Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2016 cực hay (Phần 13 Phương pháp và kĩ thuật giải Nhanh)

38 546 1
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học 2016 cực hay (Phần 13  Phương pháp và kĩ thuật giải Nhanh)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) M004 GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON (Tư liệu học bài) Ví dụ (C9) ðốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không ñổi hợp chất) hỗn hợp khí Cl2 O2 Sau phản ứng thu ñược 23,0 gam chất rắn thể tích hỗn hợp khí ñã phản ứng 5,6 lít (ở ñktc) Kim loại M A Mg B Ca C Be D Cu Ví dụ (C8) Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh nung nóng (trong ñiều kiện không khí), thu ñược hỗn hợp rắn M Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X lại phần không tan G ðể ñốt cháy hoàn toàn X G cần vừa ñủ V lít khí O2 (ñktc) Giá trị V A 2,80 B 3,36 C 3,08 D 4,48 Ví dụ (B12) Dẫn luồng khí CO ñi qua hỗn hợp gồm CuO Fe2O3 nung nóng, sau thời gian thu ñược chất rắn X khí Y Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu ñược 29,55 gam kết tủa Chất rắn X phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu ñược V lít khí NO (sản phẩm khử ñktc) Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 6,72 D 3,36 Ví dụ Trộn 0,54 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 CuO tiến hành phản ứng nhiệt nhôm nhiệt ñộ cao ñiều kiện không khí thời gian thu ñược hỗn hợp rắn X Hòa tan X dung dịch HNO3 ñặc dư thu ñược V lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất) ñktc Giá trị V A 0,672 B 0,896 C 1,120 D 1,344 Ví dụ (C12) Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al dung dịch HCl dư, thu ñược 1,568 lít khí H2 (ñktc) Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu ñược 9,09 gam muối Khối lượng Al 2,7 gam X ? A 0,54 gam B 0,81 gam C 0,27 gam D 1,08 gam Ví dụ Cho 23,52 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu vào 200ml dung dịch HNO3 3,4M Khuấy ñều thấy thoát khí NO (sản phẩm khử nhất), dung dịch dư kim loại chưa tan hết; ñổ tiếp từ từ dung dịch H2SO4 5M vào, chất khí lại thoát cho ñến kim loại vừa tan hết cần vừa hết 44ml, thu ñược dung dịch Y Lấy 1/2 dung dịch Y, cho dung dịch NaOH dư vào, lọc lấy kết tủa, nung không khí ñến khối lượng không ñổi ñược chất rắn Z nặng 15,6 gam Số mol Fe có hỗn hợp X A 0,06 B 0,12 C 0,24 D 0,36 Cơ sở I: Ngõ 72 - Tôn Thất Tùng (gần ðH Y Hà Nội) Cơ sở II: Số 16A (ñối diện cổng phụ THPT Nguyễn Huệ cũ) Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) Ví dụ (B7) Cho 0,01 mol hợp chất sắt tác dụng hết với H2SO4 ñặc nóng (dư), thoát 0,112 lít (ñktc) khí SO2 (là sản phẩm khử khí nhất) Công thức hợp chất sắt ñó A FeS B FeS2 C FeO D FeCO3 Ví dụ (A9) Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg x mol Zn vào dung dịch chứa mol Cu2+ mol Ag+ ñến phản ứng xảy hoàn toàn, thu ñược dung dịch chứa ba ion kim loại Trong giá trị sau ñây, giá trị x thoả mãn trường hợp ? A 1,8 B 1,5 C 1,2 D 2,0 Ví dụ Cho 0,05 mol Al 0,02 mol Zn tác dụng hoàn toàn với lít dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thu ñược 0,112 lít khí không màu (ñktc) Phần dung dịch ñem cô cạn thu ñược 15,83 gam muối khan Nồng ñộ mol dung dịch HNO3 ñã dùng A 0,1125M B 0,1450M C 0,1150M D 0,1175M Ví dụ 10 Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu ñược dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược 127 gam hỗn hợp muối Số mol HNO3 ñã bị khử phản ứng ? A 0,30 mol B 0,35 mol C 0,40 mol D 0,45 mol Ví dụ 11 Cho dòng khí CO ñi qua ống sứ chứa 0,3 mol hỗn hợp FeO Fe3O4 nung nóng, sau phản ứng thu ñược 3,36 lít CO2 (ở ñktc) Hỗn hợp chất rắn lại ống sứ nặng 51,2 gam, hòa tan hỗn hợp chất rắn vào dung dịch HNO3 dư thu ñược V lít khí NO (sản phẩm khử nhất) Thể tích V (ño ñktc) A 2,24 lít B 4,48 lít C 6,72 lít D 8,96 lít Ví dụ 12 Cho dòng khí CO ñi qua ống sứ ñựng 0,12 mol hỗn hợp X gồm FeO Fe2O3 nung nóng, thu ñược 14,352 gam hỗn hợp rắn Y 0,138 mol CO2 Hòa tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư ñược V lít khí NO (sản phẩm khử nhất, ñktc) Giá trị V A 0,224 B 0,672 C 2,285 D 6,857 Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH ðăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: Moon.vn Cơ sở I: Ngõ 72 - Tôn Thất Tùng (gần ðH Y Hà Nội) Cơ sở II: Số 16A (ñối diện cổng phụ THPT Nguyễn Huệ cũ) Khoá học PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT GIẢI NHANH môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) PP 07 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN (Tư liệu học bài) Ví dụ Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M axit H2SO4 0,5M, thu 5,32 lít H2 (ở đktc) dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH A B C D Ví dụ Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M, thu dung dịch X Dung dịch X có pH A 13,0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Ví dụ Cho hai dung dịch: dung dịch X chứa hai axit H2SO4 0,1M HCl 0,2M; dung dịch Y chứa hai bazơ NaOH 0,2M KOH 0,3M Thể tích (ml) dung dịch Y cần phải thêm vào 100ml dung dịch X để dung dịch có pH là: A 60ml B 120ml C 100ml D 80ml Ví dụ Cần trộn dung dịch X chứa HCl 0,1M H2SO4 0,1M với dung dịch Y chứa NaOH 0,3M Ba(OH)2 0,1M theo tỷ lệ thể tích để thu dung dịch có pH = 13 ? A VX/VY = 1/3 B VX/VY = 1/2 C VX/VY = 2/1 D VX/VY = 1/1 Ví dụ Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,20M Ba(OH)2 0,10M; dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,05M HNO3 0,04M Trộn V lít dung dịch X với V’ lít dung dịch Y thu dung dịch Z có pH = 13 Tỉ lệ V/V’ là: A 1,33 B 1,25 C 0,8 D 0,75 Ví dụ Dung dịch X chứa NaOH 0,2M Ca(OH)2 0,1M Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1,0 lít dung dịch X lượng kết tủa thu A gam B gam C 15 gam D 10 gam Ví dụ Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH a M thu dung dịch X Cho từ từ khuấy 150ml dung dịch HCl 1M vào X thu dung dịch Y 2,24 lít khí (đktc) Cho Y tác dụng với Ca(OH)2 dư xuất 15 gam kết tủa Giá trị a A 1,0 B 1,5 C 0,75 D 2,0 Ví dụ Hòa tan hết 0,15 mol P2O5 vào 200 gam dung dịch H3PO4 9,8%, thu dung dịch X Cho X tác dụng hết với 750 ml dung dịch NaOH 1M, thu dung dịch Y Hỏi Y có chứa hợp chất photpho khối lượng tương ứng (bỏ qua thủy phân muối dung dịch) ? A 45,0 gam NaH2PO4; 17,5 gam Na2HPO4 B 30,0 gam NaH2PO4; 35,5 gam Na2HPO4 C 14,2 gam Na2HPO4; 41,0 gam Na3PO4 D 30,0 gam Na2HPO4; 35,5 gam Na3PO4 Ví dụ Đốt cháy hoàn toàn m gam quặng pirit sắt (chứa 80% FeS2 khối lượng, lại tạp chất trơ) lượng oxi dư Lấy toàn lượng SO2 thu cho hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 1,5M NaOH 1M thu 26,04 gam kết tủa Giá trị lớn m A 16,80 B 18,00 C 13,44 D 21,00 Ví dụ 10 Trộn 100ml dung dịch chứa KHCO3 1M K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO3 1M Na2CO3 1M 200ml dung dịch X Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M HCl 1M vào dung dịch X V lít CO2 (đktc) dung dịch Z Cho Ba(OH)2 dư vào Z thu m gam kết tủa Giá trị V m A 5,6 59,1 B 1,12 82,4 C 2,24 59,1 D 2,24 82,4 Tham gia trọn vẹn khoá LTĐH LUYỆN ĐỀ www.moon.vn để đạt điểm cao kì thi TSĐH ! Khoá học PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT GIẢI NHANH môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) Ví dụ 11 Dung dịch X chứa ion: Ca2+, Na+, HCO3 Cl, số mol ion Cl 0,1 Cho 1/2 dung dịch X phản ứng với dung dịch NaOH (dư), thu gam kết tủa Cho 1/2 dung dịch X lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư), thu gam kết tủa Mặt khác, đun sôi đến cạn dung dịch X thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 9,21 B 9,26 C 8,79 D 7,47 Ví dụ 12 Cho m gam NaOH vào lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu lít dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 7,0 gam kết tủa Giá trị a, m tương ứng A 0,08 4,8 B 0,04 4,8 C 0,14 2,4 D 0,07 3,2 Ví dụ 13 Cho hỗn hợp K2CO3 NaHCO3 (tỉ lệ mol : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu kết tủa X dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến không khí thoát hết 560 ml Biết toàn Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M Khối lượng kết tủa X A 3,94 gam B 7,88 gam C 11,28 gam D 9,85 gam Ví dụ 14 Cho từ từ giọt dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch chứa a mol Na2CO3 thu V lít khí CO2 Ngược lại, cho từ từ giọt dung dịch chứa a mol Na2CO3 vào dung dịch chứa b mol HCl thu 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo điều kiện) Mối quan hệ a b là: A a = 0,75b B a = 0,8b C a = 0,35b D a = 0,5b Ví dụ 15 Hấp thụ hết 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH y mol K2CO3 thu 200 ml dung dịch X Lấy 100 ml X cho từ từ đến hết vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu 2,688 lít khí (đktc) Mặt khác, 100 ml X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu 39,4 gam kết tủa Giá trị x là: A 0,15 B 0,20 C 0,05 D 0,10 Ví dụ 16 Nhỏ từ từ 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 0,04 mol H2SO4 thu m gam kết tủa Giá trị m A 2,568 B 1,560 C 4,128 D 5,064 Ví dụ 17 Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước dung dịch X Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 3a gam kết tủa Mặt khác, cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thu 2a gam kết tủa Giá trị m A 17,17 B 16,10 C 14,49 D 24,15 Ví dụ 18 Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 x (mol/lít) thu 42,75 gam kết tủa Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng lượng kết tủa thu 94,2375 gam Giá trị x A 0,45 B 0,30 C 0,25 D 0,15 Biên soạn: Thầy LÊ PHẠM THÀNH (https://www.facebook.com/thanh.lepham) Tham gia trọn vẹn khoá LTĐH LUYỆN ĐỀ www.moon.vn để đạt điểm cao kì thi TSĐH ! [...]... ðăng kí LUYỆN THI ONLINE tại: Moon.vn Cơ sở I: Ngõ 72 - Tôn Thất Tùng (gần ðH Y Hà Nội) Cơ sở II: Số 16A (ñối diện cổng phụ THPT Nguyễn Huệ cũ) Khoá học PHƯƠNG PHÁP và KĨ THUẬT GIẢI NHANH môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) PP 07 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN (Tư liệu học bài) Ví dụ 1 Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M,... Z thì thu được m gam kết tủa Giá trị của V và m lần lượt là A 5,6 và 59,1 B 1,12 và 82,4 C 2,24 và 59,1 D 2,24 và 82,4 Tham gia trọn vẹn khoá LTĐH và LUYỆN ĐỀ tại www.moon.vn để đạt điểm cao nhất trong kì thi TSĐH ! Khoá học PHƯƠNG PHÁP và KĨ THUẬT GIẢI NHANH môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) Ví dụ 11 Dung dịch X chứa các ion: Ca2+, Na+, HCO3 và Cl, trong đó số mol của ion Cl là 0,1... Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) M004 GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON (Tư liệu học bài) Ví dụ 1 (C9) ðốt cháy hoàn toàn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị hai không ñổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2 Sau phản ứng thu ñược 23,0 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí ñã phản ứng là 5,6 lít... kiện không có không khí), thu ñược hỗn hợp rắn M Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G ðể ñốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa ñủ V lít khí O2 (ñktc) Giá trị của V là A 2,80 B 3,36 C 3,08 D 4,48 Ví dụ 3 (B12) Dẫn luồng khí CO ñi qua hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 nung nóng, sau một thời gian thu ñược chất rắn X và khí Y Cho Y hấp thụ hoàn toàn vào dung... thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M thì thu được 26,04 gam kết tủa Giá trị lớn nhất của m là A 16,80 B 18,00 C 13, 44 D 21,00 Ví dụ 10 Trộn 100ml dung dịch chứa KHCO3 1M và K2CO3 1M với 100ml dung dịch chứa NaHCO3 1M và Na2CO3 1M được 200ml dung dịch X Nhỏ từ từ 100ml dung dịch Y chứa H2SO4 1M và HCl 1M vào dung dịch X được V lít CO2 (đktc) và dung dịch Z Cho Ba(OH)2 dư vào Z thì... 0,24 D 0,36 Cơ sở I: Ngõ 72 - Tôn Thất Tùng (gần ðH Y Hà Nội) Cơ sở II: Số 16A (ñối diện cổng phụ THPT Nguyễn Huệ cũ) Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) Ví dụ 7 (B7) Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt tác dụng hết với H2SO4 ñặc nóng (dư), chỉ thoát ra 0,112 lít (ñktc) khí SO2 (là sản phẩm khử và khí duy nhất) Công thức của hợp chất sắt ñó... NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu được 2 lít dung dịch X Lấy 1 lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu được 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,0 gam kết tủa Giá trị của a, m tương ứng là A 0,08 và 4,8 B 0,04 và 4,8 C 0,14 và 2,4 D 0,07 và 3,2 Ví dụ 13 Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3... đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi) Dung dịch Y có pH là A 1 B 6 C 7 D 2 Ví dụ 2 Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X Dung dịch X có pH là A 13, 0 B 1,2 C 1,0 D 12,8 Ví dụ 3 Cho hai dung dịch: dung dịch X chứa hai axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M; dung dịch Y chứa hai bazơ NaOH 0,2M và KOH... dịch Y cần phải thêm vào 100ml dung dịch X để được một dung dịch có pH bằng 7 là: A 60ml B 120ml C 100ml D 80ml Ví dụ 4 Cần trộn dung dịch X chứa HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với dung dịch Y chứa NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,1M theo tỷ lệ thể tích như thế nào để thu được dung dịch có pH = 13 ? A VX/VY = 1/3 B VX/VY = 1/2 C VX/VY = 2/1 D VX/VY = 1/1 Ví dụ 5 Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,20M và Ba(OH)2 0,10M; dung... dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,05M và HNO3 0,04M Trộn V lít dung dịch X với V’ lít dung dịch Y thu được dung dịch Z có pH = 13 Tỉ lệ V/V’ là: A 1,33 B 1,25 C 0,8 D 0,75 Ví dụ 6 Dung dịch X chứa NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M Sục 7,84 lít khí CO2 (đktc) vào 1,0 lít dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là A 0 gam B 5 gam C 15 gam D 10 gam Ví dụ 7 Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch NaOH a M ... Tôn Thất Tùng (gần ðH Y Hà Nội) Cơ sở II: Số 16A (ñối diện cổng phụ THPT Nguyễn Huệ cũ) Khoá học PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT GIẢI NHANH môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) PP 07 PHƯƠNG PHÁP... Tham gia trọn vẹn khoá LTĐH LUYỆN ĐỀ www.moon.vn để đạt điểm cao kì thi TSĐH ! Khoá học PHƯƠNG PHÁP KĨ THUẬT GIẢI NHANH môn HOÁ HỌC - Thầy LÊ PHẠM THÀNH (0976.053.496) Ví dụ 11 Dung dịch X chứa... Tuyển sinh lớp TỔNG ÔN – LUYỆN ĐỀ – LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496) M004 GIẢI TOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON (Tư liệu học bài) Ví dụ (C9) ðốt cháy

Ngày đăng: 13/03/2016, 12:42

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan