Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện

105 401 1
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Hà nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Đoàn Thị Lý SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỤC LỤC SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT BCKT Báo cáo kiểm toán BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC Báo cáo tài BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn TNCN Thu nhập cá nhân KTV Kiểm toán viên BGĐ Ban giám đốc HĐQT Hội đồng quản trị KSNB Kiểm soát nội TK Tài khoản SPS Số phát sinh GTLV Giấy tờ làm việc SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh hội nhập kinh tế giới WTO khó khăn chung kinh tế toàn cầu năm gần cạnh tranh doanh nghiệp, thương hiệu nước với doanh nghiệp, thương hiệu nước ngày trở nên gay gắt Có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, phá sản lâm vào tình trạng khủng hoảng Trong bối cảnh đó, để tồn phát triển doanh nghiệp Việt Nam trọng sách quản lý chi phí, đặc biệt sách quản lý nhân viên cho việc trả lương phản ánh công sức mà người lao động đóng góp cho công ty BCTC tranh chụp nhanh tình hình tài doanh nghiệp thời điểm đồng thời phản ánh kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kì Trên BCTC doanh nghiệp, tiền lương khoản trích theo lương khoản mục quan trọng Nó khoản chi lớn doanh nghiệp đơn vị sản xuất dịch vụ Đặc biệt, tiền lương khoản trích theo lương khoản liên quan đến thu nhập người lao động, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người lao động Do không mang ý nghĩa mặt kinh tế đơn mà mang ý nghĩa mặt xã hội sâu sắc Trong thực tế nay, nhiều doanh nghiệp có vi phạm quy định tiền lương khoản trích theo lương, tiền lương đơn vị bị lãng phí công tác quản lý không hiệu hay biển thủ thông qua hình thức gian lận Các sai phạm xảy khoản mục tiền lương có ảnh hưởng tới nhiều tiêu khác BCTC doanh nghiệp Chính vậy, kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương đánh giá phần hành quan trọng kiểm toán BCTC Nhận thức tính cấp thiết đề tài, với kiến thức giảng dạy Học Viện Tài Chính trình thực tập Công ty TNHH kiểm toán ASCO em tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực hiện.” Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu với mục đích Một là, Hệ thống hóa, làm rõ vấn đề lý luận chung quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán độc lập Hai là, Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực Qua làm rõ ưu, nhược điểm tìm nguyên nhân thực trạng Ba là, Thông qua lý luận thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Kiểm toán ASCO để đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thực Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Phạm vi nghiên cứu đề tài quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu phương pháp sau Phương pháp chung - Phương pháp vật biện chứng; - Phương pháp vật lịch sử; Phương pháp cụ thể - Phương pháp tổng hợp; - Phương pháp so sánh; - Phương pháp khảo sát thực tiễn Kết cấu đề tài SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung đề tài gồm chương: Chương 1: Lý luận chung quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực Chương 3: Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương kiểm toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực Em xin chân thành cảm ơn giảng viên - ThS Vũ Thùy Linh tất anh chị KTV Công ty TNHH Kiểm toán ASCO nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế chưa nhiều nên viết em khó tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy cô để luận văn em hoàn thiện CHƯƠNG SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH 1.1 THEO LƯƠNG 1.1.1 Khái niệm, vai trò tiền lương khoản trích theo lương Tiền lương hình thức thù lao lao động Đó số tiền mà tổ chức kinh tế, doanh nghiệp trả cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động mà họ đóng góp Về chất, tiền lương biểu tiền giá sức lao động Tiền lương mối quan tâm người lao động, động lực kích thích giúp người lao động làm việc hăng say, lợi ích mà người lao động hưởng thành mà họ làm Bên cạnh tiền lương có khoản trích theo lương là: Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Kinh phí công đoàn (KPCĐ), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Theo quy định Luật BHXH (2006) văn pháp luật khác có liên quan hành, tỷ lệ trích khoản sau: - Bảo hiểm xã hội (BHXH): Được tính theo tỷ lệ 24% lương Trong đó, người sử dụng lao động phải chịu 17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, người lao động chịu 7% (trừ trực tiếp vào thu nhập người lao động) Quỹ BHXH dùng để trợ cấp cho người lao động tham gia đóng góp quỹ trường hợp bị khả lao động như: ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí, sức… - Bảo hiểm y tế (BHYT): Tính theo tỷ lệ 4,5% lương Trong đó, người sử dụng lao động chịu 3% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh, người lao động chịu 1,5% (trừ trực tiếp vào thu nhập người lao động) Quỹ BHYT sử SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài dụng để trợ cấp cho lao động tham gia đóng góp quỹ hoạt động khám chữa bệnh - Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Tính theo tỷ lệ 2% lương thực tế đơn vị Khoản người sử dụng lao động chịu toàn tính vào chi phí sản xuất kinh doanh Số KPCĐ phần nộp lên quan quản lý công đoàn cấp trên, phần để lại doanh nghiệp chi tiêu cho hoạt động công đoàn doanh nghiệp - Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): Theo quy định, tỷ lệ trích BHTN 2% lương bản; Trong đó, người sử dụng lao động chịu 1% người lao động chịu 1% (trừ trực tiếp vào thu nhập người lao động) Tiền lương có vai trò đặc biệt quan trọng Nó vừa mang ý nghĩa mặt kinh tế vừa mang ý nghĩa mặt xã hội Về mặt kinh tế, tiền lương khoản cấu thành chi phí doanh nghiệp, liên quan trực tiếp tới kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác, tiền lương có ý nghĩa mặt xã hội, thu nhập người lao động, mối quan tâm hàng đầu người lao động, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống vật chất người lao động.Tiền lương liên quan chặt chẽ tới cống hiến, lòng trung thành người lao động công ty Do vậy, nhà quản lý phải cân nhắc hai vấn đề: Thứ nhất, tiền lương phải đảm bảo lợi ích người lao động; Thứ hai, chi phí tiền lương phải phù hợp với chi phí sản xuất tương ứng với đóng góp người lao động cho công ty 1.1.2 Đặc điểm khoản mục tiền lương khoản trích theo lương ảnh hưởng tới trình kiểm toán Thứ nhất: Tiền lương khoản trích theo lương phận quan trọng cấu thành phí doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do tính toán, phân loại phân bổ chi phí lương khoản trích theo lương không đắn cho đối tượng chịu chi phí SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài ảnh hưởng tới tiêu chi phí lợi nhuận báo cáo kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thứ hai: Tiền lương đơn vị lĩnh vực xảy gian lận nhiều hình thức tiền lương khống, sai phạm việc phân bổ tiền lương cho đối tượng chịu chi phí, sai phạm việc tính toán, trả lương thực tế cho người lao động…Do vậy, KTV cần hiểu biết tình huống, sai phạm đặc thù khoản mục tiền lương khoản trích theo lương để thực kiểm toán có trọng tâm hiệu Thứ ba: Mỗi doanh nghiệp phép tự xây dựng cách tính lương, sách lương khác Vì dễ xảy sai sót, gian lận khoản mục làm ảnh hưởng trọng yếu đến thông tin báo cáo tài 1.1.3 Kiểm soát nội khoản mục tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp Hoạt động kiểm soát nội khoản mục tiền lương khoản trích theo lương thực cần thiết, đảm bảo cho bước công việc thực thi đắn có hiệu Đảm bảo độ tin cậy thông tin tài có liên quan Kiểm soát nội khoản mục tiền lương khoản trích theo lương bao gồm bước công việc chủ yếu sau: Bước 1: Tiếp nhận quản lý lao động Bước 2: Theo dõi ghi nhận thời gian lao động, khối lượng công việc, sản phẩm, lao vụ hoàn thành Bước 3: Tính lương, lập bảng tính lương ghi chép sổ sách Bước 4: Thanh toán lương khoản khác cho công nhân viên SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 10 Luận văn tốt nghiệp 10 Học viện tài Bước 5: Giải chế độ lương, khoản trích theo lương chấm dứt hợp đồng lao động Để kiểm soát đơn vị phải tiến hành công việc kiểm soát cụ thể gắn liền với khâu công việc nói Nội dung công việc kiểm soát nội cụ thể không việc kiểm soát khâu hoạt động khái quát việc sau: Thứ nhất: Đơn vị xây dựng ban hành quy định quản lý nói chung KSNB nói riêng cho khâu công việc cụ thể Những quy định chia làm loại: - Quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn nghĩa vụ người hay phận có liên quan đến xử lý công việc như: quy định chức năng, quyền hạn, trách nhiệm nghĩa vụ người giao nhiệm vụ theo dõi quản lý lao động; theo dõi chấm công; tính lương Những quy định vừa thể trách nhiệm công việc chuyên môn đồng thời thể trách nhiệm góc độ kiểm soát: kiểm soát tiếp nhận lao động; kiểm soát việc - chấm công, kiểm soát việc tính lương Quy định trình tự, thủ tục kiểm soát nội thông qua trình tự, thủ tục thực xử lý công việc như: trình tự, thủ tục tuyển dụng, tiếp nhận lao động, chấm dứt hợp đồng lao động ; thẩm quyền xét duyệt quy định rõ cấp nào, phận doanh nghiệp thực Thứ hai: Đơn vị tổ chức triển khai thực quy định quản lý kiểm soát nói gắn với khâu công việc: tổ chức phân công, bố trí nhân sự; phổ biến quán triệt chức năng, nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc thực quy định 1.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 91 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài 3.1.3 Nguyên nhân Khách quan - Do sức ép mặt thời gian chi phí kiểm toán, tất khách hàng muốn kiểm toán diễn nhanh chóng với chi phí thấp Điều tạo sức ép cho KTV khối lượng công việc cần hoàn thành thời gian ngắn, dẫn đến quy mô mẫu chọn bị thu hẹp số thủ tục cần - thiết bị bỏ qua, ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán Sự không hợp tác tích cực từ phía khách hàng việc cung cấp tài liệu phối hợp với KTV để sửa chữa sai sót KTV phát đề nghị sửa chữa Chủ quan - Số lượng KTV công ty chưa đáp ứng đủ nhu cầu kiểm toán ngày 3.2 gia tăng giai đoạn SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO ASCO THỰC HIỆN 3.2.1 Sự cần thiết hoàn thiện Việc xây dựng quy trình kiểm toán hiệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tồn tại, thành công phát triển Công ty kiểm toán Quy trình kiểm toán hiệu giúp tiết kiệm tối đa chi phí kiểm toán, giảm bớt khối lượng công việc kiểm toán, rủi ro kiểm toán đồng thời làm tăng hiệu kiểm toán, từ nâng cao uy tín công ty Việc xây dựng quy trình kiểm toán BCTC có hiệu xuất phát từ việc xây dựng quy trình kiểm toán chu kỳ, khoản mục có hiệu Trên BCTC, tiền lương khoản trích theo lương khoản mục quan trọng, chi phí tiền lương thường chiếm tỷ trọng lớn đặc biệt doanh nghiệp sản xuất dịch vụ Tiền lương lĩnh vực dễ xảy sai sót, gian lận gây thất thoát tài cho doanh nghiệp Đồng thời việc phân bổ chi phí tiền lương cho đối tượng chịu chi phí không đắn hợp lý ảnh hưởng tới sai sót nhiều tiêu khác BCTC, ảnh hưởng trực tiếp tới kết hoạt động kinh doanh SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 92 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài doanh nghiệp Kết kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương ảnh hưởng tới kết toàn kiểm toán Quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương ASCO thực xây dựng theo quy trình chuẩn công ty phát huy hiệu thực tế kiểm toán bộc lộ số hạn chế Và với vai trò quan trọng kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương việc hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương thực cần thiết 3.2.2 Yêu cầu hoàn thiện Kiểm toán BCTC nói chung kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương nói riêng Công ty TNHH kiểm toán ASCO phải đảm bảo yêu cầu sau: - Công việc kiểm toán phải tuân thủ theo quy trình kiểm toán BCTC xây dựng hoàn thiện nói chung kiểm toán khoản mục tiền lương nói riêng - có tính đến đặc thù ngành lĩnh vực hoạt động Công ty không ngừng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ KTV phải có trình độ chuyên môn, kiến thức hiểu biết thực tế lĩnh vực kiểm toán để vận dụng linh hoạt quy trình kiểm toán Bản thân KTV phải ý thức vận dụng kinh nghiệm kiểm toán cách chủ động, linh hoạt, đồng thời không ngừng - tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành chuẩn mực đạo đức kiểm toán Công ty cần nhanh chóng đề kế hoạch thực mua sắm trang thiết bị văn phòng, phương tiện lại, hệ thống thông tin đại đáp ứng - yêu cầu ngày cao hoạt động kinh doanh Thực kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động kiểm toán 3.3 kiểm toán KTV NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BCTC VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO 3.3.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán lập kế hoạch kiểm toán - Hoàn thiện công tác chuẩn bị tài liệu cho kiểm toán SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 93 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Là thủ tục đơn giản thường không KTV ý công tác chuẩn bị trước kiểm toán diễn Tuy nhiên, thực tốt thủ tục có tác dụng thiết thực công việc KTV chất lượng kiểm toán KTV cần có kế hoạch gửi yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết tới đơn vị khách hàng trước thời điểm kiểm toán bắt đầu để đảm bảo khách hàng có đủ thời gian chuẩn bị, nêu thứ tự ưu tiên tài liệu quan trọng cần chuẩn bị trước KTV cần trao đổi với đơn vị khách hàng để đề nghị khách hàng có kế hoạch nghiêm túc thực công việc - Hoàn thiện việc phân công nhóm kiểm toán Để đáp ứng nhu cầu kiểm toán ngày tăng khách hàng, để đảm bảo chất lượng kiểm toán KTV không bị sức ép lớn mặt thời gian khối lượng công việc Công ty TNHH kiểm toán ASCO nên gia tăng đội ngũ KTV trợ lý kiểm toán có trình độ chuyên môn để tham gia cung cấp dịch vụ tới khách hàng 3.3.2 Giai đoạn thực kiểm toán - Hoàn thiện việc thực thủ tục phân tích Nhìn chung việc sử dụng thủ tục phân tích Công ty TNHH kiểm toán ASCO tiến hành hầu hết khoản mục BCTC Có khoản mục KTV thực thủ tục phân tích tương đối kĩ có khoản mục KTV dừng lại việc phân tích sơ bộ, không sâu vào phân tích Quá trình phân tích đóng vai trò quan trọng, giúp cho KTV xác định nội dung, lịch trình phạm vi thủ tục kiểm toán khác Phát giúp KTV trọng tới biến động bất thường Đồng thời giúp cho việc kiểm tra toàn BCTC khâu soát xét cuối KTV Thủ tục phân tích thực tốt công việc kiểm toán tiến hành tương đối đơn giản ngược lại Thực tế kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH kiểm toán ASCO cho thấy rằng: Các KTV tiến hành phân tích SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 94 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài cách sơ lược điều kiện thời gian nên chưa thể có nhìn bao quát hết vấn đề liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương Các KTV tiến hành phân tích tiền lương theo tháng năm hành Để nâng cao chất lượng kiểm toán kết hợp với trình thực thủ tục phân tích, KTV cần sử dụng nhiều thủ tục kiểm toán bổ sung: vấn, điều tra, kiểm tra chi tiết,… để phát sai phạm trọng yếu để nâng cao khả tư vấn cho khách hàng trình thực thủ tục phân tích KTV nên áp dụng nhiều phương pháp: từ việc so sánh đơn giản đến phân tích phức tạp đòi hỏi phải có kỹ thuật thống kê Trường hợp thủ tục phân tích phát chênh lệch trọng yếu mối liên hệ không hợp lý thông tin KTV phải thực thủ tục điều tra để thu thập đầy đủ chứng kiểm toán phù hợp Trong trường hợp thủ tục bổ sung không giải thích chênh lệch KTV cần xem xét lại mô hình ước tính Công ty sử dụng thêm phân tích tỷ suất sau: ; ; Việc thực thủ tục nên đảm bảo đầy đủ tất giai đoạn kiểm toán Tuy nhiên cần ý trường hợp cần sử dụng nhiều, trường hợp sử dụng để cho thủ tục không ảnh hưởng tới thời gian kiểm toán chi phí kiểm toán Vì thế, KTV cần lựa chọn, phân vùng kiểm tra tùy theo mục đích tư vấn nhằm hướng trọng tâm kiểm tra chi tiết vào vùng quan trọng Đạt điều này, KTV cần nâng cao kiến thức chuyên môn hiểu biết đầy đủ khách hàng - Hoàn thiện thủ tục chọn mẫu Theo đoạn 23, VSA số 530 – Lấy mẫu kiểm toán thủ tục lựa chọn khác: “Khi thiết kế thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên phải xác định phương pháp thích hợp để lựa chọn phần tử kiểm tra.” Các phương pháp lựa chọn là: • Chọn toàn (kiểm tra 100%) • Lựa chọn phần tử đặc biệt SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 95 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài • Lấy mẫu kiểm toán Trong trình thực kiểm toán khách hàng mình, nhân viên Công ty TNHH Kiểm toán ASCO thường áp dụng chọn mẫu theo phương pháp thống kê theo xét đoán cá nhân trình kiểm toán Chương trình ASCO có đưa số phương pháp chọn mẫu cho KTV áp dụng cho phần hành khác kiểm toán Đối với thử nghiệm bản, số mẫu chọn thường áp dụng theo phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ Theo phương pháp này, phần tử có giá trị lớn lựa chọn, phần tử lại chọn theo ngẫu nhiên, tùy theo kinh nghiệm KTV Theo cách chọn mẫu mẫu chọn mang tính chất đại diện cao khả lựa chọn đơn vị tiền tệ Đồng thời số mẫu chọn chịu ảnh hưởng số độ tin cậy kiểm tra chi tiết Do đó, muốn nâng cao chất lượng, hiệu công tác chọn mẫu, KTV nên đa dạng hóa phương pháp chọn mẫu cho mẫu lựa chọn mang tính đại diện cao cho tổng thể Bởi vì, phương pháp chọn mẫu có mặt ưu, nhược điểm định Do đó, trường hợp khách hàng cụ thể KTV lựa chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp cho đem lại hiệu cao cho công việc Khi tiến hành chọn mẫu cho thử nghiệm kiểm soát tiền lương khoản trích theo lương, thực tế phát sinh phương pháp chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ: áp dụng cho khoản chi tiêu quỹ hợp đồng thuê nhân công > 50.000.000đ … hầu hết mẫu chọn theo phương pháp phi tiền tệ: kiểm tra danh sách lương khống, kiểm tra tính xác tính lương… Việc lựa chọn mẫu tiến hành theo phương pháp bảng số ngẫu nhiên dựa việc chọn mẫu kiểm tra hệ thống Kết kiểm tra hệ thống giúp cho KTV định có nên mở rộng hay thu hẹp quy mô mẫu chọn để kiểm tra chi tiết Cách chọn mẫu mang lại tính khoa học mẫu chọn có tính chất đại diện tương đối cao, phần tử tổng thể chọn vào mẫu Nhờ tiết kiệm thời gian chi phí kiểm toán, đảm bảo tính ngẫu nhiên, tránh SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 96 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài việc lặp lại theo thói quen cũ giảm sai sót chủ quan từ phía KTV trình chọn mẫu 3.3.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán Ở giai đoạn kết thúc kiểm toán, KTV tổng hợp kết kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương để đưa lên trang kết luận kiểm toán, nhiên trước tổng kết kết kiểm toán khoản mục cần có soát xét kỹ trưởng nhóm kiểm toán với kết kiểm toán vừa tìm Công việc nên thực đơn vị kiểm toán để trường hợp chứng kiểm toán chưa thu thập đầy đủ thích hợp phải kịp thời thực thủ tục bổ sung Đồng thời KTV cần tìm xem xét thêm nghiệp vụ nảy sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán để đảm bảo kết luận kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương đưa trung thực, hợp lý 3.4 NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 3.4.1 Về phía nhà nước quan chức Để hoàn thiện kiểm toán cần có nỗ lực phối hợp chặt chẽ công ty kiểm toán quan chức năng, đặc biệt quan pháp lý Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán ví “ Kim nam” cho hoạt động công ty kiểm toán Đặc biệt trước ngưỡng cửa hội nhập kinh tế giới, kiểm toán Việt Nam non trẻ việc xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán vô quan trọng cần thiết Trong năm gần đây, hoạt động kiểm toán Việt Nam quan tâm sâu sắc từ phía Quốc hội, Chính phủ, Bộ tài Cho đến Bộ tài ban hành 26 Chuẩn mực Kế toán, 37 Chuẩn mực kiểm toán, Chính phủ ban hành nhiều nghị định hoạt động kiểm toán độc lập Quốc hội thông qua Luật kế toán Vai trò hoạt động kiểm toán ngày xã hội coi trọng đánh giá cao Việc hoàn thiện khung pháp lý kế toán, kiểm toán có nhiều chuyển biến tích cực góp phần tạo môi trường minh bạch, bình đẳng cho hoạt động doanh nghiệp SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 97 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Tuy nhiên hoạt động kiểm toán nhiều điểm cần phải khắc phục Các văn kiểm toán giai đoạn hoàn thiện, chưa theo kịp với đà phát triển nhanh chóng loại hình dịch vụ Số lượng văn pháp lý ban hành nhiều nội dung chưa thống với nhau, nhiều văn quy định đời phải thời gian sau có văn hướng dẫn, điều gây khó khăn cho doanh nghiệp việc tìm hiểu áp dụng Đặc biệt việc áp dụng Chuẩn mực quốc tế kế toán kiểm toán Việt nam gặp nhiều trở ngại hai hệ thống chưa hài hòa quán Trong bối cảnh kinh tế phát triển nhà nước nên quan tâm đến hoạt động kiểm toán nhằm không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần làm minh bạch hóa tài đất nước Vì vậy, em xin đưa số ý kiến cá nhân quan chức nhằm tạo điều kiện, định hướng phát triển đắn hiệu cho hoạt động kiểm toán: - Nhà nước quan chức cần soát xét, kiện toàn lại hệ thống sách, đảm bảo đồng thống văn ban hành Bên cạnh Quốc hội Chính phủ cần ban hành đủ văn quy phạm pháp - luật để hoàn thiện hệ thống văn Việt Nam Tăng cường hoạt động đào tạo để gia tăng số lượng nâng cao chất lượng đội ngũ KTV đáp ứng thiếu hụt trầm trọng số lượng KTV - Rút ngắn khác biệt Chuẩn mực kế toán kiểm toán Việt Nam giới, tạo hài hòa, thống hai hệ thống văn pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước vào Việt nam 3.4.2 Về phía hiệp hội kế toán kiểm toán Các Hiệp hội nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng việc xây dựng, ban hành chuẩn mực quốc gia kế toán- kiểm toán, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn phát triển nghề nghiệp Hội KTV hành nghề Việt Nam – VACPA (thành lập 4/2005) Hoạt động hội nhiều hạn chế, chưa có vị trí vai trò việc quản lý, kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán, nhiều lý khách quan chủ quan Trong năm tới, hội cần tranh thủ giúp đỡ Bộ SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 98 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Tài Chính ban ngành, tổ chức kinh tế nước quốc tế, tăng cường hoạt động, nâng cao vị trí, vai trò phát triển hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng hoạt động kiểm toán nói chung 3.4.3 Về phía công ty kiểm toán Trong kinh tế nhu cầu kiểm toán BCTC ngày gia tăng Tại công ty kiểm toán ngày có nhiều hợp đồng ký kết số lượng kiểm toán viên, nhân viên kiểm toán thời gian cho kiểm toán lại có giới hạn Điều gây nên áp lực khối lượng công việc cho KTV điều mà ảnh hưởng tới chất lượng kiểm toán Vì thế, công ty nên tuyển thêm KTV để gia tăng số lượng KTV tham gia kiểm toán để giảm áp lực mặt thời gian cho KTV làm tăng hiệu công việc Công ty cần ý, thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ, cập nhật văn kế toán- kiểm toán lĩnh vực khác cho nhân viên công ty Duy trì nâng cao chế độ khen thưởng đãi ngộ để khuyến khích tinh thần làm việc cho nhân viên hình thức kỷ luật, phê bình tự phê bình nhằm đảm bảo nguyên tắc hoạt động công ty Công ty nên khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên công ty tham gia khóa nâng cao trình độ nghiệp vụ học cao học, ACCA, CPA … học ngoại ngữ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp, ký kết thực hợp đồng với đối tác nước Vì thực tế, hoạt động kiểm toán chi nhánh với khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam hạn chế Việc mở rộng thực kiểm toán khách hàng giúp chi nhánh nâng cao uy tín quy mô 3.4.4 Về phía khách hàng kiểm toán Vì phát triển đơn vị đơn vị khách hàng cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp kiểm toán quan chức khác để thực hiện: - Tổ chức cấu lao động, máy, hệ thống kế toán, lập BCTC … khoa học, - hợp lý phù hợp với chuẩn mực chung; Doanh nghiệp phải có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán kịp thời, đầy đủ, trung thực minh bạch cho tổ chức cá nhân theo quy định SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 99 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài pháp luật Phải chịu trách nhiệm gian lận, sai sót trách nhiệm đối - với BCTC lập ra; Hiểu ý nghĩa việc kiểm toán, tạo điều kiện cho đoàn kiểm toán thực công việc kiểm toán doanh nghiệp Hơn nữa, nên tăng cường công tác kiểm toán không BCTC mà kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ Điều vừa đem lại hiệu cao hoạt động quản lý doanh nghiệp, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần làm sạch, vững mạnh cho kinh tế SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 100 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài KẾT LUẬN Ngày nay, với phát triển kinh tế thị trường, nhu cầu dịch vụ kiểm toán, đặc biệt kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán độc lập cung cấp tăng trưởng mạnh mẽ Nghề kiểm toán ngày có đóng góp quan trọng cho việc minh bạch hóa thông tin, đặc biệt thông tin tài Trên đà phát triển ASCO trở thành công ty kiểm toán có uy tín thị trường kiểm toán chất lượng kiểm toán mang tính chất chuyên nghiệp Trong thời gian thực tập Công ty TNHH kiểm toán ASCO, em có hội đào tạo, tham gia thực nhiều phần hành kiểm toán có phần hành tiền lương khoản trích theo lương Trong luận văn này, em trình bày thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Công ty cổ phần ABC Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình Tuy nhiên trình độ thời gian hạn chế, luận văn em tránh khỏi sai sót Em mong nhận góp ý thầy cô giáo anh chị KTV công ty Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình cô giáo Vũ Thùy Linh- Giảng viên môn kiểm toán, Học Viện Tài Chính với anh chị KTV Công ty TNHH kiểm toán ASCO giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà nội, ngày tháng năm Sinh viên Đoàn Thị Lý SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 101 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO “Giáo trình kiểm toán báo cáo tài kiểm toán chu kỳ chủ yếu” ThS Đậu Ngọc Châu- TS Nguyễn Viết Lợi, NXB Tài 2012 “Giáo trình kiểm toán thông tin tài khác” TS Lưu Đức TuyênTS Phạm Tiến Hưng, NXB Tài 2012 “Giáo trình lý thuyết kiểm toán” TS Nguyễn Viết Lợi- ThS Đậu Ngọc Châu, NXB Tài 2009 Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VACPA ban hành Hồ sơ lực Công ty TNHH kiểm toán ASCO Giấy tờ làm việc, hồ sơ kiểm toán phòng Kiểm toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán ASCO Luật BHXH, Luật BHYT Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài PHỤ LỤC Trích hợp đồng kiểm toán báo cáo tài với Công ty cổ phần ABC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc o0o -Số hợp đồng: HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN ( V/v: Kiểm toán báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty cổ phần ABC) Căn Bộ luật Dân Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 31/03/2004 Chính phủ kiểm toán độc lập; Nghị định 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 Nghị định 30/2009/NĐ-CP ngày 30/03/2009 Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2004/NĐ-CP; Căn vào Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 Hợp đồng kiểm toán Hôm ngày 19 tháng 12 năm 2013 Bên A: Công ty cổ phần ABC Người đại diện: Bùi Khắc Sơn Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái Điện thoại: 029 3877 166 Fax: 029 3877 167 Mã số thuế: Tài khoản số: Tại ngân hàng: BÊN B: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO Người đại diện: Nguyễn Thanh Khiết Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Tỉnh Nghệ An Điện thoại: Fax: Mã số thuế: Tài khoản số: Tại ngân hàng: ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên B đồng ý cung cấp cho bên A dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài bên A cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2013 theo chế độ kế toán hành SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Quy định có liên quan công ty A Công việc kiểm toán thực công ty A ĐIỀU 2: LUẬT ĐỊNH VÀ CHUẨN MỰC Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài hàng năm tiến hành theo quy định Nghị định 105/CP ngày 30/03/2004 Chính phủ V/v: Ban hành quy chế kiểm toán độc lập kinh tế quốc dân; Chuẩn mực kiểm toán Việt nam số 201 Hợp đồng kiểm toán ban hành theo Quy định số 120/199/QĐ-BTC ngày 29/09/1999 Bộ tài Các chuẩn mực đòi hỏi bên B phải lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt hợp lý báo cáo tài không chứa đựng sai sót trọng yếu Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra thực thử nghiệm để thu thập chứng cho khoản mục thông tin BCTC Công việc kiểm toán bao gồm việc đánh giá sách kế toán áp dụng, ước tính xét đoán quan trọng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể BCTC Do chất hạn chế vốn có kiểm toán BCTC hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội có rủi ro khó tránh khỏi khả kiểm soát kiểm toán viên công ty kiểm toán việc phát sai sót ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN Trách nhiệm bên A: Đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ cho bên B thông tin cần thiết có liên quan tới kiểm toán BCTC bao gồm chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài tài liệu liên quan khác Bên A chịu trách nhiệm pháp lý tính trung thực hồ sơ tài liệu cung cấp cho bên B làm sở cho kiểm toán báo cáo tài năm 2013 công ty A Báo cáo tài dùng để kiểm toán phải bên A ký đóng dấu thức trước cung cấp cho bên B Việc lập báo cáo tài công bố thông tin khác trách nhiệm đơn vị kiểm toán Trách nhiệm đòi hỏi hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội phải thích đáng, lựa chọn áp dụng sách kế toán việc đảm bảo an toàn cho tài sản đơn vị Bên B yêu cầu bên A xác nhận văn đảm bảo thông tin, tài liệu liên quan tới kiểm toán cung cấp cho bên B Cử nhân viên bên A tham gia phối hợp với bên B tạo điều kiện thuận lợi cho bên B xem xét chứng từ, sổ sách thông tin cần thiết cho kiểm toán Thanh toán hạn cho bên B phí kiểm toán thỏa thuận điều hợp đồng Trách nhiệm bên B SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài Bên B đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kiểm toán hành (điều 2) Xây dựng thông báo cho bên A nội dung, kế hoạch kiểm toán Thực chế độ kiểm toán theo nguyên tắc độc lập, khách quan bí mật Cử kiểm toán viên chuyên gia có lực, kinh nghiệm thực công việc kiểm toán ĐIỀU 4: BÁO CÁO KIỂM TOÁN Sau hoàn thành kiểm toán, bên B cung cấp cho bên A: - Báo cáo kiểm toán - Thư quản lý đề cập đến điểm thiếu sót cần khắc phục ý kiến đề xuất kiểm toán viên nhằm cải thiện hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội - Báo cáo kiểm toán thư quản lý lập thành tiếng việt, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 ĐIỀU 5: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Thời gian thực hợp đồng theo kế hoạch bên B lập có đồng ý bên A Quá trình thực hợp đồng khoảng thời gian từ 25/03/201428/03/2014 ĐIỀU 6: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Phí dịch vụ Tổng phí dịch vụ cho dịch vụ nêu điều là: 50 000 000 VND (năm mươi triệu đồng) Phí dịch vụ bao gồm toàn chi phí ăn ở, lại phụ phí khác chưa bao gồm 10% thuế GTGT Điều khoản toán Lần 1: Thanh toán 50% sau ký hợp đồng Lần 2: Thanh toán nốt 50% lại bên B giao báo cáo kiểm toán cho bên A Bên A toán tiền mặt chuyển khoản qua ngân hàng Bên B phát hành hóa đơn cho bên A bên A toán toàn giá trị hợp đồng cho bên B ĐIỀU 7: CAM KẾT THỰC HIỆN Hai bên cam kết thực tất điều khoản ghi hợp đồng Trong trình thực phát sinh vướng mắc, hai bên phải kịp thời thông báo cho để tìm hướng giải Mọi thay đổi phải thông báo trực tiếp cho bên văn (hoặc email) theo địa Thời gian hoàn thành kiểm toán dự kiến ngày kể từ ngày bắt đầu thực kiểm toán Mọi tranh chấp khiếu nại phát sinh trình thực hợp đồng giải thương thảo theo Bộ luật dân nước Cộng hòa xã hội SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 Luận văn tốt nghiệp Học viện tài chủ nghĩa Việt nam tòa án kinh tế hai bên lựa chọn ĐIỀU 8: HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG Hợp đồng lập thành 08 tiếng việt, bên A giữ 06 bản, bên B giữ 02 Hợp đồng có giá trị có hiệu lực kể từ ngày đủ chữ ký, dấu hai bên lý hợp đồng theo quy định Thay mặt đại diện bên A Thay mặt đại diện bên B Công ty cổ phần ABC Công ty TNHH kiểm toán ASCO Giám đốc Giám đốc Bùi Khắc Sơn Nguyễn Thanh Khiết SV: Đoàn Thị Lý Lớp:CQ48/22.03 [...]... viện tài chính 1.2.1 Ý nghĩa quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương có ý nghĩa quan trọng trong cuộc kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương không những xác nhận sự trung thực, hợp lý của các chỉ tiêu phản ánh tiền lương và các khoản. .. nghiệp… 1.2.2 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương 1.2.2.1 Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương Mục tiêu chung: Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương là nhằm thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp làm cơ sở xác nhận độ tin cậy cho khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương Đồng thời... lao động, tiền lương, kế hoạch (dự toán) chi phí nhân công 1.2.3 Nội dung quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính Quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương cũng giống như quy trình kiểm toán đối với các khoản mục khác trên BCTC Các phương pháp được áp dụng, kết hợp chặt chẽ trong quy trình kiểm toán giúp... nghiệp 31 Học viện tài chính CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO THỰC HIỆN 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ASCO 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH kiểm toán ASCO Công ty TNHH Kiểm toán ASCO được thành lập theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0102032208 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố... ba bộ phận Kế hoạch kiểm toán chiến lược Kế hoạch kiểm toán tổng thể Chương trình kiểm toán Đối với kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương thì lập kế hoạch kiểm toán bao gồm lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể Nội dung trong phần lập kế hoạch kiểm toán tổng thể thường bao gồm:... các rủi ro kiểm toán, tăng tính hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho cuộc kiểm toán Việc xây dựng được quy trình kiểm toán cho khoản mục này một cách khoa học và hợp lý là vấn đề rất quan trọng mà KTV cần quan tâm Quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương bao gồm 3 giai đoạn: Lập kế hoạch kiểm toán, Thực hiện kiểm toán và Kết thúc kiểm toán 1.2.3.1 Lập kế hoạch kiểm toán Theo. .. liệu và mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC Cơ sở dẫn liệu Mục tiêu kiểm toán 1 Tính có căn cứ hợp lý Đảm bảo việc sử dụng lao động, việc tính toán, chi trả lương và các khoản trích theo lương là có cơ sở, căn cứ hợp lý 2 Sự tính toán, đánh giá Đảm bảo việc tính toán, đánh giá tổng quỹ lương, các khoản trích theo lương, các khoản khấu trừ vào lương. .. Thị Lý lương và các khoản trích theo lương là đúng kỳ kế toán Đảm bảo việc tổng hợp và chuyển sổ các nghiệp vụ tiền lương phải trả, chi lương và phân bổ chi phí tiền lương là hợp lý Lớp:CQ48/22.03 14 Luận văn tốt nghiệp 14 Học viện tài chính Bảng 1.2.2: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán đối với số dư tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương Cơ sở dẫn liệu 1 “Sự hiện hữu” và quy n và nghĩa... trả cho công nhân viên có đúng kỳ không Tổng hợp và báo cáo KTV kiểm tra xem việc tổng hợp và chuyển sổ các nghiệp vụ tiền lương phải trả, các khoản trích theo lương, chi lương và phân bổ chi phí tiền lương có hợp lý và đúng đắn không? - KTV kiểm tra xem việc trình bày, công bố các thông tin liên quan đến khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương có phù hợp với quy định hiện hành của kế toán. .. kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương Thứ nhất là dựa trên BCTC: các chỉ tiêu liên quan trên BCTC của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương như: chỉ tiêu phải trả người lao động, các khoản phải trả ngắn hạn khác… và các báo cáo quản trị có liên quan Thứ hai là dựa trên sổ hạch toán: bao gồm sổ kế toán tổng hợp và chi tiết (hoặc sơ đồ tài khoản) của các tài khoản ... lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Kiểm toán ASCO để đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm. .. chung quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán độc lập Hai là, Làm rõ thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích. .. khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC Công ty TNHH kiểm toán ASCO thực

Ngày đăng: 14/04/2016, 11:19

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CAM ĐOAN

 • MỤC LỤC

 • BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT

 • MỞ ĐẦU

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài

 • 2. Mục đích nghiên cứu

 • 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

 • 4. Phương pháp nghiên cứu

 • 5. Kết cấu của đề tài

 • CHƯƠNG 1

 • LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC.

  • 1.1. KHÁI QUÁT VỀ KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.

   • 1.1.1. Khái niệm, vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương.

   • 1.1.2. Đặc điểm của khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương ảnh hưởng tới quá trình kiểm toán.

   • 1.1.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.

   • 1.2. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC.

    • 1.2.1. Ý nghĩa quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính.

    • 1.2.2. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

    • 1.2.2.1. Mục tiêu kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

    • Bảng 1.2.1: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán nghiệp vụ tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán BCTC.

    • Bảng 1.2.2: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán đối với số dư tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương.

     • 1.2.2.2. Căn cứ kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương

     • 1.2.3. Nội dung quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính

      • 1.2.3.1. Lập kế hoạch kiểm toán

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan