0

SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9

17 2,229 14

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 12:09

Mở đầu: 1- Lý chọn đề tài: a- Lý chủ quan: Trong trình giảng dạy môn vật lý theo sách giáo khoa đổi phơng pháp, nhận thấy thực tế học sinh dần quen với phơng pháp kiểm tra- đánh giá mớil Hình thức kiểm tra- đánh giá sử dụng câu hỏi có kèm theo câu trả lời sẵn, yêu cầu học sinh sau suy nghĩ chọn câu trả lời dùng số kí tự đơn giản để trả lời, dùng câu ghép đôi điền vào chỗ trống từ thích hợp Đó hình thức kiểm tra trắc nghiệm Là giáo viên giảng dạy môn vật lý, thấy phơng pháp phù hợp với đặc trng môn, phù hợp với nội dung phơng pháp đổi Phơng pháp trắc nghiệm gây ý nhiều cho học sinh, kích thích khả t duy, tìm tòi, tự so sánh, tự kiểm tra- đánh giá nhận thức học sinh, từ phát huy tính tích cực học tập môn vật lý b- Lý khách quan: Do yêu cầu xã hội nay, mục tiêu giáo dục cần phải thay đổi để đào tạo ngời thích ứng với xã hội, với thân ngời học Đổi nội dung, chơng trình, phơng pháp dạy học yêu cầu đổi mục tiêu giáo dục, Đổi nội dung, chơng trình, phơng pháp giảng dạy phải đồng với đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Trong dạy học, việc kiểm tra- đánh giá học sinh không nhằm mục đích nắm bắt đợc thực trạng trình độ học sinh , phơng pháp học tập em mà qua giáo viên điều chỉnh, lựa chọn phơng pháp dạy học phù hợp với đối tợng học sinh Đồng thời có biện pháp tác độngđể điều chỉnh hoạt động học tập học sinh, tạo điều kiện để học sinh có hội tự kiểm tra, đánh giá trình độ nhận thức thân Trớc đây, quan niệm đánh giá phiếm diện, giáo viên giữ độc quyền đánh giá, học sinh đối tợng đánh giá Trong đổi phơng pháp dạy học, đổi hình thức kiểm tra đánh giá nhằm đánh giá mức độ tái kiến thức cũ khả lặp lại kĩ học học sinh mà quan trọng nhằm khuyến khích lực tìm tòi, phát hiện, lực sáng tạo, tự đánh giá học sinh Việc kiểm tra đợc thực suốt tiết học cuối tiết học Giáo viên cần kết hợp việc đánh giá với lực tự đánh giá học sinh Chỉ biết tự đánh giá, học sinh điều chỉnh đợc cách học mình, từ rèn luyện đợc phơng pháp tự học Ngoài việc tự đánh giá thân, học sinh phải biết tự đánh giá lẫn Trong đổi kiểm tra đánh giá, bên cạnh việu nâng cao chất lợng hình thức kiểm tra đánh giá truyền thống, ngời giáo viên cần kết hợp sử dụng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá khác để nâng cao nhận thức học sinh nh gây hứng thú làm kiểm tra học sinh Từ phân tích nh trên, mạnh dạn đa ý tởng: Nghiên cứu soạn thảo hệ thống trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức học sinh chơng Điện học lớp thể đề tài để bạn đồng nghiệp tham khảo 2- Mục tiêu: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá độ nắm vững kiến thức chơng Điện học lớp 3- Giả thuyết khoa học: Nếu soạn thảo đợc hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đáp ứng đợc mục tiêu dạy học kĩ thuật soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đánh giá đợc xác mức độ nắm vững kiến thức học sinh, đồng thời góp phần làm phong phú thêm hoạt động kiểm tra, đánh giá kết dạy học vật lý trờng phổ thông 4- Đối tợng nghiên cứu: Hoạt động kiểm tra đánh giá mức độ nắm vững kiến thức vật lý học sinh hoạt độngdạy học trờng phổ thông 5- Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức chơng Điện học học sinh lớp trờng THCS 6- Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý luận kĩ thuật soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Nghiên cứu chơng trình vật lý THCS để xác định mục tiêu dạy học chơng Điện học, từ xác định mục tiêu cần kiểm tra, đánh giá Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chơng Điện học 7- Phơng pháp nghiên cứu: Phơng pháp nghiên cứu lý thuyết Phơng pháp tổnh kết kinh nghiệm thực tiễn Chơng I- sở lí luận thực tiễn đề tài 1- Lí luận kĩ thuật soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn : 1.1- Trắc nghiệm khách quan gì? Trắc nghiệm công cụ dùng để đánh giá mức độ mà cá nhân làm đợc so với chuẩn so với ngời khác làm lĩnh vực cụ thể Trong dạy họ, trác nghiệm đợc coi công cụ để đánh giá kết học tập học sinh 1.2- Phân loại trắc nghiệm sử dụng dạy học: Trắc nghiệm Quan sát s phạm TN khách quan Trắc nghiệm tự luận Bài Phỏng Nhiều viết vấn lựa chọn 1.3- Ưu điểm, nhợc điểm trắc nghiệm tự luận trắc nghiệm khách quan: 1.3.1- Trắc nghiệm tự luận: Trắc nghiệm tự luận loại hình câu hỏi tập mà học sinh phải tự viết đầy đủ câu trả lời giải Ưu điểm: + Có thể đánh giá đợc khả diễn đạt, sử dụng ngôn ngữ trình t học sinhđể đến câu trả lời + Góp phần rèn luyện cho học dinh khả trình bày, diễn đạt ý kiến + Biên soạn đề không khó khăn, tốn thời gian + Học sinh có điều kiện bộc lộ khả sáng tạo cách không hạn chế có điều kiện để đánh giá khả sáng tạo học sinh Nhợc điểm: + Bài kiểm tra có số hạn chế câu hỏi nên kiểm tra phần nhỏ kiến thức, kĩ học sinh, dễ gây tình trạng học lệch, học tủ + Chấm nhiều thời gian, khó xác khách quan + Học sinh khó tự đánh giá xácbài kiểm tra + Sự phân phối điểm trải phổ hẹp nên khó phân biệt rõ ràng trình độ học sinh + Không thể sử dụng phơng tiện đại chấm phân tích kết kiểm tra + Muốn kiểm tra diện rộng cần nhiều thời gian 1.3.2- Trắc nghiệm khách quan: Ghép đôi Điền khuyết Đúng sai Trắc nghiệm khách quan loại hình câu hỏi, tập mà phơng án trả lời lời giải có sẵn, học sinh phải chọn câu trả lời, giải kí hiệu đơn giản Ưu điểm: + Bài kiểm tra có nhiều câu hỏi nên kiểm tra đợc cách hệ thốngvà toàn diện kiến thức, kĩ học sinh Tránh tình trạng dạy tủ, học tủ + Chấm nhanh, khách quan xác + Tạo điều kiện để học sinh tự đánh giá kết cách xác + Sự phân bố điểm trải phổ rộng nên phân biệt rõ ràng trình độ học sinh + Có thể sử dụng phơng tiện đại chấm phân tích kết kiểm tra + Có thể kiểm tra diện rộng với thời gian ngắn Nhợc điểm: + Không khó đánh giá kĩ diễn đạt sử dụng ngôn ngữ trình t học sinh để đến câu trả lời + Không rèn đợc cho học sinh khả trình bày ý kiến + Biên soạn khó, tốn nhiều thời gian + Chỉ giới hạn suy nghĩ học sinh phạm vi định, hạn chế việc đánh giá khả sáng tạo học sinh 1.4- Các quy tắc cần tuân thủ biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn : 1.4.1- Các quy tắc biên soạn liên quan đến việc cân đối câu hỏi với mục dích hỏi: Quy tắc 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đợc đem sử dụng có thích hợp với phơng pháp đánh ta đặt Cần tránh câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ta cần đặt loại câu hỏi nh: + Câu hỏi mở + Câu hỏi dành cho việc đánh giá khả tóm tắt hệ thống kiến thức + Câu hỏi dành cho việc đánh giá khả tập trung + Câu hỏi dành cho việc đánh giá khả sáng tạo Quy tắc 2: Câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cần phải gắn liền với mục đích kiểm tra phủ hợp với cách đánh giá Quy tắc 3: Câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn không đợc gây trở ngại cho việc học 1.4.2- Các quy tắc biên soạn liên quan đến giá trị chẩn đoán câu trả lời: Quy tắc : Câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cần phải hớng giáo viên đến diễn biến t sử dụng học sinh Quy tắc 2: Các yếu tố gây nhãng câu hỏi cần phải rõ đợc lỗi kiến thức lỗi t không xác cho học sinh Quy tắc 3: Cần rõ phần đầu dẫn mà câu hỏi đề cập đến câu trắc nghiệm Phần dẫn phải có nội dung rõ ràng nên đa vào nội dung, tránh đa nhiều nội dung nội dung trái ngợc câu trắc nghiệm 1.4.3- Sáu quy tắc biên soạn cau hỏi(câu dẫn): - Câu hỏi cần phải tuân thủ quy tắc cho trớc - Cần phải đa mệnh đề xác mặt cú pháp - Không đợc đa thuật ngữ không rõ ràng - Tránh hình thức câu phủ định việc đặt nhiều mệnh đề phủ đinh câu hỏi - Cần tách biệt rõ ràng phần kiện phần hỏi câu - Trứơc đa giải pháp trả lời, ta phải nhóm yếu tố chung câu trả lời 1.4.4- Tám quy tắc việc biên soạn giải pháp trả lời: - Độc lập mặt cú pháp - Các giải pháp đa phải độc lập mặt ngữ nghĩa - Tránh dùng từ chung cho phần câu hỏi phần giải pháp trả lời - Không đợc đa vào từ khái niệm để đánh lạc hớng ngời trả lời - Không đợc biên soạn câu trả lời với phần giải thích đợc mô tả chi tiết so với giải pháp trả lời khác - Các giải pháp trả lời- phải có mức độ phức tạp nh - Nếu phải đa từ kĩ thuật từ chuyên môn vào giải pháp lựa chọn mức đọ chuyên môn phải đồng giải pháp 1.5- Quy trình soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn sử dụng để đánh giá mức độ nắm vững kiến thức học sinh: - Bớc 1: Xác định mục tiêu dạy học - Bớc 2: Xác định mục tiêu kiểm tra đánh giá - Bớc 3: Lập bảng ma trận hai chiều mối liên hệ nội dung kiến thức mức độ nhận thức phần kiến thức cần đánh giá MĐ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ND kiến thức Nội dung Nội dung Nội dung - Bớc 4: Lập bảng phân bố câu hỏi dựa mức độ quan trọng nội dung kiến thức: MĐ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ND kiến thức Câu 1, câu - Bớc 5: Soạn thảo câu hỏi cụ thể: 2- Mục tiêu dạy học đáp ứng yêu cầu đổi dạy học: Môn vật lý có nhiệm vụ thực mục tiêu chung chơng trình giáo dục THCS giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo viên Tiểu học, có trình độ học vần phổ thông sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hớng nghiệp để tiếp tục học lên trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề vào sống lao động Những mục tiêu cụ thể sau đáp ứng yêu cầu đổi dạy học: a- Về kiến thức: Chơng trình vật lý THCS phải cung cấp cho HS hệ thống kiến thức vật lý phổ thông, trình độ THCS lĩnh vực Cơ học, Nhiệt học, Điện học,.Đó là: -Những kiến thức vật tợng trình vật lý quan trọng đời sống sản xuất - Những khái niệm mô hình vật lý đơn giản, bản, quan trọng đợc sử dụng phổ biến - Những qua luật định tính số định luật vật lý quan trọng - Những hiểu biết ban đầu số phơng pháp nhận thức đặc thù vật lý học( phơng pháp thực nghiệm, phơng pháp mô hình) - Những ứng dụng quan trọng vật lý học đời sống sản xuất b- Về kĩ năng: Việc tổ chức dạy học vật lý THCS cần rèn luyện cho học sinh kĩ khả sau: - Kĩ quan sát tợng trình vật lý để thu thạp thông tin liệu cần thiết - Kĩ sử dụng dụng cụ đo lờng vật lý phổ biến, lắp ráp tiến hành thí nghiệm vật lý đơn giản - Kĩ vận dụng kiến thức đẻ giải thích tợng vật lý đơn giản, để giải tập vật lý đòi hỏi suy luận logic phép tính nh để giải vấn đề thực tế sống - Khả đề xuất dự đoán giả thuyết đơn giản mối quan hệ gay chất tợng vật vật lý - Khả diễn đạt rõ ràng, xác ngôn ngữ vật lý c- Về tình cảm: Chơng trình vật lý phải coi trọng việc thực mục tiêu tình cảm, thái độ sau học sinh: - Có thái độ nghiêm túc, chăm chỉ, tỉ mỉ,.dần dần có hứng thú việc học môn vật lý - Có thái độ trung thực, cẩn thẩn, xác việc thu thập thông tin, quan sát thực hành thí nghiệm - Có tinh thần hợp tác nhóm - Có ý thức vận dụng điều học vào hoạt động gia đình, cộng đồng nhà trờng 3- Tình hình dạy, học kiểm tra đánh giá chơng Điện học số trờng THCS: Qua thực tế giảng dạy trờng THCS nh qua việc điều tra, thăm dò tình hình dạy, học kiểm tra đánh giá chơng Điện học lớp trờng THCS thấy có số vấn đề sau: - Các trờng tổ chức dạy, học chơng điện học theo phân phối chơng trình, sách giáo khoa nhiên chất lợng môn cha cao - Sự đổi phơng pháp giảng dạy cha rõ rệt, nhiều thí nghiệm giáo viên cha tổ chức cho học sinh làm theo nhóm không tổ chức làm thí nghiệm tức dạy chay có đủ thiết bị đồ dùng - Các thực hành tổ chức sơ sài, chủ yếu thầy thực cha rèn đợc kĩ thực hành mắc sơ đồ mạch điện, làm thí nghiệm cho học sinh - Học sinh ngại học phần kiến thức khó - Việc kiểm tra đánh giá học sinh thực đơn điệu với hình thức chủ yếu tự luận, có hình thức trắc nghiệm khách quan ít, câu hỏi cha thể rõ nội dung cần kiểm tra Chơng II- Soạn thảo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chơng điện học lớp 1- Mục tiêu dạy học chơng Điện học: a- Kiến thức: - Phát biểu đợc định luật Ôm: Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây tỉ lệ nghịch với điện trở dây - Nêu đợc điện trở dây dẫn có giá trị hoàn toàn xác định, đợc tính thơng số hiệu điện đặt vào hai đầu dây cờng độ dòng điện chạy qua Nhận biết đợc đơn vị điện trở - Nêu đợc đặc điểm cờng độ dòng điện điện trở tơng đơng đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch song song - Nêu đợc mối quan hệ điện trở dây dẫn với chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây dẫn - Nêu đợc biến trở kí hiệu nhận biết biến trở kĩ thuật - Nêu đợc ý nghĩa trị số côn oat ghi thiết bị tiêu thụ điện - Viết đợc công thức tính công suất điện điện tiêu thụ đoạn mạch - Chỉ đợc chuyển hoá dạng lợng đèn điện, bếp điện, bàn là, nam châm điện, động điện hoạt động - Xây dựng đợc hệ thức Q= I2.R.t định luật Jun- Lenxơ phát biểu định luật b- Kĩ năng: - Xác định đợc điện trở đoạn mạch vôn kế ampekế - Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ điện trở tơng đơng đoạn mạch với điện trở thành phần xác lập đợc công thức: Rtd = R1 + R 1 = + Rtd R1 R - So sánh đợc điện trở tơng đơng đoạn mạch nối tiếp đoạn mạch song song với điện trở thành phần - Vận dụng đợc định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều ba điện trở thành phần - Xác định đợcbằng thực nghiệm mối quan hệ điện trở dây dẫn với chiều dài, tiết diện vật liệu làm dây - Vận dụng đợc công thức R= l để tính đại lợng biết đại lS ợng lại giải thích đợc tợng đơn giản liên quan đến điện trở dây dẫn - Giải thích đợc nguyên tắc hoạt động cuả biến trở chạy, Sử dụng đợc biến trở để điều chỉnh cờng độ dòng điện mạch - Vận dụng đợc định luật Ôm công thức R= l để giải toán S mạch điện đợc sử dụng với hiệu điện không đổi, có mắc biến trở 2- Mục tiêu đánh giá khả nắm vững kiến thức học sinh chơng Điện học: a- Kiến thức: - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức học sinh về: phụ thuộc cờng độ dòng điện vào hiệu điện + Định luật Ôm + Điện trở dây dẫn +Tính chất đoạn mạch mắc nối tiếp song song + Sự phụ thuộc điện trở dây dẫn vào yếu tố: chiều dài, tiết diện, chất liệu làm dây dẫn + Nguyên tắc, cấu tạo, hoạt động biến trở + Kiến thức công suất điện, điện năng- công dòng điện + Định luật Jul- Len xơ b- Kĩ năng: + Kĩ mắc sơ đồ mạch điện + Kĩ làm thí nghiệm + Kĩ đề xuất phơng án TN + Kĩ ứng dụng kiến thức vào giải tập giải thích tợng đơn giản sống 3- Bảng ma trận hai chiều thể mối liên hệ nội dung kiến thức mức độ nhận thức: MĐ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ND kiến thức - Nêu đợc phụ thuộc CĐDĐ vào HĐT - Nắm đợc đại Vận dụng định luật Sự phụ thuộc Phát biểu đợc nội lợng vật lý Ôm để giải CĐDĐ vào HĐT dung định luật công thức định tập đơn giản liên Định luật Ôm quan - Viết đợc công luật Ôm thức định luật Ôm Viết đợc công thức - Xác định đợc tính điện trở tơng thực nghiệm Vận dụngđợc định Đoạn mạch song đơng đoạn mối quan hệ luật Ôm để giải song, nối tiếp mạch nối tiếp điện trở dây tập với U không song song tối đa dẫn với yếu tố đổi điên trở dây - Xác định đợc - Xác định đợc điện Viết đợc công thức thực nghiệm trở dây Điện trở dây dẫn tính điện trở theo mối quan hệ dẫn thực yếu tố dây điện trở dây nghiệm Biến trở dẫn dẫn với yếu tố - Giải tập dây biến trở Vận dụng đợc - Viết đợc công công thức với đoạn thức tính điện mạch tiêu thụ điện tiêu thụ công Công suất điện suất dòng điện - Sử dụng dụng Điện năng- Công cụ điện hiệu - Sử dụng dụng - Nêu đợc ý nghĩa điện định mức cụ điện thực dòng điện số vôn số oát tế ghi dụng - Tính điện cụ điện tiêu thụ gia đình Vận dụng đợc - Phát biểu viết - Chỉ đợc -định luật Julđợc công thức chuyển hoá lĐịnh luật Jul- Lenxơ định để giải thích luật Jul- ợng dụng Lenxơ hiệntợng liên Lenxơ cụ dùng điện quan 4- Bảng phân bố câu hỏi chơng Điện học: MĐ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng ND kiến thức Sự phụ thuộc CĐDĐ vào HĐT Định luật Ôm Đoạn mạch song, nối tiếp song Điện trở dây dẫn Biến trở C1, C2, C3 C14 C29, C30, C31 C4 C15, C16, C17, C18 C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39 C5, C6 C19, C20, C21 C40, C41, C42 Công suất điện C22, C23, C24, C43, C44, C45, Điện năng- Công C7, C8, C9, C10 C26, C28 C46, C47 dòng điện Định luật Jul- Lenxơ C11, C12, C13 C25, C27 C48, C49, C50 5- Hệ thống câu hỏi: Câu : Khi hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng điện trở dây dẫn không thay đổi : A Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi B Cờng độ dòng điện có lúc tăng có lúc giảm C Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm D Cờng độ dòng điện tăng tỉ lệ thuận với hiệu điện Câu 2: Đối với dây dãn thơng số U có trị số : I A Tỉ lệ thuận với hiệu điện B Tỉ lệ nghịch với cờng độ dòng điện C Không đổi D Tăng hiệu điện tăng Câu 3: Chọn câu nói định luật Ôm: I = U R A Khi U tăng R tăng nên I không đổi B R = U nên U tăng R tăng I C Cờng độ dòng điện I tỉ lệ thuận với U tỉ lệ nghịch với R D I qua R tỉ lệ nghịch với U Câu 4: Điện trở đoạn mạch gồm hai điện trỏ R R2 mắc song song có điện trỏ tơng đơng là: A R1+R2 C R +R R R 1 B R R R +R 1 D 2 + R R 2 Câu 5: Công thức tính điện trở theo chiều dài, tiết diện điện trở suất là: S l S B R = l C R = A R = l S D R = l S Câu Điều sau nói biến trở ? A Biến trở dùng để điều chỉnh nhiệt độ điện trở mạch B.Biến trở dùng để điều chỉnh hiệu điện mạch C.Biến trở dùng để điều chỉnh cờng độ dòng điện mạch Câu Công dòng điện không tính theo công thức: A A = U.I.t C.A = I2.R.t Câu 8: Trong công thức tính công suất sau Hãy chọn công thức sai? A P = A.t C.P = U.I Câu 9: Điều sau nói công suất dòng điện? A Công suất dòng diện đại lợng đặc trng cho tốc độ sinh công dòng điện B Công suất dòng diện đợc đo công dòng điện thực giây C.Công suất dòng diện đoạn mạch tích hiệu điện hai đầu đoạn mạch với cờng độ dòng điện chạy đoạn mạch D Cả ba phát biểu Câu 10: Mỗi số công tơ điệnătơng ứng với: A.1Wh C 1KWh B.1Ws D.1KWs Câu 11: Nhiệt lợng Q toả dây dẫn đợc tính theo công thức: A Q= I.R.t C Q= I.R2.t B Q= I2 R.t D Q= I.R.t2 Câu 12: Điện biến thành: A Cơ C Hoá B.Nhiệt D Năng lợng nguyên tử Câu 13: Tình sau không làm ngời bị điện giật ? A Tiếp xúc với dây điện bị bong lớp cách điện B Thay bóng đèn nhng không ngắt cầu chì C Hai tay tiếp xúc với hai cực bình ăcquy xe gắn máy D.Đi chân đất sửa điện Câu 14: Hiệu điện hai đầu dây dẫn tăng thì: A Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn không thay đổi B Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn có lúc tăng, có lúc giảm C Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm D Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn tăng tỉ lệ với hiệu điện Câu 15: Hai điện trở mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu điện trở lần lợt U1 U2 Cho biết hệ thức sau đay đúng? A U = U R B R C.U1.R1= U2.R2 R =R U U 2 D U =U R R 2 Câu 16: Câu phát biểu nói cờng độ dòng điện đoạn mạch mắc nối tiếp song song: A Cờng độ dòng điện đoạn mạch B Hiệu điện tỉ lệ thuận với điệ trỏ đoạn mạch 10 C Cách mắc khác nhng hiệi điện nh đoạn mạch mắc nối tiếp song song D Cờng độ dòng điện đoạn mắc nối tiếp, tỉ lệ nghịch với điện trở đoạn mạch mắc song song Câu 17: Khi ta cần mắc điện trở song song với điện trở cũ? A Muốn giảm điện trở mạch điện B Muốn tăng điện trở mạch điện C Muốn giảm cờng dộ dòng điện qua mạch D Muốn giảm công suất tiêu thụ mạch điện Câu 18: Đoạn mạch gồm điện trở R1= 15 R2 = 20 mắc song song có điện trở tơng đơng là: 15 + 20 15.20 1 D + 15 20 A 15 + 20 B C 15.20 15 + 20 Câu 19: Xét dây dẫn đợc làm từ loại vật liệu Nếu chiều dài dây dẫn tăng gấp lần tiết diện giảm lần điện trở dây dẫn : A Tăng gấp lần B Giảm lần C Tăng gấp 1,5 lần D Giảm 1,5 lần Câu 20: Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lợng sau đay thay đổi theo? A Tiết diện dây dẫn biến trở B Điện trở suất chất làm dây dẫn biến trở C Chiều dài dây dẫn biến trở D Nhiệt độ biến trở Câu 21: Một biến trở gồm dây dẫn có giá trị từ đến 100 Để thay đổi giá trị biến trở , ngời ta thờng thay đổi : A Chiều dài dây B Tiết diện dây C Vật liệu dây D Nhiệt độ dây dẫn Câu 22: Số oát ghi dụng cụ cho biết: A Điện mà dụng cụ tiêu thụ phút dụng cụ đợc sử dụng với hỉệu điện định mức B Công suất dụng cụ dụng cụ đợc sử dụng với hỉệu điện định mức C Công mà dòng điện thực dụng cụ đợc sử dụng với hỉệu điện định mức D Công suất điện dụng cụ dụng cụ đợc sử dụng với hiệu điện không vợt hiệu điện định mức Câu 23: Một bóng đèn có hiệu điện định mức 220V đợc mắc vào HĐT 180 V Hỏi độ sáng đèn nh nào? A đèn sáng bình thờng B Đèn sáng yếu bình thờng C.Đèn sáng macnhj bình thờng D Đèn sáng không ổn định Câu 24: Trong đơn vị sau , đơn vị đơn vị Công? A Jun (J) C KW.h 11 B Ws D V.A Câu 25: Dòng điện từ dây dẫn đến bóng đèn Bóng đèn sáng lên , toả nhiều nhiệt dây dẫn vì: A Cờng độ dòng điện qua dây tóc bóng đèn lớn qua dây dẫn B Điện trở dây tóc bóng đèn lớn điện trở dây dẫn C Chiều dài dây tóc bóng đèn lớn hoan chiều dài dây dẫn D Điện trở suất vật liệu làm dây tóc bóng đèn nhỏ điện trở suất dây dẫn Câu 26: Trong loại thiết bị sau, thiết bị (linh kiện) có công suất nhỏ nhất? A Đèn LED C Đèn pin B Đèn pha ô tô D.Ti vi Câu 27: Sở dĩ ta nói dòng điện có lợng vì: A Dòng điện thực công học, làm quay động B Dòng điện có tác dụng nhiệt, đun sôi nớc C Dòng điện có tác dụng phát sáng D Tất nội dung A,B,C Câu 28: Một bóng đèn có ghi 12V- 3W Trờng hợp sau đèn sáng bình thờng? A Hiệu điện hai đầu bóng đèn 12 V B Cờng dộ dòng điện chạy qua bóng đèn 0,25 A C Cờng dộ dòng điện chạy qua bóng đèn 0,5 A D Trờng hợp A B Câu 29: Dặt hiệu điện U= 12 V vào hai đầu điện trở Cờng độ dòng điện chạy qua điện trở 2A Nếu tăng hiệu điện lên 1,5 lần cờng độ dòng điện là: A 3A C 0,5 A B 0,2 D 0,25 A Câu 30: Hiệu điện hai đầu dây dẫn 10 V, cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn 2A, điện trở là: A 20 C B 0,2 D Câu 31: Hiệu điện U= 10 V đợc đặt vào hai đầu điện trở có giá trị R= 25 Cờng độ dòng điện chạy qua điện trở nhận giá trị sau đúng? A I= 2,5 A C I= 15 A B I= 0,4 A D.I= 35 A Câu 32: Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị lần lợt R1= 12 , R2= vào hai đầu đoạn mạch AB.Cờng độ dòng điện chạy qua R1 0,5A Hiệu điện hai đầu AB là: A V C V B 7,5 V D Một giá trị khác Câu 33: Hai điện trở R1= ,R2= 15 mắc nối tiếp.Cờng độ dòng điện qua điện trở R1 2A Thông tin sau dây sai? A Điện trở tơng đơng đoạn mạch 20 B Cờng độ dòng điện qua điện trở R2 2A C Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 40 V D Hiệu điện hai đầu điện trở R2 40 V Câu 34: R1=12 ,R2 =18 đợc mắc nối tiếp vào vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện 15 V Kết luận sau sai? A Điện trở tơng đơng đoạn mạch 30 B Cờng độ dòng điện chạy điện trở 0,5 A 12 C Hiệu điện hai dầu R1 6V D Hiệu điện hai đầu R2 V Câu 35: Cho hai điện trở R1= 20 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 2A R2 =40 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 1,5 A Hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 R2 mắc nối tiếp là: A 210V C 120 V B 90V D 100V Câu 36: Cho hai điện trở R1=20, R2=30 đợc mắc song song với Điện trở tơng đơng R đoạn mạch là: A 10 C 60 B 50 D.12 Câu 37: Mắc song song hai điện trở R1=30 ,R2=25 vào mạch điện có hiệu điện 30 V Cờng độ dòng điện mạch là: A 1A C 1,2 A B 2,2 A D 0,545 A Câu 38: Cho biết R1=6 , R2= , R3 =1 Điện trở tơng đơng mạch điện hình có trị số là: A.8 C B 10 D Câu 39: Cho hai điện trở R1 =15 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 2A R2 =10 chịu đợc dòng điện có cờng dộ tối đa 1A.Hiệu điện tối đa đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 R2 mắc song song là: A 40V C 30 V B 10 V D 25 V Câu 40: Một biến trở chạy dài 50m đợc làm dây dẫn hợp kim nikêlin có điện trở suất 0,4.10-6, tiết diện 0,5 mm Điện trở lớn bién trở là: A 40 C 6,25 B.0,04 D Một giá trị khác Câu 41: Cần kết hợp tiết diện S chiều dài L vật dẫn nh để có điện trở nhỏ nhất? A L S B 2L C S L 2S D 2L S Câu 42: Cần làm biến trở có giá trị lớn 20 dây nikelin có tiết diện 0,5 mm2 Thì chiều dài dây dẫn là: A l= 10m C l= 25m B l= 20m D l= 15m Câu 43: Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 3V dòng điện chạy qua có cờng độ 0,2 A Công suất tiêu thụ bóng đèn là: A 6J C 15 W B 0,6W D Một giá trị khác Câu 44: Hai bóng đèn có ghi (220V- 40 W) (220V- 100W) cờng độ dòng điện định mức qua hai bóng là: A I= 0,7 A C I= 0,8 A B I= 0,45 A D I= 0,5 A Câu 45: Một nguồn điện cung cấp công suất P cho bóng đèn có điện trở R1 Đèn sáng bình thờng Nếu mắc điện trở R2 khác nối tiếp với bóng đèn thì: A Đèn sáng nh cũ 13 B Độ sáng đèn giảm cờng độ dòng điện giảm C Độ sáng đèn tăng điện trở toàn mạch tăng lên D.Độ sáng đèn tăng giảm tuỳ thuộc vào giá trị R2 Câu 46: Có hai điện trở 10 đợc mắc nối tiếp Nếu công suất điện trở P công suất điện trở 10 : P P B A C P D 2P Câu 47: Một bếp điện có ghi 220V-1KW hoạt động liên tục với hiệu điện 220V Điện mà bếp tiêu thụ thời gian bao nhiêu? A Wh C 7200 J B 200Wh D.7200 KJ Câu 48: Khi mắc bếp điện vào mạch điện có hiệu điện 220V cờng độ dòng điện qua bếp 4A Hỏi thời gian 30 phút nhiệt lợng tỏa bếp bao nhiêu? A 1584 KJ C.246000 J B.24600J D.54450 KJ Câu 49: Khi dòng điện có cờng độ 3A chạy qua vật đãn 10 phút toả nhiệt lợng 540 KJ.Hỏi điện trở vật dãn nhận giá trị sau đúng? A C 100 B 600 D Một giá trị khác Câu 50: Khi dòng điện có cờng độ 2A chạy qua vật dẫn có điện trở 50 toả nhiệt lợng 180 KJ Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn bao nhiêu? A 90 phút C 18 phút B 15 phút D Một giá trị khác 6- Kết quả: Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐA D C D C D C D A D C B D C D D D A B B C A B B C B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA A D D A C B C D D B D B C B A C C B B B D D A C B 14 Kết luận Đổi phơng pháp kiểm tra đánh giá vấn đề quan trọng nội dung đổi phơng pháp dạy học Việc đánh giá kết học tập học sinh đợc sử dụng với nhiều hình thức khác Mỗi loại có u, nhợc điểm riêng Do trình thực chứng ta phải kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để kiểm tra, đánh giá toàn diện học sinh Việc dạy học nh việc kiểm tra đánh giá học sinh quan trọng, giúp học sinh biết cách t lôgic, biết phân tích tổng hợp tợng sống Vì giáo viên giảng dạy môn Vật Lý cần không ngừng học hỏi , sáng tạo đê tìm phơng pháp giảng dạy phù hợp với đối tợng học sinh Do thời gian nghiên cứu hạn chế , tài liệu nghiên cứu hạn chế nên đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết Em mong đợc thầy cô bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài đợc hoàn thiện Em xin chân thành cám ơn! tài liệu tham khảo STT Tên sách Phơng pháp giải tập Vật Lý THCS Tên NXB ĐHQG Hà Nội Một số vấn đề đổi phơng pháp dạy học môn NXB Giáo dục Vật lý trờng THCS Phơng pháp giải tập Vật Lý NXB Giáo dục Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý NXB Giáo dục 400 tập Vật Lý NXB Giáo dục 16 [...]... hơn Em xin chân thành cám ơn! tài liệu tham khảo STT Tên sách 1 Phơng pháp giải bài tập Vật Lý THCS 2 Tên NXB ĐHQG Hà Nội Một số vấn đề đổi mới phơng pháp dạy học môn NXB Giáo dục Vật lý ở trờng THCS 3 Phơng pháp giải bài tập Vật Lý 9 NXB Giáo dục 4 Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý 9 NXB Giáo dục 5 400 bài tập Vật Lý 9 NXB Giáo dục 16 ... trở 50 thì toả ra một nhiệt lợng là 180 KJ Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó là bao nhiêu? A 90 phút C 18 phút B 15 phút D Một giá trị khác 6- Kết quả: Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐA D C D C D C D A D C B D C D D D A B B C A B B C B A 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐA A D D A C B C D D B D B C B A C C B... điện qua bếp là 4A Hỏi trong thời gian 30 phút nhiệt lợng tỏa ra của bếp là bao nhiêu? A 1584 KJ C.246000 J B.24600J D.54450 KJ Câu 49: Khi dòng điện có cờng độ 3A chạy qua một vật đãn trong 10 phút thì toả ra một nhiệt lợng là 540 KJ .Hỏi điện trở của vật dãn nhận giá trị nào sau đây là đúng? A 6 C 100 B 600 D Một giá trị khác Câu 50: Khi dòng điện có cờng độ 2A chạy qua một vật dẫn có điện trở... A B 2,2 A D 0,545 A Câu 38: Cho biết R1=6 , R2= 3 , R3 =1 Điện trở tơng đơng của mạch điện ở hình trên có trị số là: A.8 C 3 B 10 D 4 Câu 39: Cho hai điện trở R1 =15 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 2A và R2 =10 chịu đợc dòng điện có cờng dộ tối đa 1A.Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc song song là: A 40V C 30 V B 10 V D 25 V Câu 40: Một biến trở... này là: A 40 C 6,25 B.0,04 D Một giá trị khác Câu 41: Cần kết hợp tiết diện S và chiều dài L của vật dẫn nh thế nào để có điện trở nhỏ nhất? A L và S B 2L và C S 2 L và 2S 2 D 2L và S Câu 42: Cần làm một biến trở có giá trị lớn nhất là 20 bằng một dây nikelin có tiết diện 0,5 mm2 Thì chiều dài của dây dẫn là: A l= 10m C l= 25m B l= 20m D l= 15m Câu 43: Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V... song song Câu 17: Khi nào ta cần mắc điện trở mới song song với điện trở cũ? A Muốn giảm điện trở của mạch điện B Muốn tăng điện trở của mạch điện C Muốn giảm cờng dộ dòng điện qua mạch chính D Muốn giảm công suất tiêu thụ của mạch điện Câu 18: Đoạn mạch gồm 2 điện trở R1= 15 và R2 = 20 mắc song song có điện trở tơng đơng là: 15 + 20 15.20 1 1 D + 15 20 A 15 + 20 B C 15.20 15 + 20 Câu 19: Xét các... thế không vợt quá hiệu điện thế định mức Câu 23: Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức 220V đợc mắc vào HĐT 180 V Hỏi độ sáng của đèn nh thế nào? A đèn sáng bình thờng B Đèn sáng yếu hơn bình thờng C.Đèn sáng macnhj hơn bình thờng D Đèn sáng không ổn định Câu 24: Trong các đơn vị sau đây , đơn vị nào không phải là đơn vị của Công? A Jun (J) C KW.h 11 B Ws D V.A Câu 25: Dòng điện đi từ dây dẫn đến bóng... lôgic, biết phân tích tổng hợp các hiện tợng trong cuộc sống Vì vậy mỗi giáo viên giảng dạy môn Vật Lý cần không ngừng học hỏi , sáng tạo đê tìm ra những phơng pháp giảng dạy phù hợp nhất với từng đối tợng học sinh Do thời gian nghiên cứu hạn chế , tài liệu nghiên cứu còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết Em mong đợc các thầy cô và các bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để đề tài... đầu R2 là 6 V Câu 35: Cho hai điện trở R1= 20 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 2A và R2 =40 chịu đợc dòng điện có cờng độ tối đa 1,5 A Hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm R1 và R2 mắc nối tiếp là: A 210V C 120 V B 90 V D 100V Câu 36: Cho hai điện trở R1=20, R2=30 đợc mắc song song với nhau Điện trở tơng đơng R của đoạn mạch đó là: A 10 C 60 B 50 D.12 Câu 37: Mắc song... có thể đun sôi nớc C Dòng điện có tác dụng phát sáng D Tất cả các nội dung A,B,C Câu 28: Một bóng đèn có ghi 12V- 3W Trờng hợp nào sau đây đèn sáng bình thờng? A Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn là 12 V B Cờng dộ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,25 A C Cờng dộ dòng điện chạy qua bóng đèn là 0,5 A D Trờng hợp A và B Câu 29: Dặt một hiệu điện thế U= 12 V vào hai đầu một điện trở Cờng độ dòng điện chạy ... thủ biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn : 1.4.1- Các quy tắc biên soạn liên quan đến việc cân đối câu hỏi với mục dích hỏi: Quy tắc 1: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa... đánh ta đặt Cần tránh câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn ta cần đặt loại câu hỏi nh: + Câu hỏi mở + Câu hỏi dành cho việc đánh giá khả tóm tắt hệ thống kiến thức + Câu hỏi dành cho việc đánh... Chơng I- sở lí luận thực tiễn đề tài 1- Lí luận kĩ thuật soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn : 1.1- Trắc nghiệm khách quan gì? Trắc nghiệm công cụ dùng để đánh giá mức độ mà
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9, SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9,

Từ khóa liên quan