0

mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và í thức và sự vận dụng của đảng ta trong thực tiễn cách mạng việt nam hiện nay

25 3,850 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2016, 15:49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI PHÒNG SAU ĐẠI HỌC ===== o0o ===== TIÓU LUËN triÕt häc MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY Người hướng dẫn khoa học : TS Vi Thái Lang Học viên : Trần Thị Ngọc Hân Lớp : K18 - Lý luận văn học Hà Nội - 2015 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Sau hoàn thành, luận văn phải đạt mục đích là: Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận luận văn mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Phương pháp nghiên cứu luận văn phương pháp phép biện chứng với quan điểm: lịch sử, cụ thể, toàn diện phát triển NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1.1 Vật chất 1.1.1 Quan điểm nhà triết học tâm vật trước Mác 1.1.2 Quan điểm Các Mác Ăngghen .3 1.1.3 Quan điểm V I Lênin 1.2 Ý thức .5 1.2.1 Quan điểm nhà triết học tâm vật trước Mác 1.2.2 Quan điểm triết học Mác – Lênin .6 1.3 Mối quan hệ vật chất ý thức CHƯƠNG II: SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 13 Tôn trọng khách quan 13 KẾT LUẬN .21 TÀI LIỆU THAM KHẢO .22 LỜI NÓI ĐẦU Lí chọn đề tài Những thành tựu công đổi nước ta thời gian qua tạo lực mới, bên bên để bước vào thời kỳ phát triển Nhiều tiền đề cần thiết cho công công nghiệp hoá đại hoá đất nước tạo Quan hệ nước ta với nước giới mở rộng hết Khả giữ vững độc lập tự chủ hội nhập với cộng đồng giới tăng thêm Cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh với trình độ ngày cao, thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế đời sống xã hội Các nước có hội phát triển Tuy nhiên ưu vốn, công nghệ, thị trường thuộc nước phát triển, khiến cho nước chậm phát triển phát triển đứng trước thử thách to lớn Nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực thử thách to lớn gay gắt điểm xuất phát thấp, lại môi trường cạnh tranh gay gắt, bên cạnh gặp phải chống phá liệt chủ nghĩa đế quốc lực thù địch Trước tình hình đó, với xu phát triển thời đại Đảng nhà nước ta cần liên tục tiến hành đẩy mạnh công đổi toàn diện đất nước, đổi kinh tế trung tâm, xây dựng Đảng then chốt xây dựng văn hoá tảng tinh thần xã hội Chính vậy, tìm hiểu mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức giúp Đảng ta vận dụng vào việc giải vấn đề thực tiễn đặt góp phần thực thành công nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc tình hình Với ý nghĩa định chọn đề tài: “Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Sự vận dụng Đảng thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn nay" 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Sau hoàn thành, luận văn phải đạt mục đích là: + Làm rõ vấn đề lý luận chung mqh vật chất ý thức + Thấy vận dụng Đảng ta thực tiễn CMVN giai đoạn - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Khái quát vài nét vấn đề chung mqh vật chất ý thức + Phân tích để thấy vận dụng Đảng ta thực tiễn CMVN giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Mối quan hệ biện chứng vật chất - ý thức vận dụng Đảng thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn + Phạm vi nghiên cứu: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Sự vận dụng Đảng thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận luận văn mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Phương pháp nghiên cứu luận văn phương pháp phép biện chứng với quan điểm: lịch sử, cụ thể, toàn diện phát triển Ngoài luận văn sử dụng phương pháp: phân tích tổng hợp, diễn dịch quy nạp, đối chiếu so sánh 3 NỘI DUNG CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 1.1 Vật chất Vật chất phạm trù triết học Trong lịch sử tư tưởng triết học, xung quanh vấn đề diễn đấu tranh liệt trường phái triết học, phản ánh đối lập nguyên tắc chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm, chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật trước 1.1.1 Quan điểm nhà triết học tâm vật trước Mác Các nhà triết học tâm, tâm khách quan tâm chủ quan buộc phải thừa nhận tồn vật, tượng giới lại phủ nhận đặc trưng “tự thân tồn tại” chúng, phủ nhận đặc tính khách quan vật chất, dựa vào lực lượng tinh thần để giải thích giới Các nhà triết học vật trước Mác thừa nhận tồn khách quan giới vật chất, bác bỏ vai trò sáng tinh thần, thượng đế, họ lấy thân giới tự nhiên để giải thích tự nhiên, lấy thực khác quan để giải thích giới vật chất song họ lại đồng vật chất với hình dạng cụ thể vật thể 1.1.2 Quan điểm Các Mác Ăngghen C Mác Ph Ăngghen đấu tranh chống chủ nghĩa tâm, thuyết bất khả tri phê phán chủ nghĩa vật siêu hình, máy móc nêu quan điểm đối lập vật chất ý thức, cần phải phân biệt rõ vật chất với tính cách phạm trù triết học với thân vật, tượng cụ thể giới vật chất 4 1.1.3 Quan điểm V I Lênin Kế thừa tư tưởng thiên tài đó, V I Lênin bảo vệ phát triển quan niệm vật biện chứng vật chất đưa định nghĩa tiếng hoàn chỉnh phạm trù vật chất: "Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chúng chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc vào cảm giác" (V I Lênin, toàn tập, Nxb Tiến bộ, M 1981, tập 18, tr 151) Lênin rõ rằng, để định nghĩa vật chất, làm theo cách thông thường quy khái niệm cần định nghĩa sang khái niệm khác rộng khái niệm vật chất khái niệm rộng Để định nghĩa vật chất, Lênin đối lập vật chất với ý thức, hiểu vật chất thực khách quan đem lại cho người cảm giác, vật chất tồn độc lập cảm giác, với ý thức, cảm giác, ý thức phụ thuộc vào vật chất, phản ánh vật chất Lênin nhấn mạnh rằng, phạm trù triết học dùng để “Đặc tính vật chất mà chủ nghĩa vật triết học gắn liền với việc thừa nhận đặc tính - đặc tính tồn với tư cách thực khách quan, tồn ý thức chúng ta” (V I Lênin, toàn tập, Nxb Tiến bộ, M 1981, tập 18, tr 321) Khi định nghĩa “vật chất phạm trù triết học” Lênin mặt muốn rõ vật chất khái niệm rộng nhất, rộng vô hạn muốn phân biệt vật chất với tư cách phạm trù triết học, kết khái quát trừu tượng hoá, với dạng vật chất cụ thể tồn cảm tính Vật chất với tư cách phạm trù triết học đặc trưng cụ thể cảm nhận Lênin cho vật chất vốn tự không sinh tiêu diệt được, tồn bên không lệ thuộc vào cảm giác, ý thức người 5 Định nghĩa vật chất Lênin khẳng định câu trả lời chủ nghĩa vật hai mặt vấn đề triết học, phân biệt nguyên tắc chủ nghĩa tâm chủ quan chủ nghĩa tâm khách quan thuyết biết Hơn nữa, Lênin khẳng định “ vật chất ….được cảm giác chúng chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn không lệ thuộc vào cảm giác" Khẳng định vậy, mặt Lênin muốn nhấn mạnh tính thứ vật chất, vai trò định ý thức, mặt khác khẳng định phương pháp khả nhận thức khách quan người Điều không phân biệt chủ nghĩa vật vói chủ nghĩa tâm, với thuyết biết mà phân biệt chủ nghĩa vật với nhị nguyên luận Như vậy, thấy rằng, định nghĩa vật chất Lênin định nghĩa toàn diện triệt để, giải đáp hai mặt vấn đề triết học lập trường chủ nghĩa vật biện chứng, đồng thời khắc phục lý thuyết siêu hình, hẹp hòi quan niệm vật chất chủ nghĩa vật cũ Định nghĩa vật chất Lênin giúp xác định rõ vật chất đời sống xã hội, có ý thức trực tiếp định hướng khoa học tự nhiên, giúp khoa học tự nhiên ngày sâu vào nghiên cứu đa dạng cụ thể vật chất giới vi mô Nó giúp có thái độ khách quan đòi hỏi phải xuất phát từ thực tế khách quan suy nghĩ hành động 1.2 Ý thức Cũng vật chất, có nhiều quan niệm ý thức theo trường phái khác 1.2.1 Quan điểm nhà triết học tâm vật trước Mác Chủ nghĩa tâm cho ý thức thực thể nhất, có trước, tồn vĩnh viễn nguyên nhân sinh chi phối tồn biến đổi giới vật chất Chủ nghĩa vật trước Mác phủ nhận tính chất siêu tự nhiên ý thức, tinh thần Họ tìm nguồn gốc ý thức giới vật chất, họ lại coi ý thức vật chất, không thấy khác biệt chất vật chất ý thức, cho ý thức thuộc tính phổ biến dạng vật chất Tất quan điểm sai lầm giai cấp thống trị dùng làm sở lý luận, công cụ để nô dịch tinh thần quần chúng nhân dân 1.2.2 Quan điểm triết học Mác – Lênin Đứng vững quan điểm lập trường vật với phương pháp biện chứng triết học Mác -Lênin khẳng định ý thức đặc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, ý thức phản ánh giới khách quan vào óc người thông qua lao động ngôn ngữ Mác nhấn mạnh tinh thần, ý thức chẳng qua vật chất di chuyển vào óc người cải biến Óc người khí quan vật chất ý thức Ý thức chức óc người Mối quan hệ óc người hoạt động bình thường ý thức tách rời Tất quan niệm tách rời đồng ý thức với óc người dẫn đến quan điểm tâm thần bí vật tầm thường Ý thức chức óc người hoạt động bình thường Chủ nghĩa vật biện chứng, sở nhận thức đắn nguồn gốc tự nhiên xã hội đời ý thức nắm vững lý thuyết phản ánh luận giải cách khoa học chất ý thức Vật chất ý thức hai tượng chung giới thực, khác chất, chúng có mối liên hệ không tách rời Do vậy, muốn hiểu chất ý thức cần xem xét mối quan hệ qua lại với vật chất, mà chủ yếu đời sống thực có tính thực tiễn người Bản chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, trình phản ánh tích cực, sáng tạo thực khách quan óc người Như vậy, xem xét ý thức từ mặt thể luận, ý thức "hình ảnh" thực khách quan óc người Đối với người, ý thức vật chất thực, nghĩa tồn thực Nhưng cần phân biệt chúng có khác nhau, đối lập chất: vật chất thực khách quan; ý thức thực chủ quan Ý thức phản ánh giới khách quan, ý thức vật, mà "hình ảnh" vật óc người Ý thức tồn phi cảm tính, đối lập với đối tượng vật chất mà phản ánh tồn cảm tính Thế giới khách quan nguyên bản, tính thứ Còn ý thức sao, "hình ảnh" giới đó, tính thứ hai Ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan Về nội dung mà ý thức phản ánh khách quan, hình thức mà phản ánh chủ quan Ý thức vật chất bên "di chuyển" vào đầu óc người cải biến Ph Ăngghen rõ: "Trên thực tế, phản ánh hệ thống giới vào tư tưởng bị hạn chế mặt khách quan điều kiện lịch sử, mặt chủ quan đặc điểm thể chất tinh thần tác giả" (C Mác Ph Ăngghen, toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1994, tập 20, tr 57) Ý thức có đặc tính tích cực, sáng tạo gắn bó chặt chẽ với thực tiễn xã hội Đây đặc tính để phân biệt trình độ phản ánh ý thức người với trình độ phản ánh tâm lý động vật Ý thức kết phản ánh ngẫu nhiên, đơn lẻ, thụ động giới khách quan Trái lại, kết trình phản ánh có định hướng, mục đích rõ rệt Là tượng xã hội, ý thức hình thành, tồn phát triển gắn liền với hoạt động thực tiễn xã hội phong phú Thế giới không thoả mãn người người định biến đổi giới hoạt động thực tiễn đa dạng, phong phú Thông qua thực tiễn, người làm biến đổi giới qua chủ động khám phá sâu, rộng đối tượng phản ánh Ý thức phản ánh ngày sâu sắc, bước xâm nhập tầng chất, quy luật, điều kiện đem lại hiệu hoạt động thực tiễn Trên sở đó, thao tác tư trừu tượng đem lại tri thức để đạo hoạt động thực tiễn chủ động cải tạo giới thực, sáng tạo "thiên nhiên thứ hai" in đậm dấu ấn người Như vậy, sáng tạo đặc trưng chất ý thức Ý thức phản ánh thực khách quan vào óc người, song phản ánh đặc biệt, gắn liền với thực tiễn sinh động cải tạo giới khách quan theo nhu cầu người Từ kết nghiên cứu nguồn gốc chất ý thức cho thấy: Ý thức hình thức phản ánh cao riêng có óc người thực khách quan sở thực tiễn xã hội - lịch sử Tóm lại, ý thức thuộc tính phản ánh dạng vật chất đặc biệt óc người; nói cách khác, có người có ý thức Loài người xuất kết lịch sử vận động, phát triển lâu dài giới vật chất Cấu trúc hoàn thiện óc người tảng vật chất để ý thức hoạt động; với hoạt động thực tiễn đời sống xã hội phong phú tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ý thức hình thành không ngừng phát triển Không có óc người, hoạt động thực tiễn xã hội có ý thức Sáng tạo thuộc tính đặc trưng chất ý thức Sức sáng tạo ý thức tinh thần sức sáng tạo người thực tiễn khác chất biểu khác lực sáng tạo, khẳng định sức mạnh người nhận thức cải tạo giới 9 1.3 Mối quan hệ vật chất ý thức Vật chất ý thức hai tượng đối lập chất, chúng có mối quan hệ biện chứng, vai trò không ngang Lênin rằng, đối lập vật chất ý thức có ý nghĩa tuyệt đối phạm vi hạn chế, trường hợp này, giới hạn vấn đề nhận thức luận thừa nhận có trước caí có sau Ngoài giới hạn không nghi ngờ đối lập tương đối Tính tương đối đối lập vật chất ý thức thể qua mối quan hệ thực thể vật chất đặc biệt - óc người thuộc tính Các thành tựu khoa học tự nhiên đại chứng minh rằng, giới tự nhiên có trước người; vật chất có trước, ý thức có sau; vật chất tính thứ nhất, ý thức tính thứ hai Vật chất tồn khách quan, độc lập với ý thức nguồn gốc sinh ý thức Sự vận động giới vật chất yếu tố định đời vật chất có tư óc người Thế giới khách quan, mà trước hết chủ yếu hoạt động thực tiễn có tính xã hội - lịch sử loài người yếu tố định nội dung mà ý thức phản ánh Như vậy, để phân ranh giới giới, cần có đối lập tuyệt đối vật chất ý thức trả lời câu hỏi có trước, có sau định Không lẫn lộn hai đường lối triết học, lẫn lộn vật chất ý thức tương đối xét chúng nhân tố, mặt thiếu hoạt động ngời, đặc biệt hoạt động thực tiễn cải tạo giới người Bởi vì, ý thức cải biến vật, khả tự biến thành thực, thông qua hoạt động thực tiễn người, ý thức cải biến tự nhiên, thâm nhập vào vật, thực hoá mục 10 đích mà đề cho hoạt động Điều bắt nguồn từ tính phản ánh, sáng tạo xã hội ý thức nhờ tính mà có ngời có ý thức có khả cải biến thống trị tự nhiên, biến tự nhiên xa lạ thành tự nhiên trù phú sinh động, tự nhiên người Vì tính tương đối đối lập vật chất ý thức thể tính độc lập tương đối tính động ý thức Mặt khác đời sống người thống tách rời đời sống vật chất đời sống tinh thần nhu cầu tinh thần ngày phong phú đa dạng, nhu cầu vật chất bị nhu cầu tinh thần hoá Khẳng định tính tương đối đối lập vật chất ý thức nghĩa khẳng định hai nhân tố có vai trò đời sống hoạt động người Trái lại triết học Mác - Lênin khẳng định hoạt động người nhân tố vật chất ý thức có tác động qua laị song tác động diễn sở tính thứ nhân tố vật chất so với tính thứ hai nhân tố ý thức Trong hoạt động người nhu cầu vật chất xét đến cũng giữ vai trò định chi phối quy định mục đích hoạt động người nhân tố vật chất quy định khả nhân tố tinh thần tham gia hoạt động người, tạo điều kiện cho nhân tố tinh thần nhân tố tinh thần khác biến thành thực qua quy định mục đích, chủ trương biện pháp mà người đề cho hoạt động cách chọn lựa sửa chữa, bổ sung, cụ thể hoá mục đích chủ trương biện pháp Hoạt động nhận thức người hướng đến mục tiêu cải biến tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu sống, sống tinh thần người xét đến bị chi phối phụ thuộc vào việc thoả mãn nhu cầu vật chất điều kiện vật chất có Khẳng định vai trò sở định trực tiếp nhân tố vật chất Hơn hoạt động 11 người giới khách quan quy luật khách quan chi phối mà chủ động hướng theo đường có lợi ý thức người tạo đối tượng vật chất, thay đổi quy luật vận động Do đó, trình hoạt động người phải tuân theo quy luật khách quan thoả mãn mục đích chủ trương phạm vi hoàn cảnh cho phép Ý thức không tồn thụ động mà có tính độc lập tương đối tác động trở lại giới vật chất, thông qua hoạt động thực tiễn người, đạo hoạt động cải tạo giới thực theo nhu cầu người thông qua thực tiễn Theo dẫn C Mác: "Tư tưởng không thực hết, muốn thực tư tưởng, cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn " (C Mác Ph Ăngghen, toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tập 2, tr 211) Vai trò ý thức cải tạo giới khác nhau, tuỳ thuộc vào chất lượng phản ánh thực khách quan đắn sai lầm Ý thức phản ánh đắn thực khách quan, có tác dụng thúc đẩy hoạt động thực tiễn người Ý thức phản ánh không thực khách quan, mức độ định, kìm hãm hoạt động thực tiễn người cải tạo thực khách quan Sự tác động ý thức vật chất phải thông qua hoạt động người Con người dựa tri thức giới khách quan, hiểu biết quy luật khách quan, từ đề mục tiêu, phương hướng, biện pháp ý chí tâm cao để thực thắng lợi mục tiêu xác định Tính động, sáng tạo ý thức to lớn, vượt tính quy định tiền đề vật chất xác định, phải dựa vào điều kiện khách quan lực chủ quan chủ thể hoạt động Nếu quên điều lại rơi vào vũng bùn chủ nghĩa chủ quan, tâm, ý chí, phiêu lưu tất nhiên không tránh khỏi thất bại hoạt 12 động thực tiễn Nghiên cứu nắm vững nguồn gốc, chất ý thức, mối quan hệ vật chất - ý thức sở lý luận khoa học để khẳng định giới quan vật biện chứng, chống chủ nghĩa tâm chủ nghĩa vật siêu hình giải vấn đề triết học biết vận dụng linh hoạt lý luận khoa học vào hoạt động thực tiễn, giải đắn mối quan hệ khách quan - chủ quan đem lại hiệu hoát động thực tiễn Khẳng định tính độc lập vai trò to lớn ý thức tinh thần, thực chất để khẳng định vai trò to lớn người - chủ thể có ý thức Thế giới không thoả mãn người, người định biến đổi giới hành động Do thực chất, tồn đời sống xã hội có tính chất thực tiễn Con người tích cực hoạt động nhận thức cải tạo giới, ý thức trở thành tiền đề hình thành mặt chủ quan hoạt động với tính cách mặt đối lập với khách quan Biện chứng khách quan - chủ quan vấn đề mấu chốt mối quan hệ thực nhận thức cải tạo theo nhu cầu người với thân người - chủ thể hoạt động Con người lao động sáng tạo để trì sống với chất lượng ngày cao Qua đó, ý thức đầy đủ tồn đối diện, quy định hoạt động giới hạn sức mạnh thân Khi nhận thức hành động phải xuất phát từ thân vật, tượng thực tế khách quan, không xuất phát từ ý muốn chủ quan, không lấy ý muốn chủ quan làm sở định sách, không lấy ý chí áp đặt cho thực tế Nắm vững nguyên tắc khách quan đòi hỏi phải tôn trọng thật, tránh thái độ chủ quan, ý chí, nóng vội, định kiến, thiếu trung thực Yêu cầu nguyên tắc khách quan đòi hỏi phải tôn trọng quy luật khách quan hành động theo quy luật khách quan 13 CHƯƠNG II: SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đứng vững quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, triết học Mác Lênin thừa nhận có giói thống giới vật chất Vật chất ý thức có quan hệ biện chứng với Vật chất nguồn gốc ý thức, định ý thức, song ý thức có tác dụng trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn người Vì nguyên tắc phương pháp luận rút để định hướng cho hoạt động người là: Trong hoạt động thực tiễn nhận thức phải tôn trọng khách quan đồng thời phải phát huy cao độ tích tích cực, động sáng tạo nhân tố chủ quan Tôn trọng khách quan Tôn trọng khách quan tôn trọng vai trò định vật chất Điều đòi hỏi hoạt động nhận thức người phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy khách quan làm sở, cho hoạt động Điều có nghĩa người phải nhận thức và vận dụng cách đắn quy luật khách quan Mục đích, đường lối, chủ trương người đặt không xuất phát từ ý muốn chủ quan mà phải xuất phát từ thực khách quan, phải phản ánh nhu cầu tính tất yếu đời sống vật chất giai đoạn cụ thể Không lấy ý muốn chủ quan làm sách, không lấy tình cảm làm điểm xuất phát cho chiến lược sách lược cách mạng Nếu xuất phát từ ý muốn chủ quan, lấy ý chí áp đặt cho thực tế, lấy ảo tưởng thay cho thực mắc bệnh chủ quan ý chí Thực tiễn cách mạng Việt Nam, trước Đại hội Đảng lần thứ VI, bên cạnh thành tựu đạt được, phạm phải sai lầm như: Chúng ta nôn nóng, tách rời thực, vi phạm nhiều qui luật khách quan quan trọng qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính 14 chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Nóng vội cải tạo xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ kinh tế nhiều thành phần: có lúc đẩy mạnh trình mức xây dựng công việc nặng, trì lâu chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp, có nhiều chủ trương sai việc cải cách giá cả, tiền tệ, tiền lương… Tại Đại hội VI, Đảng tự phê bình cách nghiêm khắc, phân tích nguyên nhân tình hình khủng hoảng kinh tế xã hội, đề định hướng lớn xác định chủ trương đổi mới, đặc biệt đổi kinh tế, thực mục tiêu ba chương trình kinh tế lớn là: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất Hình thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, đổi chế quản lý kinh tế, sử dụng đắn quan hệ hàng hoá - tiền tệ Trong trình thực công đổi đất nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn, Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta đánh giá tình hình trị xã hội Việt Nam sau bốn năm thực đường lối đổi mới: Công đổi bước đầu hình thành kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước, nguồn lực sản xuất xã hội huy động tốt hơn, tốc độ lạm phát hạn chế bớt, đời sống vật chất tinh thần phận nhân dân có phần cải thiện So với trước mức khủng hoảng giảm bớt Sinh hoạt dân chủ xã hội ngày phát huy Tổng kết trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta rút học: "Mọi đường lối, chủ trương Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan" ( Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, 1991, tr 5.) Trong trình thực công đổi toàn diện đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam rút học kinh nghiệm: “ Đổi phải dựa vào nhân dân, lợi ích nhân dân, 15 phù hợp với thực tiễn sáng tạo” Đổi công cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để diễn tất lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội Do phải sáng tạo Sáng tạo phù hợp với qui luật khách quan, với thực tiễn cách mạng Việt Nam Sáng tạo không bảo thủ trì trệ Trong trình đổi mới, mặt Đảng ta coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để có sở kịp thời điều chỉnh bổ sung, phát triển đường lối cho phù hợp Mặt khác, Đảng coi trọng tìm tòi lựa chọn khâu đột phá làm chuyển biến tình hình Trong khẳng định đổi toàn diện đồng bộ, triệt để, Đảng ta nhấn mạnh trước hết phải đổi tư trị việc hoạch định đường lối sách đối nội, đối ngoại Không có đổi đổi khác Đảng ta tập trung trước hết vào việc đổi kinh tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế – xã hội, tạo tiền đề cần thiết vật chất, tinh thần để giữ vững ổn định trị, xây dựng củng cố niềm tin nhân dân, tạo điều kiện đổi lĩnh vực khác thắng lợi Trong đổi kinh tế, khâu trung tâm công đổi mới, Đảng ta nhấn mạnh “ thực quán lâu dài sách kinh tế nhiều thành phần” phải củng cố tăng cường kinh tế nhà nước để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, với kinh tế tập thể làm tảng cho kinh tế quốc dân tăng trưởng kinh tế phải gắn với tiến công xã hội Nhờ góp phần làm chuyển biến tình hình tạo điều kiện cho phát triển nghiệp đổi Hiện nay, thực trạng trình độ lực lượng sản xuất nước ta thấp, sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội chưa đầy đủ, đời sống nhân dân chưa cao, chưa khai thác hết tiềm đất nước việc Đảng chủ trương thực đường lối kinh tế: “ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng nề kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan 16 hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu bền vững; tăng trưởng kinh tế liền với phát triển văn hoá, bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần nhân dân, thực tiến công xã hội, bảo vệ cải thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H 2001, tr.89) thực quán, lâu dài thực sách phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm phát huy tối ưu nhân tài, vật lực, trí tuệ tiềm tàng, nhằm tạo chuyển hoá chất toàn đời sống xã hội để đáp ứng nhu cầu mà thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt vấn đề có tính qui luật nhận thức tổ chức thực nhằm cải tạo xã hội tất lĩnh vực Khi có mục đích, đường lối chủ trương phải tổ chức lực lượng vật chất để thực Mục đích, đường lối chủ trương thuộc lĩnh vực tư tưởng Tự thân tư tưởng giải vấn đề mà phải thông qua hoạt động thực tiễn người Mác viết: "Tư tưởng không thực hết, muốn thực tư tưởng, cần có người sử dụng lực lượng thực tiễn" ( C Mác Ph Ăngghen, toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995, tập 2, tr 211) Mặt khác thực tiễn đặt nhiệm vụ để người giải thân sản sinh điều kiện vật chất để giải nhiệm vụ Nên vấn đề trọng yếu trước tiên, định thành công hay thất bại người, người có tìm ra, có huy động, tổ chức yếu tố vật chất thành lực lượng vật chất để thực mục đích, đường lối chủ trương hay không 17 Thực tiễn công kháng chiến cứu nước, thành công việc huy động, tổ chức sức mạnh người, nước tạo nên sức mạnh lực lượng vật chất khổng lồ chiến tranh nhân dân, đánh bại lực nhiều lần tiềm lực kinh tế lẫn quân để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Ngày nay, với quan điểm cách mạng nghiệp quần chúng, Đảng ta xác định: “Động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đoàn kết toàn dân sở liên minh công nhân với nông dân trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế, toàn xã hội” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H 2001, tr.86) tạo lực lượng vật chất để thực nhiệm vụ cách mạng giai đoạn 2.2 Phát huy tính động chủ quan Phát huy tính động chủ quan trình phát huy tính tích cực, động, sáng tạo ý thức phát huy vai trò nhân tố người việc vật chất hoá tính chất Việc phát huy tính động chủ quan người thể phong phú đa dạng nhiều lĩnh vực khác đời sống xã hội Nó biểu sau: Thứ nhất: Phải tôn trọng tri thức khoa học Tri thức khoa học tri thức chân thực giới, khái quát từ thực tiễn đời sống xã hội thực tiễn kiểm nghiệm Tri thức khoa học có vị trí đặc biệt quan trọng sống người, nhân loại sở, động lực phát triển xã hội Những bước tiến lịch sử nhân loại từ trước đến gắn liền với thành tựu tri thức khoa học Tri thức khoa học thể tất lĩnh vực khác đời sống xã hội, song lĩnh vực đời sống xã hội cô lập 18 tách rời mà chúng có mối quan hệ biện chứng khắng khít tác động qua lại lẫn nhau, sở, tiền đề để bổ sung giải thích, khái quát hoá cho Việc phân chia chúng thành ngành khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học xã hội nhân văn … mang tính tương đối Chính việc tôn trọng tri thức khoa học không chống lại tuyệt đối hoá vai trò chủ nghĩa kinh nghiệm mà chống lại việc tuyệt đối hoá loại khoa học hệ thống khoa học Đây sở tiền đề giúp người hoạt động có hiệu lĩnh vực xã hội khác Nhận thức sâu sắc vai trò tầm quan trọng khoa học bối cảnh phức tạp giới nay, cách mạng Việt Nam giai đoạn Đảng ta khẳng định: “ Giáo dục đào tạo với khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu, tảng động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr.94,95) Thực tiễn phát triển khoa học công nghệ giáo dục đào tạo nước ta năm qua cho thấy, bước đầu nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ đất nước, thúc đẩy việc đưa tiến khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống, góp phần đưa nước ta khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế -xã hội tạo tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Báo cáo trị Đại hội IX đánh giá: “ khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên công nghệ chuyển biến tích cực, gắn bó với phát triển kinh tế -xã hội ” ( Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H 2001, tr.69) Tiếp tục thực quan điểm báo cáo trị đại hội X đánh giá: “giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển đầu tư nhiều … khoa học công nghệ góp phần tích cực vào việc hoạch định đường lối, sách, điều tra… phục vụ phát triển kinh tế – xã hội quốc phòng an 19 ninh” ( Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr.358) Để thực nội dung tôn trọng tri thức khoa học tạo sở tiền đề, động lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững, Đảng Nhà nước chủ trương “thực chế kết hợp chặt chẽ khoa học xã hội nhân văn với khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ Đổi sách đào tạo, sử dụng đãi ngộ trí thức, trọng dụng tôn vinh nhân tài, kể người Việt Nam nước Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế khoa học công nghệ, thu hút chuyên gia giỏi giới đóng góp vào phát triển đất nước nhiều hình thức thích hợp” Thứ hai: Phải làm chủ tri thức khoa học truyền bá tri thức khoa học vào quần chúng để trở thành tri thức, niềm tin định hướng cho quần chúng hành động Trên sở tôn trọng tri thức khoa học, phải thực làm chủ tri thức khoa học Đây trình lâu dài khó khăn Việc vươn lên làm chủ tri thức khoa học không liên quan đến quan niệm người khoa học mà liên quan đến lực, nghị lực, tâm người điều kiện vật chất để thực Bên cạnh đó, sức mạnh hiệu tri thức khoa học phụ thuộc vào mức độ thâm nhập vào quần chúng, nên thâm nhập trở thành điều kiện trực tiếp để phát huy vai trò nhân tố người hoạt động vật chất hoá tri thức Vươn lên làm chủ tri thức khoa học, truyền bá tri thức khoa học hoạt động vừa mang tính cá nhân, vừa mang tính xã hội liên quan đến tất lĩnh vực đời sống Chính báo cáo trị đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đảng ta khẳng định: “phấn đấu đến năm 2010, lực khoa học công nghệ nước ta đạt trình độ nước tiên tiến khu vực 20 số lĩnh vực quan trọng Phát triển khoa học xã hội, tiếp tục làm sáng tỏ nhận thức chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta… Thường xuyên tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận; dự báo tình hình xu phát triển giới, khu vực nước, cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước…” ( Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006, tr.358) Và thực tiễn nước ta cho thấy việc khơi dậy nhân dân lòng yêu nước, ý chí quật cường, phát huy tài trí tuệ, quyêt tâm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, việc đầu tư mạnh vào hệ thống giáo dục vào khoa học công nghệ đa dạng hình thức tuyên truyền; dụng nhân tài, tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành, công nhân kỹ thuật viên lành nghề, có tay nghề cao hoạt động, bám sát cư sở sản xuất, hướng dẫn nhân dân nắm bắt làm chủ tri thức mới, khoa học công nghệ tiên tiến … mà toàn Đảng, Nhà nước toàn dân tiến hành hoạt động sống động việc phát huy nhân tố ý thức, phát huy tính động chủ quan phù hợp với yêu cầu điều kiện xã hội Tóm lại tôn trọng khách quan, phát huy tính động chủ quan vừa yêu cầu có tính nguyên tắc, vừa phương pháp luận hoạt động nhận thức cải tạo thực tiễn Những yêu cầu khác lại thống có mối quan hệ biện chứng hữu với nên người đạt hiệu tối ưu thực chúng cách đồng bộ, sáng tạo song song với phải chống quan điểm, tư tưởng biểu đối lập 21 KẾT LUẬN Xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam nghiệp khó khăn, phức tạp công kháng chiến trường kỳ Đảng, Nhà nước nhân dân ta Những diễn biến phức tạp tình hình giới, biến động nhiều mặt đất nước ta trình đổi toàn diện xã hội đòi hỏi toàn Đảng, Nhà nước toàn dân ta phải kiên trì, kiên định, giữ vững lòng tin, tâm khắc phục khó khăn đồng thời phải tỉnh táo, thông minh, nhạy bén, sáng tạo để thích ứng kịp thời với tình hình thực tiễn xã hội biến đổi Quán triệt phương pháp luận vật biên chứng chủ nghĩa Mác Lênin vận dụng thành thạo phép vật biện chứng vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề thực tiễn xã hội Việt Nam có ý nghĩa to lớn cho nghiệp đổi toàn diện đất nước, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn Trong việc làm rõ mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức có ý nghĩa to lớn lý luận phương pháp luận nhận thức cải tạo giới theo quy luật khách quan vốn có nó, đồng thời vận dụng cách khoa học, sáng tạo, linh hoạt hoạt động thực tiễn Điều có ý nghĩa quan trọng để Đảng ta vận dụng thực tiễn công đổi cách mạng Việt Nam giai đoạn nay./ 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO C Mác Ph Ăngghen, toàn tập, tập 20, Nxb CTQG, Hà Nội, 1994 C Mác Ph Ăngghen, toàn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội, 1995 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, Nhà xuất Sự thật, Hà Nội, 1991 Giáo trình triết học Mác - Lênin NXB trị quốc gia Hà Nội - 1999 V I Lênin, toàn tập, tập 18, Nxb Tiến 1981 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H 2001 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, H 2006 [...]... quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức có ý nghĩa to lớn cả về lý luận cũng như phương pháp luận trong nhận thức và cải tạo thế giới theo đúng quy luật khách quan vốn có của nó, đồng thời vận dụng một cách khoa học, sáng tạo, linh hoạt trong hoạt động thực tiễn Điều này có ý nghĩa quan trọng để Đảng ta vận dụng trong thực tiễn công cuộc đổi mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. /... nhau của năng lực sáng tạo, khẳng định sức mạnh của con người trong nhận thức và cải tạo thế giới 9 1.3 Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức Vật chất và ý thức là hai hiện tượng đối lập nhau về bản chất, nhưng giữa chúng luôn có mối quan hệ biện chứng, mặc dù vai trò không ngang bằng nhau Lênin đã chỉ ra rằng, sự đối lập giữa vật chất và ý thức có ý nghĩa tuyệt đối trong phạm vi hết sức hạn chế, trong. .. nguyên tắc khách quan đòi hỏi phải tôn trọng sự thật, tránh thái độ chủ quan, duy ý chí, nóng vội, định kiến, thiếu trung thực Yêu cầu của nguyên tắc khách quan đòi hỏi phải tôn trọng quy luật khách quan và hành động theo quy luật khách quan 13 CHƯƠNG II: SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Đứng vững trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, triết học... giói duy nhất và thống nhất là thế giới vật chất Vật chất và ý thức có quan hệ biện chứng với nhau Vật chất là nguồn gốc của ý thức, quyết định ý thức, song ý thức có tác dụng trở lại đối với vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người Vì vậy nguyên tắc phương pháp luận được rút ra để định hướng cho hoạt động của người là: Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức phải tôn trọng khách quan đồng thời... trong hoạt 12 động thực tiễn Nghiên cứu nắm vững nguồn gốc, bản chất về ý thức, mối quan hệ vật chất - ý thức là cơ sở lý luận khoa học để khẳng định thế giới quan duy vật biện chứng, chống chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật siêu hình trong giải quyết vấn đề cơ bản của triết học và biết vận dụng linh hoạt lý luận khoa học đó vào trong hoạt động thực tiễn, giải quyết đúng đắn mối quan hệ khách quan. .. con người; vật chất là cái có trước, còn ý thức là cái có sau; vật chất là tính thứ nhất, còn ý thức là tính thứ hai Vật chất tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và là nguồn gốc sinh ra ý thức Sự vận động của thế giới vật chất là yếu tố quyết định sự ra đời của cái vật chất có tư duy là bộ óc người Thế giới khách quan, mà trước hết và chủ yếu là hoạt động thực tiễn có tính xã hội - lịch sử của loài... thích ứng kịp thời với tình hình thực tiễn xã hội biến đổi Quán triệt phương pháp luận duy vật biên chứng của chủ nghĩa Mác Lênin và vận dụng thành thạo phép duy vật biện chứng vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn của xã hội Việt Nam có ý nghĩa to lớn cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay Trong đó việc làm rõ mối quan. .. chỉ giới hạn trong vấn đề nhận thức luận cơ bản là thừa nhận cái gì là cái có trước cái gì là caí có sau Ngoài giới hạn đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rằng sự đối lập đó chỉ là tương đối Tính tương đối của sự đối lập giữa vật chất và ý thức thể hiện qua mối quan hệ giữa thực thể vật chất đặc biệt - bộ óc người và thuộc tính của chính nó Các thành tựu của khoa học tự nhiên hiện đại đã chứng minh được... động thực tiễn cải tạo thế giới của con người Bởi vì, ý thức nó không thể cải biến được sự vật, không có khả năng tự biến thành hiện thực, nhưng thông qua hoạt động thực tiễn của con người, ý thức có thể cải biến được tự nhiên, thâm nhập vào sự vật, hiện thực hoá những mục 10 đích mà nó đề ra cho hoạt động của mình Điều này bắt nguồn từ chính ngay bản tính phản ánh, sáng tạo và xã hội của ý thức và chính... động nhận thức và cải tạo thế giới, khi đó ý thức trở thành tiền đề cơ bản hình thành mặt chủ quan của hoạt động với tính cách là mặt đối lập với khách quan Biện chứng khách quan - chủ quan là vấn đề mấu chốt của mối quan hệ giữa hiện thực đang được nhận thức và cải tạo theo nhu cầu của con người với bản thân con người - chủ thể của hoạt động đó Con người lao động sáng tạo để duy trì sự sống với chất lượng ... cứu: Mối quan hệ biện chứng vật chất - ý thức vận dụng Đảng thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn + Phạm vi nghiên cứu: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Sự vận dụng Đảng thực tiễn cách mạng. .. mqh vật chất ý thức + Thấy vận dụng Đảng ta thực tiễn CMVN giai đoạn - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Khái quát vài nét vấn đề chung mqh vật chất ý thức + Phân tích để thấy vận dụng Đảng ta thực tiễn. .. tài: Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Sự vận dụng Đảng thực tiễn cách mạng Việt Nam giai đoạn nay" 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Sau hoàn thành, luận văn phải đạt mục đích là: + Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và í thức và sự vận dụng của đảng ta trong thực tiễn cách mạng việt nam hiện nay , mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và í thức và sự vận dụng của đảng ta trong thực tiễn cách mạng việt nam hiện nay , , VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC, CHƯƠNG II: SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG THỰC TIỄN CÁCH MẠNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Từ khóa liên quan