Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển Tổng cục thống kê

1 3,186 13
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2015, 22:36

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Kính gửi: - Tổng cục Thống kê - Cục Thống kê - Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nam, Nữ: - Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ….….………… …. - Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………….…………… - Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………………………….………………….ĐT liên lạc:…………………………………… ……………… - Dân tộc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… - Trình độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………….………………………………………………….Cơ sở đào tạo: …………………………… …………………… - Ngoại ngữ: …………………………………………………………………………………………………Tin học:…………………………………………………………………………………………………………………… - Tôi xin đăng ký xét tuyển vào Chi Cục Thống kê , Cục Thống kê Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tôi xin cam kết như sau: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước đối với công chức và của Cục Thống kê và Tổng cục Thống kê. - Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo, đơn vị; - Công tác lâu dài tại đơn vị xét tuyển từ 05 năm trở lên. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Kính đơn (ghi rõ họ tên và ký) . Tự do - Hạnh phúc ……… ,ngày……tháng…….năm 2012 BẢN CAM KẾT PHỤC VỤ LÂU DÀI TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Kính gửi: - Tổng cục Thống kê - Cục Thống kê - Tên tôi là: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. của Cục Thống kê và Tổng cục Thống kê. - Chấp hành sự phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo, đơn vị; - Công tác lâu dài tại đơn vị xét tuyển từ 05 năm trở lên. Tôi xin chân thành cảm ơn./. Kính đơn (ghi. ký xét tuyển vào Chi Cục Thống kê , Cục Thống kê Nếu được tuyển dụng vào làm việc tại Tôi xin cam kết như sau: - Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước đối với công chức và của Cục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển Tổng cục thống kê, Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển Tổng cục thống kê, Bản cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị xét tuyển Tổng cục thống kê

Từ khóa liên quan