Các phím tắt cơ bản trong word

6 1,287 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2015, 23:49

1 Các phím tắt word Mình tổng hợp lệnh tắt Microsoft Word bạn xem nha: Tạo mới, chỉnh sửa, lưu văn Phím Tắt Chức Ctrl + N tạo môột tài liêộu Ctrl + O mở tài liệu Ctrl + S Lưu tài liệu Ctrl + C chép văn Ctrl + X cắt nôội dung chọn Ctrl + V dán văn Ctrl + F bâột hôộp thoại tìm kiếm Ctrl + H bâột hôộp thoại thay thế Ctrl + P Bâột hôộp thoại in ấn Ctrl + Z hoàn trả tình trạng văn trước thực lệnh cuối Ctrl + Y phục hội trạng văn trước thực lệnh Ctrl + Z Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4 đóng văn bản, đóng cửa sổ Ms Word Chọn văn đối tượng Phím tắt Chức Shift + > chọn ký tự phía sau Shift + < chọn ký tự phía trước Ctrl + Shift + > chọn từ phía sau Ctrl + Shift + < chọn từ phía trước Shift + chọn hàng phía Shift + ¯ chọn hàng phía Ctrl + A chọn tất đối tượng, văn bản, slide tùy vị trí trỏ đứng Xóa văn đối tượng Backspace (¬) xóa ký tự phía trước Delete xóa ký tự phía sau trỏ đối tượng chọn Ctrl + Backspace (¬) xóa từ phía trước Ctrl + Delete xóa từ phía sau Di chuyển Ctrl + Mũi tên Di chuyển qua ký tự Ctrl + Home Về đầu văn Ctrl + End Về vị trí cuối văn Ctrl + Shift + Home Chọn từ vị trí hiêộn đến đầu văn Ctrl + Shift + End Chọn từ vị trí hiêộn đến cuối văn Định dạng Ctrl + B Định dạng in đâộm Ctrl + D Mở hôộp thoại định dạng font chư Ctrl + I Định dạng in nghiêng Ctrl + U Định dạng gạch chân Canh lề đoạn văn bản: Phím tắt Chức Ctrl + E Canh giưa đoạn văn chọn Ctrl + J Canh đoạn văn chọn Ctrl + L Canh trái đoạnvăn chọn Ctrl + R Canh phải đoạn văn chọn Ctrl + M Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn Ctrl + Shift + M Xóa định dạng thụt đầu dòng Ctrl + T Thụt dòng thứ trở đoạn văn Ctrl + Shift + T Xóa định dạng thụt dòng thứ trở đoạn văn Ctrl + Q Xóa định dạng canh lề đoạn văn Sao chép định dạng Ctrl + Shift + C Sao chép định dạng vùng dư liêộu có định dạng cần chép Ctrl + Shift + V Dán định định dạng đã chép vào vùng dư liêộu chọn Menu & Toolbars Phím tắt Chức Alt, F10 Kích hoạt menu lêộnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab thực hiêộn sau menu kích hoạt dùng để chọn giưa menu và công cụ Tab, Shift + Tab chọn nút tiếp theo hoăộc nút trước menu hoăộc toolbars Enter thực hiêộn lêộnh chọn menu hoăộc toolbar Shift + F10 hiển thị menu ngư cảnh đối tượng chọn Alt + Spacebar hiển thị menu hêộ thống của sổ Home, End chọn lêộnh đầu tiên, hoăộc cuối menu Trong hôộp thoại Phím tắt Chức Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn tiếp theo Shift + Tab di chuyển đến mục chọn, nhóm chọn phía trước Ctrl + Tab di chuyển qua thẻ tiếp theo hôộp thoại Shift + Tab di chuyển tới thẻ phía trước hôộp thoại Alt + Ký tự gạch chân chọn hoăộc bỏ chọn mục chọn Alt + Mũi tên xuống hiển thị danh sách danh sách sổ Enter chọn giá trị danh sách sổ ESC tắt nôội dung danh sách sổ Tạo số trên, số Ctrl + Shift + =: Tạo số Ví dụ m3 Ctrl + =: Tạo số Ví dụ H2O Làm viêộc với bảng biểu: Phím tắt Chức Tab di chuyển tới và chọn nôội dung ô kế tiếp Hoăộc tạo dòng nếu đứng ô cuối bảng Shift + Tab di chuyển tới và chọn nôội dung ô liền kế trước Nhấn giư phím Shift + phím mũi tên để chọn nôội dung ô Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rôộng vùng chọn theo khối Shift + F8 giảm kích thước vùng chọn theo khối Ctrl + (khi đèn Num Lock tắt) chọn nôội dung cho toàn bôộ bảng Alt + Home ô đầu tiên dòng hiêộn Alt + End ô cuối dòng hiêộn Alt + Page up ô đầu tiên côột Alt + Page down ô cuối côột Mũi tên lên Lên môột dòng Mũi tên xuống xuống môột dòng Các phím F: Phím tắt Chức F1 trợ giúp F2 di chuyển văn hoăộc hình ảnh (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuôột vào nơi đến, nhấn Enter F3 chèn chư tự đôộng (tương ứng với menu Insert - AutoText) F4 lăộp lại hành đôộng gần F5 thực hiêộn lêộnh Goto (tương ứng với menu Edit - Goto) F6 di chuyển đến panel hoăộc frame kế tiếp F7 thực hiêộn lêộnh kiểm tra tả (tương ứng menu Tools - Spellings and Grammars) F8 mở rôộng vùng chọn F9 câộp nhâột cho trường chọn F10 kích hoạt thực đơn lêộnh F11 di chuyển đến trường kế tiếp F12 thực hiêộn lêộnh lưu với tên khác (tương ứng menu File - Save As ) Kết hợp Shift + phím F: Phím tắt Chức Shift + F1 hiển thị trỏ trợ giúp trực tiếp đối tượng Shift + F2 chép nhanh văn Shift + F3 chuyển đổi kiểu ký tự hoa - thường Shift + F4 lăộp lại hành đôộng lêộnh Find, Goto Shift + F5 di chuyển đến vị trí có thay đổi văn Shift + F6 di chuyển đến panel hoăộc frame liền kề phía trước Shift + F7 thực hiêộn lêộnh tìm từ đồng nghĩa (tương ứng menu Tools - Thesaurus) Shift + F8 rút gọn vùng chọn Shift + F9 chuyển đổi qua lại giư đoạn mã và kết môột trường văn Shift + F10 hiển thị thực đơn ngư cảnh (tương ứng với kích phải đối tượng văn bản) Shift + F11 di chuyển đến trường liền kề phía trước Shift + F12 thực hiêộn lêộnh lưu tài liêộu (tương ứng với File - Save hoăộc tổ hợp Ctrl + S) Kết hợp Ctrl + phím F: Phím tắt Chức Ctrl + F2 thực hiêộn lêộnh xem trước in (tương ứng File - Print Preview) Ctrl + F3 cắt môột Spike Ctrl + F4 đóng cửa sổ văn (không làm đóng cửa sổ Ms Word) Ctrl + F5 phục hồi kích cỡ cửa sổ văn Ctrl + F6 di chuyển đến cửa sổ văn kế tiếp Ctrl + F7 thực hiêộn lêộnh di chuyển menu hêộ thống Ctrl + F8 thực hiêộn lêộnh thay đổi kích thước cửa sổ menu hêộ thống Ctrl + F9 chèn thêm môột trường trống Ctrl + F10 phóng to cửa sổ văn Ctrl + F11 khóa môột trường Ctrl + F12 thực hiêộn lêộnh mở văn (tương ứng File - Open hoăộc tổ hợp Ctrl + O) Kết hợp Ctrl + Shift + phím F: Phím tắt Chức Ctrl + Shift +F3 chèn nội dung cho Spike Ctrl + Shift + F5 chỉnh sửa đánh dấu (bookmark) Ctrl + Shift + F6 di chuyển đến cửa sổ văn phía trước Ctrl + Shift + F7 cập nhật văn từ tài liệu nguồn đã liên kết (chẵng hạn văn nguồn trộn thư) Ctrl + Shift + F8 mở rộng vùng chọn và khối Ctrl + Shift + F9 ngắt liên kết đến trường Ctrl + Shift + F10 kích hoạt thước kẻ Ctrl + Shift + F11 mở khóa trường Ctrl + Shift + F12 thực lệnh in (tương ứng File - Print tổ hợp phím Ctrl + P) Kết hợp Alt + phím F Phím tắt Chức Alt + F1 di chuyển đến trường kế tiếp Alt + F3 tạo từ tự động cho từ chọn Alt + F4 thoát khỏi Ms Word Alt + F5 phục hồi kích cỡ cửa sổ Alt + F7 tìm lỗi tả và ngư pháp tiếp theo văn Alt + F8 chạy marco Alt + F9 chuyển đổi giưa mã lệnh và kết tất trường Alt + F10 phóng to cửa sổ Ms Word Alt + F11 hiển thị cửa sổ lệnh Visual Basic Kết hợp Alt + Shift + phím F Alt + Shift + F1 di chuyển đến trường phía trước Alt + Shift + F2 thực lệnh lưu văn (tương ứng Ctrl + S) Alt + Shift + F9 chạy lệnh GotoButton MarcoButton từ kết trường văn Alt + Shift + F11 hiển thị mã lệnh Kết hợp Alt + Ctrl + phím F Ctrl + Alt + F1 hiển thị thông tin hệ thống Ctrl + Alt + F2 thực lệnh mở văn (tương ứng Ctrl + O) ... hợp phím Ctrl + P) Kết hợp Alt + phím F Phím tắt Chức Alt + F1 di chuyển đến trường kế tiếp Alt + F3 tạo từ tự động cho từ chọn Alt + F4 thoát khỏi Ms Word Alt + F5 phục hồi kích cơ cửa... dòng nếu đứng ô cuối bảng Shift + Tab di chuyển tới và chọn nôội dung ô liền kế trước Nhấn giư phím Shift + phím mũi tên để chọn nôội dung ô Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên mở rôộng... Alt + Page down ô cuối côột Mũi tên lên Lên môột dòng Mũi tên xuống xuống môột dòng Các phím F: Phím tắt Chức F1 trợ giúp F2 di chuyển văn hoăộc hình ảnh (Chọn hình ảnh, nhấn F2, kích chuôột
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phím tắt cơ bản trong word , Các phím tắt cơ bản trong word , Các phím tắt cơ bản trong word