Nghiên cứu đặc điểm lâm sang của trầm cảm và các yếu tố lien quan trên bệnh nhân động kinh điều trị nội trú

27 655 4
Nghiên cứu đặc điểm lâm sang của trầm cảm và các yếu tố lien quan trên bệnh nhân động kinh điều trị nội trú

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢO HÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ Chuyên ngành : THẦN KINH Mã số : 62720147 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2O15 Công trình hoàn thành tại: ĐẠI HỌC Y DƯC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN HỮU CÔNG, TS NGÔ TÍCH LINH Phản biện 1: GS TS NGUYỄN VĂN CHƯƠNG BỆNH VIỆN 103 – HỌC VIỆN QUÂN Y Phản biện 2: PGS TS NGUYỄN THI HÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH Phản biện 3: GS TS NGUYỄN VĂN THÔNG BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Vào hồi……giờ………ngày…… tháng……năm…… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM Thư viện Đại học Y Dược TP.HCM GIỚI THIỆU LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ Trầm cảm lo biểu thường gặp bệnh nhân động kinh trưởng thành Trong nghiên cứu Asasi-Pooya Hoa Kỳ tỉû lệ rối loạn trầm cảm bệnh nhân động kinh 9,5% nghiên cứu khác Tellez-Zenteno Canada tỉ lệ trầm cảm bệnh nhân động kinh chung 17,4% Chúng ảnh hưởng đến chất lượng sống việc kiểm soát bệnh nhân So với bệnh nhân động kinh không trầm cảm bệnh nhân động kinh có trầm cảm kèm có tần số giật gia tăng, giảm hài lòng, thất nghiệp nhiều hơn, dùng thuốc nhiều Nghiên cứu “Nghiên cứu lâm sàng yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân động kinh” nhằm khảo sát tỉ Tỉ lệ trầm cảm bệnh nhân động kinh đến khám điều trò nội trú bệnh viện Nhân dân 115 bệnh viện Chợ Rẫy MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả đặc điểm lâm sàng động kinh, tỉ lệ trầm cảm biểu lâm sàng trầm cảm bệnh nhân động kinh đến khám điều trò nội trú Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 Bệnh viện Chợ Rẫy từ 11-2008 đến 8-2010 2 Khảo sát mối liên quan số yếu tố dân số – xã hội, lâm sàng cận lâm sàng với trầm cảm bệnh nhân động kinh TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Trầm cảm bệnh lý kèm thường gặp bệnh nhân động kinh với tỉ lệ cao 20-55% bệnh nhân có động kinh tái diễn ảnh hưởng đến chất lượng sống bệnh nhân Tuy nhiên Việt Nam, hầu hết trường hợp trầm cảm bệnh nhân chưa chẩn đoán điều trò NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN: Luận án khảo sát tỉ lệ trầm cảm, đặc điểm lâm sàng bệnh nhân động kinh khoa Thần kinh bệnh viện Nhân dân 115 bệnh viện Chợ Rẫy Nghiên cứu thu thập 204 bệnh nhân, tỉ lệ trầm cảm 38,2% Biểu lâm sàng trầm cảm: mệt mõi 57,4%, thiếu đoán 36,8%, kích động, kích động (30,9%), đánh giá thấp thân (29,9%) khí sắc trầm cảm (27,0%), hứng thú (24,2%), ý tưởng, hành vi tự sát(1,5%) Bước đầu nghiên cứu cho thấy cần thiết tính khả thi chẩn đoán điều trò trầm cảm bệnh nhân động kinh Việt Nam BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN: Luận án dài 120 trang, gồm chương: Tổng quan tài liệu (38 trang), Đối tượng phương pháp nghiên cứu (18 trang), Kết quả(24 trang), Bàn luận (33 trang), phần Đặt vấn đề (3 trang), Kết luận (2 trang), Kiến nghò (1 trang) Trong luận văn có 41 bảng, sơ đồ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU: Mối liên hệ động kinh trầm cảm Hippocrates mô tả cách 2000 năm Một nghiên cứu gần đánh giá rối loạn tâm thần kèm bệnh nhân động kinh thực Pond Bidwell Họ tìm thấy 29% bệnh nhân động kinh có rối loạn trầm cảm nặng cần thiết phải điều trò Trong nghiên cứu Perrine Lehner, họ thấy có mặt trầm cảm bệnh nhân động kinh kháng trò 1.1 Bệnh nguyên trầm cảm động kinh: Một hồi cứu lý thuyết khía cạnh rối loạn khí sắc ủng hộ quan điểm thần kinh học: đầu tiên, bất thường giải phẫu thần kinh chủ yếu hữu cấu trúc, chức năng, bất thường thần kinh bệnh lý báo cáo nhiều nghiên cứu người với rối loạn trầm cảm nặng Tương tự tổn thương cấu trúc báo cáo động kinh cục bộ, đặc biệt cấu trúc viền thùy trán thùy thái dương cấu trúc vỏ, hạch nhân đồi thò 1.2 Biểu thường gặp trầm cảm động kin: Đặc trưng trầm cảm bệnh nhân động kinh bao gồm: - Ít đặc điểm thần kinh hơn; - Nhiều đặc điểm tâm thần hơn; - Nhiều nét trạng thái lo âu hơn; - Đặc điểm chống đối cao, đặc biệt tự bình phẩm cảm thấy có tội; - Khởi phát đột ngột triệu chứng kéo dài ngắn Rối loạn khí sắc sau thường gặp triệu chứng lực, kích thích, cáu kỉnh, khí sắc trầm cảm, lo âu, nhức đầu… thường kéo dài khoảng 24 Trầm cảm bệnh nhân động kinh thường biểu có khuynh hướng tự sát 1.3 Chẩn đoán: Chẩn đoán trầm cảm chủ yếu dựa vào tiêu chuẩn chẩn đoán theo DSM-IV ( phụ lục 2) Để chẩn đoán giai đoạn trầm cảm chủ yếu, cần có: (A) khí sắc trầm cảm hoặc/và (B) giảm đáng kể quan tâm hài lòng hai triệu chứng cộng với triệu chứng: (C) giảm cân tăng cân; (D) ngủ ngủ nhiều; (E) kích động hay chậm chạp tâm thần; (F) mệt mỏi hay sinh lực ngày; (G) cảm giác thấy vô dụng; (H) dự, giảm khả tập trung; (I) ý nghó chết tái diễn nhiều lần…Người ta thường dùng bảng đánh giá trầm cảm Beck (BDI), Aaron T Beck sáng tạo có 21 câu hỏi nhiều lựa chọn tự đánh giá, để đánh giá mức độ trầm cảm 1.4 Gợi ý điều trò: Điều trò trầm cảm bệnh nhân động kinh tương tự điều trò bệnh nhân trầm cảm nguyên nhân khác Xem xét lại tài liệu cho thấy thuốc chống trầm cảm an toàn bệnh nhân động kinh (trừ liều), ngoại trừ bốn thuốc: buprobion, amoxapine, mianserin clomipramine Trong so sánh phạm vi ảnh hưởng động kinh nghiên cứu ngẫu nhiên, đa trung tâm, đối chứng với giả dược SSRI, venlafaxine, mirtazapine cho thấy việc dùng thuốc chống trầm cảm an toàn động kinh chúng kê toa với liều điều trò Tâm lý liệu pháp điều trò thường lựa chọn để kết hợp với việc dùng thuốc CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Dân số chọn mẫu Những bệnh nhân chẩn đoán xác đònh động kinh Khoa Nội Thần Kinh tổng quát, Bệnh viện nhân dân, 115 Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 11 năm 2008 đến tháng năm 2010, đồng ý tham gia nghiên cứu 2.2.1 Tiêu chuẩn chọn mẫu Theo đònh nghóa động kinh Hiệp hội Quốc tế chống động kinh đòi hỏi phải xảy hai động kinh cách tối thiểu 24 - Các động kinh tự phát không nguyên nhân cấp gây 2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ: - Không thoả tiêu chuẩn chọn mẫu - Những bệnh nhân có tiền sử trầm cảm bệnh nhân trầm cảm bệnh mạn tính khác (tăng huyết áp, đái tháo đường…) 2.2.3 Cỡ mẫu n Z (1 / 2) p(1  p) Trong đó: n: Cỡ mẫu nghiên cứu, đơn vò tính d2 người α: xác suất sai lầm loại I, α = 0,05; Z(1-2) = 1,96; p = 0,155 tỉû lệ ước lượng trầm cảm bệnh nhân động kinh Theo nghiên cứu Asadi-Pooya Tellez-Zenteno tỉ lệ trầm cảm 9,5% và17,4%, động kinh bệnh lý chiếm tỉ lệ không cao dân số nên chọn p=0,155 để phù hợp với cỡ mẫu cần nghiên cứu; d: sai số cho phép, d = 0,05 Ta tính n = 201,3 nên cỡ mẫu cần điều tra 202 người 2.3 Phương pháp thu thập mẫu: Chúng chọn mẫu liên tục, không xác xuất Vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần đến khoa Nội-Thần kinh bệnh viện nhân dân 115 vào thứ ba, thứ năm đến khoa Thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy (sau mười tháng thu thập số liệu khoa Nội-Thần kinh bệnh viện nhân dân 115 chưa đủ cỡ mẫu xin thu thâp số liệu thêm khoa Thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy) Chúng chọn tất bệnh nhân động kinh hoàn thành quy trình khám chẩn đoán khoa sau vấn đối tượng đối tượng khoảng 15 phút Bệnh nhân chẩn đoán động kinh lâm sàng (với đònh nghóa phần tiêu chuẩn chọn bệnh) 2.3.1 Cách tiến hành thu thập số liệu Bước 1: Tiến hành vấn thử bảng câu hỏi (Pilot study):Tiến hành vấn thử 10 bệnh nhân động kinh, nhằm mục đích chỉnh sửa từ ngữ bảng câu hỏi phù hợp, dễ hiểu Sau tiến hành vấn thử bang câu hỏi, bổ sung thêm số câu hỏi Bước 2: Sàng lọc thu nhận đối tượng nghiên cứu Tất bệnh nhân động kinh đến khám , điều trò khoa NộiThần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy chẩn đoán xác đònh động kinh -Đối với bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chọn bệnh nghe tư vấn để chọn vào nghiên cứu -Vào thời điểm loại bệnh nhân không phù hợp với tiêu chuẩn chọn mẫu Bước 3: Tư vấn nghiên cứu để bệnh nhân ký cam kết đồng thuận tham gia nghiên cứu: Chúng giải thích mục đích nghiên cứu quyền lợi nghóa vụ bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu Quy trình khám, điều trò chăm sóc bệnh nhân tuân thủ theo phác đồ điều trò áp dụng Bệnh viện Nhân dân 115 Bệnh viện Chợ Rẫy Nếu bệnh nhân đồng ý tham gia cho bệnh nhân ký vào phiếu cam kết đồng thuận tham gia nghiên cứu Bước 4: Phỏng vấn thu thập số liệu: Chúng tiến hành vấn trực tiếp bệnh nhân theo phiếu thu thập số liệu Tác giả vấn trực tiếp, câu trả lời sẽđược viết vào phiếu thu thập số liệu theo ý bệnh nhân Sau bệnh nhân giải thích hướng dẫn tự điền vào bảng đánh giá trầm cảm Beck tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-IV Thời gian vấn dự kiến kéo dai khoảng 10-15 phút Nếu phát có rối loạn trầm cảm, trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân điều trò trầm cảm 2.3.2 Xử lý phân tích số liệu: Sử dụng phần mềm Epidata 3.1 để nhập số liệu phần mềm Stata phiên 8.0 để phân tích số liệu CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 11 Có 59 28.92 Không 145 71.08 Nhận xét: Có 59 bệnh nhân 204 bệnh nhân nhóm nghiên cứu có tiền sử biểu dày trạng thái động kinh chiếm tỉ lệ 29,80% Bảng 3.15 Loại trò liệu Loại trò liệu Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) Đơn trò liệu 174 85.29 Đa trò liệu 30 14.71 Nhận xét: Hầu hết bệnh nhân nhóm nghiên cứu dùng loại thuốc kháng động kinh để điều trò gồm 174 bệnh nhân chiếm 85,29%, lúc có 30 bệnh nhân dùng loại thuốc kháng động kinh trở lên chiếm 14,71% Bảng 3.16 Số loại thuốc dùng Số thuốc dùng Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) Một loại 141 69.12 Hai loại 57 27.94 Ba loại trở lên 2.94 Nhận xét: Trong điều trò phần lớn bệnh nhân đáp ứng dùng loại thuốc (69,12%), có 27,94% bệnh nhân dùng hai loại thuốc 2,94% bệnh nhân dùng ba loại thuốc 12 3.1.2.2 Đặc điểm cận lâm sàng Bảng 3.20 Điện não đồ Điện não đồ Số ca bệnh (n=204) Tỷ lệ (%) Chưa phát sóng động kinh 95 46.57 Có sóng động kinh 77 37.75 Sóng chậm 32 15.68 Trán 20 9.80 Thái dương 31 15.20 Chẩm 2.94 Đính 3.92 Toàn vò trí 26 12.75 Không xác đònh 113 55.39 Vò trí Nhận xét: Số bệnh nhân có kết điện não đồ chưa phát sóng động kinh chiếm tỉ lệ cao (46,57%), tỉ lệ bệnh nhân có sóng động kinh 37,75% (77 bệnh nhân), 32 bệnh nhân có sóng chậm khu trú lan toả, số trường hợp sóng chậm khu trú có khả cục 13 3.2 Tỉ lệ trầm cảm bệnh nhân động kinh Bảng 3.21 Tỉ lệ trầm cảm bệnh nhân động kinh Trầm cảm Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) Không 126 61,8 Có 78 38,2 Nhận xét: Kết cho thấy tỉ lệ bệnh nhân bò trầm cảm 38,2% Bảng 3.22 Mức độ trầm cảm theo bảng đánh giá trầm cảm Beck Mức độ trầm cảm Số ca bệnh Tỷ lệ (%) (n=204) Bình thường 126 61,8 Trầm cảm nhẹ 59 28,9 Trầm cảm trung 19 9,3 bình Nhận xét: Tính theo thang điểm Beck nhóm nghiên cứu gồm 204 có 59 bệnh nhân trầm cảm nhẹ (28,9%), 19 bệnh nhân trầm cảm mức trung bình (9,3%), lại 126 bệnh nhân không trầm cảm (61,8%) 14 3.4 Mối liên quan biến số với trầm cảm bệnh nhân động kinh 3.4.1 Mối liên quan trầm cảm nhóm tuổi Bảng 3.25 Mối liên quan trầm cảm nhóm tuổi Nhóm tuổi Trầm cảm P PR(KTC 95%) Có (%) Không (%) ≤ 30 tuổi 34(27,0) 92(73,0) 1,0 31-45 tuổi 21(48,8) 22(51,2) 1,60(1,242,06) < 0,001 > 45 tuổi 23(65,7) 12(34,3) 2,55(1,534,28) Nhận xét: Kết kiểm đònh cho thấy có khác biệt nhóm tuổi với trầm cảm (với P < 0,001) 3.4.2 Mối liên quan trầm cảm giới tính Bảng 3.26 Mối liên quan trầm cảm giới tính Giới tính Trầm cảm Có (%) Không (%) Nam 36 (31,6) 78 (68,4) Nữ 42 (46,7) 48 (53,3) P PR(KTC 95%) 0,028 1,0 1,9(1,07-3,36) Nhận xét: Kết nghiên cứu cho thấy có liên trầm cảm với giới tính (P = 0,028 < 0,05) 15 3.4.7 Mối liên quan trầm cảm với bệnh nguyên động kinh Bảng 3.31 Mối liên quan trầm cảm với bệnh nguyên động kinh Bệnh nguyên động kinh Trầm cảm Có (%) Không (%) 0(0) 2(100) Triệu chứng 44 (55,0) 36 (45,0) Căn nguyên ẩn 34 (27,9) 88 (72,1) Vô P PR(KTC 95%) - < 0,001(*) 1,0 0,51(0,320,79) (*)Fisher's exact/Nhận xét: Bảng cho thấy ti lệ bò trầm cảm nhóm người động kinh triệu chứng (55%) cao nhiều so với nhóm có nguyên ẩn (34%) vô Kết ti lệ bệnh nhân triệu chứng có nguy bò mắc bệnh trầm cảm cao gấp 1,6 lần so với nhóm bệnh nhân có nguyên ẩn Kết phân tích nghiên cứu, dùng Fisher’s exact, tìm thấy có liên quan bệnh nguyên động kinh với trầm cảm (với P < 0,001) 3.4.13 Mối liên quan trầm cảm với điện não đồ có sóng động kinh Bảng 3.37 Mối liên quan trầm cảm với điện não đồ (EEG) có sóng động kinh 16 Điện não đồ Trầm cảm Có (%) Không (%) Chưa phát 27(28,4) sóng động kinh 68(71,6) Có sóng động kinh 36(46,8) 41(53,2) Sóng chậm 15(46,9) 17(53,1) P PR(KTC 95%) 1,0 0,027 1,65(1,002,71) 1,65(0,883,10 Nhận xét: Kết nghiên cứu cho thấy có liên quan sóng động kinh với trầm cảm, p = 0,027 < 0,05 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1.1 Đặc điểm dân số – xã hội đối tượng nghiên cứu: - Tuổi: Trong kết nghiên cứu cho thấy tuổi trung bình mẫu 31,99 tuổi Nhỏ 15 tuổi, lớn 84 tuổi, tập trung lứa tuổi 30 tuổi (61,8),theo y văn lứa tuổi hay gặp động kinh có nguyên nhân nước phát triển tác động của biến cố cộng dồn theo tuổi nguyên nhân khác gây chấn thương não bộ, nhiễm trùng thần kinh - Giới: Trong nhóm nghiên cứu có 114 bệnh nhân nam (55,9%) 90 bệnh nhân nữ (44,1%), tỉ lệ có lẽ 17 tiêu chuẩn chọn bệnh lứa tuổi nhằm vào đối tượng dễ bò chấn thương đầu, sọ não nhiễm trùng thần kinh Theo Hauser AW, nam giới trẻ tuổi nhóm dễ bò nguy cho động kinh (ví dụ chấn thương đầu, nhiễm trùng thần kinh trung ương Theo hầu hết nghiên cứu tần suất, khác biệt giới động kinh có nghóa thống kê Sự hữu khác biệt nam/nữ nghiên cứu gợi ý nam giới có nguy lớn nữ giới động kinh có nhiều yếu tố nguy 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu: 4.1.2.1 Căn nguyên động kinh (hội chứng động kinh): Trong 204 đối tượng nghiên cứu có 02 bệnh nhân động kinh vô căn, có 122 bệnh nhân động kinh nguyên ẩn chiếm 59,8% 80 bệnh nhân động kinh triệu chứng chiếm 39,2% Theo Mark Manford, nghiên cứu tiền cứu 594 bệnh nhân động kinh chẩn đoán phân loại hội chứng động kinh theo Hiệp Hội Quốc Tế Chống Động Kinh có tỉ lệ: động kinh cục vô chiếm tỉ lệ 1,2%; cục triệu chứng chiếm tỉ lệ 16,2%; cục nguyên ẩn chiếm 2,6% 4.2 Tỉ lệ trầm cảm nhóm nghiên cứu: Trong nghiên cứu tỉ lệ trầm cảm nhóm gồm 204 bệnh nhân 38,2%, tỉ lệ cao tương đương với nghiên cứu nghiên cứu tác giả khác 18 [bảng 3.21] Trong nghiên cứu Iran Amir Shabani cộng sự, gồm 60 bệnh nhân chẩn đoán động kinh bệnh viện Tehran, rối loạn tâm thần thường kèm với động kinh Họ nhân thấy số rối loạn tâm thần trầm cảm bệnh lý kèm thường gặp bệnh nhân động kinh chiếm 33%, tỉ lệ tương tự nghiên cứu 4.3 Những biểu lâm sàng trầm cảm bệnh nhân động kinh: Trong nghiên cứu chúng tôi, triệu chứng giai đoạn trầm cảm nặng khí sắc trầm cảm (27,0%), hứng thú (24,2%) chiếm tỉ lệ cao chung nhóm nghiên cứu gồm 204 đối tượng Các triệu chứng mệt mỏi (57,4%), thiếu đoán giảm tập trung (36,8%), kích động (30,9%), đánh giá thấp thân (29,9%) cao bệnh nhân nghiên cứu Theo Mendez, bệnh nhân động kinh có trầm cảm họ có rối loạn thần kinh lo lắng, cảm giác tội lỗi, vô vọng, chậm chạp, rối loạn dạng thể Tuy nhiên, họ lại có triệu chứng tâm thần như: hoang tưởng, ảo giác Giữa giai đoạn trầm cảm nặng bệnh nhân thường có rối loạn khí sắc với: cáu kỉnh, không vui vẻ 19 4.4 Mối liên quan số yếu tố với trầm cảm bệnh nhân động kinh: 4.4.1 Mối liên quan trầm cảm bệnh nhân động kinh nhóm tuổi: Trong nghiên cứu số người động kinh bò trầm cảm chiếm đến 65,7% độ tuổi 45 tuổi, tỉ lệ thấp lứa tuổi 30 tuổi Kết kiểm đònh cho thấy có khác biệt nhóm tuổi trầm cảm bệnh nhân động kinh (với P45 tuổi) trầm cảm bệnh nhân động kinh.Trong nghiên cứu Kanitpong Phabphal cộng Thái Lan, 126 bệnh nhân động kinh, với tỉ trầm cảm đối tượng 20%, tìm liên quan trầm cảm bệnh nhân động kinh tuổi họ cho thấy mối liên hệ hai biến số [68].Nghiên cứu Asadi-Pooya cộng [16], gồm 200 bệnh nhân chẩn đoán động kinh, bệnh viện ngoại trú, lứa tuổi 40±16 tuổi, họ thấy mối liên quan rõ ràng lứa tuổi trầm cảm bệnh nhân động kinh 4.4.2 Mối liên quan trầm cảm bệnh nhân động kinh giới tính: 20 Kết nghiên cứu cho thấy có liên quan trầm cảm bệnh nhân động kinh với giới tính (P = 0,028 < 0,05) tỷ lệ bò trầm cảm nam 31,6% nữ 46,7% [bảng 3.26] Như vậy, nghiên cứu có kết tương tự với nghiên cứu Standage Fenton [105] 4.4.9 Mối liên quan trầm cảm với tiền sử trạng thái động kinh dày: Trong nghiên cứu Andrey Mazarati, Prabha Siddarth, cộng [13] chuột thí nghiệm cho thấy rằng, trạng thái động kinh dẫn tới suy giảm hành vi, sinh hoá (chất dẫn truyền thần kinh) trầm cảm Và tác giả dùng Fluoxetine để điều trò thấy có cải thiện rõ rệt test Các tác giả kết luận trạng thái động kinh gây nên trầm cảm thú vật thí nghiệm Trong nghiên cứu chúng tôi, bệnh nhân với tiền sử có dày có trạng thái động kinh có tỉ lệ bò trầm cảm cao bệnh nhân tiền sử dày trạng thái động kinh, tìm thấy liên quan tiền sử có dày trạng thái động kinh trầm cảm bệnh nhân động kinh [bảng 3.33] Điều phù hợp với nghiên cứu 4.4.12 Mối liên quan nguyên nhân gây động kinh trầm cảm bệnh nhân động kinh: 21 Trong nghiên cứu chúng tôi, bệnh nhân động kinh nguyên nhân chấn thương có tỉ lệ (63,0%) cao so với trường hợp động kinh không nguyên nhân chấn thương (34,5%) [bảng 3.36] Và tìm thấy liên quan chấn thương đầu với trầm cảm bệnh nhân động kinh (với P=0,00544,1%) - Đa số bệnh nhân có loại cục toàn thể hoá (88,24%) - Đa số bệnh nhân có tần số 1-3 cơn/tháng (60,8%) - Tỉ lệ bệnh nhân có tiền sử động kinh dày trạng thái động kinh 28,92% - Đa số bệnh nhân nhập viện với biểu vận động (98,04%)  Tỉ lệ trầm cảm toàn nhóm nghiên cứu (n=204) (38,2%)  Về biểu lâm sàng trầm cảm thường gặp toàn nhóm nghiên cứu (theo DSM-IV) (204 bệnh nhân) là: 23 - Mệt mỏi (57,4%) - Thiếu đoán giảm tập trung (36,8%) - Kích động (30,9%) đánh giá thấp thân (29,9%) - Khí sắc trầm cảm (27,0%) - Mất hứng thú (24,2%) - Sụt cân (16,7%) - Tăng cân (8,8%) - Mất ngủ (20,1%) Ngủ nhiều (4,4%) - Chậm chạp (15,2%) - Loạn thần (4,1%) - Ý tưởng, hành vi tự sát(1,5%) Các yếu tố liên quan: Có mối liên quan trầm cảm với giới tính, nhóm tuổi, bệnh nguyên động kinh, tiền sử trạng thái động kinh, nguyên nhân động kinh, sóng động kinh, đa trò liệu số thuốc dùng KIẾN NGHỊ - Bệnh nhân động kinh nên khám sàng lọc rối loạn trầm cảm sớm bệnh viện sở chăm sóc sức khỏe ban đầu sau có hướng chuyển đến khám chuyên khoa phù hợp để giúp cải thiện chất lượng sống bệnh nhân động kinh 24 - Đối với bệnh nhân động kinh có dấu hiệu nghi ngờ bò trầm cảm, cần thực test theo tiêu chuẩn chẩn đoán DSM- IV sẵn có, đánh giá độ nặng bảng đánh giá trầm cảm Beck để chẩn đoán trầm cảm cho bệnh nhân động kinh nhằm tránh nguy cơ, bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng sống họ (nguy tự sát bệnh nhân, tăng việc sử dụng thuốc) - Cần tiếp tục nghiên cứu với mẫu quy mô lớn để khẳng đònh kết nghiên cứu nêu Danh sách công trình có liên quan công bố: Bảo Hùng, Nguyễn Hữu Công, Ngô Tích Linh (2011) “Khảo sát số yếu tố liên quan với trầm cảm động kinh” Y học thực hành, số 12 (798), tr 38-41 Bảo Hùng, Nguyễn Hữu Công, Ngô Tích Linh (2011), “Tần suất biểu lâm sàng trầm cảm bệnh nhân động kinh” Y học thực hành, số 12 (798), tr 108-110 [...]... [68] .Nghiên cứu của Asadi-Pooya và cộng sự [16], gồm 200 bệnh nhân được chẩn đoán động kinh, trong bệnh viện và ngoại trú, lứa tuổi 40±16 tuổi, và họ thấy không có mối liên quan rõ ràng giữa lứa tuổi và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 4.4.2 Mối liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân động kinh và giới tính: 20 Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự liên quan giữa trầm cảm ở bệnh nhân động kinh. .. có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh (với P45 tuổi) và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh. Trong nghiên cứu của Kanitpong Phabphal và cộng sự ở Thái Lan, trên 126 bệnh nhân động kinh, với tỉ trầm cảm ở những đối tượng này là 20%, trong khi đi tìm sự liên quan giữa trầm cảm ở bệnh nhân động kinh và tuổi của họ cho thấy rằng... cơn dày và trạng thái động kinh, và chúng tôi tìm thấy sự liên quan giữa tiền sử có cơn dày hoặc trạng thái động kinh và trầm cảm ở bệnh nhân động kinh [bảng 3.33] Điều này cũng phù hợp với các nghiên cứu trên 4.4.12 Mối liên quan giữa nguyên nhân gây động kinh và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh: 21 Trong nghiên cứu của chúng tôi, những bệnh nhân động kinh do nguyên nhân chấn thương có tỉ lệ (63,0%)... khu trú hay lan toả Trong nghiên cứu của chúng tôi, những trường hợp có sóng động kinh có tỉ lệ bò trầm cảm cao (46,3%), trong khi những bệnh nhân không có sóng động kinh chỉ có 29,2% trường hợp bò trầm cảm [bảng 3.37] Và chúng tôi cũng tìm thấy sự liên quan giữa điện não đồ có sóng động kinh và trầm cảm trên bệnh nhân động kinh 22 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu 204 bệnh nhân động kinh tại khoa thần kinh bệnh. .. viện Nhân dân 115 và bệnh viên Chợ Rẫy chúng tôi đã rút ra được những kết luận như sau: 1 Về đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân động kinh diều trò nội trú, tỉ lệ trầm cảm và biểu hiện lâm sàng của trầm cảm:  Các đặc điểm lâm sàng của động kinh: - Trong 204 bệnh nhân nhóm tuổi ≤30 tuổi chiếm tỉ lệ cao nhất (61,8%) - Trong 204 bệnh nhân nam giới chiếm tỉ lệ cao hơn nữ giới (55,9%>44,1%) - Đa số bệnh nhân. .. giác Giữa những giai đoạn trầm cảm nặng thì những bệnh nhân này thường có rối loạn khí sắc với: cáu kỉnh, không vui vẻ 19 4.4 Mối liên quan giữa một số yếu tố với trầm cảm trên bệnh nhân động kinh: 4.4.1 Mối liên quan giữa trầm cảm trên bệnh nhân động kinh và nhóm tuổi: Trong nghiên cứu của chúng tôi số người động kinh bò trầm cảm chiếm đến 65,7% ở độ tuổi trên 45 tuổi, và tỉ lệ này thấp nhất ở lứa... trong động kinh là ít có nghóa về thống kê Sự hiện hữu của sự khác biệt nam/nữ trong các nghiên cứu gợi ý rằng nam giới có nguy cơ lớn hơn nữ giới trong động kinh vì có nhiều yếu tố nguy cơ hơn 4.1.2 Đặc điểm lâm sàng của nhóm nghiên cứu: 4.1.2.1 Căn nguyên động kinh (hội chứng động kinh) : Trong 204 đối tượng nghiên cứu của chúng tôi có 02 bệnh nhân động kinh vô căn, có 122 bệnh nhân động kinh căn nguyên... tâm thần thì trầm cảm là bệnh lý đi kèm thường gặp nhất ở bệnh nhân động kinh chiếm 33%, tỉ lệ này cũng tương tự trong nghiên cứu của chúng tôi 4.3 Những biểu hiện lâm sàng của trầm cảm trên bệnh nhân động kinh: Trong nghiên cứu của chúng tôi, những triệu chứng chính của giai đoạn trầm cảm nặng như khí sắc trầm cảm (27,0%), mất hứng thú (24,2%) chiếm tỉ lệ khá cao ở chung của cả nhóm nghiên cứu gồm cả... sóng động kinh chiếm tỉ lệ cao nhất (46,57%), tỉ lệ bệnh nhân có sóng động kinh là 37,75% (77 bệnh nhân) , 32 bệnh nhân có sóng chậm khu trú hoặc lan toả, một số trường hợp sóng chậm khu trú có khả năng đây là cơn cục bộ 13 3.2 Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh Bảng 3.21 Tỉ lệ trầm cảm trên bệnh nhân động kinh Trầm cảm Số ca bệnh (n=204) Tỉ lệ (%) Không 126 61,8 Có 78 38,2 Nhận xét: Kết quả trên. .. lệ bệnh nhân bò trầm cảm là 38,2% Bảng 3.22 Mức độ trầm cảm theo bảng đánh giá trầm cảm Beck Mức độ trầm cảm Số ca bệnh Tỷ lệ (%) (n=204) Bình thường 126 61,8 Trầm cảm nhẹ 59 28,9 Trầm cảm trung 19 9,3 bình Nhận xét: Tính theo thang điểm Beck thì trong nhóm nghiên cứu của chúng tôi gồm 204 có 59 bệnh nhân trầm cảm nhẹ (28,9%), 19 bệnh nhân trầm cảm mức trung bình (9,3%), còn lại 126 bệnh nhân không trầm ... nhiều Nghiên cứu Nghiên cứu lâm sàng yếu tố liên quan đến trầm cảm bệnh nhân động kinh nhằm khảo sát tỉ Tỉ lệ trầm cảm bệnh nhân động kinh đến khám điều trò nội trú bệnh viện Nhân dân 115 bệnh. .. Rẫy MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả đặc điểm lâm sàng động kinh, tỉ lệ trầm cảm biểu lâm sàng trầm cảm bệnh nhân động kinh đến khám điều trò nội trú Khoa Thần kinh Bệnh viện Nhân dân 115 Bệnh viện Chợ... 115 bệnh viên Chợ Rẫy rút kết luận sau: Về đặc điểm lâm sàng bệnh nhân động kinh diều trò nội trú, tỉ lệ trầm cảm biểu lâm sàng trầm cảm:  Các đặc điểm lâm sàng động kinh: - Trong 204 bệnh nhân

Ngày đăng: 23/12/2015, 16:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan