0

cấu trúc đề thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại

117 394 0
  • cấu trúc đề   thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2015, 07:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM muc ĐOÀN THỊ PHI YẾN CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT CỔ ĐIỂN VÀ THƠ LỤC BÁT HIỆN ĐẠI Luận án Thạc sĩ Khoa học Chuyên ngành Ngôn Ngữ: Mã số: 504 - 08 Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: PGS CAO XUÂN HẠO -Thành phố Hồ Chí Minh 1997 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ PHI YẾN CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT CỔ ĐIỂN VÀ THƠ LỤC BÁT HIỆN ĐẠI Luận án Thạc sĩ Khoa học Chuyên ngành Ngôn Ngữ: Mã số: 504 - 08 Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: PGS CAO XUÂN HẠO -Thành phố Hồ Chí Minh 1997 - LỜI NÓI ĐẦU Ngữ pháp chức với hệ thống phƣơng pháp tiếp cận tƣợng ngôn ngữ phù hợp đƣợc nhà ngôn ngữ Việt Nam quan tâm Hệ phƣơng pháp tạo cách nhìn nhận việc nghiên cứu, mô tả xác chất tiếng Việt Đặc biệt với hệ thống lý thuyết khoa học, chặt chẽ, ngữ pháp chức giúp nhà Việt ngữ học miêu tả phân tích câu thành cấu trúc đề thuyết Đề tài luận văn trình bày kết kháo sát, miêu tả cấu trúc đề thuyết thơ lục bát cổ điển thơ lục bát đại theo quan điểm ngữ pháp chức Do vấn đề mẻ tài liệu nghiên cứu ỏi nên luận văn thực mức độ định Chúng xin đƣợc bày tỏ nơi lòng biết ơn sâu sắc Giáo sƣ Cao Xuân Hạo - ngƣời thầy đành nhiều thời gian công sức để hƣớng dẫn hoàn thành luận văn Chúng xin cám ơn động viên giúp đỡ Quí Thầy Cô Khoa Ngữ văn Trƣờng Đại học sƣ phạm, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh bạn đồng nghiệp giúp đỡ hoàn thành đề tài TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 1997 NHỮNG KÝ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VẪN Đ CĐ KĐ T C  Tr : : : : : : : Đề Chủ đề Khung đề Thuyết Câu Yếu tố tĩnh lƣợc Trạng ngữ DẪN NHẬP I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Ngữ pháp chức với phát triển đầy hứa hẹn giới ngày đem lại cho ngữ pháp tiếng Việt nhiều phát lý thú bổ ích, góp phần giúp cho việc nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt khắc phục tình trạng khó khăn việc cố gò theo khuôn mẫu ngữ pháp ngôn ngữ khác "Trong nhiều kỷ, sách ngôn ngữ đại cƣơng khái quát hóa đặc trƣng hình thức ngữ pháp ngôn ngữ Châu Âu, coi thuộc tính chung ngôn ngữ trình miêu tả ngôn ngữ thuộc loại hình ngôn ngữ khác nhau, ngƣời ta cố gò cấu trúc ngôn ngữ vào khuôn mẫu câu trúc ngôn ngữ Châu Âu Đặc biệt kết cấu chủ ngữ, vị ngữ mà nội dung thực chất mối quan hệ hình thái học không biểu quan hệ định nghĩa logic, danh từ mang danh cách động từ "đã chia" phù ứng với danh từ số, đƣợc xem tiêu chí để phân loại câu ngôn ngữ"1 Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập, không cho thấy gọi chủ ngữ cả, tiếng Việt cách phù ứng hình thái học Trong tiếng Việt câu chia làm hai phần Đề Thuyết tƣơng ứng với hai phần mệnh đề logic học Hơn nữa, phân tích câu tiếng Việt theo kết cấu chủ - vị phân tích đƣợc kiểu câu giống nhƣ câu ngôn ngữ Châu Âu kiểu câu không giống phải đảo lại cho giống xem câu đặc biệt, lại khoảng 80% câu thƣờng dùng tiếng Việt hội thoại nhƣ văn học cổ điển dân gian hầu nhƣ không đƣợc đề cập đến Ngay sách giáo khoa dạy cho học sinh phổ thông, tình hình không khác Kết tình hình học sinh tốt nghiệp phổ thông không viết đƣợc tiếng Việt cách chững chạc tri thức đƣợc trình bày sách giáo khoa xa với thực tế tiếng Việt không hoàn toàn phù hợp với cảm thức ngƣời Việt Trong đó, mô hình phân tích câu thành hai phần đề - thuyết cho phép phân tích cách thỏa đáng đơn giản hầu hết kiểu câu bậc hay nhiều bậc, có câu có đến bốn năm bậc đề - thuyết mà phân tích theo chủ ngữ, vị ngữ không phân tích cách ổn thỏa đƣợc Hoàng Xuân Tâm - Bùi Tất Tƣơm - Nguyễn Văn Bằng - Câu tiếng Việt - 1992 - Trang Việc phân tích câu thành cấu trúc đề - thuyết việc làm cần thiết nhà trƣờng Vì ngữ pháp truyền thống không phù hợp với yêu cầu dạy tiếng Việt thực hành nhà trƣờng Việc phân tích câu thành câu trúc để thuyết không giúp học sinh nắm kiến thức khoa học dễ tiếp thu ứng dụng cho tiếng Việt mà giúp em sử dụng tiếng Việt giao tiếp cách chủ động thích đáng Chúng vận dụng quan điểm phƣơng pháp ngữ pháp chức để miêu tả, khảo sát kiểu câu theo mô hình Đ - T, chủ yếu thơ lục bát cổ điển, đại dân gian Chúng quan niệm dịp thử nghiệm nhằm thử thách thêm hiệu lực thủ pháp phân tích câu theo mô hình Đề - Thuyết tiếng Việt nói chung thơ lục bát nói riêng, thể thơ coi phổ thông văn học Việt Nam Trên sở muôn đƣa vài nhận xét đồng khác biệt thơ lục bát cổ điển, dân gian đại II LỊCH SỬ VẤN ĐỀ: Ngữ pháp chức với tên tuổi nhà chức luận nhƣ L.Tesnier, C.Fillmore, M.Halliday, M.Clark, S.Dik tạo hƣớng đầy lạc quan cho nghiệp nghiên cứu tiếng Việt Quan điểm ngữ pháp chức có đủ sở để nhà Việt ngữ học sâu vào việc nghiên cứu tìm hiểu vấn đề chƣa dƣợc quan tâm thỏa đáng Đó vấn đề cấu trúc Đề - Thuyết câu tiếng Việt Cấu trúc thông báo hai thành phần Đề - Thuyết câu: Kể từ Aristote trở (thế kỷ thứ V trƣớc Công nguyên) ngôn ngữ học phƣơng Tây thƣờng phân tích câu nhƣ gồm có hai thành phần "logic": Chủ ngữ Vị ngữ Trong thời gian kéo dài hai mƣơi kỷ, nhà ngôn ngữ học nhà lôgic học yên trí phân chia có hiệu lực hai bình diện tƣ ngôn ngữ - cách suy nghĩ hợp lý tự nhiên, việc ngôn ngữ sinh để diễn đạt tƣ chân lý mà xƣa chƣa có hồ nghi Nhƣng đến lúc (cụ thể vào cuối kỷ XIX), nhà ngôn ngữ học bắt đầu nhận thấy Chủ ngữ câu trùng với Chủ ngữ mệnh đề từ họ thấy cần phân biệt Chủ ngữ ngữ pháp với Chủ ngữ lôgic Năm 1939, nhà ngôn ngữ học Trƣờng Prague V.Mathcsius nhận thấy bên cạnh cách phân đoạn câu thành Chủ ngữ (ngữ pháp) Vị ngữ, cách phân đoạn túy hình thức có cách phân đoạn thực nhiều: cách phân đoạn thành Đề Thuyết (Thema Rhema) mà nội dung "cấu trúc thông báo" câu, phân biệt Cái cho sẵn với Cái Năm 1958, nhà Hán học Mỹ C.RHockett, không dẫn Mathesius, gần nhƣ lặp lại lý thuyết Phân đoạn thực ông phân chia câu thành hai phẫn Topic Comment Từ trở đi, hai khái niệm Đề thuyết ngày trở thành quan thuộc giới ngôn ngữ học, đến năm 1970, sau Subject and Topic C.Li chủ biên đời, ngƣời ta nhận có ngôn ngữ khó lòng phân tích theo mô hình Chủ - Vị: câu ngôn ngữ cần đƣợc phân tích theo mô hình khác: mô hình Đề - Thuyết, mà đa số tác giả đồng với cấu trúc thông báo Cấu trúc đề - thuyết Việt ngữ học: 2.1 Trƣớc chƣa có công trình tập trung nghiên cứu cấu trúc đề -thuyết câu cách có hệ thống, cấu trúc cú pháp câu tiếng Việt đƣợc nhà Việt ngữ học mô tả theo mô hình "chủ vị" họ làm đƣợc nhƣ nhờ chỗ khái niệm chủ ngữ không đƣợc tác giả Việt ngữ học định nghĩa cách hiển ngôn Và đủ xác Chủ ngữ đƣợc họ đồng với tham tố thứ lõi vị ngữ với số vai nghĩa đƣợc chọn cách tiên nghiệm Tuy từ lâu có tác giả cảm thấy có không thật ổn cách phân tích câu tiếng Việt theo mô hình Chủ - Vị Theo Giáo sƣ Cao Xuân Hạo Nguyễn Kim Thản ngƣời thấy đƣợc danh ngữ đầu câu nhƣ: (1) Sách để bàn (2) Ghế ngồi đƣợc ba ngƣời1 cần đƣợc xử lý ngữ pháp nhƣ danh ngữ vật trải qua trình (sách roi) hay mang tính chất (sách hay lắm) Các danh ngữ (1) (2) đƣợc coi chủ ngữ2 Hơn nữa, "cơ sở ngữ pháp tiếng Việt" xuất năm 1981 Nguyễn Kim Thản lại viết: "Chủ ngữ phần nêu lên đó, vị ngữ phần nói chủ ngữ", "đúng nên gọi chủ ngữ phần nêu, vị ngữ phần báo"3 Ông đồng phân biệt hai phần với phân biệt topic (phần nêu) comment (phần báo) Nhƣng ông không định nghĩa hai khái niệm cách hiểu ngôn nên ông tỏ thiếu quán phân tích danh ngữ (giới ngữ) đầu câu nhƣ: Nguyễn Kim Thản - Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt - 1983 - Trang 30, 31 Cao Xuân Hạo - Sơ thảo ngữ pháp chức - Quyển - Viện KHXH - 1991 - Trang 145 Nguyễn Kim Thản - Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt - 1983 - Trang 30, 31 (3) Trong nhà nóng (4) Ở nhà có gửi thƣ (5) Ở nhà có chó Nguyễn Kim Thản cho danh ngữ (3) (4) chủ ngữ danh ngữ (5) lại trạng ngữ 2.1.2 Ngoài Nguyễn Kim Thản có Trƣơng Văn Chình Nguyễn Hiến Lê "Khảo luận ngữ pháp Việt nam" Xuất 1963 viết danh ngữ đầu câu (6) Thƣ gửi cho Ất (7) Quyển sách mua hiệu mỗ Vì muốn giản dị mà coi "quyển sách này, thƣ" chủ từ bị động tiếng chủ đề"1 , "Chủ từ bị động chủ đề" chủ đề chủ từ đƣợc hai ông phân biệt cách dứt khoát (8) Thƣ gửi cho Giáp rồi2 Hai ông cho "Thƣ" chu đề, "Giáp" chủ từ Mặc dầu, hai ông có thuật ngữ cho hai khái niệm "thoại đề", "mỗi câu có đề" ("thoại đề") Hai ông lại cho rằng: cần phân biệt chủ từ bổ từ câu Hai ông thấy danh ngữ giới ngữ đầu câu nhƣ: (9) Nhà có khách (9') Trong nhà (ở nhà) có khách (10) Một năm có bốn mùa (10') Trong năm có bốn mùa3 Thì "trong nhà", "ở nhà", "trong năm" chủ từ hoặc: (11) Sân quét dọn (11') Ở sân (ngoài sân) quét dọn Nhà trang hoàng đẹp (12') Trong nhà (ở nhà) trang hoàng đẹp lắm4 "trong nhà" "ở nhà" "ngoài sân" "ở sân" chủ từ Nhƣng hai ông lại cho danh từ giới ngữ câu nhƣ: (13) Tƣờng (trên tƣờng) treo ảnh (14) Tháng trƣớc (trong tháng trƣớc) chết mƣời ngƣời Trƣơng Văn Chính - Nguyễn Hiến Lê - Khảo luận ngữ pháp Việt nam - 1963 - Trang 497, 559, 561, 562 Trƣơng Văn Chính - Nguyễn Hiến Lê - Khảo luận ngữ pháp Việt nam - 1963 - Trang 497, 559, 561, 562 Trƣơng Văn Chính - Nguyễn Hiến Lê - Khảo luận ngữ pháp Việt nam - 1963 - Trang 497, 559, 561, 562 Trƣơng Văn Chính - Nguyễn Hiến Lê - Khảo luận ngữ pháp Việt nam - 1963 - Trang 497, 559, 561, 562 Thì "tƣờng" hay "trên tƣờng", "tháng trƣớc" hay "trong tháng trƣớc" lại bổ từ câu Theo hai ông "treo" "chết" coi diễn tả trạng thái "tƣờng" hay "tháng trƣớc" đƣợc Ở đây, ta thấy bộc lộ rõ ảnh hƣởng hẹp quan niệm thoại đề "do thiếu định nghĩa minh xác khái niệm này"1 Cho nên hai ông tỏ thiếu quán phân tích danh ngữ đầu câu sau: (15) Năm nay, nóng năm ngoái (16) Hôm qua mƣa suốt ngày (17) Năm trời nóng năm ngoái (18) Hôm qua trời mƣa suốt ngày "Năm nay" (15) "Hôm qua" (16) hai ông cho "chủ từ" "năm nay" (17) "hôm qua" (18) lại cho "bổ từ thời gian" Nhìn chung tác giả công trình phân tích cấu trúc câu tiếng Việt không thoát khỏi ảnh hƣởng cấu trúc cú pháp chủ vị 2.1.3 Bên cạnh công trình Nguyễn Kim Thản, Trƣơng Văn Chình Nguyễn Hiến Lê, sau có tác giả sâu vào nghiên cứu vấn đề "phân đoạn thực tại" câu tiếng Việt kể đến tác giả sau: Lƣu Vân Lăng "nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt quan điểm ngữ đoạn tầng bậc có hạt nhân" (tạp chí ngôn ngữ năm 1970) Lý Toàn Thắng "Giới thiệu lý thuyết phân đoạn thực câu" (tạp chí ngôn ngữ 1.1981) Diệp Quang Ban "Khả xác lập mối liên hệ phân đoạn thực phân đoạn ngữ pháp câu tiếng Việt" (4.1989) Các viết tác giả nói đƣa nhận xét lập luận bổ ích: "Sự phân đoạn thực chia câu thành hai phần chủ đề (Thema, topic) thuật đề (Rheme, comment) thuật đề thành phần luôn phải có mặt, chủ đề có không"2 "Khi hai ngữ kết hợp thành thông báo, có phận đƣợc đề phận thuyết minh rõ kết hợp gọi cú", "ngữ đƣợc đề đề ngữ, ngữ thuyết minh rõ thuyết ngữ Đây hai phận quan trọng nhất"3 Cao Xuân Hạo - Sơ thảo Ngữ pháp Chức Quận - 1991, tr 141 Lý Toàn Thắng - Giới thiệu lý thuyết phân đoạn thực câu - Tạp chí ngôn ngữ - 1.1981 - Trang 47 Lƣu Văn Lăng - Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt quan điểm ngữ đoạn có tầng bậc - Tạp chí ngôn ngữ năm 1970 - Trang 53, 54 Nhìn chung, tác giả phát hai thành phần câu tiếng Việt phân đoạn câu xuất phát từ ý nghĩa cụ thể đƣợc câu biểu thị từ phân tích nội dung thông báo đƣợc chứa đựng câu ngữ cảnh cụ thể Các tác giả viết: "Ngữ pháp học truyền thống nghiên cứu câu cách cô lập không đặt vào hành động giao tiếp cụ thể, vào tình (ngữ cảnh) cụ thể Do bỏ qua kiện ngôn ngữ cần đƣợc quan tâm là: câu nói (với cấu trúc cú pháp từ vựng ngữ nghĩa nhƣ nhau) nhƣng tùy ý định ngƣời nói (ngƣời viết) tình giao tiếp cụ thể mà câu nói thực nhiệm vụ thông báo khác "1 Tuy nhiên tác giả bị khống chế định kiến cũ kiểu câu chủ vị Việc phân tích cấu trúc đề - thuyết dƣờng nhƣ đƣợc thực sau câu đƣợc phân tích thành chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ, bổ ngữ - Các tác giả cho thuật đề bổ ngữ đƣợc đƣa lên phía trƣớc "Bổ ngữ đƣợc đảo lên trƣớc vị ngữ để nhấn mạnh với tƣ cách thuật đề câu: (19) Cỏ chúng cƣớp (20) Chuyện biết2 - Có tác giả đồng chủ ngữ đề, vị ngữ thuyết "trong câu đơn hai thành phần với trật tự chủ ngữ, vị ngữ, chủ ngữ phần đề vị ngữ phần thuyết"3 - Các tác giả chƣa quán chƣa giải thích thỏa đáng quan điểm câu tĩnh lƣợc Họ thừa nhận câu có đầy đủ hai phần đề ngữ thuyết ngữ câu bình thƣờng, câu tĩnh lƣợc câu có hai phận đƣợc tĩnh lƣợc" Nhƣng lại cho "câu có thuyết ngữ đề ngữ ẩn ngữ cảnh Đây loại câu đặc biệt4 Ngoài ra, tác giả thƣờng đồng phần chia đề - thuyết với phân chia cũ - mới, chủ trƣơng không tích hợp với cấu trúc câu tiếng Việt: - Chủ đề ngƣời nghe biết - Thuật đề mới, chƣa biết Lý Toàn Thắng - Giới thiệu lý thuyết phân đoạn thực câu - Tạp chí ngôn ngữ 1.1981 - Trang 46, 51 Lý Toàn Thắng - Giới thiệu lý thuyết phân đoạn thực câu - Tạp chí ngôn ngứ - 1981 - Trang 46, 51 Diệp Quang Ban - Khả xác lập mối liên hệ phân đoạn thực câu tiếng Việt - Tạp chí ngôn ngữ 4.1989 - Trang 31 Lƣu Văn Lăng - Trang 60 I Câu khuyết đề: Câu đơn khuyết đề bậc Đ-T:                     639 2287 53 815 1134 1750 1561 1864 2039 354 95 96 2077 2078 1253 432 391 392 321 2365 Đắn đo cân sắc cân tài Cùng trông mặt cƣời Bƣớc lần theo tiểu khê Dạo tìm khắp chợ quê Hằm hằm áp điệu lại nhà Đem lời phƣơng tiện mở đƣờng hiếu sinh Vội vàng xuống lệnh uy Vội vàng gƣợng nói gƣợng cƣời cho qua Thấy màu ăn mặc nâu sòng Giở kim thoa với khăn hồng trao tay Lầm rầm khấn vái nhỏ to Sụp ngồi vài gật trƣớc mồ bƣớc Cất qua tƣờng hoa Lần đƣờng theo bóng trăng tà tây Nhớ in chín chữ cao sâu Xăm xăm băng lối vƣờn khuya Xắn tay mở khóa động đào Rẽ mây lối tỏ trông vào thiên thai Sƣợng sùng giữ ý rụt rè Khấu đầu dƣới trƣớng liệu điều kêu ca Câu đơn khuyết đề hai bậc Đ-T trở lên: 207 721   Xem thƣ Hở môi 99 khen thầm thẹn thùng IV Câu ghép: Câu ghép bậc Đ-T: 218 Bán (là) hiếu cứu ngƣời 3100 Mấy trăng khuyết hoa 860 Một (thì) nhớ hai 114 Bóng chiều ngả dăm 1604 Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng 2658 Tu (là) còi phúc tình 48 Ngựa xe nhƣ nƣớc áo quần 2058 Ngọn đèn khêu nguyệt tiếng chày 164 Tình nhƣ mặt 2986 Lâm Tri buổi trƣớc tiền đƣờng 2966 Một nhà vinh hiển riêng oan 2908 Oán (thì) trả oán ân 2792 Chàng Kim 2593 Quan trông xuống ngƣời ta 2484 Một (là) đắc hiếu hai 2314 Bác đồng chật đất tính kỳ 2211 Trai anh hùng gái 2332 Gấm trăm bạc 2270 Đạo vô tích đạo 1518 Ngƣời lên ngựa Kẻ 1562 Đứa (t hì) vả miệng Đứa (t hì) 1230 Cuộc say đầy máng trận cƣời 20 Khuôn trăng đầy đặn nét ngài 253 Mặt tơ tƣởng mặt lòng ngao ngán lòng 628 Tan nhà thiết 784 Dàu dàu cỏ đầm đầm (đảo Đ-T hai vế câu) 1517 Chén rƣợu nhớ bữa hôm 1518 Chén mừng xin đợi ngày hôm sau 1681 Thƣơng nghĩ nghĩ 100 (là) nhân tàn (thì) xa (là) dây oan nhƣ nêm nện sƣơng e buổi sau ngƣời (thì) trả ân đâu nhìn vào (là) đắc trung rợp sân thuyền quyên nghìn cân vào Lâm Tri chia bào bẻ suốt đêm nỏ nang hai cành sƣơng thƣơng 2918 2919 2291 2292 1290 197 174 Này Này Khi Khi Nơi Trƣớc Dƣới dòng Bóng chiều chồng (là) em ruột tỉnh rƣợu Vô Tích (thì) lừa đảo trăng gió nƣớc chảy ngả chị lúc nơi sau bên dặm V Câu có sử dụng hiệu số biện pháp tu từ: Câu có tƣơng phản cặp Đ-T tiểu cú làm T: 369 Lần lần ngày gió đêm sƣơng 566 Đầu cành quyên nhặt cuốỉ trời nhạn thƣa 617 Đau lòng tử biệt sinh ly 629 Trƣớc thầy sau tớ lao xao 684 Nhìn giọt ngắn giọt dài ngổn ngang 728 Thiệt lòng đau lòng 852 Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi 879 Lỡ làng nƣớc đục bụi 884 Khi vào dủng dẳng vội vàng 890 Sống nhờ đất khách thác chôn quê ngƣời 942 Đêm đêm hàn thực nguyên tiêu 958 Đã chung chạ lại đứng ngồi 1195 Kiếp xƣa vụng đƣờng tu 1196 Kiếp kẻo đền bù xuôi 1208 Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung 1210 Vành bảy chữ, vành tám nghề 1219 Sớm đào tối mận lân la 1369 Nỉ non đêm ngắn tình dài 1500 Sao cho ấm yên 1948 Trông vào đau ruột nói ngại lời 2401 Rồi bèo hợp mây tan 2360 Đời xƣa mặt đời gan 1608 Nỗi chàng bạc nỗi chịu đen 101 cha (là) em dâu tàn canh Lâm Tri (thì) xót thƣơng đá vàng có cầu xa 2483 Trên nƣớc dƣới nhà 2508 Lễ tiền binh hậu khắc cờ lập công 2559 Xét công tội nhiều 2836 Máu theo nƣớc mắt hồn lìa chiêm bao 2942 Vào sinh tử họa thấy 3128 Hoa tàn mà lại thêm tƣơi 3208 Xƣa sầu thảm vui vầy Câu có phần Đ yếu tố tình thái: 365 Những đo đắn ngƣợc xuôi 919 Những lạ nƣớc lạ non 1077 Những lần lữa nắng mƣa 1579 Những e ấp dùng dằng 1753 Cũng oan nghiệp chi 1939 Những ngậm thỏ ngùi than Những phiền muộn đêm ngày 2945 Những nấn ná đợi tin Câu có phần T yếu tố tình thái : 3048 Đã tu chót qua 1144 Thân đến 1224 Kiếp đến 1157 Thôi mắc lậu 1928 Khỏi điều then phấn tủi hồng 2616 Thôi nát ngọc tan vàng VI Câu đặc biệt 1157 Thôi, đà mặc lận 796 Thân có mà mong 1068 Hoa hoa khéo đọa đầy hoa 1070 Lòng tỏ cho lòng 963 Này nhiên Ôi Kim Lang, Kim Lang ! 102 CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT CỦA TỐ HỮU I Câu đơn bậc Đ-T: 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Câu đơn bậc CĐ-T Bƣớc hẹn ngày thành công Đôi diều sáo lộn nhào không Bụng em không hạt cơm Bà bu nằm ổ chuối khô Nhà ổ chuối lửa rơm Mƣa phùn ƣớt áo tứ thân Một trơ trọi phòng xà linh Sáo kêu vi vút không Sáo kêu dìu dặt bên lòng hồng quân Sáo kêu réo rắt gần xa Quê hƣơng cách mạng dựng nên cộng hòa Nứa mai gài chặt mối tình ngƣợc xuôi Áo em thêu biếc hồng Lòng ta ơn đảng đời đời Chị thêu tiếp đời 16 Một chẳng sáng đêm Một dòng sông chảy biểu sau Buồn ta không chảy thành đôi lệ hèn Ba mƣơi sáu triệu chim bầy gọi Gió sƣơng đƣơng hẹn mùa hoa Lá bàng đỏ Én bay mặt sóng Hồng hà Đƣờng vui không đợi mùa trăng Giặc bắn giết đồng bào Xóm làng dậy gà khuya Ông nhà theo bạn xuất quân Một tay lái đò ngang Ruộng vƣờn chia lại trái hoa Bát cơm giải phóng no lòng từ Én nhƣ mọc cánh chim bay tung trời Ngụy đâu xông lại bầy 32 Chúng em đội thiếu nhi 33 Xe quay lại bàng hoàng 103 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Da trời xanh ngắt thần tiên 35 Gió phong lan nở nhành hoa nhụy vàng Mấy chàng lính trẻ măng tơ Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi Lá buông trắng vách lều tre Lộc Ninh xỉnh cụm hồng Sóng Tiền Giang gọi Tiền Giang Thủy chung đậm tình ngƣời Ánh đèn soi chiến khu Trẻ thơ mà ngang tầm nƣớc non Con ngƣời nhƣ dãy Trƣờng Sơn Lƣới vây nỗi chim bay Đất nóng lửa Trảng Bàng Củ Chi Nhà anh có hồng Đèo cao nắng ánh dao gài thất lƣng Nâu nhuộm áo không phai Xe tăng nhƣ xác bọ đen bờ Ngực anh đỏ tựa thau Đội quân đầu tóc khăn rằn vắt vai Huế đẹp lòng dân Phố đông nhớ làng Nƣớc non ngàn dặm nên thơ quê Sáng đèn nhớ mảnh trăng rừng Nhà cao chẳng khuất non xanh Phố đông giục chân nhanh bƣớc đƣờng Núi cao có đất trời Mùa đông dài lạnh qua Sếu giang mang lạnh bay ngang trời Xe lên đƣờng chín cheo leo Mái chùa cong gãy nét xƣa diệu huyền Sao hômlấp lánh miền Nam Một khe suối nhỏ hồn quê ta bàn tay chăm chút nhƣ ngƣời mẹ yêu Câu đơn bậc KĐ - T : Ngày mai lại thôn hƣơng Ngày mai rộn rã Sơn Khê Muối Thái Bình ngƣợc Hà Giang Mùa xuân ngày hội lùng tùng thêm tƣơi 104 10 12 Ngày mai lại đẹp xƣa Mùa cam địa cầu cửa ta Nắng xuân từ Mạc-tƣ-khoa Trời đêm đâu biết gửi nơi nao Sớm hôm củ sắn củ khoai Khi mô đƣợc nối vòng vô 11 Ngày mai lại thủ đô Ngày mai sống lại mô đất Câu đơn bậc Đ ghép: Hội An Đà Nẵng Sầu riêng măng cụt Câu đơn bậc T ghép: Chị Mái trƣờng Nƣớc non Nứa mai xa khơi vừa (là) cô giáo ngói đâu 105 hiền tƣơi đỏ tƣơi ta với gửi quê 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Mƣời lăm năm Lòng ta Chiều Bao Ngoài phên Mƣa đêm Sông Hồng Bây chừ Càng nhìn Mùa chiêm Gió mƣa Măng non Một tay Em Tui Xe sau Sớm khuya Nhớ quê Nửa đời Bây Con thuyền Thanh Lƣơng quê ngoại Trƣờng Sơn Tới AK Bài ca hy vọng Vƣờn riêng Khăn rằn Tuổi trai Năm xƣa Ngày Cỏ vàng sau trƣớc thằng út gió núi mƣa nắng sông nƣớc ta lại lúa chân em em tên (là) quan tƣớng tay mẹ anh tóc cầu câu hò mây núi tre nứa nòng thép hát mẹ ta cơm củ tóc lạc bƣớc 106 quên mặn mà đinh ninh nghe thầm tiếng thăm kỳ ùù tự chiến khu mƣa rực bờ đê ta say chín vàng đồng lội khắp miền sắt đồng chấp mƣời tay quân thù Nguyễn Văn Hòa vô chân sẵn sàng ngồi ba bốn thằng chống chèo nuôi lại tìm đƣờng thăm quê ngả màu sƣơng lại bắc qua lại đỏ cờ sang sông ? lô nhô nhà xanh ngời nghe ấm lòng hái trái dừa cho dệt cho quen chốn (Tr.) ngon chi xanh hƣơu nai Câu đơn hai bậc kiểu I có T ghép: Lá cờ Ngổn ngang Đạn bom bão lụt hàn * Kiểu II Câu đơn hai bậc có Đ đơn: Thằng Tây Mình Mình Mình Con 10 Ai Tiết xuân Nào 11 12 Ai Trâu đỏ nghĩa nửa bên chết mà vẩn vơ đi đánh giặc mƣời năm đến có nghĩa có tình chƣa đến 107 nửa bên lại sống xanh tình hết tàn lại tƣơi Có hố chờ chôn sống mày có nhớ ngày có nhớ chiến khu có nhớ nhà chƣa khó nhọc đời bầm sáu mƣơi mua vại Hƣơng Canh vừa ấm chung lại nhƣ chƣa rõ xanh lại Thái Bình * Kiểu II Câu đơn hai bậc phần kép: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Năm Mình Mình Mình Ta Ta Mây Nó Mình Ai Cánh chim Mỹ Anh Bụi Em Nóng Mình Ta Mỹ Nắng Anh Biển Núi Hòa bình Tuổi xuân cơm gié về đi đi đánh giặc lên không mỏi thua bay vui nung về mƣời xe thép thơm rơm buồn chê sóng nhỏ chê đất thấp trở lại chẳng tiếc nhà rừng núi ta mây đêm hôm ta sớm chiều Ngụy làng bụi em vạt áo ta ta nhớ em đồng quê thân thể biển đâu núi ngời ngời sá chi 108 (thì) vắng có nhớ không? nhớ có nhớ nhớ ngày có nhớ ta có non trở sƣởi gì? hỏi thăm chừng gửi cho anh với nàng bay chạy hỏi thăm chừng đỏ rừng mặc áo hồng ƣớt dầm gửi quê hoa ngƣời hai chân đồng gặt mùa lao đao nƣớc ngồi đâu xuân xanh bạc đầu III Câu khuyết đề: Câu ghép khuyết đề bậc Đ- T: 10 11 12 13 14 15 16 17                Vẫn vành mũ coi thƣờng hiểm nguy Điều quân chiến dịch Thu Đông Nhớ khói mù sƣơng Trông vời đồng tháp mêng mông Cách ngăn mƣời tám năm trƣờng Ra từ Giang Tân Đã quen lối tắt đƣờng quanh hiểm nghèo Cầm tay hát vui chung Cũng loài hổ báo ruồi xanh Cũng phƣờng gian ác hôi hại ngƣời Chẳng sóng lớn gió to Chỉ mong mau giỏi mau anh Nhớ cha chƣa biết ngày Nhớ làng Rô nhớ ngƣời nuôi năm Ngẩn ngơ trông cờ đào IV Câu ghép: Câu ghép bậc Đ-T 10 11 Áo chiếu Bà bủ Con gà Chân Lá vàng Giặc Trám bùi Bát cơm Bƣớc chân Ngọn cờ Đá tan tành không ngủ gáy lội dƣới bùn xao xác lùng để rụng sẻ nửa nát đá đỏ thắm mòn nhƣng em bà đầu thôn tay buồn đông giặc măng mai chăn sui muôn tàn gió lồng 109 rétbuốtxƣơng lo bời bời sáng cấy mạ non não nề đốt xóm làng để già đắp lửa bay cửa hang chẳng mòn Chàm nâu thêm đậm Than Phấn Mễ Cày bừa Đông Xuất Chiếu Nga Sơn Vải tơ Nam Định Cha Ki oanh liệt Bấy lâu Thuyền lên Ái Tử Đƣờng phía trƣớc Khi binh sát Khi xung trận đồng 22 Con đánh giặc 23 Khi Tiên Nôm 24 Đứa canh gác 25 Nó đá đít 26 Mi đồ nít 27 Mẹ ôm em 28 Xóm thôn lập ấp 29 Sáng vây xét hỏi 30 Mỹ xây lũy 31 Cha tập kết 32 Bác hôn cháu 33 Chú lái trƣớc 34 Bác Hồ thêm khỏe 35 Màu đỏ đất 36 Mình ôm lấy đất 37 Gió khơi Bạch Mã 38 Mùa thu khởi nghĩa Câu ghép hai bậc Đ-T trở lên: 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trăng che nửa bóng mây phấn son thiếc mía đƣờng gạch lụa hàng Đông thuyền đƣờng chẳng nhòa Cao Bằng tỉnh Thanh Bát Tràng Hà Đông anh hùng bơi Đông Hà tuổi xuân gài mìn chông mẹ đứa trứng mẹ trẻ già tối ngụy nhà Bác anh đời màu xanh sóng đèo mùa xuân đừng lo chi lên Nguyệt Biều giao liên bạt tai khôn vịt ! cƣời giòn lập công dồn khảo tra đóng đồn nghèo cƣời với dân ngồi sau thêm vui trời giành thử coi Hải Vân dậy thành (mà) rừng ngón 110 đêm ngời ngời Phố ta lại dựng nhà V Câu đặc biệt: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Trời ! mƣa gió lành Cây hồng đất nƣớc em ! Ôi ! bà mẹ tóc bạc phơ Ôi ! gò đất mịn son pha Đƣờng xa có lẽ gần anh ! Hỡi anh lính gác đêm ! Con ngƣời muốn sống ! Con ! ngủ cho ngoan Bầm ! có rét không bầm Bầm liền khúc ruột mềm Hỡi ôi ! việc chửa thành công Hỡi ôi ! chăn gối tan tành mộng êm Đƣờng xa có lẽ gần anh ! Gan gan mẹ nờ ! Nằn nì xin mẹ mẹ ! Thƣơng anh anh giải phóng ! Chuyện em anh nờ ! Thƣơng đừng khóc em yêu ! Sáng hè đẹp em ! Hôn anh ngƣời bạn thân ! Hỡi ngƣời chị Bến Tre 22 Tây Nguyên ! bƣớc truân chuyên 23 Hỡi ông tuổi 80 tròn VI Câu có sử dụng hiệu biện pháp tu từ: Câu có yếu tố sóng đông đánh dấu Đ-T: Càng nhìn ta say Trời xanh rộng cao Súng bắn hăng 111 ta lại Cây hồng đất nƣớc em ơi! Càng sƣơng giá lạnh ngời sức xuân Càng lo nghĩ căm thù Chẳng ăn chi đánh hoài Câu có yếu tố so sánh : Cây hồng nhƣ thực nhƣ mơ Chắt chiu nhƣ mẹ yêu tháng ngày Nhớ nhƣ nhớ ngƣời yêu Phố phƣờng nhƣ nấm nhƣ măng trời Bàng hoàng nhƣ chiêm bao Xe tăng nhƣ xác bọ đen bờ Nó nhƣ cọp mắt mù Nó nhƣ rắn theo đuôi ăn tàn Lòng dân nhƣ nƣớc Pa-cô tràn đầy 10 Nó nhƣ kiến lửa kéo đàn chạy quanh 11 Hôm nhƣ trở lại nhà 12 Hố bom lấp loáng nhƣ soi gƣơng 13 Ai chƣa đến nhƣ chƣa rõ 14 Đêm nhƣ chiều thu 15 Ngƣời nhƣ chẳng nhớ đến xuân 16 Quả hồng nhƣ thể trái tim đời 17 Em nhƣ mọc cánh chim bay tung trời 18 Đƣờng nhƣ tình cờ 19 Tiếng thƣơng nhƣ tiếng mẹ ru ngày 20 Nghe nhƣ non nƣớc vọng lời nghìn thu 21 Đẹp nhƣ Huế dậy đầu xuân đỏ cờ 22 Tây Nguyên gan góc dạn dày 23 Nhƣ lim đứng chẳng lay trời Câu có tƣơng phản đề thuyết: Cầu Hiền Lƣơng bên nhớ bên thƣơng Anh tài em tài Đứa canh gác đứa giao liên Coi chừng sóng lớn gió to Trƣờng Sơn xé dọc rọc ngang Rừng xƣa núi cũ yêu thƣơng lại 112 MỤC LỤC DẪN NHẬP I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: II LỊCH SỬ VẤN ĐỀ: III PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: 10 IV Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: 12 V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI: 12 VI BỐ CỤC LUẬN ÁN: 12 CHƢƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 15 CHƢƠNG II : CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU 25 CHƢƠNG III : CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ -THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT 52 CỦA TỐ HỮU 52 NHẬN XÉT 80 KẾT LUẬN 92 PHẦN PHỤ LỤC 95 [...]... tả, phân tích câu trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại III PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Cấu trúc đề thuyết của câu tiếng Việt rất phong phú và đa dạng Ở đây chúng tôi chỉ xử lý đề tài ở một số vấn đề sau: 1 Xác định cấu trúc Đ-T là cấu trúc cú pháp cơ bản trong câu của tiếng Việt 2 Tìm hiểu đặc điểm chung của cấu trúc đề - thuyết trong câu tiếng Việt: - Đề thuyết trong câu tiếng... tƣơng đồng và khác biệt về cấu trúc câu trong thơ lục bát cổ điển và hiện đại so với nhau cũng nhƣ so với thơ lục bát của dân gian Điều chúng tôi rút ra đƣợc là về căn bản thơ lục bát xƣa và nay vẫn sử dụng một cấu trúc cú pháp nhƣ nhau, trong đó câu đƣợc kiến tạo theo mô hình Đề - Thuyết chứ không phải theo mô hình Chủ - Vị những trƣờng hợp câu khuyết Chủ đề, những trƣờng hợp câu chỉ có Khung đề, những... pháp chức năng Cụ thể là cấu trúc đề -thuyết của Giáo sƣ Cao Xuân Hạo Đây là chƣơng tạo tiền đề cho việc miêu tả, khảo sát ở chƣơng sau * Chương II: CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG "TRUYỆN KIỀU" CỦA NGUYỄN DU * Chương III: CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT CỦA TỐ HỮU Hai chƣơng này nhằm miêu tả các kiểu cấu trúc câu theo mô hình Đề -Thuyết có trong hai tác phẩm thơ nói trên * Kết luận:... của đề 10 - Những phƣơng tiện đánh dấu đề - thuyết - Các kiểu cấu trúc câu trong ngôn bản 3 Vận dụng lý thuyết về cấu trúc đề - thuyết của câu trên cơ sở ngữ pháp chức năng để miêu tả, khảo sát các kiểu cấu trúc đề - thuyết trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du và trong thơ lục bát của Tố Hữu Trên cơ sở đó nhận xét một số mẫu câu tiêu biểu Chúng tôi không có tham vọng tìm hiểu hết các kiểu cấu trúc trong. .. kiểu câu điển hình, tiêu biểu và thông dụng Câu hai phần có thể là câu một bậc đề thuyết hoặc có từ hai bậc đề thuyết trở lên 2.1 Câu một bậc: Đây là kiểu câu mà cả đề và thuyết đều có một cấu trúc không thể chia thành hai phần đề thuyết ở cấp thấp hơn, Đề trong câu một bậc có thể là chủ đề hoặc khung đề Cấu trúc cú pháp của câu một bậc đƣợc vẽ thành sơ đồ sau: Đề và thuyết trong câu một bậc có thể là... trúc đề - thuyết trong ngôn ngữ học hiện thời: 1 Vị trí của cấu trúc Đề -Thuyết: 1 Cấu trúc đề - thuyết của câu là một hiện tƣợng thuộc bình diện logic ngôn từ (Logicodis cursive) nghĩa là nó thuộc lĩnh vực logic trong chừng mực logic đƣợc tuyến tính hóa trong ngôn từ và thuộc tính vực ngôn từ trong chừng mực nó phản ánh tác động nhận định của tƣ duy"1 2 Đề - Thuyết và nghĩa logic: Trong tiếng Việt cấu. .. thuyết trong câu (không bao giờ thấy trong phần đề) : bèn liền, liền, tức khắc, ất khắc, tất nhiên, rất, cực kỳ, hãy, chớ, khoan, đừng, mới Tóm lại: Cấu trúc cơ bản của câu tiếng Việt gồm hai phần đề và thuyết Đề thì có nội đề và ngoại đề Trong nội đề có chủ đề và khung đề Để đánh dấu phần đề và thuyết dùng tác tử "thì", "là", "mà" III Các kiểu cấu trúc câu theo lý thuyết ngữ pháp chức năng của giáo... hiệu quả giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt V PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỂ TÀI: Trong quá trình xử lý đề tài, chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp, thủ pháp sau: 1 Phương pháp miêu tả: Dùng để khảo sát, miêu tả các kiểu cấu trúc đề - thuyết có trong thơ lục bát cổ điển và hiện đại 2 Phương pháp chêm xen (cải biên): Thêm các tác tử đánh dấu đề - thuyết để phát hiện ranh giới giữa đề và thuyết từ bậc cao đến... lý thuyết dựa trên quan điểm của Giáo sƣ Cao Xuân Hạo trong "Sơ thảo ngữ pháp chức năng" và công trình có tính chất giáo khoa của nhóm các ông Hoàng Xuân Tâm, Bùi Tất Tƣơm và Nguyễn Văn Bằng là những giảng viên tiếng Việt có kinh nghiệm của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh 11 IV Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: Việc nghiên cứu đề tài "cấu trúc đề - thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện. .. cấu trúc câu của câu tiếng Việt gồm câu hai phần đề - thuyết, câu một phần và câu đặc biệt, câu một phần và hai phần đều có thể là đơn hoặc kép Số bậc của câu là số bậc trong một cấu trúc đề - thuyết hai phần Trong câu ghép số bậc của câu đƣợc gọi theo vế câu có số bậc nhiều nhất 24 CHƢƠNG II CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU Chƣơng này chúng tôi trình bày các kiểu cấu trúc ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN THỊ PHI YẾN CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT CỔ ĐIỂN VÀ THƠ LỤC BÁT HIỆN ĐẠI Luận án Thạc... ngữ pháp chức cấu trúc đề - thuyết câu tiếng Việt để khảo sát, miêu tả, phân tích câu thơ lục bát cổ điển thơ lục bát đại III PHẠM VI VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI: Cấu trúc đề thuyết câu tiếng... NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI: Việc nghiên cứu đề tài "cấu trúc đề - thuyết thơ lục bát cổ điển thơ lục bát đại" theo có nhữn ý nghĩa sau đây: Quan điểm ngữ pháp chức giúp nhận thức cách minh xác cấu trúc câu
- Xem thêm -

Xem thêm: cấu trúc đề thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại , cấu trúc đề thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại , cấu trúc đề thuyết trong thơ lục bát cổ điển và thơ lục bát hiện đại , II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ:, VI. BỐ CỤC LUẬN ÁN:, CƠ SỞ LÝ LUẬN, CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ - THUYẾT TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU, CÁC KIỂU CẤU TRÚC ĐỀ -THUYẾT TRONG THƠ LỤC BÁT

Từ khóa liên quan