Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2016 cực hay (Phần 3: Truyện ngắn giai đoạn 1930 - 1945)

79 1.8K 5
Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn 2016 cực hay (Phần 3: Truyện ngắn giai đoạn 1930 - 1945)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

1 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI CH PHẩO NAM CAO (tit 1) * Li vao bai: Nazim Hikmet (1902- 1963) - nh th, nh hot ng chớnh tr Th Nh K tng co li tha thiờt: Con hay nghe nụi buụn cua rng cõy heo khụ, cua hnh tinh lnh ngt, cua chim muụng que qutnhng trc nhõt, xin hay nghe tiờng kờu thụng thiờt cua nụi au ngi Võng, t bao gi ờn bõy gi, tiờng kờu ngi bao gi cung khiờn long ta au n iờu o li cng ung vi nhng nghờ s chõn chớnh, nhng nh nhõn o chu ngha t cụt nh Nam Cao lp 8, cac em a cam nhõn nụi buụn cn xe tng trang nụi au cua Lao Hc ngi ang kớnh õy th chu chờt cụ gi bng c manh cho con, gi tron nhõn cach Cung viờt vờ ti ngi nụng dõn, nhng gi hoc ny, chung ta se chng kiờn mt nụi au khac, day dt, d di hn nụi au cua mt thõn phõn sinh l ngi nhng khụng c lm ngi qua truyờn ngn Chớ Pheo * Gii thiờu cõu truc bai hoc: Tit 1: Tac gia, tac phm, tỡm hiờu ban (Hỡnh tng nhõn vt Chớ Phốo: quóng i lng thin) Tit 2: Tỡm hiờu ban (Hỡnh tng nhõn vt Chớ Phốo: bi kch b t chi quyn lm ngi) Tit 3: Tỡm hiờu ban (Hỡnh tng nhõn võt th N, Ba Kiờn- gia tr cua tac phm I - Tỡm hiu chung Tac gia: (1915-1951) - Nh hiờn thc xuõt sc cua nờn VHVN hiờn i - Tac phm xoay quanh hai ti chớnh: ngi trớ thc ngheo v ngi nụng dõn ngheo trc cach mng thang Tam - Nhng du viờt vờ ti no, Nam Cao võn trn tr, day dt ờn au n trc võn nhõn phm, o c cua ngi b xoi mon, thõm b huy hoi ca vờ nhõn hỡnh lõn nhõn tớnh iờu o c thờ hiờn tõp trung v xuõt sc tac phm Chi Pheo Tac phõm 2.1 Xuất xứ - Ra đời năm 1941, tác phẩm đỉnh cao nghiệp văn học Nam Cao, kiệt tác bất hủ viết ng-ời nông dân tr-ớc cách mạng 2.2 Nhan đề - Nhan u tiờn cua truyờn ngn ny l Cỏi lũ gch c, nhng in thnh sach ln u nm 1941, nh xuõt ban i mi t ý i thnh ụi la xng ụi; ờn nm 1946, tac gia mi t li l Chớ Phốo - t tờn truyờn l Cỏi lũ gch c : + s lun qun bờ tc cua nhng ngi nụng dõn ngheo trc Cach mng thang Tam, gn vi hỡnh anh Chớ Pheo u truyờn , cuụi truyờn Cỏi lũ gch c nh l biu tng tt yu ca hin tng Chớ Phốo, gn liờn vi tuyờn chu chớnh cua tac phm + Mt khac, hỡnh anh cai lo gch cu bong xuụng khụng gian v thi gian cua tac phm, hn in trờn sụ phõn cac nhõn võt, nh v ta manh õt chõt hep khep kớn cua lng Vu i ngy xa Khụng gian tu tung, chõt hep, bc bụi; s hoang vng, trụng trai, am m, u buụn Nờu mt ln t chõn lờn manh õt cua lng i Hong xa, bờn b sụng Chõu, vi nhng chuụi di ngut mt, MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI nhng ngụi nh nm rai rac, õy o lach cach tiờng thoi a ngi cn cu dờt vai, ta võn cam nhõn khụng khớ Nam Cao a miờu ta truyờn ngn Chớ Pheo Du canh võt v ngi a khac xa nhiờu lm - Nhan ụi la xng ụi : + Hng s chu ý vo Chớ Pheo v Th N, mt qu d cua lng Vu i mt mui b vm ngang doc v mt m n b xõu ma chờ qu hn Cach t tờn ụi la xng ụi l mt cach gõy s to mo, kớch thớch th hiờu tm thng cua mt lp cụng chung bn oc + Tac phm khụng tõp trung vo chuyờn tỡnh, nhng vi c gia, cai tờn õy ớt nhiờu võn gi s xa xot : ho l ụi la nhng chng c xng ụi Cai khat vong nho nhoi c co mt gia ỡnh vi ngi v xõu ma chờ qu hn nh th N, vi Chớ Pheo võn ngoi tm tay vi Nh võy, xet vờ mt phng diờn no o, cai tờn o khụng phai khụng co ý ngha - Dung tờn nhõn võt chớnh Chi Pheo lm tờn truyờn, o khụng phai l iờu mi me Nhng sc sụng t thõn cua nhõn võt khiờn ta co cam giac dt khoat cai tờn õy phai l cua nh õy, tac phm õy, khụng thờ khac Chung sinh l phai thuc vờ nhau, gia s Nam Cao co t li tờn nhõn võt mt ln na, bn oc võn c goi tac phm l Chớ Pheo, nh nhõn dõn võn goi on trng tõn cua Nguyờn Du l truyn Kiu Noi nh võy thõy rng : + Chớ Phốo l nhõn võt trung tõm, l ni hi t sc sụng v linh hụn cua tac phm, l nhõn võt lm nờn sc mnh t tng v nghờ thuõt cua vn- nhõn võt c ao, co mt khụng hai lch s hoc Viờt Nam Ton b ý ngha cua ni dung truyờn ngn hu nh toat t hỡnh tng nhõn võt ny ; Chớ Pheo l kờt tinh nhng thnh cụng cua Nam Cao ti nụng dõn + Mt cai tờn gian d, bỡnh thng, dờ nh v a tr nờn ang nh nhõt cua hoc hiờn thc phờ phan Viờt Nam 1930-1945 2.3 Đề tài - Tác phẩm viết đề tài ng-ời nông dân tr-ớc Cách mạng thang Tam nh-ng có khám phá mẻ Chị Dậu Tắt đèn Ngô Tất Tố đau đớn phải bán con, bán sữa, bán chó mùa s-u thuế nh-ng Chí Phèo đến nỗi đau phải bán dần nhân phẩm, linh hồn cho Bá Kiến mà bán rẻ, lần lấy vài đồng uống r-ợu Vì thế, tiểu thuyết B-ớc đ-ờng Nguyễn Công Hoan đời năm 1938, Tắt đèn Ngô Tất Tố đời năm 1939, ng-ời ta nghĩ khó nói thêm nỗi đau thân phận ng-ời nông dân Vậy mà năm 1941, Chí Phèo ngõt ngng bc t trang sach cua Nam Cao, ngi ta mi nhõn hình ảnh thê thảm kiếp sống ng-ời dân cày xã hội thực dân phong kiến (GS Nguyễn Đăng Mạnh) Nh võy, võn cua Chớ Pheo khụng phai bi kch cm ao go tiờn, m l bi kich bi xoi mon vờ nhõn phõm o l cnh sc khỏc tac phm cua Nam Cao khiờn ụng vt hn hn nhng tac phm viờt vờ nụng dõn v nụng thụn cung thi - Chớ Pheo trc hờt l võn nụng dõn v nụng thụn Viờt Nam trc Cach mng thang Tam, nhng no khụng chi l võn nụng dõn v nụng thụn, o l võn ngi, l bi kch cua ngi b t chụi quyờn lm ngi, võn co tinh trit hoc va mang y nghia khai quat xa hụi Chớ Pheo va tiờu biờu cho sụ phõn cung cc cua ngi nụng dõn b e nen, boc lt, va tiờu biờu cho s tha hoa ph biờn xa hi tn pha tõm hụn ngi, o l s phờ phan manh liờt, sõu sc ớt co ngoi but Nam Cao 2.4 Ch tỏc phm Qua tac phm Chớ Pheo, Nam Cao + t cao mnh m xa hi thc dõn na phong kiờn tn bo a cp i cua ngi dõn lng thiờn ca nhõn hỡnh lõn nhõn tớnh + ụng thi nh cung trõn phat hiờn va khng inh ban chõt tụt ep cua nhng ngi ny tng chng ho a b biờn thnh qu d MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI II oc hiu ban Tom tt ct truyờn - Xoay quanh cuc i cua nhõn võt chớnh ; + Chớ Pheo sinh thõn phõn mt a tre b bo ri- Bõt hnh nhng ln lờn, võn tr thnh anh canh iờn khoe m nh, hiờn lnh, co long t Khi õy, anh khoang 20 tui, lm thuờ cho nh lớ Kiờn- on i : Bõt hnh nhng lng thiờn- S võn ụng tinh cach Chi Pheo kha thuõn nhõt + Chi vỡ ghen tuụng vụ c, bi õy vao tu Sau 7,8 nm, tu, tr thnh lu manh, quy d, lm tay sai cho Ba Kiờn- on i : Bi kich bi tha hoa- tinh cach lng hoa, phc + Gp thi N, mun c tr li lam ngi B b cụ th N + nh kiờn xa hi ngn can, tuyờt vong, CP a tỡm ờn cai chờt au n tiờng kờu bng hong nhõn thờ- on i : Bi kich bi c tuyờt quyờn lam ngi (S ụ hoa bng bụn hỡnh tng khụng gian : on i 1: Cai lo gch- Nha Ba Kin- Lng thiờn on i : Nha Ba Kin- Nha tu- Tup lờu lng Vu i : Qu d on i : Tup lờu- Cai lo gch : bi kch b c tuyờt quyờn lm ngi) Cõu truc thi gian, khụng gian va kt cõu ca truyờn - Thi gian : Tac phm m u bng cai bui chiờu Chớ Pheo uụng say v lờn cn chi Bui chiờu o keo di qua nhng on hụi cụ nhm dng li cuc i Chớ, trt xung bui ti cỏi bong xờch xc di trng lm hn quờn ý nh bao thu, sinh t s vụ vong cua tiờng chi, v re vo nh T Lang Sau cuc ru vi ke tri k cuụng, ờm o hn gp ke tri õm cua i mỡnh: Th N Sỏng hụm sau hn tinh, khụng chi l tinh khoi giõc ngu ờm hụm trc, m tinh khoi cn say mờnh mụng suụt i hn, tinh khoi kiờp sụng sinh võt, kiờp qu d V nm tip theo, quóng thi gian sụng tỡnh yờu vi Th N, hn a lm mt ngi lng thiờn thc s Cõu chuyờn vờ Chớ dng li cai bui tra th sau, sau b Th N chụi t, Chớ Pheo giờt Ba Kiờn v t võn Nhng tac phm chi thc s kt thuc vi nhng li bn tan xỡ xm cua lng Vu i v thai cua Th N mụt sau Chi cht (sang th 7) Nh võy, Chớ Pheo - qu d v qua trỡnh biờn thnh qu d a thuc vờ qua kh, hiờn ti ca cõu chuyờn c m t cai thi iờm õu cho s hi sinh ca Chi, cung l õu cho mụt kt thuc au n s n kờ sau o - Khụng gian: Cai lo gch- Nha Ba Kin- Nha tu- Tup lờu- Cai lo gch- nhng khụng gian nghờ thuõt giu ý ngha, gop phn thờ hiờn sõu sc ni dung hiờn thc v nhõn o cua tac phm, em li nhng gia tr thm m cao - Cõu truc dn nen s kiờn, va co nhng biờn hoa bõt ng, c ao Ton tac phm l mt sc cng Va diờn t tớnh quyờt liờt cua mõu thuõn xa hi, va lm ni bõt tớnh cach nhõn võt, to sc hõp dõn cho ngi tiờp nhõn Phõn tich hỡnh tng nhõn võt Chi Pheo Bc : Khai quat vờ tac gia, tac phõm, vi tri ca nhõn võt (õy l nhõn võt trung tõm, hi t nhng gia tr c sc cua tac phm) Bc : S lc vờ ct truyờn va cuục i nhõn võt (cac em noi nh phõn tom tt) Co thờ chia cuc i Chớ Pheo lm ba giai on Giai on th nhõt: t luc Chớ i ti luc b y vo tự: Quang i lng thiờn Giai on hai: t Chớ Pheo tu ti gp th N : Bi kich tha hoa Giai on ba: t gp th N ờn b th N khc t tỡnh yờu: Bi kich bi t chụi quyn lam ngi Bc 3: Phõn tich hỡnh tng nhõn võt a S xuõt hiờn ca nhõn võt : - Thng co ý ngha quan trong, to õn tng ban u vi bn oc MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI - Mt nhng net c sc cua Nam Cao l vo truyờn rõt nhanh, bo qua bng hờt nhng chi tiờt tha Cha kp bc chõn vo lng Vu i, ta a gp hn, cha kp biờt hn l ai, diờn mo, lai lch thờ no, ta a phai nghe mt trng chi ti tõp Thờ l, gia bui tra he nng gt trờn ng lng Vu i vng ng vng ngt, Chớ Pheo t ngt xuõt hiờn vi bc chõn ngõt ngng v nhng tiờng le be cua mt ke say, mt lot ụi thoi chi co mt phớa: Hn va i va chi - o l s xuõt hiờn t nhiờn (nh l nhỡn thõy hn i, nghe thõy hn chi, rut gn khoang cach vi nhõn võt); hõp dõn, c ao (Co ụi tng nhng ụi tng luõn chuyờn, khụng hng vờ Thụng thng khụng thớch nghe ngi ta chi li, nhng õy ngc li, hn rõt them nghe chi Chi m khụng d, ngc li, cng chi cng tc tụi) LA ! => thu hut s chu ý cua ngi oc, to nờn sc cng cho tac phm, cuụn ta vo khụng khớ õm i, quyờt liờt cua hõn thu oi c tra thu, bao hiờu cuc i y giụng bao cua nhõn võt Hay nghe c thờ xem Chớ Pheo chi ? Chi cai gỡ ? Vỡ li thờ ? i tng ca ting chi Dõn lang Chi Pheo Tri Co h gỡ ? Tri co cua riờng nh no ? i Cung chng ! i l tõt ca nhng chng l Tõt ca lng Vu i Khụng lờn ting (chc no tr Tc thõt ! ! Thờ ny thỡ tc mỡnh ra) thõt ! Tc ờn chờt c mõt ! a thờ, hn chi cha a no Khụng iu Me kiờp ! Thờ co phớ ru khụng chi vi hn khụng ? Thờ thỡ co kh hn khụng ? a chờt me no a e hn Hn khụng bit A ! Phai õy hn c nghin (Trong cõu noi a co ngõn Ca lng Vu i cung khụng bit rng vo m chi nc mt rụi !) THU HEP DN ễNG AO- IM LNG ễN AO, SễI SUC- Cễ N (Tiờng chi ri tom vo khoang Nhu cõu them c giao Ngay cang võt va, au n khụng, Chớ xa l vi chớnh mỡnh, tip khng khip lc long vi ụng loi) MOON.V N - on khụng mt trng ng chi thi gian, nh nhng thang nm triờn miờn cn say cua Chớ l di vụ tõn ; khụng mt trng ng chi khụng gian, nh ng say m Chớ ang i thm thm vụ cung Cuc i nh bong en khung khiờp m cng khao khat se chia cng nhõn vờ hoang mc Nh phờ bỡnh Chu Vn Sn cho rng : ting chi ca Chớ Phốo l ting hỏt lụn ngc ca tõm hụn meo mo Co phai võy chng m im lng, ta nghe õm vang tiờng long ang qun qui cua mt nhõn cach oi c sụng lm ngi ? Ta lng nghe khat khao giao cam tiờng chi Chớ Pheo, ta lng ngi trc khoang khụng ang s cua s hng h vụ cam ? - Ti hn phai chi vung lờn nh thờ ? Ti ru ? ung ! Tng tiờng chi nh pha nụng nc men ru Cõu ch, giong iờu Nam Cao cung nh ngõt ngng chuờnh chong, ng lng (hn thờ !) cung nga nghiờng theo bc chõn ngõt ngng Va i va chi, ro l hn a say mem! - Nhng nờu ý, khụng kho nhõn thõy, ụi tng cua tiờng chi ngy cng thu hep dn v tr nờn tõy buụt : dam chi Tri : õng linh thiờng, tụi cao cua muụn loi : thõt l phm thng ! Khụng biờt kiờng nờ mt ai- Kờ o l i : to tat nhng vu v ; Lang : khụng gian sinh tụn, cng ụng lng xa l õt sụng, nờu phai bo lng m i, b lng chụi bo l chờt a nao khụng chi vi hn- http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI tt cung cua s tha hoa Chụi bo nguụn gục, giụng noi Mt s miờu ta nh võy, hn khụng phai l vụ tỡnh - Qua tiờng chi, hiờn lờn hai tng chõn dung nhõn võt : + Ke lu manh cụn ụ, c ru vo l chi + Nn nhõn au kh cung cc, sc quõy ca, nh ca mc cn, cng quõy cng au Co le cha bao gi ngi ta c chng kiờn nụi khat them hi õm cua cng ụng au n nh thờ : them c nghe ngi ta chi vi mỡnh c thõy mỡnh cung c l ngi bỡnh thng nh ho ! - Vi ngụn ng a a giong, va trn thuõt, va bỡnh luõn, ngi trn thuõt v nhõn võt a giong, song thanh, ta thõy nụi trn tr v hi th nong hc cua nh vn, xot thng cho kiờp ngi au kh, sinh nhng khụng c l ngi - Tiờng chi m u v kờt thuc cõu chuyờn (hiờu theo ca ngha bong), lp i lp li nhiờu ln tac phm, to nờn kờt cõu liờn hon, lm tng tớnh kch cho cõu chuyờn Ca cuc i Chớ Pheo se nm tron nhng tiờng chi õy Nh võy, t u, vi tiờng chi ny, ta a nhõn võn trung tõm cua tac phm : bi kch b t chụi quyờn lm ngi Nhng lm ờn nụng nụi õy ? Nam Cao a khụng vi vng T on m u tac phm, Nam Cao se dõn ta ngc dong thi gian, truy tỡm nguyờn nhõn, nguụn ci tra li cõu hoi: a e Chi Pheo ! b Lai lich cuục i- quang i bõt hnh nhng lng thiờn - Lai lich : Con sụ Khụng- Khụng gia ỡnh, khụng lm giõy khai sinh cho Chớ Sau dong i sụi sc, nga nghiờng, giong tr nờn trm lng, xa xụi hụi c Tac gia a ta vờ vi mt bui sang tinh sng, ngi ta nht c a tre trn truụng, xam ngt mt cai vay p bờn mt cai lo gch bo khụng Nh võy, kh hn ca phõn mụ cụi, t thu lot long, Chớ a khụng biờt õu l nguụn ci, cha bao gi biờt ờn bn tay chm soc cua me cha, thiờu hn tỡnh õp u yờu thng cua nhng ngi thõn, khụng biờt l rut tht Tr thnh võt trao tay hờt ngi ny ờn ngi khac : anh tha ụng ln rc ly, ngi n b goa mu em v nuụi, ban cho bac cụi khụng con, rụi bac cụi qua i, Chớ li tr vờ khụng ni nng ta - S phõn, tinh cach : au n tui nhc nh thờ nhng Chớ võn ln loc sụng nh mt mm cõy mnh me Du tui th b v i cho hờt nh ny ờn nh khac, khụng mt thõn thớch ho hng, khụng mt mai nh che thõn, nhng nhng ngi nh Chớ hỡnh nh cung tuyờt nhiờn khụng biờt ờn tui cc oan hn, khụng kờu than cho sụ phõn T lõm lap, lm lui, Chớ võn c ln lờn, tr thnh anh canh iờn khoe mnh, mang ban tớnh tụt ep cua nhng ngi dõn lng thiờn: thõt th, chõt phac, thng, trung thc, lm thuờ lm mn t kiờm sụng nuụi thõn, khụng nh va cp giõt cua hiờn nh õt l ban tớnh a c chớnh Ba Kin, Nam Cao, sau ny l thi N xac nhõn, hiờn ờn mc nhỳt nhỏt, ang thng, nhng ng sau ve nhat s v nhn nhc cụ hu cua nhng ngi yờu thờ, ta thõy ngi õy co ht nhõn cụt loi cua long t Vỡ t nờn anh nụng dõn hai mi tui ny chi thõy nhc b b ba boc lt Còn biờt nhục, chứng tỏ Chí có nhân phẩm ng-ời biết phân biệt cao th-ợng- thấp hèn; biờt õu l tỡnh yờu chõn chớnh v õu l xấu xa cần khinh bỉ Không co tầm hiểu biết cao rộng nh-ng Chí có nhân cách 20 tui, ng-ời ta không gỗ đá nh-ng không hoàn toàn xác thịt Còn lí trí, Chớ không chấp nhận sống năng, thú vật õy l im sang lõp lanh ca nhõn cach Chớ Pheo th thach u tiờn cua hon canh - Nhng phõm chõt tt ep ca Chi : + Chớ thõt th, chõt phac, thng, trung thc, lm thuờ lm mn t kiờm sụng nuụi thõn + Ban tớnh rõt hiờn lnh, co phn nhut nhat + Co long t MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI + Co c muụn gian d vờ mt cuc sụng gia ỡnh- co mt gia ỡnh nho nho Chụng cuục mn, cy thuờ V dờt vai Chung li bo mt ln nuụi lm vụn liờng Kha gia thỡ mua dm ba so rung lm - Giai on th nhõt- on i lng thiờn lt qua cuc i Chớ Pheo nh cn gio thoang, lt qua bng mõy cõu õu tac phm, ờn gia truyờn mi co mt sụ chi tiờt nh l ngõu nhiờn kờ tt ngang, tõt ca chi goi gon khụng qua mi dong Con li phai chng chi l nhng nm thang tu ti, nhng ln rch mt n v v s khinh miờt cua ngi i ? Khụng ! Hai ch lng thiờn hiờn khụng chi mt on i, no va l Khat vong, cung l Bi kich, la võn ct loi tr i tr li sut mõy chc trang vn, lam nờn ht nhõn c ban cua ca tac phm - Nh võy, quang i lng thiờn ung ngha cua Chớ chi nm 20 nm õu cuc i- tui õu th v thi trai tre- nhng li c kờ qua ngn ngui, cha y 01 trang tng sụ 25 trang truyờn vi 14 ngn ch Ngn vỡ no nhanh chong b cp mõt, ngn vỡ no b tng tng lp lp nhng tui nhc v nh kiờn e lờn Nhng ngn ngui m khụng m nht, cai gỡ lm cho ngi ta au kh ngi ta thng nh vờ no rõt lõu Sau ny, gp th N, s lng thiờn li hiờn hu õm cuục sng i thng vi tiờng chim hot, tiờng ci noi cua ngi i ch, l xó hụi bng phng thõn thin m Chớ m c c lm hoa, l th N v hi chỏo hnh; l nhng giõy phut c khoc ci v hnh phuc bờn th N No l qua kh anh Chớ nh vờ, l ao anh anh m mng, l si dõy hiờn thc a nớu Chớ li c vi coi ngi T hụ sõu tuyờt vong, Chớ a cụ sc bam lõy v leo lờn, nhng gn ờn ni, anh li b nh kiờn xa hi y xuụng sõu hn Khao khat c quay tr vờ quang i lng thiờn cuụi cung chi l giõc m u bng nc mt (hn thõy mt hỡnh nh n t) v khep li cung bng nc mt (hn ụm mt khoc rng rc) - Tac phm kờt thuc mt dõu chõm hờt bng mau, Chớ Pheo giay nh ch gia bao nhiờu l mau ti, miờng ngap ngap nh muụn noi iờu gỡ? Chớ muụn noi iờu gỡ vi chung ta? Nhng iờu m Chớ muụn noi vi dõn lng, vi cai xa hi cua nhng ngi lng thiờn khụng bao gi c noi na Chi Pheo a dam cht khụng phai tip tc phm tụi nhng li khụng th lam mụt viờn ca xa hụi lng thiờn Nam Cao a õy Chi ti tõn cung ni bõt hnh s lng thiờn ca Chi li ph thuục vao ngi khac ch khụng phai vao chinh ban thõn hn c lm ngi lng thiờn thc s m kho khn? Bao nm rụi, cõu hoi õy võn co gia tr thc tinh lng tõm ngi mụi b t nhng hon canh khc nghiờt gi gỡn nhõn cach Nam Cao ln vỡ thờ, ngi võn ng hong sụng gia coi bõt diờt cua i sụng nhõn sinh bi a gi nờn c nhng võn ln lao v tm voc * Kt thuc gi hoc: Trong cuụn Chớ Pheo mõt tớch, nh th Nguyờn c Mõu a dong ch: Kớnh tng hng hụn nh Nam Cao, di o co bụn cõu th: "Nam Cao mt v Chớ Phốo sng No co di chi mụt kip ngi Nh cht, nhõn vt t trang sỏch Vn ngy ngy ln loc gia trn ai" MOON.V N Gn mt thờ ki a trụi qua, vt qua gio bi thi gian, gia tr nghờ thuõt v ý ngha t tng cua tac phm a chng minh sc sụng mnh me cua Chớ Pheo Thõm chớ, chi cn vi hỡnh tng nhõn võt ny, Nam Cao co thờ ng hong i vo coi bõt diờt Mụi thi i, vi mụi goc nhỡn, ta li phat hiờn nhng gia tr v ve ep khac cua tac phm http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI CH PHẩO NAM CAO (tit 2) Hỡnh tng nhõn vt Chi Phốo a S xut hin ca nhõn vt b Quang i lng thin- Trc i tự c Quang i ca qu d- Khi tự v- Bi kch tha húa - S kin Chi Phốo b bt vo tự: l cỏi nỳt tht u tiờn cho ct truyn, im u cho s thay i tớnh cỏch Chớ Phốo Ln ny, s th thỏch ca hon cnh d di khc lit quỏ, ngi thõn cụ th cụ nh Chớ khụng bn lnh v dng khớ i chi li c vi cỏi c, khụng th la chn cỏch sng gi c hai ch thiờn lng - Ra tự, Chi Phốo tr thnh ngi khỏc hn + Th xỏc: d dn, trụng gm cht : Cỏi u th trc lc, ci rng co trng hnhai mt gm gm [] Cỏi ngc phanh, y nhng nột chm tr Xó hi nh tự ó co xộ nhõn hỡnh ca Chớ, nhum en nhõn tinh ca Chớ + Tõm hn: chai lỡ tờ di, khng cũn cm giỏc nhc Trin miờn cn say ru; sng bt cn, khng m c, khng ngh suy (khng bit mỡnh l ai, bao nhiờu tui, quỏ kh ca mỡnh + Hnh ng: Phỏ phỏch cuc sng yờn vui ca dõn lng, õm thuờ chộm mn tn ti, Chớ phi gõy cnh mỏu, phi ỏc, lu manh, phi gõy g, cp git, phi rch mt n v Mun vy phi gan, phi mnh; mun gan, mun mnh Chớ phi tỡm ru lm bt c nhng gỡ ngi ta sai lm, tỏc oai tỏc quỏi cho dõn lng Cng ngy Chớ cng tr nờn xa l vi ngi dõn lng V i C lng cng trỏnh Chớ mi ln hn qua Qua on u ta thy, khụng thốm chi vi hn Nhng ting chi, vừn thy nim khỏt khao giao tip, ho nhp vi cng ng, s vt vó b tc ca ngũi b loi ngi xua ui Nhng cú phi t u, Chớ Phốo tr nờn d tn v ỏc vi nhng thỳ tớnh hc c t phng xa nh vy khụng? Tt c mi iu din cú v chúng vỏnh, bt ng, y kch tớnh, nhng ngm cha cỏi logic hin thc ca nú T mt Chớ Phốo mi tự n hon ton b tha húa, quỏ trnh y din ngút chc nm Ngi bỳt miờu t tõm lớ bc thy ca Nam Cao cho ta thy c mt quỏ trnh: - Quỏ trnh tha húa: Gn vi nhng ln n nh Bỏ Kin- nhng mc quan trng cuc i Chớ + Ln 1: Hon cnh: Sau tự Mc ich: tr thự Chớ ó n nh Bỏ Kin ln ny vỡ lũng hn cm, s phn n cao k hu hoi cuc sng v tc ot nhõn phm ca mỡnh õy l mt mi thự sõu sc, mt mt mt cũn Tao ch liu cht vi b nh my y thụi Nhng tao m cht thỡ cú a st nghip M cú th cũn r tự na cng cha bit chng"! Qua cừu núi au kh v d di ny, ta thy, dự cú b tc ot quyn sng v nhõn phm nhng Chớ vừn au ỏu khỏt vng c quay tr li lm ngi, gii bi toỏn cụng bng theo cỏch ca Chớ Bi vy Chớ mi ũi mt cỏch quyt lit nh th Nhng s hón ca Chớ ó khụng th no thng ni cỏi thõm him, gian hựng ca Bỏ Kin õy l mt cuc i chi khụng cõn sc gia mt bờn l Chớ Phốo n thng c mó hnh ng manh ng ch bng ngn la hn thự vi mt bờn l Bỏ Kin gi i c khoột Y l k khụn rúc i, ỏp bc, búc lt cú lớ lun, cú phng sỏch, v y ó dựng hỡnh thc ngt ngo xoa du ngn la hn thự lũng ngi nụng dõn cựng inh y Kt qu: Chớ mc mu Bỏ Kin, tr v t th vụ cựng h hờ Sau mự ca thng li, Chớ cng lao vo trng thỏi mt cõn bng, tip tc trt sõu vo cỏi ỏc Chớ cng ung ru, cng phỏ phỏch Nhng ng sau i hi ca ming n l mt Chớ Phốo ang quy ca vi khỏt vng ln hn Ln 2: MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI - Hon cnh: ht tin - ng c, li do: ũi nh ca v rung t- di hỡnh thc xin i tự "Bõy gi v lng v nc mt thc cm dựi khụng cú, ch lm gỡ nờn n Bm c, c li bt i tự Nu khụng c thỡ thỡ Con s õm cht dm ba thng ri c bt gii huyn" Lóo Bỏ c v cỏi ngm ý ca Chớ Lóo chn luụn, ri chuyn sỏt khớ ca Chớ Phốo sang i th khỏc, vi mc c :"Anh ny ba lm, nhng mun git ngi cng khụng khú gỡ i To cũn n tụi nm mi ng Nu ũi c t khc s cú nh" Tht tuyt xo: ch bng ba cm ru v vi li núi ngt, lóo Bỏ tc khc bin k n chc hnh mỡnh thnh tay sai ca mỡnh !!! Rừ rng, ũi i tự ch l kim chuyn, uy hip lóo Bỏ, bt phi nh nh t Lớ núi nghe cú v vụ lớ: tự sng Hoỏ ra, cỏi lng V i di quyn cai qun ca cha Bỏ Kin cũn ngt ngt hn c mt nh tự nú y ngi tỡnh cnh sng trờn b vc gia tn ti v khụng tn ti, mong manh gia s sng v cỏi cht - Kt qu: Chớ Phốo ó n nh i To v ũi c n cho Bỏ Kin, vic lm ny khin Chớ vờnh vang v lũng t c anh hựng lng ny cúc thng no bng ta S thõm him, tn bo ca Bỏ Kin va dp tt mm thin va lờn mm ỏc Chớ Phốo, li dng nhng khỏt khao v quyn lm ngi y Chớ Phốo vo ng lm tay chõn cho hn Chớ thc s ri xung vc thm, tr thnh cụng c lm giu tay Bỏ Kin Ln n-1: Kt thỳc ln 1: Tha hoỏ, lu manh Chớ cú mt k sinh nhai: bỏn dn bỏn r linh hn, rch mt n v bỏn dn s sng tn ti mt cỏch ngc ngoi, cng l bỏn i s sng cht Kt thỳc ln 2: Chớ tr thnh k t c, õm thuờ chộm mn, tr thnh cụng c vụ thc tay nhng ụng ch b ch Ln n-1: Chớ m chỡm nhng cn say trin miờn, hn n lỳc say, ng lỳc say, tnh dy lỳc say, ri say mói, vụ tn, i l mt cn say di mờnh mụng V say ri thỡ Chớ lm bt c vic gỡ m ngi ta sai hn lm Chớ cng ngy cng dn sõu vo ng ti li - T õy, Chi sng tm ti nh thỳ vt, xa l vi mi ngi, vi xú hi loi ngi T ch hng xỏch v chai n nh bỏ Kin, Chớ Phốo ú nhanh chỳng tr thnh anh y t chừn tay mi, k m qung gừy tai ho cho nhng nụng dõn lng thin, bao nhiu vic c hip, phỏ phỏch, õm chộm, mu hi ngi ta giao cho hn lm, hn ú ph bao nhiu c nghip, p nỏt bao nhiu cnh yn vui, p bao nhiu hnh phc, lm chy mỏu v nc mt bao nhiu ngi lng thin (on cht cha bao nhiờu ni thng kh ca mt thõn phn ú khng cn c cuc sng ca mt ngi b nh thng Nhng nng lc cú ca mt ngi - nng lc cm xỳc, nhn thc - hu nh b phỏ hy, ch cn li nng lc õm chộm, phỏ phỏch Nm ln tỏc gi dựng t bao nhiu: ni au thng thit ca Nam Cao nh n thy a tinh thn ca mnh ngy mt bin dng i Khụng th k xit nhng vic õm chộm phỏ phỏch ca Chớ, chớnh Chớ cng khụng thc c ht vic lm ca mnh- mc ca s vic: phỏ- p nỏt- p - lm chy mỏu v nc mt c miờu t theo chiu tng tin Cỏi c chim lnh t h nh hi n tõm tinh- ú l nh cao ca bi kch phỏ sn lng tõm- Vn Nam Cao qun qui nh cp mt Chớ Phốo t trỏi tim rm mỏu ca ụng Tng cõu tng ch nh thm nc mt au i Trong hc hin thc phờ phỏn Vit Nam, tht khụng nhiu nhng trang d di nh th, xỳc ng n nh th! (Nguyn Quang Trung- Tp san ph thụng trung hc- Khoa hc X hi, s 1, 1988) Ri cuc i Chớ s i n õu? Ngi bỳt Nam Cao tng n ch sn cựng thy tn th mt bc ngot mi m cuc i Chớ Phốo d Cuc gp g Chi Phốo- th N: Khat vng hon lng Khỏt vng hon lng gn vi giai on th ba ca cuc i Chớ, th hin trung qua mi tnh gia nhừn vt ny v th N Cuc gp g vi th N l bc ngot quan trng cuc i Chớ Phốo - V tri, vai tr: l bc ngot quan trng cuc i Chớ - Din bin: + Ban u: th N ch dy bn nng Chớ Phốo MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI + Sỏng hụm sau: tnh dy sau mt ờm, sau mt cn say di Tnh ru: cm nhn v khụng gian (cn lu), v cuc sng xung quanh (nhng õm hng ngy ca cuc sng); tnh trng th thm (gi nua, c c, trng tay) (Bui sỏng hụm sau chớnh l im u ca mt giai on mi- giai on lm ngi Biu hin u tiờn ca tớnh ngi Chớ, y l ni bun v cm giỏc cụ c)Tnh ng, cm ng trc tnh ngi, c nhn s chm súc gin d õn cn mc mc ca th N + Bỏt chỏo hnh- chi tit ngh thut c sc- Mt n t- n nn, vui, bun- nhng du hiu ca nhõn tớnh b vựi lp ang tr v + Thốm lng thin t hi vng ln vo th N Hnh dung v tng lai sng cựng th N Ng li vi th N Khỏt khao lng thin v hi vng l biu hin mnh m ca nhõn tớnh Phốo - Tỡnh ngi ca Th N nh mt liu thuc hi sinh lm sng dy phn ngi ca Chớ on vit v s thc tnh ca linh hn Chớ Phốo sau ln gp g vi Th N l mt on tuyt bỳt y cht th Dng nh chớnh cht ngi nhõn vt ó lm nờn cht th ngũi bỳt Ngi n b xu ma chờ qu hn ó thp lờn ngn la tỡnh yờu mt trỏi tim tng chng ó bng giỏ, ó em ỏnh sỏng n cho mt trỏi tim tng chng ó u ti nhng cn say trin miờn - Y ngha: + Qua khỏt vng hon lng ca Chớ, phi chng Nam Cao mun núi vi chỳng ta rng, lng thin l bn tớnh tt p v khỏ bn vng ca ngi nụng dõn Xú hi tn c dừu cú sc hu dit bn tớnh y nhng nú õm thm sng ỏy sõu tõm hn h Ngay c b coi l qu d, ta thy mt Chớ Phốo vt vó b tc b loi ngi xua ui; khỏt khao giao tip, ho nhp vi cng ng; mt tõm hn au kh, tuyt vng, n lc vựng lờn i li quyn sng, ngha l c n cú tớnh ngi + Tỡnh yờu cú th cú sc mnh m ng sng v hnh phỳc Tnh ngi cú sc mnh hn bt c th bo lc nh tự no nho nn nờn qu d Chớ Phốo, nh tự thc dõn phi mt by, tỏm nm tri nhng bin Chớ thnh mt ngi Th N ch cn cú vi ngy ngn ngi + Trờn hnh trnh tr v ca Chớ, luụn cú búng ngi bn tri k ng hnh Nam Cao bit bao gi phỳt cm ng, trõn trng phỏt hin, nõng phn nhõn tớnh c n ch m khut- s mnh nhõn o cao c ca nh vn, lm cho ngi gn ngi hn - Chuyn : Nhng Nam Cao ng thi cng ch cho chỳng ta thy rng, th hnh phỳc mun mn gi c lng tri Chớ tr v li cng nhanh chúng y bi kch Chớ Phốo n hi chút Th N giỳp Chớ Phốo phỏt hin li chớnh mnh nhng th N cng l ni au sõu thm ca Chớ Lỳc Chớ Phốo thit tha tr v nht cng l anh thc khụng th tr v Bi kch b c tuyt quyn lm ngi thc s xy Chớ Phốo cú thc e nh cao ca bi kch b c tuyt quyn lm ngi - Quỏ trnh b t chi quyn lm ngi thc bt u t lõu, nú din ng thi vi quỏ trnh b tha húa Nhng k t sau gp th N, tc l t Chớ Phốo thc tnh, bi kch mi thc s lờn n nh im - Khi ngun: s t chi ca th N Cuc gp g vi Th N ch nh mt vt bng loộ lờn cuc i dng dc, ti tm, ri nhanh chúng tan bin Mi tỡnh va mi chm hộ ó tn phai, hnh phỳc tng chng nm tm tay vy m mói mói khụng th no vi ti c, nú vnh vin qua i khụng bao gi quay tr li Cỏnh ca cuc i va mi hộ m thỡ ó b úng sm nh kin Xó hi thụng qua li b cụ Th N v chớnh li Th N t chi quyn hnh phỳc, quyn tr li lng thin ca Chớ Phốo Chớ Phốo ri vo nh im ca bi kch - Từm trng bi kch ca Chi Phốo (din bin rt phc tp, cú th lm theo mt hai cỏch: Da theo mch truyn phõn tớch hoc Khi quỏt thnh nhng trng thỏi ni bt ca từm trng ri phừn tch, phi lm r nhng din bin chnh ca từm trng nhừn vt ch Pho : tht vng -au n- cm hn mự quỏng- phn ut- tuyt vng Cn thy tớnh cht b tc v cỏc chi tit d bỏo v s tip din ca tn bi kch) + Lỳc u, khụng hiu, hn c n thy thỳ v, lc l cỏi u ci- ngh ngi mt tớ, h nh nh hn hiu, hn bng nhiờn ngn ngi Thoỏng mt cỏi, hn li nh hit thy hi chỏo hnh- hn c ngi ngn mt, khụng núi g MOON.V N http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI Chú ý hình ảnh chung xã hội nh- hình ảnh riêng chị em Liên có buồn tẻ, bế tắc cần phải có giải thoát b- Lý giải nguyên nhân chờ đợi diễn biến tâm trạng - Không xuất phát từ nhu cầu đời sống vật chất (không thức để bán hàng) - Xuất phát từ nhu cầu đời sống tinh thần: Muốn thoát khỏi sống buồn tẻ bế tắc để sống giới tốt đẹp - Chờ đợi tàu nh- chờ đợi điều thiêng liêng (buồn ngủ ríu mắt đứng đợi Khi tàu đến hai chị em đứng dậy h-ớng phía tàu, đắm chìm ánh sáng rực rỡ âm náo nhiệt tàu mang đến Khi tàu lặng nhìn theo mơ t-ởng) c- ý nghĩa hai chị em cảnh đợi tàu (ba nội dung giá trị, nhân đạo tác phẩm ) * Ngoài cần l-u ý : + Đặc điểm nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam : - Truyện d-ờng nh- cốt truyện, giàu cảm xúc, nhẹ nhàng mà thấm thía, loại truyện ngắn trữ tình - tâm tình - Khi miêu tả nhân vật tác giả không ý miêu tả diện mạo bên mà ý miêu tả tâm trạng đời sống tâm lý, không sâu vào khía cạnh suy nghĩ t- t-ởng mà sâu vào tình cảm, tâm lý, tâm hồn - Lời văn tác giả tự nhiên, ngôn ngữ giản dị, cảnh vật đời th-ờng quen thuộc nhẹ nhàng mà thấm thía Nội dung truyện đ-ợc thể qua diễn biến tâm trạng nhân vật (so sánh với kiểu Truyện ý t-ởng Xuân Diệu để thấy đ-ợc giống khác ) Giống : D-ờng nh- cốt truyện, giàu cảm xúc suy t- Khác : Trong truyện Xuân Diệu nội dung tình cảm đ-ợc thể qua cảm xúc suy t- tác giả - nhân vật Còn truyện Thạch Lam nội dung tình cảm thể qua cảm xúc suy t- nhân vật tác phẩm Điều cần nhớ : Văn Thạch Lam nằm điểm giao thoa thực lãng mạn văn xuôi thơ, ánh sáng -ớc mơ, bóng tối nghèo nàn cô đơn Giá trị thực giá trị nhân đạo truyện ngắn Hai đứa trẻ (Xem bai giang tiờt 3) 6: Thch Lam l nh lóng mn hay hin thc? T cm nhn ca anh/ ch v truyn ngn Hai a tr hóy tr li cho cõu hi trờn (Cac em xem phõn dan y chi tiờt cụ lam T liờu tham khao danh cho cac ban HSG em a) MOON.V N 7: Chõt th truyờn ngn Hai a tre cua Thach Lam 1, M bi Dn dt ờ: gii thiờu vờ nha Thach Lam va phong cach chng cua ụng Nờu ờ: cht th Hai a tr 2, Thõn bi a Giai thớch: Cht th la gỡ? Cht th la mụt thut ng ly lun ch phm cht c biờt cua xuụi Tac phm xuụi c xem la cú cht th nụi dung cua nú i sõu vao trang thai cam xỳc din ta din biờn trang thai chu quan vi nhng rung ụng tinh tờ b Phõn tớch: Cht th c th hiờn Hai a tr nh thờ nao? http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI Kờt cu truyờn ngn: Hai a tr dng nh khụng cú cụt truyờn Tuy ch trung vao nhng din biờn nụi tõm cua nhõn vt, nhng manh ghộp cua bc tranh phụ huyờn nhat nhũa, mũn mi, song Thach Lam ó lai n tng õy am anh cho tac phm Khung canh thiờn nhiờn: ú la mụt ờm nh nhung va thoang qua giú mat vi vũm tri huyờn lp lanh nhng vỡ sao, nhng om úm lp lũe Nhng chi tiờt th mụng ó lam giam bt mau sc am am u tụi cua bc tranh i - Cht th ta t bc tranh i sụng: canh ch tan anh lờn v thõn thng trỡu mờn Cach ng x cua nhng ngi dõn phụ Huyờn - Nghờ thut miờu ta tõm ly nhõn vt Nờu Nam cao thng i vao phõn tớch nhng qua trỡnh tõm ly phc tap thỡ Thach Lam lai chu yờu i sõu vao nhng trang thai cua tõm hn ma tõm hn mi la ụi tng cua cht th Nờu Nguyn Tuõn thng i sõu vao miờu ta nhng cam xỳc manh m d dụi thỡ Thach Lam lai cụ v nờn hỡnh nhng cam giac mong manh, m h, tinh tờ nh nhng rung ụng cua mụt canh bm non Nghờ thut ngụn t: Ging iờu nh nhang, truyờn cam Ngụn ng va giau nhac iờu va giau tớnh tao hỡnh c Bỡnh lun: í ngha cua cht th? Cht th Hai a tr ó tao nờn sc hp dn c biờt cua truyờn ngn nay, Thach Lam ó phat hiờn c cai p cha ch khụng ng ti ú la cai p kớn ao bi khut lp bi i sụng nhc nhn, cai p ma ch tõm hn tinh tờ hn hu mi cú th cam nhn hờt c Cht th truyờn ngn cua Thach Lam th hiờn mụt nhng tụn ch cua ụng viờc sang tao nghờ thut ú la lam cho tõm hn ngi thờm sach va phong phỳ hn 3, Kt lun MOON.V N Khng inh lai Bai hc rỳt http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI HNH PHC MT TANG GIA - V TRNG PHNG (TIT 1) Li m: Cỏch õy 79 nm, ngy 1.1.1936, trờn t H Ni bỏo bt u ng tiu thuyt Giụng t, sau ú l S , nh rt khú tớnh Nguyn Tuõn phi tht lờn: Tụi s V Trng Phng!- s th sc nhn, gai gúc, khụng ngi thỏch thc d lun, cú sc t cỏo mnh m, ghờ gm nh qu bom n gia lng vn, nh l s dớ in vo mt lot i tng ng thi Trong xó hi c, ớt cú tỏc phm no li cú c ting vang di c bit nh l tiu thuyt ca V Trng Phng V cuc sng ang chng t rng, nhng tỏc phm ca V Trng Phng cú th sng lõu vi bn c mi th h, vt qua mi s bng hoi ca thi gian - Cu trỳc bi hc: Tit 1: Tỏc gi, tỏc phm, tỡm hiu bn (ngh thut tro phỳng: tỡnh tro phỳng) Tit 2: Tỡm hiu bn (ngh thut tro phỳng: chõn dung cỏc nhõn vt tro phỳng) Tit 3: Cỏc dng bi thi cú liờn quan n tỏc phm I Tỡm hiu chung Tỏc gi - V Trng Phng (1912 - 1939) quờ lng Ho (Bn Yờn Nhõn), huyn M Ho, tnh Hng Yờn, nhng ụng sinh ra, ln lờn v mt ti H Ni - Mi tui ó m cụi cha, gia ỡnh nghốo (nghốo gia truyn - Ngụ Tt T), ụng c ngi m tn to nuụi cho n hc - Sau tt nghip tiu hc, V Trng Phng i lm kim sng nhng chng c bao lõu thỡ mt vic T ú, ụng sng cht vt, bp bờnh bng ngh vit bỏo, vit chuyờn nghip - Khong nm 1937 - 1938, V Trng Phng mc bnh lao nhng khụng cú iu kin chy cha ễng mt ti H Ni mi 27 tui (18 - 10 - 1939) - Sinh thi, V Trng Phng l ngi mc thc, chm c v cn mn lao ng sỏng to S nghip sỏng tỏc - V Trng Phng l mt nh ln, cú v trớ c bit nn xuụi hin i Vit Nam, l mt vi cõy bỳt hin thc ch ngha tiờu biu ca hc nc ta trc Cỏch mng thỏng Tỏm Quừn chỳng gi ụng l ụng vua phúng s t Bc; c n nh Nguyn nh Thi th tụn ụng l Nh tiu thuyt tro phỳng trỏc tuyt vi nhng tỏc phm khụng tin khoỏng hu nh S - ễng vit sm, cú truyn ng bỏo t nm 1930 - ễng vit nhiu th loi nhng thnh cụng hn c l phúng s v tiu thuyt - Trong 10 nm cm bỳt, ụng li cho i mt lng tỏc phm khỏ ln: tiu thuyt, phúng s, v kch, gn 30 truyn ngn v nhiu bi bỏo Quan trng hn, ụng ó thnh cụng xut sc lnh vc tiu thuyt, c bit l hai tỏc phm Giụng t v S - Nhng tỏc phm chớnh: + Phúng s: Cm by ngi (1933 - vit v nn c bc bp H Ni ), K ngh ly Tõy (1934 - vit v cỏi ngh ly Tõy nuụi thõn), Cm thy cm cụ (1936 - vit v cnh i nhng ngi i ) + Tiu thuyt : Giụng t (1936), S (1936), V (1936 ), Trỳng s c c (1938), - Ton b sỏng tỏc ca V Trng Phng toỏt lờn nim cm phn mónh lit xó hi thc dõn phong kin, t sn tn bo v thi nỏt ng thi Cú th núi, bng phong cỏch ngh thut c ỏo, V Trng Phng cú nhng úng gúp ỏng k vo s phỏt trin ca nn xuụi Vit nam hin i Tỏc phm S 2.1 Vi trớ, xut x S l tỏc phm tiờu biu nht ca V Trng Phng v c ỏnh giỏ vo loi xut sc nht ca MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI xuụi Vit Nam k t cú ch quc ng Bng ngũi bỳt tro phỳng bc thy, nh ó kớch sõu cay cỏi xó hi t sn thnh th ang chy theo li sng nh nhng i bi (Nguyn Honh Khung) - Tỏc phm c ng H Ni Bỏo t s 40 ngy - 10 - 1936 v in thnh sỏch u tiờn nm 1938 2.2 Túm tt tỏc phm Nhõn vt chớnh ca S tờn l Xuõn, thng gi l Xuõn Túc Hn l a tr lang thang u ng xú ch sng lay lt H Ni bng ngh trốo me, trốo su, Vỡ cú hnh ng vụ giỏo dc, Xuõn b cnh sỏt bt giam Nhng bng nhiờn, hn c b phú oan - mt m me Tõy dõm óng cu thoỏt, gii thiu n ca hng may u húa ca v chng Vn Minh, chuyờn phc v phỏi p v luyn qun vt cho b phú oan v v Vn Minh Th ri, nh thuc lũng mt s bi qung cỏo thuc lu, hn c nhn cỏc danh hiu nh sinh viờn trng thuc, c t Xuõn Hn gia nhp xó hi thng lu, quan h vi nhng nhõn vt cú th lc, c cụ Tuyt - em Vn Minh, c c Hng rt giu cú - say mờ Cng ngy, hn cng c nhiu ngi kớnh trng, s hói Vỡ vụ tỡnh, hn gõy cỏi cht ca c c t Cỏi cht ny c mi ngi gia ỡnh c mong i t lõu, bi vy, Xuõn c ghi n Vỡ Tuyt ó mang ting h hng, nờn bit rừ lai lch ca Xuõn, v chng Vn Minh phi tụ son trỏt phn cho Xuõn, cn thỡ g em gỏi cho hn Ri Xuõn c Vn Minh dn i ng kớ tranh gii qun vt, nhõn dp vua Xiờm (Thỏi Lan) n Bc Kỡ Bng th on xo trỏ tin, hn ó lm cho hai cu th ni ting b bt trc hụm thi u Khụng cú cu th chớnh, Xuõn c dp thi ti vi quỏn quõn Xiờm trc s chng kin ca hai vua, cỏc quan v hng nghỡn cụng chỳng gi mi hũa ho vi nc lỏng ging, Xuõn c lnh phi thua Sau kt thỳc trn u, hn hựng hn din thuyt cho ỏm ụng dõn chỳng hiu s hi sinh vỡ T quc ca mỡnh Hn c hoan hụ nh sm v thnh bc v nhõn, thnh anh hựng cu quc Th ri, Xuõn cũn c thng Bc u bi tinh, c mi vo Hi Khai trớ Tin c, c nhn lm r c c Hng Cui chng XIV, vỡ vụ tỡnh, Xuõn Túc lm c c t ut lờn sp cht Thy th, hn s hói, b chy nh mt thng n cp Nhng mi ngi li c tng rng Xuõn l mt thy thuc chớnh hiu vỡ gin nờn ó quờn mt lng tõm nh ngh ! 2.3 Giỏ tri tỏc phm + Giỏ tri ni dung Dựng ting ci lm v khớ, S vch trn thc cht thi nỏt ca cỏc phong tro u hoỏ, Th Thao, Vui v tr trung, c bn thng tr khuyn khớch v li dng, tng lờn cn st vo nhng nm 30 ca th k trc Qua mt chui ca nhõn vt Xuõn Túc , V Trng Phng ó th hin mt cỏch chõn thc cỏi quy lut tng chng nh vụ lớ nhng li rt thc: t vo xó hi nh nhng ng thi, mt k bt ti, bp bm cng cú th tr thnh mt i trớ thc, mt anh hựng cu quc; mt m me Tõy dõm óng cng cú th c tng bng Tit hnh kh phong Tỏc phm ó bao quỏt hu nh ton b xó hi thnh th thi trc vo ng kớnh quan sỏt ca mỡnh y l mt xó hi nhn nhỏo, nh nhng, ú mi nhõn vt l mt vai h khụng hn khụng kộm: b Phú oan to bộo th tit hai vi hai i chng, c tng bng Tit hnh kh phong; ụng ch tim may u húa Vn Minh gy cũm, luụn hụ ho th dc th thao m khụng h th dc bao gi; nh thit k mu thi trang Typn tng ch nhng y phc ph n rt tỏo bo vi nhng tờn gi nh Dy thỡ, Ngng tay, m , nhng li mng v l vỡ thớch n mc tõn thi; c c Hng khụng hiu bit gỡ, nhng ng m ming l: Bit ri ! Kh lm, núi mói !; nhng thy cnh sỏt Min , Min Toa thỡ ly lm au kh vỡ khụng cú phúng u ba bói c biờn pht; l s ụng Tng Phỳ tng khoe thng mt v kin khin i th phi hc mỏu mm, l ụng Phỏn thuờ tin ngi khỏc t giỏc mỡnh l ụng chng b cm sng, ú qu l mt lot chõn dung bim ho c sc + Giỏ tri ngh thut S ó th hin mt trỡnh tiu thuyt gi dn, bỳt phỏp chõm bim c bit sc so Nh ó s dng v khớ ting ci truyn thng hc dõn tc v lm cho nú sc bộn thờm bng ngh thut cng iu c ỏo ca mỡnh Nh cũn xõy dng c nhiu tỡnh tit chi tit i lp gay gt nhng li cựng tn ti mt i tng v s dng rng rói kiu núi ngc ca dõn gian, vch trn bn cht xu xa ca nhõn vt to nờn ting ci sng khoỏi MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI Tiu thuyt S cú bỳt phỏp ht sc bin hoỏ, linh hot Tỏc gi dn ngi c i ht bt ng ny n bt ng khỏc, mi pha li cha ng mt yu t hi hc, tro lng Trong S , V Trng Phng ó xõy dng c mt s nhõn vt in hỡnh phn din mang tớnh cht kớ ho vo loi sm nht hc vit Nam - Hnh phỳc ca mt tang gia l ton b chng XV ca tỏc phm S Tiờu y ca Chng l Hnh phỳc ca mt tang gia II on trớch Vi trớ: Thuc chng XV ca tỏc phm - Cui chng XIV: theo yờu cu ca Phỏn mc sng, Xuõn ó lm nhim v t cỏo Phỏn trc mt c c t C c t thy chỏu mỡnh h hng quỏ, ut lờn sp cht Khi ú Xuõn s hói b chy nh mt thng n cp Nhng mi ngi ngh hn l mt c t chớnh hiu vỡ gin nờn ó quờn mt lng tõm nh ngh Qu nhiờn ba hụm sau, ụng c gi cht tht ó dn n nim hnh phỳc cho tt c mi ngi cỏi gia ỡnh i bt hiu - S l mt kit tỏc, mt cun tiu thuyt tro phỳng vụ tin khoỏng hu: Mt cun sỏch ghờ gm cú th lm vinh d cho c nn hc (Nguyn Khi) th hin ti nng xut sc ca V Trng Phng Tỏc phm l c mt chui ci giũn gió, sng khoỏi; ng thi rt cay c, nộm v vo cỏi xó hi thng lu trng gi ang chy theo li sng u hoỏ ht sc l lng, i bi ng thi Nu coi tỏc phm l mt v hi kch thỡ on no, chng no tỏc phm cng thỳ v, hp dn song ni bt lờn l mt s chng khỏ c sc Hnh phỳc ca mt tang gia l mt chng nh vy Ti nng tro phỳng bc thy v s phờ phỏn mónh lit ca ngũi bỳt V Trng Phng ó th hin rừ rt chng truyn ging nh mt mn hi kch c sc Phõn tớch ngh thut tro phỳng c sc ca trớch on 2.1 Thut ng ngh thut tro phỳng Tro phỳng l ngh thut gõy ting ci mang ý ngha phờ phỏn xó hi gõy c ting ci tro phỳng, iu quan trng nht l to c tỡnh mõu thun v t chc truyn lm ni bt mõu thun ú 2.2 Mõu thun tro phỳng on trớch - Mõu thun tro phỳng th hin ta ca chng Hnh phỳc ca mt tang gia Tang gia gn vi au kh, mt mỏt nhng õy li din nghch cnh, mi ngi u hnh phỳc, m nim hnh phỳc y li din muụn mu muụn v : + C c Hng hiu danh, thớch c gi mi ngi gi l c, sung sng tng tng cnh c mc ỏo xụ gai, chng gy l kh, va ho khc, va khúc mu, c khen : i kỡa, giai nhn ú gi th ! + V chng Vn Minh v ụng Typn vui mng r õy l dp tt lng xờ cỏc mt qun ỏo tang v t chỳc th ú i vo thc hnh + ễng Phỏn nhn thy cỏi sng cú giỏ tr vỡ ụng s c thờm vi nghỡn ng phn chia gia ti + Cụ Tuyt sung sng cú dp mc b vỏy ngõy th, chng t mỡnh cũn trng + Cu Tỳ Tõn, nhõn dp ny chng minh hiu qu ca mỏy nh - Cỏi cht ca c c t khụng ch lm cho ngi gia ỡnh c c Hng vui sng m cũn mang hnh phỳc n cho nhng ngi ngoi gia ỡnh Cnh sỏt bng cú vic lm v cú tin Bn b ca c c c dp khoe cỏc huy chng v kiu rõu ria Gia ỡnh, ph phng tng bng huyờn nỏo nh ngy hi Bn chỏu vụ tõm cng sung sng tho thớch Ngi ta tng bng vui v i a giy cỏo phú, gi phng kốn, thuờ xe ỏm ma - Vi nhng mõu thun trờn, c bit l vic miờu t t m nim hnh phỳc ca mi ngi trc cỏi cht ca c c t, V Trng Phng ú lt b mt tht ca xú hi l lng, chung hỡnh thc, vch chõn tng ca nhng hng ngi mang danh thng lu trớ thc, minh nhng thc cht l o c gi ú l cha k n vic li dng ỏm tang gii quyt vic hụn nhõn cho cụ Tuyt hng xoa i ting xu h hng mt na ca cụ MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI - Hu ht cỏc chng truyn S u cú nhan ht sc git gõn, mang tớnh hi hc Mõu thun tro phỳng c bn ca chng XV th hin nhan : tang gia hnh phỳc Tang gia l gia ỡnh va cú tang, cú ngi va mt, hn l phi bao trựm mt khụng khớ su thng nóo n Vy m tang gia giu sang rt thng lu ny, mt nim hnh phỳc to ln li c y p, trn nh khụng gỡ nộn ni c Cỏi cht ca c c T chng lm cho ngi con, ngi chỏu no ca c su thng Trỏi li, nú li mang cho h mt nim hnh phỳc trn tr, em li nim vui sng cho l chỏu i bt hiu Tt c l mt khụng khớ vui v, tng bng, nỏo nc chun b cho mt ngy hi ch khụng phi ca mt tang gia: cú bi ri, cú m chiờu, cú lo lng nhng vỡ c gỡ khỏc ch khụng phi ngh n ngi cht - Mõu thun tro phỳng xuyờn sut cnh ỏm ma l ch mt ỏm ma rt to, rt ụng, c tin hnh rt trng th, ỳng l mt ỏm ma gng mu Nhng k thc li ging mt ỏm hi, ỏm rc Ton b on trớch c xõy dng trờn mi mõu thun gia b ngoi v bờn trong: nh cú tang m li hnh phỳc - Nh vy, tiờu Hnh phỳc ca mt tang gia va gõy chỳ ý cho ngi c va phn ỏnh rt ỳng mt s tht ma mai, hi hc v tn nhn: chỏu ca i gia ỡnh ny tht s sung sng, hnh phỳc c c t cht Vi cỏi tờn ny, V Trng Phng hộ m nhng cnh tng oỏi om - Mõu thun tro phỳng ú li c th hin qua cỏc th phỏp tro phỳng: + Tng phn i lp + Th phỏp cng iu, phúng i + Ngụn ng tro phỳng: ngụn ng ma mai chõm bim, ngụn ng giu nhi (tờn nhõn vt); ngụn ng t thc lt t chớnh xỏc thn thỏi linh hn i tng Kt: Khong thi gian ny, c gi ang st vi nhng tiu thuyt lóng mn, ri sau ú, bit bao nhiờu cõy bỳt li un mỡnh vit nhng dũng vit v cnh sng nụng thụn ờm m Nhng V Trng Phng l chim Phng dỏm ct lờn ting hút ca riờng mỡnh Nh mnh khnh th sinh y chn mt li i riờng- ti cuc sng ụ th Vit v mng ti ny, ngi khụng th em gm vúc ph lờn trờn xó hi ó iờu tn m t xung hu t, ỏnh khụng thng tic vo mi th quỏi thai ca ch thc dõn t sn i bi Vi ngi, hc l ting kờu khc khoi ca ngi trc thc t au xút m h khụng bao gi bng lũng, trc nhng s thc quỏi g n khụng th hiu c MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI HNH PHC MT TANG GIA - V TRNG PHNG (TIT 2) Mt nhng thnh cụng ni tri nht ca V Trng Phng l ó xõy dng c mt lot nhng chõn dung bim ho xut sc 2.3 Nhõn vt tro phỳng (tro phỳng: ngh thut gõy ting ci) - c S , ngi nghiờm tỳc n õu cng phi bt ting ci trc th gii nhõn vt gm mi hng ngi xó hi thnh th Vit Nam nhng nm 30 ca th k trc t u em, u gi, anh bp, a nht banh, ch hng nc mớa, thy s va hố, lang bm, nhng thnh viờn ca gia ỡnh trng gi vi c t dõu r me Tõy, vua thuc lu kiờm ch khỏch sn, nhng nh hot ng xó hi, nh ci cỏch u hũa, chớnh khỏch, nh bỏo, ngh s, th thao, thy thuc, thi s lóng mn, hi viờn Khai trớ tin c, nh s kiờm ch bỳt nh bỏo, cũ, cm, mt thỏm, giỏm c chớnh tr ụng Dng, vua nc lỏng ging vi nhng c quõn s ngi c, ngi Nht hng trm nhõn vt cú tờn v khụng tờn (thc cht l khong 30 nhõn vt v nhõn vt qun chỳng ỏm ụng); c mt xó hi mỳa may quay cung trờn sõn khu cuc i vi b mt hónh tin v c thng ó phỏn nh nhiu mt b mt thc ca xó hi vi trũ i a ba phống m cú nh phờ bỡnh ó coi nú l b s thi v xó hi thnh th VN thi thuc Phỏp - Ch riờng my trang on trớch, ch bng vi nột phỏc ha, ta cng cú th k tờn nhng chõn dung bim thn tỡnh - Trc ht, phi k n anh trai trng: * C c Hng - õy l nhõn vt bng nhng v hm hnh nht S Mt k c bit hỏo danh Tuy mi nm mi tui, c c Hng mong c gi l c Lỳc no cng t gi c, m yu, ụm ngc ho s mt iu ho c in, c tỡnh tr nhm tin l cho anh phu xe, cha lnh ó mc ỏo Ba xuy Xng hụ vi cỏi l toi, moi (ting Phỏp) K khụng bit gỡ nhng c m ming l bit ri, kh lm, núi mói (Gi õy, cõu ca cm ó thnh ni ting ca c) Cho n cui sỏch, ta li nghe c Hng, bt rt nga ngỏy ch mun c m vo mt cho ỳng vi cõubốn nhm mt li, ho l s lờn mt cỏch c in, ụm ngc m khc kh: Bit ri! Bit ri! Kh lm, núi mói - Trc cỏi cht ca ngi cha, nim vui chung ca mi ngi l c chia gia ti, c Hng cũn cú nim vui riờng, bi õy l mt dp may him cú c thc hin nim m c ca mỡnh, mong c gi l c Vỡ th, c sung sng n ngõy ngt vỡ nh cú cỏi cht tht ca cha mỡnh m c mi ngi chỳ C Hng dỏm chc cng phi trm tr trc mt ỏm ma to Trong ngi cha cht, c c Hng rỏo honh tỡnh thng, v chng c Hng lo lng tớnh toỏn, cói c nhng khụng phi vỡ ỏm ma m l vỡ gi danh d cho gia ỡnh; vỡ chuyn ca Tuyt - gỏi ỳt ca h h hng Cho nờn ngi cht ó khõm lim hn mt ngy ri m cha phỏt tang, c g gm v hụn phu ca Tuyt ci chy tang, khụng c h ó quay sang g quỏch Tuyt cho Xuõn Vỡ th, c nh sung sng, tng bng i a giy cỏo phú, thuờ xe tang, gi phng kốn, hon ton khụng mt ting khúc, khụng mt li xút thng C thnh ph ó nhn nhỏo lờn khen ỏm ma to, ỳng vi mun ca c c HngNh vy, vic t chc ỏm tang linh ỡnh ch nhm mc ớch phụ trng th gia ỡnh, phụ trng lũng hiu tho ca mt gia ỡnh i bt hiu! MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI * Vn Minh chng: phõn võn vũ u rt túc, lỳc no cng m m chiờu chiờu, thnh th li hp thi trang, vỡ mt ụng tht ỳng mt mt nh cú ỏm, kỡ thc, ụng ta ang lo gt bng x phũng thm cho quỏ kh ca Xuõn * Vn Minh v: st c rut vỡ mói khụng c mc xụ gai tõn thi, cỏi m mn trng vin enNhng cỏi rt n vi m mt tim u húa lng xờ cú th ban cho nhng ang au n vỡ k cht cng c hng chỳt ớt nim hnh phỳc i * Phỏn mc sng - Nhõn vt bc l ngũi bỳt tro phỳng sc so, bt ng ca V Trng Phng: Xuõn túc ng cm m nghiờm trang mt ch, bờn cnh ụng Phỏn mc sng Lỳc c Hng ho khc, mu mỏo v ngt i, thỡ ụng ny cng khúc to: Ht! Ht! Ht! Ai cng n ụng chỏu r quớ húa y ễng ta khúc quỏ, mun lng i thỡ may cú Xuõn ngó Nú cht vt mói cng khụng lm cho ụng ng hn lờn c Di cỏi khn trng to tng, cỏi ỏo thng trng lũe xũe, ụng Phỏn c ot ngi i, khúc mói khụng thụi - Ht! Ht! Ht! Xuõn túc mun b quỏch thỡ cht thy ụng phỏn n dỳi vo tay nú mt cỏi giy bc nm ng gy tNú nm tay cho cú ngi nom thy ri i tỡm c Tng Phỳ lc ỏm ba trm ngi ng bun ru au n v nhng iu s sut ca kh ch L k tr trn nht, y vụ cựng hónh din vỡ khụng ng ụi sng hu vụ hỡnh cm trờn u mỡnh li cú giỏ tr nh vy Hn c b v tr cụng mt cỏch xng ỏng V vi khon tin ln y, hn ó trự tớnh mt v lm n vi Xuõn Túc Mt mỡnh hn lp nờn mt pha tro phỳng ngon mc gi phỳt au thng * Cu Tỳ Tõn: - iờn ngi lờn vỡ bõy gi mi cú dp dựng n my cỏi mỏy nh m cu ó chun b t lõu - o di lng thng bt b tng ngi mt hoc chng gy, hoc gc u, hoc cong lng, hoc lau nc mt nh th ny, nh th n cu chp nh k nim lỳc h huyt => lp sõn khu bờn ming huyt - Bn hu ca cu rm r nhy lờn nhng ngụi m chp cho ging * Tuyt: l mt cụ gỏi mi tõn thi Hụm nay, cụ mc b y phc Ngõy th thiờn h thy rng mỡnh cha ỏnh mt c ch trinh õy l ngi nht gia ỡnh nh cú tang cú khuụn mt bun, nhng khụng phi cỏi bun au thng m l bun lóng mn ỳng mt vỡ ch mói cha thy bn giai õu c (ln th hai on trớch V Trng Phng nhc n ny (ụng Vn Minh m m chiờu chiờu ỳng mt nh cú ỏm, ỏm ma to ỳng ngha vi mong mun ca c b) * Bố bn ca c Hng: l nhng k va hỏo danh, va hỏo sc, va gi to n lm! H n chia bun cựng tang gia ct khoe cỏc loi rõu ria cựng vi cỏc loi huõn huy chng nh: Bc u bi tinh, H hon ton dng dng trc cỏi cht ca b ụng bn thõn, nhng li t ht sc cm ng ỏm quan khỏch tai to mt ln thỡ sỏt vi linh cu, trụng thy ln da trng thp thũ sau lp voan mng trờn cỏnh tay v ngc ca Tuyt, ny cng u cm ng hn nghe ting kốn Xuõn n oỏn nóo nựng (Cỏc ụng bin ỏm tang thnh l duyt binh, cỏc b bin ỏm tang thnh d hi ti mỏt, cng thớch khoe mỡnh c- Khoe s hiu tho, khoe chin cụng, khoe tin ti, giu sang, danh vng, ngh thut chp nhThm n c t cng nh cỏi cht tht ca mỡnh m mm ci sung sng, nu khụng gt gự cỏi u!) * C b: sung sng vỡ ụng c t Xuõn ó khụng gin m cũn giỳp ỏp, phỳng ving n th, v ỏm ma nh th k l ó danh giỏ nht tt c MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI * Xuõn: u mi trc tip gõy nờn cỏi cht ca c c t, bit cỏch xut hin mt cỏch tinh quỏi * Cnh sỏt * Nh s: S c Tng Phỳ sung sng v vờnh vỏo ngi trờn mt chic xe, vỡ s c chc rng, s thiờn h ng xem cỏc ph, th no cng cú ngi nhn rng s c ó ỏnh c Hi Pht giỏo * ỏm chỏu con: Mt by chỏu hiu ch núng rut em chụn cho chúng cỏi xỏc cht ca c T * Phỏi tr: la ú lờn vỡ phỏi gi chm chp * Ai cng lm mt nghiờm chnh, s tht thỡ thỡ thm vi v chuyn v * My trm ngi bun ru au n Tiu kt: Cú th núi, ni sung sng, nim hnh phỳc kỡ d, bt thng n quỏi g cú sc lõy lan rt rng, rt sõu, t b trờn n b di, t tang gia n ngoi tang gia, t kh ch n khỏch a ỏm, t ngi sng n ngi cht Nú li c trỡ bn b, m c t trang n n trang kia, t lỳc phỏt phc n lỳc ct ỏm, a ỏm, n h huyt thy nim hnh phỳc m cỏi cht mang li tht vụ b bn v nim sung sng khụng b sút V Trng Phng qu l ngi thớch ựa v rt bit ựa (Nguyn Thnh Thi) Vy l cỏi tang gia ny, nim hnh phỳc c trn Uy tớn v danh giỏ ca thng Xuõn Túc cng c nõng lờn bi nú cú cụng ln em n cỏi cht cho mt ụng c gi ỏng cht 2.4 Nhng cnh tng tro phỳng c sc - Mn h huyt L mt nhng mn c sc Tỳ Tõn bt mi ngi phi cong lng th ny, lau mt th cu chp nh Trong ú, nhng bn hu ca cu li rm r nhy lờn cỏc ngụi m khỏc chp nh cho ging Tt c u gi di Tớnh cht úng kch, gi to ó khụng th no che y Hỡnh nh c Hng trai c ca c: c gng t hiu nhng cng l s gi di Hỡnh nh Phỏn mc sng thỡ khúc ot ngi i, thng Xuõn mun b quỏch tay Phỏn thỡ Phỏn dỳi vo tay Xuõn mt t giy bc nm ng gp lm t õy qu l mt s chun b k lng Phỏn mun toỏn sũng phng vi Xuõn theo quan h tin trao chỏo mỳc Mt ngi tr trn coi vic mc sng l t giỏ; gi li chng t mỡnh l mt din viờn kch xut sc õy l nh cao ca s tro phỳng mn kch ỏm ma gng mu cựng vi s gi di, vụ liờm s ó lờn n mc ghờ tm 2.5 Cỏc hỡnh thc ngh thut tro phỳng khỏc: b cc, kt cu, cỏch s dng ngụn ng - Hai th phỏp ch yu c s dng khỏ t: + Kt hp t vin cnh v cn cnh: rt hi hũa, uyn chuyn, t nhiờn v c scb ngoic li gn, soi vo tng gúc khut v phm vi nh nhtTng th thỡ nh vy, nhng cng rt t nhiờn, bi mi s khụng phi bao gi cng rch rũi m cỏi n ln cỏi kia, tht gi vng thau, trng en ln ln, khụng bit ng no m ln, rt tinh quỏi + To tỡnh kch v trỡ cng cn thit cho tỏc phm: Sau ụng gi cht tht, c khỏm qua loa, gia lỳc nim vui ca ỏm chỏu ch chc n bung thỡ li cú chuyn phi hoón s sung sng li (ngi cht ó khõm lim hn mt ngy ri m cha phỏt tang, vỡ h c g gm v hụn phu ca Tuyt ci chy tang, khụng c h ó quay sang g quỏch Tuyt cho Xuõn) th l xy chuyn cú bao nhiờu phn ng ch trớch ln gia phỏi tr v phỏi giSt c rut, la ú, iờn ngi lờn, rt bc mỡnh, kờu kh lm, li cho - cp ngụn t, cht tro phỳng cụ c nhng cõu m tớnh cht ma mai MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI + Hnh phỳc ca mt tang gia: cỏi bt thng mang mõu thun tro phỳng + Vn Minh na cng núi vo: nhng bt ng gia phỏi tr vi phỏi gi cn c hũa gii + Mt ỏm ma gng mu: cỏi chun mc ỏng hónh din v ỏng cho nhng ỏm ma khỏc noi theo IV Tng kt Trờn cỏi nn khụng khớ ca mt gia ỡnh cú tang, nim hnh phỳc sung sng khụng kỡm nộn c ca cỏc thnh viờn c dõng mói v trn y Mi ngi ỏm chỏu u hỏo hc mt nim vui riờng, mt hnh phỳc kỡ l v quỏi g Tt c u xut phỏt t li lc v h danh Nim vui ln nht chung cho c i gia ỡnh bt hiu ny l t di chỳc ca c c t th l ó ti lỳc c thc hin Ngha l c quy tiờn thỡ cỏi gia ti kch xự ca c mi c chia cho v chỏu, trai v gỏi, dõu v r, ch khụng cũn l lý thuyt vin vụng na Túm li, ton b cnh ỏm ma chng truyn ó hin nh mt mn hi kch ht sc sng ng Nú nh mt bc tranh bim ho kh ln m ú, xó hi thng lu sang trng thnh th t nú ó phi by tt c nhng gỡ l lng, bp bm Tt c cỏc nhõn vt u tr thnh nhng ri nht c nht ng qua s iu khin, git dõy ca V Trng Phng Ti nng ca V Trng Phng cựng vi thỏi khinh ghột sõu sc mónh lit ó th hin chng truyn cng nh ton b tỏc phm ễng xng ỏng l Tiu thuyt gia trỏc tuyt (Nguyn ỡnh Thi) MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI HNH PHC MT TANG GIA - V TRNG PHNG (TIT 3) LUYấN TP Cõu 1: (2 im) phn cui on trớch Hnh phỳc ca mt tang gia (Ng 11- Tp 1- NXB Giỏo dc, H, 2012), t cnh h huyt, nh ó miờu t rt chi tit hnh vi ca mt nhõn vt ú l hnh vi ca nhõn vt no? Hnh vi ú din nh th no? í ngha tro phỳng ca hnh vi ú? ap an tham kho í im Ni dung - V Trng Phng ó miờu t rt chi tit hnh vi ca nhõn vt Phỏn mc sng- chỏu r ca ngi cht l c c t Hn l ngi cú cụng u vic gõy cỏi cht ca c c t bng ụi sng hu vụ hỡnh trờn u, vỡ th hn ó c b v l c c Hng chia thờm cho vi nghỡn ng na bi thng thit hi - Hnh vi ca Phỏn mc sng: Lỳc h huyt, thy b v l c Hng c tỡnh mu mỏo, ngt i mt cỏch rt iờu luyn thỡ Phỏn mc sng cng khụng chu thua kộm, go rt to: Ht! Ht!Ht! cho nhng ngi i a ỏm phi ý v khen ngi lũng hiu tho Ting khúc vỡ c tỡnh rn nờn rt quỏi g, bun ci hn l cm ng Ri ụng ta c on ngi i, mờ man vỡ au kh nh sp ngt n ni Chớnh lỳc ny, ụng ta ln tỡm tay Xuõn, giỳi vo tay nú t giy bc nm ng gp t tr cụng cõu núi: Tha ngi, ngi l mt ngi chng mc sng ca Xuõn Túc nh ó thng lng - Hnh vi ny cú ý ngha tro phỳng: + Kch húa nhõn vt lt trn s gi to, trũ din ca nhõn vt: t ting khúc c rn cho n hnh ng dỳi tin vo tay Xuõn Túc u chng t Phỏn mc sng l din viờn xut sc nht mn bi hi kch ca mt Tang gia hnh phỳc Phỳt h huyt l phỳt au thng nht thỡ Phỏn mc sng li tnh tỏo nht lp trỡnh chớnh xỏc hnh ng ca mỡnh + Hnh vi tr tin din ỳng vo lỳc h huyt cũn chng t bn cht bt nhõn, vụ o c, sn sng bỏn r lng tõm, nhõn phm vỡ tin ca Phỏn mc sng + Chi tit ny cũn chng t sc mnh ghờ gm ca ng tin xó hi t sn thnh th ng thi Ngi ta cú th toỏn tin bc, thc hin nhng cuc doanh thng trờn m ngi mi cht cho thy ng tin l mt th lc nng khin ngi sn sng ch p lờn danh d, tỡnh ngha v nhõn phm, tr nờn xu xa, tn ỏc, mt ht tớnh ngi + Qua chi tit ny, ta cũn thy c thỏi lờn ỏn gay gt v y bi phn ca nh vi cỏi li sng gi to, bt nhõn, vụ o c ca ngi xó hi t sn thnh th ng thi 0.5 0.5 MO O N.VN 0.25 0.25 0.25 0.25 http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI Cõu (5 im) Phõn tớch ngh thut tro phỳng tỏc phm Hnh phỳc mt tang gia ca V Trng Phng I M bi Hnh phỳc ca mt tang gia l ta chng XV ca tiu thuyt S chng ny, V Trng Phng miờu t ỏm tang ca c c t, qua ú dng lờn mt mn hi kch vi mõu thun tro phỳng, chõn dung bim ho cú giỏ tr t cỏo sõu sc Lm nờn giỏ tr ca chng XV chớnh l ngh thut tro phỳng c ỏo ca V Trng Phng II Phõn tớch Thut ng ngh thut tro phỳng Tro phỳng l ngh thut gõy ting ci mang ý ngha phờ phỏn xó hi gõy c ting ci tro phỳng, iu quan trng nht l to c tỡnh mõu thun v t chc truyn lm ni bt mõu thun ú Mõu thun tro phỳng on trớch - Cui chng XIV, theo li nh v ca ụng Phỏn, chỏu r c c t, Xuõn túc ó cho ụng Phỏn mc sng ! Li cho ú ó khin c c t tc ut c vỡ cú cụ chỏu gỏi h hng v lờn cn bnh n ni sp cht Xuõn s hói b chy nh mt thng n cp Nhng mi ngi li tng hn l thy thuc chớnh hiu vỡ gin nờn ó quờn ht lng tõm ngh nghip Trong Xuõn s hói trn trỏnh c gia ỡnh c c t li mang n Xuõn vỡ lm cho c c t cht Cai cht ca c ỏp ng s ch mong ca mi thnh viờn gia ỡnh, vỡ t õy h cú th chia cỏi gia ti kch xự Nh vy, mt k cú ti nh Xuõn ng õu li tr thnh cú i cụng vi gia ỡnh Xuõn cng trn chy s ti thỡ danh d li cng to thờm Tht l ỏng nc ci, ỳng nh tỏc gi vit, ú l mt bi hc cho nhng k no dỏm bo mt ngi nh Xuõn l nh h lu, ma c bụng, vụ hc, vụ li, nht ban qun, v.v - Mõu thun tro phỳng th hin ta ca chng Hnh phỳc ca mt tang gia Tang gia gn vi au kh, mt mỏt nhng õy li din nghch cnh, mi ngi u hnh phỳc, m nim hnh phỳc y li din muụn mu muụn v : + C c Hng hiu danh, thớch c gi mi ngi gi l c, sung sng tng tng cnh c mc ỏo xụ gai, chng gy l kh, va ho khc, va khúc mu, c khen : i kỡa, giai nhn ó gi th ! + V chng Vn Minh v ụng Typn vui mng vỡ õy l dp tt lng xờ cỏc mt qun ỏo tang v t chỳc th ó i vo thc hnh + ễng Phỏn nhn thy cỏi sng cú giỏ tr vỡ ụng s c thờm vi nghỡn ng phn chia gia ti + Cụ Tuyt sung sng cú dp mc b vỏy ngõy th, chng t mỡnh cũn trng v th hin khuụn mt bun lóng mn rt ỳng mt + Cu Tỳ Tõn, nhõn dp ny chng minh hiu qu ca mỏy nh - Cỏi cht ca c c t khụng ch lm cho ngi gia ỡnh c c Hng vui sng m cũn mang hnh phỳc n cho nhng ngi ngoi gia ỡnh Cnh sỏt bng cú vic lm v cú tin Bn bố ca c c cú dp khoe cỏc huy chng v kiu rõu ria Gia ỡnh, ph phng tng bng huyờn nỏo nh ngy hi Bn chỏu vụ tõm cng sung sng tho thớch Ngi ta tng bng vui v i a giy cỏo phú, gi phng kốn, thuờ xe ỏm ma - Vi nhng mõu thun trờn, c bit l vic miờu t t m nim hnh phỳc ca mi ngi trc cỏi cht ca c c t, V Trng Phng ó lt b mt tht ca xó hi l lng, chung hỡnh thc, khụng chỳt tỡnh ngi, vch chõn tng ca nhng hng ngi mang danh thng lu trớ thc, minh nhng thc cht l cn bó o c gi ú l cha k n vic li dng ỏm tang gii quyt vic hụn nhõn cho cụ Tuyt hũng xoa i ting xu h hng mt na ca cụ Chi tit tro phỳng - tụ m ý ngha tro phỳng, nh ó xõy dng v chn lc c nhiu chi tit n tng : + ú l cnh ỏm ma c t chc rt ụng rt to nhng tt c mi ngi i a ma khụng h cú quan tõm n ngi cht Ngi thỡ trũ chuyn v v con, nh ca, v mt cỏi t mi sm, mt cỏi ỏo MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI mi mua, ngi thỡ tn dng c hi a ma chc gho, ci tỡnh hoc bỡnh phm, chờ bai Nh ó phi au lũng m bỡnh lun : ỏm ma to tỏt cú th lm cho ngi cht quan ti cng phi mm ci sung sng, nu khụng gt gự cỏi u Miờu t hỡnh thc ỏm tang vi mi nghi thc long trng, tỏc gi lm ni bt lờn cỏi cn cú m li khụng cú ca ỏm tang ny l tỡnh ngi + Phi tr la ú, cu Tỳ tõn iờn ngi, b Vn Minh st rut, ụng Typn bc mỡnh Mi ngi iờn lờn Hoỏ ngi ta st rut khụng vỡ ngi cht m vỡ cỏi xỏc cht y khụng mau chúng c chụn h c hng Hnh phỳc ca mt tang gia (trnh trng) + Ma mai thay l cnh cu Tỳ tõn bt mi ngi phi úng kch chp hỡnh : ngi phi chng gy, gc u, ngi phi lau nc mt Nu coi on trớch l mt tn bi hi kch thỡ mi ngi l mt vai h trỡnh + Cui cựng phi núi n cnh ụng Phỏn ot ngi i, khúc thm thit trờn tay Xuõn Ma mai thay, ỳng lỳc xút thng lờn n cao cng l lỳc ụng Phỏn tranh th toỏn sũng phng s tin thuờ Xuõn bng cỏch dỳi vo tay nú mt cỏi giy bc nm ng gp t Ngụn ng tro phỳng, bỳt phap phúng i : - Gúp phn cho ting ci y ma mai cũn phi k n ngụn ng ca tỏc phm Khi k chuyn, bao gi V Trng Phng cng cú s kt hp nhng ngụn t trỏi ngc mt cõu lm bt lờn s vụ ngha lý ca cuc i Chng hn, tỏc gi gi nh ỏm l by chỏu hiu ch núng rut em chụn cho chúng cỏi xỏc cht ca c t, hoc tỏc gi miờu t : Tht l mt ỏm to tỏt cú th lm cho ngi cht nm quan ti cng phi mm ci sung sng, nu khụng gt gự cỏi u! õy, ngụn ng tro phỳng cú bn loi: - Ngụn ng giu nhi (1872 cõu gt, ting khúc Ht ht) - Ngụn ng ỏm th, chi ch (tờn cỏc nhõn vt) - Ngụn ng lai cng, na ta na tõy: Typn, Giụ dộp Thit - Ngụn ng i lp: kt hp nhng ngụn t trỏi ngc lm ni bt lờn s vụ ngha lớ, l lng, i bi ca xó hi III Kt lun ỏm tang c c t ó c miờu t bng mt ngh thut tro phỳng iờu luyn khin cho ngi ta phi mm ci nhng l n ci xút xa cho s la di, s tn nhn v s di trỏ Cõu 3: (12 im- thi HSG) Trong mt bi bỳt chin vi nhúm T lc on, V Trng Phng vit: MO O N.VN Cỏc ụng mun tiu thuyt c l tiu thuyt Tụi v cỏc nh cựng hng nh tụi mun tiu thuyt l s thc i (Bỏo Tng lai s 9, ngy 25 -1937) Giải thích ý kiến Hãy phân tích thực đời đ-ợc Vũ Trọng Phụng phản ánh đoạn trích Hạnh phúc tang gia ( trích tiểu thuyết Số đỏ ) Gi y cach lm Giải thích - Tiểu thuyết tiểu thuyết : văn ch-ơng giới t-ởng t-ợng, mơ -ớc chủ quan ng-ời nghệ sĩ Thế giới th-ờng thi vị, đẹp đẽ nh-ng nhiều tách rời, chí hoàn toàn đối lập với thực tế sống - Tiểu thuyết thực đời : văn ch-ơng phải phản ánh trung thực chất đời sống, không đ-ợc lừa dối độc giả - Vũ Trọng Phụng phát biểu quan điểm nghệ thuật chân nhà văn thực Nhà văn phê phán thứ văn ch-ơng thi vị hoá, tô hồng sống, mang lại cho ng-ời đọc ảo t-ởng có hại Những ng-ời cầm bút có l-ơng tâm cần nhận trách nhiệm xã hội mình, phải phản ánh thực tế xã hội, dù thực tế có đen tối, cay đắng, lầm than, nhơ bẩn Từ đó, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp Chứng minh http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI 2.1 Sự thực đời đ-ợc phản ánh đoạn trích Hạnh phúc tang gia thông qua nghệ thuật trào phúng đặc sắc : + Tình trào phúng : chết cụ cố Tổ làm cho nhiều ng-ời sung s-ớng, đám cháu bất hiếu nhà + Chân dung trào phúng : cố Hồng, Văn Minh, tú Tân, Tuyết, Phán mọc sừng, Min Đơ, Min Toa, quan khách đến dự đám tang ng-ời vẻ nh-ng sung s-ớng thoả mãn nguyện vọng mình, kẻ nhân tính Ngay đám tang cụ cố Tổ hình t-ợng trào phúng lố bịch, kệch cỡm giả dối (Cần phân tích cụ thể hình t-ợng nhân vật ) + Hành vi trào phúng : hành vi đặc sắc ch-ơng truyện hành vi Phán mọc sừng toán tiền công( đồng) cho Xuân Tóc Đỏ phút hạ huyệt Nó chứng tỏ sức mạnh ghê gớm đồng tiền xã hội t- sản thành thị đ-ơng thời: tiền, ng-ời ta sẵn sàng chà đạp lên tình nghĩa, danh dự, nhân phẩm + Ngôn ngữ giọng điệu trào phúng : ngôn ngữ sắc nhọn, nhiều hàm ý với thủ pháp nh- : đối lập, c-ờng điệu, nói ng-ợc Giọng văn mỉa mai, chua chát, đằng sau niềm căm uất khôn nguôi 2.2 Bản chất xã hội đằng sau thực đời - Qua đám tang cụ cố Tổ, Vũ Trọng Phụng muốn tố cáo xã hội t- sản thành thị đ-ơng thời : bề khoác áo Văn minh, âu hoá, nh-ng chất thối nát, đồi bại, đồng tiền dục vọng xấu xa, sẵn sàng chà đạp lên tất - Qua đoạn trích, thấy đ-ợc tài nh- nhân cách Vũ Trọng Phụng Bi lm tham kho cua Thu Huyờn (Cac em c va se thõy bai nhng gi cn b sung vờ ni dung kiờn thc cung nh ki nng nhe!) M bi Ai cng bit hc l tm gng phn chiu hin thc khỏch quan ca cuc sng, nhng quỏ trỡnh phỏt trin, nhiu hc ó t i chch ng ca mỡnh S bt ng quan im gia cỏc khuynh hng hc khụng ớt ln gõy xụn xao, thm gay gt Thc vy, trờn bỏo Ngy nay, s nm mi, cú ng bi ca Nht Chi Mai phờ phỏn gay gt V Trng Phng cú th chng dõm u, nhỡn i vi cp kớnh en, b úc en nờn ngun cng en v nh ca khuynh hng hin thc ny tr li mt cỏch anh thộp bi ỏp li li bỏo Ngy nay: Dõm hay khụng dõm (Tng lai s 9) ễng a quan nim ca mỡnh: Cỏc ụng mun tiu thuyt c l tiu thuyt Tụi v cỏc nh cựng hng mun tiu thuyt l s tht i Thõn bi Khai quat vờ tac gi, tac phõm v võn V Trng Phng xut hin trờn i chng Vit Nam nh mt cõy bỳt tr cú ti ễng vit sm, di v nhanh chúng ni ting, l mt i din tiờu biu nht ca tro lu hc hin thc phờ phỏn trc Cỏch mng Ting núi ca ụng thng l ting núi cm hn t cỏo cỏi xó hi u, y ry nhng thi tha Nh ú ó núi tụi vit l tụi cm thy au mt cỏi gỡ ú V Trng Phng nhỡn i ỳng nh cuc sng ang din trc mt ụng Xó hi ng thi y nhng bt cụng thỡ lm ụng cú th mc cho gỏi giang h mt y phc ti tõn, cho gỏi y eo hoa tai kim cng ngi bờn mt l hoa hng, mt cc thu tiờn, hai chu cỳc m cui cựng hũ hột rng l mt v n tõn lu ca mt xó hi ó tin hoỏ Mt nh chõn chớnh sng bng trỏi tim v vit bng lớ trớ khụng v khụng th i ngc li ting núi ca trỏi tim v hin thc ca cuc sng Giai thớch y kin Vu Trng Phng viờt: Cac ụng mun thiu thuyờt c l tiu thuyờt Tụi v cỏc nh cựng hng nh tụi mun tiu thuyờt l s thc i Núi nh th khụng phi l ta mun a V Trng Phng lờn ngụi v li cng khụng mun h thp giỏ tr hc lóng mn Nhng bờn cnh nhng nh chn chng lm mt th v khớ cao c lc m chỳng ta cú, t cỏo v thay i mt cỏi th gii gi di v tn ỏc, va lm lũng ngi c thờm sch v phong phỳ hn (Thch Lam), cng cú khụng ớt nhng nh sng quờn vựi mỡnh nhng cn say sut sỏng, trn ci thõu ờm sng vi mng tng xa ri thc t i sng hc phc nhng nm ba mi ó cho chỳng ta thy khụng ớt tỏc MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI phm i theo l na vi ti nhng chuyn m mu sc tng tng Quay lng mt cỏch dng dng vi nhng bc thit ca xó hi, lao vo ca ngi nhng th tỡnh cm u m, tõng bc nhng ca ci nh git ca bn a ch tõn thi giu tin lm ca, rm i Hin thc xó hi c by ú, y nhng ma cụ, nhng m buụn ngi, nhng tờn quan ph mu cha m dõn nh nhp (Giụng t) nhng soi vo hc, vo tõm gng di ng thỡ ngi i c ch thy ton nhng gic m hng mng tng Ta bit tiu thuyt khụng nh cỏc th loi hc khỏc l mt th loi ch yu da trờn s h cu tng tng v khỏi quỏt ngh thut Nhng mt nhng chc nng ca hc l phn ỏnh cuc sng, liu ngi cm bỳt cú i quỏ khụng hc ch l nhng sn phm cú úc tng tng tu tin v khụng thc? Nh th, liu cỏc nh cú ang t ỏnh la mỡnh v ang ỏnh la c gi khụng? Hin thc xó hi thỡ i mt ng, cũn tiu thuyt thỡ c l tiu thuyt V Trng Phng, Nam Cao v cỏc nh khỏc chung hng khụng chp nhn iu ú Tiu thuyt phi l s thc i, thc s l mt danh ngụn ngh thut ca ch ngha hin thc phờ phỏn Mt nhng c im ca hc hin thc phờ phỏn l t chõn t thc Thc vy, Hong o mi mờ vi nhng cuc ci cỏch nh git, vi cỏi khung cnh lng quờ c cú sõn ng, trm du lch thỡ Nam Cao li n vi ngi c trc nhng mnh i b lu manh húa (Chớ Phốo) v bng c s trn tr ca chớnh mỡnh (Trng sỏng) Nh au, au vi ni au ca nhng ngi bt hnh Cũn Ngụ Tt T li vch trn b mt ca nụng thụn ng thi vi bao nhiờu ni thng kh ca nhng thõn phn thp c hng di s kỡm kp gt gao ca vũng ro na phong kin thc dõn nh ch Du phi bỏn bỏn mua li s sng cho chng Mónh lit hn, V Trng Phng ụng vua phúng s Bc Kỡ - thng tay vch trn n tn gc r cỏi xó hi m theo ụng ch ton khn nn, hốn v bao nhiờu thúi dõm ụ h hng Sng xó hi nh th, nh nhn thc c mt cỏch rừ rng rng ngũi bỳt phi phanh phui, t cỏo cỏi xu, gúp phn giỳp cho mi ngi nhn chõn c cỏi tn nhn v thi nỏt ca xó hi, gúp phn nh hỡnh mt xó hi mi p hn, tt hn V ụng i theo chõn lớ ca mỡnh Mi ngi u cú cỏch nhỡn riờng, ta ng trỏch V Trng Phng ó quỏ khớch hay mun chi ni nh mt nh no ú ó nhn xột Cỏch nhỡn ca ụng ó cú phn no gt bt cỏi ho quang gi to nhng tỏc phm ca T lc oan mang li, a c gi tr v vi nhng gỡ l thc ca cuc sng ang sụi lờn sựng sc tng phỳt tng gi Núi n sỏng tỏc hc l núi n s h cu v tng tng, nhng liu cú cn thit khụng nh ch sng trờn mõy, t cụ lp mỡnh thỏp ng trc bóo tỏp phong ba ca cuc i? Nh l mt danh hiu cao quý nhng da vo ú t di mỡnh, di c gi liu cú xng vi thiờn chc khụng? Cú ý kin cho rng nh mun lờn tri ngha l ó quỏ am hiu cuc sng trn th; mun trỏnh xa nhng gỡ dung tc nờn bay lờn vi c m Cú th l nh vy Nhng xó hi ang cn nhng hi chuụng bỏo ng cnh tnh mi ngi, bờnh vc quyn sng ca nhng thõn phn b ch p, ca nhng ngi nụng dõn mt ỏch hai gụng thỡ liu quay lng vi nhng gỡ bng rỏt ca thi cuc nh th cú ớch k quỏ khụng? Ting núi sc so v phong phỳ nghip ca h V l ting núi cm hn cỏi xó hi thi nỏt bt cụng cỏi ỏc v kim tin lng hnh ú l xó hi m ụng mt sỏt, gi nú l khn nn, u Ti nng ca V Trng Phng bt ngun t cm hn khụng nguụi ú Th nhng, s tht i c cng thờm nhiu nng ca tỡnh yờu thng thỡ tuyt vi bit bao (Ngun: Internet) MO O N.VN http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 [...]... chữ "con ng-ời": không có con ng-ời hoàn toàn thánh thi n, không có con ng-ời hoàn toàn xấu xa, con ng-ời hiện diện với tất cả sự phức tạp của những mặt đối lập Đối lập với ngoại hình bất thành nhân dạng là một nội tâm tràn đầy nhân tính - Tình th-ơng: + Đối t-ợng th-ơng: Chí Phèo- một ng-ời ốm và cô đơn "ốm mà phải nằm còng queo một mình" + Biểu hiện của lòng th-ơng: nấu cháo hành để giải cảm- cách chăm... không có khả năng nghĩ tới hậu quả, nghĩ rất lâu mới xong cả những chuyện đơn giản nhất - Xấu ma chê quỷ hờn: từng - ng nét trên g-ơng mặt đều không giống với những gì có thể có và nên có trên g-ơng mặt con ng-ời (mũi, răng, môi, g-ơng mặt ) - Nghèo và có mả hủi: l-ớt qua nh-ng đủ để gợi cho ng-ời đọc hiểu rằng đó là những thứ "tội nợ" trong lý lịch để ngăn cản hạnh phúc Đây là sự cố ý của nhà văn. .. cùng của nỗi bất hạnh: tủi nhục, khốn khổ vì bị một ng-ời đàn bà "xấu ma chê quỷ hờn, bị cả làng tránh nh- tránh vật gì rất tởm" từ chối Đau đớn tuyệt vọng vì cánh cửa trở vào thế giới l-ơng thi n đã đóng lại, con d-ờng trở lại làm ng-ời l-ơng thi n bị chặn đứng Uất ức, thù hận vì bị khinh bỉ, coi th-ờng, bị t-ớc đi cơ hội - c sống nh- một con ng-ời (khi Thị Nở trút vào mặt Chí những lời của bà cô,... sống l-ơng thi n của Chí Phèo Xây dựng nhân vật Thị Nở, Nam Cao cũng đã làm nổi bật thực tế tàn bạo của xã hội Việt Nam thời ấy: con ng-ời mốn sống l-ơng thi n thì đồng thời phải chọn cho mình cái chết đề tự bảo vệ phần ng-ời l-ơng thi n ấy 4.3 Tổng kết, đánh giá MOON.V N - Thị Nở - c xây dựng nh- một nhân tố quan trọng góp phần tạo nên một tình huống đặc biệt của truyện (cuộc gặp gỡ Chí Phèo- Thị... tình ng-ời, một mặt khác tạo ra tính b-ớc ngoặt cho mạch truyện khiến ch ủ đề của tác phẩm trở nên sáng rõ - Xây dựng nhân vật Thị Nở, Nam Cao đã hé mở một phần hiện thực cuộc sống của ng-ời phụ nữ ở nông thôn và thể hiện sâu sắc tấn bi kịch của ng-ời nông dân tr-ớc cách mạng, bị đẩy đến chỗ cùng - ng, tha hóa, biến chất và tuyệt vọng trên con - ng tìm về l-ơng thi n Cách xây dựng nhân vật nhìn từ... V p tõm hn ca viờn qun ngc trong s tng phn vi ngh qun ngc () 2 Ngh thut - Bút pháp điêu luyện, ngôn ngữ phong phú, đầy giá trị tạo hình và đạt hiệu quả thẩm mĩ cao - Dựng cảnh, dựng ng-ời khắc hoạ rõ nét: Viết văn mà nh- chạm khắc (Văn Tâm ) - Cách sử dụng ngôn ngữ tạo dựng không khí cổ kính Vang bóng một thời http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98 KHểA CHUYấN LTH Cụ NGUYN THANH MAI CH NGI T T... nguyờn nhõn trc tip u tiờn Chớ tr thnh con qu d thỡ s kin gp g vi Thi N li l nguyờn nhõn quan trng Chớ Pheo dn thc tnh ý thc lm ngi B ba nh con qu cai, con thi N nh mt thi n thn cu rụi linh hn ca Chớ 4.1 Giới thi u, v trớ ca nhõn vt - Truyện "Chí Phèo" - c Nam Cao viết năm 1941 để phản ánh hiện thực về con ng-ời nông thôn Việt nam tr-ớc cách mạng tháng Tám Bức tranh hiện thực mà Nam Cao tạo ra trong... ngo neo sõu kớn khut, nao nao theo nụi long Chớ - Nh vy, khi Thị Nở xuất hiện với t- cách một con ng-ời có tình ng-ời ở bên cạnh Chí, Thị Nở khiến Chí hồi sinh: thoạt đầu là tỉnh r-ợu, tiếp đó là tỉnh ngộ rồi cuối cùng khao khát làm ng-ời l-ơng thi n, khao khát hoàn l-ơng Nghĩa là trong mối quan hệ với Thị Nở, Chí Phèo đã trở lại với tính ng-ời trọn vẹn - Khi Thị Nở từ chối Chí, sự từ chối ấy đẩy Chí... cũn trong quỏ kh (Liờn vi nhng hi c m tng, Hun Cao vi nhng c ch, hnh ng ch cũn mt thi vang búng) - Cựng khai thỏc nhng n tng mnh thụng qua th phỏp i lp trit ca bỳt phỏp lóng mn: + Hai a tr: i lp gia búng ti- ỏn sỏng; on tu- ph huyn, hin ti- quỏ kh + Ch ngi t tự: ỏnh sỏng- búng ti; xu xa- p ; c ỏc- lng thin; cao c- thp hốn 2 Khỏc bit Khớa cnh khỏc bit Cnh i tu Cnh cho ch Ngh thut xõy dng Miờu t... bõy gi Giao viờn Nguyn Quang Ninh Trung tõm Hocmai.vn - oan bui sang tinh dõy (Xem t liờu tham khao) - oan kờt (Xem ap an cõu III.b Khụi D- 201 2- Cõu 5 iờm) 5 Dang ờ liờn kt - Tng tng cua anh/chi vờ cuục gp g gia Chớ Phốo va Lao Hac thờ gii bờn kia - Cam nhõn vờ cua anh/chi tiờng chim hot trong Chớ Phốo va tiờng coi tau trong Hai a tre - Cam nhõn cua anh/chi vờ chi tiờt bat chao hanh m nhõn võt thi ... Co thờ chia cuc i Chớ Pheo lm ba giai on Giai on th nhõt: t luc Chớ i ti luc b y vo tự: Quang i lng thi n Giai on hai: t Chớ Pheo tu ti gp th N : Bi kich tha hoa Giai on ba: t gp th N ờn b th N... Cao ti nụng dõn + Mt cai tờn gian d, bỡnh thng, dờ nh v a tr nờn ang nh nhõt cua hoc hiờn thc phờ phan Viờt Nam 1 930 -1945 2 .3 Đề tài - Tác phẩm viết đề tài ng-ời nông dân tr-ớc Cách mạng thang... om gia Hun Cao v Qun ngc 1 .3 Phõn tớch tinh 1 .3. 1 Din mo ca tinh + Khụng gian: nh tự õy khụng phi l ni dnh cho nhng cuc gp g + Thi gian: nhng ngy cui cựng trc phỏp trng ca Hun Cao => Khụng gian

Ngày đăng: 07/03/2016, 20:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan