Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển Tổng cục thống kê

1 3.3K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 22:36

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Kính gửi: - Tổng cục Thống kê - Cục Thống kê - Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nam, Nữ: - Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….….………… …. - Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………….…………… - Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….………………….ĐT liên lạc:…………………………………… ……………… - Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… - Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………….………………………………………………….Cơ sở đào tạo: …………………………… …………………… - Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………………Tin học:…………………………………………………………………………………………………………………… - Tôi xin đăng ký xét tuyển vào Chi Cục Thống kê , Cục Thống kê Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tôi xin cam kết như sau: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước đối với công chức và của Cục Thống kê và Tổng cục Thống kê. - Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo, đơn vị; - Công tác lâu dài tại đơn vị xét tuyển từ 05 năm trở lên. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) . Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Kính gửi: - Tổng cục Thống kê - Cục Thống kê - Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. của Cục Thống kê và Tổng cục Thống kê. - Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo, đơn vị; - Công tác lâu dài tại đơn vị xét tuyển từ 05 năm trở lên. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Kính đơn (ghi. ký xét tuyển vào Chi Cục Thống kê , Cục Thống kê Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tôi xin cam kết như sau: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước đối với công chức và của Cục

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Kính đơn

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan