Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 12 theo chương trình giảm tải

119 365 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015, 06:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN BÙI NHƯ QUỲNH THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TÍCH CỰC SINH HỌC 12 THEO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phương pháp dạy học Sinh học Người hướng dẫn khoa học TH.S TRƯƠNG ĐỨC BÌNH HÀ NỘI – 2013 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ thầy, cô giáo tổ Phương pháp giảng dạy; thầy, cô khoa Sinh – KTNN; thầy, cô giáo trường ĐHSP Hà Nội bạn sinh viên Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Trương Đức Bình – người tận tình giúp đỡ em trình hoàn thành khóa luận Do lần làm quen với công tác nghiên cứu khoa học thời gian lưc hạn chế Mặc dù cố gắng chắn không tránh khỏi thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy, cô giáo bạn sinh viên để khóa luận em hoàn thiện có nhiều ứng dụng thực tế Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2013 Sinh viên Bùi Như Quỳnh Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Đề tài thực từ tháng năm 2012 đến tháng năm 2013 hướng dẫn Ths Trương Đức Bình, xin cam đoan rằng: Đây kết nghiên cứu riêng Đề tài không trùng lặp với đề tài khác Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng năm 2013 Sinh viên Bùi Như Quỳnh Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội DANH MỤC VIẾT TẮT THPT : Trung học phổ thông CT : Chương trình GD – ĐT : Giáo dục đào tạo SGK : Sách giáo khoa SGV : Sách giáo viên GV : Giáo viên SH : Sinh học HS : Học sinh VD : Ví dụ TTC : Tính tích cực DHTC : Dạy học tích cực ĐVĐ : Đặt vấn đề ND : Nội dung PPDH : Phương pháp dạy học CLTN : Chọn lọc tự nhiên CLNT : Chọn lọc nhân tạo Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội MỤC LỤC Trang Phần I: MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Phần II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương I: Cơ sở lí luận thực tiễn đề tài 1.1 Tổng quan tài liệu 1.1.1 Lí mục đích thực giảm tải 1.1.2 Nguyên tắc nội dung điều chỉnh 1.2 Cơ sở lí luận 1.2.1 Định hướng đổi PPDH 1.2.2 Một số khái niệm có liên quan 1.2.3 Những biểu TTTC học tập 1.2.4 Đặc trưng dạy học tích cực 10 1.2.5 Một số PPDH tích cực cần phát triển trường THPT 13 Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 1.3 Cơ sở thực tiễn 20 1.3.1 Thực trạng thực theo chương trình giảm tải 21 1.3.2.Thuận lợi, khó khăn thực giảm tải 23 1.4 Giải pháp 30 Chương II: Phân tích nội dung kết nghiên cứu 24 2.1 Cấu trúc nội dung chương trình SH 12 giảm tải 24 2.1.1 Cấu trúc chương trình Sinh học 12 24 2.1.2 Phân tích nội dung 24 2.1.3 Phân tích nội dung số giảm tải 30 2.2 Thiết kế số giáo án theo chương trình giảm tải theo hướng dạy học tích cực 61 2.3 Nhận xét đánh giá giáo viên THPT 106 2.3.1 Phương pháp tiến hành 106 2.3.2 Kết 106 Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 110 Kết luận 110 Kiến nghị 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Bùi Như Quỳnh Trường ĐHSP Hà Nội K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Phần I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài: Để hoàn thành thắng lợi nghiệp công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, GD - ĐT phải đóng vai trò quan trọng công đổi mới, nhằm đáp ứng yêu cầu cho phát triển xã hội Trong nghiệp đổi đất nước ta, ngành GD - ĐT thực công cải cách giáo dục Trong công cải cách đó, chương trình SGK bậc phổ thông đổi Theo chủ trương Bộ GD ĐT việc thực điều chỉnh nội dung dạy học môn THPT có môn Sinh học kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Bộ GD – ĐT chương trình nội dung SGK có nhiều đổi theo hướng tích cực Tuy nhiên trình thực giảng dạy theo chương trình giảm tải nội dung SGK nhiều bất cập Dẫn tới việc GV dạy có phần lúng túng truyền tải cách đầy đủ phù hợp tới HS khiến chất lượng lĩnh hội tri thức bị hạn chế Cũng môn học khác THPT, tình hình dạy học Sinh học nói chung Sinh học 12 THPT – Ban nói riêng nhiều điều đáng phải bàn cần xem xét Chương trình Sinh học 12 – Ban có vai trò quan trọng chương trình THPT chiếm thời lượng lớn Nó không quan trọng mặt lý thuyết mà có giá trị lớn mặt thực tiễn đời sống sản xuất Vì vậy, việc giảng dạy để HS tiếp thu mặt lí thuyết để giải vấn đề thực tiễn đặt thiết thực Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực nâng cao chất lượng lĩnh hội HS nội dung SGK Sinh học 12 - Ban Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội theo chương trình giảm tải tiến hành thực đề tài: “Thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 12 theo chương trình giảm tải” nhằm phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học trường trung học phổ thông, đặc biệt sử dụng tích hợp phương pháp dạy học cách khéo léo trình hạy học Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải cách phù hợp đảm bảo đủ nội dung Mục tiêu nghiên cứu: - Tìm hiểu nội dung SGK Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải, góp phần thực thiết kế hoạt động dạy học tích cực, có hiệu trình truyền đạt GV lĩnh hội HS trường THPT - Tiến hành việc thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 12 – Ban nhằm khắc phục hạn chế bất cập trình thực theo chương trình giảm tải Bộ GD - ĐT, đảm bảo mục tiêu giáo dục chương trình, SGK theo qui định Luật Giáo dục đảm bảo tính lôgic mạch kiến thức tính thống môn; không thay đổi chương trình, SGK hành Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lí luận dạy học truyền thống đại dạy học Sinh học - Điều tra thực trạng thực giảm tải nội dung chương trình SGK Sinh học 12 – Ban trình dạy – học - Phân tích, tổng hợp hoạt động dạy học tích cực nước; thực áp dụng hoạt động dạy học tích cực phù hợp vào giảng dạy Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải nhằm đạt mục tiêu GD Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội - Thiết kế số giáo án chương trình dạy học Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải theo hướng dạy học tích cực - Lấy ý kiến đánh giá, nhận xét GV số trường THPT Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: - SGK Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải - HS lớp 12 trường THPT 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Nội dung SGK Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải Phương pháp nghiên cứu: 5.1 Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: - Nghiên cứu nghị Đáng đổi GD – ĐT - Nghiên cứu Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo - Nghiên cứu chương trình khung chuẩn kiến thức Sinh học 12 – THPT - Nghiên cứu sở lí luận việc đổi PPDH Sinh học THPT - Nghiên cứu SGK tài liệu liên quan đến chương trình Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải - Nghiên cứu tài liệu nước có liên quán đến thiết kế hoạt động dạy học tích cực 5.2 Phương pháp quan sát điều tra sư phạm: - Điều tra tình hình triển khai chương trình giảm tải nội dung SGK Sinh học 12 –Ban số trường THPT - Dự giờ, trao đổi ý kiến với GV - Tìm hiểu tình hình học tập HS trường THPT Bùi Như Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội GV tiếp tục treo tranh hình 41.2 GV yêu cầu nhóm HS quan sát tiếp tục khai thác đặc điểm: Các nhóm trả lời: A: hồ nhiều nước, - Lần lượt nhóm cho đáy có mùn bã biết số lượng sinh Chưa có nhiều SV vật thay đổi B: lượng mùn bã theo tranh A, B, đáy tăng lên Xuất C, D? SV sống nước Lượng Bùi Như Quỳnh 98 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội nước ngang nhiều C: Lượng mùn bã tiếp tục tăng hồ bị cạn nước dần, số lượng SV sống nước giảm D: Đáy hồ bị nâng cao, nước cạn dần thành vùng đất trũng E: Hồ nước chuyển thành vùng đất cạn GV yêu cầu nhóm nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi: - Song song với trình biến đổi quần xã, điều kiện tự nhiên môi trường thay đổi nào? HS trả lời: Song song với trình biến đổi quần xã trình biến đổi điều kiện tự nhiên môi trường khí hậu, thổ nhưỡng - Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường - Diễn sinh thái gồm giai đoạn: khởi đầu, cuối GV nhận xét, bổ sung Bùi Như Quỳnh 99 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội hoàn thiện kiến thức GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Từ ví dụ minh họa cho biết diễn sinh thái gì? HS nghiên cứu SGK ví dụ minh họa để trả lời câu hỏi Hoạt động 2: Các loại diễn sinh thái Mục tiêu: Sau học xong, HS phải: - Chỉ điểm khác hai loại diễn sinh thái - Xác định loại diễn sinh thái - Nêu ví dụ thực tiễn áp dụng lí thuyết vào thực tiễn Hoạt động GV Hoạt động HS GV yêu cầu HS quan sát lại tranh hình 41.1 41.2 hay số tranh hình liên quan Nội dung II Các loại diễn sinh thái Diễn nguyên sinh: Gồm dạng: cạn nước - Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật Bùi Như Quỳnh 100 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Diễn nguyên sinh - Giai đoạn tiên phong: Các sinh vật phát tán đến hình thành quần xã tiên phong - Giai đoạn hỗn hợp: Tiếp theo quần xã sinh vật biến đổi thay Diễn thứ sinh GV yêu cầu nhóm HS quan - Giai đoạn đỉnh cực: sát tranh hình nghiên cứu Giai đoạn cuối hình SGK trả lời câu hỏi: thành quần xã tương đối ổn định - Có loại diễn Diễn thứ sinh thái? sinh: - (Nhóm + phân - Khởi đầu từ môi tích hình 41.1 nhóm trường có quần xã + phân tích hình sinh vật 41.2): Từ hình ảnh HS dựa vào SGK gợi sống ý GV tranh cho biết đặc - Do tác động điểm loại diễn hình để trả lời thay đổi sinh thái đó? tự nhiên hoạt động khai thác GV nhận xét, đánh giá, bổ mức người sung hoàn thiện kiến thức đến mức huỷ diệt - Tiếp theo quần xã biến đổi thay lẫn - Trong điều kiện thuận lợi, qua trình biến đổi lâu dài hình thành quần xã tương đối ổn định Bùi Như Quỳnh 101 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Hoạt động 3: Nguyên nhân diễn sinh thái Mục tiêu: Sau học xong, HS phải: - Phân tích nguyên nhân diễn sinh thái - Nêu ví dụ minh họa Hoạt động GV Hoạt động HS GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK liên hệ với thực tiễn để nêu nguyên nhân diễn sinh thái (Nhóm + HS nghiên cứu SGK nghiên cứu nguyên trả lời nhân bên trong, nhóm + nghiên cứu nguyên nhân bên Mỗi nhóm nêu ví dụ khác nguyên nhân đó) Bùi Như Quỳnh 102 Nội dung III Nguyên nhân diễn sinh thái Nguyên nhân bên ngoài: - Do tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã Sự thay đổi môi trường, khí hậu, mưa bão, lũ lụt, núi lửa …gây chết hàng loạt sinh vật Nguyên nhân bên trong: - Bên cạnh tác động ngoại cảnh, cạnh tranh gay gắt loài quần xã nhân tố sinh thái quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật Trong số loài sinh vật, nhóm loài ưu đóng vai trò quan trọng diễn K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội - Ngoài hoạt động khai thác tài nguyên người như: đốt rừng, san lấp hồ ao, xây đập ngăn sông …là nguyên nhân làm biến đổi quần xã sinh vật Hoạt dộng 4: Tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái Mục tiêu: Sau học xong, HS phải: - Trình bày tầm quan trọng thực tiễn lí luận việc nghiên cứu diễn sinh thái - Giải thích số tượng thực tiễn Hoạt động GV GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK liên hệ thực tiễn để phát biểu ý nghĩa việc nghiê cứu diễn sinh thái Mỗi nhóm nêu ví dụ thực tế Bùi Như Quỳnh Hoạt động HS HS nghiên cứu SGK trả lời 103 Nội dung IV Tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái - Hiểu qui luật phát triển quần xã sinh vật Dự đoán quần xã tồn trước quần xã thay tương lai từ có kế hoạch xây dựng, bảo vệ hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên - Chủ động có K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội biện pháp khắc phục biến đổi bất lợi môi trường, sinh vật người VI Củng cố GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm Chọn đáp án nhất: Phần I Câu hỏi trắc nghiệm Câu Diễn sinh thái gì? A Là trình biến đổi từ quần xã đến quần xã khác B Là trình thay liên tục từ quần xã đến quần xã khác C Là trình phát triển quần xã sinh vật D Là trình biến đổi quần xã từ dạng khởi đầu qua dạng trung gian để đạt tới quần xã cuối tương đối ổn định Câu quần xã sinh vật trạng thái tương đối ổn định gọi là: A Quần xã trung gian B Quần xã khởi đầu C Quần xã dỉnh cực D Quần xã thứ sinh Câu Nguyên nhân dẫn đến diễn sinh thái? A Sự thay đổi mạnh mẽ ngoại cảnh tác động đến quần xã gây nên biến đổi mạnh mẽ quần xã Bùi Như Quỳnh 104 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội B Sự cạnh tranh gay gắt loài đặc biệt hoạt động mạnh mẽ nhóm loài ưu làm thay đổi điều kiện sống đến mức bất lợi cho tạo hội cho nhóm loài khác trở thành loài ưu C Cả A B D Không phải A B Câu Song song với trình biến đổi quần xã diễn trình biến đổi về: A Khí hậu B Thổ nhưỡng C Các điều kiện tự nhiên khác D Cả A, B C Câu Có loại diễn sinh thái nào? A Diễn cấp 1, diễn cấp B Diễn khởi đầu, diễn trung gian C Diễn nguyên sinh, diễn thứ sinh D Diễn xuất phát, diễn kết thúc Câu Diễn sinh thái môi trường trống trơn chưa có có quần xã sinh vật Đây loại diễn sinh thái nào? A Diễn nguyên sinh B Diễn thứ sinh C Diễn phân hủy D Không phải A, B C Câu Diễn sinh thái xuất môi trường tồn quần xã sinh vật Đây loại diễn nào? A Diễn nguyên sinh B Diễn thứ sinh C Diễn phân hủy D Không phải A, B C Bùi Như Quỳnh 105 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Câu Quan sát hình sau cho biết sơ đồ mô tả loại diễn sinh thái nào? Rừng lim nguyên sinh Rừng thưa, gỗ nhỏ ưa sáng Giai đoạn khởi đầu Cây gỗ nhỏ bụi Cây bụi cỏ chiếm ưu Trảng cỏ Giai đoạn cuối Giai đoạn A Diễn nguyên sinh B Diễn thứ sinh C Diễn phân hủy D Không phải A, B C Câu Phát biểu sau sai? A Bất kỳ loại diễn sinh thái trải qua khoảng thời gian tạo nên dãy diễn thay quần xã qua giai đoạn tương ứng với biến đổi môi trường B Quần xã đỉnh cực quần xã tương đối ổn định theo thời gian C Hoạt động người nguyên nhân gây cân sinh thái, nhiều dẫn tới làm suy thoái quần xã sinh vật D Trong diễn nguyên sinh, quần xã tiên phong quần xã có độ đa dạng cao Câu 10 Chọn từ cụm từ phù hợp phương án cho sẵn để điền vào chỗ ( ) câu sau: Trong trình diễn thế, nhiều số sinh thái biến đổi với trạng thái quần xã với môi trường A Đồng loạt B Phù hợp C Tăng D Giảm Bùi Như Quỳnh 106 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Câu 11 Chon từ cụm từ phù hợp phương án cho sẵn để điền vào chỗ ( ) câu sau: Nghiên cứu diễn sinh thái giúp khai thác tài nguyên thiên nhiên khắc phục biến đổi bất lợi môi trường A Đồng loạt B Hợp lý C Ồ ạt D Cạn kiệt Câu 12 Trong quần xã, Quần thể loài sau có ảnh hưởng lớn đến diễn sinh thái? A Quần thể ưu B Quần thể đặc trưng C Quần thể người D Quần thể thực vật E Quần thể động vật Đáp án trắc nghiệm: Câu 01 02 03 04 05 06 Đáp án D C C D C A Câu 07 08 09 10 11 12 Đáp án B B D B B A VII Dặn dò  Học trả lời câu hỏi SGK trang 185  Đọc trước 42 Bùi Như Quỳnh 107 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2.3 Nhận xét đánh giá giáo viên THPT 2.3.1 Phương pháp tiến hành: Sau xem xét phân tích nội dung giảm tải nội dung SGK Sinh học 12 – Ban bản, trao đổi số GV trường THPT thực giảng dạy lớp Sinh học 12 – Ban có giảm tải Rồi sau thăm dò hiệu quả, tính khả thi khả ứng dụng đề tài với việc triển khai Sinh học 12 – Ban có phần giảm tải Phương pháp tiến hành chủ yếu trao đổi trực tiếp 2.3.2 Kết quả: Thông qua trình điều tra trao đổi với số GV THPT thực chương trình giảm tải nội dung SGK môn Sinh học lớp 12 – Ban bản, rút nhận định sau:  Về ý nghĩa lí luận:  Đa số GV cho để thiết kế giảng theo chương trình giảm tải nên thực theo quy trình: phân tích nội dung, xét phần nội dung giảm tải, tham khảo tài liệu, viết soạn  Xác định mục tiêu, kiến thức trọng tâm, logic kiến thức quan trọng  Xây dựng tư liệu để bổ sung kiến thức cần thiết có thay đổi, lược bớt số nội dung sách., đòi hỏi có nhiều tư liệu bổ sung thêm  Thiết kế giảng, thiết kế hoạt động dạy học tích cực yêu cầu cần thiết xu hướng thay đổi, kết hợp linh hoạt phương pháp dạy học tất yếu đổi giáo dục  Về ý nghĩa thực tiễn:  Đảm bảo độ xác nội dung, logic kiến thức, tiện lợi cho người sử dụng Bùi Như Quỳnh 108 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội  Các thiết kế hoạt động xác định mục tiêu, kiến thức trọng tâm lược bớt, chỉnh sửa, xếp cách có hệ thống Do giúp GV, SV trường sử dụng làm tư liệu  Các thiết kế hoạt động dạy học tích cực làm bật tính tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức HS chiếm phần lớn thời gian tiết học đồng thời thể vai trò điều khiển, tổ chức linh hoạt, sáng tạo GV  Các thiết kế có tính khả thi cao, góp phần đáp ứng yêu cầu thực giảng dạy nội dung chương trình SGK Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải Đay tài liệu có giá trị GV phổ thông SV sư phạm trình học tập lí luận dạy học thực hành rèn luyện kĩ dạy học Bùi Như Quỳnh 109 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Với điều kiện thời gian khả có hạn, trình nghiên cứu đề tài giải vấn đề sau: 1.1 Thông qua tìm hiểu trao đổi, đa số GV thống nhận định:  SGK Sinh học 12 – Ban có nhiều đổi nội dung cách trình bày, giảm bớt số nội dung không cần thiết  Khó khăn số phần cắt giảm chưa hợp lí, phân bố thời gian tiết học (có phần giảm tải) gặp nhiều khó khăn có sau giảm tải có nội dung ngắn dẫn tới thừa nhiều thời gian, có ghép lại làm cho dài dẫn đến thiếu 1.2 Chúng phân tích nội dung SGK Sinh học 12 - Ban giảm tải  Trong xác định rõ kiến thức trọng tâm, logic kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho GV, dự kiến trật tự, logic hoạt động dạy học Việc làm nhiều GV đánh giá có ý nghĩa thực tiễn đạt hiệu sư phạm cao  Gợi ý số cách thiết kế giảng theo hướng hoạt động dạy học tích cực GV chuyên gia khẳng định có giá trị, làm tài liệu tham khảo 1.3 Bên cạnh đó: Với thiết kế giảng theo hướng thiết kế hoạt động dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực học tập HS xác định cần thiết bước thiết kế giảng, thiết kế giảng thể nét bật dạy học tích cực hoạt động độc lập HS chiếm tỉ lệ cao Bùi Như Quỳnh 110 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội học, GV THPT đánh giá đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao, góp phần giải hạn chế thực theo chương trình giảm tải Sinh học 12 – Ban bản, đồng thời đổi phương pháp dạy học  GV biết kết hợp phương pháp khác nhau: phương pháp tích cực phương pháp truyền thống để phát huy tính tích cực HS Đảm bảo chất lượng dạy phân bổ thời gian dạy cách hợp lí  Việc thiết kế hoạt động dạy học tích cực không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghệ thuật sử dụng phương pháp dạy học phương pháp quản lí, tổ chức hoạt động cho HS Kiến nghị  Cần phải có tổng kết đánh giá sau thực giảng dạy nội dung SGK Sinh học 12 – Ban theo chương trình giảm tải, tiếp tục hoàn thiện việc đổi chương trình SGK bồi dưỡng GV chuyên môn  Cần có nhiều hình thức thiết kế hoạt động dạy học tích cực, khuyến khích GV động, sáng tạo linh hoạt trình truyền đạt kiến thức cho HS, ý chăm lo cho đời sống GV sở vật chất phục vụ cho công tác dạy - học đặc biệt vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa  Cần cung cấp trang thiết bị kịp thời, đồng phương tiện dạy học, trang thiết bị cần thiết tạo thuận lợi cho GV đổi PPDH đóng góp sáng tạo tích cực dạy học  Do hạn chế thời gian điều kiện nghiên cứu đề tài dừng lại bước đầu, mong muốn tiếp tục nghiên cứu thực phạm vi rộng để nâng cao giá trị thực tiễn đề tài Bùi Như Quỳnh 111 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Thành (2003), Lí luận dạy học Sinh học, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2006), Tài liệu bồi dưỡng Giáo viên Sinh học, (Bộ 1) Nguyễn Thành Đạt - Tổng chủ biên (2012), Sách giáo khoa Sinh học 12 (Ban bản), NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành (1998), Dạy học lấy học sinh làm trung tâm, NXB Giáo dục, Hà Nội Trần Bá Hoành (2007), Đổi phương pháp dạy học, chương trình sách giáo khoa, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Trần Bá Hoành (1979), Học thuyết tiến hóa (tập 1, tập 2), NXB Giáo dục, Hà Nội Ngô Văn Hưng – Chủ biên (2010), Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ môn Sinh học lớp 12, NXB Giáo dục Việt Nam, Phú Thọ Trần Khánh Phương (2008), Thiết kế giảng Sinh học 12 (tập 1, tập 2), NXB Hà Nội, Hà Nội Phạm Thành Hổ (2010), Di truyền học, NXB Giáo Dục, Hà Nội 10 Phan Cự Nhân – Chủ biên, Sinh học đại cương (tập 1), NXB ĐHSP Hà Nội 11 Phan Cự Nhân – Chủ biên, Di truyền học (tập 1, tập 2), NXB ĐHSP Hà Nội Bùi Như Quỳnh 112 K35A – SP Sinh [...]... của các GV phổ thông 6 Giả thuyết khoa học: Nếu phân tích nội dung và thiết kế được một số giáo án theo hướng phát huy tính tích cực của HS, hợp lí hóa thời gian dạy, góp phần khắc phục hạn chế trong nội dung giảm tải và giúp HS hứng thú trong học tập môn Sinh học 12 – Ban cơ bản 7 Đóng góp mới của đề tài: Gợi ý thiết kế một số hoạt động dạy học tích cực Sinh học 12 – Ban cơ bản theo chương trình giảm. .. chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động 1.2.2 Một số khái niệm liên quan: - PPDH tích cực: Phương pháp dạy học tích cực (PPDH tích cực) là một thuật ngữ rút gọn, được dùng ở nhiều nước để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tíchcực, chủ động, sáng tạo của người học "Tích cực" trong PPDH tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, ... K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2 Chương II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1 Cấu trúc nội dung chương trình Sinh học 12 – Ban cơ bản khi giảm tải 2.1.1 Cấu trúc chương trình SGK Sinh học 12 : Nội dung chương trình SGK Sinh học 12 – Ban cơ bản chiếm 3 phần trong nội dung Sinh học THPT: Phần 5 - Di truyền học Gồm 5 chương: - Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị - Chương II:... hoạt động, chủ động, trái nghĩa với không hoạt động, thụ động chứ không dùng theo nghĩa trái với tiêu cực PPDH tích cực hướng tới việc hoạt động hóa, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát huy tính tích cực của người dạy - Tính tích cực trong học tập:  Chủ nghĩa duy vật coi TTC là một phẩm chất vốn... học tích cực vào quá trình giảng dạy chương trình Sinh học 12 – Ban cơ bản được giảm tải Tôi đã tiến hành bằng phương pháp quan sát sư phạm, dự giờ, trao đổi với các GV bộ môn, điều tra thực trạng tiến hành dạy theo chương trình giảm tải nội dung SGK Sinh học 12 – Ban cơ bản ở một số trường THPT a) Thuận lợi: “GV chủ động, HS sáng tạo” - Đối với GV: Bùi Như Quỳnh 21 K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp... thế, theo Bộ GD - ĐT để nâng cao chất lượng dạy học, phù hợp với mục tiêu giáo dục và điều kiện thực tế cần phải tiến hành giảm tải nội dung chương trình SGK ở các bậc học, lớp học trong đó có Sinh học 12 – Ban cơ bản b) Mục đích: Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông , phù hợp với thời lượng dạy Bùi Như Quỳnh 5 K35A – SP Sinh. .. di truyền - Chương III: Di truyền học quần thể - Chương IV: Ứng dụng di truyền học - Chương V: Di truyền học người Phần 6 - Tiến hóa Gồm 2 chương: - Chương I: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa - Chương II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất Phần 7 – Sinh thái học Gồm 3 chương: - Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật - Chương II: Quần xã sinh vật - Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và... thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của chương trình Đòi hỏi ở người dạy phải có trình độ chuyên môn cao và nghệ thuật sư phạm tốt để đóng vai trò là người tổ chức, cố vấn cho các hoạt động của HS b) Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động của HS - HS vừa là đối tượng vừa là chủ thể của quá trình dạy học HS không chỉ tiếp thu những kiến thức từ người dạy, mà phải thông qua hoạt động tự lực để chiếm lĩnh... phương pháp dạy học, GV có thời gian làm chủ tiết học, để biến tiết học thành giờ học kiểu vừa học, vừa chơi, mang tính tương tác cao giữa các nhóm học sinh đảm bảo mọi tiêu chí của việc dạy học theo hướng cá thể hóa  Tạo cơ chế mở cho GV, dựa trên sự chủ động của người GV trên khung chương trình, tạo điều kiện để GV điều tiết, giảng dạy cho phù hợp với từng đối tượng dạy học  Sự chủ động của GV,... kiến thức một cách chủ động mà còn được rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu phát triển khả năng tư duy K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội 2  Dạy học tích cực : - Kế thừa có chọn lọc đặc điểm dạy học truyền thống để phát huy, phát triển kiến thức, kĩ năng một cách chủ động - Đề cao vai trò của người học, HS vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của hoạt động dạy học - Tôn trọng ... luận dạy học truyền thống đại dạy học Sinh học - Điều tra thực trạng thực giảm tải nội dung chương trình SGK Sinh học 12 – Ban trình dạy – học - Phân tích, tổng hợp hoạt động dạy học tích cực. .. Quỳnh K35A – SP Sinh Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội theo chương trình giảm tải tiến hành thực đề tài: Thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 12 theo chương trình giảm tải nhằm phát... thiết kế hoạt động dạy học tích cực, có hiệu trình truyền đạt GV lĩnh hội HS trường THPT - Tiến hành việc thiết kế hoạt động dạy học tích cực Sinh học 12 – Ban nhằm khắc phục hạn chế bất cập trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 12 theo chương trình giảm tải , Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 12 theo chương trình giảm tải , Thiết kế các hoạt động dạy học tích cực sinh học 12 theo chương trình giảm tải