0

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu

35 7,616 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2013, 15:59

Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thực trạng một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu L I NÓI UỜ ĐẦ Sau nhi u th p k xây d ng phát tri n kinh t , Vi t Namề ậ ỷ ự ể ế ệ đang trong quá trình ti n hành công cu c đ i m i, n n kinh tế ộ ổ ớ ề ế đang d n d n kh i s c: T c đ t ng tr ng ngày càng cao, l mầ ầ ở ắ ố ộ ă ưở ạ phát đ c ki m ch , s n xu t phát tri n, đ i s ng nhân dân đ cượ ề ế ả ấ ể ờ ố ượ c i thi n rõ r t. Hoà nh p vào s t ng tr ng m nh m c a n nả ệ ệ ị ự ă ưở ạ ẽ ủ ề kinh t t n c, h th ng ngân hàng Vi t Nam đang ti n hànhế Đấ ướ ệ ố ệ ế công cu c đ i m i, hi n đ i hoá trong qu n lý ho t đ ngộ ổ ớ ệ ạ ả ạ ộ nghi p v nh m x ng đáng là Trung tâm c a h th ng ti n tệ ụ ằ ứ ủ ệ ố ề ệ qu c gia. S phát tri n c a n n kinh t đòi h i ph i có s đ u tố ự ể ủ ề ế ỏ ả ự ầ ư r t l n t n i b n n kinh t bên ngoài. Tích lu t n i b n nấ ớ ừ ộ ộ ề ế ỹ ừ ộ ộ ề kinh t có ý ngh a r t quan tr ng, đó là ti n đ là đi u ki n đ cóế ĩ ấ ọ ề ề ề ệ ể th ti p nh n s d ng các ngu n v n bên ngoài đ t hi u quể ế ậ ử ụ ồ ố ạ ệ ả đ ng th i đ t ng thêm tính đ c l p t ch c a n n kinh t .ồ ờ ể ă ộ ậ ự ủ ủ ề ế Hi n nay, n c ta, h u h t các doanh nghi p có v n nh ,ệ ở ướ ầ ế ệ ố ỏ máy móc, thi t b công ngh l c h u .và đang r t c n ngu n v nế ị ệ ạ ậ ấ ầ ồ ố đ u t n c ngoài đ c i ti n, nâng cao ch t l ng s n xu t. M cầ ư ướ ể ả ế ấ ượ ả ấ ặ dù th tr ng ch ng khoán Vi t Nam ra đ i, đã t o kênh d n v nị ườ ứ ệ ờ ạ ẫ ố tr c ti p t i các doanh nghi p xã h i. Nh ng vai trò c a Ngânự ế ớ ệ ộ ư ủ hàng Th ng m i trong vi c đ u t cho t ng tr ng phát tri nươ ạ ệ ầ ư ă ưở ể kinh t v n chi m v trí r t quan tr ng. H th ng ngân hàng v n làế ẫ ế ị ấ ọ ệ ố ẫ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kênh d n v n chính trong n n kinh t . Cho nên hi u qu ho tẫ ố ề ế ệ ả ạ đ ng c a Ngân hàng Th ng m i nh h ng l n đ n hi u qu c aộ ủ ươ ạ ả ưở ớ ế ệ ả ủ n n kinh t .ề ế S giao d ch NHNo&PTNT Vi t Nam đã đang tích c c tìmở ị ệ ự ki m, tri n khai các bi n pháp nh m nâng cao hi u qu kinhế ể ệ ằ ệ ả doanh, xây d ng c c u ngu n v n h p lý, khai thác ti m n ng vự ơ ấ ồ ố ợ ề ă ề v n đ đ m b o ngu n v n n đ nh, t đó, s d ng v n có hi uố ể ả ả ồ ố ổ ị ừ ử ụ ố ệ qu là m c tiêu hàng đ u đ t ra cho Ngân hàng. S phát tri n c aả ụ ầ ặ ự ể ủ Ngân hàng là s đóng góp, khích l vào s nghi p công nghi pự ệ ự ệ ệ hoá - hi n đ i hoá đ t n c. Toàn th ban lãnh đ o Ngân hàngệ ạ ấ ướ ể ạ c ng nh đ i ng cán b công nhân viên ch c đang c g ngũ ư ộ ũ ộ ứ ố ắ không bi t m t m i kh c ph c nh ng khó kh n đ hoàn thànhế ệ ỏ ắ ụ ữ ă ể nhi m v c a ng Nhà n c giao.ệ ụ ủ Đả ướ Sau m t th i gian th c t p t i NHNo&PTNT chi nhánh huy nộ ờ ự ậ ạ ệ Tân Uyên t nh Lai Châu, đ c s giúp đ c a ban lãnh đ o, cánỉ ượ ự ỡ ủ ạ b nhân viên phòng kinh doanh, phòng k toán em đã nghiên c uộ ế ứ đ tài ề “Gi i pháp nâng cao hi u qu S d ng v n t iả ệ ả ử ụ ố ạ NHNo&PTNT chi nhánh huy n Tân Uyên Lai Châuệ ”. Kết cấu của chuyên đề : Gồm 3 chương. Chương I: cơ sở lý luận chung về sử dụng vốn trong các doanh nghiệp. Chương II: thực trạng sử dụng vốn tại ngân hàng NN&PTNT tại chi nhánh Tân Uyên Lai Châu. Chương III: giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ SỬ DỤNG VỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP I. KHÁI NI M S D NG V N TRONG DOANH NGHI PỆ Ử Ụ Ố Ệ 1. V n đ c tr ng c a v n đ i v i DNNN trong n n kinhố ặ ư ủ ố ố ớ ề t th tr ngế ị ườ T tr c đ n nay có r t nhi u quan đi m khác nhau v v n,ừ ướ ế ấ ề ể ề ố m i m t quan đi m đ u có cách ti p c n riêng. Nh ng có th nói,ỗ ộ ể ề ế ậ ư ể th c ch t v n chính là bi u hi n b ng ti n, là giá tr c a tài s nự ấ ố ể ệ ằ ề ị ủ ả mà doanh nghi p đang n m gi . Trong n n kinh t th tr ng, v nệ ắ ữ ề ế ị ườ ố đ c quan ni m là toàn b giá tr ng ra ban đ u trong các quáượ ệ ộ ị ứ ầ trình s n xu t ti p theo c a doanh nghi p. Nh v y v n là y u tả ấ ế ủ ệ ư ậ ố ế ố s m t c a ho t đ ng s n xu t kinh doanh.ố ộ ủ ạ ộ ả ấ V n có các đ c tr ng c b n là: ố ặ ư ơ ả th nh tứ ấ , v n ph i đ i di nố ả ạ ệ cho m t l ng tài s n nh t đ nh, có ngh a là v n đ c bi u hi nộ ượ ả ấ ị ĩ ố ượ ể ệ b ng giá tr c a tài s n h u hình vô hình c a doanh nghi p.ằ ị ủ ả ữ ủ ệ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Th haiứ , v n ph i v n đ ng sinh l i, đ t đ c m c tiêu kinhố ả ậ ộ ờ ạ ượ ụ doanh c a doanh nghi p. ủ ệ Th baứ , v n ph i đ c tích t t pố ả ượ ụ ậ trung đ n m t l ng nh t đ nh, có nh v y m i có th phát huyế ộ ượ ấ ị ư ậ ớ ể tác d ng đ đ u t vào s n xu t kinh doanh. ụ ể ầ ư ả ấ Th tứ ư, v n ph iố ả g n li n v i ch s h u nh t đ nh, không th có đ ng v n vô chắ ề ớ ủ ở ữ ấ ị ể ồ ố ủ không ai qu n lý. ả Th n mứ ă , v n đ c quan ni m nh m tố ượ ệ ư ộ hàng hóa đ c bi t, có th mua bán quy n s d ng v n trên thặ ệ ể ề ử ụ ố ị tr ng.ườ 2. Hi u qu s d ng v nệ ả ử ụ ố đánh giá trình đ qu n tr đi u hành ho t đ ng s n xu tĐể ộ ả ị ề ạ ộ ả ấ kinh doanh c a m t doanh nghi p, ng i ta s d ng th c đo làủ ộ ệ ườ ử ụ ướ hi u qu s n xu t kinh doanh. Hi u qu s n xu t kinh doanh đ cệ ả ả ấ ệ ả ả ấ ượ đánh giá trên hai góc đ : hi u qu kinh t hi u qu xã h i.ộ ệ ả ế ệ ả ộ Trong ph m vi qu n tr doanh nghi p, ng i ta ch y u quanạ ả ị ệ ườ ủ ế tâm đ n hi u qu kinh t . ây là m t ph m trù kinh t ph n ánhế ệ ả ế Đ ộ ạ ế ả trình đ s d ng các ngu n l c c a doanh nghi p đ đ t đ c k tộ ử ụ ồ ự ủ ệ ể ạ ượ ế qu cao nh t v i chi phí h p lý nh t. Do đó các ngu n l c kinh tả ấ ớ ợ ấ ồ ự ế đ c bi t là ngu n v n c a doanh nghi p có tác đ ng r t l n đ nặ ệ ồ ố ủ ệ ộ ấ ớ ế hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì th vi c nângệ ả ả ấ ủ ệ ế ệ cao hi u qu s d ng v n là yêu c u mang tính th ng xuyên vàệ ả ử ụ ố ầ ườ b t bu c đ i v i m i doanh nghi p. ánh giá hi u qu s d ngắ ộ ố ớ ỗ ệ Đ ệ ả ử ụ v n là yêu c u mang tính th ng xuyên b t bu c đ i v i m iố ầ ườ ắ ộ ố ớ ỗ doanh nghi p. ánh giá hi u qu s d ng v n s giúp ta th yệ Đ ệ ả ử ụ ố ẽ ấ đ c hi u qu c a ho t đ ng kinh doanh nói chung qu n tr sượ ệ ả ủ ạ ộ ả ị ử d ng v n nói riêng.ụ ố Hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p là m t ph m trùệ ả ử ụ ố ủ ệ ộ ạ kinh t ph n ánh trình đ khai thác, s d ng qu n tr v n làmế ả ộ ử ụ ả ị ố Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho đ ng v n sinh l i t i đa nh m m c tiêu cu i cùng c a doanhồ ố ờ ố ằ ụ ố ủ nghi p là t i đa hoá giá tr tài s n c a ch s h u. Hi u qu sệ ố ị ả ủ ủ ở ữ ệ ả ử d ng v n đ c l ng hoá thông qua h th ng các ch tiêu v khụ ố ượ ượ ệ ố ỉ ề ả n ng ho t đ ng, kh n ng sinh l i, t c đ luân chuy n v n…. Nóă ạ ộ ả ă ờ ố ộ ể ố ph n ánh quan h gi a đ u ra đ u vào c a quá trình s n xu tả ệ ữ ầ ầ ủ ả ấ kinh doanh thông qua th c đo ti n t hay c th là m i t ngướ ề ệ ụ ể ố ươ quan gi a k t qu thu đ c v i chí phí b ra đ th c hi n s n xu tữ ế ả ượ ớ ỏ ể ự ệ ả ấ kinh doanh. K t qu thu đ c càng cao so v i chi phí b ra thì hi uế ả ượ ớ ỏ ệ qu s d ng v n càng cao. Do đó nâng cao hi u qu s d ng v nả ử ụ ố ệ ả ử ụ ố là đi u ki n quan tr ng đ doanh nghi p phát tri n v ng m nh.ề ệ ọ ể ệ ể ữ ạ Nâng cao hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p ph i đ m b oệ ả ử ụ ố ủ ệ ả ả ả các đi u ki n sau:ề ệ - Ph i khai thác ngu n v n m t cách tri t đ ngh a là khôngả ồ ố ộ ệ ể ĩ đ v n nhàn r i mà không s d ng, không sinh l i.ể ố ỗ ử ụ ờ - Ph i s d ng v n m t cách h p lý ti t ki mả ử ụ ố ộ ợ ế ệ - Ph i qu n tr v n m t cách ch t ch ngh a là không đ v nả ả ị ố ộ ặ ẽ ĩ ể ố b s d ng sai m c đích, không đ v n th t thoát do buông l ngị ử ụ ụ ể ố ấ ỏ qu n tr .ả ị Ngoài ra doanh nghi p ph i th ng xuyên phân tích đánh giáệ ả ườ hi u qu s d ng v n đ nhanh chóng có bi n pháp kh c ph cệ ả ử ụ ố ể ệ ắ ụ nh ng m t h n ch phát huy nh ng u đi m c a doanh nghi pữ ặ ạ ế ữ ư ể ủ ệ trong qu n tr s d ng v n.ả ị ử ụ ố II. CÁC NHÂN T NH H NG N S D NG V N TRONGỐ Ả ƯỞ ĐẾ Ử Ụ Ố DOANH NGHI PỆ 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sử dụng vốn của doanh nghiệp chịu tác động của rất nhiều yếu tố khác nhau. Để có cái nhìn tổng quát ta xem xét lần lượt các yếu tố của môi trường bên ngoài môi trường bên trong doanh nghiệp. 1.1. Các nhân tố bên ngoài 1.1.1. Môi trường pháp lý Nền kinh tế thị trường ở nước ta có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó các doanh nghiệp hoạt động vừa bị chi phối bởi các quy luật của thị trường vừa chịu sự tác động của cơ chế quản lý của nhà nước. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nói chung chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường pháp lý. Trước hết là quy chế quản lý tài chính hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp. Đây là căn cứ quan trọng để giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế quản lý tài chính nảy sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời nó cũng là tiền đề để thực hiện nguyên tắc hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp. Rõ ràng với một cơ chế quản lý tài chính chặt chẽ, có khoa học, hợp quy luật thì việc quản lý, sử dụng vốn của doanh nghiệp sẽ đạt kết quả cao, hạn chế được sự thất thoát vốn. Bên cạnh đó nhà nước thường tác động vào nền kinh tế thông qua hệ thống các chính sách, đó là công cụ hữu hiệu của nhà nước để điều tiết nền kinh tế. Các chính sách kinh tế chủ yếu là chính sách tài chính, tiền tệ. Nhà nước sử dụng các chính sách này để thúc đẩy hoặc kìm hãm một thành phần kinh tế, một ngành kinh tế