skkn rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường THCS tân minh

16 5K 11
skkn rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường THCS tân minh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỤC LỤC Phần I II III VI V VI VII Nội dung Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Khách thể đối tượng nghiên cứu đề tài Giả thuyết nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Các phương pháp nghiên cứu Dàn ý nội dung đề tài nghiên cứu khoa học A- Phần mở đầu B- Phần nội dung Chương 1: Cơ sở lí luận đề tài Chương II: Thực trạng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ Trang 2 3 3 Học sinh lớp - Trường THCS Lương Nội Chương III: Một số ý kiến đề xuất I- Lý chọn đề tài: - Thực hành kỹ Địa lí có kỹ vẽ biểu đồ yêu cầu quan trọng việc học tập môn Địa lí Vì vậy, đề kiểm tra, đề thi học sinh giỏi môn Địa lí có hai phần lí thuyết phần thực hành Trong phần thực hành thường có tập vẽ nhận xét biểu đồ chiếm khoảng 30 35% tổng số điểm - Hiện chương trình đổi sách giáo khoa Địa lí lớp gồm có 52 tiết học có 11 tiết thực hành có tiết vẽ biểu đồ có khoảng 13 tập rèn luyện kỹ vẽ nhận xét biểu đồ sau bìa học học sinh phần câu hỏi tập sách giáo khoa Điều chứng tỏ môn Địa lí lớp không trọng đến việc cung cấp cho học sinh kiến thức lí thuyết mà giúp em rèn luyện kỹ đại lí cần thiết, đặc biệt kỹ vẽ biểu đồ Bởi thông qua biểu đồ em thể mối liên hệ đối tượng địa lí học, thấy tình hình, xu hướng phát triển đối tượng địa lí từ biểu đồ vẽ em phân tích, nhận xét, phát tìm tòi thêm nội dung kiến thức sở kiến thức học - Tuy vậy, với nhiều em học sinh lớp nay, kỹ vẽ biểu đồ yếu kỹ chưa em coi trọng Chính vậy, thân giáo viên giảng dạy môn Địa lí, quan tâm đến việc củng cố, rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh - để giúp em thực kỹ ngày tốt Chính lí mạnh dạn đề cập số sáng kiến việc “ Rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh lớp trường THCS Tân Minh” II- Mục đích nghiên cứu đề tài: - Tìm hiểu việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh lớp giúp cho giáo viên học sinh có biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giảng dạy học tập môn Địa lí nói chung , đồng thời củng cố, nâng cao việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh nói riêng III - Khách thể đối tượng nghiên cứu: 1- Đối tượng nghiên cứu: Rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ địa lí 2- Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp - Trường THCS Lương Nội - Bá Thước IV- Giả thuyết nghiên cứu: - Nếu giáo viên sử dụng tốt phương pháp thực hành cách hiệu đồng thời kết hợp với số phương pháp dạy học khác nêu giải vấn đề, thảo luận nhóm sử dụng số thiết dạy học hỗ trợ… cho học cách hợp lí tạo không khí học tập tích cực, giúp em ý quan tâm đến việc rèn luyện kỹ vẽ biẻu đồ, để kết học tập tốt V- Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài: - Đề tài cần thực nhiệm vụ sau: 1- Nghiên cứu để xây dựng sở lí luận cho đề tài, sở về “ biểu đồ” việc “ rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ” cho học sinh 2- Điều tra, tìm hiểu để nắm thực trạng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ học sinh lớp trường THCS Tân Minh 3- Đề xuất số ý kiến biện pháp nhằm củng cố, nâng cao kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh lớp trường THCS Tân Minh VI- Các phương pháp nghiên cứu: Đối với đề tài sử dụng phương pháp 1- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: nhằm xây dựng sở lí kuận cho đề tài 2- Phương pháp quan sát: nhằm tìm hiểu việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ học sinh trogn học 3- Phương pháp điều tra: nhằm đánh giá thực trạng có học sinh yếu - thực hành kỹ vẽ biểu đồ 4-Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: - Thông qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng hiệu tập vè kỹ vẽ biểu đồ học sinh VII- Dàn ý nội dung đề tài nghiên cứu: A- Phần mở đầu: Viết lại toàn đề cưng nghiên cứu B- Phần nội dung: gồm chương Chương I: Cơ sở lí luận đề tài Chương II: Thực trạng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ Địa lí học sinh lớp trường THCS Lương Nội-Bá Thước Chương III: Một số ý kiến đề xuất VIII Kế hoạch nghiên cứu đề tài: - Thời gian xây dựng đề cương: Từ ngày 1/9/ 2011 đến 4/9/2011 - Thời gian thực hiên đề tài: - Thời gian hoàn thành: Nội dung đề tài nghiên cứu A Phần mở đầu: I lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu đề tài III Khách thể đối tượng nghiên cứu đề tài IV Giả thiết nghiên cứu V Nhiệm vụ nghiên cứu VI Phương pháp nghiên cứu B Phân nội dung: CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI: 1: “Biểu đồ” gì? - Biểu đồ hình vẽ cho phép mô tả cách dễ dàng động tháiphát triển tượng (như trình phát triển công nghệ qua năm, dân số qua năm), mối tương quan độ lớn đại lượng (như so sánh sản lượng lương thực vừng…) cấu thành phần tổng thể (ví dụ cấu kinh tế) Các loại biểu đồ phong phú, đa dạng Mỗi loại biểu đồ lại dùng để biểu nhiều chủ đề khác nhau, vậy, vec biểu đồ, việc phải đọc kỹ đề để tìm hiểu chủ đề định thể biểu đồ (thể động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn hay thể cấu), sau vào chủ đề xác định để lựa chọn loại biểu đồ thích hợp Khi rèn luyện kỹ biểu đồ cần nắm dạng biểu đồ sau: a)Vẽ biểu đồ hình cột (hoặc thang ngang): Biểu đồ hình cột (hoặc thang ngang) sử dụng để biểu động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn đại lượng thể cấu thành phần tổng thể Tuy nhiên, loại biểu đồ thường hay sử dụng để thể tương quan độ lớn đại lượng Khi vẽ biểu độ cột (hoặc ngang) cần ý điểm sau đây: + Chọn kích thước biểu đồ (đặc biệt ý tới tương quan chiều ngang chiều cao cột) cho phù hợp với khổ giấy đảm bảo tính mĩ thuật + Các cột khác độ cao bề ngang cột phải b)Vẽ biểu đồ hình tròn (hoặc hình vuông): Biểu đồ hình tròn (hoặc hình vuông) thường dùng để thể cấu thành phần tổng thể Khi vẽ biểu đồ hình tròn (hoặc hình vuông) cần ý điểm sau đây: + Nếu đề cho số liệu thô (số liệu tuyệt đối) việc phần xử lý sang số liệu tinh (tỉ lệ %) + Nếu phải vẽ nhiều hình tròn (hoặc hình vuông) cần ý xem hình tròn (hoặc vuông) có cần thiết phải vẽ với độ lớn khác hay không Cần lựa chọn ký hiệu thích hợp để thể thành phần biểu đồ Sau vẽ xong phải có giải, giải thích ký hiệu sủ dụng biểu đồ c)Vẽ đồ thị (đương biểu diễn) Đồ thị (đường biểu diễn) thường sử dụng để thể tiến trình, động thái phát triển tượng qua thời gian Khi vẽ đồ thị (đường biểu diễn) cần ý điểm sau: Đường biểu diễn vẽ hệ trục tọa độ vuông góc mà trục đứng thể độ lớn đại lượng (số người, sản lượng, tỉ lệ…) trục hoành nằm ngang thể năm Cần xác định tỉ lệ thích hợp trục cho biểu đồ phù hợp với khổ giấy, cân đối thể rõ yêu cầu chủ đề Khi vẽ cần chia chia khoảng cách năm trục ngang cho tỉ lệ Nếu đề yêu cầu thể đường biểu diễn có đại lượng khác (ví dụ: đường thể số dân, đường thể sản lượng lúa) vẽ trục đứng bên biểu đồ, trục thể đại lượng Nếu biểu đồ có nhiều đường biểu diễn, cần chọn tỉ lệ hợp lí để đường biểu đồ khơi trùng lên nằm sát Mỗi đường biểu diễn phải thể ký hiệu riêng, sau vẽ, cần có giải để giải thích ký hiệu biểu đồ d)Vẽ biểu đồ miền: Biểu đồ miền sử dụng để thể đồng thời mặt cấu động thái phát triển đối tượng Khi vẽ biểu đồ miền cần ý: Ranh giới miền vẽ vẽ đường biểu diễn (đồ thị) Giá trị đại lượng trục đứng tỉ lệ % (nếu để kiểm tra cho số liệu thô trước vẽ phải xử lí sang tỉ lệ % e)Vẽ biểu độ kết hợp: Biểu đồ kết hợp thường gồm biểu đồ hình cột đường biểu diễn, để thể động lực phát triển tương quan độ lớn đại lượng Khi vẽ cần ý thể rõ rệt mối tương quan hai loại biểu đồ vẽ kết hợp Với loại biểu đồ mức độ có phức tạp hơn, tập thực hành SGK Địa lí nói tới, xong giáo viên nên biết giới thiệu cho học sinh để củng cố, nâng cao kỹ vẽ biểu đồ cho em 3.Các bước cần tiến hành vẽ biểu đồ: Trước làm tập thực hành vẽ biểu đồ, giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh tiến hành thao tác, bước, công việc cụ thể để hoàn thành yêu cầu thực hành Thông thường gồm bước sau: Bước 1: Nêu mục đích, yêu cầu thập VD: Vẽ biểu đồ cấu kinh tế nước ta Bước 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh tiến hành thao tác, bước, công việc cụ thể thùy vào nội dung tập VD: Phải xử lý số liệu thích hợp trước vẽ biểu đồ, chọn biểu đồ thích hợp với chuỗi số liệu, buwocs cần thiết vẽ dạng biểu đồ cụ thể Bước 3: Học sính thực công việc theo hướng dẫn giáo viên Bước 4: Tổng kết, đánh giá Chương II: Thực trạng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ địa lý học sinh lớp trường THCS Lương Nội 1.Những thuận lợi rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh Đa số học tiết học thực hành vẽ biểu đồ, học sinh có hứng thú tham gia học tập tốt, bới học không nặng kiến thức lý thuyết, mà chủ yếu rèn luyện cho học sinh kỹ thực hành Thông qua thực hành vẽ biểu đồ học sinh thấy mối liên hệ vật, tượng địa lí học, thấy xu hướng phát triển biết so sánh, phân tích đánh giá phát triển vật, tượng địa lý học Đó biện pháp tốt để em ghi nhớ, củng cố kiến thức học cho Thông qua tập thực hành vẽ biểu đồ học sinh có hội để thể khả mình, em ghi nhớ, củng cố kiến thức lý thuyết học mà biết mô hình hóa kiến thức thông qua cấc tập biểu đồ Bản thân người giáo viên giảng dạy môn địa lý thiết kế tập thực hành vẽ biểu đồ cho học sinh nhek nhàng hơn, bới không nặng nề nội dung kiến thức lý thuyết mà chủ yếu sâu bước tiến hành, dẫn dắt học sinh thao tác để em hoàn thành tập Thông qua thực hành vẽ biểu đồ, giáo viên có hội để đánh giá việc rèn luyện kỹ địa lí học sinh, phát học sinh có kỹ thực tốt thực yếu để kịp thời có biện pháp điều chỉnh khắc phục nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Khó khăn: Với học sinh trường vùng kinh tế đặc biệt khó khăn trường THCS Tân Minh việc rèn luyện kỹ thực hành Địa lí cho em học gặp không khó khăn: ví dụ với mọt tập thực hành vẽ biểu đồ có yêu cầu phải sử lí số liệu, đa phần em thực chậm, nhiều thời gian máy tính không có, lớp học, khiến cho việc so sánh, đánh giá kết tổ, nóm cá nhân với hạn chế Từ ảnh hưởng nhiều tới thời gian hoàn thành tập học sinh, thông thường sau vẽ biểu đồ, học sinh phải nhận xét, đánh giá vật, tượng địa lí từ biểu đồ vẽ - Nhiều em chưa có ý thức chuẩn bị tốt đồ dùng học tập chuản bị cho thực hành thước kẻ, bút chì, compa, hộp màu… coi nhẹ yêu cầu thực hành nên ảnh hưởng nhiều tới tập vẽ biểu đồ như: hình vẽ chưa đẹp, vẽ chưa chuẩn xác - Khi giáo viên hướng dẫn bước tiến hành, số học sinh chưa chịu để ý, quan tâm dẫn đến em lúng túng tiến hành thao tác: ví dụ cách xử lý số liệu cách chọn tỷ lệ - Thời gian thực hành có 45 phút: có nhiều bước cần thực hiện, quan trọng việc kiểm tra, đánh giá kết tập học sinh Tuy công việc nàythường thực sau học sinh hoàn thành hết yêu cầu tập nên giáo viên bị hạn chế nhiều thời gian để sủa chữa uốn nắn cho em học sinh yếu - Bên cạnh tập thực hành vẽ biểu đồ lớp có nhiều tập thực hành vẽ biểu đồ nhà, biện pháp kiểm tra, đánh giá kịp thời nhiều em coi nhẹ việc thực tập này, có lỗi soi sót mắc phải học sinh mà mà giáo viên không kịp thời phát để giúp em sửa chữa Thực trạng việc rèn luyện kĩ vẽ biểu đồ - Thông qua phương pháp quan sát, điều tra, nghiên cứu sản phẩm thực hành ( kết kiểm tra vẽ biểu đồ) em học sinh, thấy em hay mắc số lỗi sau: + Chia tỷ lệ chưa xác ( ví dụ với biểu đồ hình tròn với số liệu nhỏ 8% mà học sinh chia tới 1/4 hình tròn chưa hợp lí) + Hoặc với biểu đồ hình cột khoảng cách năm học sinh chia không đều: kích thước cột to, nhỏ khác làm cho hình vẽ không đẹp Một số em nìn qua số liệu để khoảng dựng hình vẽ làm cho biểu đồ vẽ không đảm bảo độ xác + Học sinh kí hiệu không rõ ràng, nhầm lẫn kí hiệu với kí hiệu khác yêu cầu đưa vẽ Biểu đồ học sinh phải lập bảng giải bên cạnh phía biểu đồ vẽ + Một số học sinh vẽ biểu đồ cột có nhầm lẫn hai trục dọc ngang: trục dọc bị nghi móc thời gian, trục ngang lạ nghi đơn vị đối tượng thể Như học sinh nhầm sang dạng biểu đồ ngang (Một biến thể biểu đồ hình cột)… lỗi giáo viên giảng dạy môn phát sửa chữa kịp thời lần sau học sinh không mắc phải + Một số học sinh thường quên ghi đơn vị, tên biểu đồ thể gì? lỗi làm phần điểm học sinh + Có số tập sau yêu cầu học sinh sau vẽ biểu đồ phải rút nhận xét thay đổi đại lượng vật, tượng địa lí vẽ, song số em chưa coi trọng, nhận xét sơ sài điểm không điểm tối đa bước nhận xét sau vẽ biểu đồ quan trọng, giáo viên môn cần quan tâm, hướng dẫn cho học sinh thấy vai trò quan trọng công việc - Nếu người giáo viên môn thực tốt công việc dẫn dắt, đạo bước tiến hành cho học sinh học sinh thực tốt thực hành rèn kỹ vẽ biểu đồ đạt kết cao Sau số tập ví dụ bước cần thực ki vẽ biểu đồ: Bài 10: Phân tích biểu đồ thay đổi cấu diện tích đất trồng phân theo loại cây, tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm A- Mục tiêu: Học sinh cần: - Rèn luyện kỹ xử lí bảng số liệu tính % diện tích loại trồng - Rèn kỹ vẽ biểu đồ hình tròn biểu đồ đường - Biết rút nhận xét giải thích từ biểu đồ vẽ B- Chuẩn bị: HS: compa, thước kẻ, thước đo độ, máy tính C- Hoạt động dạy học: BT1: * Hoạt động 1: Cả lớp - Giáo viên nêu mục tiêu, yêu cầu thực hành: ý vẽ đúng, vẽ đẹp + Bước 1: Từ bảng số liệu tuyệt đối cho, tính toán chuyển thành bảng số liệu tương đối: cách làm: lấy diện tích nhóm chia tổng diẹn tích nhân với 100% (theo năm), ý làm tròn số cho tổng thành phần phải 100% + Bước 2: từ bảng số liệi tương đối chuyển thành bảng đo độ tương ứng, cách làm: lấy số liệu % bảng nhân với 3,60 ( 1% ứng 3,60) + Bước 3: vẽ biểu đồ: bắt đầu vẽ từ “tia 12 giờ” theo chiều kim đồng hồ (Như hình 1) 10 Hình Vẽ cung hình quạt có cung ứng với số liệu bảng đo độ (dùng thước đo độ), vẽ đến đâu giải đén lập bảng giải * Hoạt động 2: Cá nhân: + Bước 1: Học sinh vẽ biểu đồ công việc hướng dẫn trên: tính toán lập bảng số liệu tương đối lập bảng đo độ (vẽ hai biểu đồ theo bán kính cho) + Bước 2: Học sinh đối chiếu với biểu đồ vẽ đối chiếu với biểu đồ giáo viên công bố ( hình 2) giúp sửa chữa hoàn thiễn biểu đồ Hình 2: Biểu đồ cấu diện tích gieo trồng phân theo loại năm 1990 năm 2000 * Hoạt động 3: Hoạt động theo nhóm + Bước 1: Học sinh (theo nhóm - em) thảo luận, quan sát biểu đồ, kết hợp với bảng số liệu, rút nhận xét thay đổi qui mô diện tích tỷ trọng gieo trồng + Bước2: đại diện nhóm trình bày kết quat làm việc nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung, giáo viên kết luận kiến thức - nhóm tự đánh giá kết làmcủa - Cuối giáo viên đánh giá thực hành học sinh Bài tập 2: 11 VD1: Vẽ biểu đồ thể tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua năm 1990 đến 2002 - Trong giáo viên lưu ý học sinh lấy gốc hệ trục tọa độ 100% + Khoảng cách năm phải đều, - Mỗi năm kẻ đường chì mờ thẳng lên để dễ dàng đánh dấu số liệu bảng cho VD2: Vẽ biểu đồ cột thể diện tích nuôi trồng thủy sản tỉnh, thành phố vùng duyên hải Nam trung Bộ năm 2002 nêu nhận xét ( BT2/SGK tr 99) - Khi học sinh làm tập giáo viên lưu ý học sinh: + Cần dựa vào bảng số liệu cho, xem số liệu thấp bao nhiêu? ( 0,8 nghìn ha); cao bao nhiêu? ( 6,0 nghìn ha)  Như học sinh chia cột đơn vị từ  nghìn + Trục dọc thể đơn vị nghìn trục ngang tên tỉnh, thàn phố + Mỗi tỉnh, thành phố dựng cột theo số liệu cho + Sau vẽ xong học sinh phải biết nhận xét tỉnh, thành phố có diện tích nuôi trồng thủy sản nhiều nhất, VD3: Bài 16 (SGK): Vẽ biểu đồ thay đổi cấu kinh tế - Trong giáo viên cần lưu ý học sinh: + Mỗi ngành kinh tế thể miền + Để đánh dấu trị số dễ dàng học sinh nên kẻ đường thẳng mờ từ năm thẳng lên để đánh dâu cho dễ xác + Vẽ đến đâu, kẻ vạch, tô màu đến + Lập bảng giải bên cạnh =>Tóm lại tập vẽ biểu đồ người giáo viên phải thực tốt bước hướng dẫn, người học sinh phải thực tích cực chủ động theo bước người thầy chắn tập đạt kết cao 4- Mẫu biểu quan sát thực hành rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh: 1- Chuẩn bị - Mục tiêu 12 + Kiến thức + Kỹ + Thái độ - Những trọng điểm quan sát: kiến thức có liên quan đến nội dung thưc hành + Kỹ cần hình thành Đối tượng quan sát hoạt động 2- Quan sát ( ghi lại nội học sinh dung + Họat động bên ngoài: bước quan sát) tiến hành, thao tác… +Kết thực hành + Đánh giá chung tiết học + Đánh giá theo dõi trọng 3- Đánh giá điểm quan sát + Những ưu điểm, tồn phân tích nguyên nhân 5- Các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh - Giáo viên phải giúp học sinh nắm rõ mục đích, yêu cầu tập kỹ phải rèn luyện - Học sinh phải có chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cho thực hành - Giáo viên cần chuẩn bị số phương pháp dạy học cần thiết phương pháp thực hành kết hợp với nêu - giải vấn đề, phương pháp kiểm tra đánh giá trực tiếp lớp nhằm giúp học sinh nhận ưu - nhược điểm tập để sửa chữa - Các bước vẽ biểu đồ cần tiến hành theo - Giáo viên kết hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học khác như: cá nhân, theo cặp, theo nhóm; khuyến khích em tự kiểm tra đánh giá làm nhau,từ giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động học tập - Giáo viên môn sử dụng số thiết bị, đồ dùng cho tập vẽ biểu đồ bảng số liệu sử lí sẵn, biểu đồ hoàn thành đưa trước học sinh để em đối chiếu so sánh với kết 13 - Ngày nay, giáo viên áp dụng công nghệ thông tin để rèn kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh máy tính CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 1- Đối với học sinh: - Muốn nâng cao, củng cố kỹ vẽ biểu đồ trước tiên học sinh phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho học tập - Thực tốt bước, thao tác theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh tổ chức nhóm, đôi học tập để trao đổi nhận xét, đánh giá kết 2- Đối với giáo viên môn: - Trong thực hành vẽ biểu đồ phải thường xuyên quan sát, hướng dẫn sửa chữa lỗi sai học sinh - Có phương pháp dạy học phù hợp: hướng dẫn bước, thao tác cho học sinh dễ hiểu dễ thực - Ngoài thời gian khóa tự chọn theo chủ đề: giáo viên dành hẳn chuyên đề rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh để em nắm dạng biểu đồ thường gặp 14 - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt học tập bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin giảng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh 3- Đối với nhà trường: - Có biện pháp thiết thực động viên, giúp đỡ nghèo, khó khăn có đủ đồ dùng học tập - Tổ chức chuyên đề dạy học rèn kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh - Yêu cầu giáo viên môn kiểm tra, đánh giá thường xuyên để thấy tiến học sinh Người thực Nguyễn Gia Phong 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học môn Địa lí THCS - Phạm Thu Phương (chủ biên) 2- Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS môn Địa lí - Bộ Giáo dục Đào Tạo 3- Tuyển chọn luyện thực hành kĩ môn Địa lí - Đỗ Ngọc Tiến- Phí Công Việt 4- Hướng dẫn học ôn tập Địa lí THCS - Đặng Văn Đức 16 [...]... chuyên đề về rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh để các em nắm được các dạng biểu đồ thường gặp 14 - Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt học tập bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bài giảng và trong việc rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh 3- Đối với nhà trường: - Có những biện pháp thiết thực động viên, giúp đỡ những nghèo, khó khăn có đủ đồ dùng học tập... biểu đồ đã hoàn thành đưa ra trước học sinh để các em đối chiếu so sánh với kết quả của mình 13 - Ngày nay, giáo viên cũng có thể áp dụng công nghệ thông tin để rèn kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh trên máy tính CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 1- Đối với học sinh: - Muốn nâng cao, củng cố kỹ năng vẽ biểu đồ thì trước tiên học sinh phải chuẩn bị đầy đủ đồ dùng cho học tập - Thực hiện tốt các bước, các...Hình 1 Vẽ cung hình quạt có cung ứng với số liệu ở bảng đo độ (dùng thước đo độ), vẽ đến đâu chú giải đén đó và lập luôn bảng chú giải * Hoạt động 2: Cá nhân: + Bước 1: Học sinh vẽ biểu đồ các công việc tuần tự như hướng dẫn trên: tính toán lập bảng số liệu tương đối và lập bảng đo độ (vẽ hai biểu đồ theo bán kính đã cho) + Bước 2: Học sinh đối chiếu với nhau về biểu đồ đã vẽ và đối chiếu với biểu đồ đúng... giải ở bên cạnh =>Tóm lại trong các bài tập về vẽ biểu đồ người giáo viên phải thực hiện tốt các bước hướng dẫn, người học sinh phải thực hiện tích cực chủ động theo các bước của người thầy thì chắc chắn bài tập sẽ đạt kết quả cao 4- Mẫu biểu quan sát một bài thực hành rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh: 1- Chuẩn bị - Mục tiêu 12 + Kiến thức + Kỹ năng + Thái độ - Những trọng điểm quan sát: kiến... đề dạy học rèn kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh - Yêu cầu giáo viên bộ môn kiểm tra, đánh giá thường xuyên để thấy được sự tiến bộ của học sinh Người thực hiện Nguyễn Gia Phong 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Một số vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Địa lí THCS - Phạm Thu Phương (chủ biên) 2- Những vấn đề chung về đổi mới giáo dục THCS môn Địa lí - Bộ Giáo dục và Đào Tạo 3- Tuyển chọn những bài luyện thực... học sinh - Giáo viên phải giúp học sinh nắm rõ mục đích, yêu cầu của bài tập và kỹ năng chính phải rèn luyện - Học sinh phải có sự chuẩn bị đầy đủ về đồ dùng học tập cho bài thực hành - Giáo viên cần chuẩn bị một số phương pháp dạy học cần thiết như phương pháp thực hành kết hợp với nêu - giải quyết vấn đề, phương pháp kiểm tra đánh giá trực tiếp trên lớp nhằm giúp học sinh nhận ra ưu - nhược điểm trong... vẽ biểu đồ cần được tiến hành theo tuần tự - Giáo viên có thể kết hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học khác nhau như: cá nhân, theo cặp, theo nhóm; khuyến khích các em tự kiểm tra đánh giá bài làm của nhau,từ đó giúp học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập - Giáo viên bộ môn cũng có thể sử dụng một số thiết bị, đồ dùng cho bài tập vẽ biểu đồ như bảng số liệu đã sử lí sẵn, biểu đồ. .. hành + Kỹ năng cần hình thành Đối tượng quan sát là hoạt động 2- Quan sát ( ghi lại những nội của học sinh dung + Họat động bên ngoài: các bước quan sát) tiến hành, các thao tác… +Kết quả thực hành + Đánh giá chung tiết học + Đánh giá theo dõi những trọng 3- Đánh giá điểm quan sát + Những ưu điểm, tồn tại và phân tích nguyên nhân 5- Các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh. .. giáo viên đánh giá bài thực hành của học sinh Bài tập 2: 11 VD1: Vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm qua các năm 199 0 đến 2002 - Trong bài này giáo viên lưu ý học sinh lấy gốc của hệ trục tọa độ là 100% + Khoảng cách các năm phải đều, đúng - Mỗi năm có thể kẻ một đường chì mờ thẳng lên để dễ dàng đánh dấu số liệu như trong bảng đã cho VD2: Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng... thao tác theo sự hướng dẫn của giáo viên - Học sinh có thể tổ chức các nhóm, đôi học tập để trao đổi nhận xét, đánh giá kết quả của nhau 2- Đối với giáo viên bộ môn: - Trong các giờ thực hành vẽ biểu đồ phải thường xuyên quan sát, hướng dẫn sửa chữa các lỗi sai của học sinh - Có những phương pháp dạy học phù hợp: hướng dẫn các bước, các thao tác sao cho học sinh dễ hiểu và dễ thực hiện - Ngoài thời ... luyện kỹ vẽ biểu đồ địa lý học sinh lớp trường THCS Lương Nội 1.Những thuận lợi rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh Đa số học tiết học thực hành vẽ biểu đồ, học sinh có hứng thú tham gia học tập... kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh 2- Điều tra, tìm hiểu để nắm thực trạng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ học sinh lớp trường THCS Tân Minh 3- Đề xuất số ý kiến biện pháp nhằm củng cố, nâng cao kỹ vẽ biểu. .. rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh nói riêng III - Khách thể đối tượng nghiên cứu: 1- Đối tượng nghiên cứu: Rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ địa lí 2- Khách thể nghiên cứu: Học sinh lớp - Trường THCS

Ngày đăng: 03/12/2015, 08:31

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan