skkn một số PHƯƠNG PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN trong dạy học địa lí 8

14 4.3K 3
skkn một số PHƯƠNG PHÁP sử DỤNG PHƯƠNG TIỆN trong dạy học địa lí 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MT S PHNG PHP S DNG PHNG TIN DY HC A L LP I.T VN : Lớ chn ti: Trong bi cnh hin ton ngnh giỏo dc ang n lc thc hin i mi phng phỏp dy hc, theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng sỏng to ca hc sinh NQ TW khoỏ tip tc khng nh Phi i mi phng phỏp giỏo dc v o to khc phc li truyn th mt chiu, rốn luyn thnh np t sỏng to ca ngi hc Tng bc ỏp dng cỏc phng phỏp hin i vo quỏ trỡnh dy hc nh hng ú ó c phỏp ch lut giỏo dc Phng phỏp giỏo dc ph thụng phi phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh, phự hp vi c im ca tng lp hc, mụn hc, bi dng phng phỏp dy hc, rốn luyn k nng dng kin thc vo thc tin, tỏc ng n tỡnh cm, em li nim vui hng thỳ hc cho hc sinh Cn chuyn t Dy hc ly giỏo viờn lm trung tõm sang Dy hc ly hc sinh lm trung tõm, phi tớch cc hoỏ cỏc hot ng ca hc sinh, dy cho cỏc em tớnh khao khỏt, tỡm tũi, nghiờn cu, c gng phỏt huy trớ tu v ngh lc cao quỏ trỡnh nm vng kin thc thc hin iu ny ũi hi mi nh trng, mi giỏo viờn phi cú nhng bc chuyn bin rừ nột vic ci tin phng phỏp dy v hc thc hin thng li s nghip Cụng nghip hoỏ, Hin i hoỏ cn giỏo dc th h tr tr thnh nhng ngi Nng ng sỏng to Cú nng lc gii quyt Nhng ngi t tin cú trỏch nhim, cú nhng hnh ng phự hp vi giỏ tr nhõn v cụng bng xó hi Cn thc hin ging dy trờn lp vi nhiu phng phỏp phự hp phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh Nm hc 2011 2012 l nm hc tiếp tuc trin khai thc hin mụ hỡnh xõy dng trng học thõn thin , hc sinh tớch cc.õy l mụ hỡnh ci thin linh hot cỏc hot ng thng ngy ca nh trng nhm lm cho cỏc hot ng giỏo dc tr nờn nh nhng, vui ti, nhm nõng cao hiu qu v cht lng giỏo dc, phự hp vi nhu cu v cuc sng ti a phng, to tõm lý cho ngi hc c thoi mỏi, gn lin vi vic bo v gỡn gi cỏc giỏ tr hoỏ truyn thng, bo m c s vt cht, thit b dy hc, cỏc ngun lc cn thit, phự hp vi hc sinh Thc trng : Trong nm hc, s dng phng tin dy hc, c bit l bn giỏo khoa, tranh nh, cỏc mu vt ca b mụn a lớ c thc hin chng trỡnh a lớ lp õy l mt chng trỡnh giỳp cỏc em hiu sõu v a lớ t nhiờn kinh t xó hi Vit Nam, v liờn h cỏc chõu lc, cỏc quc gia trờn th gii Khi ó hiu rừ, nm chc cỏc kin thc ú cỏc em s cú c s ỏp dng cỏc bin phỏp khai thỏc kin thc t bn giỏo khoa, giỳp cỏc em hiu rừ hn v t nhiờn ngi cỏc quc gia trờn th gii, cng cú ý ngha hn cỏc em c hc v t nhiờn kinh t xó hi ca Vit Nam, to iu kin cho hot ng hc v lao ng cú hiu qu v cht lng, ỏp ng yờu cu t nc m ca hi nhp Trc õy cha thc hin ng b kt hp nhiu phng phỏp dy trờn lp Kt qu hc cha t hiu qu ti u Phn ln giỏo viờn cha chỳ trng khõu chun b : Son bi, bn , tranh nh, cỏc mu vt, mụ hỡnh, s nht l cỏc hỡnh ng trờn mỏy tớnh nờn kt qu ca mt gi lờn lp cha cao Qua nhng nm thỏng ging dy tụi thy : Nu ch s dng cỏc phng phỏp ging dy n thun giỏo viờn hng dn cỏc em quan sỏt m khụng i sõu vo phng phỏp hng dn cỏc em cỏch quan sỏt s dng bn , mu vt tht, mụ hỡnh, thỡ cỏc em ch nh cỏi mỏy nh ri li quờn khụng khc sõu c kin thc cho cỏc em Gii phỏp ó s dng : Trong mt gi hc ỏp dng nhiu phng phỏp t hiu qu cao nht, cn phi hp ng b gia cỏc phng phỏp vi hc sinh nm chc kin thc ti lp, bng cỏc kin thc mỡnh t tỡm tũi v cựng nhúm xõy dng lờn, ch khụng phi l kin thc m thy cụ truyn th cho mỡnh Trong ti ny phng phỏp ch yu tụi mun cựng ng nghip chỳng ta quan tõm n ú l : Phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng tỡm tũi kin thc ca hc sinh, qua cỏc dng bn , hỡnh nh, mụ hỡnh, tranh nh, mu vt c th cỏc em t xỏc nh c Lm th no cỏc em tip thu bi trờn lp, hiu sõu v kin thc ũi hi ngi GV phi cú nhiu phng phỏp ging dy giỳp cỏc em hc nng ng thoi mỏi sỏng to, phỏt huy trớ thụng minh ca cỏc em ú l lý tụi mun trao i vi cỏc bn ng nghip kinh nghim: Phng phỏp dy tt mụn a lớ lp i tng nghiờn cu: Hc sinh lp 8A trng THCS c Long Mc ớch nghiờn cu: Giỳp hc sinh hc tt mụn a lớ II.GII QUYT VN : C s lý lun : gúp phn thc hin mc tiờu giỏo dc, o to hc sinh thnh nhng ngi nng ng, c lp v sỏng to, tip thu c nhng tri thc khoa hc, k thut hin i, bit dng tỡm cỏc gii phỏp hp lớ cho nhng cuc sng ca bn thõn v xó hi Thỡ vic ging dy hc sinh dng nhng kin thc ó hc vo thc t l iu thy cụ mong mun Vi ni dung hc ca mụn a lớ cha ng c mt kho tng kin thc sinh ng v phong phỳ, hp dn, d kớch thớch tớnh tũ mũ ham hiu bit ca hc sinh, to iu kin cho vic hỡnh thnh ng c, nhu cu nhn thc cng nh hng thỳ hc ca hc sinh a lớ l mụn khoa hc ca cỏc mụn khoa hc, tri thc a lớ ch yu c hỡnh thnh bng cỏc phng phỏp quan sỏt, mụ t thc nghim, thc hnh, tng tng, liờn h a phng Mun thc hin cỏc bi hc trờn lp Giỏo viờn phi l ngi hng dn cỏc em ch ng gi hc Qua thc t hin t mt gi dy tt l c mt m mi thy cụ chỳng ta cn quan tõm : Cú nhng gi dy rt thnh cụng, nhng cng cú nhng gi dy cha t c mc ớch ca bn thõn mi giỏo viờn ng lp Vỡ nhng c s trờn õy tụi mun trao i vi cỏc bn tỡm nhng phng phỏp ti u nht cỏc gi dy a lớ t kt qu cao nht C s thc tin : Trong chng trỡnh SGK lp cú ni dung chớnh ú l phn t nhiờn kinh t Chõu v T nhiờn Vit Nam Dự l dy a lớ cỏc chõu hay a lớ Vit Nam chỳng ta cng cn hỡnh thnh cho cỏc em hc sinh nhng ni dung c bn sau : -V kin thc : Cn nm nhng kin thc c bn no? -V k nng : Cn rốn luyn k nng gỡ? -V thỏi : GD hc sinh v thỏi -> tỡm bin phỏp thc hin Trong cỏc gi lờn lp nhng bi dy no cú bn , tranh nh, mu vt tht l tt nht vỡ hc sinh khụng th i n tn ni, thy tn mt tt c nhng ni trờn b mt ca trỏi t, hay Vit Nam quan sỏt thc t a phng Vớ d : Dy bi c im ti nguyờn khoỏng sn Vit Nam Giỏo viờn s dng bn t nhiờn Vit Nam bn khoỏng sn Vit Nam, mu vt khoỏng sn Vit Nam, bn trng Vit Nam Hc sinh quan sỏt Ti nguyờn khoỏng sn : - Vit Nam cú khong 5000 im t v qung khoỏng sn vi 60 loi khỏc - Cỏc khoỏng sn cú tr lng ln nh: + Than, du m, apatớt, ỏ vụi, st, crụm, ng thic, bụ xớt Vi nhng bi dy khụng cú bn , mu vt quan sỏt Giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt tranh nh, bng s liu cú thi gian quan sỏt Cú th a yờu cu trc hoc cho hc sinh quan sỏt xong mi a yờu cu Vớ d : Dy bi c im ti nguyờn khoỏng sn Vit Nam Yờu cu cho hc sinh quan sỏt lc khoỏng sn Vit Nam treo tng v sỏch giỏo khoa, nhn xột ngun ti nguyờn khoỏng sn, s phõn b, tr lng cỏc loi khoỏng sn ca nc ta Cỏc bin phỏp tin hnh: Sau ó xỏc nh c mc tiờu ca bi ta thy cn ỏp dng nhng phng phỏp no cho phự hp Tu theo mi bi dy cú nhng phng phỏp khỏc ỏp dng mi lp khỏc Tuy vy nhng chng trỡnh lp nhng phng phỏp tụi cho l phự hp cú th ỏp dng c ging dy t hiu qa, ú l : + Quan sỏt lc , mu vt, mụ hỡnh, bng hỡnh, tranh nh + Phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to ca hc sinh + Phng phỏp hot ng nhúm : Phỏt huy tớnh ch ng tỡm tũi, tỡm nhng kin thc mi ca hc sinh + Phng phỏp kim tra ỏnh giỏ a.Hng dn hc sinh quan sỏt : Bn , s , biu ,mu vt, hỡnh nh ng trờn mn hỡnh, tranh nh, thớ nghim - Bn vựa l phng tin trc quan, va l ngun tri thc quan trng l cun sỏch giỏo khoa th hai ca b mụn a lớ - T bn , tranh nh, mu vt cú th bi dng cho hc sinh th gii vt bin chng, bi dng nng lc t duy, t hc, t nghiờn cu Do c im ca cỏc i tng s vt a lớ c trói rng khụng gian, giỏo viờn khụng th dn hc sinh n tn ni c Vỡ vy dy hc khụng th thiu bn , tranh nh, mu vt Trong ging dy a lớ m u bng bn kt thỳc bng bn õy l c trng ca b mụn khoa hc a lớ m khụng mt mụn khoa hc no cú th so sỏnh c Cho nờn lờn lp giỏo viờn phi cn c vo ni dung yờu cu ca bi hc a mt h thng cõu hi, bi hng dn hc sinh khai thỏc kin thc trờn bn mt cỏch cú hiu qu Vớ d : Quan sỏt lc khoỏng sn Vit Nam cho bit nc ta cú nhng loi khoỏng sn no ? + Hc sinh quan sỏt v tr li: Than, du m, apatớt, ỏ vụi, st, crụm, ng thic, bụ xớt da vo cỏc kớ hiu ca bn m khụng cn s dng sỏch giỏo khoa Cỏc em ó thy cỏc loi khoỏng sn ny cha ? Sau hc sinh tr li giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt cỏc mu vt khoỏng sn Vit Nam, cỏc em nhn bit cỏc loi khoỏng sn mt cỏch hiu qu nht b.Phng phỏp phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to, tỡm tũi kin thc ca hc sinh Sau hc sinh ó quan sỏt c th mt mu vt, s , bng s liu thng kờ, hỡnh nh no ú hoc cỏc kin thc ó qua thc t - Giỏo viờn cn phỏt huy ti a hot ng t tớch cc ca hc sinh bng cỏc tỡnh cỏc em d oỏn nờn gi thuyt tranh lun gia nhng ý kin trỏi ngc Vớ d : Quan sỏt tranh khai thỏc than, du khớ em cú nhn xột gỡ?: + Em d oỏn xem, hu qu ca vic khai thỏc quỏ mc ngun ti nguyờn, ti ngi li khai thỏc quỏ mc ngun ti nguyờn, cú nh hng gỡ ti tng lai? + Em th oỏn xem khai thỏc hp lớ ngun ti nguyờn l bin phỏp tớch cc hay tiờu cc? + bo v ngun ti nguyờn chỳng ta cn phi lm gỡ ? c.Phng phỏp hot ng nhúm : Vi nhng cõu hi khú, nhng tỡnh cha gii quyt, cỏ nhõn cỏc em cú th a ý kin tho lun nhúm thng nht ý kin Tho lun nhúm l phng phỏp th hin rừ nht s i mi phng phỏp dy hc, ly hc sinh lm trung tõm Hot ng nhúm l hot ng ũi hi tớnh t giỏc ca hc sinh rt cao, em no cng c a ý kin ca mỡnh Nhng hot ng ny ụi khụng hiu qu vỡ giỏo viờn cha i sõu i sỏt n tng nhúm v hng dn cỏc nhúm hot ng cha c th õy l mt hot ng m ngi giỏo viờn thc hin cha tt Cú giỏo viờn cỏc nhúm hot ng, ớt ý n cỏc em, cú nhúm cỏc em gõy n o mt trt t, cú nhúm ch cú mt vi em lm vic cũn li mt s cỏc em khỏc khụng chỳ ý Tho lun l trao i ý kin v mt cú phõn tớch lý l, gia giỏo viờn v hc sinh, gia hc sinh vi hc sinh Giỳp cho hc sinh m rng kin thc, phỏt trin c t khoa hc Giỳp hc sinh phỏt trin k nng núi, giao tip tranh lun Tho lun cú nhiu hỡnh thc : Tho lun cỏ nhõn(hay c lp ), tho lun theo cp, nhúm, theo t hot ng nhúm t hiu qu trc ht giỏo viờn phi a nhng yờu cu rừ rng cn tho lun nhng cõu hi no ? (Chỳ ý nhng cõu hi khú mi cn a tho lun) Thi gian qui nh l bao lõu? Mi nhúm bỏo cỏo xong cn cú nhn xột ỏnh giỏ (khen, nhc nh) Mt iu giỏo viờn cn chỳ ý ú l theo dừi s hot ng ca cỏc nhúm - Mi nhúm s c mt nhúm trng ch o cỏc bn nhúm hot ng v mt th ký ghi ý kin ca cỏc bn nhúm d.Phng phỏp kim tra ỏnh giỏ : õy l mt hot ng nhm ỏnh giỏ kt qu hot ng ca nhúm, ca cỏ nhõn thụng qua h thng cõu hi trc nghim (ỳng, sai la chn cõu ỳng) Bi in t phự hp vo ch trng bng cỏc phiu hc tp, trũ chi, nhn bit mụ hỡnh, t kin thc t bn 4/ Quỏ trỡnh thc nghim : thc hin tt mt gi dy t kt qu thỡ vic u tiờn l khõu thit k mt bi dy (Cỏc bc lờn lp) Tụi ó ỏp dng kt hp nhiu phng phỏp ging dy bi c im ti nguyờn khoỏng sn Vit Nam Vi bi dy ny : V mc tiờu cn xỏc nh : 1.Kin thc : - Hiu v trỡnh by c + Vit Nam l mt nc giu ti nguyờn khoỏng sn ú l mt ngun lc quan trng cụng nghip húa t nc + Mi quan h gia khoỏng sn vi lch s phỏt trin Gii thớch c vỡ nc ta giu ti nguyờn khoỏng sn + Cỏc giai on to m v s phõn b cỏc m, cỏc loi khoỏng sn ch yu ca nc ta + Bo v v khai thỏc cú hiu qu v tit kim ngun khoỏng sn quý giỏ ca nc ta 2.K nng : - Bit xỏc nh cỏc i tng bn , kớ hiu ca cỏc loi khoỏng sn, tờn cỏc loi khoỏng sn chớnh - Ch c cỏc vựng m khoỏng sn chớnh ca nc ta - Xỏc nh c cỏc loi khoỏng sn v vựng phõn b trờn bn trng Vit Nam - Cỏc vựng khai thỏc khoỏng sn, cỏc c s luyn kim v sut khu - Vn dng kin thc vo thc t, liờn h a phng 3.Thỏi : - Tham gia v cú ý thc bo v ngun ti nguyờn thiờn nhiờn ca nc ta c bit l ngun ti nguyờn khoỏng sn, cú ý thc bo v ngun ti nguyờn v mụi trng - Sau xỏc nh rừ mc tiờu ca bi thỡ khõu chun b dựng dy hc v phng phỏp dy cho phự hp vi tng phn ca bi hc Vớ d : Phn :Vit Nam l mt nc giu ti nguyờn khoỏng sn : + Cho hc sinh quan sỏt bn khoỏng sn Vit Nam ? Cho bit Vit Nam cú nhng loi khoỏng sn no cú tr lng ln ? - Cỏc khoỏng sn cú tr lng ln nh : Than, du m, apatớt, ỏ vụi, st, crụm, ng, thic ? Em hóy xỏc nh cỏc m khoỏng sn trờn bn - Sau hc sinh tr li Giỏo viờn : Cho hc sinh quan sỏt mu khoỏng sn ? Ni phõn b ? Giỏo viờn cho hc sinh t dỏn kớ hiu ct ri lờn bn trng Vit Nam Vớ d : Phn 2/ S hỡnh thnh cỏc vựng m chớnh nc ta Hot ng nhúm : Nhúm : Giai on tin Cambri Nhúm : Giai on c kin to Nhúm : Giai on tõn kin to * i din nhúm trỡnh by, ch trờn bn khoỏng sn Vit Nam + Quan sỏt tho lun nhúm Rỳt kt lun Bng s kt hp ng b gia phng phỏp quan sỏt Tho lun Kim tra ỏnh giỏ gi hc ó tht s thu hỳt hc sinh Hiu qu : Cỏc tit dy cú s chun b y cỏc phng tin, dựng dy hc nh : Tranh nh, bng s liu, mu vt, bn , thao tỏc chớnh xỏc, kt hp ng b nhun nhuyn cỏc phng phỏp dy hc Giỏo viờn ó giỳp cỏc em nm cỏc kin thc c bn mt cỏch chớnh xỏc, chớnh cỏc em tỡm t cỏc phng tin trc quan v bit tỏi hin kin thc cn thit, bit suy lun, din t mt s vt hin tng a lớ, dng chỳng vo thc tin, i sng hng ngy, c bit l quỏ trỡnh kim tra Kt qu ỏp dng i vi lp 8A nh sau: Trc ỏp dng Sau ỏp dng Gii Khỏ TB Yu Kộm Gii Khỏ TB Yu Kộm 2% 20% 60% 15% 3% 6% 35% 50% 9% 0% III KT LUN: Qua nhng gi dy c chun b y , thao tỏc chớnh xỏc, giỳp cỏc em nm cỏc bi lý thuyt sõu hn ỏp dng i sng hng ngy, nhng kin thc a lớ chng trỡnh lp gii thớch mi quan h nhõn qu ca t nhiờn v kinh t xó hi Vit Nam thi k m ca, c bit giai on hin nay, t nc ta ang trờn ng cụng nghip húa hin i húa t nc, ỏp dng nhng hiu bit ca mỡnh vo thc t hin l iu ht sc cn thit, sau hc song chng trỡnh THCS cỏc em cú th bc vo cuc sng vi s t tin v lũng dng cm, i mt vi cuc sng xó hi y khú khn v gian kh, to iu kin cho hot ng hc v lao ng cú hiu qu v cht lng Trong ti ny tụi mun trao i vi cỏc bn ng nghip nhng suy ngh ca tụi v mt s phng phỏp s dng phng tin dy hc, dy tt chng trỡnh a lớ lp t hiu qu cao Tụi rt mong c s gúp ý ca cỏc bn ng nghip chỳng ta cựng xõy dng nờn mt hỡnh thc dy mụn a lớ th no cho hay nht, t kt qu cao nht ca b mụn a lớ Tôi xin chân thành cảm ơn! Xỏc nhn ca BGH: c Long, Ngy 15 thỏng 04 nm 2012 Ngi vit: Nguyn Th Hoa TI LIU THAM KHO 1, Cỏc phng phỏp dy hc mụn a lớ (Nguyn Chõu Giang) 10 2, Thit k bi ging a lớ THCS (Nguyn Chõu Giang) 3, Sỏch giỏo khoa a lớ (H Vn Mnh) 4, Atlat a lớ Vit Nam (Nguyn Khc Oỏnh) MC LC Phn I: t Trang 1,2 11 Phn II Phn III Phn IV Phn V Gii quyt Kt lun Ti liu tham kho Mc lc Trang 3,4,5,6,7,8,9 Trang 9,10 Trang 11 Trang 12 12 PHềNG GIO DC & O TO NHO QUAN TRƯờNG THcs đức long ********** Một số phơng pháp sử dụng phơng tiện dạy học địa lí lớp Ngời thực : Nguyễn Thị Hoa Đơn vị: Trờng THCS Đức Long Đức Long, tháng năm 2012 13 Phòng gd & đt huyện nho quan TRƯờNG THCS đức LONG ********** Kế hoạch công đoàn Năm học 2011- 2012 Đức Long, tháng năm 2012 14 [...]... k bi ging a lớ 8 THCS (Nguyn Chõu Giang) 3, Sỏch giỏo khoa a lớ 8 (H Vn Mnh) 4, Atlat a lớ Vit Nam (Nguyn Khc Oỏnh) MC LC Phn I: t vn Trang 1,2 11 Phn II Phn III Phn IV Phn V Gii quyt vn Kt lun Ti liu tham kho Mc lc Trang 3,4,5,6,7 ,8, 9 Trang 9,10 Trang 11 Trang 12 12 PHềNG GIO DC & O TO NHO QUAN TRƯờNG THcs đức long ********** Một số phơng pháp sử dụng phơng tiện dạy học địa lí lớp 8 Ngời thực hiện... tiện dạy học địa lí lớp 8 Ngời thực hiện : Nguyễn Thị Hoa Đơn vị: Trờng THCS Đức Long Đức Long, tháng 4 năm 2012 13 Phòng gd & đt huyện nho quan TRƯờNG THCS đức LONG ********** Kế hoạch công đoàn Năm học 2011- 2012 Đức Long, tháng 4 năm 2012 14 ... Mc lc Trang 3,4,5,6,7 ,8, 9 Trang 9,10 Trang 11 Trang 12 12 PHềNG GIO DC & O TO NHO QUAN TRƯờNG THcs đức long ********** Một số phơng pháp sử dụng phơng tiện dạy học địa lí lớp Ngời thực : Nguyễn... hỡnh, thỡ cỏc em ch nh cỏi mỏy nh ri li quờn khụng khc sõu c kin thc cho cỏc em Gii phỏp ó s dng : Trong mt gi hc ỏp dng nhiu phng phỏp t hiu qu cao nht, cn phi hp ng b gia cỏc phng phỏp vi hc... kin thc mỡnh t tỡm tũi v cựng nhúm xõy dng lờn, ch khụng phi l kin thc m thy cụ truyn th cho mỡnh Trong ti ny phng phỏp ch yu tụi mun cựng ng nghip chỳng ta quan tõm n ú l : Phng phỏp phỏt huy

Ngày đăng: 03/12/2015, 08:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan