0

tổng hợp 25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 các tỉnh có đáp án chi tiết

168 1,710 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/03/2016, 09:32

Trng THPT T Vt lớ THI TH CHN HC SINH GII NM HC 2011-2012 Mụn thi: Vt lớ 12 Thi gian lm bi:180 phỳt Cõu 1: (1,5) Mt g lng M=400g c uu r M m treo vo lũ xo cú cng k=100N/m Mt viờn bi v0 lng m=100g c bn n vi tc v0= 50cm/s va chm vo g Sau va chm h dao ng iu hũa Xỏc nh chu kỡ v biờn dao ng Bit va chm tuyt i n hi Cõu 2: (2) Mt qu cu cú lng m= 2kg treo mt u mt si dõy cú lng khụng ỏng k v khụng co dón B qua ma sỏt v sc cn Ly g= 10m/s2 a) Kộo qu cu v trớ cõn bng mt gúc m ri th ( tc ban u bng khụng) Thit lp biu thc lc cng dõy ca dõy treo qu cu v trớ lch mt gúc so vi v trớ cõn bng Tỡm v trớ ca qu cu trờn qu o lc cng t cc i Tinh ln ca lc cng cc i nu gúc m =600 b) Phi kộo qu cu v trớ cõn bng mt gúc bng bao nhiờu th cho dao ng, lc cng cc i gp ln trng O lng ca qu cu c) Thay si dõy treo qu cu bng mt lũ xo cú trng lng khụng ỏng k cng ca lũ xo l k= 500N/m, chiu di ban u l0=0,6m Lũ xo cú th dao ng mt phng thng ng xung quanh im treo O Kộo qu cu v trớ cõn bng mt gúc = 900 ri th Lỳc bt u th, lũ xo trng thỏi khụng b nộn dón Xỏc nh dón ca lũ xo qu cu n v trớ cõn bng Cõu 3:(1,5) Trờn mt nc cú hai ngun súng ging A v B, cỏch khong AB = 12(cm) ang dao ng vuụng gúc vi mt nc to súng cú bc súng = 1,6cm a) Tỡm s im dao ng vi biờn cc i, cc tiu trờn on AB b) C v D l hai im khỏc trờn mt nc, cỏch u hai ngun v cỏch trung im O ca AB mt khong 8(cm) Tỡm s im dao ng cựng pha vi ngun trờn on CD Cõu 4: (1,5) on mch in xoay chiu gm in tr thun 30 () mc ni tip vi cun dõy in ỏp hiu dng hai u cun dõy l 120 V Dũng in mch lch pha /6 so vi in ỏp hai u on mch v lch pha /3 so vi in ỏp hai u cun dõy Tớnh cng hiu dng ca dũng in chy mch? Cõu 5;(1,5)Trờn on mch xoay chiu khụng phõn nhỏnh cú bn im theo ỳng th t A, M, N v B Gia hai im A v M ch cú in tr thun, gia hai im M v N ch cú cun dõy, gia im N v B ch cú t in t vo hai u on mch mt in ỏp 175 V 50 Hz thỡ in ỏp hiu dng trờn on AM l 25 (V), trờn on MN l 25 (V) v trờn on k NB l 175 (V) Tớnh h s cụng sut ca ton mch ? Cõu 6: (2) Mt mch dao ng nh hỡnh v ban u khúa k úng Khi dũng in ó n nh, ngi ta m khúa k v khung cú dao ng in vi L chu kỡ T Bit rng hiu in th cc i gia hai bn t ln gp n ln sut C in ng ca b pin Hóy tớnh theo T v n in dung C ca t v t cm L ca cun dõy thun cm E,r HNG DN CHM THI TH CHN HC SINH GII MễN VT LI 12 NM HC 2011-2012 Cõu í Ni dung Va chm tuyt i n hi mv0 = mv + MV (1) inh lut bo ton nng lng 2 mv = mv + MV (2) 2 2m T (1), (2) suy ra: V = v m+M 0,25 0,25 0,25 M = ( s) k nh lut bo ton c nng 1 2m kA = MV = M v 2 m+M Chu kỡ: T = 0,25 0,25 2m M v0 = 4(cm) m+M k T = mg(3cos cos m ) A= a b c 0,25 0,5 Tmax = mg(3 cos m ) = 40( N ) 0,25 Tmax= 3mg T h thc trờn suy ra: cos m = m = 90 Chn mc th nng ti VT thp nht C nng ti A(ngang): E A = mg(l0 + l) (1) C nng ti B(thp nht): EB = Thang im mv + k l (2) 2 0,25 0,25 Lc n hi ti VT B: F = k l = mg + m v2 (3) l0 + l 0,25 T (1),(2) mv = 2mg(l0 + l) k l 0,25 Thay vo (3): k (l0 + l) = mg(l0 + l) + 2mg(l0 + l) k l l + 0,24l 0, 036 = Gii ra: l =0,104(m) Gi M l im bt k thuc AB, vi MA= d1; MB= d2 Ta cú d1 + d = AB (1) M dao ng vi biờn cc i: d1 d = k (2) 0,25 0,25 k AB + (3) 2 Mt khỏc: d1 AB (4) T (1) v (2) ta cú: d1 = a 0,25 AB AB k Thay s ta cú: 7,5 k 7, k = vy cú 15 im dao ng vi biờn cc i T (3) v (4) suy ra: Tng t trờn nu M dao ng vi biờn cc tiu: AB AB k k k = vy cú 16 im dao ng vi biờn cc tiu V c hỡnh: 0,25 C M d1 x b A 6cm M v hai ngun A, B dao ng cựng pha thỡ: (d1 + d ) d = = 2k = = k V mch in v v gin vộc-t d2 B 0,25 O D d = k x + 62 = k (1) Mt khỏc: x (2) T (1) v (2) suy ra: 3, 75 k 6, 25 k = 4,5, Vy trờn on CD cú im dao ng cựng pha vi ngun 0,25 0,25 0,5 HD : AMB cân M U R = MB = 120(V ) I = UR = ( A) R V mch in v v gin vộc-t 0,5 MNE : NE = 252 x EB = 60 252 x HD : AEB : AB = AE + EB 30625 = ( 25 + x ) + 175 252 x x = 24 cos = AE = AB 25 ( ) Khi dũng in n nh, cng dũng in qua cun dõy l: E I0 = r Nng lng dao ng: 1 E w = LI 02 = L( ) 2 r Trong quỏ trỡnh dao ng, t in tớch in n ht cc i U0 thỡ nng lng in trng cc i: 1 E w = LI 02 = L( ) = CU 02 2 r U = nE E C (nE ) = L( ) ; T = LC r T Tnr C = ;L = nr 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 S GIO DC V O TO HI DNG Kè THI CHN HC SINH GII TNH HI DNG Lp 12 THPT nm hc 2011- 2012 CHNH THC Mụn thi: VT Lí Thi gian lm bi: 180phỳt ( thi gm 02 trang) Cõu 1(2 im) 1) Mt vt cú lng m = 100( g ) dao ng iu ho theo phng trỡnh cú dng x = Acos(t + ) Bit th lc kộo v theo thi gian F(t) nh hỡnh v Ly = 10 Vit phng trỡnh dao ng ca vt 2) Mt cht im dao ng iu hũa vi chu kỡ T v biờn 12(cm) Bit mt chu kỡ, khong thi gian tc cú ln khụng , 2T Xỏc nh chu kỡ dao ng ca cht im 3) Mt lc lũ xo t trờn mt phng nm ngang cú k = 100 (N/m), m = 500( g ) a qu cu vt quỏ 24 (cm/s) l n v trớ m lũ xo b nộn 10cm, ri th nh Bit h s ma sỏt gia vt v mt phng nm ngang l = 0,2 Ly g = 10(m/s2) Tớnh tc cc i m vt t c quỏ trỡnh dao ng Cõu 2(2 im) Cỏc electron c tng tc t trng thỏi ngh mt in trng cú hiu x cỏch in th U = 103(V) v thoỏt t im A theo ng Ax Ti im M A A mt on d = 5(cm), ngi ta t mt tm bia hng chựm tia electron, m ng thng AM hp vi ng Ax mt gúc = 600 a) Hi nu sau thoỏt t im A, cỏc electron chuyn ng M mt t trng khụng i vuụng gúc vi mt phng hỡnh v Xỏc nh ln v chiu ca vộc t cm ng t B cỏc electron bn trỳng vo bia ti im M? b) Nu vộc t cm ng t B hng dc theo ng thng AM, thỡ cm ng t B phi bng bao nhiờu cỏc electron cng bn trỳng vo bia ti im M? Bit rng B 0,03 (T) Cho in tớch v lng ca electron l: -e = -1,6.10 -19(C), m = 9,1.10-31(kg) B qua tỏc dng ca trng lc Cõu 3(2 im) Hai ngun õm im phỏt súng cu ng b vi tn s f = 680(Hz) c t ti A v B cỏch 1(m) khụng khớ Bit tc truyn õm khụng khớ l 340(m/s) B qua s hp th õm ca mụi trng 1) Gi I l trung im ca AB, P l im nm trờn trung trc ca AB gn I nht dao ng ngc pha vi I Tớnh khong cỏch AP 2) Gi O l im nm trờn trung trc ca AB cỏch AB 100(m) V M l im nm trờn ng thng qua O song song vi AB, gn O nht m ti ú nhn c õm to nht Cho rng AB 0,25 I B AB (2k + 1) > k > - 1/2 2 0,25 Vỡ k Z, nờn dmin k = dmin = 0,75(m) 2) (1 im) 0,25 d1 M I o B Hc sinh phi chng minh cụng thc sau: d d1 = 0,5 AB.x OI Ti M nhn c õm to nht, ta cú: d2 d1 = k = ( k = 1, vỡ im M gn O nht) x= 0,5 OI. = 50m AB Cõu 4.(2 im) a) (1 im) Phng trỡnh dao ng ca lc n theo li di l: s = S0cos(t + ) +) = 0,25 g = (rad/s) l 0,25 v +) S0 = s + ữ = (cm/s) = 0,02 (rad) s = S0cos = cos =0 = rad +) Lỳc t = thỡ sin 0 s = cos(t - /2) (cm) Phng trỡnh dao ng theo li gúc l: = 0,02 cos(t - /2) (rad) b) (1 im) uur ur 0,25 0,25 uur 0,25 Ta cú P ' = P + Fqt Xột OKQ vi OK = 0,5 KQ , gúc(OKQ) = 600 OKQ vuụng ti O P = OQ = Psin(600) g = (m/s2) (Cú th ỏp dng nh lớ hm s cosin tớnh P) O K ur P Q uur Fqt ur P' Vy, chu kỡ dao ng ca lc l: T ' = l = 2,135( s ) g' Cõu 5.(2 im) 1) (1 im) 10 0,25 (3 điểm) + = k =20(rad/s) m 0,25 v2 =3cm + Khi t=0 x=0, v>0 suy =-0,5 (rad) Vậy x=3cos(20t-0,5) (cm) b Vận tốc cực đại : vmax=A=60cm/s Cơ năng: W=0,5kA2=0,018J mg c Ta có: l0= k =2,5.10-2 m F=k(l0-x)=40(2,5-2).10-2=0,2N 0,25 + A= x + Sở giáo dục đào tạo hải dơng Trờng thpt kẻ sặt 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 Bài kiểm tra học kì năm học 2010-2011 Môn vật lí Thời gian làm bài: 45 phút đề Câu (2 điểm): Sóng học gì? Sóng ngang cho ví dụ? Sóng dọc cho ví dụ? Nêu khái niệm bớc sóng? Câu (2 điểm): Dao động cỡng gì? Biên độ dao động cững phụ thuộc vào yếu tố nào? Trong dao động cỡng xảy tợng đặc biệt gì? Nêu điều kiện để xảy tợng đó? Câu 3: (3 điểm): Cho mạch điện xoay chiều AB, gồm đoạn mạch AM chứa điện trở R=100 () nối tiếp cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi đợc, nối tiếp đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung 104 C= (F) nh hình vẽ Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức u=200cos(100t) (V) R L C 1 Với L= (H) A M a Viết biểu thức cờng độ dòng điện mạch điện áp uAM hai đầu đoạn mạch AM b Tính công suất điện tiêu thụ mạch điện Tìm giá trị độ tự cảm L để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Tính giá trị cực đại Câu 4: (3 điểm): Một lắc đơn gồm sợi dây mảnh, nhẹ có chiều dài l=1 (m) vật nhỏ có khối lợng m=100 (g), dao động nơi có gia tốc trọng trờng g=2=10 (m/s2) Kéo vật khỏi vị trí cân góc 1=50 buông nhẹ, bỏ qua lực cản ma sát Chọn trục toạ độ cong có gốc vị trí cân vật, chiều dơng hớng vị trí thả vật, gốc thời gian lúc thả vật a Tính chu kì lắc dao động với góc lệch nhỏ b Viết phơng trình dao động lắc theo li độ cong c Tính lắc d Tính độ lớn vận tốc vật góc lệch sợi dây vật có động Hết 154 B Họ tên học sinh: Lớp : Câu (2 điểm) (2 điểm) (3 điểm) Đáp án thang điểm đề đáp án + Sóng dao động lan truyền môi trờng vật chất + Sóng ngang có phơng dao động phần tử vật chất vuông góc với phơng truyền sóng Ví dụ sóng nớc + Sóng dọc có phơng dao động phần tử vật chất trùng với phơng truyền sóng Ví dụ sóng âm truyền không khí + Bớc sóng quãng đờng sóng truyền đợc chu kì + Dao động cỡng dao động đợc trì ngoại lực biến thiên tuần hoàn + Biên độ dao động cỡng phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số lực cỡng tần số riêng vật + Trong dao động cỡng xảy tợng đặc biệt tợng cộng hởng? + Điều kiện để xảy tợng flực cỡng bức=friêng + ZL=L=100 + ZC= =200 C + Z= R + ( ZL ZC ) =200 điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 U0 =1A Z a * Biểu thức dòng điện: ZL ZC = + tan= =R + i=u-= i=cos(100t+ ) (A) * Biểu thức điện áp uAM: + ZAM= R + ( Z L ) =200 () + U0AM=IZAM=200(V) ZL = + tan= = R + U=i+= + = 6 + uAM=200cos(100t+ ) (V) b Công suất: P=I R=100 =173(W) + I0= 0,25 0,25 0,25 0,25 155 Ta có UL=IZL= U R + ( ZL ZC ) 2 ZL = U R + Z Z L Z C + ZC2 2 L ZL = U 1 (R + ZC2 ) ZC +1 ZL ZL + Đặt R2+ ZC2 =a, -2ZC=b, 1=c, 0,25 0,25 1 2 =x, y= (R + ZC ) 2ZC + =ax2+bx+c, ta đợc UL= ZL ZL ZL U ax + bx + c - 2ZC Z 4(R + Z ) R b + Để (UL)max ymin: ymin=- =- C 2 C = 2 , x=- hay =- 2 = 4a 2a Z L 2( R + Z C ) R + ZC R + ZC 2 2 0,25 0,25 ZC R + ZC2 (3 điểm) R + ZC2 3,5 U R + Z C2 + Vậy (UL)max= =216 (V) ZL= =350 () L= (H) ZC R l a Chu kì: T=2 =2 (s) g b Phơng trình dao động có dạng: s=Acos(t+) g + = =(rad/s) l 100 + Toạ độ ban đầu s1=l1=100.5 = =8,73 (cm) 180 36 v 100 A= s12 + = =8,73 (cm) 36 + Khi t=0 s=A, v=0 suy =0 (rad) Vậy s=8,73cos(t) (cm) b Cơ năng: W=0,5m2A2=3,8 (mJ) c Ta có Wđ=Wt=0,5W W Vận tốc: v= =0,195 (m/s) m Góc lệch : = W =0,062 (rad)=3,530 mgl 156 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 LUYN THI, HC SINH GII TNH NM HC 2010 - 2011 MễN: VT Lí Cõu 1: Tiờt diờn thng cua mụt khụi ng cht, suụt na hinh tru la na hinh tron tõm O, ban kinh R (Hinh 1), khụi lam bng chõt co chiờt suõt n = , t khụng Tia sang SI nm mt phng vuụng goc vi truc cua hinh tru, ti mt phng cua khụi vi goc ti 450 Ve ng i cua tia sang iờm ti I trung vi tõm O, núi rừ cỏch v Tinh goc lo va goc lờch D gia tia ti va tia lo Xỏc nh vi tri iờm ti I goc lờch D bng khụng, v hỡnh iờm ti I nm khoang nao thi khụng co tia lo khoi mt tru Cõu 2: Mt AB ng cht tit din u, lng m chiu di l Hinh 1 t trờn mt phng ngang, ban u nm yờn v d dng quay quanh trc quay c nh i qua trng tõm G v vuụng gúc vi mt phng nm ngang Mt hũn bi lng m chuyn ng tc v (theo phng nm ngang v cú hng vuụng gúc vi AB) p vo u A ca Va chm l hon ton n hi Bit h s ma sỏt gia v mt phng nm ngang l Tỡm gúc quay cc i ca sau va chm (Hinh 2a) Bõy gi, gia s quay c quanh õu A va chuyờn ụng mt phng thng ng Gi tao vi phng thng ng goc Hinh 2a Hinh 2b ( m) m m r r Hóy xỏc nh ln ca lc F sau ú vt dao ng iu hũa Cõu : Cú mch in nh hỡnh F F A T in C1 c tớch in n hiu in th U1, t in C2 c tớch iờn n hiu in th U (U1>U2) Cun dõy thun cm cú h s t cm L Tỡm biu thc cng dũng in mch sau úng khoỏ K Cõu 10 : Chiu ỏnh sỏng n sc cú bc súng = 0,4àm vo catụt ca mt t bo quang in Khi t vo anụt v catụt ca t bo quang in ny mt hiu in th U AK = -2V thỡ dũng quang in bt u trit tiờu Cho hng s Plng h = 6,625.10 -34Js, tc ỏnh sỏng chõn khụng c = 3.108 m/s, lng electron me = 9,1.10-31kg, ln in tớch ca electron e = 1,6.10-19C Tớnh cụng thoỏt ca kim loi dựng lm catt Nu thay bc x bng bc x = 0,2àm, ng thi gi nguyờn hiu in th gia anụt v catụt trờn thỡ tc ln nht ca electron quang in ti anụt cú giỏ tr bng bao nhiờu? Cõu 11: Trong thớ nghim ca Y- õng v giao thoa ỏnh sỏng: khong cỏch gia hai khe hp S 1, S2 l a = 0,2mm, khong cỏch t mt phng hai khe n mn l D = 1m Ngun S phỏt ỏnh sỏng n sc, bit khong cỏch gia 10 võn sỏng liờn tip l 2,7cm Tớnh bc súng ỏnh sỏng n sc ngun S phỏt Ngun S phỏt ỏnh sỏng trng cú bc súng nm khong t 0,38 m ữ 0,76 m 158 M a Xỏc nh v trớ gn võn trung tõm nht m ti ú nhng bc x n sc ca ỏnh sỏng trng cho võn sỏng trựng b Ti v trớ trờn mn cỏch võn trung tõm 2,7cm cú nhng bc x n sc no cho võn sỏng trựng P N 1+ Vi tia ti SI = SO, tia khuc xa OJ chinh la ban kinh cua ng tron nờn thng goc vi mt cõu tai J Do o, tia OJ truyờn thng qua mt tru T inh luõt khuc xa anh sang: n1sini = n2sinr Suy ra: sinr = 0,5 r = 300 + Goc lo tai J khoi mt cõu bng nờn goc lờch cua tia lo so vi tia ti SO la D = i r = 450 300 = 150 2+ Goc ti i luụn la 450 nờn goc khuc xa luụn la r = 300 Nờu iờm J K, trung iờm cung tron AB, tia khuc xa ti mt tru vi goc r = 300 n2sinr = n1sini sini = i = i = 450 + Khi o tia lo song song vi tia ti nờn goc lờch triờt tiờu iờm I vi tri I0 Ta co: OI0 = OKtanr = Rtan300 = R 3+ Nờu goc ti mt tru ln hn goc ti gii han thi anh sang se phan xa toan phõn, khụng co tia sang lo khoi mt tru Ta co: sinigh = suy igh = 450 + Khi I ti vi tri I1, tia khuc xa ti mt tru J1 vi goc ti bng igh Khi o tia lo tiờp xuc vi mt tru Võy I ngoai khoang OI1 thi khụng co tia lo khoi mt tru Ao dung inh li ham sụ sin cho tam giac OI1J1, ta co sin igh sin OI1 J1 = OI1 OJ1 Trong o OJ1 = R; igh = 450; OI1 J1 = 900 r = 600 159 Võy: Tng t: OI2 = R OI1 = R + Kờt luõn: Khi tia sang ti mt phng cua khụi vi goc ti 45 0, chi co tia sang lo mt tru nờu iờm ti I trờn on I1I2 1+ Sau va va chm vt cú tc v, cú tc gúc + Bo ton mụ men ng lng: l l m l 2 12 mv0 = m v + (1) v0 = v + l 1 1 m l 2 + mv2 + Bo ton nng lng: mv02 = 2 12 v02 = l + v2 (2) 12 3v = T (1) v (2) (3) l p dng nh lý ng nng: - IG = Ams 3v 1 l v0 ml ( ) =à mg max = 12 l gl 160 2+ Khi bo bo c khoang x, momen quan tinh cua va bo quanh chụt quay A la: 1 I = ml + mx = m(l + x ) 3 + Phng trinh chuyờn ụng cua lc la: d l ( I ') = -mg sin - mgx sin dt l x m(l + x ) ''+ mxx ' ' = mg sin + ữ Hay 3 + Vi cac dao ụng nho no tr thanh: g ( x + l ) xx ' ' ''+ + 22 = l +x l +x + Nờu bo bo rõt chõm thi s thay ụi x mụt chu ki dao ụng la khụng ang kờ, ta bo qua sụ hang th cua phng trinh va viờt lai: g (2 x + 3l ) =0 2(l + x ) + Do o tõn sụ goc cua dao ụng la: ''+ g (2 x + 3l ) 2(l + x ) Phng trỡnh dao ng : x = A.cos(t + ) = K = 20( rad / s) m x = 10(cm) Acos = 10(cm) = t = 0: v = sin = A = 10(cm) ú : = Vy : x = 10.cos(20t + )(cm) + Ta thy lũ xo nộn 5cm cỏc ln chn liờn tip cỏch mt chu kỡ, ú lũ xo nộn 2010 T vi t2 l thi im lũ xo nộn 5cm ln th 2010 ti thi im : t2010 = t2 + ln th M2 + Ta xỏc nh thi im lũ xo nộn 5cm ln th hai, s dng pp vec t quay ta cú : k t thi im ban u n lỳc lũ xo nộn 5cm ln th thỡ vect quay mt gúc : -10 M -5 10 M 1OM = t = / = / 2 t2 = ( s) 60 6029 + 1004 = (s) + Do ú thi im lũ xo nộn 5cm ln th 2010 l : t2010 = 60 20 60 + Lỳc cú ma sỏt, ti VTCB ca vt lũ x xo bin dng mt on : C1 161 O C2 mg = 0, 0025(m) K + Ta thy cú hai VTCB ca vt ph thuc vo chiu chuyn ng ca vt, nu vt i sang phi lỳc lũ xo nộn 2,5mm thỡ VTCB l bờn trỏi O(v trớ C1), lỳc vt i sang trỏi m lũ xo gión 2,5mm thỡ VTCB l bờn phi O( v trớ C2) + p dng inh lut bo ton nng lng, ta tớnh c gim to cc i sau mg = 0, 005( m) mi ln qua O l hng s v bng : xmax = K + Gia tc ca vt i chiu ln th ng vi vt i qua VTCB C2 theo chiu sang trỏi ln th 2, ỏp dng nh lut bo ton nng lng ta c : KA2 K (l ) mv42 ( + )= 2 = mg [ A + 2( A xmax ) + 2( A 2xmax ) + ( A 3xmax ) + ( A 3xmax l ) ] v4 = 1, 65(m / s) + lch pha ca hai súng ti mt im M cỏch A, B nhng on d1 v d2 l : v 30 = 3(cm) = (d1 d ) + vi = = f 10 2 (d1 d ) + = 2k d1 d = (k ) + Ti M l cc i giao thoa nu : = M thuc AB nờn: AB < d1 d = (k ) < AB k = 6; ;6 : Trờn on AB cú 13 im cc i ( d1 d ) + = (2k + 1) d1 d = ( k + ) + Ti M l cc tiu giao thoa: = M thuc on AB : AB < d1 d = (k + ) < AB k = 6; ;6 : Trờn on AB cú13 im cc tiu + Ti im M thuc oan AB cỏch trung im H mt on x, cú hiu ng i ca hai súng l : d1 d = x + im M thuc on AB ng yờn tho : 1 d1 d = x = (k + ) x = (k + ) ( 1) vi k = 6; ;6 4 xmax = (6 + ) = 9,375(cm) + Do ú x = (0 + ) = 0,375(cm) + Phng trỡnh dao ng tng hp ti M cỏch A,B nhng on d1 v d2 l: uM = 12.cos (d1 d ) + cos t + (d1 + d ) + (mm) + Hai im M1 v M2 u thuc mt elip nhn A,B lm tiờu im nờn: AM + BM = AM + BM = b Suy pt dao ng ca M1 v M2 l: l = 162 b uM1 = 12.cos 3 + cos t + + uM = u = 12.cos 4,5 + cos t + b + uM M Ti thi im t1 : uM1 = 2(mm) uM = 2(mm) 2 * Khi tn s f = 50 Hz : ta thy U AM = U AB + U MB chng t UAB vuụng pha vi UMB nờn on AB khụng th cha : + R v C, vỡ ú UAM vuụng pha UMB + R v cun thun cm L, vỡ ú UAM vuụng pha UMB + cun thun cm L v t in C, vỡ ú UAM ngc pha UMB + cun cm cú in tr thun v in tr thun R, vỡ ú gúc lch pha gia UAB v UMB l gúc nhn Do ú, on AB cú th cha cun cm cú in tr thun r, t cm L v t in C * Kh nng 1: hp X cha t in, Y cha cun cm(r,L) = U r2 + U L2 = (100 3) U L < U C Z L < Z C Khi f = 50 Hz , ta thy U C = 200V ;U MB d thy tng tn s lờn quỏ 50Hz thỡ ZL tng ZC gim, n lỳc ZL= ZC thỡ dũng in hiu dng mi t cc i, ngha l tng tn s lờn quỏ 50Hz thỡ I tng, trỏi gt Do ú, kh nng ny b loi * Kh nng : hp X cha cun cm(r,L) v hp Y cha t C U C = 100 3V U C = 100 3V 2 U L = 100 3V + Khi f = 50 Hz , ta cú h: U AM = U r + U L = 200 U = 100V 2 r U AB = U r + (U L U C ) = 100 Z C = 50 C = 103 / ( F ) Z L = 50 L = 0,5 / ( H ) r = 50 r = 50() + D thy lỳc f = 50 Hz thỡ xy cng hng, Imax= U/R nờn nu tng f lờn quỏ 50Hz thỡ I gim tho gt Vy: hp X cha cun cm cú r = 50(); L = 0,5 / ( H ) v hp Y cha t C = 103 / 3( F ) + Tai t = 0: u AB = U D1 m, D2 ong: u1 = u AM = 0; u = u MB = U q M = C 2U + Vi < t < T / : u MB giam t U nờn D1 m: tu C2 phong iờn qua C1 va nguụn nhng khụng phong iờn qua D1 c , ta co: q1 + q = C 2U (7) + Tai t = T/4: u AB = u AM + u MB = (8) ; kờt hp(1) va (2) thi tai t = T/4 ta c: 163 C 2U u = Mb C1 + C + Sau t = T/4: chờ ụ ụn inh, hai i ụt ờu bi cõm, ta co: dũng qua hai t l ng nht, nờn : u AM + u MB = U cos(t ) C1C u AM + C1C u MB = C1C 2U cos(t ) C q1/ + C1 q 2/ = C1C 2U sin(t ) (C1 + C ) I sin(t + ) = C1C 2U sin(t ) C1C2U q = q01cost + a1 C C U I0 = C1 + C2 i = sin t C1 + C2 q2 = q02 cost + a2 = C2U q1 a1 u AM = C = C + C cos t + C 1 (*) u = q2 = C1U cos t + a2 MB C2 C1 + C2 C2 a1 C 2U C + C = C Tai t = T/4: (*) thoa man (9) nờn ta c: thay vao (*) cho ta: C 2U = a C1 + C C C 2U u AM = C + C ( cos t 1) C1 D1 A M u = C1U cos t + C 2U B Mb C1 + C C1 + C C2 D2 (ta thy u AM 0; uMB 0t nờn n nh hai i ụt u b cm) H.2 Do đối xứng, G nằm trục đối xứng Ox Chia bán cầu thành nhiều lớp mỏng dày dx nhỏ Một lớp điểm có toạ độ x= R sin , dày dx= Rcos.d có khối lợng dm = (Rcos )2dx với m = R nên: / m xG = xdm R m = cos sin d x O O Hình m /2 R R 3R (đpcm) cos = = 4m 4m Xét chuyển động quay quanh tiếp điểm M: gọi góc hợp OG đờng thẳng đứng mgd - mgd = IM. (1) biến thiên điều hoà với = IM IO, IG, IM mômen quán tính trục quay song song qua O,G,M Mô men quán tính bán cầu là: d = xG = x 164 O G M Hình P dx IO = mR ; IO = IG + md2 IM = IG + m( MG)2 Vì nhỏ nên ta coi MG = R-d 13 mR IM = mR +m(R2 2Rd) = 20 mgd 15g 26R = = T = IM 26R 15g lo Chn trc Ox thng ng t trờn xung O trựng vi VTCB mi cú lc F tỏc dng l o + x o Ti VTCB mi: F + P = (vi xo l khong cỏch gia VTCB mi so vi VTCB c) k Khi vt cú li x lũ xo gión: lo + x o + x l o + x o + x k F+P= mx x + x=0 k 4m Vy vt DH vi phng trỡnh: x = Acos( t + ) k Trong ú = 4m Vt cõn bng cha tỏc dng lc F: mg = k Nh vy chu kỡ dao ng ca vt T = nht l t = 4m Thi gian t lỳc tỏc dng lc n vt dng li ln th k T 4m = k Khi t = 0: x = Acos( ) = - xo = - 4F k V = -A sin = 4F = A= , k 8F S = 2A = k Lc tỏc dng lờn M nh hỡnh v m dao ng iu ho sau tỏc dng lc F thỡ M phi ng yờn N quỏ trỡnh m chuyn ng lo + x o + A (Fđh ) max A N=P Mg = Mg -k k F Mg i = q1/ = q 2/ -Chn q1 v q2 l in tớch bn trờn ca t u AB + u BC + u CA = L.i / + q q1 + =0 C C1 165 (+) -Ly o hm theo thi gian: i + i = ; C1 + C vi = v i = A cos( .t + ) L.C1 C i = A cos = -Khi t = 0: i = A. sin L.i = L A. sin = U AB = U U sin U U2 Suy ra: = v A = L. U1 U C1 + C Cos .t vi = Vy: i = L. L.C1 C + p dng phng trỡnh Anhxtanh: hc = A + e.U AK => A = 1,768.10-19J = 1,1eV + p dng phng trỡnh Anhxtanh: hc = A + mv 02MAX 2 hc hc = e U AK + mv02MAX 2 2 +ỏp dng nh lý ng nng mv0 MAX = mv MAX + e U AK 2 2hc 1 ( ) thay s v MAX = 1,045.10 m / s => v MAX = m => thay s: = 0,6 àm D a) V trớ gn võn trung tõm nht m ti ú nhng bc x ca ỏnh sỏng trng cho võn sỏng trựng l võn bc trựng võn tớm bc 2: D + x d = xt = d thay s: x = 3,8mm a b) Nhng bc x ca ỏnh sỏng trng cho võn sỏng ti .D 5,4 = ( àm) x = 2,7cm tho món: x = k a k + Ta cú: 0,38( àm) 0,76( àm) 7,1 k 14,2 ; k nguyờn => k = 8,9 14 Vy cú bc x cho võn sỏng ti v trớ x = 2,7 cm + T ú ta tớnh c bc súng cỏc bc x: = 0,675 ; 0,60 ; 0,54; 0,491; 0,45; 0,415; 0,386 ( àm ) + Khong võn: i = 3mm => = 166 167 168 [...]... L 2 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 d 2 d1 = a 0 ,25 I 2 M 4L Thay s f = 20cm S MN S' N = IO S' O MN d + d ' L d L L = = + IO d' f d f Theo Cụsi MNmin khi d = Lf = 30cm c/ S' MN S' IO Bi 3 0 ,25 0 ,25 cú hai v trớ ca thu kớnh u cho nh rừ nột trờn ca AB trờn mn thỡ pt phi cú 2 nghim => > 0 => L > 4f b/ Nghim d1,2 = 0 ,25 0 ,25 D 0 ,25 S' O N 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 (2,5) a/ Ti VTCB = k = m 0 ,25 g sin... 0,01U2.R 0 ,25 - Thay s vo ta c phng trỡnh : 0,5U2 + U 1,5 = 0 0 ,25 31 (1,0) - Gii phng trỡnh ny v ly nghim U = 1V, suy ra UR = 0,5V 0 ,25 U - Dũng in trong mch l: I = R = 0,01A 0 ,25 R Lu ý : HS gii bng cỏc cỏch gii khỏc nu ỳng vn cho im ti a 32 Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: VậT Lý lớp 12 THPT- bảng b Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi 1 (5,0... g = 10m / s 2 1 Xỏc nh thi im m vn tc di ca mt im trờn vnh tr nh bng vn tc ca vỏn 2 Tỡm s ph thuc ca dch chuyn nm ngang ca tm vỏn theo thi gian - - - Ht - - - 17 B H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 aSở Gd&Đt Nghệ an Năm học 2011 - 2 012 Hớng dẫn và Biểu điểm chấm đề chính thức (Hớng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: Vt lý Bảng A ... -Ht - 33 H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Hớng dẫn chấm và biểu điểm đề chính thức Môn: vật lý lớp 12 thpt- bảng B Bi 1 (5) Khi thanh MN chuyn ng thỡ dũng in cm ng trờn thanh xut hin theo chiu MN 0.5 Cng dũng in cm ng ny bng: I= E Bvl = R R 0.5 Khi ú lc t tỏc dng lờn thanh MN s hng ngc chiu vi vn tc v v cú ln: B 2l... 0 ,25 Vy: * vi 0 t ( s) ta khi tõm ca vỏn l: x = 2.cos(0,5t)(cm) 3 ( s) t 4,5( s ) : ta khi tõm ca vỏn: x = 3 0,5.(t )(cm) 3 3 * vi t 4,5( s ) : ta khi tõm ca vỏn: x = 1.cos(0,5t-0,68)(m) * vi Lu ý: Thớ sinh gii cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ vn cho im ti a bi ú 22 0 ,25 TRNG THPT K THI HC SINH GII TRNG LP 12 NM HC 2011 - 2 012 Mụn thi: VT L LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi. .. ( Z L Z C ) R12 Z L + 1 2 Z C1 Z C1 2.c 0 ,25 - Ta thy UC1 t cc i khi mu s cc tiu Bin i biu thc mu s ta c: (1,0) MS = L2C12 4 + (C12 R12 2 LC1 ) 2 + 1 . - Mu s cc tiu khi: 0 = 2C1 L C12 R12 = 1000 (rad / s ) 2C12 L2 U - Giỏ tr cc i ca UC1 l: U C1Max = 1 0C1 f0 = 0 = 500 Hz 0 ,25 2 = 480,2(V ) 1 R + 0 L 0C1 - Phng trỡnh dao ng ca vt cú dng: x = A cos(t + ) 2 0 ,25 2 1 3.1 - Tn s... 10 5 rad/s, T = 5 5 0 ,25 s 2 Biờn : A = v x 2 + 0 => A = 2cm v = 3 Vy: x = 2cos( 10 5t 3 M 0 ,25 K )cm b/ Ti t1 vt M cú vn tc v1, sau t = 4 5 = 1,25T -1 O 0 ,25 x0 ,25 K' 0 ,25 - vt K (nu v1 > 0) => ta x2 = 3 cm N - vt N (nu v1 < 0) => ta x2 = - 3 cm c/ Quóng ng m i c: - Nu v1 s1 = 11 3 => vtb = 26,4m/s - Nu v1>0 => s2 = 9 + 3 => vtb = 30,6m/s 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Bi 4 (2,5) M2 M1 M2'... => ch cn tng S1S2 mt khong = 2 2 0,4cm 15 0 ,25 Khi ú trờn S1S2 cú 21 im cú biờn cc i S GD&T NGH AN CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 NM HC 2011 - 2 012 ( thi cú 2 trang ) Mụn thi: VT Lí LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (5im) 1 Mt con lc n cú chiu di l = 40cm , qu cu nh cú khi lng m = 600 g c treo ti ni cú gia tc ri t do g = 10m / s 2 B qua sc cn khụng khớ... cú: S1S2 = 8cm = 10 = 20 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Tng t: IM2 = S1M '22 S1I 2 = 7, 2 2 4 2 = 5,99(cm) M1M2 = 6,93 5,99 = 0,94 (cm) c Khi h súng ó n nh thỡ hai im S1, S2 l hai tiờu im ca cỏc hypecbol v rt gn chỳng xem gn ỳng l ng yờn, cũn trung im I ca S1S2 luụn nm trờn (2k + 1) 0 ,25 0 ,25 = (2k + 1) => S1S2 = 2S1I = 4 4 0 ,25 => ch cn tng S1S2 mt khong = 2 2 0,4cm 15 0 ,25 Khi ú trờn S1S2 cú 21... Vy, thanh MN dao ng iu hũa vi chu kỡ: T = 2 m B2 l 2 k+ L Ht 12 0 ,25 UBND TNH THI NGUYấN S GD&T CHNH THCK CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T do - Hnh phỳc THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 - MễN: VT L Nm hc 2010 - 2011 Thi gian: 180 phỳt - (Khụng k thi gian giao ) Bi 1 Mt vt nh khi lng M =100g treo vo u si dõy lớ tng, chiu di l = 20cm nh Hỡnh 1 Dựng vt nh m = 50g cú tc v 0 bn vo M B qua ... ý: Thớ sinh gii cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ cho im ti a bi ú 45 0 ,25 Sở Gd&Đt Nghệ an Đề thức Đề thi chọn đội tuyển dự thi hsg quốc gia lớp 12 Năm học 2007 - 2008 Môn thi: vật lý (Đề thi có trang)... cho im ti a 32 Sở GD&ĐT Nghệ An Kì thi chọn học sinh giỏi tỉnh Năm học 2007-2008 Môn thi: VậT Lý lớp 12 THPT- bảng b Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Bi (5,0 im) Mt dõy dn cng cú... tm vỏn theo thi gian - - - Ht - - - 40 B H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2011 - 2 012 Hớng dẫn Biểu điểm chấm đề thức (Hớng
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp 25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 các tỉnh có đáp án chi tiết, tổng hợp 25 đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 các tỉnh có đáp án chi tiết,