hay một lĩnh vực nào đó. Một doanh nghiệp hoạt động trong một lĩnh vực mà được nhà nước hỗ trợ hoặc có được các chính sách thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của mình thì hiệu qủa hoạt động của nó sẽ cao hơn việc đầu tư vốn có khả năng thu lợi nhuận cao hơn. 1.1.2. Các yếu tố của thị trường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có thể dễ dàng nhận thấy rằng những cơ hội thách thức trên thị trường sẽ tác động lớn đến sự thành bại của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ít có đối thủ cạnh tranh hoặc có ưu thế vượt trội so với đối thủ cạnh tranh thì khả năng thu lợi nhuận lớn của doanh nghiệp đó là lớn. Điều này thể hiện rất rõ trong các doanh nghiệp hoạt động trong ngành độc quyền của nhà nước. Ngược lại với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ít có cơ hội phát triển gặp sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ cạnh tranh thì hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó sẽ thấp. Môi trường cạnh tranh không chỉ tác động đến hiệu quả của doanh nghiệp trong hiện tại mà còn trong tương lai. Bởi vì nếu doanh nghiệp có được thắng lợi ban đầu trong cuộc cạnh tranh thì hơn sẽ tạo được ưu thế về vốn, về uy tín, từ đó làm tăng khả năng cạnh tranh trong tương lai. 1.2. Các yếu tố bên trong doanh nghiệp 1.2.1. Khả năng quản lý của doanh nghiệp Đây là yếu tố tác động mạnh nhất đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.Trong một môi trường ổn định thì có lẽ đây là yếu tố quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp. Quản lý trong doanh nghiệp bao gồm quản lý tài chính các hoạt động quản lý khác. Trình độ quản lý vốn thể hiện ở việc xác định cơ cấu vốn, lựa chọn nguồn cung ứng vốn, lập kế hoạch sử dụng kiểm soát sự vận động của luồng vốn.Chất lượng của tất cả những hoạt động này đều ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn. Với một cơ cấu vốn hợp lý, chi phí vốn thấp, dự toán vốn chính xác thì chắc chắn hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đó sẽ cao. Bên cạnh công tác quản lý tài chính, chất lượng của hoạt động quản lý các lĩnh vực khác cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn. Chẳng hạn như là chiến lược kinh doanh, chính sách quản lý lao động, quan hệ đối ngoại. 1.2.2. Ngành nghề kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Một doanh nghiệp khi thành lập phải xác định trước cho mình một loại ngành nghề kinh doanh nhất định. Những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Để lựa chọn được loại hình kinh doanh thích hợp đòi hỏi doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu phân tích môi trường, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của mình. Với những lĩnh vực kinh doanh rủi ro thấp, lợi nhuận cao, ít có doanh nghiệp có khả năng tham gia hoặc lĩnh vực đó được sự bảo hộ của nhà nước, thì hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đó có khả năng cao hơn.Trong quá trình hoạt động, sự năng động sáng tạo của các doanh nghiệp trong việc lựa chọn sản phẩm, chuyển hướng sản xuất, đổi mới cải tiến sản phẩm cũng có thể làm tăng hiệu quả sử dụng vốn. Nếu doanh nghiệp biết đầu tư vốn vào việc nghiên cứu thiết kế sản phảm mới phù hợp với thị hiếu hoặc là đầu tư vào những lĩnh vực kinh doanh béo bở thì sẽ có khả năng thu lãi lớn. 1.2.3. Trình độ khoa học công nghệ đội ngũ lao động trong doanh nghiệp Khoa học công nghệ đội ngũ lao động là những yếu tố quyết định đến sản phẩm của doanh nghiệp nó tạo ra sản phẩm những tính năng ,đặc điểm của sản phẩm. Có thể nói những yếu tố này quyết định kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng vốn là để mua sắm máy móc thiết bị thuê nhân công để sản xuất đầu ra. Công nghệ hiện đại đội ngũ lao động có tay nghề cao thì sẽ làm việc với năng suất cao chất lượng sản phẩm tốt, giá thành hạ doanh nghiệp có khả năng thu lợi nhuận cao. Tuy nhiên để có được dây chuyền thiết bị hiện đại thì doanh nghiệp phải đầu tư vốn lớn. Do đó doanh nghiệp phải tính toán lựa chọn công nghệ phù hợp với chi phí hợp lý để làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.Trong điều kiện cạnh tranh doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ để tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm của mình. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.6. Qui mô vốn của doanh nghiệp Trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động có khả năng tìm ra cho mình những hướng đi thích hợp. Muốn vậy doanh nghiệp phải có nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu về chi phí cho việc thay đổi công nghệ, chi phí nghiên cứu. Với nguồn vốn lớn doanh nghiệp có thể tận dụng được những cơ hội kinh doanh mới, đầu tư vào những lĩnh vực có lợi nhuận cao tạo được ưu thế trên thị trường. III. CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ HI U QU S D NG V NỈ Đ Ệ Ả Ử Ụ Ố 1. Các ch tiêu đánh giá t ng h pỉ ổ ợ đánh giá hi u qu s d ng v n c a doanh nghi p m tĐể ệ ả ử ụ ố ủ ệ ộ cách chung nh t ng i ta th ng dùng m t s ch tiêu t ng quátấ ườ ườ ộ ố ỉ ổ nh : hi u qu s d ng toàn b v n, doanh l i v n, doanh l i v nư ệ ả ử ụ ộ ố ợ ố ợ ố ch s h u. Trong đó:ủ ở ữ Doanh thu trong kỳ Hi u qu s d ng =ệ ả ử ụ Toàn b v n T ng s v n s d ng bình quânộ ố ổ ố ố ử ụ trongkỳ Ch tiêu này còn đ c g i là vòng quay c a toàn b v n, nóỉ ượ ọ ủ ộ ố cho bi t m t đ ng v n b ra trong quá trình s n xu t đem l i baoế ộ ồ ố ỏ ả ấ ạ nhiêu đ ng doanh thu, vì v y nó càng l n càng t t.ồ ậ ớ ố L i nhu n ợ ậ Doanh l i v n =ợ ố T ng s v n s d ng bình quân trong kổ ố ố ử ụ ỳ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch tiêu này còn đ c g i là t su t l i nhu n trên v n. Nóỉ ượ ọ ỷ ấ ợ ậ ố ph n ánh kh n ng sinh l i c a m t đ ng v n đ u t . Nó cho bi tả ả ă ợ ủ ộ ồ ố ầ ư ế m t đ ng v n đ u t đem l i bao nhiêu đ ng l i nhu n.ộ ồ ố ầ ư ạ ồ ợ ậ L i nhu nợ ậ Doanh l i v n ch s h u =ợ ố ủ ở ữ V n ch s h u bình quân trongố ủ ở ữ kỳ Ch tiêu này ph n ánh kh n ng sinh l i c a v n ch s h u,ỉ ả ả ă ờ ủ ố ủ ở ữ trình đ s d ng v n c a ng i qu n tr doanh nghi p. Ch tiêuộ ử ụ ố ủ ườ ả ị ệ ỉ này càng l n càng t t. Tuy nhiên ch tiêu này có h n ch là nóớ ố ỉ ạ ế ph n ánh m t cách phi n di n. Do m u s ch đ c p đ n v n chả ộ ế ệ ẫ ố ỉ ề ậ ế ố ủ s h u bình quân trong k , trong khi h u h t các doanh nghi pở ữ ỳ ầ ế ệ ngu n v n huy đ ng t bên ngoài chi m m t t l không nhồ ố ộ ừ ế ộ ỷ ệ ỏ trong t ng ngu n v n. Do đó n u ch nhìn vào ch tiêu này nhi uổ ồ ố ế ỉ ỉ ề khi đánh giá thi u chính xác.ế Doanh thu thu nầ hi u su t (vòng quay )VCSH=ệ ấ T ng v n kinh doanhổ ố Ch tiêu này cho bi t trong ky kinh doanh m t đ ng v n CSHỉ ế ọ ồ ố thu đ c bao nhiêu đ ng doanh thu thu n hay nói cách khác làượ ồ ầ v n CSH quay đ c bao nhiêu vòng trong k kinh doanhố ượ ỳ t ng s n ph i trổ ố ợ ả ả H s n t ng tài s n=ệ ố ợ ổ ả t ng tài s nổ ả [...]... có hiệu quả thì doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động mức sống của người lao động cũng ngày càng được cải thiện Đồng thời nó cũng làm tăng các khoản đóng góp cho ngân sách Nhà nước CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH LAI CHÂU I QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN... NGÂN HÀNG NN & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TÂN UYÊN TỈNH LAI CHÂU 1 Quá trình thành lập phát triểnchi nhánh cấp 3 của ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, NHNN&PTNT Tân Uyên được thành lập chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2005 của chủ tịch hội đồng quản trị NHNN&PTNT Việt Nam Với tiền thân là chi nhánh NHNN&PTNT chi nhánh Than Uyên, từ sau khi tách huyện Than Uyên thành 2 huyện là Than Uyên Tân Uyên. .. sử dụng vốn nhưng đơn vị làm ăn vẫn có hiệu quả 3 Thực trạng về sử dụng vốn Cho đến nay chi nhánh vẫn hoạt động như một ngân hàng truyền thống bao gồm các nghiệp vụ chủ yếu như nhận gửi, cho vay thanh toán Nó chưa thực sự trở thành một ngân hàng hiện đại, đa năng lợi nhuận thu được phần lớn là từ nghiệp vụ cho vay Vì vậy tại chi nhánh nói đến công tác sử dụng vốn là nói đến cho vay vốn Thực hiện... doanh nghiệp phải có vốn, trong khi đó vốn của doanh nghiệp chỉ có hạn, vì vậy nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là cần thiết Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tăng giá trị tài sản chủ sở hữu các mục tiêu khác của doanh nghiệp như nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường , nâng cao đời sống... phải luôn đề cao tính an toàn, đặc biệt là an toàn tài chính Đây là vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp Việc sử dụng vốnhiệu quả giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng huy động vốn, khả năng thanh toán của doanh nghiệp được bảo đảm… Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh Để đáp ứng yêu cầu cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng... 258.735 2.211 II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 1 Hiệu quả sử dụng vốn của NHNN&PTNT chi nhánh Tân Uyên 1.1 Tình hình sử dụng vốn Cho vay hay đầu tư để sinh lợi từ tiền đã huy động được là lẽ sống của Ngân hàng Thương mại Cho vay hay đầu tư vào các loại tài sản nào cũng đều là hoạt động kiếm lợi nhuận Tài sản có là những khoản nợ mà thị trường nợ ngân hàng hoặc là những khoản mà ngân hàng cho thị... trên người ta còn sử dụng nhiều chỉ tiêu khác để đánh giá hiệu quả sử dụng VCĐ như : hệ số đổi mới tài sản cố định, hệ số loại bỏ tài sản cố định… 3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định Khi phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ người ta thường dùng các chỉ tiêu sau: Doanh thu thuần Hiệu suất sử dụng VLĐ = VLĐ sử dụng bình quân trong kỳ Chỉ tiêu này cho biết một đồng VLĐ Sử dụng bình quân trong... góc độ tính chất, ngân hàngchủ nợ các đối tượng vay tiền của nó là con nợ Vì mục tiêu của ngân hàng là cho vay để kiếm lời, nên tài sản có hay các khoản mà ngân hàng cho vay còn được gọi là đầu tư Như vậy sử dụng vốnmột trong những nghiệp vụ của ngân hàng thương mại (nghiệp vụ có) Sử dụng vốn bao gồm: - Dự trữ tiền mặt: Tiền mặt tại kho của ngân hàng Tiền mặt ký gửi của ngân hàng Trung ương... xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp buộc phải chuyển mình theo cơ chế mới, mới có thể tồn tại phát triển Cạnh tranh giữa các DNNN với các thành phần kinh tế khác trở lên gay gắt Bởi vậy, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn có vị trí quan trọng hàng dầu của doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sẽ đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp Hoạt động trong cơ chế thị trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp. .. đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp phát triển nông thôn * Đối với hoạt động tín dụng : Cho vay ngắn hạn, dài hạn đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ, cho vay trung dài hạn với các mục tiêu hiệu quả, hoặc mục tiêu tài trợ tuỳ tính chất khả năng nguồn vốn, chi t khấu thương phiếu các giấy tờ có giá, bảo lãnh cho khách hàng khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác . NHNN&PTNT chi nh nh Thanệ ớ ề Uy n, t sau khi t ch huy n Than Uy n th nh 2 huy n là Thanừ ệ ệ Uy n v T n Uy n th chi nh nh NHNN&PTNN chi nh nh. h ng N ng nghi p v Ph t tri n n ng th n chi nh nh huy n T n Uy n – t nh Lai Ch u L I N I U ĐẦ Sau nhi u th p k x y d ng v ph t tri n kinh t , Vi t Namề
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu, Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu, , Các nhân tố bên ngoài, Các yếu tố bên trong doanh nghiệp, Các ch tiêu đánh giá t ng h p ỉ, Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ Ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh ỉ, S c n thi t nâng cao hi u qu s d ng v n c a DNNN ự ầ, S đ t ch c và m ng l i ho t đ ng c a ngân hàng, V ho t đ ng kinh doanh ề Nh ng k t qu đã đ t đ c, Hi u qu s d ng v n c a NHNNPTNT chi nhánh ệ Các ch tiêu xác đ nh hi u qu S d ng v n ỉ, Các nhân t nh h ng đ n hi u qu s d ng v n, C c u ngu n v n ơ ấ, Ngu n n i t ồ Ngu n ngo i ồ

Hình ảnh liên quan

3. Tình hình ho tđ ng kinh doanh ca ngân hàng ủ - Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu

3..

Tình hình ho tđ ng kinh doanh ca ngân hàng ủ Xem tại trang 20 của tài liệu.
1.1. Tình hình sd ng vn ố - Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu

1.1..

Tình hình sd ng vn ố Xem tại trang 23 của tài liệu.
B ng 3: Tình hình sd ng vn ca chi nhánh Tân Uyên ủ - Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Uyên – tỉnh Lai Châu

ng.

3: Tình hình sd ng vn ca chi nhánh Tân Uyên ủ Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan