôtêin bình thường axit amin trình tự axit amin lại khác axit amin Prôtêin mã hoá gen a khác với prôtêin bình thường hai axit amin trừ axit amin bị toàn trình tự axit amin lại không ñổi A C ñúng -D Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin Số nuclêôtít gen a sau ñột biến ? 1788 900 894 1800 D Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin Quá trình giải mã mARN gen a mã ñã ñòi hỏi môi trường cung cấp 1495 axit amin, ribôxôm tham gia giải mã lần ñã có ribôxôm tham gia giải mã: ribôxôm 10 ribôxôm ribôxôm ribôxôm A Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin Trong trình ñã có liên kết ñược hình thành phần tử H20 ñược giải phóng ? 1490 liên kết péptít; 1458 phân tử H20 1485 liên kết péptít; 1490 phân tử H20 1495 liên kết péptít; 1495 phân tử H20 1490 liên kết péptít; 1490 phân tử H20 D Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin Nếu ñột biến làm ñi cặp nuclêôtít 7,8 tính từ vị trí nuclêôtít cuối phân tử prôtêin sau ñột biến ? A:U:G:X = 30 :60 :90 :120 A:U:G:X = 180 :360 :540 :720 A:U:G:X = 90 :180 :270 :360 A:U:G:X = 20 :30 :60 :80 C Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến Câu 56 A) B) C) D) ðáp án Câu 57 A) B) C) D) ðáp án Câu 58 A) B) C) D) ðáp án Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin Số nuclêôtít loại gen a ? A=T=90; G=X=210 A=T=270; G=X=630 A=T=50; G=X=140 A=T=540; G=X=1260 B Một gen A bị ñột biến thành gen a,gen a mã hoá cho phân tử prôtêin hoàn chỉnh có 298 axit amin Gen A có chiều dài ? 3049.8 Angstron 3060 Angstron 3070.1 Angstron 1016.6 Angstron C Căn hình vẽ trước sau ñột biến ñoạn gen, cho biết dạng ñột biến: Trước ñột biến : X A T G X X T X X A A G A X T GTAXGGAGGTTXTGA Sau ñột biến : X A T G X X T G X A A G A X T GTAXGGAXGTTXTGA Mất cặp nuclêôtít Thêm cặp nuclêôtít Thay cặp nuclêôtít ðảo cặp nuclêôtít C Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðỘT BIẾN LỆCH BỘI Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) Cơ chế ñã dẫn ñến ñột biến dị bội NST: Do không phân ly cặp NST kỳ sau trình phân bào Do không phân ly cặp NST kỳ cuối nguyên phân Do không phân ly cặp NST kỳ sau trình giảm phân Do không phân ly cặp NST kỳ sau trình nguyên phân A Trường hợp nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa NST ñược gọi là: Thể ba nhiễm Thể nhiễm Thể ña nhiễm Thể khuyết nhiễm A Trường hợp nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thiếu NST ñược gọi là: Thể ba nhiễm Thể nhiễm Thể ña nhiễm Thể khuyết nhiễm B Trường hợp nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thiếu cặp NST tương ñồng ñược gọi là: Thể ba nhiễm Thể nhiễm Thể ña nhiễm Thể khuyết nhiễm D Trường hợp nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa nhiều NST cặp NST tương ñồng ñó ñược gọi là: Thể ba nhiễm Thể nhiễm Thể ña nhiễm Thể khuyết nhiễm C Trường hợp nhiễm sắc thể(NST) 2n bị thừa NST thuộc hai cặp NST ñồng dạng khác ñược gọi là: Thể ba nhiễm Thể nhiễm Thể ña nhiễm Thể khuyết nhiễm B Sự rối loạn phân ly NST dẫn ñến ñột biến dị bội xảy ra: Ở kỳ giảm phân Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) C) D) ðáp án Câu 14 Ở kỳ sau nguyên phân Ở kỳ sau trình phân bào Ở kỳ sau lần phân bào lần phân bào giảm phân C ðột biến dị bội xảy loại tế bào ñây: Tế bào sôma Tế bào sinh dục Hợp tử Tất ñều ñúng -D Sự rối loạn cặp NST tương ñồng tế bào sinh dưỡng làm xuất loại giao tử mang NST: N,2n+1 N,n+1,n-1 2n+1,2n-1 N+1,n-1 B Sự rối loạn phân ly cặp NST tương ñồng tế bào sinh dưỡng làm xuất : Thể khảm Thể ñột biến Thể dị bội Thể ña bội A Cơ thể mang ñột biến NST dạng khảm thể: Một phần thể mang NST bất thường Mang NST bất thường số lượng lẫn cấu trúc Vừa mang ñột biến NST vừa mang ñột biến gen Mang NST bất thường tế bào sinh dưỡng lẫn tế bào sinh dục A Hội chứng ðao người xảy do: Thể ba nhiễm NST 21 Thể ba nhiễm NST giới tính dạng XXX Thể ba nhiễm NST giới tính dạng YYY Thể ñơn nhiễm NST giới tính dạng XO A Hội chứng Claiphentơ người xảy do: Thể ba nhiễm NST 21 Thể ba nhiễm NST giới tính dạng XXX Thể ba nhiễm NST giới tính dạng YYY Thể ñơn nhiễm NST giới tính dạng XO C Hội chứng Tớcnơ người xảy do: Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) Thể ba nhiễm NST 21 Thể ba nhiễm NST giới tính dạng XXX Thể ba nhiễm NST giới tính dạng YYY Thể ñơn nhiễm NST giới tính dạng XO D Tỷ lệ hội chứng ðao tăng lên trường hợp: Tuổi mẹ tăng, ñặc biệt tuổi 35 Tuổi mẹ tăng, ñặc biệt tuổi 35 Trẻ ñồng sinh trứng Tuổi bố tăng, ñặc biệt tuổi 35 A Người mắc hội chứng ðao có biểu ñây: Chậm phát triển trí tuệ, thể phát triển không bình thường, con, cổ ngắn, gáy rộng phẳng, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn Người nữ, lùn,cổ ngắn, ngực gồ, kinh nguyệt, vú không phát triển, âm ñạo hẹp, nhỏ, trí tuệ phát triển Người nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, vô sinh, trí tuệ chậm phát triển Người nữ, buồng trứng, không phát triển, rối loạn kinh nguyệt, A Người mắc hội chứng Claiphentơ có biểu ñây: Chậm phát triển trí tuệ, thể phát triển không bình thường, con, cổ ngắn, gáy rộng phẳng, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn Người nữ, lùn,cổ ngắn, ngực gồ, kinh nguyệt, vú không phát triển, âm ñạo hẹp, nhỏ, trí tuệ phát triển Người nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, vô sinh, trí tuệ chậm phát triển Người nữ, buồng trứng, không phát triển, rối loạn kinh nguyệt, C Người mắc hội chứng Tớcnơ có biểu ñây: Chậm phát triển trí tuệ, thể phát triển không bình thường, con, cổ ngắn, gáy rộng phẳng, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài dày, ngón tay ngắn Người nữ, lùn,cổ ngắn, ngực gồ, kinh nguyệt, vú không phát triển, âm ñạo hẹp, nhỏ, trí tuệ phát triển Người nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, vô sinh, trí tuệ chậm phát triển Người nữ, buồng trứng, không phát triển, rối loạn kinh nguyệt, B Người mắc hội chứng 3X có biểu ñây: Chậm phát triển trí tuệ, thể phát triển không bình thường, con, cổ ngắn, gáy rộng phẳng, khe mắt xếch, lông mi ngắn thưa, lưỡi dài Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Câu 22 A) B) C) D) ðáp án Câu 23 A) B) C) D) ðáp án Câu 24 A) B) dày, ngón tay ngắn Người nữ, lùn,cổ ngắn, ngực gồ, kinh nguyệt, vú không phát triển, âm ñạo hẹp, nhỏ, trí tuệ phát triển Người nam, chân tay dài, tinh hoàn nhỏ, vô sinh, trí tuệ chậm phát triển Người nữ, buồng trứng, không phát triển, rối loạn kinh nguyệt, D Ở người rối loạn phân ly cặp NST 18 lần phân bào tế bào sinh tinh tạo ra: Tinh trùng NST 18(chỉ có NST, NST 18) tinh trùng bình thường (23 NST với NST 18) hai tinh trùng thừa NST 18 (24 NST với NST 18) tinh trùng thiếu NST 18 (22 NST, thiếu NST 18) tinh trùng thừa 1NST 18 (24 NST, thừa NST 18) tinh trùng bất thường, thừa NST 18 (24 NST, thừa NST 18) C Ở người rối loạn phân ly cặp NST 21 lần phân bào tế bào tế bào sinh tinh tạo ra: tinh trùng bình thường tinh trùng thừa NST 21 tinh trùng thiếu NST 21 tinh trùng bình thường tinh trùng bình thường, tinh trùng thừa NST 21 tinh trùng thiếu NST 21 tinh trùng bất thường C Ở người rối loạn phân ly cặp NST 13 lần phân bào trình giảm phân tế bào sinh trứng dẫn ñến xuất hiện: trứng bình thường trứng bất thường mang 22 NST, thiếu NST 13 trứng bất thường mang 22 NST, thừa NST 13 Ba khả ñều xảy -D Một người mang NST có 45 NST với NST giới tính X, người này: Người nam mắc hội chứng Claiphentơ Người nữ mắc hội chứng Claiphentơ Người nam mắc hội chứng Tớcnơ Người nam mắc hội chứng Tớcnơ D Một cặp vợ chồng sinh ñứa mắc hội chứng ðao, sở tế bào học trường hợp là: Sự rối loạn phân ly cặp NST 21 xảy tế bào sinh trứng người mẹ làm xuất trứng bất thường mang 24 NST với NST 21 ñược thụ tinh tinh trùng bình thường thường bố Sự rối loạn phân ly cặp NST 21 xảy tế bào sinh tinh người bố làm xuất tinh trùng bất thường mang 24 NST với NST 21 ñược thụ tinh Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu 25 A) B) C) D) ðáp án Câu 26 A) B) C) D) ðáp án Câu 27 A) B) C) D) ðáp án Câu 28 A) B) C) D) ðáp án Câu 29 A) B) C) D) ðáp án Câu 30 A) B) trứng bình thường mẹ Do mẹ lớn tuổi nên tế bào bị lão hoá làm phân ly NST 21 dễ bị rối loạn A B ñúng -D Hội chứng Claiphentơ hội chứng có ñặc ñiểm NST tế bào sinh dưỡng thể sau: 47, XXX 45, XO 47, +21 47, XXY D Hội chứng ðao hội chứng có ñặc ñiểm NST tế bào sinh dưỡng thể sau: 47, XXX 45, XO 47, +21 47, XXY C Hội chứng Tớcnơ hội chứng có ñặc ñiểm NST tế bào sinh dưỡng thể sau: 47, XXX 45, XO 47, +21 47, XXY B ðặc ñiểm phổ biến hội chứng liên quan ñến bất thường số lượng NST người: Chậm phát triển trí tuệ Bất thường bẩm sinh ñầu, mặt , nội tạng Vô sinh Tất ñều ñúng -D Sự rối loạn phân ly cặp NST giới tính mẹ có khả làm xuất trường hợp bất thường NST sau: XXX; XXY XXX; OX; OY XXX; OX; OY; XXY XXX; OX C Sự rối loạn phân ly cặp NST giới tính bố có khả làm xuất trường hợp bất thường NST sau: XXX OX Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu 31 A) B) C) D) ðáp án Câu 32 A) B) C) D) ðáp án Câu 33 A) B) C) D) ðáp án Câu 34 A) B) C) D) ðáp án Câu 35 A) B) C) D) ðáp án OY XXY C Sự rối loạn phân ly lần phân bào cặp NST giới tính tế bào sinh tinh người bố cho loại giao tử mang NST giới tính sau: Giao tử NST giới tính giao tử mang NST XX Giao tử NST giới tính giao tử mang NST XY Giao tử mang NST XX giao tử mang NST YY Giao tử không mang NST giới tính giao tử mang NST giới tính XX YY B ðể cho tinh trùng người mang NST giới tính XX, rối loạn phân ly NST giới tính phải xảy ra: Ở kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Ở kỳ sau lần phân bào giảm phân Ở kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Ở kỳ sau lần phân bào giảm phân D ðể cho tinh trùng người mang NST giới tính YY, rối loạn phân ly NST giới tính phải xảy ra: Ở kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Ở kỳ sau lần phân bào giảm phân Ở kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Ở kỳ sau lần phân bào giảm phân D ðể cho tinh trùng người mang NST giới tính XY, rối loạn phân ly NST giới tính phải xảy ra: Ở kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Ở kỳ sau lần phân bào giảm phân Ở kỳ ñầu lần phân bào giảm phân Ở kỳ sau lần phân bào giảm phân B Lý làm tỷ lệ trẻ mắc hội chứng ðao có tỷ lệ gia tăng theo tuổi mẹ, ñặc biệt người mẹ 35 tuổi do: Tế bào bị lão hoá làm trình giảm phân tế bào sinh trứng không xảy Tế bào bị lão hoá làm phát sinh ñột biến gen Tế bào bị lão hoá làm cho phân ly NST dễ bị rối loạn Tất ñều ñúng C Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðỘT BIẾN NHÂN TẠO Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Các loại tác nhân vật lý ñây ñược sử dụng ñể gây ñột biến nhân tạo: Tia X, tia gamma, tia beta, chùm notron Tia tử ngoại Sốc nhiệt Tất ñều ñúng -D Trong chọn giống thực vật, việc chiếu xạ ñể gây ñột biến nhân tạo thường không ñược thực ở: hạt khô, hạt nảy mầm rễ hạt phấn, bầu nhuỵ ñỉnh sinh trưởng thân C Tia tử ngoại loại xạ: Có bước sóng ngắn từ 1000A0 ñến 4000A0 Không có khả xuyên sâu Gât ñột biến gen ñột biến NST Tất ñêu ñúng -D Cơ chế gây ñột biến loại tia phóng xạ: Cản trở hình thành thoi vô sắc Gây rối loạn phân li NST trình phân bào Kích thích ion hoá nguyên tử xuyên qua tổ chức tế bào sống ảnh hưởng ñến ADN, ARN Kích thích nguyên tử xuyên qua tổ chức tế bào sống ảnh hưởng ñến AND, ARN C Cơ chế tác dụng Cônsixin việc gây ñột biến ña bội: Kích thích nguyên tử xuyên qua tổ chức tế bào sống Kích thích ion hoá nguyên tử xuyên qua tổ chức tế bào sống Cản trở hình thành thoi vô sắc Làm rối loạn phân ly NST trình phân bào C Lí khiến tia tử ngoại ñược dùng ñể xử lí cho ñối tượng vi sinh vật, bào tử hạt phấn: Không có khả xuyên sâu Không có khả ion hoá nguyên tử xuyên qua cá tổ chức tế bào sống Không gây ñột biến A B ñúng B Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án Câu 13 A) B) Tia phóng xạ tia tử ngoại ñều có khả năng: Gây ñột biến gen Gây ñột biến NST Gây ñột biến gen ñột biến NST Gây ñột biến cấu trúc NST C ðể gây ñột biến lên ñỉnh sinh trưởng thân, cành, người ta thường sử dụng tác nhân ñột biến: Chiếu tia tử ngoại Sốc nhiệt Chiếu tia phóng xạ Ngâm hoá chất C Khi chiếu tia phóng xạ ñể gây ñột biến nhân tạo: Tia phóng xạ ảnh hưởng trực tiếp ñến AND, ARN Tia phóng xạ ảnh hưởng gián tiếp ñến AND, ARN thông qua tác ñộng lên phân tử nước tế bào Tia phóng xạ ảnh hưởng trực tiếp ñến AND, ARN gián tiếp thông qua tác ñộng lên phân tử nước tế bào Tia phóng xạ ảnh hưởng trực tiếp ñến AND, ARN gián tiếp thông qua tác ñộng lên phân tử protein C Cơ chế gây ñột biến 5-brôm uraxin (5BU) AND: Biến ñổi cặp G-X thành cặp A-T X-G Biến ñổi cặp A-T thành cặp G-X Biến ñổi cặp G-X thành cặp A-T Biến ñổi cặp X-G thành cặp G-X B Cơ chế gây ñột biến Etylmêtal sunfonat (EMS) AND: Biến ñổi cặp G-X thành cặp A-T X-G Biến ñổi cặp A-T thành cặp G-X Biến ñổi cặp G-X thành cặp A-T Biến ñổi cặp X-G thành cặp G-X A Các tác nhân hoá học ñược sử dụng ñể gây ñột biến nhân tạo gây : ðột biến gen ðột biến NST ðột biến gen ñột biến NST ðột biến gen ñột biến cấu trúc NST C Cơ chế gây ñột biến 5-brôm uraxin (5BU) AND làm biến ñổi cặp AT thành cặp G-X do: 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống X 5BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống G Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) C) 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống G 5BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống X A Cơ chế gây ñột biến Etylmêtal sunforat (EMS) AND làm biến ñổi cặp G-X thành cặp T-A X-G do: Thay G T hay X Thay X T hay G Thay X A hay G Thay G A hay X A ðể gây ñột biến hoá học trồng người ta sử dụng cách: Ngâm hạt khô hạt ñang nảy mầm ñược dung dịch hoá chất có nồng ñộ thích hợp Tiêm dung dịch hoá chất vào bầu nhuỵ Quấn có tẩm dung dịch hoá chất vào ñỉnh sinh trưởng thân chồi Tất ñều ñúng -D Sự khác biệt quan trọng việc gây ñột biến tác nhân vật lí tác nhân hoá học là: Tác nhân hóa học gây ñột biến gen mà không gây ñột biến NST Tác nhân hoá học có khả gây ñột biến có tính chọn lọc cao Tác nhân hóa học gây ñột biến NST mà không gây ñột biến gen Tác nhân hóa học sử dụng thuận lợi vật nuôi B Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp chọn giống ñây ñược sử dụng phổ biến: Nuôi cấy mô Kĩ thuật cấy gen Gây ñột biến nhân tạo Lai giống C Trong chọn giống trồng, phương pháp chọn giống ñây ñược sử dụng: Tạo thể ña bội cách sử dụng côsixin Phối hợp tia phóng xạ với hoá chất Phối hợp ñột biến với lai giống Tất ñều ñúng -D Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp chọn giống ñây ñược sử dụng phổ biến: Phương pháp gây ñột biến Phối hợp tia phóng xạ với hoá chất phối hợp ñột biến với lai giống Phương pháp lai giống Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến D) ðáp án Câu 20 A) B) C) D) ðáp án Câu 21 A) B) C) D) ðáp án Tất ñều ñúng C Phương pháp gây ñột biến chọn giống ñược sử dụng hạn chế số nhóm ñộng vật bậc thấp ñộng vật bậc cao có ñặc ñiểm: Hệ thần kinh phát triển có ñộ nhạy cảm cao Cơ quan sinh dục nằm sâu thể Phản ứng nhạy dễ chết xử lí tác nhân lí hoá Tất ñều ñúng -D Trong chọn giống trồng, ñể tăng hiệu người ta sử dụng phương pháp: Sử dụng cônsixin ñể tạo giống ña bội Phối hợp tia phóng xạ với hoá chất Phối hợp ñột biến với lai giống B C ñúng -D Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến HÓA THẠCH VÀ SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN ðỊA CHẤT Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) ðể nghiên cứu lịch sử phát triển sinh vật người ta dựa vào: Các hoá thạch Di tích sinh vật sống thời ñại trước ñã ñể lại lớp ñất ñá Mối quan hệ loài phân loại loài tự hiên A B ñúng -D Hoá thạch ? Di tích sinh vật sống thời ñại trước ñã ñể lại lớp băng Di tích sinh vật sống ñể lại thời ñại trước ñã ñể lại lớp ñất sét Di tích sinh vật sống ñể lại thời ñại trước ñã ñể lại lớp ñất ñá Di tích phần cứng sinh vật xương, vỏ ñá vôi ñược giữ lại ñất C Bình thường ñộng vật ,thực vật bị chết, tượng xảy phổ biến Phần mềm thể bị vi khuẩn phân huỷ,chỉ có phần cứng xương, vỏ ñá vôi giữ lại ñất Toàn thể sinh vật bị phân huỷ Cơ thể sinh vật hoá ñá Cơ thể sinh vật ñược bảo tồn nguyên vẹn A Quá trình hoá thạch sinh vật diễn theo cách thức phổ biến sau: Cơ thể sinh vật ñược ướp băng bảo vệ nguyên vẹn Cơ thể sinh vật ñược cát, bùn, ñất sét bao phủ, sau ñó phần mềm bị phân huỷ,các chất khoáng tới lấp vào chỗ trống ñúc thành sinh vật ñá giống với sinh vật trước Cơ thể sinh vật ñược phủ kín nhựa hổ phách giữ nguyên hình dạng màu sắc Phần mềm thể liền bị phân huỷ,chỉ có phần cứng xương,vỏ ñá vôi ñược giữ lại ñất B Trong trường hợp thể ñộng vật ñược bảo vệ nguyên vẹn? Sinh vật hình thành hoá thạch Cơ thể sinh vật ñược ướp băng Cơ thể sinh vật ñược phủ kín nhựa hổ phách Không có sinh vật ñược bảo toàn nguyên vẹn B ðối với dạng hoa thạch sinh vật,di tích thu ñược thường Cơ thể sinh vật nguyên vẹn Chỉ phần thể Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) Cơ thể sinh vật giữ nguyên hình dạng,mau sắc Cơ thể sinh vật ñược bảo vệ toàn vẹn B Ý nghĩa việc nghiên cứu sinh vật hoá thạch là: Suy ñoán lịch sử xuất hiện,phát triển diệt vong chúng Suy ñược tuổi ñất chứa chúng Tài liệu nghiên cứu lịch sử vỏ ñất Tất ñều ñúng -D Nội dung ñây ý nghĩa việc nghiên cứu sinh vật hoá thạch: Suy ñoán lich sử xuất hiện, phát triển diệt vong chúng Suy ñược tuổi lớp ñất chứa chúng Nghiên cứu ADN sinh vật hoá thạch Tài liệu nghiên cứu lịch sử vỏ ñất C ðể xác ñịnh tuổi lớp ñất hoá thạch tương ñối người ta vào: Lượng sản phẩn phân rã nguyên tố phóng xạ ðánh giá trực tiếp thời gian phân rãcủa nguyên tố uran(Ur) Lượng sản phẩm phân rã nguyên tố cacbon phóng xạ ðặc ñiểm ñịa chất lớp ñất C ðể xác ñịnh tuổi lớp ñất người ta thường vào: Lượng sản phẩm phân rã nguyên tố phóng xạ ðánh giá trực tiếp thời gian phân rã nguyên tố uran Lượng sản phẩm phân rã nguyên tố phóng xạ ðặc ñiểm ñịa chất lớp ñất dạng hóa thạch ñó A Việc xác ñịnh tuổi lớp ñất hay hoá thạch phương pháp ño sản phẩm phân rã cacbon phóng xạ xác ñịnh tuổi với mức xác: Vài trăm năm Vài trăm ngàn năm Vài triệu năm Vài chục ngàn năm A Việc xác ñịnh tuổi lớp ñất phương pháp ño sản phẩm phân rãcủa uran235 phóng xạ cho phép xác ñịnh tuổi với mức xác: Vài trăm năm Vài trăm ngàn năm Vài triệu năm Vài chục ngàn năm Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðáp án Câu13 A) B) C) D) ðáp án Câu14 A) B) C) D) ðáp án Câu15 A) B) C) D) ðáp án Câu16 A) B) C) D) ðáp án Câu17 A) B) C) D) ðáp án Câu18 A) C Sự phân rã nguyên tố phóng xạ có ñặc ñiểm ñể cho phép xác ñịnh tuổi lớp ñất hay hoá thạch? Quá trình phân rã nguyên tố phóng xạ diễn thiên nhiên với tốc ñộ nhanh, phụ thuộc vào ñiều kiện ngoại cảnh Quá trình phân rã nguên tố phong xạ diễn thiên nhiên với tốc ñộ ñều ñặn Quá trình phân rã nguên tố phong xạ diễn thiên nhiên với tốc ñộ ñều ñặn, không phụ thuộc vào ñiều kiện ngoại cảnh Quá trình phân rã nguên tố phong xạ diễn thiên nhiên không phụ thuộc vào ñiều kiện ngoại cảnh C Chu kỳ phân rã C14 là: 5.700 năm 10.500 năm 1triệu năm 570 năm A Sau biết ñược chu kỳ bán rã nguyên tố phóng xạ, ñể xác minh tuổi hoá thạch cần phân tích gì: Phân tích lượng nguyên tố phóng xạ có hoá thạch Phân tích sản phẩm phẩn rã nguyên tố phóng xạ mẫu hoá thạch Phân tích lượng nguyên tố phóng xạ có hoá thạch lượng sản phẩm phân rã nguyên tốphóng xạ mẫu hoá thạch Phân tích lượng nguyên tố phóng xạdo hoá thạch thải lớp ñất chung quanh C Lượng nguyên tố phóng xạ C12 C14 có mặt thể thực vậtvà ñộng vật hoá thạch có nguồn gốc từ: Hấp thu từ lớp ñất ñá chung quanh sau biến thành hoá thạch Quá trình dinh dưỡng Có mặt xương hoá thạch Do phần mền sinh vật giải phóng bị phân rã B Việc phân ñịnh mốc thời gian lịch sử ñất ñược vào : Xác ñịnh tuổi lớp ñất hoá thạch Những biến ñổi lớn ñịa chất khí hậu ðộ phân rã nguyên tố phóng xạ ðặc ñiểm hoá thạch B Phát biểu ñây nguyên nhân gây biến ñộng khí hậu ñịa chất không ñúng: Sự phát triển băng hà nhân tố ảnh hưởng mạnhtới khí hậu ,khí hậu lạnh tương ứng với phát triển băng hà Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến B) C) D) ðáp án Câu19 A) B) C) D) ðáp án Câu20 A) B) C) D) ðáp án Câu21 A) B) C) D) ðáp án Câu22 A) B) C) D) ðáp án Câu23 A) B) C) D) ðáp án Câu24 A) B) Mặt ñất bị nâng nên hay sụp xuống ñó biển rút xa tiến sâu vào ñất liền Các ñại lục dịch chuyển theo nhiều hướng làm thay ñổi phân bố ñất liền Chuyển ñộng tạo núi thường làm xuất dãy núi lớn,kèm theo ñộng ñất núi lửa Ảnh hưởng ñến phân bố lại ñại lục ñại dương C Các chuyển ñộng tạo dẫn ñến kết : Xuất dãy núi lớn làm ảnh hưởng tới phân hoá khí hậu duyên hải ấm khí hậu lục ñịa khô Kèm theo ñộng ñất núi lửa làm cho sinh vật bị tiêu diệt hành loạt Ảnh hưởng tới phân bố ñại lục ñại ñương Tất ñều ñúng -D Nhận xét ñây ảnh hưởng phân bố ñại lục ñại dương ñúng: Làm cho sinh vật bị têu diệt hoàn loạt Ảnh hưởng mạnh tới khí hậu,khí hậu mạnh ñại dương chiếm ưu ðại dương chiếm ưu khí hậu ấm ẩm Dẫn ñến hình thành dãy núi lớn gây kèm ñộng ñất núi lửa C Nhật xét ñây ảnh hưởng phân bố ñại lục ñại dương ñúng: ðại lục chiếm diện tích lớn nội ñịa hình tànhvùng khí hậu khô, nóng lạnh chênh lệch Làm cho sinh vật bị têu diệt hoàn loạt Ảnh hưởng mạnh tới khí hậu,khí hậu mạnh ñại dương chiếm ưu Dẫn ñến ñộng ñất núi lửa A Nguyên nhân dẫn ñến phân bố ñại lục ñại dương Do chuyển ñộng tạo núi Do di chuyển theo chiều ngang Do mặt ñất nâng nên sụp xuống Tất ñều ñúng -D Mặt ñất nâng nên sụp xuống dẫn ñến kết quả: Biển rút xa tiến sâu vào ñất liền Khí hậu chuyển từ nóng sang lạnh ngược lại Phân bố lại ñất liền Gây ñộng ñất núi lửa A Thứ tự ñây ñại hợp lý: Cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh Thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh ,trung sinh , tân sinh Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu25 A) B) C) D) ðáp án Câu26 A) B) C) D) ðáp án Cổ sinh , nguyên sinh , thái cổ,trung sinh , tân sinh Nguyên sinh, thái cổ, cổ sinh , trung sinh , tân sinh B Các nhà khoa học ñã phân chia lịch sử ñất thành ñại trên: Những biến cố lớn ñịa chất, khì hậu hoá thạch ñiển hình ðặc ñiểm di tích hoá thạch Sự phân bố lại ñại lục ñại dương Các thời kỳ băng hà A Các nhà khoa học ñã dặt tên cho kỷ ñại : Tên ñịa phương ñấy lần ñầu tiên người ta ñã nghiên cứu lớp ñất thuộc kỷ ñó ðặc ñiểm di tích hoá thạch Tên loại ñá ñiển hình cho lớp ñất thuộc kỷ ñó A C ñúng -D Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến [...]... ñại là hợp lý: Cổ sinh, thái cổ, nguyên sinh, tương sinh ,tân sinh Thái cổ,nguyên sinh , cổ sinh ,trung sinh , tân sinh Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu25 A) B) C) D) ðáp án Câu26 A) B) C) D) ðáp án Cổ sinh , nguyên sinh , thái cổ,trung sinh , tân sinh Nguyên sinh, thái cổ, cổ sinh , trung sinh , tân sinh B Các nhà khoa học ñã phân chia... gây ñột biến bằng tác nhân vật lí và tác nhân hoá học là: Tác nhân hóa học gây ra ñột biến gen mà không gây ñột biến NST Tác nhân hoá học có khả năng gây ra các ñột biến có tính chọn lọc cao hơn Tác nhân hóa học gây ra ñột biến NST mà không gây ñột biến gen Tác nhân hóa học có thể sử dụng thuận lợi ở vật nuôi B Trong chọn giống vi sinh vật, phương pháp chọn giống nào dưới ñây ñược sử dụng phổ biến: Nuôi... Biến ñổi cặp G-X thành cặp A-T hoặc X-G Biến ñổi cặp A-T thành cặp G-X Biến ñổi cặp G-X thành cặp A-T Biến ñổi cặp X-G thành cặp G-X A Các tác nhân hoá học ñược sử dụng ñể gây ñột biến nhân tạo chỉ gây ra : ðột biến gen ðột biến NST ðột biến gen và ñột biến NST ðột biến gen và ñột biến cấu trúc NST C Cơ chế gây ñột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên AND làm biến ñổi cặp AT thành cặp G-X là do: 5BU có. .. Không có sinh vật nào ñược bảo toàn nguyên vẹn B ðối với các dạng hoa thạch của sinh vật,di tích thu ñược thường là Cơ thể sinh vật nguyên vẹn Chỉ là từng phần của cơ thể Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu 7 A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A)... sinh vật, bào tử và hạt phấn: Không có khả năng xuyên sâu Không có khả năng ion hoá các nguyên tử khi xuyên qua cá tổ chức tế bào sống Không gây ñột biến A và B ñúng B Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến Câu 7 A) B) C) D) ðáp án Câu 8 A) B) C) D) ðáp án Câu 9 A) B) C) D) ðáp án Câu 10 A) B) C) D) ðáp án Câu 11 A) B) C) D) ðáp án Câu 12 A) B) C) D) ðáp án. .. vừa giống X 5BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống G Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến C) D) ðáp án Câu 14 A) B) C) D) ðáp án Câu 15 A) B) C) D) ðáp án Câu 16 A) B) C) D) ðáp án Câu 17 A) B) C) D) ðáp án Câu 18 A) B) C) D) ðáp án Câu 19 A) B) C) 5BU có cấu tạo vừa giống T vừa giống G 5BU có cấu tạo vừa giống A vừa giống X A Cơ chế gây ñột biến của Etylmêtal... tế bào sinh trứng không xảy ra Tế bào bị lão hoá làm phát sinh ñột biến gen Tế bào bị lão hoá làm cho sự phân ly NST dễ bị rối loạn Tất cả ñều ñúng C Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến ðỘT BIẾN NHÂN TẠO Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án Câu 6 A) B) C) D) ðáp án Các... ngoại ñều có khả năng: Gây ñột biến gen Gây ñột biến NST Gây ñột biến gen và ñột biến NST Gây ñột biến cấu trúc NST C ðể gây ñột biến lên ñỉnh sinh trưởng của thân, cành, người ta thường sử dụng tác nhân ñột biến: Chiếu tia tử ngoại Sốc nhiệt Chiếu tia phóng xạ Ngâm hoá chất C Khi chiếu tia phóng xạ ñể gây ñột biến nhân tạo: Tia phóng xạ ảnh hưởng trực tiếp ñến AND, ARN Tia phóng xạ ảnh hưởng gián tiếp... hợp ñột biến với lai giống B và C ñúng -D Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 http://ebook.here.vn – Thư viện sách trực tuyến HÓA THẠCH VÀ SỰ PHÂN CHIA THỜI GIAN ðỊA CHẤT Câu 1 A) B) C) D) ðáp án Câu 2 A) B) C) D) ðáp án Câu 3 A) B) C) D) ðáp án Câu 4 A) B) C) D) ðáp án Câu 5 A) B) C) D) ðáp án Câu 6 A) B) ðể nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh vật người ta dựa vào: Các hoá thạch Di tích của sinh vật... phân huỷ,chỉ có phần cứng như xương, vỏ ñá vôi giữ lại trong ñất Toàn cơ thể sinh vật sẽ bị phân huỷ Cơ thể sinh vật có thể hoá ñá Cơ thể sinh vật ñược bảo tồn nguyên vẹn A Quá trình hoá thạch của sinh vật diễn ra theo cách thức phổ biến như sau: Cơ thể sinh vật ñược ướp trong băng và bảo vệ nguyên vẹn Cơ thể sinh vật ñược cát, bùn, ñất sét bao phủ, sau ñó phần mềm bị phân huỷ,các chất khoáng tới lấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm về đột biến sinh học 12 có đáp án, Bài tập trắc nghiệm về đột biến sinh học 12 có đáp án,

Từ khóa liên quan