0

công phá đề thi quốc gia môn hóa version 2 phần 1

123 1,639 3
  • công phá đề thi quốc gia môn hóa version 2 phần 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2015, 23:04

MỤC LỤC SÁCH CÔNG PHÁ HOÁ ( { { { đượ A. Lời mở đ u B. Cách sử dụng sách 1. Lộ trình cho học sinh lớp 10 2. Lộ trình cho học sinh lớp 11 3. Lộ trình cho học sinh lớp 12 4. Lộ trình cho học sinh ôn thi lại C. Nội dung sách Ph n 1. Phương ph|p giải hoá Trang 11 – 37 : Phương ph|p số đếm Phụ lục : Cơ sở toán học cách nhận diện phương ph|p số đếm Trang 38 – 66 : Phương ph|p trung bình Trang 67 – 87 : Phương ph|p bảo toàn khối lượng Phụ lục : Tuyển tập tập peptit hay khó Trang 88 – 118 : Phương ph|p bảo to{n electron (cơ mở rộng) Phụ lục : Tuyển tập tập vô hay v{ khó Ph n 2. Một số dạng khó Trang 119 – 138: Chuyên đề 1: Viết đồng phân hợp chất hữu Trang 139 – 156: Chuyên đề 2: Sự điện phân Trang 157 – 177: Bài toán 1: Al, Zn hợp chất Al, Zn tác dụng với dung dịch kiềm Trang 178 – 179: Bài toán 2: Bài toài sục khí CO v{o dung dịch chứa OH v{ Ca Trang 180 – 181: Bài toán 3: Nhỏ dung dịch H v{o dung dịch chứa HCO v{ CO : B{i to|n 4: C|ch giải t ng qu|t d{nh cho dạng đồ thị Trang 182 – 186: B{i to|n 5: B{i to|n tốc độ phản ứng Trang 187 – 196: B{i to|n 6: B{i to|n c}n ho| học : B{i to|n 7: Tuyển tập c|c b{i to|n thí nghiệm có hình vẽ : B{i to|n 8: Ho| học ứng dụng v{o đời sống (c}u hỏi thực tiễn Ph n 3. Một số mẹo giải hoá : Mẹo số 1: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH GIẢI NHANH HOÁ HỌC Phụ lục: : Bài tập ứng dụng máy tính c m tay Trang 197 – 198 : Mẹo số 2: Phương ph|p chặn hai đ u Trang 199 – 200 : Mẹo số 3: Sử dụng phương trình phản ứng (a n Trang 201 – 206 : Mẹo số 4: Sử dụng công thức n n : Mẹo số 5: PHƯƠNG PH\P T\CH CHẤT Phụ lục ph n : Một số phương ph|p viết phương trình ho| học Ph n 4. T ng hợp lí thuyết Trang 211 - 258: Ho| vô Trang 211 - 213: B{i 1: Nitơ Trang 214 - 215: Bài 2: Amoniac Trang 216 - 223: Bài 3: Muối amoni Trang 224 - 225: Bài 4: Axit nitric Trang 226 – 233: Bài 5: Muối nitrat Trang 234 – 239: Bài 6: Photpho Trang 240 - 241: Bài 7: Axit photphoric Trang 242 - 243: Bài 8: Muối photphat Trang 244 – 248: Bài 9: Phân bón hoá học Trang 249 - 250: Bài 10: Cacbon Trang 251 – 252: Bài 11. Cacbon monooxit Trang 253 – 254: B{i 12: Cacbon đioxit Trang 255 – 256: Bài 13: Muối cacbonat Trang 257 – 257: Bài 14: Silic Trang 258 – 258: Bài 15: Hợp chất Silic Trang 259 - 428: Hoá hữu Trang 259 – 260: Bài 1: Hợp chất hữu Trang 261 – 270: Bài 2: Ankan Trang 271 – 276: Bài 3: Xicloankan Trang 277 – 281: Bài 4: Anken Trang 282 – 283: B{i 5: Ankađien Trang 284 – 285: Bài 6: Ankin Trang 286 – 287: Bài 7: Aren Trang 287 – 289: Bài 8: Stiren Trang 290 – 291: Bài 9: Dẫn xuất halogen Trang 292 – 296: Bài 10: Ancol Trang 297 – 298: Bài 11: Phenol Trang 299 – 305: B{i 12: Anđehit v{ Xeton Trang 306 – 321: Bài 13: Axit cacboxylic Trang 321 – 328: Bài 14: Este Trang 329 – 329: Bài 15: Lipit Trang 330 – 335: Bài 16: Chất béo Trang 336 – 342: Bài 17: Chất giặt rửa Trang 343 – 343: B{i 18: Cacbohiđrat Trang 344 – 348: Bài 19: Glucozo Trang 349 – 365: Bài 20: Fructozo Trang 366 – 368: Bài 21: Saccarozo Trang 369 – 374: Bài 22: Mantozo Trang 375 – 376: Bài 23: Tinh bột Trang 377 – 381: Bài 24: Xenlulozo Trang 382 – 389: Bài 25: Amin Trang 390 – 403: Bài 26: Amino axit Trang 404 – 406: Bài 27: Peptit Trang 407 – 423: Bài 28: Protein Trang 424 – 428: Bài 29: Polime Trang 429 - 508 : Đại cương kim loại v{ d~y điện hoá Trang 429 – 434: B{i 1: Đại cương kim loại Trang 435 – 443: Bài 2: Hợp kim Trang 444 – 451: B{i 3: D~y điện hoá kim loại Trang 452 – 461: Bài 4: Sự ăn mòn kim loại Trang 462 – 465: B{i 5: Điều chế kim loại Trang 466 – 468: Bài 6: Nhóm kim loại kiềm Trang 469 – 470: Bài 7: Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm Trang 471 – 473: Bài 8: Kim loại kiềm th Trang 474 – 481: Bài 9: Một số hợp chất quan trọng kim loại kiềm th Trang 482 – 484: Bài 10: Nhôm Trang 485 - 485: Bài 11: Kẽm Trang 486 – 491: Bài 12: Sắt Trang 492 – 508: Bài 13: Crom Trang 509-540 : T ng hợp lí thuyết lớp 10 Cấu tạo nguyên tố hoá học Bảng tu n hoàn nguyên tố hoá học Nhóm halogen Nhóm oxi Ph n 5: Đề tự luyện Trang 509 – 513: Đề số Trang 541 - 546 : Đề số Trang 576 - 579: Đề số Trang 602 - 606: Đề số Trang 628 - 632: Đề số Trang 658 - 662: Đề đại học A – 2014 (đ~ sửa đ i) Trang 680 - 683: Đề đại học B – 2014 (đ~ sửa đ i) : Giải đề đại học thức 2015 : Giải đề đại học minh hoạ 2015 : Đề định hướng 2016 số : Đề định hướng 2016 số Ph n 6: Tuyển tập 200 câu trắc nghiệm hay v{ khó đề thi thử 2015-2016 Phụ lục: Bảng hỗ trợ tìm kiếm Tìm kiếm khái niệm hoá học (bậc ancol, bậc amin, chất tẩy m{u, …. Tìm kiếm dạng tập (c|c c}u khó đạt 9,10 điểm; câu lí thuyết; …. Ph n 1: Phương ph|p giải hóa Phương pháp 1: Phương pháp số đếm Trong c|c kì thi v{o đại học v{ cao đẳng, bạn thường xuyên gặp số hóa hữu có c|ch giải đặc biệt đòi hỏi bạn phải nắm vững công thức cấu tạo chất hữu nắm vững tính chất chất hữu giải đ|p |n. Tuy nhiên, bạn thấy toán giải theo cách hoàn toàn sau đ}y. ***** Ví dụ 1: [Câu 49 - Đề năm 2015 Bộ Giáo Dục v{ Đ{o Tạo] Hỗn hợp X gồm ancol CH OH, C H OH có số mol axit C H COOH HOOC [CH ] COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X c n dùng vừa đủ 0,09 mol oxi thu hỗn hợp Y gồm khí v{ hơi. Dẫn Y qua nước vôi dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị g n m là? A. 2,75 B. 4,25 C. 2,25 D. 3,75 Bài làm Ta định bỏ HOOC [CH ] COOH. Khi X lại chất với số mol l n lượt a, b, c mol. a b n n m 32a 46b 74c 1,86 1,86 gam Ta có: { m { 6 n 0,09 n a (1 ) b (2 ) c (3 ) 0,09 4 a 0,0025 n a 2b 3c 0,075 {b 0,0025 { n 2a 3b 3c 0,08 c 0,0225 m m m m 0,075.44 0,08.18 0,075.100 2,76 đ Dung dịch nước vôi giảm 2,76 gam Đ|p |n A. Bài 1: [Câu - Đại học A 2011 - M~ đề 482] Đốt cháy hoàn toàn 3,42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat axit oleic, hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH dư. Sau phản ứng thu 18 gam kết tủa dung dịch X. Khối lượng dung dịch X so với khối lượng dung dịch Ca(OH ban đ u đ~ thay đ i nào. Bài làm Do Ca(OH dư n n 18 100 0,18 mol Axit acrylic: CH CH COOH Vinyl axetat: CH COOC H Metyl acrylat: CH CH COOCH Axit oleic: C H COOH * Nhận xét: Ta bỏ hai chất l{ axit oleic v{ metyl acrylat Hỗn hợp axit acrylic vinyl axetat Đặt số mol axit acrylic vinyl axetat l n lượt a b mol n 3a 4b 0,18 mol (1 (27 45 a (59 27 b 72a 86b 3,42 gam (2 m ỗ ợ m m a 0,06 mol Từ (1 v{ (2 ta có: { b 0,09 mol n 2n 3n 2a 3b 2. ( 0,06 3.0,09 0,15 mol m m m m 0,18.44 0,15.18 18 7,38 gam đ Dung dịch X đ~ giảm 7,38 gam Bài 2: [Câu 35 - Đại học B 2011 - M~ đề 153] Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinyl axetilen có tỉ khối so với H l{ 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ hoàn toàn sản phẩm ch|y v{o bình đựng dung dịch Ca(OH dư thấy khối lượng bình tăng thêm m gam. Tìm m. Bài làm M 17. M 17.2 34 Etilen: CH CH Metan: CH Propin: CH C CH Vinyl axetilen: CH CH C CH * Nhận xét: Ta bỏ hai chất cuối c ng Hỗn hợp X có etilen metan Đặt số mol etilen metan l n lượt a b mol (m m 28a 16b Ta có: M 34 (1 n a b Ta có: a b n 0,05 mol (2 a 0,075 mol Từ (1 v{ (2 { b 0,025 mol n 2a b 2. (0,075 1. ( 0,025 0,125 mol n 2a 2b 2. (0,075 2. ( 0,025 0,1 mol m ì m m 0,125.44 0,1.18 7,3 gam đ Bài 3: [Câu 14 - Đại học A 2012 - M~ đề 296] Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO thu 1,344 lít khí CO (đktc . Đốt cháy hoàn toàn m gam X c n 2,016 lít khí O (đktc , thu 4,84 gam CO v{ a gam nước. Giá trị a là: Bài làm 1,344 0,06 mol 22,4 2,016 n 0,09 mol 22,4 4,84 n ( 0,11 mol 44 Axit fomic: HCOOH Axit acrylic: CH CH COOH Axit oxalic: HOOC COOH Axit axetic: CH COOH * Nhận xét: Ta bỏ axit acrylic Hỗn hợp X axit fomic, axit oxalic axit axetic Đặt số mol axit fomic, axit oxalic axit axetic l n lượt a, b, c mol Ta có: n ( n a 2b c 0,06 mol (1 2 4 Ta có: n (1 ) a (2 ) b (2 ) c 0,5a 0,5b 2c 0,09 mol (2 4 Ta có: n ( a 2b 2c 0,11 mol (3 n ( a 0,05 mol Từ (1 , (2 , (3 . Ta có: {b 0,03 mol c 0,05 mol n a b 2c 0,05 0,03 2.0,05 Bài 4: [Câu 15 - Đại học B 2012 - M~ đề 359] 0,08 mol a m 0,08.18 1,44 gam Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etilen glicol v{ glixerol. Đốt ch|y ho{n to{n m gam X ta thu 6,72 lít khí CO (đktc . Cũng m gam X nói tác dụng với Na thu tối đa V lít khí hidro (đktc . Tìm V Bài làm 6,72 0,3 mol 22,4 * Nhận xét: Ta bỏ chất cuối n hỗn hợp X có ancol metylic 1 Ta có: n n 0,3 mol n n . 0,3 0,15 mol V 0,15.22,4 3,36 lít 2 Bài 5: Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic. Đốt ch|y ho{n to{n 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO (đktc . Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y. Tỉ khối Y so với X 1,25. Cho 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch brom 0,1 M. Tìm V. Bài làm 30,24 1,35 mol 22,4 Propen: CH CH CH Axit acrylic: CH CH COOH Ancol anlylic: CH CH CH OH m (n ) n M 0,75 0,75 m m 1,25 n 0,6 mol m M n n 1,25 n * Nhận xét: Ta bỏ chất cuối hỗn hợp X chất hidro propen Đặt số mol hidro propen l n lượt a b mol Ta có: n a b 0,75 mol (1 n 0. a 3. b 1,35 mol (2 a 0,3 mol Từ (1 v{ (2 ta có: { b 0,45 mol C H H C H x mol x mol x mol (b x n 0,6 mol (a x x a b x 0,75 x x 0,15 mol n n b x 0,45 0,15 0,3 mol 0,3 Vì 0,6 mol Y phản ứng với 0,3 mol Br 0,1 mol Y phản ứng với 0,05 mol Br * Có thể bạn cho rằng: n V 0,05 0,1 0,5 lít (1) Cách làm may mắn, chẳng có chút sở hết, hoàn toàn ngẫu hứng (2) Bạn làm dễ dàng toán phương ph|p kh|c, chuẩn x|c v{ có định hướng nhiều. Có thể bạn đúng, trước nhận xét trên, xin mời bạn giải b{i to|n sau đ}y theo cách khác, chuẩn x|c v{ có định hướng bạn. Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 122,6 gam hỗn hợp X gồm anđehit acrylic, C H O, C H O v{ axit axetic thu 5,9 mol CO v{ y mol nước. Tìm y Bài làm Anđehit acrylic: CH CH CH O Axit axetic: CH COOH Hỗn hợp X gồm: C H O, C H O, C H O v{ C H O * Nhận xét: Bài toán có lẽ g}y khó khăn bạn, bạn khó tìm mối liên hệ chất để giải b{i to|n. Nhưng bạn nghĩ với cách giải sau: Ta bỏ chất có { . hỗn hợp X Đặt số mol anđehit acrylic v{ axit axetic l n lượt a b mol Ta có: m m m 56a 60b 122,6 gam (1 Ta có: n 3a 2b 5,9 mol (2 a 1,6 mol Từ (1 v{ (2 ta có: { n 2a 2b 2.1,6 2.0,55 4,3 mol y 4,3 mol b 0,55 mol * Như vậy, phương ph|p l{ kh| hiệu quả, đơn giản, dễ thực hiện, liệu phương ph|p có phải ăn may hay không? Phương ph|p d ng n{o? Không d ng nào? Liệu phương ph|p có hoàn toàn xác hay không? Đó câu hỏi dễ trả lời. Để giải đ|p vướng mắc v{ để tìm hiểu tỉ mỉ phương ph|p "số đếm" phương ph|p đóng vai trò kim nam c|c phương ph|p kh|c. Xin mời bạn đọc tiếp ph n bình luận suy diễn sau đ}y. * Bình luận: Chắc chắn em tò mò, tự hỏi phương pháp SỐ ĐẾM lại kì lạ đến vậy? Tại lại gạch chất có đề bài? Tại nghiệm âm kết quả? Và có lẽ hai câu hỏi quan trọng là: Câu hỏi 1: Những tập dạng vận dụng phương ph|p SỐ ĐẾM để giải? Dấu hiệu nhận biết có thể giải SỐ ĐẾM gì? Câu hỏi 2: Liệu có c|ch n{o để chứng minh phương ph|p SỐ ĐẾM hay không? Hai câu hỏi tác giả PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐẾM, đồng thời tác giả sách CÔNG PHÁ HOÁ HỌC gửi tới em viết đ}y, viết mang tên: CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐẾM VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐẾM. Cách chứng minh PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM A. PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM C|c bước vận dụng: Bước 1: Đếm số chất có hỗn hợp có m chất có m ẩn số (là số mol m chất) Bước 2: Đếm số kiện Có n kiện Có n phương trình to|n học có m ẩn Bước 3: Bỏ (m-n) chất Ta lại n chất ứng với n ẩn (là số mol n chất v{ n phương trình toán học. Ta có n phương trình n ẩn Ta dễ dàng tìm n ẩn số Bước 4: Đề yêu c u tìm giá trị biểu thức T (t hợp m ẩn số ban đ u . Ta tìm T’ thông qua gi| trị n ẩn số vừa tìm được, ta có T = T’ Nhiệm vụ phải chứng minh: T = T’ * Chuyển ngôn ngữ hoá học sang ngôn ngữ toán học Đề gốc (1 x a x b x c A Ta có ẩn l{ a, b, c v{ phương trình: { (với x , y , A, B số cho trước) (2 y a y b y c B Hãy tìm T ma nb pc (với m, n, p số cho trước) 2) Ta chuyển đề b{i sang đề thông qua PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM. Ta thấy có ẩn a, b, c (m=3). Ta có kiện (Phương trình (1 v{ (2 n 2. Ta bỏ (m-n)=(3-2) chất Giả sử bỏ ẩn c Đề (1 x a x b A Ta có ẩn l{ a’ v{ b’ v{ phương trình: { (với x , y , A, B số cho trước) (2 y a y b B H~y tìm T’ ma’ nb’. Hãy chứng minh rằng: Nếu tìm T số cụ thể T T’ B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM B1. Nếu đề b{i số đếm Một số th y giáo học sinh sau biết đến phương ph|p số đếm, đ~ cố gắng tìm c|ch để chứng minh số đếm sai. Một th y gi|o đ~ gửi tới b{i ho| có đề sau: Cho m gam hỗn hợp X chứa , . Đốt ch|y ho{n to{n X thu mol . Hãy tìm m? * Bình luận th y giáo: Ta thấy X có chất ứng với ẩn m Ta thấy có kiện n mol n Ta bỏ (m-n)=1 chất Bỏ CH O X lại chất C H O với số mol x mol Ta có: n 2n 2x mol mol x m m m . 46 23 gam Nếu bỏ C H O X lại CH O với số mol x mol n n x mol mol x m m m 1.32 32 gam 23 gam Bỏ chất khác tạo c|c đ|p số khác SỐ ĐẾM SAI??????? * Bình luận tác giả phương ph|p số đếm: (HO[NG ĐÌNH QUANG – TÁC GIẢ SÁCH CÔNG PHÁ HOÁ) Số đếm không sai, m{ đề th y đưa đ~ bị sai Chứng minh đề th y đưa bị sai: n a 2b Giả sử số mol chất a b mol. Ta có: { m m 32a 46b Để tìm m phải tồn k thoả mãn 32a 46b k(a 2b 32a 46b ka 2kb k 32 vô nghiệm Không thể tìm giá trị xác m { 2k 46 Như toán giải được. Không thể tìm giá trị cụ thể m, hay nói cách khác có vô số giá trị m. Tuy nhiên, ta hoàn toàn tìm khoảng x|c định giá trị m MẸO CHẶN ĐẦU đ~ đề cập SÁCH CÔNG PHÁ HOÁ: Ta có: a 2b 1, tìm m 32a 46b 46.1 TH1: a b m 32.0 23 2 TH2: b a m 32.1 46.0 32 gam Tóm lại: 23 gam m 32 gam B2: Cách chứng minh đề b{i l{ sai đề Có nhiều em gửi tới cho anh nói rằng: Số đếm sai, em bỏ c|c chất khác lại c|c đ|p số khác nhau??? Lí đơn giản: Đề sai, yêu c u đề tính được. Để tiết kiệm thời gian, sau đ}y anh trình bày cách chứng minh đề b{i l{ sai BẰNG CÁCH GIẢI TỔNG QUÁT DẠNG TOÁN NÀY. *Chú ý: Mọi đề có dạng: “Cho hỗn hợp X chứa m chất …. (biết hết CTPT) trải qua số trình hoá học (n phương trình . H~y tìm T“ giải t ng quát thông qua cách này. Ví dụ (đ}y l{ đề b{i đưa từ số th y giáo em học sinh): Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm propanđial, fomanđehit, anđehit oxalic, anđehit acrylic c n 21,84 lít khí oxi thu 20,16 lít khí CO v{ 11,7 gam nước. Nếu cho m gam X + dd AgNO NH dư thu khối lượng Ag là: A. 54 gam B. 108 gam C. 162 gam D. 216 gam Bài làm Đặt a, b, c, d số mol chất n 3a b 1,5c 3,5d 0,975 3a b 2c 3d 0,9 { n n 2a b c 2d 0,65 Do có ẩn m{ có phương trình Không thể tìm cụ thể ẩn số. Ta tìm n số mol Ag t hợp phương trình n 4a 4b 4c 2d m(3a b 1,5c 3,5d n(3a b 2c 3d p(2a b c 2d a(3m 3n 2p b(m n p c(1,5m 2n p d(3,5m 3n 2p 3m 3n 2p m n p Ta có: ( { 1,5m 2n p 3,5m 3n 2p Nếu (*) có nghiệm > đề Nếu (**) vô nghiệm > đề sai 3m 3n 2p m Giải phương trình đ u tiên: { m n p { n (không thoả m~n 3,5m 3n 2p p 1,5m 2n p ( vô nghiệm n biểu diễn thành t hợp kiện Bài toán giải cách Đề sai. * Nhắc lại: NẾU ĐỀ ĐÚNG V[ CÓ Đ\P SỐ DUY NHẤT THÌ SỐ ĐẾM LUÔN LUÔN ĐÚNG NẾU SỐ ĐẾM SAI > ĐỀ SAI HOẶC BẠN TÍNH SAI (KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ) * Bình luận: Như ta đ~ có câu trả lời cho câu hỏi mà ta đ~ đặt ra. Câu hỏi 1: Dấu hiệu để nhận biết tập sử dụng số đếm gì? Trả lời: Nếu đề cho hỗn hợp có nhiều chất, tất chất n{y biết hết CTPT ta vận dụng phương ph|p SỐ ĐẾM. Ví dụ 1: Cho hỗn hợp X gồm CH C CH OH, C H , CH C CH COOH, CH C CH CH OH. Đốt cháy hoàn toàn X c n dùng 4,15 mol O , thu 3,5 mol CO . Nếu cho X tác dụng với Na dư ta thấy có 0,4 mol H thoát ra. a. Cho X tác dụng với 0,4 mol KOH thu dung dịch, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn. Tìm m b. Tìm khối lượng hỗn hợp X Câu hỏi 2: PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM có chứng minh hay không? Trả lời: PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM đ~ chứng minh toán học sơ cấp. Để nhằm mục tiêu giúp sách trở nên dễ hiểu bạn đọc, tác giả s|ch CÔNG PH\ HO\ đồng thời tác giả PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM gửi tới bạn đọc cách chứng minh hoàn thiện toán học cao cấp tài liệu chuyên s}u hơn. * Bình luận: Trong ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN HOÁ có tới 50% lí thuyết 50% tập tính toán. Trong số tập tính toán số lượng tập có dạng: “ cho hỗn hợp X gồm nhiều chất, …” chiếm tới 70%. Đối với dạng này, có trường hợp xảy ra: TH1: Biết hết CTPT c|c chất X (ví dụ D ng SỐ ĐẾM ⟦ TH2: Không biết hết CTPT c|c chất X (ví dụ 2, D ng TRUNG BÌNH Như vậy, với PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM v{ PHƯƠNG PH\P TRUNG BÌNH s|ch CÔNG PH\ HO\, đ~ giải 70% số lượng tập tính to|n đề thi đại học c|c năm từ 2007-2015. Sau đ}y, nhắc lại c|c bước làm PHƯƠNG PH\P SỐ ĐẾM, sau vận dụng SỐ ĐẾM để định hướng cách làm cho tập mẫu nhằm gia tăng tốc độ vận dụng SỐ ĐẾM, bạn nên đọc thêm ỨNG DỤNG M\Y TÍNH s|ch để giải nhanh chóng hơn. B4: Một số toán vận dụng số đếm Trước tiên, c n nắm lại c|c bước giải toán số đếm: Bước 1: Một toán giải số đếm đề cho hỗn hợp X, hỗn hợp X chứa nhiều chất, tất chất n{y biết hết CTPT. Bước 2: Đếm số chất có hỗn hợp X, có m chất ứng với m ẩn số mol m chất Bước 3: Đếm số kiện, có n kiện Muốn đếm n kiện, c n trải qua bước nhỏ: Bước 3a: Đếm số thông tin: số, mối quan hệ xuất đề Bước 3b: Thông tin trở thành kiện thông tin chuyển hoá thành phương trình có m ẩn số ban đ u Bước 4: Bỏ (m-n) chất cho số kiện không thay đ i (giữ nguyên n kiện) Sau lại n ẩn v{ n phương trình. Sử dụng n phương trình giải n ẩn. Có TRƯỜNG HỢP xảy ra: TH1: Có nghiệm (nghiệm chẵn, nghiệm lẻ, nghiệm }m : tính bình thường TH2: Vô nghiệm: Bỏ (m-n) chất khác Ph n 1. Bài tập vận dụng phương pháp SỐ ĐẾM Ví dụ 1: [Câu 49 - Đề năm 2015 Bộ Giáo Dục v{ Đào Tạo] Hỗn hợp X gồm ancol CH OH, C H OH có số mol axit C H COOH HOOC [CH ] COOH. Đốt cháy hoàn toàn 1,86 gam X c n dùng vừa đủ 0,09 mol oxi thu hỗn hợp Y gồm khí v{ hơi. Dẫn Y qua nước vôi dư thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị g n m là? A. 2,75 B. 4,25 C. 2,25 D. 3,75 TỔNG HỢP LÍ THUYẾT HOÁ Câu 10: Trong c|c axit sau đ}y: HCl, HF, HI, HBr, HNO , H PO , H S. Có axit điều chế c|ch cho tinh thể muối tương ứng t|c dụng với axit sunfuric đặc nóng: A. B. C. D. Câu 10: Đ|p |n D Axit HCl, HF, HNO , H PO có tính oxi hóa không phản ứng ngược trở lại với H SO đặc nóng Có thể điều chế phương ph|p cho tinh thể muối tương ứng t|c dụng với axit sunfuric đặc nóng: H SO (đặc 2NaCl(r CaF (r Na SO H SO (đặc 2NaNO (r 2HCl CaSO (ít tan H SO (đặc Na SO 2HF 2HNO 2Na PO (r 3H SO (đặc 3Na SO 2H PO Axit HI, HBr, H S chứa I , Br v{ S có tính khử mạnh Không thể thu HI, HBr, H S 2NaI 2NaBr Na S H SO (đặc Na SO I SO H SO (đặc Na SO Br 4H SO (đặc Na SO 4SO SO (m i xốc Sẽ t|c dụng ngược trở lại với H SO đặc nóng H O H O 4H O Câu 19: Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau: a Cho dung dịch Ba(OH v{o dung dịch NaHCO b Cho dung dịch AlCl dư v{o dung dịch natri aluminat c Sục metylamin tới dư v{o dung dịch FeCl d Sục khí propilen v{o dung dịch KMnO e Sục CO v{o dung dịch natri silicat f Sục khí H S v{o dung dịch SO g Sục NH tới dư v{o dung dịch AgNO h Nhỏ từ từ dung dịch HNO tới dư v{o chất rắn bạc photphat Sau c|c phản ứng kết thúc, số thí nghiệm không thu kết tủa l{: A. B. C. D. Câu 19: Đ|p |n B a Ba(OH 2NaHCO BaCO (trắng Na CO b AlCl NaAlO : dung dịch AlCl chứa ion Al . Ion Al bị thủy ph}n nước, tạo dung dịch có tính axit mạnh tính axit axit amluminic (HAlO , dạng l{ hidroxit lưỡng tính HAlO . H O (Al(OH )). Vì axit aluminic: Al(OH không l{m đỏ quì tím dung dịch AlCl lại l{m đỏ quì tím axit mạnh l{ Al đẩy axit yếu l{ HAlO khỏi muối NaAlO . Axit HAlO bị đẩy kết hợp với 1H O, tạo th{nh HAlO . 1H O Al(OH Đ u tiên: Al 3H O Al(OH 3H 3H 3AlO 3HAlO 3HAlO 3H O 3HAlO . 2H O 3Al(OH Cộng phản ứng vế theo vế: Al 6H O 3AlO 4Al(OH Cộng thêm v{o vế tr|i 3Cl v{ 3Na để chuyển th{nh Pt ph}n tử: AlCl 6H O 3NaAlO 4Al(OH 3NaCl c Metyl amin: CH NH l{ amin bị thủy ph}n nước tạo dung dịch có tính bazo (chứa OH phản ứng với Fe để tạo th{nh kết tủa Fe(OH CH NH H O CH NH OH 3CH NH OH FeCl 3CH NH Cl Fe(OH Hoặc viết c|ch kh|c: CH NH H O CH NH OH 1 OH Fe Fe(OH 3 Cộng phản ứng vế theo vế ta có: 1 Fe CH NH Fe(OH 3 Cộng thêm v{o vế Cl để chuyển th{nh pt ph}n tử: 1 CH NH H O FeCl CH NH Cl (muối Fe(OH 3 d Sục khí propilen v{o dung dịch KMnO : Propilen: C H : CH CH CH CH CH CH có liên kết đôi C C có khả l{m m{u tím dung dịch KMnO , tạo kết tủa m{u đen l{ MnO , dung dịch thu có KOH l{m xanh quì tím l{m hồng phenolphtalein CH NH H O ⏞ ⏞O ⏞ O (đen 3⏞ CH C H CH 2K Mn 4H O ⏞ C H OH ⏞ C HOH CH 2KOH Mn e CO Na SiO CO H O H CO (l{m hồng quì tím . Axit H SiO l{ chất rắn nhiệt độ thường (không l{m hồng quì tím axit H CO mạnh axit H SiO đẩy axit H SiO khỏi muối Na SiO 2CO 2H O Na SiO 2NaHCO H SiO (trắng f Sục H S v{o dung dịch SO : ⏞ 2H ⏞ S SO 3S (m{u v{ng H O g Sục NH dư v{o dung dịch AgNO : Đ u tiên: NH HOH NH OH Sau đó: NH OH AgNO 1 Ag O (đen H O) 2 2Ag[NH ] OH (phức chất tan AgOH (không bền NH NO Sau c ng, NH dư: Ag O 4NH H O không thu kết tủa h HNO Ag PO (kết tủa m{u v{ng nhạt Axit HNO l{ axit mạnh, H PO l{ axit hoạt động trung bình axit mạnh l{ HNO đẩy axit yếu l{ H PO khỏi muối Ag PO 3HNO Ag PO 3AgNO H PO (Chú ý: c|c kết tủa AgCl (trắng , AgBr(v{ng , AgI(v{ng đậm không bị hòa tan dung dịch axit HNO ) Câu 31: Hỗn hợp X gồm axit stearic, axit oleic v{ axit linoleic. Trung hòa m gam X c n d ng 40ml dung dịch NaOH M. Mặt kh|c, đốt ch|y ho{n to{n X c n d ng 22,5344 lít khí oxi. Tìm m A. 11 gam B. 12 gam C. 11,224 gam D. Cả A, B, C sai Câu 31: Đ|p |n C Giải theo phương ph|p số đếm: Đề b{i cho chất: C H COOH, C H COOH v{ C H COOH ứng với ba ẩn số, có kiện: n v{ n ta có quyền bỏ chất bất kì, ta bỏ chất đ u tiên hỗn hợp X lại C H COOH v{ C H COOH với số mol tương ứng l{ a v{ b mol Trung hòa hỗn hợpX: n n a b n 40.10 . 0,04 mol(1 Đốt ch|y X: C H O v{ C H O 32 22,5344 ) . (18 ) 25,5a 25b 1,006 mol(2 22,4 a b 0,04 a 0,012 mol Từ (1 v{ (2 { { 25,5a 25b 1,006 b 0,028 mol m 0,012. (12.18 34 32 0,028. (12.18 32 32 11,224 gam ả ằ ô ứ ì : CTTB hỗn hợp l{ C H O m 22,5344 n 0,04 mol n 0,04 mol n 0,04 (18 ) 1,006 22,4 m 32,6 X l{ C H , O m 0,04(12.18 32,6 32 11,224 gam n . (18 34 Câu 33: Xét c|c thí nghiệm sau đ}y: Cho NaClO t|c dụng với dung dịch HCl 2) Cho SiO t|c dụng với dung dịch HF Cho NaCl rắn t|c dụng với dung dịch H SO đặc nóng Cho SiO t|c dụng với Na CO nóng chảy Cho O t|c dụng với dung dịch KI Cho H O t|c dụng với Ag O Cho H O t|c dụng với dung dịch KMnO môi trường axit HCl lo~ng Trong c|c thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học tạo chất khí bay lên l{: A. B. C. D. Câu 33: Đ|p |n D 1 NaClO 2HCl 1NaCl 1H O 1Cl SiO (rắn 4HF(dung dịch SiF (tan 2H O 2NaCl (rắn H SO (đặc, nóng Na SO 2HCl SiO (nóng chảy Na CO (nóng chảy Na SiO CO 1 1 O 1KI H O 1KOH I (tím đen O 2 2 H O Ag O (m{u đen 2Ag 2H O O 5H O 2KMnO 6HCl 2KCl 2MnCl 8H O 5O Câu 39: Đốt ch|y ho{n to{n hỗn hợp X gồm lượng số mol FeS v{ Ag S thu hỗn hợp rắn Y khí SO . To{n lượng khí SO l{m m{u vừa đủ 300 ml dung dịch KMnO 0,2 M. Tính khối lượng hỗn hợp Y A. 15,6 gam B. 15,2 gam C. 14,8 gam D. 13,6 gam Câu 39: Đ|p |n C 11 Pư: 2FeS O Fe O 4SO v{ Ag S O Ag O SO 2 Nhưng Ag O bền nhiệt nên: Ag O 2Ag O Đặt n n x mol n 2n n 2x x 3x mol Phản ứng: SO KMnO H O K SO MnSO n 0,3.0,2 0,06 mol n ậ 5n 5.0,06 0,3 mol n ườ 0,3 mol Mặt kh|c: n ườ 2n 2.3x 6x 6x 0,3 x 0,05 mol 1 m m m n . 160 2n . 108 . 0,05.160 2.0,05.108 14,8 gam 2 Câu 40: Có dung dịch hỗn hợp chứa Al(NO , Cu(NO , AgNO , Zn(NO v{o dung dịch hỗn hợp ban đ u kết tủa tạo l{: A. Al(OH B. Al(OH v{ Ag O C. Zn(OH Câu 40: Đ|p |n A Ta có: Al → Al(OH Cu → Cu(OH AgNO → . Thêm lượng dư dung dịch NH D. Ag O, Zn(OH , Al(OH (keo trắng (xanh lam → AgOH (đen → Zn(NO → Zn(OH Kết tủa l{: Al(OH Cu[NH ] (OH (phức chất tan m{u xanh lam Ag[NH ] OH (phức chất tan không m{u (trắng → Zn[NH ] (OH (phức chất tan không m{u Câu 41 : Để t|ch v{ giữ nguyên lượng bạc kim loại có hỗn hợp gồm Fe, Cu, Ag d ng hóa chất l{ dung dịch A. HNO B. AgNO C. HCl D. Fe(NO Câu 41: Đ|p |n D + Xét D. Fe 2Fe 3Fe v{ Cu 2Fe Cu 2Fe Lọc t|ch chất rắn, l{m khô, ta thu Ag có khối lượng không thay đ i + Xét B. Fe 3AgNO (dư Fe(NO 3Ag v{ Cu 2AgNO Cu(NO 2Ag Lọc t|ch chất rắn, l{m khô, ta thu bạc có khối lượng tăng lên so với lượng bạc hỗn hợp ban đ u loại + Xét A. Cả Cu, Ag, Fe tan HNO Ta không thu Ag + Xét C. Fe bị ho{ tan, Cu v{ Ag không bị ho{ tan Không t|ch Ag Câu 45: Cho c|c hóa chất sau: Ba(HCO ; NaOH; Na CO ; BaCl ; HCl. Trộn c|c dung dịch với đôi một, h~y cho biết số cặp xảy phản ứng: A. B. C. D. Câu 45: Đ|p |n C (a) Ba(HCO NaOH: } } Ban đ u: Ba(HCO → Ba 2HCO (1 v{ NaOH → Na OH (2 Sau đó: OH HCO H O CO (3 Sau cùng: Ba CO BaCO (trắng (4 Nếu muốn viết PTHH, ta cộng (1 , (2 , (3 , (4 vế theo vế: Ba(HCO NaOH Hoặc NaOH dư: Ba(HCO 2NaOH BaCO Na CO 2H O (b) Ba(HCO Na CO : } } Ban đ u: Ba(HCO → Ba 2HCO (1 v{ Na CO → Sau đó: Ba CO BaCO (3 Cộng (1 , (2 , (3 vế theo vế: Ba(HCO Na CO BaCO (c) Ba(HCO BaCl : } } 2Na NaHCO BaCO H O CO (2 2NaHCO Đ u tiên: Ba(HCO → Ba 2HCO (1 v{ BaCl → Ba 2Cl (2 Các ion: Ba , HCO , Cl t|c dụng với để tạo th{nh c|c chất: bay kết tủa tạo chất điện li yếu không xảy phản ứng (d) Ba(HCO HCl: } } Đ u tiên: Ba(HCO → Ba 2HCO (1 v{ HCl → H Cl Sau đó: HCO H H O CO (3 Cộng (1 , (2 , (3 vế theo vế: Ba(HCO 2HCl BaCl 2H O 2CO (e) NaOH v{ Na CO : ph}n li Na , OH , CO . Ba ion n{y không t|c dụng với (f) NaOH BaCl : ph}n li Na , OH , Ba , Cl . Bốn ion n{y không t|c dụng với (g) NaOH HCl: NaOH HCl NaCl H O (h) Na CO HCl: Na CO 2HCl 2NaCl H O CO (i) BaCl HCl: c|c ion H , Cl , Ba phản ứng với Câu 2: Cho 2,74 gam Ba v{o 100 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M v{ CuSO4 0,3M thu m gam kết tủa. Gi| trị m l{ A. 2,94. B. 1,96. C. 5,64. D. 4,66. Câu 2: Đ|p |n C 2,74 n 0,02 mol; n 0,1.0,2 0,02 mol v{ n 0,1.0,3 0,03 mol 137 Chú ý: Dung dịch gồm , , , HCl có linh động H nước phản ứng với HCl trước, sau Ba dư Ba tiếp tục phản ứng với nước Đ u tiên: Ba 2HCl BaCl H n 0,02 1 1>( ) Ba dư Tính theo HCl n n . 0,02 0,01 mol ả ứ n 0,02 2 n 0,02 0,01 0,01 mol Phản ứng tiếp theo: Ba 2HOH Ba(OH H n ( n 0,01 mol (Bảo to{n Ba Sau phản ứng dung dịch có: 0,02 mol Ba (bảo to{n Ba ; 0,02 mol OH (n 2n ( ); 0,03 mol Cu v{ 0,03 mol SO phản ứng sau diễn đồng thời: Ba SO BaSO (trắng ( (xanh lam sẫm ( Cu 2OH Cu(OH n 0,02 Xét phản ứng ( : Ba phản ứng hết v{ SO dư n 0,03 n n 0,02 mol n 0,03 : n 0,02 Cu dư 1 Tính theo OH n ( n . 0,02 0,01 mol 2 Vậy sau kết thúc tất phản ứng, kết tủa thu gồm: 0,02 mol BaSO 0,01 mol Cu(OH m ế ủ 0,02.233 0,01. (64 34 5,64 gam Bình luận: Xét phản ứng ( 1,5 > Khi cho Ba, Ca, Na, K v{o dung dịch chứa: , , muối kim loại Ba, Ca, Na, K phản ứng với (của axit trước, sau phản ứng với , v{ sau c ng c|c sản phẩm t|c dụng tiếp với muối kim loại (nếu có thêm c|c phản ứng kh|c xảy Nhiều bạn giải có nh m lẫn sau đ}y: Sau tìm 0,01 mol bạn xét phản ứng ( m{ quên rằng: ( phản ứng với . Nhưng xét chất thực tế có phản ứng dạng ion trên, thực tế ho{ v{o dung dịch, tồn c|c ion không tồn c|c ph}n tử, c|c phản ứng lúc n{y thực tế l{ phản ứng c|c ion m{ thôi. C|c bạn nắm rõ c|ch l{m thông qua số b{i tập tự luyện sau: Câu 3: Cho c|c hạt sau: Al, Al3+, Na, Na+, Mg, Mg2+, F-, O2-. D~y c|c hạt xếp theo chiều giảm d n b|n kính l{ A. Na > Mg > Al > F-> O2 - > Al3+ > Mg2+ > Na+. B. Na > Mg > Al > O 2-> F - > Na+ > Mg2+ > Al3+. C. Na > Mg > Al > O 2-> F - > Al3+ > Mg2+ > Na+. D. Al > Mg > Na > O 2-> F - > Na+ > Mg2+ > Al3+. Câu 3: Đ|p |n B Ta có cấu hình electron c|c nguyên tử Al, Na, Mg l{: Al: 1s 2s 2p 3s 3p Na: 1s 2s 2p 3s Mg: 1s 2s 2p 3s Ta có cấu hình electron c|c ion: Al , Na , Mg , F , O : Al : 1s 2s 2p Na : 1s 2s 2p Mg : 1s 2s 2p F : 1s 2s 2p O : 1s 2s 2p Nhận xét: + Do Al, Na, Mg có lớp electron ion có lớp electron Al, Na, Mg có b|n kính lớn tất ion: , , > , , , , ( Xét c|c nguyên tố Al, Na, Mg: Vì c ng có lớp electron, nên nguyên tử n{o có số proton c{ng nhiều, điện tích hạt nh}n c{ng lớn lực hút hạt nh}n c|c electron lớp vỏ nguyên tử c{ng mạnh, khiến cho b|n kính nguyên tử c{ng nhỏ. Do Al có 13 proton, Mg có 12 proton Na có 11 proton hạt nh}n B|n kính Al nhỏ nhất, sau l{ Mg v{ b|n kính lớn l{ Na > > ( + Xét ion: Do c|c ion c ng có lớp electron, nên ion n{o có điện tích hạt nh}n c{ng lớn có b|n kính c{ng nhỏ Do , , , , có l n lượt l{ 8, 9, 11, 12, 13 proton hạt nh}n B|n kính c|c ion giảm d n theo thứ tự: > > > > ( Từ (* , (** , (*** > > > > > > > . Câu 6: Có ba dung dịch, dung dịch chứa chất theo thứ tự A, B, C thoả m~n c|c thí nghiệm: A B (có kết tủa xuất ; B C (có kết tủa xuất ; A C (có kết tủa xuất đồng thời có khí tho|t Cho c|c chất A, B, C l n lượt (1) H2SO4, BaCl2, Na2CO3. (2) (NH4)2CO3, Ba(NO3)2, H2SO4. (3) Ba(HCO3)2, Ba(OH)2, H2SO4. (4) HCl, AgNO3, Fe(NO3)2. (5) (NH4)2CO3, H2SO4, Ba(OH)2. (6) BaS, FeCl2, H2SO4 loãng. Số d~y chất thỏa m~n c|c thí nghiệm A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 6: Đ|p |n B C|c phản ứng diễn sau: (5) (NH SO A B: (NH CO H SO H O CO loại B C: H SO Ba(OH BaSO 2H O A C: (NH CO Ba(OH BaCO 2NH 2H O Ba CO BaCO (trắng Thực tế, phản ứng diễn sau:{ NH OH NH (không m{u, m i khai (6) A B: BaS FeCl FeS (đen BaCl Chú ý: 1) FeS l{ chất kết tủa, axit l{ axit yếu (dd chí không l{m đỏ quì tím dễ dạng bị c|c axit mạnh dd HCl, lo~ng đẩy khỏi muối FeS FeS bị dung dịch axit vừa nói ho{ tan Không vậy, sunfua kim loaị: , , , không bị ho{ tan dd loãng, loãng, ~ : loại ( ( : (m i trứng thối 2) Tất muối Na, K, Ba tan tốt nước, tất c|c muối đihidrophotphat tan tốt nước (1) : (trắng : (trắng) : (không màu, không mùi, không vị) (2) ( :( (trắng) : ( :( ( ắ ( (3) :Đ u tiên: Hoặc viết gọn sau: : : ( ( : , ( ( 2 (4) (trắng) 3) AgCl, AgBr, AgI kết tủa có màu sắc l n lượt trắng, v{ng v{ v{ng đậm, tất kết tủa n{y không tan axit mạnh , đậm đặc, nóng. Với AgCl, AgBr ta có phản ứng ph}n huỷ kết tủa trên, để kết tủa ngo{i |nh s|ng phản ứng diễn dễ d{ng, tạo Ag m{u đen (chứ có m{u tr|ng bạc : as as 1 AgCl  r   Ag đen   Cl 2và AgBr  r   Ag đen   Br2  . 2 Trong phản ứng ph}n huỷ AgBr ngo{i |nh s|ng ứng dụng c|c cuộn phim c|c m|y quay C n biết rằng: ũng l{ chất kết tủa, có m{u v{ng nhạt, ngo{i axit l{ axit mạnh trung bình nên dẽ d{ng bị c|c axit mạnh hớn dung dịch axit HCl lo~ng, loãng, lo~ng đẩy khỏi muối nên kết tủa n{y bị ho{ tan c|c dung dịch axit trên: Phản ứng: ( , , (muối (Do axit photphoric l{ axit mạnh trung bình, khả ph}n li th{nh ion không cao, nên ta giữ nguyên CTPT axit n{y phản ứng ion vừa viết iết thêm: không giống AgCl, AgBr v{ AgI l{ c|c chất kết tủa không tan tất c|c dung dịch axit, AgF lại l{ muối tan tốt nước, l{ lí phản ứng sau đ}y diễn sản phẩm ( phản ứng chất điện li, không tan dễ bay hơi: không xảy ra. ( : : ( ( :Trong dung dịch có Câu 10: Cho c|c nhận định sau: . ~ đệ , { | ; ; ; ; Phản ứng diễn sau: (1 Peptit chứa từ hai gốc α-aminoaxit trở lên có phản ứng m{u biure. (2 Tơ tằm l{ loại tơ thiên nhiên. (3 Ứng với công thức ph}n tử C3H7O2N có hai đồng ph}n aminoaxit. (4 C|c chất HCOOH, HCOONa v{ HCOOCH3 tham gia phản ứng tr|ng bạc. (5 Hỗn hợp CaF2 H2SO4 đặc ăn mòn thuỷ tinh. (6 Amophot l{ hỗn hợp gồm (NH4)2HPO4 (NH4)3PO4 thu cho NH3 t|c dụng với H3PO4. (7 C|c chất: Cl2, NO2, P, SO2, N2, Fe3O4, S, H2O2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. Trong c|c nhận định trên, số nhận định l{ A. 4. B. 7. C. 5. D. 6. Câu 10: Đ|p |n C (1) Sai Phản ứng m{u biure l{ phản ứng đặc trưng c|c peptit có chứa từ liên kết peptit( liên kết –CO-NH- trở lên ph}n tử, hay nói c|ch kh|c có tripeptit trở (có từ gốc α aminoaxit trở lên có phản ứng màu biure Phản ứng m{u biure: Khi cho c|c peptit (có chứa từ liên kết peptit –CO-NH- trở lên c|c protein (l{ c|c peptit cao ph}n tử t|c dụng với kết tủa m{u xanh lam Cu(OH nhiệt độ thường, kết tủa Cu(OH đ~ bị ho{ tan tạo th{nh dung dịch phức chất có m{u tím (2 tơ tằm l{ loại protein tằm tiết th{nh sợi để kết th{nh kén (3 Amino axit l{ hợp chất hữu tạp chức chứa chức l{ amino ( NH cacboxyl ( COOH Ta có: C H O N COOH NH C H COOH NH C H C H O N HOOC C H NH Ta vẽ mạch C-C, sau đính v{o nhóm COOH v{ nhóm NH Có TH xảy ra: HOOC CH CH3 TH1: nhóm COOH NH đính v{o c ng nguyên tử C: H2N TH2: nhóm COOH NH đính C kh|c nhau: HOOC C C NH Có đồng ph}n aminoaxit ứng với CTPT C H O N (4 Đúng Tất c|c chất có nhóm chức – CH O (d cho nhóm chức n{y liên kết trực tiếp với O, C, H có khả tham gia phản ứng tr|ng bạc (bản chất phản ứng l{: CH O Ag O COOH 2Ag HCOOH viết lại th{nh H O CHO có nhóm –CHO có pư tr|ng bạc: H O CHO Ag O H O COOH 2Ag Do H-O-COOH thực chất l{ H O CO O H hay H CO bền H O COOH H O CO Phản ứng HCOOH v{ dung dịch AgNO NH viết ngắn gọn th{nh: HCOOH Ag O H O CO 2Ag + HCOONa viết lại th{nh Na O CHO có nhóm chức –CHO có tham gia phản ứng tr|ng bạc: Na O CHO Ag O Na O COOH 2Ag Hay viết c|ch kh|c dễ nhìn hơn: Na O C H + Ag2O O + HCOOCH viết lại th{nh CH Na O C O H + 2Ag O O CHO có nhóm chức –CHO tham gia phản ứng tr|ng bạc: H3C O + H C Ag2O H3C O C O H + 2Ag O O (5 Đúng vì: CaF (r H SO (đ CaSO (ít tan 2HF đ ườ HF l{ axit có khả ho{ tan thuỷ tinh (chứa SiO ): SiO 4HF → SiF 2H O Vì phản ứng sử dụng để khắc chữ lên c|c đồ vật thuỷ tinh (đ}y l{ c|ch thủ công, người ta ưa chuộng d ng tia laze hơn, tạo hoạ tiết trang trí đẹp, tinh tế v{ x|c (6) Sai Amophot l{ hỗn hợp NH H PO v{ (NH HPO , thu cho NH t|c dụng với H PO (đ}y l{ loại phân bón) (7 Đúng vì: + Cl :Nguyên tử Cl có số oxi ho| 0, l{ số oxi ho| trung gian (số oxi ho| cao l{ (HClO v{ thấp -1 (HCl Cl vừa có tính oxi ho| vừa có tính khử ⏞ ⏞ Na Cl ⏞ O H O (nước Gia ven Ví dụ: 2NaOH Cl Na Cl + NO : Nguyên tử N có số oxi ho| 4, l{ số oxi ho| trung gian (số oxi ho| cao l{ ho| thấp l{ -3 (NH NO vừa có tính oxi ho| vừa có tính khử: ⏞O ⏞O ⏞O 2NaOH N Na N Na N H O P: P có số oxi ho| 0, l{ số oxi ho| trung gian (số oxi ho| cao l{ P vừa có tính oxi ho| (2 ⏞ P (Ca P Ca ⏞ P 3Ca (canxi photphua (H PO v{ tính khử (2P (⏞ SO ụ { 2H S(dd → 3⏞ S (v{ng 2H O v{ tính khử ( ⏞ SO , O ⇔ v{ số oxi v{ thấp l{ -3 O (SO + SO : S có số oxi ho| 4, l{ số oxi ho| trung gian số oxi ho| cao l{ l{ -2 (H S SO vừa có tính oxi ho| (NO PO v{ số oxi ho| thấp ⏞ SO Tương tự: N , Fe O , S, H O vừa có tính oxi ho|, vừa có tính khử N :{ đ Tính oxi ho|: N Tính khử: N Fe O : { ườ 6Li → O 2NO Tính oxi ho|: Fe O Tính khử: 2Fe O 2Li N 4H O 3Fe 4H O 3Fe O Tính oxi ho|: S H H S S: { Tính khử: S O SO ⏞ ⏞ Tính oxi ho|: H O KNO H O H O :{ ⏞ ⏞ Tính khử: H O Ag O H O O Chú ý: KNO H O SO H SO 2Ag Chất có tính oxi ho| l{ chất có khả nhường e tham gia phản ứng Chất có tính khử l{ chất có khả nhận e tham gia phản ứng Nếu muốn biết chất có tính oxi ho| hay không, ta xem thử chất có nguyên tử n{o có số oxi ho| cao hay không Nếu muốn biết chất có tính khử hay không, ta xem thử chất có nguyên tử n{o có số oxi ho| thấp hay không Nếu chất có chứa: TH1: nguyên tử: nguyên tử có số oxi ho| cao v{ nguyên tử có số oxi ho| thấp ⟦ TH2: nguyên tử: có số oxi ho| trung gian (giữa số oxi ho| cao v{ thấp chất vừa có tính oxi ho| vừa có tính khử Mẹo nhỏ: Muốn chứng minh chất có tính oxi ho|, ta cho chất t|c dụng với chất khử , , , phản ứng có xảy v{ chất nhận e Chất có tính oxi ho| Muốn chứng minh chất có tính khử, ta cho chất t|c dụng với c|c chất oxi ho| , nóng), … phản ứng xảy v{ chất nhường e Chất có tính khử , …, (đặc Câu 15: Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau: (1 Cho dung dịch Ba(OH v{o dung dịch NaHCO3. (2 Cho dung dịch Al2(SO4)3 tới dư v{o dung dịch NaAlO2 (hoặc dung dịch Na[Al(OH 4]). (3 Sục khí CH3NH2 tới dư v{o dung dịch FeCl3. (4 Sục khí propilen v{o dung dịch KMnO4. (5 Sục khí CO2 v{o dung dịch Na2SiO3. (6 Sục khí NH3 tới dư v{o dung dịch AgNO3. Sau c|c phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu kết tủa l{ A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 15: Đ|p |n D (1) Ban đ u: HCO OH CO H O Sau đó: Ba CO BaCO (trắng (keo trắng (2) Al 3AlO 6H O 4Al(OH PT ph}n tử: Al (SO 6NaAlO 12H O 3Na SO 8Al(OH Bản chất: Axit mạnh (Al đẩy axit yếu (HAlO khỏi muối axit yếu (NaAlO để tạo axit yếu (HAlO . Sau đó, axit yếu l{ HAlO kết hợp với ph}n tử H O tạo HAlO . H O Al(OH Chú ý: dd Al l{m đỏ quì tím Al(OH (axit HAlO . H O lại l{ chất lưỡng tính Tính axit v{ tính bazo yếu axit HAlO yếu axit Al (3) CH NH l{ chất khí, m i khai, có tính chất tương tự amoniac CH NH HOH CH NH OH . Sau đó: Fe 3OH Fe(OH (m{u n}u đỏ (4) propilen CH CH CH : 3⏞ CH ⏞ CH CH ⏞O 1K Mn ệ độ 5H O → ệ độ ườ 3⏞ C H OH ⏞ C HOH CH 1KOH ⏞O Mn (đen ườ (5) 2H CO Na SiO → 2NaHCO H SiO (m{u trắng Bản chất: axit mạnh l{ axit H CO (l{m đỏ quì tím đẩy axit yếu l{ axit silicic (H SiO l{ chất kết tủa m{u trắng, l{ chất không điện li Không l{m đỏ quì tím Axit yếu axit H CO khỏi muối axit yếu (Na SiO . Chú ý: Trong qu| trình điều chế xi măng, xảy phản ứng sau đ}y: (bột xô đa (có cát) (6 Ban đ u: NH HOH NH OH Sau đó: Ag OH AgOH Tuy nhiên AgOH không bền, nên ph}n huỷ th{nh 2AgOH Ag O H O Mặt kh|c, Ag O lại bị amoniac ho{ tan th{nh dung dịch phức chất suốt phản ứng tóm tắt sau: AgNO 3NH H O Ag[NH ] OH NH NO (dung dịch phức chất suốt Có thí nghiệm xuất kết tủa Câu 16: Cho c|c dung dịch: K2CO3, C6H5ONa, CH3NH3Cl, KHSO4, Na[Al(OH)4] hay NaAlO2, Al(NO3)3, NaHCO3, NH4NO3, C2H5ONa, CH3NH2, lysin, valin. Số dung dịch có pH > l{ A. 8. B. 9. C. 7. D. 10. Câu 24: Cho c|c chất: phenylamoni clorua, phenyl clorua, m-crezol, ancol benzylic, natri phenolat, phenol, anilin. Số chất d~y t|c dụng với dung dịch NaOH lo~ng, đun nóng l{ A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 25: So s|nh tính chất glucozơ, tinh bột, saccarozơ, xenlulozơ. (1 Cả chất dễ tan nước v{ có c|c nhóm -OH. (2 Trừ xenlulozơ, lại glucozơ, tinh bột, saccarozơ tham gia phản ứng tr|ng bạc. (3 Cả chất bị thủy ph}n môi trường axit. (4 Khi đốt ch|y ho{n to{n chất thu số mol CO2 H2O nhau. (5 Cả chất l{ c|c chất rắn, m{u trắng. Trong c|c so s|nh trên, số so s|nh không l{ A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 16: Đ|p |n C Dung dịch K CO chứa ion: K v{ CO . Ion K ion trung tính, ion CO có tính chất bazo Dung dịch có pH > (CO H O HCO OH Dung dịch C H Ona chứa ion: C H O v{ Na . Ion Na ion trung tính ion C H O có tính bazo Dung dịch có pH > (C H O HOH C H OH OH Dung dịch CH NH Cl có chứa ion: CH NH Cl . Ion Cl ion trung tính, ion CH NH có tính axit Dung dịch có pH (CH NH H O CH NH H O Dung dịch KHSO có chứa ion: K HSO . Ion K ion trung tính, ion HSO có tính axit Dung dịch có pH (HSO H O SO H O Dung dịch NaAlO có chứa ion: Na AlO . Ion Na ion trung tính, ion AlO có tính bazo Dung dịch có pH >7 (AlO H O HAlO OH Dung dịch Al(NO có chứa ion: Al NO Ion NO ion trung tính, ion Al có tính axit Dung dịch có pH (Al HOH Al(OH OH Dung dịch NaHCO có chứa ion: Na HCO Ion Na ion trung tính, ion HCO có tính lưỡng tính, tính bazo mạnh dd có pH>7 (HCO HOH H CO OH Dung dịch NH NO có chứa ion: NH NO Ion NO ion trung tính, ion NH có tính axit Dung dịch có pH (NH H O NH H O Dung dịch C H ONa có chứa ion: Na C H O Ion Na ion trung tính, ion C H O có tính bazo dd có pH>7 (C H O HOH C H OH OH + CH NH l{ amin, dung dịch có chứa ion OH pH>7 (CH NH HOH CH NH OH [CH ] Dung dịch lysin (H N CH CH(NH COOH có chứa nhóm amino NH (có tính bazo nhóm COOH (có tính axit Lysin có tính lưỡng tính, nhiên, số nhóm amino (NH lớn số nhóm COOH Tính bazo trội Dung dịch lysin có pH > Câu 28: Cho c|c ph|t biểu sau: (1 Điều chế tơ nilon-6,6 phản ứng tr ng ngưng axit ađipic v{ hexametylen điamin. (2 Điều chế poli (vinyl ancol phản ứng tr ng hợp ancol vinylic. (3) Cao su buna-S điều chế phản ứng đồng tr ng hợp buta-1,3-đien với stiren. (4 Trong nguyên tử, số khối t ng số hạt proton v{ nơtron. (5 Trong điện ph}n dung dịch NaCl, catot xảy oxi ho| nước. (6 Tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ hóa học. (7 Nitrophotka l{ hỗn hợp gồm KNO3 (NH4)2HPO4. (8 Ancol etylic v{ axit fomic có khối lượng ph}n tử nên l{ c|c chất đồng ph}n với nhau. Trong c|c ph|t biểu trên, số ph|t biểu không l{ A. 7. B. 5. Câu 28: Đ|p |n C (5 Điện ph}n dung dịch NaCl có m{ng ngăn: Đ u tiên, ho{ tan NaCl v{o nước: C. 3. D. 6. } NaCl → Na Cl Katot tích điện }m v{ Anot tích điện dương Na di chuyển Katot v{ Cl di chuyển Anot Ở Katot: Do Na không bị điện ph}n H O bị điện ph}n Katot mang điện }m nhường electron H O nhận electron H O bị khử: H O 1e H OH Anot mang điện dương nên Cl nhường electron Ở Anot diễn oxi ho| Cl : Cl 1e Cl Cộng qu| trình (bảo to{n e : 1 H O Cl H (Katot Cl (Anot OH 2 Cộng vế với Na để chuyển phản ứng th{nh dạng ph}n tử: đ . 1 NaCl H O → H Cl NaOH 2 Nếu điện ph}n không m{ng ngăn, ta thu nước Gia-ven, khí Cl sau tho|t khỏi anot t|c dụng với NaOH Katot, để sinh NaCl v{ NaClO Phản ứng điện ph}n m{ng ngăn: NaCl H O NaClO H Lí do: Ta có: Đ u tiên: 2NaCl 2H O H Cl 2NaOH Sau đó: Cl 2NaOH NaCl NaClO H O Cộng Phản ứng vế với vế: 2NaCl 2H O Cl 2NaOH H Cl 2NaOH NaCl NaClO H O, rút gọn vế ta thu phương trình: NaCl H O NaClO H Chú ý: Th{nh ph n nước Gia-ven là: , , có NaClO. (1 Đúng: Tớ nilon-6,6 sản phẩm tr ng ngưng chất c ng có 6C l{: axit ađipic ( [ ] v{ hexametylen điamin ( [ ] [ ] → ( [ ] [ ] Kh|i niệm phản ứng tr ng ngưng, phản ứng tr ng hợp Điểm chung: Phản ứng tr ng ngưng v{ tr ng hợp l{ qu| trình kết hợp ph}n tử nhỏ lại với để tạo chất có ph}n tử khối lớn gọi l{ polime Điểm kh|c biệt: Kết thúc phản ứng tr ng hợp ta thu polime ợ ( Ví dụ: → ( + Kết thúc phản ứng tr ng ngưng, ngo{i polime, ta thu thêm ph n tử nhỏ bé Ví dụ: [ ] [ ] → ( [ ] [ ] Trong phản ứng trên, ngo{i tớ nilon-6,6 ta thu thêm c|c ph n tử nhỏ bé l{ Từ đ}y, ta rút điều kiện để chất tham gia phản ứng: , Để tham gia phản ứng trùng hợp: chất phải có liên kết đôi (ví dụ H2C , có vòng CH2 O bền (ví dụ etilen oxit: , caprolactam (tr ng hợp tạo nên tơ capron Để tham gia phản ứng tr ng ngưng điều kiện c n thiết chất phải có nhóm chức, ví dụ: [ ] có hai nhóm chức COOH (2) Sai Vì đ u tiên: ancol vinylic không tồn tại: Vì giả sử có OH đính trực tiếp vào C=C bị chuyển vị tạo thành l{ hợp chất bền Để điều chế poli(vinyl ancol l{m keo d|n, đ u tien người ta điều chế poli(vinyl clorua : ( , sau thuỷ ph}n polime n{y môi trường NaOH đậm đặc với điều kiện đặc biệt kh|c để tạo poli(vilyl ancol) ( → , , ( (3 Đúng 3, Phản ứng đồng tr ng hợp l{ phản ứng tr ng hợp đặc biệt, diễn ta cho c|c loại ph n tử nhỏ bé kh|c (còn gọi l{ c|c monome c ng tham gia phản ứng tr ng hợp Ví dụ: điều chế caosu Buna-S từ buta-1,3-đien ( stiren ( : n H2C CH CH CH2 +n HC CH2 HC CH CH CH CH2 CH CH3 C C HC H3C CH HC CH HC CH CH CH n (4 Đúng Trong nguyên tử, số khối A số nơtron (N cộng với số hiệu nguyên tử (hay gọi l{ số proton: Z): A = N + Z Câu 33: Cho c|c nhận xét sau: (1 Metylamin, đimetylamin, trimetylamin v{ etylamin l{ chất khí, m i khai khó chịu, tan nhiều nước. (2 Anilin l{m quỳ tím ẩm đ i th{nh m{u xanh. (3 Alanin l{m quỳ tím ẩm chuyển m{u đỏ. (4 Phenol l{ axit yếu l{m quỳ tím ẩm chuyển th{nh m{u đỏ. (5 Trong c|c axit HF, HCl, HBr, HI HI l{ axit có tính khử mạnh nhất. (6 Oxi phản ứng trực tiếp với Cl2 điều kiện thường. (7 Cho dung dịch AgNO3 v{o lọ đựng c|c dung dịch HF, HCl, HBr, HI, lọ có kết tủa. (8) Khi pha loãng H2SO4 đặc nên đ từ từ nước v{o axit. Trong số c|c nhận xét trên, số nhận xét không l{ A. 5. B. 6. C. 8. D. 7. Câu 33: Đ|p |n B (1 Đúng (2) Sai Anilin có CTCT: C H NH . Do gốc C H hút e kh| mạnh nên l{m giảm tính bazo amin anilin có tính bazo yếu, nên khả l{m xanh quì tím ẩm (3) Sai Alanin l{ α aminoaxit có CTCT: CH CH(NH COOH. Do alanin có nhóm amino ( NH thể tính bazo v{ có nhóm cacboxyl ( COOH thể tính axit Alanin l{ chất lưỡng tính, t|c dụng đồng thời với dd HCl v{ dd NaOH. Tuy nhiên số lượng nhóm amino v{ cacboxyl tính bazo v{ axit mạnh tương đương Dung dịch alanin không l{m đ i m{u quì tím. (4) Sai Phenol coi l{ axit yếu (vì phenol có khả phản ứng với dd NaOH c|c dung dịch ancol lại không phản ứng với dd NaOH , phenol có tên gọi kh|c l{ axit phenic. Tuy nhiên tính axit phenol yếu tới mức l{m quì tím ẩm đ i sang m{u đỏ (5 Đúng Trong số c|c axit halogen hidric: HF, HCl, HBr, HI c|c axit xếp theo thứ tự tính axit tăng d n l{: HF, HCl, HBr, HI. Còn xếp c|c axit theo thứ tự tính khử tăng d n l{: HF, HCl, HBr, HI. Giải thích: Xét ph}n tử axit halogen hidric HX với X l{ nguyên tố halogen (có thể l{ F, Cl, Br, I } Khi ho{ tan axit v{o nước: HX H O → H O X Chính H O khiến cho dung dịch HX có môi trường axit, l{m đỏ quì tím Axit n{o c{ng dễ d{ng bị ph}n li H có tính axit c{ng mạnh (xét c|c dung dịch axit có c ng nồng độ Nếu xếp c|c halogen theo thứ tự độ }m điện tăng d n thì: I, Br, Cl, F Hiệu độ }m điện H v{ X tăng d n theo thứ tự: HI, HBr, HCl, HF Lực hút X v{ H mạnh d n theo thứ tự: HI, HBr, HCl, HF. Do lực hút H v{ X c{ng mạnh H v{ X c{ng khó t|ch HX c{ng khó ph}n li ion H ho{ tan v{o nước Tính axit HX c{ng yếu. Do vậy, HF l{ axit yếu nhất, sau đến HCl, HBr v{ axit mạnh l{ HI. C|ch giải thích thứ 2: Do F, Cl, Br, I nằm nhóm VIA, chúng lại có l n lượt l{: 2, 3, 4, lớp electron b|n kính c|c ion halogenua tăng d n theo thứ tự: F , Cl , Br , I . B|n kính ion X lớn ph}n tử H X c{ng cồng kềnh, lực liên kết H v{ X c{ng mong manh H c{ng dễ t|ch HX có tính axit c{ng mạnh. ⏞ ⏞ Còn xét tính khử H X: Nếu X c{ng có nhiều lớp electron b|n kính X c{ng lớn khoảng c|ch hạt nh}n (tích điện dương v{ electron lớp ngo{i c ng (mang điện tích }m c{ng xa electron lớp ngo{i c ng X c{ng dễ d{ng t|ch ra, khiến cho số oxi ho| X từ -1 (trong HX c{ng dễ d{ng tăng lên tính khử c{ng mạnh HI có tính khử mạnh nhất, sau đến HBr, HCl v{ axit có tính khử yếu l{ HF Tương tự vậy, xếp theo thứ tự tăng d n tính khử l{: F , Cl , Br , I Do X l{ phi kim nên X có tính oxi ho| c{ng mạnh X lại có tính khử c{ng yếu (giống việc kim loại M c{ng mạnh M có tính oxi ho| c{ng yếu F có tính oxi ho| mạnh nên F có tính khử c{ng yếu Ta xếp tính oxi ho| v{ tính khử d~y F , Cl , Br , I d~y F , Cl , Br , I (6) Sai O v{ Cl t|c dụng trực tiếp với (7) Sai AgF l{ chất tan tốt nước nên phản ứng AgNO v{ HF không xảy Đương nhiên chất kết tủa n{o xuất sau phản ứng AgNO v{ HF thực tế phản ứng xảy AgNO v{ HF. (8) Sai Vì axit sunfuric đặc có tính h|o nước mạnh, nên ta rót từ từ nước v{o axit, axit bắn lên để hút lấy nước, khiến axit bị văng tung toé, nguy hiểm, c|ch l{m lo~ng axit sunfuric đặc an to{n l{ rót từ từ axit sunfuric đậm đặc v{o nước v{ khuấy nhẹ. Câu 35: Cho c|c phương trình phản ứng: (1 dung dịch FeCl2 dung dịch AgNO3 dư (2) Hg + S (3) F2 + H2O (4) NH4Cl + NaNO2 → (5) K + H2O (6) H2S + O2 dư → (7) SO2 (8) Mg + dung dịch HCl (9) Ag + O3 (10) KMnO4 → (11) MnO2 dung dịch Br2 (12 dung dịch FeCl3 Cu Trong c|c phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất l{ A. 9. B. 6. C. 7. Câu 35: Đ|p |n D (1) FeCl AgNO dư ? Xảy phản ứng: Fe Ag Fe Ag viết: FeCl 3AgNO { (trắng Cl Ag AgCl đ HCl đặc → D. 8. Fe(NO 2AgCl Ag (đơn chất Ag ườ (2) Hg S → HgS (phản ứng n{y sử dụng để thu gom Hg (chất độc bị bắn tung toé ta l{m vỡ cặp nhiệt độ thuỷ ng}n, ta c n rắc bột S lên v{ to{n Hg chuyển th{nh HgS l{ chất không độc hại. Ta thu gom Hg c|ch thông thường Hg tạo th{nh hạt nhỏ li ti v{ ph}n t|n nhiệt kế bị rơi xuống đất v{ vỡ t F2  H2O 2HF  O2  (3) (hiện tượng quan s|t l{ nước nóng bị bốc ch|y tiếp xúc với khí Flo khí Flo có tính oxi ho| qu| mạnh. Như F không tan nước hay nói c|ch kh|c l{ nước khả ho{ tan khí Flo đơn giản l{ nước phản ứng m~nh liệt với khí Flo. (4) NH Cl NaNO N (đơn chất N NaCl 2H O(đ}y l{ phản ứng điều chế N phòng thí nghiệm, công nghiệp N điều chế c|ch chưng cất ph}n đoạn khong khí lỏng (5 K HOH KOH H (đơn chất (6) 2H S 3O (dư 2H O 2SO ; Ngo{i có thêm phản ứng SO O ⇔ SO (7) SO (không m{u Br (m{u v{ng n}u 2H O H SO (không m{u 2HBr(không m{u Chú ý: có khả l{m màu dung dịch brom (hay nước brom) khử môi trường nước tạp sản phẩm không m{u (ta thấy có tham gia v{o phản ứng . Nếu đề cho tác dụng với tan không phản ứng với nước tạo môi trường cho phản ứng diễn ra. (8) Mg 2HCl MgCl H (đơn chất H (9) 2Ag O Ag O O (đơn chất O Chú ý: O không t|c dụng với Ag d nhiệt độ cao (10) 2KMnO K MnO MnO O (đơn chất (đ}y l{ phản ứng điều chế oxi phòng thí nghiệm, công nghiệp oxi điều chế c|ch chứng chất ph}n đoạn không khí lỏng (11) MnO 4HCl MnCl 2H O Cl (đơn chất (đ}y l{ phản ứng điều chế khí clo phòng thí nghiệm, công nghiệp khí clo điều chế gi|n tiếp qu| qu| trình điều chế NaOH c|ch điện ph}n dung dịch muối NaCl có m{ng ngăn xốp (12) 2Fe Cu 2Fe Cu Câu 45: Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau: (1 Sục khí etilen v{o dung dịch KMnO4 loãng. (2 Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng. (3 Sục khí etilen v{o dung dịch Br2 CCl4. (4 Cho dung dịch glucozơ v{o dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng. (5) Cho Fe3O4 v{o dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (6 Cho dung dịch HCl v{o dung dịch Fe(NO3)2. (7 Cho FeS v{o dung dịch HCl. (8 Cho Si v{o dung dịch NaOH đặc, nóng. Trong c|c thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa-khử l{ A. 4. B. 6. C. 7. Câu 45: Đ|p |n C (1) CH CH KMnO H O CH OH CH OH Vì C (C H C (C H O pư oxi ho| khử D. 5. (2) C H OH CuO CH CHO Cu H O Vì Cu (CuO Cu (Cu pư oxi ho| khử (3) CH CH Br (CCl CH Br CH Br Vì Br (Br Br (C H Br pư oxi ho| khử (4) CH OH [CHOH] CHO Ag O 2Ag Vì Ag (AgNO Ag (Ag pư oxi ho| khử (5) Fe O H SO (đặc Fe (SO Vì Fe (Fe O Fe (Fe Phản ứng oxi ho| khử (6) Fe H NO Fe Vì Fe (Fe(NO Fe (Fe Phản ứng oxi ho| khử (7) FeS 2HCl FeCl H S Đ}y l{ phản ứng trao đ i, phản ứng oxi ho| khử (8) Si 2NaOH(đặc H O Na SiO 2H Do H (H O, NaOH H (H phản ứng oxi ho| khử Nhận xét: không c n viết tất c|c sản phẩm, không c n phải c}n phản ứng. Việc ta c n l{m l{ nhìn thay đ i số oxi ho| nguyên tố n{o phản ứng [...]... Gly Ta sẽ tìm x , y dựa vào dữ kiện: n x(3x 2( 5 0,4(x 10 Ta có: 1 x x ) y(3y 0,3(y 4 8 3 12 y 2( 6 x y 6,67 ( n y ) 10 3 12 4 ( y (x 10 4 3 12 3 5 11 7 x 2 (y 12 10 x ; 2; ; { y 4 4 4 4 2 0,4 mol Ala Gly * Ta có: { 3,8 mol NaOH m gam muối 0,3 mol Ala Gly n 0,4 .2 0,3.4 2 mol m 2 (89 22 1, 8 (75 22 396,6 {n 0,4.3 0,3 .2 1, 8 mol m ố * Các chú ý: Giả sử ta có 2 peptit X và Y có số mắt xích l n lượt là m... : 2k Xét k =1 CTTB: C C 2 Ta có: C ( , ta dùng 6k nguyên, chẵn (vì H H 2k nguyên (vì O O) 5 2 ( ) 3 3,33 m{ O O 2k H) , 1 0 k 2k nguyên 2 (2 ancol đa chức ⟦O O k 1 3 ⟦ k (loại vì 6k lẻ 2 2 (2k nguyên 3 H O C H O v{ C H O (ancol 2 chức với 2 C 2, 4 C 4 C H O v{ C H O (C C COH COH 2, C 4 v{ C 2, 4 ta tìm được (n , n l{ số mol 2 chất , 0,6k C C 2 02 C 2, 4 2n 4n 0,8 n 0,8 2, 4 %n 10 0% 80% { { n n n 0 ,2 1. .. O đều có CT chung là: Trong đó: a số liên kết số vòng trong ph}n tử v 2n 2 (2n 2 2a 2. số nguyên tử C 2 số nguyên tử H Vì a 2 2 Nếu xét hợp chất hữu cơ có CTPT l{ C H O , thì hợp chất trên sẽ có: a Từ nay ta sẽ kí hiệu a í ụ: v trong đó l{ số lk v (1a v{ v l{ số vòng no 2 2 2, m{ C H có v 0 2 2 C2 H2 có 2 lk trong ph}n tử, mạch hở 2. 2 2 6 C H có a v 0 v 0 2 C2 H6 không có vòng v{ không có lk đôi 2. 2... được tạo ra bằng các cách sau: NO NH 3O NO NO 1O 1 5 N O O 2 2 1 NO N 3O 2 NO NO 2O ta tìm n 3n n 5n 6n + Ta có: HNO NH NO H O Bảo toàn H: n 4n 2n 4.0 ,1 + Tìm m Cách 1: Bảo toàn N HNO Mg(NO NH NO khí 1 n ( 2n n (n 2 Cách 2: Bảo toàn e: (5 3 n (5 4 n Ta có: (0 2 n n 4,45 NO 2n 5,4 mol 2. 5,4 11 ,2 mol 2n 2n (5 1 2n n n n 5,4 mol ) 4,45 mol n (5 0 2n (5 4,45 2 n 0 * Bài toán t ng quát: Hỗn hợp X chứa các... NaOH 1M Nếu đốt cháy hoàn toàn a gam X thì c n d ng 16 ,24 lít khí oxi, thu được 35 ,2 gam khí cacbonic v{ m gam nước Tìm m A 14 ,4 gam B 12 , 24 gam C 10 ,8 gam D 18 gam Câu 49: Hỗn hợp X gồm axit stearic, axit oleic và axit linoleic Trung hòa m gam X c n dùng 40ml dung dịch NaOH 1 M Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn X thì c n dùng 22 ,5344 lít khí oxi Tìm m A 11 gam B 12 gam C 11 ,22 4 gam D Cả A, B, C đều... là C H O ClN 1 v{ v 0 a 2. 2 2 (6 1 1 0 1 (đ|p số đúng l{ 1 2 Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 59,8 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở có cùng số nguyên tử C trong phân tử, thu được 3 mol CO v{ 3,9 mol H O X|c định 2 ancol có trong X Bài 2: Đốt cháy hoàn toàn 34,8 gam hỗn hợp 2 ancol có cùng số nhóm chức -OH, thu được 1 ,2 mol CO và 2, 2 mol H O Tìm 2 ancol trên biết 2 ancol hơn kém nhau 2 nguyên tử... đ i , Ta có: m m m 2, 4. 12 1, 8 .2 32, 4 gam v{ n n n 2, 4 3,3 mol n 1 2, 4 Ta có thể sử dụng 2 dữ kiện n{y để thay thế cho 2 dữ kiện bất kì trong 3 dữ kiện: { n n 1, 8 m 32, 4 3,3 Ví dụ 1: Xét { n n 1, 8 Đề 1* *: Đốt cháy hoàn toàn 32, 4 gam hỗn hợp X chứa propin, propen, C C C C, hidrocacbon X thấy c n dùng vừa đủ 3,3 mol oxi v{ thu được 1, 8 mol nước Tìm X Hoặc thậm chí ta có thể đưa ra đề bài t hợp ở mức độ... , H , 2. 2,4 2 3,6 1, 6 n 1, 6 mol 2 3,6 n 1 (2, 4 ) 3,3 mol 4 m m m m 2, 4.44 1, 8 .18 2, 4 .19 7 ( 12 . 2,4 3,6 367 ,2 m m 367 ,2 m m 367 ,2 ị ă ị ă Bài 1* ***: Đốt cháy m gam M chứa propin, propen, vinyl axetilen và hidrocacbon X c n dùng 10 5,6 gam oxi, thu được hỗn hợp sản phẩm Y Cho Y qua dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch nước vôi trong tăng lên một lượng đúng bằng (m-367 ,2) gam Mặt khác nếu... C|c phản ứng hóa học diễn ra như sau: 3 (1 Cu Cl CuCl v{ (2 Al Cl AlCl 2 1 3 1 (3 Cu O CuO v{ (4 Al O Al O 2 4 2 Qu| trình nhường e: Cu 2e Cu v{ Al 3e Al Qu| trình nhận e: O 2e O v{ Cl 1e Cl ∑n Ta có: { ∑n 2n ườ ậ 2n 3n n 4n 2n Do n ườ n ậ 2n 3n 4n 2n * Phương ph|p bảo to{n electron được thực hiện theo c|c bước sau: Bước 1: X|c định chính xác số oxi hóa của các nguyên tố trước khi tham gia phản ứng... Đun nóng 22 ,0 32 gam hỗn hợp E c n dùng vừa đủ 0 ,13 6 mol KOH thu được 16 ,864 gam muối Mặt kh|c đốt cháy 22 ,0 32 gam hỗn hợp E c n dùng 1, 326 mol O2 (đktc Tìm số H của X và % khối lượng của Z Câu 16 : Hỗn hợp E chứa 2 ancol X, Y đều đơn chức và mạch hở (MX < MY) Chia 30,804 gam E thành 2 ph n bằng nhau: Đun nóng ph n 1 với CuO (hiệu suất 10 0% thu được hỗn hợp gồm 2 anđehit Lấy toàn bộ hỗn hợp 2 anđehit . thuyt Trang 21 1 -  Trang 21 1 -  Trang 21 4 - 21 5: Bài 2: Amoniac Trang 21 6 - 22 3: Bài 3: Mui amoni Trang 22 4 - 22 5: Bài 4: Axit nitric Trang 22 6  23 3: Bài 5:. Silic Trang 25 9 - 428 : Hoá h Trang 25 9  26 0: Bài 1: Hp cht h Trang 26 1  27 0: Bài 2: Ankan Trang 27 1  27 6: Bài 3: Xicloankan Trang 27 7  28 1: Bài 4: Anken Trang 28 2  . Trang 28 4  28 5: Bài 6: Ankin Trang 28 6  28 7: Bài 7: Aren Trang 28 7  28 9: Bài 8: Stiren Trang 29 0  29 1: Bài 9: Dn xut halogen Trang 29 2  29 6: Bài 10 : Ancol Trang 29 7  29 8: Bài 11 : Phenol
- Xem thêm -

Xem thêm: công phá đề thi quốc gia môn hóa version 2 phần 1, công phá đề thi quốc gia môn hóa version 2 phần 1,