0

Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 1) nguyễn anh phong

486 1,864 4
  • Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 1)   nguyễn anh phong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2015, 00:53

Giải Chi Tiết 99 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Hóa Học (Quyển 1)Nội dung sách gồm các phần: Kỹ thuật tư duy giải bài tập hóa học bằng các định luật bảo toàn Giải chi tiết 45 đề thi thử các trường chuyênCác đề đều được phân tích rõ ràng, kèm theo phần giải chi tiết và có phần bình luận sau khi giải để các em tự ôn luyện, củng cố kiến thức và kiểm tra bài làm của mình. MỤC LỤC PHẦN 1 KỸ THUẬT TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC BẰNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN PHẦN 2 GIẢI CHI TIẾT 45 ĐỀ THI THỬ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2014 Đề 01 : Chọn Học Sinh Giỏi tỉnh Thái Bình – 2014(xong) Đề 02 : Chọn Học Sinh Giỏi tỉnh Thái Bình – 2013(XONG) Đề 03 : Chuyên Đại Học Vinh – Lần 3 – 2014 (xong) Đề 04 : Chuyên Chu Văn An – Hà Nội – Lần 3 – 2014 (xong) Đề 05 : Chuyên Hà Nội Amsterdam Lần 1 – 2014 (xong) Đề 06 : Chuyên Chu Văn An Hà Nội Lần 1 – 2014 Đề 07 : Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội Lần 1 – 2014 (xong) Đề 08 : Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội Lần 4 – 2014 (xong) Đề 09 : Chuyên Vĩnh Phúc Khối A Lần 1 – 2014 (xong) Đề 10 : Chuyên Vĩnh Phúc Khối B Lần 1 – 2014(XONG) Đề 11 : Chuyên Vĩnh Phúc Lần 2 – 2014 (XONG) Đề 12 : Chuyên Vĩnh Phúc Lần 3 – 2014(XONG) Đề 13 : Chuyên Quảng Bình Lần 1 – 2014 )XONG) Đề 14 : Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Lần 3 – 2014 (XONG) Đề 15 : Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Lần 2 – 2014 (XONG) Đề 16 : Chuyên Đại Học Sư Phạm Hà Nội – Lần 1 – 2014 Đề 17 : Chuyên Đại Học Vinh Lần 1 – 2014 Đề 18 : Chuyên Lương Văn Chánh – Lần 1 – 2014 Đề 19: Chuyên Điện Biên – Lần 1 – 2014 Đề 20: Chuyên Lý Tự Trọng – Cần Thơ – Lần 1 – 2014 Đề 21: Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội – Lần 1 – 2014 Đề 22: Chuyên Nguyễn Huệ Hà Nội – Lần 2 – 2014 Đề 23: Chuyên Bắc Ninh – Lần 3 – 2014 Đề 24: Chuyên Quốc Học Huế – Lần 1 – 2014 Đề 25: THPT Đặng Thúc Hứa – Lần 1 – 2014 Đề 26: Chuyên KHTN Huế – Lần 1 – 2014 Đề 27: Chuyên KHTN Huế – Lần 2 – 2014 Đề 28: Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – Lần 1 – 2014 Đề 29: THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 1 – 2014 Đề 30: THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 3 – 2014 Đề 31: THPT Minh Khai – Hà Tĩnh – Lần 1 – 2014 Đề 32: THPT Minh Khai – Hà Tĩnh – Lần 2 – 2014 Đề 33: THPT Lý Thường Kiệt – Lần 3 – 2014 Đề 34: THPT Đô Lương 1 – Nghệ An – Lần 1 – 2014 Đề 35: THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 2 – 2014 Đề 36: THPT Tiên Du – Bắc Ninh – Lần 3 – 2014 Đề 37: THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An – Lần 2 – 2014 Đề 38: THPT Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh – Lần 1 – 2014 Đề 39: Chuyên Đại Học Vinh – Lần 2 – 2014 Đề 40: THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh – Lần 1 – 2014 Đề 41: THPT Lục Ngạn Số 3 – Bắc Giang – Lần 1 – 2014 Đề 42: Chuyên Tuyên Quang – Lần 3 – 2014 Đề 43: Chuyên Nguyễn Huệ – Lần 3 – 2014 Đề 44: Chuyên Thái Bình Lần 1 – 2014 Đề 45: Chuyên Thái Bình Lần 2 – 2014 PHẦN I KỸ THUẬT TƯ DUY GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC BẰNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN  !"# $%&''()*+, /)0'12+3456"781 áp dụng định luật BTE*9':)*+/3 Ví dụ 1 :;*< '==. > ?, @ A'B="C==-3D E'FG)==-=H'I /GG)JK, @ GBK34L'0)/)+*<'==- A. K B. >K C. GB>K D. GBFK [ ] 2 4 2 3 BTE K M nO 4 Fe 7 2 Fe Fe 1e Fe 0,05 n 5n 0,05 FeSO 1 0,05 M n 5e M n + + + + +  → − =    → = = → = =  + =   Ví dụ 2 :;M7N'L))OP?B)OP? > )?=H'. > ?, @ Q'B="$"7RSTS?, > QT$3S'U/R# N3>>@ D3VVW ;3@@X Y3FWG 3 quy doi 6 4 2 2 6 BTE FeS :1 Fe:2 Fe 3e Fe A FeS :1 S 2e S (SO ) S :4 S 6e S S :1 V 2.3 4.6 .2 V 336(lit) 22,4 + + + +   − =       → → + =    − =        → + = → = Ví dụ 3 : ;VBZW')M7-'L)K'K',[)"'\'@#=H'  ='=U.4, V "7GB@@XS)0TS=1Q]T$='=U^3;_C `='=U^"7>V')<T3-U*+).4, V A(\'3 N3GB>X D3GBV@ ;3GBV> Y3GBVW 4 3 BTNT.M g 3 2 e BTK L NH NO BTE BTNT.nito 2 3 M g(NO ) :0,15 M g :0,14 n 0,28 3,76 23 23 0,15.148 M gO :0,01 n 0,01 80 0,28 0,01.8 0,02.10 N :0,02 HNO N 0,15.2 0,02 0,02.2 0,36     → → =     →   − = =      → = + →    → = = + + = ∑ $%'12+=1aI1T3456"781=H' định luật BTNTb'*+3 Ví dụ 1 :-M7)+;Q4, V $ > BOPQ4, V $ > BOPQ4, V $ V BK'Q4, V $ > ', ) FFBWXc8T+"7'3;='=UJ,.="='=U\FG'))+BT /  Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 "7P)''dT_' T+"7'T_'!"7)')53eU/)  A. VB@@3 B. XBWX3 C. >VBV>3 D. >BXX3 3 3 BTNT BTK Ltrong X trong X O K im loai NO BTE trong oxit trong oxit O O NO BTK L oxit 50.0,5568 n 1,74 n 0,58 m 14,04 16 2.n n 0,58 n 0,29 m 14,04 0,29.16 18,68 − − = =   → =   → =   → = = → =   → = + = Ví dụ 2: (Chuyên Vinh Lần 1 – 2014) .fM7X'L)VB>');>VB>')OP V , @ E'"7'="='=U. > ?, @ A'B"7='=UY3;='=U4,.="Y "7T /Z34'Z'T_'TS T+"7'T_'!B"7)')<3 D (\'85(13eU/) A. >XBG3 B. >WB@ C. >ZB>3 D. >@BG3 BTNT BTNT 2 3 3 4 Cu:0,05 CuO :0,05 m m A Fe O :0,15 Fe O :0,1 Fe:0,3      → → =     →    Ví dụ 3 :.M7-'L)5g)B51B5555P3;)')-( \' ='=U4.;, V "7BV@@S;, > QT$3h+1)')- >BGWS, > QT$B"7@BX@');, > '). > ,3eU/# A. BX3 B. BW>3 C. B@@ D. VBW3 2 X 3 CO COOH O BTNT.oxi X NaHCO n 0,06 n n 0,12 a 0,12 0,09.2 0,11.2 a 1,44 18 + → = = → =    → + = + → = $K08:ijtổng khối lượng các chất được bảo'( \'3Y[=H'UDJkb')0_'H)C3 Ví dụ 1: (Chuyên Vinh Lần 1 – 2014) ;ZBW')M7X'L)K';(\'I/ @B@XSQT$M7TSY'L); > , > "7lBXF')<Z'L))+ 5T)C3J+"7'/K''ZBW')X A. >B@')3 B. BX')3 C. @BW')3 D. VBW')3 > > > > # lBXF ZBW >B>F GB> # GB> GBGF V> Z >B>F GBF    → = + = − = →   + = =   → →   + = =   BTKL O Cl O a mY m m Cl b a b a a b b Ví dụ 2 :h+1)')M7-'L)B"7VB@@STS;, > QT$ FBV'). > ,3KTB)')-=H'4Q="$B"7@B@XSTS . > QT$3eU /) A. >Bl3 B. >BV C. FBV3 D. WBl3 > Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 2 2 BTK L 2 C H O H OH CO :0,6 H O :0,85 m m m m 0,6.12 0,85.2 0,4.16 15,3 n 0,2 n 0,4     → = + + = + + =   = → =  Ví dụ 3 :;)')M7-'L)Pm1B)PBPP1P'=H'  4"7BV@@STS. > QT$3KTB+1)')-"7 WBG@XSTS;, > QT$FBFX'). > ,3eU/) A. @BX> B. FBZX C. FBW@ D. WB>X hai# 2 trongX trong X H OH O O 1 1 n n n n 0,12 2 2 = = → = ;'1# 2 BTK L 2 CO :0,27 m m(C,H,O) 0,12.16 0,27.12 0,31.2 5,78 H O :0,31    → = = + + =   ∑ =$4''b'1*n=H'U([SB&''()T+"7'B &''()aSo Tuy nhiên,trong các bài toán gọi là hay thì người ta ít khi sử dụng đơn thuần một công cụ nào đó.Người ra đề sẽ bố trí làm sao để ta phải kết hợp nhiều công cụ như đã nói bên trên.Do đó,các bạn cần phải chịu khó suy nghĩ ,luyện tập để có Kỹ Xảo giải bài tập.Để hiểu kỹ vấn đề các định luật bảo toàn mời các bạn tham khảo trong cuốn sách “Những con đường tư duy thần tốc trong Hóa Học”=)2*C3 Sau đây là một số đề dành cho các bạn suy nghĩ – tư duy – luyện tập. V Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 1 Câu 1:.M7-'L)OP,BOP > , V OP V , @ 3;)')-='=U. > ?, @ A'=" "7='=U^3;^E'3 pqr=H'I/>GG)='=UJK, @ GBFK3 pqrrf+WB@');3 eU/)# N3>VB> D3V@BX3 ;3G@3 Y3F>3 Câu 2:.f FB>')M7'L)OP;E'='=U.4, V "7='=U -@B@XTS4,QT$32)IIVBlW')T)CK'M7- T(\' 5(1"7>>@)TS4,QT$B='=U^)')<T_'3D  4,*(`)Tn=1/4 sF '(\'3eU/)# N3lBW3 D3>B@3 ;3FB>3 Y3WB@3 Câu 3:;)'M7-'L)DBD,BN"="(\'T :"7VBG>@S TSQT$='=UNGBF@'<T_'3;G)='=U.;K=' =UN"7FB@W'T /3)'U# N3ZB>') D3XB>') ;3XBFX') Y3XBZ@') Câu 4:;lBW')K'='=U\GB>);Q4, V $ > GBV)OPQ4, V $ V 3q(\' T :BT+"7'<"7 N3FBW')3 D3B>')3 ;3>>B@')3 Y3>BXX')3 Câu 5:.f@BX')K''='=U.4, V B"7='=U-@@X) TS4 > Q]T$3;_C='=U-"7)'))+T3eU) N3>lBW3 D3VGBW3 ;3VBW3 Y3VGBG3 Câu 6:.f )')M70'L)K'BNBN > , V K',E'XGG)='=UM7 'L).;GBFK. > ?, @ GBZFKQI/$3?(\'"7='=U-@B@XSTS. > Q] T$3;_C='=U-"7XXBZ'))+T3eU/)# N3>WBF')3 D3VFBW')3 ;3>ZBZ')3 Y3V>BW')3 Câu 7:k1>BV>')M7'L)OP,OP > , V Q*+)E'$=H' ='=U.r=""7='=U-3;_C-"7<^3;^=H'=H'=U N'4, V =""7)')T /3-U)t N3ZBV@')3 D3lBXX')3 ;3@BG')3 Y3XBXG')3 Câu 8:h+1GBF)M7-'L))0)5^Q)0))$ )0551B\B)C]uB"7>WBXXS;, > QT$>VB@'). > ,3 KTBGB@F)-(\'I/='=U\)').;3eU/) N3GBlF3 D3WBVl3 ;3WBFZ3 Y3@BVX3 Câu 9:.@BV>')_)T)CE'='=U.4, V A'B=""7RSTS4, QT$='=U-3;_C='=U-"7VFBF>'))+3eU/R N3VB@G@X3 D3FBWGGG3 ;3@B@XGG3 Y3>BFGXX3 @ Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 Câu 10:;)')M7OP;[*+)#=H'BXS='=U.4, V K3J(\'T :"7='=UNQT_'\)+)$VB@@SM7 TS4,4, > ]QT$@)vF')<3eU/)# N3Z>3 D3WG3 ;3VFB>3 Y3@X3 Câu 11:.f W')M7OP;='=U. > ?, @ '=""7RS TS]T='=U-3;_C-"7@G'))+3eU/R# N3>VBW@3 D3VGB>@3 C. 33,63 Y3>WBXX3 Câu 12:.f VB>')M7OPBOP,BOP > , V XGG)='=U.4, V >KI/ "7RS4,QTB*(`)Tn=1$='=U-3Y'=U-f+lBW ');3eU/R# N3XB>S D3WBZ>S ;3VBVWS Y3VBZVS Câu 13:4[dM7'L))  ')OPQ4, V $ > ) > ')NQ4, V $ V "7M 7TS-0M7TS->)TS, > Q==T$"7M7TS^3.H M7TS^VBFS. > ,QT_'1TS$"7='=U.wBZ3eU )  ) > "7 N3@BFWBVl D3>BZGGVBlF ;3VBWG>BVG Y3BXGGB>WG Câu 14:;FB>')L'(\'FGB@')='=U.4, V WGc"7 ='=U-3.A15UL'0c/)+'- E' 2)>G)='=U J,.>K-L_C'*(`)"7T+"7'T_'!"7@BF> ')<3 N3>WBFc D3ZBWZc ;3>XBWWc Y3ZFB>c Câu 15:;)')OP='=U\L'x. > ?, @ .4, V "7='=U- @B@XS4,B2) . > ?, @ -C"72)BZl>STS4,j='=U^ QJS4,*(`)Tn=1$3Y'=U^I XBV>');T_'TS1 yz{|}~}{•€•{‚ƒ{„{‚•…}†‡{ˆ‰~{…yŠ{}‹z{Œ{•Ž• N3B> D3lBW'3 ;3WBX Y3WB>@ Câu 16#;@BXQ'$D > '12='=U\>BZQ'$OP; > "7='=U-3 ;='=UN'4, V ="-"7Q'$T /3eU N3VlBlXQ'$ D3FFBFXQ'$ ;3@@BVQ'$ Y3>XBFQ'$ Câu 17:;M7N'L)GBF)K'BGBVF)OP(\'RS.4, V >KB"7 M7-'L)GBGF)4 > ,BGB)4,fC>BX')T)C3eU/RS# N3GB@F D3GBFF ;3GBFZF Y3GBW Câu 18:k1>)•NK'8')')=H'='=U.4, V ="Ba(\'5`1 3 pR)•N#"7BV@@STS-='=U\F>BV>'))+ pR)•K'#"7GBWZ>STS-='=U\@>BVW'))+ D -TS'12BTS]8T[2`3-U)t N3FBFGX') D3WB@XG') ;3FBXV>') Y3WBFW') F Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 Câu 19:;)')K'FGG)='=UM7N'4, V GB>KOPQ4, V $ V >KTT  :(\'"7)')<3-U)t N3GBX')FBG') D3VB>') ;3GBX') Y3FBG') Câu 20:k1VB@X')OP V , @ =H'GG)='=U.;B>XK"7 ='=U-3;-=H'='=UN'4, V =""7)')T /3D ( \'5`1B*(`)Tn4 sF 4,Q $3-U)t N3XBVWX') D3lBlXX') ;3lBV@G') Y3XBXZ@') Câu 21:;)')q > , F S='=UM74,.GB>KJ,.GBVK (\' "7='=U-3;_C`-"7VFB@')M7)+T3e U/)# N3>BV')3 D3>XB@')3 ;3ZB')3 Y3@B>')3 Câu 22:;)0)•T)C‘'>GG)='=U.;GBFK"7 ='=U->BGWS. > Q]T$3;='=UN'4, V ="='=U-"7 2')T /tQD N',.T_'LCB'"CN' > ,$ N3@@BWG') D3>VBWV') ;3@BVF') Y3V>BX@') Câu 23:;)')M7NBN > , V BNQ,.$ V =H'='=U. > ?, @ lBWcI/ "7='=U-L'0c>BVG>cVBVWS. > QT$3;_C='=U- "7XGBVZ'))+T3)'U# N3XBZX') D3>FBGX') ;3>@BX') Y3>XBlX') Câu 24:.f lB')M7-'L)NK'BuFGG)='=U.4, V @K "7GB@@XS4 > QT$='=U^3;^>E'3 p q#_C"7)')<T3 p q>#=H'I/FVG)='=U4,.>K"7>Bl')T /3 eU/)# N3>FBZW D3VXB@G ;3VVBZl Y3V>B@X Câu 25: .fM7'L)OP? > OP V , @ E'S='=U.4, V KBI/ "7@BVVWSM7TS'L)4,4, > T+*E'X='=U \X>BGX'))+3eU/# A.B@K B.>K C.BVFK D.B>K W Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 Giải chi tiết đề ôn luyện số 1 Câu 1. Chọn đáp án C 2 2 BTE 3 3 Fe :1 Fe :a a 0,2.0,5.5 a 0,5 X X Fe :0,4 m 104 2 0,1.2 b b 0,2 Fe :b O :1,6 + + + +   = =       → → → → =     = =       Câu 2. Chọn đáp án D BTE M g e 3 2 e NO Fe:a 56a 64b 15,2 a 0,1 15,2 Cu:b 3a 2b 0,2.3 b 0,15 n 0,165 n 0,33 n 0,01.3 0,1Fe 0,1.Cu m 0,1.64 6,4 n 0,01 − + + + + = =      → →    + = =     = → =  → = + + → = =  =   ∑ Câu 3. Chọn đáp án C 2 2 2 H du BTE ddA :Ba(AlO ) :amol n 0,135 0,11H Al :0,02 mol 0,11 2a 3(2a n ) 2a 3(2a 0,07) a 0,04 Ba :a 0,04 X Al :2a 0,02 0,1 2.0,04 2.0,04.3 2b 0,135.2 b 0,025 m 8,58 O :b + ↓     → = +        → = + − = + − → =   =     + =   → + = + → = → =       Câu 4. Chọn đáp án A 3 3 2 NO 3 2 M g M g(NO ) :0,4 n 0,2.2 0,3.3 1,3 Cu :0,2 m 15,6 1,3 0,8 Fe:0,05 Fe(NO ) : 0,25 n 0,4 2 −   = + =    → → =    − = =      ∑ Câu 5. Chọn đáp án C 2 4 3 M g e 3 2 4 3 N NH NO n 0,2 n 0,4 M g(NO ) :0,2 m 31,6 0,4 0,02.10 NH NO :0,025 n 0,02 n 0,025 8 = → =    → =   − = → = =    Câu 6. Chọn đáp án A 2 2 H BTNT .hidro H O H K im loai K im loai O K im loai 2 4 n 1,6 1,6 0,4 n 0,6 n 0,2 2 m m m m 16,9 0,6.16 26,5 88,7 Cl :0,4 m 16,9 SO :0,6 + − −  =  −      → = =   =     → = + = + =     → =       Z Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 [...]... dịch Ba ( OH ) 2 , để kết tủa thu được trong không khí tới khối lượng không đổi cân được m gam Giá trị của m là A 29,20 gam B 28,94 gam C 30,12 gam D 29,45 gam 24 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 3 Câu 1: Chọn đáp án C  Al ( NO3 ) 3 − 0, 2  NO3− = 0, 75 ⇒  ⇒ m = 0,15.64 + 0, 075.56 = 13,8 ∑  Fe ( NO3 ) 2 − 0, 075  Câu 2: Chọn đáp án B Có... cùng dãy đồng đẳng (có tỉ lệ số mol 2:3) Đốt X thu được 4,84 gam CO2 và 2,88 gam H2O Oxi hóa nhẹ X bằng CuO rồi lấy sản phẩm cho tham gia phản ứng tráng gương thu được m gam Ag, biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, Giá trị nhỏ nhất của m là? A 12,24 gam B 8,64 gam C 4,32 gam D 10,8 gam 14 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 Câu 27: Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có... D 34,8 13 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 Câu 18: Hỗn hợp X gồm eten và propen có tỉ lệ mol là 3:2 Hiđrat hóa hoàn toàn X thu được hỗn hơp ancol Y trong đo ti lê khối lương ancol bậc 1 so vơi ancol bậc 2 là 28:15 Thành phân phân trăm về khối lượng của ancol propylic trong Y là: A 30,00% B 34,88% C 11,63% D 45,63% Câu 19: Lấy 16,2 kg xenlulozơ tác dụng hết với anhiđrit axetic... ứng (các thể tích khí đều đo ở đktc) Giá trị của V là 31 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 A 6,72 B 8,96 C 5,6 D 11,2 Bài 21: Hôn hơp khí X gôm etylamin và hai hiđrocacbon là đông đăng liên tiêp Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hôn hơp X băng môt lương oxi vưa đu, thu đươc 550 ml hôn hơp Y gôm khí và hơi nươc.Nêu cho Y đi qua dung dich axit sunfuric đăc (dư) thi con lai 250 ml khí... Câu 5: Cho 0,96 gam bột Mg vào 100 ml dd gồm Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,2 M Khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn A và dd B Sục khí NH3 dư vào B, lọc lấy kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn có khối lượng là A 1,2 gam B 1,6 gam C 1,52 gam D 2,4 gam 21 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 Câu 6: Hoà tan 5.4 gam bột Al vào 150... trước phản ứng ? A Khối lượng dung dịch tăng 3,61 gam 23 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 B Khối lượng dung dịch tăng 2,49 gam C Khối lượng dung dịch tăng 3,25 gam D Khối lượng dung dịch giảm xuống 3,61 gam Câu 26: (C Bến Tre lần 1 – 2012) Cho 26,08 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO 4 Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 27,52 gam chất rắn Z Cho... m < 0,128.(108 + 35,5) + 0,015.108 18,368 < m < 19,988 Đề bài chơi ác rồi.Chặn khoảng cũng không suy ra ngay được Phải tính thêm chút nữa vậy −  4H + + N O 3 + 3e → NO + 2H 2O  → n e = 0,006 → nA g = 0,015 − 0,006 = 0,009  du  n H + = 0,128 − 2.0,015.4 = 0,008  m = mA gCl + 0,009.108 = 19,34 Câu 21 Chọn đáp án D 10 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422  ∑ nOH = 0,2 + 0,3...  Câu 28: Chọn đáp án C (C Nguyễn Huệ lần 4 – 2012) n = 0,25  Cu2+  Ta có ngay :  nA g+ = 0,1 dung dịch sau tất cả các phản ứng có   ∑ nNO 3− = 0,6  BTĐT có ngay : 2a + 2b =0,6  n 2+ = a  Mg   nFe2+ = b   ∑ n NO 3− = 0,6   BTK L (M   g,Fe) m + 0,25.64 + 0,1.108 + 8,4 = 19,44 + 9,36 + 24a + 56b   g,Cu,A  → → 24a + 56b − m = 6,4 28 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội –... ;  →   NO2 : 0, 24  Fe3O4 : b  −  NO3 : c  a = b = 0,09 →  → ∑ N = 1,35  c = 0,72  15a + b = 1,44   3a + 9b = 4a + c  56(a + 3b) + 2a.96 + 62c = 82,08  11 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 ĐỀ ÔN LUYỆN SỐ 2 Câu 1: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3 và CH3CH(OH)COOH Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc) sau phản ứng thu được CO2 và H2O Hấp thụ hết... lít không đổi có chứa 1,3a mol O2 và 2,5a mol SO2 ở 100độ C 2atm(có nxuc tac V2O5) nung nong bình một thòi gian sau đó làm nguội tới 100 độ C áp suất trong bình lúc đó là p hiệu suất pư tương ứng là h Môí liên hệ giữa p va h đươc biểu thị bằng biểu thức nào dưới đây: 32 Nguyễn Anh Phong – Đại Học Ngoại Thương Hà Nội – 0975 509 422 2,5.h  1,25.h    A p = 2  1 − B p = 2  1 −  3,8  3,8    
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 1) nguyễn anh phong, Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 1) nguyễn anh phong,

Từ khóa liên quan