Đề thi công chức giáo viên THPT 2014

2 1,375 14
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2015, 15:40

Thi Công Ch c Giáo Viên THPT 2014Đề ứ Câu 1 . Nêu ngha v c a cán b , công ch c . Liên h v i nhi m v c a Giáo Viênĩ ụ ủ ộ ứ ệ ớ ệ ụ ủ i u 6. Cán b , công ch c có nh ng ngha v sau ây:Đề ộ ứ ữ ĩ ụ đ 1- Trung thành v i Nhà n c C ng hoà xã h i ch ngha Vi t Nam; b o v s an toàn, danh d và l iớ ướ ộ ộ ủ ĩ ệ ả ệ ự ự ợ ích qu c gia;ố 2- Ch p hành nghiêm chnh n g l i, ch tr ng c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà n c; ấ ỉ đườ ố ủ ươ ủ Đả ậ ủ ướ thi hành nhi m v , công v theo úng quy nh c a pháp lu t;ệ ụ ụ đ đị ủ ậ 3- Tôn tr ng nhân dân, t n tu ph c v nhân dân;ọ ậ ỵ ụ ụ 4- Liên h ch t ch v i nhân dân, tham gia sinh ho t v i c ng ng dân c n i c trú, l ng nghe ý ệ ặ ẽ ớ ạ ớ ộ đồ ư ơ ư ắ ki n và chu s giám sát c a nhân dân;ế ị ự ủ 5- Có n p s ng lành m nh, trung th c, c n ki m liêm chính, chí công vô t ; không c quan liêu, ế ố ạ ự ầ ệ ư đượ hách dch, c a quy n, tham nh ng;ị ử ề ũ 6- Có ý th c t ch c k lu t và trách nhi m trong công tác; th c hi n nghiêm chnh n i quy c a c ứ ổ ứ ỷ ậ ệ ự ệ ỉ ộ ủ ơ quan, t ch c; gi gìn và b o v c a công, b o v bí m t Nhà n c theo quy nh c a pháp lu t;ổ ứ ữ ả ệ ủ ả ệ ậ ướ đị ủ ậ 7- Th ng xuyên h c t p nâng cao trình ; ch ng, sáng t o, ph i h p trong công tác nh m hoàn ườ ọ ậ độ ủđộ ạ ố ợ ằ thành t t nhi m v , công v c giao;ố ệ ụ ụđượ 8- Ch p hành s i u n g, phân công công tác c a c quan, t ch c có th m quy n.ấ ựđề độ ủ ơ ổ ứ ẩ ề i u 7. Cán b , công ch c chu trách nhi m tr c pháp lu t v vi c thi hành nhi m v công v c a Đề ộ ứ ị ệ ướ ậ ề ệ ệ ụ ụ ủ mình; cán b , công ch c gi ch c v lãnh o còn ph i chu trách nhi m v vi c thi hành nhi m v , ộ ứ ữ ứ ụ đạ ả ị ệ ề ệ ệ ụ công v c a cán b , công ch c thu c quy n theo quy nh c a pháp lu t.ụ ủ ộ ứ ộ ề đị ủ ậ i u 8. Cán b , công ch c ph i ch p hành quy t c a c p trên; khi có c n c cho là quy t nh ó Đề ộ ứ ả ấ ế ủ ấ ă ứđể ế đị đ trái pháp lu t thì ph i báo cáo ngay v i ng i ra quy t nh; trong tr ng h p v n ph i ch p hành ậ ả ớ ườ ế đị ườ ợ ẫ ả ấ quy t nh thì ph i ch p hành nh ng ph i báo cáo lên c p trên tr c ti p c a ng i ra quy t nh và ế đị ả ấ ư ả ấ ự ế ủ ườ ế đị không ph i chu trách nhi m v h u qu c a vi c thi hành quy t nh ó.ả ị ệ ề ậ ả ủ ệ ế đị đ i u 29. Nhi m v c a giáo viên ( bao g m nhi m v c a Giáo Viên b môn , Giáo Viên ch Đề ệ ụ ủ ồ ệ ụ ủ ộ ủ nhi m , . )ệ 1- Giáo viên b môn có nh ng nhi m v sau ây:ộ ữ ệ ụ đ a- Gi ng d y và giáo d c úng ch ng trình giáo d c, k ho ch d y h c; so n bài, chu n b thí ả ạ ụ đ ươ ụ ế ạ ạ ọ ạ ẩ ị nghi m; ki m tra, ánh giá theo quy nh; vào s i m, ghi h c b y ; lên l p úng gi ; không tuệ ể đ đị ổđể ọ ạđầ đủ ớ đ ờ ỳ ti n b gi , b bu i d y; qu n lý h c sinh trong các ho t ng giáo d c do nhà tr ng t ch c; tham ệ ỏ ờ ỏ ổ ạ ả ọ ạ độ ụ ườ ổ ứ gia các ho t n g c a t chuyên môn;ạ độ ủ ổ b- Tham gia công tác ph c p giáo d c trung h c c s a ph ng;ổ ậ ụ ọ ơ ởở đị ươ c- Rèn luy n o c , h c t p v n hoá, b i d n g chuyên môn và nghi p v nâng cao ch t l n g ệ đạ đứ ọ ậ ă ồ ưỡ ệ ụđể ấ ượ và hi u qu gi ng d y và giáo d c;ệ ả ả ạ ụ d- Th c hi n ngha v công dân, các quy nh c a pháp lu t và i u l nhà tr ng; th c hi n quy t ự ệ ĩ ụ đị ủ ậ đề ệ ườ ự ệ ế nh c a hi u tr ng, chu s ki m tra c a hi u tr ng và c a các c p qu n lý giáo d c;đị ủ ệ ưở ị ự ể ủ ệ ưở ủ ấ ả ụ d- Gi gìn ph m ch t, danh d , uy tín c a nhà giáo; g ng m u tr c h c sinh; th ng yêu, tôn ữ ẩ ấ ự ủ ươ ẫ ượ ọ ươ tr ng h c sinh; i x công b ng v i h c sinh; baor v các quy n và l i ích chính áng c a h c sinh; ọ ọ đố ử ằ ớ ọ ệ ề ợ đ ủ ọ oàn k t, giúp các b n ng nghi p;đ ế đỡ ạ đồ ệ e- Ph i h p v i giáo viên ch nhi m, các giáo viên khác, gia ình h c sinh, oàn thanh niên C ng ố ợ ớ ủ ệ đ ọ Đ ộ s n H Chí Minh, i Thi u niên Ti n phong H Chí minh trong các ho t ng gi ng d y và giáo d c ả ồ Độ ế ề ồ ạ độ ả ạ ụ h c sinh;ọ g- Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t;ự ệ ệ ụ đị ủ ậ 2- Giáo viên ch nhi m, ngoài các quy nh t i kho n 1 c a i u này, còn có nh ng nhi m v sau ủ ệ đị ạ ả ủ đề ữ ệ ụ ây:đ a- Tìm hi u và n m v ng h c sinh trong l p v m i m t có bi n pháp t ch c giáo d c sát i ể ắ ữ ọ ớ ề ọ ặ để ệ ổ ứ ụ đố t ng, nh m thúc y s ti n b c a c l p;ượ ằ đẩ ự ế ộ ủ ả ớ b- Công tác ch t ch v i ph huynh h c sinh; ch ng ph i h p v i các giáo viên b môn. oàn ặ ẽ ớ ụ ọ ủđộ ố ợ ớ ộ Đ thanh niên C ng s n H Chí Minh, i thi u niên ti n phong H Chí Minh, các t ch c xã h i có liên ộ ả ồ Độ ế ề ồ ổ ứ ộ quan trong ho t ng gi ng d y và giáo d c h c sinh;ạ độ ả ạ ụ ọ c- Nh n xét, ánh giá và x p l i h c sinh cu i h c k và cu i n m h c; ngh khen th n g và k lu tậ đ ế ợ ọ ố ọ ỳ ố ă ọ đề ị ưở ỷ ậ h c sinh; xu t danh sách h c sinh c l ên l p th ng, ph i thi l i, ph i rèn luy n thêm v h nh ọ đề ấ ọ đượ ớ ẳ ả ạ ả ệ ề ạ ki m trong hè, ph i l i l p; hoàn chnh vi c ghi vào s i m và h c b h c sinh;ể ả ở ạ ớ ỉ ệ ổđể ọ ạ ọ c- Báo cáo th ng k ho c t xu t (n u có tình hình c bi t)v tình hình c a l p v i hi u tr ng.ườ ỳ ặ độ ấ ế đặ ệ ề ủ ớ ớ ệ ưở 3- Ng i c thnh gi ng c ng ph i th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 1 i u này.ườ đượ ỉ ả ũ ả ự ệ ệ ụ đị ạ ả đề 4- Giáoviên t ng h p ph trách i là giáo viên trung h c c s c b i d ng v công tác i ổ ợ ụ Độ ọ ơ ởđượ ồ ưỡ ề Độ thi u niên ti n phong H Chí Minh; có nhi m v t ch c các ho t ng c a i nhà tr ng và tham ế ề ồ ệ ụ ổ ứ ạ độ ủ Độ ở ườ gia các ho t n g v i a ph n g.ạ độ ớ đị ươ Câu 2: Quy n l i c a cán b công ch c . Liên h v i Giáo Viênề ợ ủ ộ ứ ệ ớ 1- c ngh hàng n m theo quy nh t i i u 74 , i u 75, Kho n 2, Kho n 3 i u 76 và i u 77, Đượ ỉ ă đị ạ Đề Đề ả ả Đề Đề ngh các ngày l theo quy nh t i i u 73 và ngh vi c riêng theo quy nh t i i u 78 c a B lu t Laoỉ ễ đị ạ Đề ỉ ệ đị ạ Đề ủ ộ ậ ng;độ 2- Trong tr ng h p có lý do chính áng c ngh không h n g l n g sau khi c s ng ý c a ườ ợ đ đượ ỉ ưở ươ đượ ự đồ ủ ng i n g u c quan, t ch c s d ng cán b , công ch c;ườ đứ đầ ơ ổ ứ ử ụ ộ ứ 3- c h ng các ch tr c p, b o hi m xã h i, m au, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, Đượ ưở ếđộ ợ ấ ả ể ộ ố đ ạ độ ệ ề ệ thai s n, h u trí và ch t tu t theo quy nh t i các i u 107, 142, 143, 144, 145 và 146 c a B ả ư ếđộ ử ấ đị ạ Đề ủ ộ lu t Lao n g;ậ độ 4- c h n g ch h u trí, thôi vi c theo quy nh t i m c 5 ch n g IV c a Pháp l nh này;Đượ ưở ếđộ ư ệ đị ạ ụ ươ ủ ệ 5- Cán b , công ch c là n còn c h n g các quy n l i quy nh t i kho n 2 các i u 109, 111, ộ ứ ữ đượ ưở ề ợ đị ạ ả Đề 113, 114, 115, 116 và i u 117 c a B Lu t lao n g;Đề ủ ộ ậ độ 6- c h n g các quy n l i khác do pháp lu t quy nh.Đượ ưở ề ợ ậ đị i u 10.Đề – Cán b , công ch c c h ng ti n l ng t ng x ng v i nhi m v , công v c giao, chính ộ ứ đượ ưở ề ươ ươ ứ ớ ệ ụ ụđượ sách v nhà , chính sách khác và c m b o các i u ki n làm vi c.ề ở đượ đả ả đề ệ ệ Cán b , công ch c làm vi c vùng cao, vùng sâu, vùng xa, h i o ho c làm vi c trong nh ng ộ ứ ệ ở ả đả ặ ệ ữ ngành, ngh c h i, nguy hi m c h ng ph c p và chính sách u ãi do Chính ph quy nh.ềđộ ạ ể đượ ưở ụ ấ ư đ ủ đị i u 11. Cán b , công ch c có quy n tham gia ho t n g chính tr, xã h i theo quy nh c a pháp Đề ộ ứ ề ạ độ ị ộ đị ủ lu t; c t o i u ki n h c t p nâng cao trình , c quy n nghiên c u khoa h c, sáng tác; ậ đượ ạ đề ệ để ọ ậ độ đượ ề ứ ọ c khen th ng khi hoàn thành xu t s c nhi m v , công v c giao.đượ ưở ấ ắ ệ ụ ụđượ i u 12. Cán b , công ch c có quy n khi u n i, t cáo, kh i ki n v vi c làm c a c quan, t ch c, Đề ộ ứ ề ế ạ ố ở ệ ề ệ ủ ơ ổ ứ cá nhân mà mình cho là trái pháp lu t n các c quan, t ch c có th m quy n theo quy nh c a ậ đế ơ ổ ứ ẩ ề đị ủ pháp lu t.ậ i u 13. Cán b , công ch c khi thi hành nhi m v , công v c pháp lu t và nhân dân b o v .Đề ộ ứ ệ ụ ụđượ ậ ả ệ i u 14. Cán b , công ch c hy sinh trong khi thi hành nhi m v , công v c xem xét công nhân Đề ộ ứ ệ ụ ụđượ để là li t s theo quy nh c a pháp lu t.ệ ĩ đị ủ ậ – Cán b , công ch c b th n g trong khi thi hành nhi m v , công v thì c xem xét áp d ng ộ ứ ị ươ ệ ụ ụ đượ để ụ chính sách, ch t n g t nh i v i th n g binh.ếđộ ươ ự ư đố ớ ươ i u 30: Quy n c a giáo viênĐề ề ủ 1- Giáo viên có nh ng quy n sau ây:ữ ề đ a- c nhà tr n g t o i u ki n th c hi n nhi m v gi ng d y và giáo d c h c sinh;Đượ ườ ạ đề ệ để ự ệ ệ ụ ả ạ ụ ọ b- c h n g m i quy n l i v v t ch t, tinh th n và c ch m sóc, b o v s c kho theo các chĐượ ưở ọ ề ợ ề ậ ấ ầ đượ ă ả ệ ứ ẻ ế , chính sách quy nh v i nhà giáo;độ đị ớ c- c tr c ti p ho c thông qua t ch c c a mình tham gia qu n lý nhà tr ng;Đượ ự ế ặ ổ ứ ủ ả ườ d- c h n g nguyên l n g và ph c p (n u có) khi c c i h c nâng cao trình chuyên Đượ ưở ươ ụ ấ ế đượ ửđ ọ để độ môn, nghi p v theo quy nh hi n hành;ệ ụ đị ệ - c h p ng thnh gi ng và nghiên c u khoa h c t i các tr n g, c s giáo d c khác và nghiênđ Đượ ợ đồ ỉ ả ứ ọ ạ ườ ơ ở ụ c u n u b o m b o th c hi n y nh ng nhi m v quy nh t i i u 29 c a i u l này;ứ ế ả đả ả ự ệ đầ đủ ữ ệ ụ đị ạ Đề ủ đề ệ e- c h n g các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t.Đượ ưở ề đị ủ ậ 2- Giáo viên ch nhi m ngoài các quy nh t i kho n I c a i u này còn có nh ng quy n sau ây:ủ ệ đị ạ ả ủ đề ữ ề đ a- c d các gi h c, các ho t ng giáo d c khác c a h c sinh l p mình:Đượ ự ờ ọ ạ độ ụ ủ ọ ớ b- c d các cu c h p c a H i ng khen th ng và H i n g k lu t khi các h i ng này gi i Đượ ự ộ ọ ủ ộ đồ ưở ộ đồ ỷ ậ ộ đồ ả quy t nh ng v n có liên quan n h c sinh c a l p mình;ế ữ ấ đề đế ọ ủ ớ d- c quy n cho phép cá nhân h c sinh ngh h c không quá 3 ngày, n u có lý do chính áng;Đượ ề ọ ỉ ọ ế đ - c tính thêm gi lên l p hàng tu n khi làm công tác ch nhi m l p theo quy nh hi n hành;đ Đượ ờ ớ ầ ủ ệ ớ đị ệ 3- Giáo viên t ng ph trách i c h ng các ch hi n hành.ổ ụ độ đượ ưở ếđộ ệ . Thi Công Ch c Giáo Viên THPT 2014 ề ứ Câu 1 . Nêu ngha v c a cán b , công ch c . Liên h v i nhi m v c a Giáo Viên ụ ủ ộ ứ ệ ớ ệ ụ ủ i u 6. Cán b , công ch c có nh ng ngha v sau ây :Đề ộ. qu c a vi c thi hành quy t nh ó.ả ị ệ ề ậ ả ủ ệ ế đị đ i u 29. Nhi m v c a giáo viên ( bao g m nhi m v c a Giáo Viên b môn , Giáo Viên ch Đề ệ ụ ủ ồ ệ ụ ủ ộ ủ nhi m , . )ệ 1- Giáo viên b môn có. i u này.ườ đượ ỉ ả ũ ả ự ệ ệ ụ đị ạ ả đề 4- Giáoviên t ng h p ph trách i là giáo viên trung h c c s c b i d ng v công tác i ổ ợ ụ Độ ọ ơ ởđượ ồ ưỡ ề Độ thi u niên ti n phong H Chí Minh; có nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi công chức giáo viên THPT 2014, Đề thi công chức giáo viên THPT 2014, Đề thi công chức giáo viên THPT 2014