Đề thi viên chức giáo viên cấp THCS môn tiếng anh số 2

5 5.8K 44

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 21:55

CHỌN 10 TIẾT TIẾNG ANH - DẠY TRONG HỌC KỲ LỚP 1/ Tiết 1: Soạn (tiết 2) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit 1My Friends - Leson - Getting started, Listen and read) 2/ Tiết 2: Soạn (tiết 4) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – My friends – Lesson - Read) 3/ Tiết 3: Soạn (tiết 8) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – Making arangements – Leson - Speak+Language focus 1-2) 4/ Tiết 4: Soạn (tiết 11) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – Making arangements – Leson - Write) 5/ Tiết 5: Soạn (tiết 12) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – At home – Leson – Listen and read) 6/ Tiết 6: Soạn (tiết 15) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – At home – Leson - Read) 7/ Tiết 7: Soạn (tiết 24) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – Our past – Leson - Read) 8/ Tiết 8: Soạn (tiết 26) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – Study habits – Leson – Getting started, listen and read) 9/ Tiết 9: Soạn (tiết 47) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – Country life and City life – Leson – Read) 10/ Tiết 10: Soạn (tiết 48) phân phối chương trình tiếng Anh lớp (Unit – Country life and City life – Leson – Write) Người đề xuất1 Người đề xuất Lê Hoàng An Vũ Quỳnh Hương UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP. HÀ NỘI - NĂM 2013 ®Ò chÝnh thøc ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24/ 8/2013 Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 100 Anh (chị) soạn giáo án cho tiết thứ 48 theo phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp Unit – COUNTRY LIFE AND CITY LIFE Lesson – Write -------------------------- Hết -------------------------- Lưu ý: - Thí sinh mang sách giáo khoa Tiếng Anh lớp vào phòng thi. - Cán coi thi không giải thích thêm. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP. HÀ NỘI - NĂM 2013 ĐỀ DỰ BỊ ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24/ 8/2013 Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 100 Anh (chị) soạn giáo án cho tiết thứ 11 theo phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp Unit – Making arrangements – Lesson - Write ---------------------------- Hết ------------------------------ Lưu ý: - Thí sinh mang sách giáo khoa Tiếng Anh lớp vào phòng thi. - Cán coi thi không giải thích thêm. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP. HÀ NỘI - NĂM 2013 ®Ò chÝnh thøc ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24/ 8/2013 Thời gian làm bài: 90 phút Câu (70 điểm) Anh (chị) soạn giáo án cho tiết thứ 48 theo phân phối chương trình môn Tiếng Anh lớp 8: Unit – COUNTRY LIFE AND CITY LIFE - Lesson – Write Câu (30 điểm) Anh (chị) suy nghĩ tình có giáo viên đề kiểm tra môn tiếng Anh bị sai kiến thức ? Theo anh (chị) để khắc phục tình trạng giáo viên cần làm ? ----------------------------- Hết ---------------------------- Lưu ý: - Thí sinh mang sách giáo khoa Tiếng Anh lớp vào phòng thi. - Cán coi thi không giải thích thêm. UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MN, TH, THCS CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ CỦA TP. HÀ NỘI - NĂM 2013 ĐỀ DỰ BỊ ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24/ 8/2013 Thời gian làm bài: 90 phút Câu (70 điểm) Anh (chị) xây dựng giáo án cho tiết thứ 11 phân phối chương trình Tiếng Anh lớp Unit – Making arrangements – Lesson Write Câu (30 điểm) Nếu lớp anh (chị) dạy có học sinh không yêu thích môn Tiếng Anh, anh (chị) xử lý nào? ---------------------------- Hết ---------------------------- Lưu ý: - Thí sinh mang sách giáo khoa Tiếng Anh lớp vào phòng thi. - Cán coi thi không giải thích thêm. . NĂM 20 13 ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24 / 8 /20 13 Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 100 Anh (chị) hãy soạn giáo. VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24 / 8 /20 13 Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 100 Anh (chị) hãy soạn giáo án cho bài 2 tiết thứ 11 theo phân. NỘI - NĂM 20 13 ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TIẾNG ANH Ngày thi: 24 / 8 /20 13 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (70 điểm) Anh (chị)

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan