skkn giải pháp giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài kiểm tra

11 2.8K 9
skkn giải pháp giúp học sinh giải quyết tốt các dạng bài kiểm tra

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SÁNG KIẾN –KINH NGHIỆM Tên đề tài: Giải pháp giúp học sinh giải tốt dạng kiểm tra A MỞ ĐẦU: I Lý chọn đề tài: Qua thực tiễn nhiều năm giảng dạy, thân nhận thấy việc học sinh tiếp thu lý thuyết từ giảng Thầy , Cô vận dụng vào việc giải kiểm tra ( kiểm tra 15’, kiểm tra 1’, kiểm tra học k ỳ) nhi ều h ạn ch ế, t dẫn đến chất lượng trung bình môn cuối năm thấp Câu hỏi “Tại em hiểu thực hành miệng lớp tốt lại viết kiểm tra thấp điểm?” đặt cho tôi.Tìm hiểu nguyên nhân cách giải vấn đề mục đích lý chọn viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm II Nhiệm vụ: Người GV đứng lớp phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân, phát khó khăn mà học sinh gặp, nghiên cứu tìm kiếm giải pháp khắc phục, tổ ch ức cho học sinh thực phương án xây dựng cho có hiệu Cụ thể vấn đề sau đây: Giáo viên: 1.Thống kê chất lượng kiểm tra thực hiện, so sánh kết kiểm tra kỳ, so sánh chất lượng lớp, phân loại đối tuợng cụ thể Thực tập trắc nghiệm hiểu lớp, đối chiếu với đối tượng phân loại xem thử có với thực tế không Kiểm tra kiến thức cũ đối tượng HS trung bình, yếu để định lượng mặt kiến thức chung xây dựng kế hoạch bồi dưỡng sau 4.Thực số điều tra khó khăn mà học sinh đối mặt.Các vấn đề cần điều tra như: khó khăn việc học từ vựng, cấu trúc câu, viết câu, đọc hiểu, nghe, nói 5.Xây dựng phương án lộ trình thực Học sinh: Thực nhiệm vụ GV đưa ( thực trắc nghiệm, trả lời câu hỏi điều tra.) Tham gia buổi huấn luyện, giải đáp Thực tập kiểm tra III Phương pháp, sở, thời gian nghiên cứu: @.Phương pháp: Tổ chức điều tra, thống kê, xây dựng phương án, huấn luyện, thực hành, tổng kết, so sánh, rút kinh nghiệm @.Cơ sở: -Trên sở kiểm tra viết học sinh -Nội dung kiến thức môn Tiếng Anh cho bậc THCS @ Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 10 năm 2007 đến tháng năm 2008 B.KẾT QUẢ: I TÌNH TRẠNG SỰ VIỆC: - Phần lớn HS không giải tốt tập viết giao nhà ki ểm tra viết lớp Qua điều tra thấy có nguyên nhân đây: Học sinh không hiểu rõ yêu cầu đề tập viết tiếng Anh Chưa biết cách vận dụng lý thuyết vào thực hành Học sinh nắm vốn từ cấu trúc câu chưa nhiều sâu Vì em gặp khó nhăn vậy: - Đối với nguyên nhân vì: Các em không thuộc từ kiểu câu đề tập Các đề tập sách giáo khoa thường thầy cô giáo diễn đạt tiếng Việt ( để tranh thủ thời gian ) tạo cho em tính chủ quan, em để ý, quan tâm đ ến Khi g ặp lại em không nhớ, không dịch nội dung câu đề Giáo viên có điều kiện tập huấn kỷ làm viết cho Hs - Đối với nguyên nhân vì: Khi giảng cấu trúc câu, điểm ngữ pháp GV thường giới thiệu mô hình chung thực hành giao tranh, hình vẽ sách giáo khoa, sau yêu cầu HS học thuộc cấu trúc, mức cao viết câu theo cấu trúc để trả kiểm tra miệng Từ học sinh thụ động nắm bắt chung, không tường tận chi tiết, biến thể Mà tập viết người soạn thường yêu cầu khai thác việc nắm bắt kiến thức em chi tiết biến thể cấu trúc ngữ pháp Dưới số ví dụ: -Đối với học sinh lớp 6, giảng cho em cách chia đơn, GV thường ghi: • Câu khẳng định: - I/ WE/ YOU/ THEY + V ( nguyên mẫu) - HE/ SHE/ IT + V(+ S/ ES) • Câu phủ định: I/ WE/ YOU/ THEY + DON’T+ V ( nguyên mẫu) HE/ SHE/ IT + DOESN’T + V ( Nguyên mẫu) • Câu nghi vấn : DO/ DOES + S + V ( nguyên mẫu)? -Khi vào thực hành tập, gặp chủ ngữ Lan/ your friends/ Her sister….thì học sinh làm sai Vì dạy đại từ GV phải giải thích cho HS hiểu đại từ thay cho danh từ nào, giới thiệu đơn phải nói thêm cho em danh từ làm chủ ngữ…vv -Khi giảng tính từ giáo viên phải cho em biết vị trí tính từ câu, chức viết câu học sinh viết -Đối với HS lớp thực hành câu bị động, HS thường không xác định tân ngữ câu tân ngữ cụm từ Vì giảng bài, tiết chữa GV nên rõ tự loại, chức từ loại, thành phần câu, cách xác định thành phần tân ng ữ đ ể giúp em thuận lợi - Đối với nguyên nhân vì: Thời gian dành cho việc kiểm tra đầu tiết hạn hẹp nên GV không kiểm tra nhiều đối tượng Tinh thần tự giác học tập em chưa cao, mang tính đối phó.Thường GV có biện pháp kiểm tra đồng loạt tính liên tục việc nắm bắt kiến thức HS Các hình thức kiểm tra chưa tạo tính đ ộc lập, tự lực cố gắng em II NỘI DUNG- GIẢI PHÁP: @.Quá trình nghiên cứu: Để giúp học sinh đọc hiểu tốt đề tập GV cần thực đồng giải pháp sau: -Kiểm tra từ xuất đề tập -Để học sinh tự tìm hiểu yêu cầu tập, GV không nên giải thích đ ề tập tiếng việt tạo tính ỷ lại, lười biếng HS Gọi học sinh d ịch câu đề, xem điều kiện bắt buộc - Trong tiết tự chọn, chữa kiểm tra, học bồi dưỡng…vv Gv nên tạo điều kiện cho HS tiếp cận với dạng đề tập tiếng Anh - Tổ chức buổi ngoại khóa, HS lớp 9, giới thiệu kiểu đề, dạng tập thường xuất đề kiểm tra - Phải luyện tập dần từ dễ đến khó, từ lớp đến lớp Tránh tư tưởng chủ quan, e ngại cho HS không hiểu đề sẽmất thời gian, ghi đề tiếng Việt Dưới số dạng câu đề học sinh thường gặp, giới thiệu theo trình tự từ dễ đến khó theo dạng, từ lớp đến lớp 9.(sưu tầm từ sách tham khảo, đề thi năm nhiều tác giả)  Dạng tập ngữ âm: - Say the words with the correct stress - Say the sentences with the correct intonation - Put these words into sound group - Pronunce the following words then pick themout in corect group of sound ……  Dạng tập liên quan đến từ loại - Circle the odd one out - Which one is different? - Write the missing word./ Put the missing words - Put the words in the right order./ in the correct column - Write the numbers in words - Put the verbs in the correct column Put the words into the right group/ column/ table Put in the appropriate forms of the verbs from the box Write the plural form of nouns Crossword Puzzle Give the opposites of these adjectives Supply the correct word form Pick out the word that doesn’t belong to the goup with the others Complete the passage with the correct form of the words in brackets - …  Dạng tập điền từ, hoàn thành câu: - Fill in the blank with one suitable word - Fill in the blank with a suitable word or phrase in the box - Fill in the blanks with correct prepositions in the box You can use some prepositions more once - Choose the most suitable word or phrase to fill in the blanks - Fill in each gap with one word or phrase given in brackets to complete each sentence - Use the words given in the box to fill in the blanks to make meaningful passage There is one extra word that you don’t need to use - Fill the gaps with the words given - Fill the spaces in the following sentences using…… - .Dạng tập liên quan đến động từ: - Fill in the gaps with the verbs from the box - Change the sentences into the present progressive tense - Complete the passage Use the ………of the verbs in brackets - Add ……to the verbs - Put the verbs in brackets into the…….tense - Complete sentences Use the……… of the verbs in brackets./ Use the…….of the verbs in the box/ brackets to complete sentences - Complete the sentences with the correct verb forms - Put the verbs in brackets into the correct form or tense - Complete the paragraph Put the verbs in brackets into the correct form or tense - Complete the conversation Use the correct form of the verbs in brackets - Give the correct forms of the given verbs to complete each space Remember that there are more words than needed - …… .Dạng tập ghép, nối câu: - Read and match - Match words and numbers - Match the questions and the answers - Match the words in the box with the pictures - Match the words from the three boxes to make sentences - Combine each of the following pairs of sentences into one sentence, using…… - Join the pairs of sentences using…… - Match the definitions or meanings in column A to the words in column B - Combine each pair of sentences, using…… - Match the uncompleted sentences in part A with those in part B to make a completed sentences - Match the two halves in part A and part B together Then write the full sentences - ………  Dạng tập xếp: - Look and match./ Let’s match Reorder the sentences to make a dialogue Reorder the letter to make words Write the correct words from letter Reorder the words to make sentences Put the dialogue in the correct order Put the sentences in the correct order Put the words in brackets in the right place Arrange the…… in brackets in the correct order Rearrange the following sentences to make a sensibly dialogue Put the words in their correct order to make complete sentences Beginning with the underlined words ……… -  Dạng tập trắc nghiệm, chọn đáp án đúng: - Choose the correct answer - Choose the best word or phrase to complete sentences - Circle the letter before the correct answer - Choose the right alternatives to fill in the blanks - Make a cross on the correct answer a,b,c, or d in the following sentences - Choose A,B,C, or D which best complete the sentences - Make multiple choice Circle the best option (A,B,C,D) to complete sentence Choose the word or phrase which best completes each of the following sentences Write the answer in the table below - ……  Dạng tập đọc hiểu: - Read and choose the correct answer - Write the responses - Read the following the passage then write the answers to the questions - Answer the questions - Write the answers to the questions - Read the dialogue and complete the table - Complete the dialogue - Read the text carefully and then complete the sentences - Read the passage then choose the best answer - Write the expressions in the correct places in dialogues Complete the passage with the most suitable words Read the situations and complete the sentences, using the words in brackets - Read the text and decide whether the following statements are true or false - Read the passage and the tasks that follow - Read the situation and write what you would say - Read the text below and think of the word which best fits space Use only one word in each space The first one has done for you Write your answer in the table below - …  Dạng tập hoàn thành câu: - Complete the sentences - Turn the……into…… - Choose the best word or phrase that best completes each unfinished sentences below - Underline the ……… that best complete………… - Choose the most suitable preposition that best completes each unfinished sentence below - Put the groups of words in the correct order to make a complete sentence - Use the following sets of words and phrases to write complete sentences - …  Dạng tập sửa chữa lỗi: - Correct these sentences Read the sentences Put V and X Correct the wrong sentences Underline and rewrite the misspelt words Underline and correct the mistakes in the following sentences Read the passage then decide if the statements are true or false Correct the false sentences - There are some mistakes in the following sentences Find them and then correct - Read the following passage Find the errors then correct them - ……  Dạng tập viết: - Write about you - - - - Complete the box about you Write about yourself Make Yes-No question Put the…… into ……………… Write the sentences Use the cue words Write/ Make the questions for the underlined word or phrase Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first Change the following sentences into ……………… Rewrite the following sentences as directted parentheses Write questions of the conservation Use the cue words in brackets Use the word given and other words to complete the second sentences so that it has a similar meaning to the first Use the cue words to make a letter Write a complete/full letter from the given words and phrases (make changes and additions if necessary) Rewrite the following sentences as directed Write complete sentences from the following sets of words and phrases You can make all the necessary changes and additions Write a postcard/ letter using the suggestions Make all the changes and additions to produce, from the following sets of words and phrases, sentences which together make a complete letter Use these jumbled sets of suggested words to write a letter of complaint You should rearange them in a good order first, then begin to write Make up the questions, using the suggested words Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it - Finish each of the following sentences in such a way that it is as similar as possible in meaning to the orginal sentences Rewrite the following sentences without changing their orginal meaning Begin with the given words Make questions for the underlined words Finish the following sentences without changing the meaning of the previous sentences Begin the cues Use the suggested words write each sentence to make a complete letter - …  Dạng tập dịch: - Translate into Vietnamese - Translate into English - ……  Dạng tập nghe: - Listen to the conservation between……and… then check True/ False - Listen to the passage then complete the table - Listen to the passage and circle the best option ( A,B,C,D) to complete sentences - Listen to the tape and then answer the questions - …… Ngoài có câu đề tập có yêu cầu chi tiết riêng theo khóa, ngữ cảnh cụ thể, HS phải tự đọc hiểu giải Để giúp em giải tốt đề GV nên thường xuyên cho em tiếp cận Tiếng Anh - Để giúp HS vận dụng lý thuyết vào thực hành có hiệu GV cần thực giải pháp sau.: -Trên nguyên tắc Gv cung cấp kiến thức cho Hs, phải đảm bảo nguyên tắc giao tiếp , tránh giảng giải ngữ pháp theo lối truyền thống song tùy theo đối tượng Hs vùng miền, trình độ tiếp thu, kiến thức tiếng mẹ đẻ, khả tư duy, người Gv phải linh hoạt lồng ghép phương pháp giao tiếp với việc giảng giải ngắn gọn cho Hs dễ hiểu Trong thực tế đơn vị, hiều Hs địa bàn Đồng Đo, Phú Lâm việc hiểu từ tiếng mẹ đẻ hạn chế nên việc Gv giảng giải thêm cần thiết Chẳng hạn,khi yêu cầu Hs thực hành nói theo mẫu câu Gv cần nói rõ thêm biến thể chi tiết để Hs hiểu chuẩn bị trước nói Ở phần Free practice Gv nên cung cấp thêm tập viết dạng biến thể để Hs quen d ần Trong tiết tự chọn, ngoại khóa Gv nên dành thời gian luyện tập em dạng tập có biến thể ngữ pháp.Để giúp em có điều kiện tiếp cận nhiều dạng đề, Gv nên soạn đề giấy, in phát cho em.( Thường đa số Gv chép đề lên bảng,việc hạn chế nhiều măt) Khi cần thiết Gv phải soạn đề chẵn, lẻ đảo đề vv -Việc tổ chức buổi học ngoại khóa hội trường cho Hs (theo khối, theo nhóm đối tượng) cần thiết Đây dịp Gv bổ trợ kiến thức cần thiết kỷ giải tập cho Hs Để giúp Hs nắm vốn từ vựng, lý thuyết sâu Gv cần thực linh hoạt giải pháp sau: Gv phải sử dụng nhiều biện pháp để kiểm tra việc nắm lý thuyết Hs Trong khoảng thời gian hạn hẹp phần kiểm tra miệng, Gv ều kiện kiểm tra nhiều đối tượng Hs Vì Gv xen lẫn cách kiểm tra viết khoảng phút cho tập thể lớp, tự kiểm tra chéo lẫn nhau, Gv giao đề kiểm tra cho cán môn, hướng dẫn đáp án, cách chấm, cách sữa chữa tổng hợp viết báo cáo cho Gv Gv giao đề cho nhóm nhà thực nộp viết lại cho Gv Đối với Hs lớp 8, việc đề dạng tổng hợp, phân tích mang tính nghiên cứu ( chẳng hạn : Trong tiếng Anh có từ loại nào? Các từ loại giữ chức câu? Cho biết khác tính từ trạng từ? Thì động từ tiếng Anh?…vv Các em tra cứu tham khảo,sách đọc thêm để viết, điều bổ ích, giúp cho em nắm vững hiểu sâu thêm kiến thức Trong trình lên lớp Gv nên thiết kế bảng tổng hợp kiến thức, treo lên bảng phòng học thường xuyên hàng ngày đập vào mắt em Gv hướng dẫn cho Hs tìm mua loại bảng tóm tắt ngữ pháp tiếng Anh, Gv phụ trách đứng lớp soạn sát với chương trình , hàng ngày yêu cầu em mang theo sử dụng Những việc làm giúp em dễ nhớ kiến thức nhớ lâu Sử dụng liên tục biện pháp kiểm tra từ vựng kiểm tra miệng, viết từ giấy, kiểm tra nhóm, lồng vào trò chơi, đố vuivv… Hướng dẫn cho em cách lập sổ từ theo từ loại theo chủ điểm, cách học từ vựng nhà ( ghi giấy, đặt câu, chọn từ chính, từ quan trọng, gạch làm từ quan trọng cần học, học từ gốc, họ, từ trái nghĩa, đ ồng nghĩa…vv ) @ Ví dụ, thể nghiệm, nghiệm thu: Sau tìm hiểu, phát khó khăn Hs nghiên cứu giải pháp sở thực tế Hs trường kinh nghiệm thân, thể nghiệm giải pháp nêu khối lớp qua buổi dạy ngoại khóa kêt nghi ệm thu sau: Khối lớp Ss ố Test ( trước thể nghiệm) Gh.chú K6 K7 K8 K9 TC 196 215 181 172 764 Khối lớp Ss ố K6 K7 K8 K9 TC 196 214 183 165 758 Khối lớp Ss ố K6 K7 K8 K9 TC 196 214 183 165 758 Khối lớp Ss ố K6 K7 K8 K9 TC 196 214 183 165 758 Giỏ % i 12 6.1 39 18.1 4.4 4.7 67 8.8 Giỏ % i 53 27.0 45 21.0 16 6.7 12 7.3 126 16.6 Giỏ % i 48 24.5 41 19.2 18 9.8 16 9.7 123 16.2 Giỏ i 55 42 24 21 142 Khá % Tbình % Y-k % 18 56 45 23 142 9.2 26.0 24.9 13.8 18.6 85 48 76 61 270 43.4 22.3 41.9 35.5 35.3 81 69 52 80 282 41.3 32.1 28.7 46.5 36.9 % Y-k % 19.4 26.2 40.4 27.9 28.2 75 52 45 76 248 38.3 24.3 24.6 46.1 32.7 % Y-k % 31.1 35.0 42.6 33.3 35.5 55 39 38 61 193 28.1 18.2 20.8 40.0 25.5 Khá 30 61 48 31 170 Khá 32 59 49 33 173 % Khá 28.1 19.6 13.1 12.7 18.7 34 60 51 48 193 Test % Tbình 15.3 28.5 26.2 18.8 22.4 38 56 74 46 214 Test % Tbình 16.3 27.6 26.8 20.0 22.8 61 75 78 55 269 Test % Tbình 17.3 28.0 27.9 29.1 25.5 69 82 73 51 275 % Y-k % 35.2 38.3 39.9 30.9 36.3 38 30 35 45 148 19.4 14.0 19.1 27.3 19.5 KẾT QUẢ TỔNG HỢP Gh.chú Gh.chú Gh.chú Khối lớp Ss ố K6 K7 K8 K9 TC 196 214 183 165 758 Tỷ lệ tăng, giảm( so sánh từ kt đầu đến kt thứ ) Giỏ tăn tăng giảm giảm Khá Tbình Y-k g% % % % 43 22.0 16 16 43 8.1 8.2 21.9 34 39 1.5 2.0 16 18.1 16 17 8.7 3.0 2.0 9.6 13 25 10 35 8.0 15.3 4.4 19.2 75 51 134 9.9 6.9 1.0 17.4 Gh.chú C.KẾT LUẬN: Tóm lại, Gv tiếng Anh việc nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp đ ể giúp học sinh giải tốt tập kiểm tra môn m ột vi ệc làm c ần thiết công tác giảng dạy Thực tốt giải pháp mang lại hiệu thiết thực cho em học sinh việc học Tiếng anh góp phần nâng cao thành tích giáo dục chung nhà trường Bản thân nghĩ rằng, nghiên cứu giải pháp đề xuất mang tính thực tế phù hợp với đối tượng Hs môi trường giáo dục địa phương nên có khả vận dụng Song, chắn SKKN nhiều có thiếu sót định vi mang tính chất cá nhân, chủ quan Kính mong Lãnh đạo chuyên môn đồng nghiệp góp ý Tôi xin tiếp nhận chân thành cảm ơn Phan Văn Thoan Xác nhận BGH [...]... tăng, giảm( so sánh từ bài kt đầu đến bài kt thứ 3 ) Giỏ tăn tăng giảm giảm Khá Tbình Y-k g% % % % 43 22.0 16 16 43 8.1 8.2 21.9 1 4 34 39 1.5 2.0 16 18.1 16 6 3 17 8.7 3.0 2.0 9.6 13 25 10 35 8.0 15.3 4.4 19.2 75 51 5 134 9.9 6.9 1.0 17.4 Gh.chú C.KẾT LUẬN: Tóm lại, đối với Gv tiếng Anh việc nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp đ ể giúp học sinh giải quyết tốt các bài tập kiểm tra đối với bộ môn là... dạy Thực hiện tốt các giải pháp này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho các em học sinh trong việc học Tiếng anh và góp phần nâng cao thành tích giáo dục chung của nhà trường Bản thân tôi nghĩ rằng, những nghiên cứu và những giải pháp tôi đề xuất ở trên mang tính thực tế và rất phù hợp với đối tượng Hs và môi trường giáo dục tại địa phương nên rất có khả năng vận dụng Song, chắc chắn rằng SKKN này ít ... cứu, tìm kiếm giải pháp đ ể giúp học sinh giải tốt tập kiểm tra môn m ột vi ệc làm c ần thiết công tác giảng dạy Thực tốt giải pháp mang lại hiệu thiết thực cho em học sinh việc học Tiếng anh... hiểu tốt đề tập GV cần thực đồng giải pháp sau: -Kiểm tra từ xuất đề tập -Để học sinh tự tìm hiểu yêu cầu tập, GV không nên giải thích đ ề tập tiếng việt tạo tính ỷ lại, lười biếng HS Gọi học sinh. .. biện pháp kiểm tra đồng loạt tính liên tục việc nắm bắt kiến thức HS Các hình thức kiểm tra chưa tạo tính đ ộc lập, tự lực cố gắng em II NỘI DUNG- GIẢI PHÁP: @.Quá trình nghiên cứu: Để giúp học sinh

Ngày đăng: 03/12/2015, 00:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • SÁNG KIẾN –KINH NGHIỆM

  • K6

  • K6

  • K6

  • K6

  • KẾT QUẢ TỔNG HỢP

   • Giỏi

   • Khá

   • Tbình

   • Y-k

   • K6

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan