Giấy xác nhận quá trình công tác và bản kê thông tin ứng viên của ocean bank

1 1,083 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2015, 09:38

TÊN CƠ QUAN/CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -----o0o----- XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Tôi tên là: . Sinh ngày: Số CMND/Hộ chiếu: .cấp ngày: …/…/…… tại: Địa thường trú: Địa tạm trú: Số điện thoại liên lạc: Tên Cơ quan/Công ty: . Quá trình làm việc STT Từ ngày …/ …/… Đến ngày …/…/… Vị trí làm việc Phòng/Ban Loại Hợp đồng lao động: Thời điểm chấm dứt Hợp đồng lao động: . Hình thức Khen thưởng/kỷ luật trình làm việc: . . . . XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY (Ký/đóng dấu ghi rõ họ tên) ……, ngày … tháng … năm …… NGƯỜI KHAI (Ký, ghi rõ họ tên) . TÊN CƠ QUAN/CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) Tôi tên là: Sinh. chấm dứt Hợp đồng lao động: Hình thức Khen thưởng/kỷ luật trong quá trình làm việc: XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY (Ký/đóng dấu và ghi rõ họ tên) ……, ngày … tháng … năm …… NGƯỜI KHAI (Ký, ghi. …/…/…… tại: Địa chỉ thường trú: Địa chỉ tạm trú: Số điện thoại liên lạc: Tên Cơ quan /Công ty: Quá trình làm việc STT Từ ngày …/ …/… Đến ngày …/…/… Vị trí làm việc Phòng/Ban 1 2 3 Loại Hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giấy xác nhận quá trình công tác và bản kê thông tin ứng viên của ocean bank , Giấy xác nhận quá trình công tác và bản kê thông tin ứng viên của ocean bank , Giấy xác nhận quá trình công tác và bản kê thông tin ứng viên của ocean bank