Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh 2016 cực hay (Phần 5: Rèn kĩ năng viết luận trong Tiếng Anh)

63 1.4K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 14:10

1 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng Khóa học: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S) MÔN TIẾNG ANH – TIẾT VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT có website MOON.VN [Truy cập tab: moon.vn – Khoá: Luyện đề THPT Quốc Gia] I/ - SENTENCE BUILDINGS (CÁC CẤU TRÚC CÂU HAY THI) S + BE + ADJ + TO_INF I am happy to see you here S + BE + ADJ + CLAUSE I’m sorry (that) you can’t come (Tôi tiếc bạn đến được.) S + BE/V + TOO + ADJ/ADV + (FOR + O) + TO_INF ( nên ) S + BE/V + ADJ/ADV + ENOUGH + (FOR + O) + TO_INF ( đủ để làm ) Tom is old enough to go to school (Tom đủ tuổi để học) IT + BE + ADJ + (FOR + O) + TO_INF It is important for everybody to know English (Mọi người biết Tiếng Anh quan trọng) IT + BE + ADJ + THAT _ CLAUSE It is splendid that you passed the exam IT + BE + ADJ + OF + O + TO_INF It’s kind of you to help me (Bạn thật tử tế giúp tôi) IT + BE + ADJ + THAT + S + (SHOULD) + BARE INF It’s necessary that we (should) study English regularly (Thật cần thiết học tiếng Anh thường xuyên) IT WAS NOT UNTIL THAT (Mãi .mới ) It was not until midnight that the noise next door stopped (Mãi đến nửa đêm tiếng ồn trước nhà hết) S + BE/GET + USED TO + N/V_ing (Quen với) I am used to staying up late I am used to the heat because I have been living here for a long time Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng S + USED TO + BARE INF ( ) He used to have a long hair (Anh để tóc dài) IT + TAKES/TOOK/WILL TAKE/ HAS TAKEN + (O) + TIME + TO_INF (Ai thời gian để làm gì) It takes him thirty minutes to write a letter It took me two hours to repair the computer last night S + HAVE/GET + O(st) + PP (Nhờ làm việc gì) S + HAVE + O(so) + BARE INF = S + GET + O(so) + TO_INF We are going to have/get our car repaired next week (Chúng nhờ người sửa xe cho chúng tôi) I have my brother repair my bike/ I get my brother to repair my bike (Tôi nhờ anh sửa xe đạp cho tôi) SO + ADJ/ADV + THAT = SUCH + (A/AN) + ADJ + N + THAT ( .đến nỗi ) The film was so good that I saw it three times (bộ phim hay xem lần) It was such a hard cake that he couldn’t eat it (Đó bánh rắn anh ăn được) AFTER + S1 + PAST PERFECT + S2 + SIMPLE PAST After I had entered the house, it began to rain (Sau vào nhà trời bắt đầu mưa) S1 + V + THAT + S2 + (SHOULD) + BARE INF We insist that a meeting (should) be held as soon as possible (Chúng nài nỉ họp tổ chức sớm tốt) S1 + WISH + (THAT) + S2 + PAST/PAST PERFECT/WOULD INF I wish I knew English well (Câu ước tại) I wish hat I had gone to the party last Sunday (câu ước khứ) I wish I could go to England some day (câu ước tại, tương lai) S1 + PRESENT PERFECT + SINCE + S2 + SIMPLE PAST He has worked as a pilot since he left university (Anh làm phi công từ anh học xong đại học) IT IS + TIME + SINCE + S + SIMPLE PAST (Đã kể từ ) It is over six months since John last had his hair cut (Đã tháng kể từ John cắt tóc) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng IT + BE + PHRASE + THAT CLAUSE (chính ) It is the manager, not his assistant, that I want to see (Chính ông quản lí, người phụ tá ông ấy, người muốn gặp) NEITHER + S1 + NOR + S2 + V (cả lẫn không ) (động từ chia theo chủ ngữ đứng sau “nor”) Neither my brother nor I am good at French /Neither I nor my brother is good at French (Cả anh không giỏi tiếng Pháp) NOT ONLY BUT ALSO / BUT AS WELL (Không mà ) He not only spent all his money but also borrowed some from me (Không anh tiêu hết tiền mà mượn tôi) NOT ONLY + AUX + S1 + V + BUT + S2 + ALSO / AS WELL (Không mà - đảo ngữ mẫu câu trên) Not only did he refuse to take the medicine but he also hit the nurse S1 + HAD + NO SOONER + PP + THAN + S2 + SIMPLE PAST S1 + HAD + HARDLY/SCARELY + PP + WHEN + S2 + SIMPLE PAST ( vừa ) I had no sooner opened the door than the telephone rang (Tôi vừa mở cửa vào điện thoại reo) I had scarely closed the door when somebody started to knock (Tôi vừa đóng cửa có gõ cửa) NO SOONER + HAD + S + PP + THAN + S + SIMPLE PAST HARDLY/SCARELY + HAD + S + PP + WHEN + S + SIMPLE PAST No sooner had he arrived than he was asked to leave again NO MATER HOW + ADJ/ADV + S + V , (Dù ) No matter how intelligent you may be, you should be careful about this (Dù bạn thông minh bạn nên cẩn thận điều này) PREFER + V_ing/N + TO + V_ing/N = PREFER + TO_INF + RATHER THAN + BARE INF = WOULD RATHER + BARE INF + THAN + BARE INF = WOULD RATHER + BARE INF + O1 + THAN + O2 Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng = LIKE + V_ing/N + BETTER THAN + V_ing/N (cả mẫu câu có nghĩa “thích hơn”) Tom prefers reading to talking (Tom thích đọc nói) Tom would rather read than talk (Tom thích đọc nói) Tom likes reading better than talking (Tom thích đọc nói) II/ SENTENCE TRANSFORMATION TO_INF + BE + ADJ → IT + BE + ADJ + TO_INF IT + BE + ADJ + G HOW + ADJ + (IT + BE) + TO_INF To sit here with you is so nice → It’s so nice to sit here with you → It’s so nice sitting here with you → How nice (it is) to sit here with you (Ngồi với bạn thật tuyệt) TO_INF + BE + ADJ/N → S + V + IT + ADJ/N + TO_INF To be there on time is important → I find it important to be there on time (Tôi nhận thấy có mặt quan trọng) Living on my salary must be hard > I find it hard to live on my salary (Tôi thấy khó sống dựa lương mình) THAT CLAUSE + BE + ADJ → S + V + IT + ADJ + THAT CLAUSE That we should keep calm is important → I think it important that we should keep calm (Quan trọng phải giữ bình tĩnh) TOO + ADJ + FOR + TO_INF → .SO + ADJ + THAT SUCH + (A + ADJ) + N + THAT The tea was too hot for me to drink (Trà nóng uống) → The tea was so hot that I couldn’t drink it (Trà nóng uống được) → It was such hot tea that I couldn’t drink it (Đõ tách trà nóng k thể uống đc) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng It is time for S.b to S.th = it's time that S.b did smth eg: It's very high time for you to go now > It's very high time that you went now (Lƣu ý gặp IT WAS TIME vế đằng sau em phải chia thành had done – lùi phải ko nào?) ADJ + ENOUGH + FOR TO_INF → .SO + ADJ + THAT SUCH + (A + ADJ) + N + THAT This song is simple enough for all of us to sing (Bài hát đủ đơn giản để tất hát) → This song is so simple that all of us can sing it (Bài hát đơn giản tất hát được) → It is such a simple song that all of us can sing it → .SO + ADJ + THAT SUCH + (A + ADJ) + N + THAT TOO + ADJ + FOR + TO_INF ADJ + ENOUGH + FOR TO_INF The jacket is so small that I can’t wear it → The jacket is too small for me to wear So + adj + that (clause) Such + (a/an adj) noun + that (clause) eg: The box was so heavy that the children couldn’t carry it > It was such a heavy box that the children couldn’t carry it TOO + ADJ + FOR + TO_INF ↔ ADJ + ENOUGH + FOR TO_INF The tea was too hot for her to drink ↔ The tea was not cold enough for her to drink .SO + ADJ + THAT ↔ SUCH + (A + ADJ) + N + THAT It is such lovely weather that we spend the whole day in the garden → The weather is so lovely that we spend the whole day in the garden Lưu ý gặp đảo ngữ:  So lovely is the weather that we spend the whole day in the garden ALTHOUGH/THOUGH + CLAUSE (Mặc dù nhƣng ) ↔ DESPITE/ IN SPITE OF + N/V_ing/THE FACT THAT + CLAUSE Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng Although his leg was broken, he managed to get out of his car → In spite of/ Despite his broken leg/ his leg being broken, he managed to get out of his car → In spite of/ Despite the fact that his leg was broken, he managed to get out of his car (Dù chân gãy anh khỏi xe) In spite of being tired, they stayed until they found out what happened > Although they were very tired, they …… BECAUSE + CLAUSE ↔ BECAUSE OF + (ADJ) + N (Bởi ) Because she behaves well, everybody loves her ↔ Because of her good behaviour, everybody loves her IF NOT = UNLESS (Nếu không thì/ Trừ phi .) He’ll die if nobody brings him to hospital ↔ Unless somebody brings him to hosital, he’ll die (Anh chết đưa tới bệnh viện/ Trừ phi có người đưa anh đến bệnh viện, anh chết) REAL PAST SITUATION ↔ (điều kiện có thật khứ) IF + PAST PERFECT (câu điều kiện loại 3) We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money ↔ If we had had enough money, we would/could have gone on holiday Mẹo: Tình đưa tại, kết tại/tương lai chuyển sang ĐIỀU KIỆN LOẠI Tình đưa khứ, kết khứ chuyển sang ĐIỀU KIỆN LOẠI Cũng gặp dạng CÂU ĐIỀU KIỆN TRỘN tình đưa khứ kết a) I can't see the play because it is solded out > If the play weren’t solded out, I could see it (nếu kịch ko bị bán hết vé (hiện tại), xem (IF ONLY/I WISH the play weren’t sold out) b) We didn’t go on holiday because we didn’t have enough money -> If we had had enough money, we would have gone on holiday (Nếu có đủ tiền, nghỉ mát) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG PAST SITUATION ↔ WISH + FUTURE Facebook: Vũ Mai Phƣơng HAD + PP WOULD + INF (Điều kiện có thật tại/quá khứ/ tương lai -> ước ) I am sorry that I didn’t go to the library last Sunday (Tôi tiếc không tới thư viện chủ nhật trước) ↔ I wish that I had gone to the party last Sunday (Tôi ước chủ nhật trước không tới thư viện) Moon.vn - Học để khẳng định Hotline: 0432 99 98 98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN I Types of Essay: Có nhiều cách phân loại Essays khác tựu chung có loại Essays sau: The Descriptive Essay: Văn miêu tả The Definition Essay: Văn định nghĩa The Illustration Essay: Văn chứng minh The Comparison/Contrast Essay: Văn so sánh/tương phản The Cause/Effect Essay: Văn nhân The Narrative Essay: Văn tường thuật The Process Analysis Essay: Văn phân tích The Classification Essay: Văn phân loại kiện The Argumentative/Persuasive Essay: Văn tranh luận/thuyết phục 10 The Research Essay: Văn nghiên cứu 11 The Critical Analysis Essay: Bình giảng văn học II Structure of An Essay: Tùy theo người viết mà văn bao gồm 3, 4, 5, 6… đoạn văn Tuy nhiên,một văn chuẩn, đẹp, cân đối thường đoạn ( đoạn Mở + đoạn Thân + 1đoạn Kết bài) , đoạn tối thiểu câu (Topic sentence + Explanation + Example + Evidence + Concluding Sentence) sau: Introduction: a Hook: - Hook is to get readers’ attention and make them want to read the essay You can this through one of the followings Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN - Hook “mồi nhử” dùng để thu hút người đọc, khiến họ thích đọc văn Bạn dùng cách sau để tạo “Hook” cho phần mở  Tell a story: Dẫn mẫu chuyện ngắn  Ask a question: Đặt câu hỏi  Give a statistic: Nêu số liệu thống kê  Express an anecdote: Diễn tả giai thoại  Cite a quotation: Trích dẫn câu nói  Generalization: Khái quát hóa vấn đề b Explanation of opening, leading into Thesis Statement: - Sau bạn thu hút người đọc “Hook” bạn bắt đầu trả lời hay giải thích “Hook” cách rõ ràng để dẫn vào luận đề (Thesis Statement) - Luận đề, nằm cuối đoạn mở bài, định phần thân văn củabạn gồm đoạn văn Giả sử luận đề bạn gồm ý, phần thânbài văn gồm đoạn Body Paragraph 1: Một đoạn bao gồm ý sau a Topic Sentence (pertaining to Reason/Theme #1): - Câu chốt đoạn văn nằm đầu đoạn văn thứ nêu bật luận điểmthứ Thesis Statement phần mở b Explanation: - Bạn giải thích luận điểm rõ ràng cách đưa dẫn chứng hay ví dụA giải thích dẫn chứng cách chi tiết - Ngoài bạn nêu thêm chứng B (nếu có) để làm tăng sứcthuyết phục cho luận điểm Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN in fact, indeed, certainly, clearly, of course generally speaking, in general, overall, for the most part, usually, typically, in conclusion, in summary, to sum up therefore, thus, consequently, as a result, as a consequence first, second, next, then, finally, lastly Ordering by Time (Chronological Order): Chronological order is usually used in narration and process analysis, but can be used in other cases as well first in time last in time season season morning night early late Eg: Describe a normal day in your life Ordering by Space (Spatial Order): Ordering from one place to another is usually effective in physical description but can be used in other cases as well left right top bottom inside outside here there far near Eg: Describe a your house Ordering by Groups or Types (Classification and Comparison): This method involves two steps The first step is labeling the groups or types by answering the question "What is this paragraph about?" or "What kinds of things are these details about?" The second step arranges the types in Chronological, Spatial, or Emphatic Order first type second type third type first similarity second similarity third similarity first difference second difference third difference problem first possible solution second possible solution Eg: What are the causes of pollution in the modern society? The advantages of learning English? Order of Importance (Emphatic or Climactic Order): This structure may be used for an entire paragraph or essay or it may be used for portions of an essay For example, one section of an essay may require sequential organization while another section requires order of importance Or the similarities in a Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN comparison may need to be arranged emphatically Most essays move from least to most; however, under some circumstancesfor example, an argument addressed to a skeptical audiencethe strongest point comes first least important most important easiest hardest least convincing most convincing Task Fill in the blanks with one of the following words and phrases Do not use the same expression twice First of all/Firstly/Second/Secondly/Third/Thirdly/Finally In addition/Moreover/Furthermore/What is more So/As a result/Therefore However/On the other hand/In contrast In conclusion/To sum up/On the whole Advantages and Disadvantages of Living in the Country Living in the country is often the secret dream of certain city-dwellers ……… (1), in reality it has its advantages and disadvantages There are many advantages to living in the country ………… (2), one is much closer to nature and can enjoy more peace and quiet ……………(3), life in the country is much slower and people tend to be more open and friendly A further advantage is that there is much less traffic, and as a result it is a much safer place to bring up children …………… (4), there are certain drawbacks to life outside the city ……………….(5), because there are fewer people, one has a smaller number of friends ………… (6), entertainment, particularly in the evening, is difficult to find Furthermore, the fact that there are fewer shops and services often means that there are fewer employment opportunities ………….(7), one may have to travel long distances to work elsewhere, and this can be extremely expensive Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN …………(8), it can be seen that the country is more suitable for some than others ………(9), it is often the best place for those who are retired or who have young children ………….(10), young, single people who are following a career and who want some excitement are better provided for by life in the city 1- However, 2- First of all 3- In addition 4- On the other hand 5- Firstly 6- Secondly 7-Finally 8- To sum up – On the whole 10 – In contrast Task 2: Comment on the essay, answering the questions below Compare your answers with the answers of your colleagues Does the essay include all the points asked for in the question? Does each paragraph have one clear topic? Does each paragraph have a clear topic sentence (TS)? Does the writer use linking words and phrases to make the meaning clear? Does the introduction give the reader an overall idea of the essay? Does the conclusion summarise the whole essay and make a personal comment? Task 3: Write a brief summary of each paragraph in the spaces below: Introduction: Paragraph I: Topic Sentence: Paragraph II: Topic Sentence: Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN Conclusion: Task 4: Using the ideas below write an outline of an essay titled Advantages and Disadvantages of Watching Television Ideas: Advantages transform information updated news entertainment Example: politics, science, history, geography Example: weather, disaster Example: movie, play Disadvantages waste time harmful to eyes Moon.vn Example: not doing housework, family Example: Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN not suitable for children Example: SAMPLE: Advantages / Disadvantages of Watching Television Nowadays, television has become the most popular media of human kind, an indispensable device in our daily life Everyone must agree that the advantages of watching TV are remarkable However, beside those benefits, there are some disadvantages that we must notice to be sure that we watch TV most effectively To begin with, television is one of the most important inventions which helps transform information and is considered an unlimited source of entertainment Television is, without doubt, the most effective medium to deliver information to a large number of people very quickly By watching different channels on TV, people are able to gather information on politics, science, history, geography or culture in a way that has never been possible before In addition, news in one part of the world can be seen within minutes or even seconds in any other part of the world As a result, it can keep them updated with changes in temperature or dangerous situations such as disasters or accidents TV is also a source of entertainment that is affordable Before television, visual entertainment meant a trip to the theater to watch a movie or play Today, movies, drama, comedy and music are all delivered straight to the home By pressing simple buttons, the whole world is open to you Everything contains its good side and bad side and television has no exceptions Wasting time is one of the inherent disadvantages of watching TV Viewers can watch television programmes continuously from six in the morning to the early hours of the next day They prefer to spend hours watching their favourite films instead of doing housework or engaging in family activities In the aspect of health, spending hours watching TV is harmful to your eyesight whereas you could go out, play some sports and breathe the fresh air Again, television programme are not always suitable for all ages Children can be exposed to programs that are not appropriate for their age Adult themes of sex and violence are far too easily accessed, which destroys the innocence of children It will be extremely dangerous if Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN parents neglect their children to discover the TV programme themselves In summary, whether good or bad, television has found its way into the lives of people all over the world and is an important part of life for many Its benefits still guarantee it as the most important device which people need in order to be up-to-date Write your essay on advantages and disadvantages of watching television Make sure that it has an introduction, a paragraph on advantages, a paragraph on disadvantages and a conclusion Having written your essay, please use the following checklist: Yes 10 11 No The essay consists of paragraphs The introduction states clearly what the essay will be about There is a Topic Sentence introducing Paragraph of the Body There are three advantages in the paragraph on advantages There is an example for each advantage There is a Topic Sentence introducing Paragraph of the Body There are three disadvantages in the paragraph on the disadvantages There is an example for each disadvantage The conclusion summarises the main points and makes a personal comment There are linking words/phrases Each sentence has the following word order: Subject Verb Object Homework: Look at the following points Give examples to support the advantages and disadvantages of traveling by bicycle e.g Traveling by bicycle is environmentally friendly because you not have to use petrol and a bicycle does not produce pollution Advantages Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 10 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN Environmentally friendly Good exercise Quick in heavy traffic Disadvantages Dangerous Does not protect from weather Not good for long trips Các em nên tìm thêm ý cách hành văn tham khảo GOOGLE Sau diễn đạt ý riêng dựa theo Viết thật ổn gửi cho cô xem em  Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 11 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN Free time activities My number one interest is playing sports I like playing every sport, especially tennis Behind my house, there is tennis court In my free time, I enjoy playing tennis with my sister or my brother, but sometimes I play with my father because he is also a fan of this game He says that tennis is a fashionable sport for young people or old people Besides playing sports, I would love to go for a walk with my friends We usually go for a ride to remote villages to get fresh air and see wonderful views in the countryside Alternatively, if I don‟t have outdoor activities, I feel like watching TV at home with coffee and some biscuits There are hundreds of fascinating channels these days Because I am busy with my study during the week, I really appreciate doing things that I like in my free time (148 words) An important person An important person who has influenced my life in the most positive way is my friend, Minh Firstly, Minh has a unique sense of humor She creates the impression that she perceives everything as a joke and she never complains about her own problems This attitude towards life has a great impact on me I learn from Minh how to be optimistic and positive She makes me realize the importance of being open-minded when interacting with other people, trying to find something I like about everybody in order to create a pleasant experience for both sides For the two years that I have known her, other than becoming one of my best friends, she has managed to make me reconsider my values, the way I view myself, and the way I perceive life in general Therefore, I am indebted to her for all what she has brought to my life (150 words) A memorable event (embarrassing) Some things are easier to remember, and some are easier to forget I can remember my most embarrassing moment as if it happened yesterday Every break in school, my friends and I walked through the same corridor, where the science labs were, that lead to the field That day, however, was different My friends and I were joking and laughing around As a „joke‟, my friend shoved me Never did I think that such a little force would put me on the spot Due to all the bags that were scattered on the floor, I stumbled on a few and tumbled on to someone I was extremely ashamed to look at who it was But I remember seeing some seniors standing there My so - called friends were having a giggle while trying to help me up How such a stupid act! At that moment it was extremely embarrassing for me but now we have a laugh about it These small moments makes our life interesting (166 words) most important qualities that lead to success Three most important traits that I think define what true success in life is all about are passion, patience and honesty Firstly, successful people inject passion into what they In addition, a person with passion typically exudes confidence, and confidence creates value for themselves and others When you're passionate, you make those around you feel excited and everyone wins Secondly, we need to be patient to be successful in life Basically, patience is waiting with difficulties It's confidence in yourself, with a good feeling of hope It helps you tackle difficult circumstances Lastly, “honesty is the best policy” Honesty can breed trust and trust makes it Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN easier to build business Life is easier for honest people to get a successful business, since they can win trust from people dealing with them To sum up, I am convinced that being passionate, patient and honest will lead everyone to success and happiness in life (153 words) Advantages Studying abroad Studying oversea has become common in the last few years It is true that going abroad for studying has had several benefits not only for the students learning oversea but for the government and their countries as well Firstly, studying in a different country is seen as the best opportunity to obtain new knowledge as well as accumulate significant skills for their future Moreover, when living in the foreign countries, the international students have to get along with teammates who come from different parts of the world Hence, they would be interacting with a number of various cultures, which helps them to broaden their mind and building self-confidence as well In addition, these students will become key workforce for their countries where they will go back after finishing the course in foreign countries From these points of view, the advantages of studying oversea are countless (145 words) Bad effects of using facebook to students? Using Facebook does harm the students in some ways Firstly, the motivation to use facebook is to socialize The students‟ irresistible need to connect with their peers, coupled with the development of 24/7 accessible technologies, makes facebook a time consuming tool They push their homework aside to chat with friends, update their statuses, taking some selfies or check up on all the latest gossips Spending too much time on facebook makes student become lazy in reading, doing assignments, which leads to lower grades and their missing the right step to the future In addition, facebook does affect face-to-face communication People become so distracted in social networking that they often forget about communicating in the most influential way and they have little hope of being connected to people personally Instead of meeting in person, many people choose to virtually chat via Facebook‟s instant messenger or comment section To sum up, the bad effects of using facebook need to be considered despite the fact that people are becoming more and more addicted to it (172 words) Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN MY IDOL Everybody has an idol in their life Idols inspire us in many ways from life style to behaviour or characteristics For me, I particularly admire Nick Vujicic, who is well-known for his extraordinary fortitude Born without arms or legs, Nick Vujicic overcame his disability to live not just independently but a rich, fulfilling life, becoming a model for anyone seeking true happiness As an internationally successful motivational speaker, he tries to pass his central message that the most important goal for anyone is to find their life’s purpose despite whatever difficulties or seemingly impossible odds stand in their way Nick’s life has no worries but is always filled with joy He can play football, skateboarding, and swimming The way of his living has inspired millions of people in the entire world Therefore, he is always an idol in my mind (140 words) THE BENEFITS OF COMPUTER In the age of advanced technology, the computer is one of the most widely used technologies and it plays an important role in every field of life It now enables people to solve many problems without much loss of time For instance, people are using computers for paying their bills, managing their home budgets, searching for information or even working from home it also makes it possible for people to stay at home and enjoy what they want by giving access to their favorite songs, books, films and computer games Additionally, the computer is being used in other fields of life such as medicine, business, industry, airline and weather forecasting For example, many organizations and banks are using computers for keeping the records of their customers Thereby, management processes are easier and more convenient Therefore, it could be said that computer is an indispensable part in our lives (148 words) A FAMOUS PLACE IN THE WORLD London, which is the capital city of England, has been a great settlement for thousands of people in several decades located on the River Thames, London is a leading global city with strengths in arts, education, entertainment, finance, healthcare, services and development in the last ages As a result, London has been described as the world’s cultural capital Another interesting feature is that London is known as a multiracial city, which has a diverse range of people and cultures and more than 300 languages are spoken within its boundaries Additionally, London is home to numerous museums, galleries, libraries such as The National Gallery, The British Museum Thanks to the development in many fields, London today has become one of the most modern cities in the world Consequently, it could be said that London is a perfect place for those who want to settle down and colonize (146 words) 10 WHY GO TO UNIVERSITY? Education plays an indispensable role in the development of modern society Consequently, university, which is a nice medium to gain more knowledge, new experience, career preparation and many useful lessons in human relations, has become the best choice of many students after graduating from high school First and foremost, with the knowledge learned at a university, we have a deep understanding of our society Furthermore, high-paid jobs always require capacity and qualifications Thus, by obtaining a university degree, we are able to get a decent job Additionally, a university is like a small world with numerous types of people where we have Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN chances to meet and talk to people of different charactertistics Thereby, we learn how to interact with other people appropriately In truth, university is the key to open almost every opportunity in life Therefore, it could be described as a great environment for people to learn and grow up (154 words) 11 YOUR PREDICTION FOR THE WORLD IN 2050 It is hard to visualize the changes of the world in every aspect of our lives First of all, global population reaches nine billion and rapidly advancing technology will constantly progress ever more rapidly For instance, internet will continue to radically transform media and substitute for traditional model of what a news organization is Environmentally speaking, it is likely out of control rises in sea levels, enormous crop shortfalls, and global warming Besides, rainfall intensity will increase by 20%; majority animal and plant life will be extinct In other fields of our daily lives; such as health issues and education, humans will live longer and remain healthier because people will have vaccines and cures for many diseases, and have more opportunities for learning and working Therefore, it could be said that what humans today will create a perfect world in the future 12 HOW TO PROTECT THE ENVIRONMENT Today, environmental problems have become more crucial as the world is moving into a constantly advanced industrialization We all know that a clean environment is very necessary to live a peaceful and healthy life But in fact, our environment is getting dirty day by day because of some negligence of human beings Thus, it is high time we acted to protect the environment Fundamentally, reducing, reusing and recycling are some of majority ways to keep surroundings cleaner For instance, recycling is the best way to lessen and avoid global warming and climate change Additionally, it also helps to reduce the pollution caused by waste and uses less energy In this way, we have contributed much to preservation natural resources for the future More importantly, our health is also improved that brings a better quality of life Therefore, the protection of the environment could be described as such a duty that people have to Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN THE ROLE OF SPORTS IN OUR LIFE Sports play an important role in our life for a number of reasons Firstly, it’s generally known that people who physical exercises keep fit and healthy Sports can be of great value to people who work with their brains and to those who lead a sedentary lifestyle Moreover, taking up a sport has many psychological benefits On one hand, it relieves the stresses of everyday life and on the other hand, it helps individuals identify with a group and replace their loneliness with the security of belonging Besides, practising a sport is very useful for character-training It helps young people to gain such virtues as discipline, perservance and courage It’s an excellent lesson of winning and losing If we lose, we have to analyse the causes and go on practising To draw the conclusion, sports are important for our health, mentality and soul (150 words) THE BENEFITS OF COMPUTERS Computers are widely used nowadays and have many benefits First of all, they are used in various aspects of our life such as science, industry, airline, military and so on Computers are also the tool with which we are able to surf the internet, watch animated television shows and other entertainment programs Moreover, industrialization could not make its miracle jump without the support of computers Computers, as well as advances in information technology, have made our life modern, convenient and civilized Besides, computers and the internet bring us a great means of communication Distance is no longer a matter of concern when we can send emails within a few seconds or make cheap internet phone calls We can also update ourselves with the latest occurrences in the world with just some simple mouse clicks In short, computers have become an indispensable device and are of vital use in the life of the human being (154 words) THE DRAWBACKS OF COMPUTERS The computer plays an important role in this information era However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations The troubles not stem from computer or the Internet themselves but the users In other words, some users take its advantages for negative purposes Some use computers to nothing but play games, chitchat, spam or create dirty information on the Net They directly or indirectly detract Internet from its benefits to the community Many people are scared of using the Internet because of their fear of being abused or becoming Internet addicts In addition, sitting in front of the screen for long hours can lead to obesity, backache, and short-sightedness Lastly, people paying too much attention to online activities may become passive, sluggish in real life because of their lacks of communication, and Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN manual labor In short, everything has both sides so it is necessary that we use computers for right purposes THE ADVANTAGES OF LEARNING ENGLISH Without doubt, English is the most widely spoken language in the world There are many benefits to be gained by learning English Most importantly, English is an international language and, since the world has become more integrated, having a knowledge of English helps travellers from different countries to communicate better, resulting in a more enjoyable travel experience That, in turn, can help us become more acquainted with other cultures and broaden our knowledge From an academic standpoint, it is undeniable that a good command of English can provide a boost to your future career prospects Having the proficiency and confidence to speak and understand English will put you at a distinct advantage when seeking a job Moreover, English is the language of academics, a large amount of research being conducted and written in the language Thus, society has almost unfettered access to this veritable wealth of knowledge Alltogether, I can say that learning English has countless benefits LIVING IN A BIG CITY OR IN THE COUNTRYSIDE I prefer to live in a big city for several reasons Firstly, city dwellers have access to many different transportation systems and have latest technologies to communicate; like cellular phones, internet, fax etc Cities provide better treatment, hospitals, qualified doctors, better educational institutes which are inevitable to lead a better life Moreover, the reason why most people tend to live in a city is the vast opportunities of jobs Most of the corporate offices, industries, factories, government offices, garments and manufacturing industries are either situated in a city or close to the city People have more employment opportunities and are able to lead a busy and challenging life Finally, in terms of entertainment facilities, citizens of a city has so many options like theater, park, art gallery, museum, amusement parks, libraries etc In short, I feel relaxed and more comfortable staying at my own city (145 words) YOUR FAVOURITE SPORTS Playing badminton is really my cup of tea in leisure time, because it improves my health, helps me be more and more confident, and is entertaining First and foremost, by playing badminton about two hours a day, I feel full of beans for the entire day For instance, I can finish my homework and Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN housework efficiently; hence my mother always encourages me to play it everyday The second point is that playing badminton brings me out of my shell I can make friends with many people After competitive matches, we often chat with one another about hobbies or plans in future Last but not least, playing badminton is entertaining It helps me relax after working hours, and relieve stress All in all, I consider playing badminton as my favourite pastime for it brings both physical and mental benefits (140 words) A FESTIVAL IN YOUR COUNTRY Tết or Vietnamese New Year, is the most important celebration in Vietnamese culture Tết is generally celebrated on the same day as Chinese New Year It takes place from the first day of the first month of the Vietnamese calendar until at least the third day Many Vietnamese prepare for Tết by cooking special holiday foods and decorating the house Many customs are practiced during Tết, such as visiting a person's house on the first day of the new year, ancestor worship, wishing New Year's greetings, giving lucky money to children and elderly people Tết is also an occasion for pilgrims and family reunions During Tết, Vietnamese visit their relatives and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for a better upcoming year Vietnamese people usually return to their families during Tết Some return to worship at the family altar or visit the graves of their ancestors in their homeland Tết, therefore, is a highly valued tradition in Vietnam (163 words) BENEFITS OF OWNING A PET Owning an animal can have important health and psychological benefits Firstly, studies have shown that interacting regularly with animals can lower humans’ blood pressure, reduce anxiety and depression, and increase their social interaction For example, people who have dogs also tend to get more exercise from regular walks Secondly, owning a pet means developing a relationship with it This often provides people with a reason for enjoying life and connecting with others, which is especially useful for older adults, who sometimes get socially isolated or struggle with finding a sense of purpose It helps people feel needed and wanted After all, most people can’t help but smile when their dog greets them with their tail wagging or their cat curls up cozily on their lap Animals are calming, accepting friends that offer unconditional love and kindness, as well as many health benefits Therefore, one won’t regret about bringing a pet into his life (153 words) < BENEFITS OF USING PUBLIC TRANSPORTATION Public transportation is a crucial part of a city, helping to bring a better quality of life Firstly, public transportation encourages people to have a more active healthy lifestyle, particularly if they are walking or cycling to their station or stop Rather than driving in traffic or wasting time looking for an elusive car park, public transport passengers can relax and listen to music, play computer games or read a book Secondly, it can reduces pollution and road congestion The more people who travel by train, tram or bus, the fewer cars on the road In terms of costs, travel by public transportation is cheaper than owning and operating a car Additionally, it can help foster a sense of community For example, people travelling together are more likely to feel a community Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN connection than those travelling in cars in isolation For all the reasons above, public transport is crucial to the livability of any city (155 words) 10 IMAGINE THE WORLD IN THE FUTURE People have always been intrigued of what the future will look like In the next decades, some new medicines may be introduced to cure people of new diseases There may be continued steps in the development of artificial intelligence, exploration of space, and new inventions that make life a little easier and entertaining for some such as flying cars or virtual holiday tours However, human of the future may suffer from more natural disasters Climate change, a growing population, and fewer natural resources will certainly pose new challenges for the human race But when you consider ongoing social and economic progress and all of the coming innovations in science and technology, there's plenty of room for optimism All in all, there is a lot to be excited about but there are also reasons to worry about how life in the year 2050 will be (144 words) Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 [...]... đoạn văn viết bằng tiếng Anh Thông thường một đoạn văn viết bằng tiếng Anh có độ dài dao động trong khoảng 100 đến 150 từ (words) Trong một đoạn văn chuẩn thường phải có câu chủ đề (topic sentence) Trong câu chủ đề phải có hai phần: chủ đề (topic) và ý chính (controlling idea) Thông thường câu chủ đề là câu mở đầu đoạn văn Mặc dù trong cách viết tiếng Anh, câu chủ đề còn có thể có các vị trí khác trong. .. (concluding sentence) Thông thường câu kết được thực hiện bằng cách viết lại câu chủ đề theo một dạng khác mà thôi Tuy nhiên, câu kết không nhất thi t luôn phải có trong đoạn văn, nghĩa là nếu bạn tự tin mình viết tốt thì kết bài với câu kết, còn không thì không sử dung câu này Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 7 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN Ví dụ về một đoạn văn viết bằng tiếng Anh: Your school... consequences: Nêu lên một kết cục hay hâu quả Notes: - Tuyệt đối tránh nêu thêm một luận điểm nào nữa ở phần kết bài ngoài 3 luận điểmđã nêu Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 3 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN trong Thesis Statement Vì như thế sẽ làm người đọc bối rối không biết bàivăn đã kết thúc hay chưa - Ba đoạn thân bài sẽ được trình bày theo thứ tự ba luận điểm được nêu trongThesis Statement để... diễn giải ý chính trong câu chủ đề) Khi đã có các supporting sentences, người viết chỉ cần ráp nối chúng lại thì sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh Tuy nhiên, mấu chốt ở công đoạn này là teen phải biết sắp xếp các câu văn theo một trật tự nhất định chứ không phải "có gì viết nấy" Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 6 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN Cách xắp xếp supporting sentences trong một đoạn văn:... for this reason that I would like to visit this country some day Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 9 Moon.vn CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN SENTENCE CLASSES (CÁC LOẠI CÂU) Trong tiếng Anh, câu được chia ra làm bốn loại câu: Simple Sentence (Câu đơn) Compound Sentence (Câu ghép) Complex Sentence (Câu phức) Compound - Complex Sentence (Câu hỗn hợp) SIMPLE SENTENCES (CÂU ĐƠN) KHÁI NIỆM Loại câu cơ bản trong. .. CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN · subject complement: bổ ngữ cho chủ ngữ · direct object: tân ngữ trự c tiế p · indirect object: tân ngữ gián tiế p Trong tiế ng Anh có 10 mẫu câu cơ bản sau: 1 NP1 + V-be + ADV/ TP · Động từ to be đượ c theo sau bởi động từ chỉ địa điể m hay thời gian My friends are here NP1 (subject) V-be ADV/ TP · Trạng ngữ chỉ thời gian và địa điểm có thể... theo sau bởi một tân ngữ trực tiếp Tân ngữ này đượ c theo sau bởi một danh từ làm bổ ngữ cho nó Moon.vn Hotline: 04.32.99.98.98 5 Moon.vn Most people NP1 (subject) CôVŨ MAI PHƯƠNG – KHÓA VIẾT LUẬN consider Jacobsen a loyal friend NP2 (direct object) NP2 (objective complement) Mẫu câu hay sử dụng trong viết luận: My hobby To have a hobby is to know how to spend one's leisure moments a hobby,... final statement to givereaders a signal that the essay has come to an end This final statement might beone of the following: - Phần kết luận bao gồm việc khẳng định lại Luận đề để tóm tắt lại những luận điểm trong phần thân bài Sau đó đưa ra câu kết để cho đọc giả biết rằng bài văn đã kết thúc Câu kết này có thể được viết theo một trong các cách sau:  Ask a provocative question: Đặt một câu hỏi mở ... câu cơ bản trong tiếng Anh là câu đơn Câu đơn là câu chỉ bao gồm một mệnh đề độc lập, không có liên từ như and, but, or, vv , được dùng để miêu tả một sự vật, hiện tượng, ý tưởng hoặc đưa ra nghi vấn, thắc mắc Đây là loại câu đầu tiên trẻ em được dạy và loại câu được dùng phổ biến nhất trong văn nói thuộc mọi lứa tuổi Trong văn viết câu đơn được dùng để tập trung sự chú ý và đưa ra kết luận cuối cùng... câu đơn được dùng để tập trung sự chú ý và đưa ra kết luận cuối cùng của một cuộc tranh cãi Nhưng các bạn hãy lưu ý không nên dùng quá nhiều câu đơn trong văn viết, bởi điều đó sẽ làm phong cách viết của các bạn giống trẻ con Câu đơn có thể chỉ là một từ Tuy nhiên, thông thường một câu đơn sẽ gồm có chủ ngữ và vị ngữ, trong đó vị ngữ thường có bổ ngữ đi kèm Các bạn hãy quan sát những câu dưới đây, tuy ...Khóa: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S)– GV: VŨ MAI PHƢƠNG Facebook: Vũ Mai Phƣơng Khóa học: LUYỆN THI THPT QG 2016 - (Pro-S) MÔN TIẾNG ANH – TIẾT VIDEO LỜI GIẢI CHI TIẾT... khai đoạn văn viết tiếng Anh Thông thường đoạn văn viết tiếng Anh có độ dài dao động khoảng 100 đến 150 từ (words) Trong đoạn văn chuẩn thường phải có câu chủ đề (topic sentence) Trong câu chủ... tuổi Trong văn viết câu đơn dùng để tập trung ý đưa kết luận cuối tranh cãi Nhưng bạn lưu ý không nên dùng nhiều câu đơn văn viết, điều làm phong cách viết bạn giống trẻ Câu đơn từ Tuy nhiên, thông

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan