Tuyển tập 15 đề thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 12 (có đáp án)

53 4.1K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2015, 08:33

Họ và tên thí sinh:……………………..………….. Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:……………………………..………... …………….……………….. SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Cho một số nguyên dương N bất kì (N ≤ 20). Hãy viết chương trình tạo mảng N x N phần tử nguyên dương (giá trị lớn nhất trong bảng là 2*N) theo quy luật cho trong ví dụ sau với N = 7 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14 3 6 9 12 2 4 6 4 8 12 2 4 6 8 5 10 2 4 6 8 10 6 12 2 4 6 8 10 7 14 2 4 6 8 10 - Dữ liệu vào: Giá trị của N được cho trong tập tin InB1.txt - Dữ liệu ra: Ghi trong tập tin OutB1.txt mảng kết quả Ví dụ: InB1.txt OutB1.txt 4 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 2 4 4 8 2 4 Câu 2 (7 điểm): Cho xâu s gồm ít nhất 3 kí tự số. Xóa bỏ một số kí tự trong xâu s chỉ để lại 3 kí tự số sao cho, vẫn giữ nguyên thứ tự của chúng tạo nên một số có giá trị lớn nhất. - Dữ liệu vào: từ tệp f1 gồm 1 dòng chứa xâu s - Dữ liệu ra: Ghi ra tệp f2 xâu s chứa 3 kí số còn lại tạo thành số lớn nhất. Ví dụ: 1 Bảng A - Ngày 2 Cau3.inp Cau3.out 124512Hoc tin8126123 863 Câu 3 (7 điểm): Cho n đồ vật. Trọng lượng và giá trị của vật i lần lượt là A[i], B[i]. Hãy chọn ra một số vật sao cho tổng trọng lượng của chúng không vượt quá trọng lượng M cho trước và tổng giá trị là lớn nhất. Cho biết 0 < n ≤ 20 0 < M ≤ 100 0 < A[i], B[i] < 256 Dữ liệu vào: Cho trong file NHAP.INP gồm n + 1 dòng: - Dòng đầu là 2 số n, M; - Dòng i + 1 (1 ≤ i ≤ n) ghi 2 số nguyên dương A[i], B[i]. Dữ liệu ra: Ghi vào file XUAT.OUT gồm: - Mỗi dòng ghi 3 số: i, A[i], B[i]; - Dòng cuối là 3 số: Tổng số vật, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn. Các số ghi trên cùng một dòng được cách ít nhất một dấu cách. Ví dụ: NHAP.INP XUAT.OUT 5 100 4 25 48 42 40 2 30 72 30 72 1 42 40 40 6 3 97 160 25 48 13 3 ---Hết--- 2 Bảng A - Ngày 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 03 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): Mỗi bộ test 2 điểm Input: N = 13 Output: 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 6 12 18 24 2 7 14 21 2 4 8 16 24 2 4 9 18 2 4 6 10 20 2 4 6 11 22 2 4 6 12 24 2 4 6 13 26 2 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 12 14 16 18 20 22 24 26 18 21 24 2 4 6 8 10 24 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 4 6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18 20 6 8 10 12 14 16 18 20 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 Input: N = 20 Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 2 4 6 8 10 12 14 8 12 16 20 24 28 32 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 15 20 25 30 35 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 12 18 24 30 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 14 21 28 35 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 16 24 32 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 18 27 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 20 30 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 22 33 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 24 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 26 39 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 34 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 1 Bảng A – Ngày 2 Input: N = 16 Output: 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20 24 28 5 10 15 20 25 30 2 6 12 18 24 30 2 4 7 14 21 28 2 4 6 8 16 24 32 2 4 6 9 18 27 2 4 6 8 10 20 30 2 4 6 8 11 22 2 4 6 8 10 12 24 2 4 6 8 10 13 26 2 4 6 8 10 14 28 2 4 6 8 10 15 30 2 4 6 8 10 16 32 2 4 6 8 10 8 16 24 32 4 6 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12 9 18 27 2 6 8 10 10 12 12 14 14 14 14 14 14 10 20 30 4 8 10 12 12 14 14 16 16 16 16 16 16 11 22 2 6 10 12 14 14 16 16 18 18 18 18 18 18 12 24 4 8 12 14 16 16 18 18 20 20 20 20 20 20 13 26 6 10 14 16 18 18 20 20 22 22 22 22 22 22 14 28 8 12 16 18 20 20 22 22 24 24 24 24 24 24 15 30 10 14 18 20 22 22 24 24 26 26 26 26 26 26 16 32 12 16 20 22 24 24 26 26 28 28 28 28 28 28 Câu 2 (7 điểm): Test Test 1 Test 2 Test 3 Inp 0000ffggdd[][]*//* Aaaaaaaa2648bbbbbbbbbbbbb845763cccccccccccccccc 1212142921244211545464512124555945552129 Out 000 876 999 Điểm 2 2 3 Câu 3 (7 điểm): TEST 1 (2 điểm) 5 40 30 35 28 13 NHAP.INP 100 45 70 62 48 3 4 2 1 3 XUAT.OUT 28 48 30 70 40 45 98 163 7 5 2 XUAT.OUT 8 46 2 4 10 50 TEST 2 (2 điểm) 10 3 8 23 29 2 1 8 NHAP.INP 10 9 23 4 34 4 3 46 2 Bảng A – Ngày 2 3 5 3 8 2 5 TEST 3 (3 điểm) 20 8 19 23 50 2 5 8 3 14 3 6 16 22 11 12 15 17 11 12 21 NHAP.INP 96 5 100 4 4 4 4 46 8 80 5 9 200 7 40 50 80 1 2 4 3 16 15 14 12 9 7 2 7 XUAT.OUT 15 80 12 50 11 40 16 200 14 80 8 80 19 100 95 630 ---Hết--- 3 Bảng A – Ngày 2 Họ và tên thí sinh:……………………..………….. Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:……………………………..………... …………….……………….. SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Tổng các hàng của ma trận Đọc từ một ma trận A cấp m x n các số nguyên, với các phần tử được cho từ một tệp văn bản MATRAN.INP, với mỗi phần tử cách nhau một dấu cách. Trong đó, hàng đầu tiên ghi hai số m, n lần lượt là số hàng và số cột của ma trận, m hàng tiếp theo ghi các hàng của ma trận. Tính tổng các số hạng trên mỗi hàng của ma trận và ghi kết quả vào tệp văn bản MATRAN.OUT Ví dụ: MATRAN.INP MATRAN.OUT 34 1357 1 3 5 7 16 2468 2 4 6 8 20 0326 0 3 2 6 11 Câu 2 (7 điểm): Liệt kê chữ cái Cho một văn bản chứa trong một text file. Bạn hãy viết chương trình liệt kê các chữ cái chỉ có mặt trong văn bản đúng một lần theo thứ tự của bảng chữ cái (không phân biệt chữ hoa và chữ thường). Dữ liệu vào: file DEM_CHU.INP gồm nhiều dòng chứa các ký tự trong file. Dữ liệu ra: file DEM_CHU.OUT Mỗi dòng ghi các ký tự chỉ xuất hiện đúng một lần trong file theo yêu cầu đề ra. Ví dụ: DEM_CHU.INP DEM_CHU.OUT NAM MOI HANH PHUC C I O P U Câu 3 (7 điểm): 1 Bảng B- Ngày 1 Truy tìm tội phạm Ở một khu Bảo tàng có rất nhiều đồ cổ quý, mỗi món đồ cổ được để ở một phòng khác nhau. Cấu trúc của khu Bảo tàng gồm có n dãy phòng, mỗi dãy gồm m phòng, các phòng được xây dựng theo mô hình hình chữ nhật và dãy thứ i được đánh số a[i,1], a[i,2], a[i,3]…a[i,m]. Khách tham quan chỉ có thể vào từ các phòng a[1,1], a[2,1], a[3,1],…,a[n,1] và ra từ các phòng a[1,m], a[2,m], a[3,m],…,a[n,m]. Để đảm bảo trật tự nên Bảo tàng quy định: từ phòng a[i,j] khách chỉ có thể đi qua các phòng a[i-1,j+1], a[i,j+1], a[i+1,j+1] và không được quay lại. Vào một ngày nọ, có một tên trộm thông minh và tham lam ghé thăm khu Bảo tàng. Khi hắn đi qua phòng nào thì lấy cắp món đồ ở phòng đó. Vì tính tham lam nên hắn đã tính toán để khi ra khỏi khu Bảo tàng thì tổng giá trị của các món đồ cổ lấy cắp được phải lớn nhất và hắn đã làm được điều đó. Không cần đến khu Bảo tàng kiểm tra, bạn hãy giúp công an xác định xem tổng giá trị của các món đồ mà tên trộm đã lấy cắp. Dữ liệu vào: Ghi trong tập tin văn bản TRUYTIM.INP gồm: - Dòng 1: Gồm 2 số n, m (n,m ≤ 100) - n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m số là giá trị của các món đồ cổ trong phòng tương ứng (giá trị của các món đồ cổ ≤ 10.000) Các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng. Dữ liệu ra: Ghi vào tập tin văn bản TRUYTIM.OUT gồm một số duy nhất là tổng giá trị của các món đồ mà tên trộm lấy cắp. Ví dụ: TRUYTIM.INP TRUYTIM.OUT 34 28 5246 4924 7266 ---Hết--- 2 Bảng B- Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): MATRAN.INP 23 123 596 MATRAN.INP 34 12 25 20 33 20 8 22 29 -12 10 8 4 MATRAN.INP 5 10 -1 22 35 4 6 55 78 99 63 45 71 35 12 14 66 5 79 -199 263 -45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 13 44 15 -666 17 -98 89 110 2 -58 45 8 12 32 -56 -68 99 52 Test 1 (2 điểm) MATRAN.OUT 123 6 5 9 6 20 Test 2 (2 điểm) MATRAN.OUT 12 25 20 33 90 20 8 22 29 79 -12 10 8 4 10 Test 3 (2 điểm) MATRAN.OUT 1 22 35 4 6 55 78 99 63 45 406 71 35 12 14 66 5 79 -199 263 -45 301 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 11 22 13 44 15 -666 17 -98 89 110 -443 2 -58 45 8 12 32 -56 -68 99 52 68 Câu 2 (7 điểm): Liệt kê chữ cái Liet_ke.inp Liet_ke.out Tram nam hanh phuc vui tuoi manh khoe Jhajfkaskhhdskjga;;dklfkdhgjsdjfskaldknm zxcvmmvnzmv,.cx,mvnmvnmvmz.,mnvzjfakdfjj kdkjfjkfjioptrekhfdkfkdsfkdjsjfkd;fa;;lk fjsdkmcvnvmnzvkjdfjjsdfjkhgksfkka;al;ldf sajkfjjkfj;fkajkf Jhajfkaskhhdskjga;;dklfkdhgjsdjfskaldknm zxcvmmvnzmv,.cx,mvnmvnmvmz.,mnvzjfakdfjj kdkjfjkfjioptrekhfdkfkdsfkdjsjfkd;fa;;lk fjsdkmcvnvmnzvkjdfjjsdfjkhgksfkka;al;ldf sajkfjjkfj;fkajkfrteewqewwqwererwejfjsaf kfksdkfhhgkakc;xznvmc,vnmjfdhfjkgjjdkfkl 1 C E K P R V E I O P R T O Điểm 2 điểm 2 điểm Y 3 điểm Bảng B – Ngày 1 sfewrutiuyhfkfjfjdhgsdkgfpjvkjhsdjfdfhdh gsdh;lpjdhfahshdbcxjhfdsjfjkhgbnmzbcvjdh jfdkshfbgnmczcbxvjdsjfnabfjvnzxjfbsbjcbv mzhfjdshfmz,cnvjklahfjknm,bcvjkhfjhajklh jkfhdakjlfhkbvmnzlkfjksbvnm,zhjfdbnnmvzf jklflafjhdjklbvzxjkdsabnmczjkfhsabm,mzck Câu 3 (7 điểm): - Đúng test 1 được 3 điểm. - Đúng test 2 được 3 điểm. - Đúng test 3 được 2 điểm. (Theo test mẫu được ghi trong CD kèm theo) ---Hết--- 2 Bảng B – Ngày 1 Họ và tên thí sinh:……………………..………….. Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:……………………………..………... …………….……………….. SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Tổng các hàng của ma trận Đọc từ một ma trận A cấp m x n các số nguyên, với các phần tử được cho từ một tệp văn bản MATRAN.INP, với mỗi phần tử cách nhau một dấu cách. Trong đó, hàng đầu tiên ghi hai số m, n lần lượt là số hàng và số cột của ma trận, m hàng tiếp theo ghi các hàng của ma trận. Tính tổng các số hạng trên mỗi hàng của ma trận và ghi kết quả vào tệp văn bản MATRAN.OUT Ví dụ: MATRAN.INP MATRAN.OUT 34 1357 1 3 5 7 16 2468 2 4 6 8 20 0326 0 3 2 6 11 Câu 2 (7 điểm): Tính tỉ lệ chữ nguyên âm Cho một văn bản chứa trong một text file. Bạn hãy viết chương trình tính tỉ lệ các nguyên âm có mặt trong văn bản theo thứ tự của bảng chữ cái. Định nghĩa các nguyên âm là: A, E, I, O, U, Y Dữ liệu vào: file NGUYENAM.INP gồm nhiều dòng chứa các ký tự của văn bản Dữ liệu ra: file NGUYENAM.OUT mỗi dòng ghi ký tự và tỷ lệ % (lấy đến 4 chữ số thập phân) của các nguyên âm. Ví dụ: NGUYENAM.INP NGUYENAM.OUT ANHEMHOATHUANTHUONGYEUNAMMOIMAYMAN A: 17.6471 % E: 5.8824 % I: 2.9412 % O: 8.8235 % U: 8.8235 % Y: 5.8824 % 1 Bảng A - Ngày 1 Câu 3 (7 điểm): Du lịch Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu có n địa điểm du lịch và được đánh số từ 1 đến n. Biết rằng đường đi giữa hai địa điểm bất kì (nếu có) đều là đường đi hai chiều. Sơ đồ mạng lưới giao thông của n địa điểm này cho bởi ma trận a[i,j], trong đó: - a[i,j] là độ dài đường đi từ địa điểm i đến địa điểm j (a[i,j] là số nguyên dương và a[i,j] ≤ 100). - a[i,j] = 0 nếu không có đường đi từ địa điểm i đến j. - a[i,j] = a[j,i] - a[i,i] = 0 Một đoàn du lịch xuất phát từ địa điểm P và muốn đến địa điểm Q, nhưng họ không biết nên đi theo đường nào là ngắn nhất để tiết kiệm chi phí và thời gian. Bạn là lập trình viên, hãy giúp họ giải quyết bài toán trên hoặc đưa ra thông báo không tồn tại đường đi giữa P và Q. Dữ liệu vào: Ghi trong tập tin văn bản DULICH.INP gồm: - Dòng 1: Chứa số n, P, Q (n ≤ 100) - n dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi n số a[i,1], a[i,2], …, a[i,n] Các số cách nhau ít nhất một khoảng trắng. Dữ liệu ra: Ghi vào tập tin văn bản DULICH.OUT Nếu không có đường đi thì ghi KHONG, ngược lại thì - Dòng 1: Tổng độ dài đường đi. - Dòng 2: Các địa điểm mà đoàn cần đi qua. Ví dụ: DULICH.INP DULICH.OUT 414 6 0 3 0 10 1234 3 0 1 0 0 1 0 2 10 0 2 0 ---Hết--- 2 Bảng A - Ngày 1 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): Test 1 (2 điểm) MATRAN.OUT 123 6 5 9 6 20 MATRAN.INP 23 123 596 Test 2 (2 điểm) MATRAN.OUT 12 25 20 33 90 20 8 22 29 79 -12 10 8 4 10 MATRAN.INP 34 12 25 20 33 20 8 22 29 -12 10 8 4 MATRAN.INP 5 10 -1 22 35 4 6 55 78 99 63 45 71 35 12 14 66 5 79 -199 263 -45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 13 44 15 -666 17 -98 89 110 2 -58 45 8 12 32 -56 -68 99 52 Test 3 (2 điểm) MATRAN.OUT 1 22 35 4 6 55 78 99 63 45 406 71 35 12 14 66 5 79 -199 263 -45 301 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 11 22 13 44 15 -666 17 -98 89 110 -443 2 -58 45 8 12 32 -56 -68 99 52 68 Câu 2 (7 điểm): NGUYENAM.INP NGUYENAM.OUT nammoichucmoinguoicomnoaoamhanhphuc Nammoichucmoinguoicomnoaoamhanhphuc, nhanhavuiveanhemhoathuantienvaonhunu oc A: I: O: U: A: E: I: O: 11.4286 % 8.5714 % 17.1429 % 8.5714 % 13.6986 % 4.1096 % 6.8493 % 12.3288 % Điểm 2 điểm 2 điểm U: 9.5890 % Nammoichucmoinguoicomnoaoamhanhphuc, nhanhavuiveanhemhoathuantienvaonhunu ocsuckhoedoidaodatnuocgiaumanhnhanha noamajkdhsahsdlasjdlsadjlsadlsadjlas iudiwuqeiwdihdhdhdhdhdhhdhdhdhhdhdhd hdhhdhdhdhhdhdhdhhdhdhdhdhdhhdhdhdhd hhdhdhhdisdkshdskdhskdksdhskdhksdhks dksdkslhnxjxbskianeixhqocxnhaoshfoab xosdhvcbxhguieoqpwoiepajfkdaiucbvnzb 1 A: E: I: O: U: Y: 6.7979 3.2200 6.4401 5.7245 5.1878 0.3578 % % % % % % 3 điểm Bảng A – Ngày 1 vhdjiyurqpoidkhuehjdaopqieeuwooidahj jmmnzmbvhcjxfhsjlakskiwquruiopqiwurr ytuqpieprijdahfkdahcanxzljfuqpiewoir utjasnznvmczxcnbvcnmvurkdfjsalkkahfi qioerupqeruueqpiekdsfhkjtqihsdjnxzjf hdoqiohjdsnvmhjsdfowqihfncmxhjsdfqio uhjdsnmcjioqurehjdfn Câu 3 (7 điểm): - Đúng test 1 được 3 điểm. - Đúng test 2 được 3 điểm. - Đúng test 3 được 2 điểm. (Theo test mẫu được ghi trong CD kèm theo) ---Hết--- 2 Bảng A – Ngày 1 Họ và tên thí sinh:……………………..………….. Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:……………………………..………... …………….……………….. SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Cho một số nguyên dương N bất kì (N ≤ 20). Hãy viết chương trình tạo mảng N x N phần tử nguyên dương (giá trị lớn nhất trong bảng là 2*N) theo quy luật cho trong ví dụ sau với N = 7 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14 3 6 9 12 2 4 6 4 8 12 2 4 6 8 5 10 2 4 6 8 10 6 12 2 4 6 8 10 7 14 2 4 6 8 10 - Input: Giá trị của N được cho trong tập tin InB1.txt - Output: Ghi trong tập tin OutB1.txt mảng kết quả Ví dụ: InB1.txt OutB1.txt 4 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 2 4 4 8 2 4 Câu 2 (7 điểm): Cho xâu khác rỗng. Tìm từ đầu tiên dài nhất trong xâu. (Từ là một dãy kí tự liên tiếp không chứa dấu cách). -Dữ liệu vào: từ tệp f1 gồm một dòng chứa xâu s. -Dữ liệu ra: Ghi ra tệp f2 gồm 1 dòng chứa câu trả lời: “Từ đâu tiên dài nhất trong xâu là : a”. (Với a là từ đầu tiên dài nhất trong xâu s) 1 Bảng B - Ngày 2 Ví dụ: Cau2.inp Cau2.out Hoc tin rat thu vi Hoc Câu 3 (7 điểm): Một điểm giao dịch của ngân hàng X có N loại tiền mệnh giá từ A[1], A[2], A[3], . . , A[N] (đơn vị ngàn đồng) với số lượng tiền mỗi loại không giới hạn. Một khách hàng cần rút với số tiền là M (ngàn đồng). Hãy cho biết cần bao nhiêu tiền mỗi loại để chi trả sao cho số tờ là ít nhất. Cho biết: N ≤ 9; A[i] ≤ 500; M ≤ 10000 Dữ liêu vào: Cho trong file INP.TXT gồm 2 dòng: - Dòng đầu là 2 số N, M; - Dòng thứ hai ghi N số nguyên dương A[1], A[2], A[3], . . , A[N] Dữ liêu ra: Ghi vào file OUT.TXT gồm: - Dòng đầu ghi số lượng tờ phải trả; - Dòng thứ hai ghi N số nguyên không âm ứng với số tờ cần trả cho mỗi loại tiền. Các số ghi trên cùng một dòng được cách ít nhất một dấu cách. Ví dụ: INP.TXT OUT.TXT 5 98 1 2 5 10 50 100 8 1 1 1 4 1 0 ---Hết--- 2 Bảng B - Ngày 2 SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 CHÍNH THỨC * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): Mỗi bộ test 2 điểm Input: N = 13 Output: 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 6 12 18 24 2 7 14 21 2 4 8 16 24 2 4 9 18 2 4 6 10 20 2 4 6 11 22 2 4 6 12 24 2 4 6 13 26 2 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 12 14 16 18 20 22 24 26 18 21 24 2 4 6 8 10 24 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 4 6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18 20 6 8 10 12 14 16 18 20 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 Input: N = 20 Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 2 4 6 8 10 12 14 8 12 16 20 24 28 32 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 15 20 25 30 35 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 12 18 24 30 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 14 21 28 35 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 16 24 32 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 18 27 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 20 30 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 22 33 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 24 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 26 39 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 34 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 1 Bảng B – Ngày 2 Input: N = 16 Output: 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20 24 28 5 10 15 20 25 30 2 6 12 18 24 30 2 4 7 14 21 28 2 4 6 8 16 24 32 2 4 6 9 18 27 2 4 6 8 10 20 30 2 4 6 8 11 22 2 4 6 8 10 12 24 2 4 6 8 10 13 26 2 4 6 8 10 14 28 2 4 6 8 10 15 30 2 4 6 8 10 16 32 2 4 6 8 10 8 16 24 32 4 6 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12 9 18 27 2 6 8 10 10 12 12 14 14 14 14 14 14 10 20 30 4 8 10 12 12 14 14 16 16 16 16 16 16 11 22 2 6 10 12 14 14 16 16 18 18 18 18 18 18 12 24 4 8 12 14 16 16 18 18 20 20 20 20 20 20 13 26 6 10 14 16 18 18 20 20 22 22 22 22 22 22 14 28 8 12 16 18 20 20 22 22 24 24 24 24 24 24 15 30 10 14 18 20 22 22 24 24 26 26 26 26 26 26 16 32 12 16 20 22 24 24 26 26 28 28 28 28 28 28 Câu 2 (7 điểm): Test Inp Bac Ho kinh yeu! Viet Nam yeu Test 1 Bac 0123456789 viet nam 56789 toi Test 2 yeu! 9876543210 aiyeubachochiminhhonthieuniennhi Test 3 dong Out Điểm Tu dau tien dai nhat trong xau la: 2 kinh Tu dau tien dai nhat trong xau la: 2 0123456789 Tu dau tien dai nhat trong xau la: aiyeubachochiminhhonthieunien 3 nhidong Lưu ý: Test 1,Ttest 2, Test 3 vì không đủ độ rộng nên viết chuỗi trên nhiều dòng Câu 3 (7 điểm): TEST 1 (2 điểm) INP.TXT OUT.TXT 3 92 1 2 10 9 0 1 9 TEST 2 (2 điểm) INP.TXT 6 986 1 2 5 10 20 50 100 OUT.TXT 14 1 0 1 1 1 1 9 TEST 3 (3 điểm) INP.TXT OUT.TXT 9 9999 1 2 5 10 20 50 100 200 500 ---Hết--2 27 0 2 1 0 2 1 0 2 19 Bảng B – Ngày 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIN HỌC (Đề thi gồm 02 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Tổng quan bài thi Câu Tên bài Tên tệp chương trình Tên tệp dữ liệu vào Tên tệp dữ liệu ra 1 Tìm số TIMSO.PAS TIMSO.INP TIMSO.OUT 2 Đếm số lượng SOLUONG.PAS SOLUONG.INP SOLUONG.OUT 3 Kết nối KETNOI.PAS KETNOI.INP KETNOI.OUT Câu 1: Tìm số (7 điểm) Cho hai số nguyên dương A, X (1 < A < 100; 0 < X < 109). Hãy tìm số nguyên K lớn nhất thỏa mãn AK ≤ X. Dữ liệu vào từ tệp văn bản TIMSO.INP: Chứa hai số theo trình tự A, X trên một dòng. Hai số cách nhau một khoảng trắng. Dữ liệu ra ghi vào tệp văn bản TIMSO.OUT: Số nguyên K. Ví dụ: TIMSO.INP TIMSO.OUT 3 10 2 Câu 2: Đếm số lượng (7 điểm) Xét dãy gồm N số nguyên dương A1, A2, …, AN và số nguyên X cho trước. Hãy đếm số cặp (Ai, Aj) thỏa mãn các điều kiện: o Ai + Aj = X o 1ikq) then kq:=v; ✒ ✔ Bài 3. (7 i m) Quà T t Trung thu Gi s các s cho trong m ng A[1.. M,1.. N]. Dùng m ng B[1.. M,1.. N] xây d ng nhãn cho t ng ô theo công th c truy h i. F[i,j] có giá tr b ng t ng các s trên các ô i qua theo con ng t t nh t t m t ô thích h p thu c c t 1 n ô (i,j) thu c dòng i c t j. Nhãn c a các ô thu c c t 1 b ng chính giá tr các ô ó. Các ô còn l i, l n l t t c t 2 n c t n c xây d ng theo công th c truy h i sau: B[i, k ] = Max{B[i − 1, k − 1], B[i, k − 1], B[i + 1, k − 1]} + A[i, k ] Ngoài ra, dùng m ng hai chi u T[1.. M,1.. N] ghi l i ch s dòng c a ô thu c c t j-1 i t i ô (i,j) và m ng m t chi u KQ[1.. N] ghi l i ch s dòng c a các ô i qua t c t 1 n c t n trong ph ng án t i u. Ho c sau khi t o ra m ng B, ta tìm ph n t Max trên c t N, t ph n t này truy v t v nh ng ph n t thu c dòng N-1, N-2,… v n ph n t thu c c t xu t phát (c t 1). C ng l u ý r ng có th không c n dùng m ng B[1.. M,1.. N] b ng cách ghi giá tr c a B[1.. M,1.. N] è d n lên m ng A[1.. M,1.. N] b t u t c t 2 n c t N. ✞ ✛ ✔ ✌ ✌ ✌ ✍ ✟ ☎ ✞ ✠ ✎ ✣ ✛ ✛ ✥ ✍ ✑ ✍ ☞ ư ✖ ✣ ✏ ✏ ✏ ✍ ✏ ✏ ✓ ✕ ✎ ✏ ✤ ✏ ✥ ✍ ư ✖ ✏ ✍ ✏ ✓ ✙ ✣ ✕ ✞ ✍ ư ✓ ✖ ☎ ✝ ✔ ✌ ✛ ✍ ✏ ✏ ✍ ✜ ✖ ✩ ✝ ✌ ✔ ✏ ✙ ✛ ✍ ✍ ✏ ✍ ✏ ư ✖ ơ ✩ ✙ ✣ ✕ ✛ ư ✤ ✪ ✝ ✤ ✌ ✤ ✏ ✖ ✟ ✝ ✏ ✤ ✏ ✔ ✏ ✏ ✟ ✕ ✎ ✤ ✎ ư ✌ ✥ ✡ ✙ ☛ ✤ ✍ ✆ ✕ ☞ ✍ ✟ ✟ ✣ ✌ ✤ ✍ ✏ ✣ ✍ ✏ ✕ Trang 4 /3   ✠ GIÁO D C VÀ ÀO T O HÀ T NH S ✁ ✂ K THI CH N I TUY N THI H C SINH GI I QU C GIA L P 12 THPT N M H C 2012 - 2013 Môn thi Tin h c Th i gian 180 phút (Không k th i gian giao ) ✄ ✡ D ☎ ✌ ✡ ✝ CHÍNH TH C - VÒNG 1 ( thi có 2 trang) ✞ ✟ ✆ ☛ ✍ ✑ ✆ ✂ ☞ ✎ ✏ ✡ ✒ ✔ ✕ ✖ ✗ ✓ T NG QUAN BÀI THI ✘ ✙ T p ch Tên bài Th i gian làm vi c Bài 1 c a máy tính Bài 2 S duy nh t Bài 3 Máy i th t ng ✚ ✙ ng trình ơ ✙ ✙ T p d li u vào ✙ T p d li u ra ✜ ✜ ✙ ✓ THOIGIAN.PAS THOIGIAN.INP THOIGIAN.OUT SOLIEU.PAS THE.PAS SOLIEU.INP THE.INP ✢ ✣ ✤ ✥ ✦ ✧ ★ ✥ ✩ ✪ S d ng ngôn ng l p trình Pascal hãy l p ch ✫ ✜ ✬ ✬ ✚ THE.OUT ng trình gi i các bài toán sau ây: ơ ✭ ✥ ✙ Bài 1. Th i gian làm vi c c a máy tính N máy tính có s hi u 1,..,N th c hi n N ch ng trình. Th i gian th c hi n ch ng trình c a máy tính có s hi u i là t th i i m th i gian ai n th i i m th i gian bi (1< N ≤ 1000; ai, bi nguyên d ng, ai[...]... BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): Test 1 (2 điểm) MATRAN.OUT 123 6 5 9 6 20 MATRAN.INP 23 123 596 Test 2 (2 điểm) MATRAN.OUT 12 25 20 33 90 20 8 22 29 79 -12 10 8 4 10 MATRAN.INP 34 12 25 20 33 20 8 22 29 -12 10 8 4... BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1 (6 điểm): Mỗi bộ test 2 điểm Input: N = 13 Output: 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 6 12 18 24 2 7 14 21 2 4 8 16 24 2 4 9 18 2 4 6 10 20 2 4 6 11 22 2 4 6 12 24 2 4... 6 7 8 9 10 11 12 13 12 14 16 18 20 22 24 26 18 21 24 2 4 6 8 10 24 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 16 4 6 8 10 12 14 16 18 6 8 10 12 14 16 18 20 6 8 10 12 14 16 18 20 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 8 10 12 14 16 18 20 22 Input: N = 20 Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19... 6 8 10 14 28 2 4 6 8 10 15 30 2 4 6 8 10 16 32 2 4 6 8 10 8 16 24 32 4 6 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12 9 18 27 2 6 8 10 10 12 12 14 14 14 14 14 14 10 20 30 4 8 10 12 12 14 14 16 16 16 16 16 16 11 22 2 6 10 12 14 14 16 16 18 18 18 18 18 18 12 24 4 8 12 14 16 16 18 18 20 20 20 20 20 20 13 26 6 10 14 16 18 18 20 20 22 22 22 22 22 22 14 28 8 12 16 18 20 20 22 22 24 24 24 24 24 24 15 30 10 14 18 20 22 22... 9999 1 2 5 10 20 50 100 200 500 -Hết 2 27 0 2 1 0 2 1 0 2 19 Bảng B – Ngày 2 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2 012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIN HỌC (Đề thi gồm 02 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Tổng quan bài thi Câu Tên bài Tên tệp chương trình Tên tệp dữ liệu vào Tên tệp dữ liệu ra 1 Tìm số TIMSO.PAS TIMSO.INP TIMSO.OUT... 20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 2 4 6 8 10 12 14 8 12 16 20 24 28 32 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 15 20 25 30 35 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 12 18 24 30 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 14 21 28 35 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 16 24 32 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 18 27 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18...Họ và tên thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU CHÍNH THỨC (Gồm 02 trang) KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG A) * Ngày thi: 05/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Tổng các hàng của ma trận Đọc từ một ma trận... ghi trong CD kèm theo) -Hết - 2 Bảng A – Ngày 1 Họ và tên thí sinh: …………………… ………… Chữ ký giám thị 1: Số báo danh:…………………………… ……… …………….……………… SỞ GDĐT BẠC LIÊU KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2 012 CHÍNH THỨC * Môn thi: TIN HỌC (BẢNG B) * Ngày thi: 06/11/2011 * Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) (Gồm 02 trang) ĐỀ Câu 1 (6 điểm): Cho một số nguyên dương N bất kì (N ≤ 20) Hãy... 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 1 Bảng B – Ngày 2 Input: N = 16 Output: 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 12 14 3 6 9 12 15 18 21 4 8 12 16 20 24 28 5 10 15 20 25 30 2 6 12 18 24 30 2 4 7 14 21 28 2 4 6 8 16 24 32 2 4 6 9 18 27 2 4 6 8 10 20 30 2 4 6 8 11 22 2 4 6 8 10 12 24 2 4 6 8... 20 30 40 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 22 33 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 24 36 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 26 39 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 30 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 32 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 34 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2 012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIN HỌC (Đề thi gồm 02 trang) Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) Tổng quan thi. .. tên thí sinh: ……………………………………………………………… S báo danh: ……………….… ✓ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM HỌC 2 012 – 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN: TIN HỌC (Đề thi gồm... Output: 10 12 14 12 15 18 21 12 16 20 24 28 10 15 20 25 30 12 18 24 30 14 21 28 16 24 32 18 27 10 20 30 11 22 10 12 24 10 13 26 10 14 28 10 15 30 10 16 32 10 16 24 32 8 10 10 12 12 12 12 12 12 18

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan