HƯỚNG DẪN TÍNH “THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM CỦA XÔ

14 9.8K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 17:01

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI TÍNH “THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/NĂM CỦA XÔ (Kèm theo Công văn số 563 /TCTK-XHMT ngày 07 tháng năm 2014 Tổng cục Thống kê) I. KHÁI NIỆM, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP TÍNH 1. Khái niệm, phương pháp tính Thu nhập bình quân đầu người/năm xã tính cách chia tổng thu nhập nhân thực tế thường trú (NKTTTT) xã năm cho số NKTTTT xã năm. Công thức: Tổng thu nhập NKTTTT xã Thu nhập bình quân năm = đầu người/năm xã NKTTTT xã năm 1.1. Thu nhập nhân thực tế thường trú xã Thu nhập NKTTTT xã toàn số tiền giá trị vật sau trừ chi phí sản xuất mà NKTTTT xã nhận năm, bao gồm: + Thu nhập từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; + Thu nhập từ sản xuất phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; + Thu từ tiền công, tiền lương; + Thu khác tính vào thu nhập (được cho, biếu, mừng, giúp từ người NKTTTT xã; lãi tiết kiệm; khoản cứu trợ, hỗ trợ mà hộ trực tiếp nhận tiền vật, …). Thu nhập NKTTTT xã không bao gồm khoản thu khác không tính vào thu nhập, tiền rút tiết kiệm, thu nợ cho vay, bán tài sản, vay nợ, tạm ứng khoản chuyển nhượng vốn nhận liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh,… 1.2. Nhân thực tế thường trú NKTTTT xã năm (tính đến 31/12): Là người thực tế thường xuyên cư trú hộ tính đến thời điểm 31/12 tháng trở lên người chuyển đến ổn định hộ, không phân biệt họ đăng ký hộ thường trú xã hay chưa; cụ thể NKTTTT hộ bao gồm: + Người thường xuyên ăn hộ tính đến thời điểm 31/12 tháng trở lên. + Người chuyển đến ổn định hộ trẻ em sinh trước thời điểm 31/12; không phân biệt họ có hay giấy tờ pháp lý chứng nhận di chuyển đó. + Người “tạm vắng” bao gồm: • Người nghỉ hè, nghỉ lễ, công tác, du lịch, dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, chữa bệnh, v.v…; • Người bị tạm giữ; • Người rời gia đình làm ăn nơi khác tính đến thời điểm 31/12 chưa đủ tháng (nếu đủ tháng trở lên tính nơi ở). 2. Phạm vi tính toán - Chỉ tính thu nhập NKTTTT xã tạo ra, người làm việc sản xuất kinh doanh hay địa bàn xã, không tính thu nhập người xã đến làm việc sản xuất kinh doanh địa bàn xã. - Không tính vào thu nhập cho NKTTTT xã: • Các khoản tiền vật chuyển nhượng, chi trả nội dân cư xã, trừ khoản tính vào chi phí sản xuất. • Các khoản thu vào để chi chung xã như: Thu để đầu tư xây dựng công trình, thực chương trình chung; thu vào ngân sách xã, . . . mà hộ không trực tiếp nhận. 3. Thời điểm, thời kỳ thu thập số liệu 3.1. Thời điểm thu thập số liệu Số liệu thu nhập thu thập báo cáo quý I năm sau năm báo cáo. 3.2. Thời kỳ thu thập số liệu Số liệu thu nhập thu thập thời kỳ năm tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. Ghi chú: Nếu thời kỳ thu thập số liệu không trùng với năm dương lịch thu thập số liệu 12 tháng qua tính từ thời điểm thu thập trở trước. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tính toán báo cáo theo biểu quy định Phần III hướng dẫn này. Trong trình tính toán thu nhập cần tham khảo thống số số liệu với Chi cục Thống kê huyện/TX quan chuyên môn liên quan huyện/TX. 2. Chi cục Thống kê huyện/TX phối hợp với quan chuyên môn liên quan huyện/TX hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã tổ chức thu thập, tính toán báo cáo biểu quy định Phần III hướng dẫn này, thẩm định văn công nhận kết gửi Ban đạo Xây dựng Nông thôn huyện/TX. III. GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO 1. Biểu số 1: TNX-TT. Thu trồng trọt xã a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính thu năm NKTTTT xã từ sản phẩm trồng trọt. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Khái niệm/nội dung/phương pháp tính: Biểu tính loại sản phẩm trồng trọt thu hoạch năm. Không bao gồm: (i) Sản phẩm dở dang chưa cho thu hoạch. (ii) Sản phẩm phụ trồng trọt. (iii) Dịch vụ trồng trọt. Diện tích gieo trồng: Là diện tích tính theo hệ số lần trồng năm. Đối với lâu năm ghi diện tích cho sản phẩm nhiều năm, không tính diện tích cho thu bói. Đối với lâu năm trồng phân tán cần quy đổi diện tích theo mật độ trồng loại đó, ví dụ: 1000 vải = 1ha, . Năng suất: Lấy theo suất thực tế bình quân năm địa phương. Có thể tham khảo kết số điều tra thống kê. Sản lượng thu hoạch: Là tổng sản lượng mùa/vụ thực tế thu năm. Lưu ý tính phần sản phẩm thu bói. Đơn giá: Lấy theo giá bán thực tế bình quân năm địa phương. Có thể tham khảo kết số điều tra thống kê. Giá trị sản lượng: Là trị giá sản lượng thu hoạch theo giá thực tế bình quân năm địa phương. + Cách ghi biểu: - Cột A: Liệt kê loại trồng NKTTTT xã thu hoạch năm. - Cột 1: Ghi diện tích gieo trồng loại thu hoạch năm tương ứng (không tính diện tích lâu năm cho thu bói). - Cột 2: Ghi suất thực tế bình quân năm theo loại thu hoạch năm. - Cột 3: Ghi sản lượng thu hoạch năm theo loại cây. Sản lượng = [Diện tích gieo trồng (cột 1) x Năng suất bình quân (cột 2)]/10. (Đối với lâu năm cần bổ sung thêm sản lượng thu bói có). - Cột 4: Ghi giá bán thực tế bình quân năm theo loại địa phương. - Cột 5: Giá trị sản lượng = Sản lượng (cột 3) x Đơn giá (cột 4) c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu tất sản phẩm trồng trọt NKTTTT xã thu hoạch năm. Như vậy, người NKTTTT xã trồng trọt thu hoạch sản phẩm diện tích đất xã (xâm canh, thuê, mượn, đấu thầu) diện tích gieo trồng sản lượng xã tính vào thu xã. Ngược lại, không tính phần thu người không NKTTTT xã có trồng trọt thu hoạch sản phẩm địa giới hành xã. Trường hợp NKTTTT xã liên doanh, liên kết với NKTTTT xã gieo trồng thu hoạch tính phần diện tích thu hoạch NKTTTT xã (có thể dựa vào tỷ lệ góp vốn để tính diện tích gieo trồng sản lượng thu hoạch này). Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu - Báo cáo thống kê cấp xã; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện. 2. Biểu số 2: TNX-CHN. Thu chăn nuôi xã a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính thu năm NKTTTT xã từ sản phẩm chăn nuôi. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Khái niệm/nội dung/phương pháp tính Biểu tính loại sản phẩm chăn nuôi thu hoạch năm NKTTTT xã tự chăn nuôi. Không bao gồm: (i) Sản phẩm dở dang chưa cho thu hoạch. (ii) Sản phẩm phụ chăn nuôi. (iii) Dịch vụ chăn nuôi. (iv) Nuôi gia công cho doanh nghiệp, trang trại cho người NKTTTT xã. Sản lượng thu hoạch lượng giết mổ bán năm. Đối với sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ số sản xuất năm. Có thể tính sản lượng thu hoạch vào: (1) Số đầu theo loại. (2) Tỷ lệ số bán, giết thịt; (3) Trọng lượng bình quân bán, giết thịt. (4) Số trứng/Sản lượng sữa bình quân năm Công thức: Sản lượng thịt thu hoạch = (Số đầu con) x (Tỷ lệ bán, giết thịt) x (trọng lượng bình quân con). Sản lượng trứng = (số đẻ trứng) x (số trứng bình quân con). Sản lượng sữa = (số bò sữa) x (sản lượng sữa bình quân con). Đơn giá: Lấy theo giá bán thực tế bình quân năm địa phương. Có thể tham khảo kết số điều tra thống kê. Giá trị sản lượng: Là trị giá sản lượng thu hoạch theo giá thực tế bình quân năm địa phương. + Cách ghi biểu - Cột A: Liệt kê sản phẩm chăn nuôi NKTTTT xã thu hoạch năm. - Cột B: Ghi đơn vị tính sản phẩm chăn nuôi. - Cột 1: Ghi sản lượng thu hoạch năm sản phẩm chăn nuôi tương ứng với đơn vị tính cột B. - Cột 2: Ghi giá bán thực tế bình quân năm theo loại sản phẩm địa phương. - Cột 3: Giá trị sản lượng = Sản lượng (cột 1) x Đơn giá (cột 2) c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu tất sản phẩm chăn nuôi NKTTTT xã thu hoạch năm. Như vậy, người NKTTTT xã chăn nuôi thu hoạch sản phẩm xã phần thu tính vào thu xã. Ngược lại, không tính phần thu người không NKTTTT xã, cho dù có chăn nuôi thu hoạch sản phẩm địa giới hành xã. Trường hợp NKTTTT xã liên doanh, liên kết với NKTTTT xã tính phần thu hoạch NKTTTT xã (có thể dựa vào tỷ lệ góp vốn để tính sản lượng thu hoạch này). Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Báo cáo thống kê cấp xã; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện. 3. Biểu số 3: TNX- LN. Thu lâm nghiệp xã a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính thu năm NKTTTT xã từ hoạt động lâm nghiệp. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Khái niệm/nội dung/phương pháp tính Thu lâm nghiệp xã bao gồm thu từ khai thác gỗ lâm sản, thu trồng nuôi rừng, thu nhặt sản phẩm từ rừng thu từ hoạt động dịch vụ lâm nghiệp năm. Sản lượng thu hoạch lượng thu năm. Không tính sản phẩm dở dang. Đơn giá: Lấy theo giá bán thực tế bình quân năm địa phương. Có thể tham khảo kết số điều tra thống kê. Giá trị sản lượng: Là trị giá sản lượng thu hoạch theo giá thực tế bình quân năm địa phương. + Cách ghi biểu - Cột A: Liệt kê sản phẩm lâm nghiệp dịch vụ lâm nghiệp NKTTTT thu hoạch năm. - Cột B: Ghi đơn vị tính sản phẩm lâm nghiệp, ví dụ: m3, tấn, - Cột 1: Ghi sản lượng thu hoạch sản phẩm lâm nghiệp theo đơn vị tính cột B. - Cột 2: Đơn giá sản phẩm lâm nghiệp tính theo giá bán thực tế bình quân năm địa phương. Có thể tham khảo kết số điều tra thống kê. - Cột 3: Giá trị sản lượng = Sản lượng (cột 1) x Đơn giá (cột 2) c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu tất sản phẩm, hoạt động lâm nghiệp NKTTTT xã thu năm. Như vậy, người NKTTTT xã có thu từ lâm nghiệp xã phần thu tính vào thu xã. Ngược lại, không tính phần thu người không NKTTTT xã, cho dù có thu từ lâm nghiệp địa giới hành xã. Trường hợp NKTTTT xã liên doanh, liên kết với NKTTTT xã tính phần thu hoạch NKTTTT xã (có thể dựa vào tỷ lệ góp vốn để tính sản lượng thu hoạch này). Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Báo cáo thống kê cấp xã; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện. 4. Biểu số 4: TNX-THS. Thu thủy sản xã a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính thu năm NKTTTT xã từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt sản xuất giống thủy sản. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Khái niệm/nội dung/phương pháp tính Thu thủy sản xã bao gồm thu từ hoạt động nuôi trồng, đánh bắt sản xuất giống thủy sản. Nuôi trồng thủy sản bao gồm nuôi trồng thủy sản nước nước mặn, lợ. Đánh bắt thủy sản bao gồm đánh bắt thủy sản biển nội địa. Sản lượng thu hoạch lượng thu năm. Không tính sản phẩm dở dang. Có thể tính sản lượng thu hoạch nuôi trồng vào: (1) Diện tích nuôi trồng cho thu hoạch. (2) Năng suất thu hoạch. Công thức: Sản lượng thu hoạch = (Diện tích nuôi trồng) x (Năng suất) Có thể tính sản lượng thu hoạch đánh bắt vào: (1) Số tàu thuyền đánh bắt. (2) Số tháng đánh bắt. (3) Số chuyến đánh bắt bình quân tháng (4) Sản lượng đánh bắt bình quân chuyến Công thức: Sản lượng đánh bắt = (Số tàu thuyền) x (Số tháng đánh bắt) x (Số chuyến đánh bắt bình quân) x (Sản lượng đánh bắt bình quân chuyến). Riêng đánh bắt nội địa vào số lao động đánh bắt xã, số ngày đánh bắt, sản lượng đánh bắt bình quân để tính sản lượng đánh bắt năm. Sản lượng đánh bắt bình quân loại thủy sản tàu thuyền thực tế đánh bắt địa phương năm (có thể tham khảo kết số điều tra thống kê). Đơn giá: Ghi giá bán thực tế bình quân năm địa phương. Có thể tham khảo kết số điều tra thống kê. Giá trị sản lượng: Là trị giá sản lượng thu hoạch theo giá thực tế bình quân năm địa phương. + Cách ghi biểu - Cột A: Liệt kê sản phẩm thủy sản NKTTTT xã thu hoạch năm. - Cột 1: Ghi sản lượng thu hoạch sản phẩm thủy sản thu hoạch năm tương ứng với cột A. - Cột 2: Đơn giá sản phẩm thủy sản theo giá bán thực tế bình quân năm địa phương. - Cột 3: Giá trị sản lượng = Sản lượng (cột 1) x Đơn giá (cột 2) c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu tất sản phẩm thủy sản NKTTTT xã thu hoạch năm. Như vậy, người NKTTTT xã thu hoạch sản phẩm xã phần thu tính vào thu xã. Ngược lại, không tính phần thu người không NKTTTT xã có thu hoạch sản phẩm địa giới hành xã. Trường hợp NKTTTT xã liên doanh, liên kết với NKTTTT xã tính phần thu hoạch NKTTTT xã (có thể dựa vào tỷ lệ góp vốn để tính sản lượng thu hoạch này). Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Báo cáo thống kê cấp xã; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện. 5. Biểu số 5: TNX- DN. Thu doanh nghiệp, hợp tác xã nhân thực tế thường trú xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính thu nhập năm từ hoạt động SXKD doanh nghiệp, hợp tác xã (DN/HTX) NKTTTT xã làm chủ tham gia làm chủ. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Nội dung/phương pháp tính Làm chủ toàn bộ: Là sở hữu toàn doanh nghiệp/HTX. Tham gia làm chủ: Là tham gia góp vốn tài sản, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành chia lợi nhuận. Không tính trường hợp góp vốn tài sản mà không tham gia quản lý, điều hành. Phương pháp thu thập: Cán xã đến DN/HTX mà NKTTTT xã làm chủ toàn tham gia làm chủ phần tiến hành vấn trực tiếp để thu thập thông tin biểu. Trường hợp DN/HTX xa gặp NKTTTT xã để vấn. Sau quan chuyên môn liên quan huyện/TX thống ghi Mã ngành, Tỷ suất lợi nhuận doanh thu để tính lợi nhuận cho hoạt động DN/HTX. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu tham khảo kết số điều tra thống kê. Doanh thu từ hoạt động SXKD bao gồm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ; doanh thu từ hoạt động tài thu từ hoạt động khác, . chưa loại trừ thuế thu nhập. Đối với hoạt động thương nghiệp doanh thu chi phí bao gồm trị giá vốn hàng hoá (trị giá mua sản phẩm hàng hoá để kinh doanh). + Cách ghi biểu: - Cột A: Ghi số thứ tự DN/HTX. - Cột B: Ghi tên DN/HTX theo đăng ký kinh doanh. - Cột C: Mô tả lĩnh vực hoạt động SXKD DN/HTX. Ví dụ như: Khai thác đá; Sản xuất đường; Đúc sắt, thép; Bán mô tô, xe máy; . Cột cần ghi chi tiết, cụ thể để phục vụ cho việc đánh mã ngành kinh tế khai thác thông tin tỷ suất lợi nhuận doanh thu. Nếu DN/HTX có nhiều hoạt động kinh doanh hoạt động ghi dòng. - Cột D: Mã ngành cấp mã hóa vào mô tả lĩnh vực hoạt động DN/HTX (tham khảo quan Thống kê). - Cột 1: Ghi tổng số tiền giá trị vật mà DN/HTX thu bán sản phẩm cung cấp dịch vụ năm. - Cột 2: Ghi tỷ suất lợi nhuận doanh thu (chưa trừ thuế thu nhập) theo ngành (đã thống với quan chuyên môn liên quan huyện/TX). - Cột 3: Lợi nhuận = [Doanh thu (cột 1) x Tỷ suất lợi nhuận (cột 2)] / 100. - Cột 4: Ghi phần trăm lợi nhuận mà NKTTTT xã hưởng tổng lợi nhuận DN/HTX. - Cột 5: Ghi lợi nhuận mà NKTTTT xã hưởng = [Lợi nhuận (cột 3) x % lợi nhuận mà NKTTTT hưởng (cột 4)]/100 c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu năm từ hoạt động SXKD tất DN/HTX NKTTTT xã làm chủ liên doanh, tham gia góp vốn tham gia làm chủ, kể trường hợp DN/HTX nằm địa bàn xã. Không thu thập thông tin DN/HTX dù nằm địa bàn xã NKTTTT xã làm chủ hay liên doanh, góp vốn tham gia làm chủ. Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Báo cáo hoạt động SXKD DN/HTX; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện/TX. 6. Biểu số 6: TNX-CT. Thu sở SXKD cá thể nhân thực tế thường trú xã làm chủ hoặc tham gia làm chủ a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính thu nhập năm sở SXKD cá thể phi nông, lâm nghiệp, thủy sản NKTTTT xã làm chủ tham gia làm chủ. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Nội dung/phương pháp tính Làm chủ: Là sở hữu toàn sở SXKD. Tham gia làm chủ: Là tham gia góp vốn tài sản, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý, điều hành chia lợi nhuận. Không tính trường hợp góp vốn tài sản mà không tham gia quản lý, điều hành. Phương pháp thu thập: Cán xã đến sở SXKD cá thể mà NKTTTT xã làm chủ toàn tham gia làm chủ phần để tiến hành vấn trực tiếp để thu thập thông tin biểu. Trường hợp sở SXKD cá thể xa gặp NKTTTT xã để vấn. Sau đó, quan chuyên môn liên quan huyện/TX phối hợp với Chi cục Thống kê huyện/TX thống 10 ghi Mã ngành, Tỷ suất lợi nhuận doanh thu để tính lợi nhuận cho sở SXKD cá thể. Tỷ suất lợi nhuận doanh thu tham khảo kết số điều tra thống kê. Doanh thu bình quân tháng số tiền giá trị vật mà sở SXKD cá thể thu bình quân tháng hoạt động năm. Doanh thu bao gồm: doanh thu bán sản phẩm cung cấp dịch vụ thu từ hoạt động khác, . chưa loại trừ thuế thu nhập. Đối với hoạt động thương nghiệp: doanh thu chi phí bao gồm trị giá vốn hàng hoá (trị giá mua sản phẩm hàng hoá để kinh doanh). + Cách ghi biểu - Cột A: Ghi số thứ tự sở SXKD cá thể. - Cột B: Ghi tên sở SXKD cá thể. - Cột C: Mô tả lĩnh vực hoạt động sở SXKD cá thể. Ví dụ như: Khai thác đá; Sản xuất đường; Đúc sắt, thép; Bán mô tô, xe máy; . Cột cần ghi chi tiết, cụ thể để phục vụ cho việc đánh mã ngành kinh tế khai thác thông tin tỷ suất lợi nhuận doanh thu. Nếu sở SXKD cá thể có nhiều hoạt động kinh doanh hoạt động ghi dòng. - Cột D: Mã ngành cấp mã hóa vào mô tả lĩnh vực hoạt động sở SXKD cá thể (tham khảo quan thống kê). - Cột 1: Ghi số tháng hoạt động SXKD sở năm. - Cột 2: Ghi doanh thu bình quân tháng hoạt động năm. - Cột 3: Doanh thu năm = Số tháng hoạt động năm (cột 1) x Doanh thu bình quân tháng (cột 2). - Cột 4: Ghi tỷ suất lợi nhuận doanh thu (chưa trừ thuế thu nhập) theo ngành SXKD (đã thống với quan Thống kê ban/ngành liên quan huyện/TX) - Cột 5: Lợi nhuận = [Doanh thu (cột 3) x Tỷ suất lợi nhuận (cột 4)] / 100. - Cột 6: Ghi phần trăm lợi nhuận mà NKTTTT xã hưởng tổng lợi nhuận sở SXKD. - Cột 7: Ghi lợi nhuận mà NKTTTT xã hưởng = [Lợi nhuận (cột 5) x % lợi nhuận mà NKTTTT hưởng (cột 6)]/100 c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu năm từ hoạt động SXKD tất sở SXKD cá thể NKTTTT xã làm chủ liên doanh, góp vốn tham gia làm chủ, kể trường hợp sở SXKD cá thể nằm địa bàn xã. Không thu thập thông tin sở SXKD cá thể dù nằm địa bàn xã NKTTTT xã làm chủ hay liên doanh, góp vốn tham gia làm chủ. Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Khai thác trực tiếp từ sở SXKD cá thể; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện. 11 7. Biểu số 7: TNX-TL. Thu từ tiền công, tiền lương và khoản thu nhập khác hộ thôn/ấp/bản a. Mục đích, ý nghĩa: Thu thập thông tin để tính toán thu nhập từ tiền công, tiền lương khoản thu nhập khác năm NKTTTT địa bàn thôn/ấp/bản. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Nội dung/phương pháp tính Phương pháp thu thập: Cán thôn/ấp/bản (Trưởng, phó thôn/ấp/bản, Bí thư chi thôn/ấp/bản,.v.v.) trực tiếp đến hộ gia đình để thu thập thông tin tiền công, tiền lương khoản thu nhập khác mà thành viên hộ nhận năm. Sau hoàn thành việc thu thập thông tin, cán thôn/ấp nộp biểu số liệu cho UBND xã. NKTTTT hộ: Là người thực tế thường xuyên cư trú hộ tính đến thời điểm 31/12 tháng trở lên người chuyển đến ổn định hộ, không phân biệt họ đăng ký hộ thường trú xã hay chưa; cụ thể NKTTTT hộ bao gồm:  Người thường xuyên ăn hộ tính đến thời điểm 31/12 tháng trở lên.  Người chuyển đến ổn định hộ trẻ em sinh trước thời điểm 31/12; không phân biệt họ có hay giấy tờ pháp lý chứng nhận di chuyển đó.  Người “tạm vắng” bao gồm: o Người nghỉ hè, nghỉ lễ, công tác, du lịch, dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, chữa bệnh, v.v…; o Người bị tạm giữ; o Người rời gia đình làm ăn nơi khác tính đến thời điểm 31/12 chưa đủ tháng (nếu đủ tháng trở lên tính nơi ở). Đơn vị rà soát: Hộ gia đình. Nếu hộ có nhiều thành viên làm nhận tiền lương, tiền công hỏi người, sau cộng gộp ghi chung vào dòng cho hộ. Tiền lương, tiền công bao gồm khoản bảo hiểm xã hội trả thay lương, trợ cấp thất nghiệp, việc lần. Các khoản có tính chất tiền lương khoản thưởng, phụ cấp: tiền Lễ, Tết, hình thức khen thưởng, trợ cấp ốm đau, đồng phục, ăn trưa; loại phụ cấp dành cho công tác, làm thêm, học nghề, trách nhiệm, thâm niên, khu vực, vùng đặc biệt; trợ cấp tai nạn lao động, thai sản, . . . Tiền trị giá vật từ người xã gửi cho, biếu, mừng giúp làm tăng quỹ chi tiêu dùng HGĐ. Bao gồm từ nước nước, không tính khoản gửi nhờ HGĐ giữ hộ. Thu khác khoản thu tính vào thu nhập trúng xổ số, trúng thưởng; dôi dư từ tổ chức ma chay, cưới xin; đền bù tai nạn, ốm đau từ quỹ bảo hiểm chi trả, . . . + Cách ghi biểu: Mỗi hộ gia đình ghi thông tin dòng hộ có nhiều thành viên có khoản thu giống hỏi cho thành viên sau cộng chung cho hộ. 12 - Cột A: Ghi số thứ tự hộ gia đình thôn/ấp/bản. - Cột B: Ghi họ tên chủ hộ theo danh sách thôn/ấp/bản quản lý. - Cột 1: Ghi số NKTTTT hộ thời điểm ngày 31/12 năm báo cáo. - Cột 2: Ghi thu từ tiền lương, tiền công khoản có tính chất tiền lương, tiền công thành viên hộ. - Cột 3: Ghi số tiền trị giá vật từ người xã gửi cho, biếu, mừng, giúp làm tăng quỹ chi tiêu dùng HGĐ. Bao gồm từ nước nước, không tính khoản gửi nhờ HGĐ giữ hộ. - Cột 4: Ghi số tiền thu từ khoản trợ cấp xã hội (cho gia đình sách, thương binh, liệt sỹ, người có công, trợ cấp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,…) - Cột 5: Ghi số tiền thu từ việc cho người xã thuê tài sản, đất đai, nhà ở. - Cột 6: Ghi số tiền thu từ lãi đầu tư, tín dụng như: lãi đầu tư/góp vốn kinh doanh (nhưng không làm chủ tham gia làm chủ), lãi tiền gửi tiết kiệm, lãi cổ phần, cổ phiếu, . - Cột 7: Ghi số tiền thu từ khoản thu khác tính vào thu nhập. - Cột 8: Cộng tổng thu từ tiền công, tiền lương khoản thu nhập khác hộ gia đình. c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu nhập năm từ tiền lương, tiền công khoản thu nhập khác tất hộ gia đình nằm địa bàn thôn/ấp/bản. Không tính khoản cho, biếu, mừng, giúp nội NKTTTT xã. Các khoản chi trả nội NKTTTT xã cho sản xuất tính vào thu nhập khoản chi phí hạch toán vào chi phí sản xuất. Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Khai thác trực tiếp hộ gia đình. 8. Biểu số 7.1: TNX-TL. Tổng hợp thu từ tiền công, tiền lương và khoản thu nhập khác thôn/ấp/bản a. Mục đích, ý nghĩa: Tổng hợp thu nhập từ tiền công, tiền lương khoản thu nhập khác năm thôn/ấp/bản xã. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: Cán xã có trách nhiệm tổng hợp số liệu thu nhập từ tiền công, tiền lương khoản thu nhập khác thôn/ấp/bản toàn xã. c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu nhập năm từ tiền lương, tiền công khoản thu nhập khác tất hộ gia đình nằm địa bàn xã. Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Báo cáo thôn/ấp/bản xã (Biểu số 7: TNX-TL). 13 9. Biểu số 8: TNX-TH. Tổng hợp thu nhập xã a. Mục đích, ý nghĩa: Tổng hợp thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền công thu nhập khác năm xã để tính tổng thu nhập xã tính thu nhập bình quân đầu người/năm. b. Phương pháp tính cách ghi biểu: + Nội dung/phương pháp tính Phương pháp thu thập: Một số tiêu lấy từ biểu báo cáo xã. Các tiêu lại, tình hình thực tế địa bàn xã, tham khảo kết số điều tra thống kê, UBND xã quan chuyên môn liên quan huyện/TX phối hợp với Chi cục Thống kê huyện/TX thống tỷ lệ để đưa vào tính toán. Sản phẩm phụ trồng trọt thu như: rơm, rạ, dây khoai lang, mía, mía, thân đay, bẹ dừa, xơ dừa,… sản phẩm thu nhặt như: thóc, khoai, điều, tiêu, chè, lục bình, cỏ lác, nấm hương, nấm trứng, . thực tế hộ có thu hoạch sử dụng để bán, đổi làm tăng thu nhập hộ hay sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi sử dụng cho đời sống (ví dụ: rơm rạ củi để bán dùng để nấu ăn, dây khoai lang, rơm rạ làm thức ăn cho chăn nuôi .) năm qua. Tuy nhiên, không tính vào thu sản phẩm phụ không sử dụng rơm, rạ đốt bỏ ruộng, . Sản phẩm phụ chăn nuôi thu như: phân trâu, bò, lợn, gia cầm,. sản phẩm tận thu lông, da, xương, sừng gia súc giết mổ bị chết. Tuy nhiên, tính giá trị sản phẩm phụ sử dụng. Ví dụ: phân làm chất đốt, khí bioga làm phân bón trồng, . Không tính sản phẩm phụ vứt bỏ, không đưa vào sử dụng. Tỷ lệ thu dịch vụ nông nghiệp phần trăm thu dịch vụ nông nghiệp tổng thu nhập từ trồng trọt (1.1a) chăn nuôi (1.1b). + Cách ghi biểu - Cột 1: Ghi tỷ lệ tương ứng sau thống với quan chuyên môn liên quan huyện/TX. - Cột 2: (i) Các tiêu tính từ biểu trước: Ghi lại số liệu có. (ii) Các tiêu cần tính toán: Căn vào tỷ lệ tương ứng cột tiêu liên quan, tính giá trị để ghi vào cột theo dòng tương ứng. - Thu nhập bình quân đầu người/năm xã tính theo công thức: Tổng thu nhập NKTTTT xã năm Thu nhập bình quân = đầu người/năm xã NKTTTT xã năm c. Phạm vi thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính tổng thu nhập xã từ tất nguồn người NKTTTT xã. Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 năm báo cáo. d. Nguồn số liệu: - Các biểu thu thập số liệu thu nhập xã năm; - Tham khảo quan chuyên môn liên quan huyện. 14 III. BIỂU MẪU BÁO CÁO Bieu TNX-TT.doc Bieu TNX-CHN.doc Bieu TNX-LN.doc Bieu TNX-THS.doc Bieu TNX-DN.doc Bieu TNX-CT.doc Bieu TNX-TL.doc Bieu 7.1 TNX-TL.doc Bieu TNX-TH.doc 15 [...]... quan của huyện/TX - Cột 2: (i) Các chỉ tiêu đã tính từ các biểu trước: Ghi lại các số liệu đã có (ii) Các chỉ tiêu cần tính toán: Căn cứ vào tỷ lệ tương ứng ở cột 1 và các chỉ tiêu liên quan, tính giá trị để ghi vào cột này theo các dòng tương ứng - Thu nhập bình quân đầu người/ năm của xã tính theo công thức: Tổng thu nhập của NKTTTT của xã trong năm Thu nhập bình quân = đầu người/ năm của xã NKTTTT của. .. 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo d Nguồn số liệu: - Báo cáo của các thôn/ấp/bản trong xã (Biểu số 7: TNX-TL) 13 9 Biểu số 8: TNX-TH Tổng hợp thu nhập của xã a Mục đích, ý nghĩa: Tổng hợp thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiền lương, tiền công và thu nhập khác trong 1 năm của xã để tính tổng thu nhập của xã và tính thu nhập bình quân đầu người/ năm b Phương pháp tính và cách ghi biểu:... đầu người/ năm của xã NKTTTT của xã trong năm c Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính tổng thu nhập của xã từ tất cả các nguồn của những người là NKTTTT của xã Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo d Nguồn số liệu: - Các biểu thu thập số liệu về thu nhập của xã trong năm; - Tham khảo các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện 14 III BIỂU MẪU BÁO CÁO Bieu 1... được tính vào thu nhập - Cột 8: Cộng tổng thu từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác của các hộ gia đình c Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu nhập trong năm từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của tất cả hộ gia đình nằm trên địa bàn thôn/ấp/bản Không tính các khoản cho, biếu, mừng, giúp trong nội bộ NKTTTT của xã Các khoản chi trả trong nội bộ NKTTTT của. .. và các khoản thu nhập khác trong 1 năm của các thôn/ấp/bản trong xã b Phương pháp tính và cách ghi biểu: Cán bộ xã có trách nhiệm tổng hợp số liệu thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác của các thôn/ấp/bản trong toàn xã c Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu: Phạm vi: Tính thu nhập trong năm từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác của tất cả hộ gia đình nằm trên địa... chỉ tính vào thu nhập khi các khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí sản xuất Thời kỳ thu thập số liệu: Từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm báo cáo d Nguồn số liệu: - Khai thác trực tiếp tại hộ gia đình 8 Biểu số 7.1: TNX-TL Tổng hợp thu từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác của các thôn/ấp/bản a Mục đích, ý nghĩa: Tổng hợp thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập. ..- Cột A: Ghi số thứ tự của các hộ gia đình trong thôn/ấp/bản - Cột B: Ghi họ và tên chủ hộ theo danh sách do thôn/ấp/bản quản lý - Cột 1: Ghi số NKTTTT của hộ tại thời điểm ngày 31/12 năm báo cáo - Cột 2: Ghi thu từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công của các thành viên hộ - Cột 3: Ghi số tiền và trị giá hiện vật từ người ngoài xã gửi về cho, biếu, mừng,... trong nước và ngoài nước, nhưng không tính các khoản gửi nhờ HGĐ giữ hộ - Cột 4: Ghi số tiền thu từ các khoản trợ cấp xã hội (cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sỹ, người có công, trợ cấp thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,…) - Cột 5: Ghi số tiền thu từ việc cho người ngoài xã thuê tài sản, đất đai, nhà ở - Cột 6: Ghi số tiền thu từ lãi đầu tư, tín dụng như: lãi đầu tư/góp vốn kinh doanh (nhưng không... nhặt như: thóc, khoai, điều, tiêu, chè, lục bình, cỏ lác, nấm hương, nấm trứng, nếu thực tế hộ có thu hoạch và sử dụng để bán, đổi làm tăng thu nhập của hộ hay sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi hoặc sử dụng cho đời sống (ví dụ: rơm rạ hoặc củi để bán hoặc dùng để nấu ăn, dây khoai lang, rơm rạ làm thức ăn cho chăn nuôi ) trong năm qua Tuy nhiên, không tính vào thu những sản phẩm phụ không được... và cách ghi biểu: + Nội dung/phương pháp tính Phương pháp thu thập: Một số chỉ tiêu được lấy từ các biểu báo cáo của xã Các chỉ tiêu còn lại, căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn xã, tham khảo kết quả một số cuộc điều tra thống kê, UBND xã và các cơ quan chuyên môn liên quan của huyện/TX phối hợp với Chi cục Thống kê huyện/TX cùng thống nhất tỷ lệ để đưa vào tính toán Sản phẩm phụ trồng trọt thu được . 7*AFJ>/JF5 - 9m !H#I#I Bieu 1 TNX-TT.doc Bieu 2 TNX-CHN.doc Bieu 3 TNX-LN.doc Bieu 4 TNX-THS.doc Bieu 5 TNX-DN.doc Bieu 6 TNX-CT.doc Bieu 7 TNX-TL.doc Bieu 7.1 TNX-TL.doc Bieu 8 TNX-TH.doc 9r K . 2:&)aJ6H$Q<o/G+,/5X- &)aJ*<aB30*?/5ABP1930 J/J:$4H30*10FW*IsAB - - Thu nhập bình quân đầu người/ năm của xãW*>B<   . '($* '($* c nghiệp:I*30*;7$43, 0*&$4+7!0*H I* )- + Cách ghi biểu - Cột A:o+,B"A+Pbj(hH- - Cột B:oJA+Pbj(hH- - Cột C:z>7/|3"*G1A+Pbj(hH-}IT<( @b78@l%+Z:~@g>>:WF@

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan