0

Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 2) Nguyễn Anh Phong

588 3,160 9
  • Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 2) Nguyễn Anh Phong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 21:54

ĐỀ SỐ 01 CLB GIA SƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỀ THI TUYỂN THÀNH VIÊN NĂM 2015 Câu 1 : Cho 10 gam hỗn hợp X gồm FeO,Fe 2 O 3 ,S,FeS 2 và CuS trong đó O chiếm 16% khối lượng hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 0,4 mol H 2 SO 4 đặc (đun nóng) sinh ra 0,31 mol khí SO 2 và dung dịch Y.Nhúng thanh Mg dư vào Y sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn lấy thanh Mg ra cân lại thấy tăng 2,8 gam (Giả sử 100% kim loại sinh ra bám vào thanh Mg).Đốt cháy hoàn toàn 10 gam X bằng lượng vừa đủ V lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm O 2 và O 3 tỷ lệ mol 1:1.Giá trị của V là : A.1,4336 B.1,5232 C.1,4784 D.1,568 Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO 4 loãng. (2) Cho hơi ancol etylic đi qua bột CuO nung nóng. (3) Sục khí etilen vào dung dịch Br 2 trong CCl 4 . (4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO 3 trong NH 3 dư, đun nóng. (5) Cho Fe 3 O 4 vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng. (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO 3 ) 2 . (7) Cho FeS vào dung dịch HCl. (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng. (9) Cho Cr vào dung dịch KOH (10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy ra phản ứng oxi hóa-khử là: A. 8. B. Đáp án khác. C. 7. D. 9. Câu 3: Hỗn hợp A gồm một axit no, hở, đơn chức và hai axit không no, hở, đơn chức (gốc hiđrocacbon chứa một liên kết đôi), kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A tác dụng hoàn toàn với 150 ml dung dịch NaOH 2,0 M. Để trung hòa vừa hết lượng NaOH dư cần thêm vào 100 ml dung dịch HCl 1,0 M được dung dịch D. Cô cạn cẩn thận D thu được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn A rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng lượng dư dung dịch NaOH đặc, khối lượng bình tăng thêm 26,72 gam. Phần trăm khối lượng của axit không no có khối lượng phân tử nhỏ hơn trong hỗn hợp A là : A. 35,52% B. 40,82% C. 44,24% D. 22,78% Câu 4: Cho các phát biểu sau : (1) Ăn gấc chín bổ mắt vì trong quả gấc chín có chứa Vitamin A. (2) Các nguyên tử của các nguyên tố đều tạo từ các hạt cơ bản là p,n,e. (3) Các oxit axit đều ở thể khí. (4) N 2 có liên kết ba bền vững nên ở nhiệt độ thường nó không tác dụng với kim loại. (5) F 2 ,O 3 ,Fe(NO 3 ) 3 chỉ có tính ô xi hóa mà không có tính khử. (6) Các nguyên tố thuộc IA tác dụng được với H 2 O ở nhiệt độ thường. Số phát biểu đúng là : A.3. B.4. C.2. D.Đáp án khác Câu 5: Cao su buna-N được tạo ra do phản ứng đồng trùng hợp giữa buta-1,3-đien với acrilonitrin. Đốt cháy hoàn toàn một lượng cao su buna-N với không khí vừa đủ (chứa 80% N 2 và 20% O 2 về thể tích), sau đó đưa hỗn hợp sau phản ứng về 136,5 o C thu được hỗn hợp khí và hơi Y (chứa 14,41% CO 2 về thể tích). Tỷ lệ số mắt xích giữa buta-1,3-đien và acrilonitrin là: A. 1:2. B. 2:3. C. 3:2. D. 2:1. Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 1 of 588 Câu 6: Thủy phân hết một lượng pentapeptit T thu được 32,88 gam Ala-Gly-Ala-Gly; 10,85 gam Ala-Gly-Ala; 16,24 gam Ala-Gly-Gly; 26,28 gam Ala-Gly; 8,9 gam Alanin; còn lại là Glyxin và Gly-Gly với tỉ lệ mol tương ứng là 1:10. Tổng khối lượng Gly-Gly và Glyxin trong hỗn hợp sản phẩm là: A. 25,11 gam. B. 27,90 gam. C. 34,875 gam. D. 28,80 gam. Câu 7: Hòa tan hết 9,1 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg, Zn vào 500 ml dung dịch HNO 3 4M thu được 0,448 lít N 2 (đktc) và dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: cô cạn thu được m gam chất rắn khan. Phần 2: tác dụng vừa đủ với 530ml dung dịch NaOH 2M thu được 2,9 gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 25,76 B. 38,40 C. 33,79 D. 32,48 Câu 8: Cho phản ứng: CuFeS 2 + aFe 2 (SO 4 ) 3 + bO 2 + H 2 O → CuSO 4 + FeSO 4 + H 2 SO 4 . Tổng các hệ số sau khi cân bằng (các số nguyên dương, tối giản, tỉ lệ a : b = 1 : 1) của các chất tham gia phản ứng là: A. 83 B. 27 C. 53 D. 26 Câu 9: Đun nóng 1 mol hỗn hợp C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH ( tỷ lệ mol tương ứng là 3:2) với H 2 SO 4 đặc ở 140 0 C thu được m gam ete,biết hiệu suất phản ứng của C 2 H 5 OH là 60% và của C 4 H 9 OH là 40%.Gía trị của m là. A.19,04 B.53,76 C.28,4 D.23,72. Câu 10: Cho m gam P 2 O 5 vào 1 lít dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và KOH 0,3M đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận X thu được 35,4 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là: A. 21,3 gam. B. 28,4 gam. C. 7,1 gam. D. 14,2 gam. Câu 11: Hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và chất hữu cơ Y (C, H, O) có tỉ khối so với H 2 bằng 13,8. Đốt cháy hoàn toàn 1,38 gam A thu được 0,08 mol CO 2 và 0,05 mol H 2 O. Cho 1,38 gam A qua lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 12,63. B. 8,31. C. 15,84. D. 11,52. Câu 12: Cho các phương trình phản ứng: (1) dung dịch FeCl 2 + dung dịch AgNO 3 dư → (2) Hg + S → (3) F 2 + H 2 O → (4) NH 4 Cl + NaNO 2 to → (5) K + H 2 O → (6) H 2 S + O 2 dư to → (7) SO 2 + dung dịch Br 2 → (8) Mg + dung dịch HCl → (9) Ag + O 3 → (10) KMnO 4 to → (11) MnO 2 + HCl đặc to → (12) dung dịch FeCl 3 + Cu → Trong các phản ứng trên, số phản ứng tạo đơn chất là: A. 9. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 13: Hỗn hợp X khối lượng 44,28 gam gồm Cu 2 O, FeO và kim loại M trong đó số mol của M bằng của O 2- . Hòa tan hết X trong dung dịch HNO 3 dư thấy có 2,76 mol HNO 3 tham gia phản ứng thu được 184,68 gam muối và 8,064 lít (đkc) khí NO duy nhất. Tính % khối lượng của Cu 2 O trong X: A. 38,06% B. 47,92% C. 32,82% D. 39,02% Câu 14: Cho các phát biểu sau : (1). Kim loại magie có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối. Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 2 of 588 (2). Các kim loại: natri, bari, beri đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường. (3). Kim loại xesi được dùng để chế tạo tế bào quang điện. (4). Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ nóng chảy tăng dần. (5).Tính dẫn điện của Cu lớn hơn của Au (6).Các nguyên tố thuộc nhóm IA là kim loại kiềm (7).Muối axit là muối còn H trong phân tử như (KHSO 4 ,NaHCO 3 …). (8).Axit HNO 3 chỉ có tính oxi hóa. Số phát biểu đúng là : A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 15: Chia 0,6 mol hỗn hợp gồm một axit đơn chức và một ancol đơn chức thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: đốt cháy hoàn toàn, thu được 39,6 gam CO 2 . Phần 2: đun nóng với H 2 SO 4 đặc, thu được 10,2 gam este E (hiệu suất 100%). Đốt cháy hết lượng E, thu được 22,0 gam CO 2 và 9,0 gam H 2 O. Nếu biết số mol axit nhỏ hơn số mol ancol thì công thức của axit là: A. C 3 H 7 COOH. B. CH 3 –COOH. C. C 2 H 5 COOH. D. HCOOH. Câu 16: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH 3 COOH, HCOOCH 3 và CH 3 CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V lít O 2 (đktc) sau phản ứng thu được CO 2 và H 2 O. Hấp thụ hết sp cháy vào nước vôi trong dư được 30 gam kết tủa. Vậy giá trị của V tương ứng là A. 7,84 lít B. 6,72 lít C. 8,40 lít D. 5,60 lít Câu 17: Cho các cặp dung dịch sau: (1) NaAlO 2 và AlCl 3 ; (2) NaOH và NaHCO 3 ; (3) BaCl 2 và NaHCO 3 ; (4) NH 4 Cl và NaAlO 2 ; (5) Ba(AlO 2 ) 2 và Na 2 SO 4 ; (6) Na 2 CO 3 và AlCl 3 (7) Ba(HCO 3 ) 2 và NaOH. (8) CH 3 COONH 4 và HCl (9) KHSO 4 và NaHCO 3 Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là: A. 9. B. 6. C. 8. D. 7. Câu 18: Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn, Cu tác dụng hết với dd HNO 3 thu được dd Y (không có muối amoni) và 11,2 lit (đktc) hỗn hợp Z gồm N 2 , NO, N 2 O, NO 2 (trong đó N 2 và NO 2 có phần trăm thể tích bằng nhau) có tỉ khối cùa Z so với heli bằng 8,9. tính số mol của HNO 3 phản ứng. A.3,2 B.3,6 C.2,8 D.2,6 Câu 19: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (M Y < M z ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O 2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO 2 (đktc) và 8,1 gam H 2 O. % khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là: A. 12,6%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 15,9%. Câu 20: Chỉ ra số câu đúng trong các câu sau: (1) Phenol, axit axetic, CO 2 đều phản ứng được với NaOH. (2) Phenol, ancol etylic không phản ứng với NaHCO 3 (3) CO 2 , và axit axetic phản ứng được với natriphenolat và dd natri etylat (4) Phenol, ancol etylic, và CO 2 không phản ứng với dd natri axetat (5) HCl phản ứng với dd natri axetat, natri p-crezolat. A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 21: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg và 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo và Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư) Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 3 of 588 hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO 3 dư vào dung dịch Z, thu được 56,69 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn hợp X là: A. 51,72%. B. 76,70%. C. 53,85%. D. 56,36%. Câu 22: Hỗn hợp X gồm anđehit Y, axit cacboxylic Z và este T (Z và T là đồng phân). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X cần 0,625 mol O 2 , thu được 0,525 mol CO 2 và 0,525 mol nước. Cho một lượng Y bằng lượng Y có trong 0,2 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 , đun nóng, sau phản ứng được m gam Ag (hiệu suất phản ứng 100%). Giá trị của m là: A. 64,8g B. 16,2g C. 32,4. D. 21,6g Câu 23: Trong các mệnh đề sau, có bao nhiêu mệnh đề đúng: (I). HI là chất có tính khử, có thể khử được H 2 SO 4 đến H 2 S. (II). Nguyên tắc điều chế Cl 2 là khử ion Cl - bằng các chất như KMnO 4 , MnO 2 , KClO 3 … (III). Để điều chế oxi có thể tiến hành điện phân các dung dịch axit, bazơ, muối như H 2 SO 4 , HCl, Na 2 SO 4 , BaCl 2 … (IV). Lưu huỳnh tà phương và đơn tà là hai dạng đồng hình của nhau. (V). HF vừa có tính khử mạnh, vừa có khả năng ăn mòn thuỷ tinh. (VI). Ở nhiệt độ cao, N 2 có thể đóng vai trò là chất khử hoặc chất oxi hóa. (VII). Dung dịch Na 2 SO 3 có thể làm mất màu nước brom. A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 24: Hỗn hợp X gồm HCOOH, CH 3 COOH (tỉ lệ mol 1:1), hỗn hợp Y gồm CH 3 OH, C 2 H 5 OH (tỉ lệ mol 2:3). Lấy 16,96 gam hỗn hợp X tác dụng với 8,08 gam hỗn hợp Y (có xúc tác H 2 SO 4 đặc) thu được m gam este (hiệu suất các phản ứng este hóa đều bằng 80%). Giá trị của m là: A. 12,064 gam B. 20,4352 gam C. 22,736 gam D. 17,728 gam Câu 25: Cho một lượng bột CaCO 3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%. Sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,20%. Thêm vào X một lượng bột MgCO 3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn là 21,10%. Nồng độ phần trăm MgCl 2 trong dung dịch Y là: A. 12,35%. B. 3,54%. C. 10,35%. D. 8,54%. Câu 26: Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS 2 và Cu 2 S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO 3 thì thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối và 12,208 lít hỗn hợp NO 2 và SO 2 (đktc). Xác định % về khối lượng của FeS 2 trong hỗn hợp ban đầu A. 71,53% hoặc 81,39% B. 93,23% hoặc 71,53% C. 69,23% hoặc 81,39% D. 69,23% hoặc 93,23% Câu 27: Hỗn hợp A gồm 2 andehit X, Y đều mạch hở, đơn chức (đều có không quá 4 nguyên tử C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol A thu được 0,5 mol CO 2 và 0,3 mol H 2 O . Nếu lấy 0,3 mol A cho tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư thì xuất hiện m gam kết tủa. Giá trị của m là? A. 64,8 gam B. 127,4 gam C. 125,2 gam D. 86,4 gam Câu 28: Một hỗn hợp X gồm ankanA và anken B được chia thành 2 phần: – Phần 1: có thể tích là 11,2 lít,đem trộn với 6,72 lit H 2 (có xúc tác Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu. –Phần 2: nặng 80 gam,đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO 2 .Công thức phân tử của A và B là: Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 4 of 588 A.C 4 H 10 và C 3 H 6 B.C 3 H 8 và C 2 H 4 C. C 2 H 6 và C 3 H 6 D. CH 4 và C 4 H 8 Câu 29: Có các thí nghiệm sau: (1) Sục khí H 2 S vào dung dịch FeCl 2 . (2) Sục khí SO 2 vào dung dịch KMnO 4 . (3) Sục khí CO 2 vào nước Gia-ven. (4) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H 2 SO 4 đặc, nguội. (5) Nhỏ dung dịch AgNO 3 vào dung dịch NaF. (7) Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl 3 . (8) Đổ dung dịch Brom vào dung dịch Na 2 SO 3 Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là: A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 30: Cho các chất sau : KHCO 3 ; (NH 4 ) 2 CO 3 ;H 2 ZnO 2 ;Al(OH) 3 ; Pb(OH) 2 ; Sn(OH) 2 ;Cr(OH) 3 ;Cu(OH) 2 ;Al ,Zn . Số chất lưỡng tính là : A.8. B.10. C.6. D.Đáp án khác. Câu 31: X có công thức C 4 H 14 O 3 N 2 . Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện thường và đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. Số CTCT phù hợp của X là: A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 32: Cho các phát biểu sau: (1).Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % P 2 O 5 tương ứng với lượng photpho trong thành phần của nó . (2).Supe photphat đơn có thành phần chỉ gồm Ca(H 2 PO 4 ) 2 . (3).Supe photphat kép có thành phần gồm Ca(H 2 PO 4 ) 2 và CaSO 4 . (4).Phân đạm có độ dinh dưỡng được đánh giá bằng % K 2 O . (5).NPK là phân bón chứa ba thành phần N , P , K . (6).Amophot là phân bón chứa hai thành phần NH 4 H 2 PO 4 và KNO 3 . (7).Phân urê được điều chế bằng phản ứng giữa CO và NH 3 . (8).Phân đạm 1 lá là NH 4 NO 3 và đạm 2 lá là (NH 4 ) 2 SO 4 . (9).Trong quả gấc (chín) có chứa Vitamin A (10).Metylamin là chất lỏng có mùi khai, tương tự như amoniac. (11).Phenol là chất rắn kết tinh ở điều kiện thường (12).Không tồn tại dung dịch chứa các chất HCl,KNO 3 ,FeCl 2 Số các phát biểu đúng là : A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 33: Cho 6,69g hỗn hợp ở dạng bột gồm Al, Fe vào 100ml dd CuSO4 0,75M khuấy kĩ hỗn hợp để pư xảy ra hoàn toàn thu được chất rắng A. Hòa tan hoàn toàn A bằng dd HNO3 1M thu được khí NO là sp khử duy nhất. Thể tích dd HNO3 ít nhất cần dung là: A.0,6 B. 0,5 C.0,4 D. 0,3 Câu 34: Cho 33,35 gam hỗn hợp A gồm Fe 3 O 4 , Fe(NO 3 ) 3 và Cu tác dụng với dung dịch chứa 0,414 mol H 2 SO 4 loãng, sau phản ứng thu được khí NO duy nhất và dung dịch B chứa 2 muối. Cô cạn dung dịch B thì thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 64,4 hoặc 61,52 B. 65,976 hoặc 61,52 C. 73,122 hoặc 64,4 D. 65,976 hoặc 75,922 Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 5 of 588 Câu 35: Điện phân 0,5 lít dung dịch Cu(NO 3 ) 2 0,045 M (d = 1,035 g/cm 3 ) với điện cực trơ, cường độ dòng điện 9,65 A tới khi thu được dung dịch có pH = 1,00 và d = 1,036 g/cm 3 thì dừng điện phân. Thời gian điện phân là: (cho rằng thể tích dung dịch thay đổi từ khi có khí thoát ra ở catot). A. 57450 giây B. 450 giây C. 55450 giây D. 96500 giây. Câu 36: Hỗn hợp khí X gồm CH 4 , C 2 H 2 có M tb X = 23,5. Trộn V (lít) X với V 1 (lít) hiđrocacbon Y được 107,5g hh khí Z. Trộn V 1 (lít) X với V (lít) hiđrocacbon Y được 91,25g hh khí F. Biết V 1 – V = 11,2 (lít) (các khí đo ở đktc). Công thức của Y là: A. C 3 H 8 B. C 3 H 6 C. C 4 H 8 D. C 2 H 6 Câu 37: Hỗn hợp X gồm C 2 H 7 N và hai hidrocacsbon đồng dẳn liên tiếp. Đốt chấy hoàn toàn 100ml hỗn hợp X bằng 1 lượng O 2 vừa đủ thu được 550ml Y gồm khí và hơi nước. nếu cho Y đi qua đ axitsufuric đạc dư thì còn lại 250ml khí ctpt của 2 hidrocacbon: A.CH 4 và C 2 H 6 B. C 3 H 6 và C 2 H 4 C.C 2 H 6 và C 3 H 8 D. C 3 H 6 và C 3 H 8 Câu 38: Hỗn hợp X gồm CuO, Fe, FeO, Fe 3 O 4 , Fe 2 O 3 tác dụng hết với 300 ml dung dịch H 2 SO 4 1M và HNO 3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 2,24 lít NO (đktc). Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa lớn nhất là: A. 800 ml. B. 400 ml. C. 600 ml. D. 900 ml. Câu 39: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol 3 AgNO và 0,25 mol ( ) 3 2 Cu NO , sau một thời gian thu được 19,44 gam kết tủa và dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m là : A. 4,8 gam B. 4,32 gam C. 4,64 gam D. 5,28 gam Câu 40: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Sục khí H 2 S vào dd FeSO 4 (2) Sục khí H 2 S vào dd CuSO 4 (3) Sục khí CO 2 (dư) vào dd Na 2 SiO 3 (4) Sục khí CO 2 (dư) vào dd Ca(OH) 2 (5) Nhỏ từ từ dd NH 3 đến dư vào dd Al 2 (SO 4 ) 3 (6) Nhỏ từ từ dd Ba(OH) 2 đến dư vào dd Al 2 (SO 4 ) 3 (7) Sục H 2 S và dung dịch FeCl 3 Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là: A. 6 B. 4 C. Đáp án khác D. 5 Câu 41:Khi cộng HBr vào buta-1.3-đien.Số sản phẩm cộng tối đa thu được là? A.4 B.6 C.7 D.3 Câu 42:Dung dịch X có chứa H + ,Fe 3+ , SO 4 2- ;dung dịch Y chứa Ba 2+ ,OH - , S 2- .Trộn X và Y có thể xảy ra bao nhiêu pứ hoá học: A.8 B.7 C.5 D.6 Câu 43: Cho các phát biểu sau: (1)Sục H 2 S vào FeCl 3 xảy ra phản ứng : 3 2 2 2Fe S 2Fe S + − + + → + ↓ (2) Đổ AgNO 3 vào Ca 3 (PO 4 ) 2 thấy kết tủa trắng xuất hiện. (3) Đổ AgNO 3 vào Ca 3 (PO 4 ) 2 thấy kết tủa vàng xuất hiện. (4) Cho 2 mol NO 2 tác dụng với dung dịch chứa 2 mol KOH sẽ thu được dung dịch có PH =7 (5) Cho Brom vào dung dịch HCHO thấy Brom mất màu vì xảy ra phản ứng cộng. Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 6 of 588 Số phát biểu đúng là : A.4 B.3 C.2 D.Đáp án khác Câu 44: Cho các nhận xét sau: 1. Glucozơ và fructozơ là đồng phân của nhau 2. Để nhận biết dung dịch glucozơ và fructozơ có thể dùng phản ứng tráng gương 3. Trong amilozơ chỉ có một loại liên kết glicozit 4. Saccarozơ được xem là một đoạn mạnh của tinh bột 5. Trong mỗi mắt xích xenlulozơ có 3 nhóm –OH 6. Quá trình lên men rượu được thực hiện trong môi trường hiếu khí 7. Tơ visco thuộc loại tơ hoá học 8. Amilopectin có cấu trúc mạng lưới không gian Số nhận xét đúng là: A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Câu 45: Hấp thụ hoàn toàn V lít CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 a M thì thu được m 1 gam kết tủa. Cùng hấp thụ (V+3,36) lít CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 thì thu được m 2 gam kết tủa. Biết m 1 :m 2 = 3:2. Nếu thêm (V+V 1 ) lít CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 trên thì thu được lượng kết tủa cực đại. Biết m 1 bằng 3/7 khối lượng kết tủa cực đại. Giá trị của V 1 là: A.0.672 B.1.493 C.2.016 D.1.008 Câu 46: Cho hỗn hợp X gồm Al và Zn (có tổng số mol là x mol) tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol HNO 3 (x:y=8:21) thu được hỗn hợp chất khí (Dung dịch sau phản ứng không chứa 4 NH + ) và dung dịch chỉ chứa muối nitrat.Số mol electron do lượng kim loại trên nhường khi bị hoà tan là: A.0,75y B.2,1x C.0,833y D.y Câu 47: Cho các phát biểu sau: (1) CaOCl 2 là muối kép. (2) Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các electron tự do. (3) Supephotphat kép có thành phần chủ yếu là Ca(H 2 PO 4 ) 2 . (4) Trong các HX (X: halogen) thì HF có tính axit yếu nhất. (5) Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua. (6) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân (Hg). (7) CO 2 là phân tử phân cực. O=C=O không phân cực . Số phát biểu đúng là: A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 48: X;Y là 2 hợp chất hữu cơ ,mạch hở có hơn nhau một nguyên tử cacbon,thành phần chỉ gồm C,H,O. M X >M Y . Đốt cháy hoàn toàn 0,34 mol hỗn hợp Q gồm X và Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào một dung dịch chứa 0,3 mol Ba(OH) 2 ;0,1 mol KOH sau hấp thụ thu được 39,4 gam kết tủa. Khi cho 0,34 mol hỗn hợp Q vào một dung dịch chứa 0,35 mol KOH đến phản ứng hoàn toàn,thu được dung dịch không còn bazơ. Tỷ khối của X so với Y nhận giá trị nào sau đây? A.1,438 B.2,813 C.2,045 D.1,956 Câu 49: Trong các chất sau: C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, CH 3 COONa, HCOOC 2 H 5 , CH 3 OH, C 2 H 4 , CH 3 CN, CH 3 CCl 3 ,C 4 H 10 .Số chất từ đó điều chế trực tiếp được CH 3 COOH (bằng một phản ứng) là: A. 5 B. 6 C. 7 D. Đáp án khác Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 7 of 588 Câu 50: Trong có thí nghiệm sau : (1) Cho SiO 2 tác dụng với axit HF. (2) Cho khí SO 2 tác dụng với khí H 2 S. (3) Cho khí NH 3 tác dụng với CuO đun nóng. (4) Cho CaOCl 2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. (6) Cho khí O 3 tác dụng với Ag. (7) Cho dung dịch NH 4 Cl tác dụng với dung dịch NaNO 2 đun nóng. (8) Cho MnO 2 tác dụng với dung dịch HCl đặc nóng (9) Cho NaBr vào dung dịch H 2 SO 4 đặc nóng. (10) Cho F 2 qua nước nóng. (11) Cho Na 2 SO 3 vào dung dịch HI. (12) Sục O 3 vào dung dịch KI. Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là: A. 8 B. 9 C. 11 D. 10 Câu 51: Cho phương trình : Fe(NO 3 ) 2 + KHSO 4 → Fe(NO 3 ) 3 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 + NO + H 2 O Sau khi cân bằng với các hệ số của các chất là số nguyên nhỏ nhất thì tổng hệ số các chất tham gia phản ứng là : A.18 B.21 C.22 D.23 Câu 52: Trộn KMnO 4 và KClO 3 với một lượng bột MnO 2 trong bình kính thu được hỗn hợp X. Lấy 52,550 gam X đem nung nóng , sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và V lít khí O 2 . Biết KClO 3 bị nhiệt phân hoàn toàn tạo 14,9 gam KCl chiếm 36,315% khối lượng Y. Sau đó cho toàn bộ Y tác dụng hoàn toàn với axit HCl đặc du đung nóng , sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 51,275 gam muối khan. Hiệu suất của quá trình nhiệt phân muối KMnO4 trong X là : A. 62,5% B. 91,5% C. 75% D. 80% Câu 53: Hòa tan 7,8 gam hổn hợp Al và Mg trong 1,0 lít dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch B và 1,792 lít hỗn hợp hai khí N2; N2O (đktc) có tỉ khối so với H2 =18. Cho vào dung dịch B một lượng dung dịch NaOH 1M đến khi lượng kết tủa không thay đổi nữa thì cần 1,03 lít. Khối lượng muối thu được trong dung dịch B là: A. 50,24g B. 52,44g C. 58,2g D. 57,4g Câu 54: Cho 12(g) hỗn hợp Fe và Cu tỷ lệ mol ( 1: 1) vào 200ml dung dịch chứa HCl 2M và HNO 3 0,5M.sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A , khí NO và một phần kim loại không tan. Lấy toàn bộ dung dịch A cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 , thu được m(g) kết tủa. ( biết sản phẩm khử của N +5 tạo ra NO duy nhất). Xác định m: A. 57,4. B. 55,6. C. 60,1. D. 68,2. Câu 55: Xà phòng hoá hoàn toàn 13,44 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7 cần 120,064 kg dung dịch NaOH 15%. Khối lượng glixerol thu được là: A. 13,8045 kg. B. 13,8075 kg. C. 13,75584 kg. D. 10,3558 kg ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu 1 :Chọn đáp án C Ta có ngay : 2 sau phan ung trong X O 2 4 2 H O : 0,4 n 0,1 0,4(mol)H SO SO : 0,31  = →   Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 8 of 588 2 2 4 4 BTNT.Oxi SO SO 0,1 0,4.4 4.n 0,31.2 0,4 n 0,17 − − → + = + + → = 3 Mg 2 2 4 Fe :a 3a 2b 0,34 a 0,1 Y Cu :b 56a 64b 0,17.24 2,8 b 0,02 SO : 0,17 + + + −  + = =    → → →    + − = =     2 3 BTNT A 2 O : 0,1 Fe O : 0,05 Fe : 0,1 X CuO : 0,02 n 0,033.2 0,066 V 1,4784 Cu :0,02 SO : 0,0475 S: 0,0475      → → → = = → =        →Chọn C Câu 2:Chọn đáp án C (1).Có. ( ) ( ) 2 2 4 2 2 2 2 3CH CH 2KMnO 4H O 3CH OH CH OH 2MnO 2KOH = + + → − + ↓ + (2).Có. 0 t 2 5 3 2 C H OH CuO CH CHO Cu H O+ → + + (3).Có. (4). Có. (5).Có. ( ) 3 4 2 4 2 4 2 2 3 2Fe O 10H SO 3Fe SO SO 10H O+ → + + (6).Có. + − + + + + → + + 2 3 3 2 3Fe NO 4H 3Fe NO 2H O (7).Không. 2 2 FeS 2HCl FeCl H S+ → + (8).Có. 2 2 3 2 Si 2NaOH H O Na SiO 2H+ + → + ↑ (9) Cho Cr vào dung dịch KOH.Không xảy ra phản ứng. (10) Nung NaCl ở nhiệt độ cao.Không xảy ra phản ứng. →Chọn C Câu 3:Chọn đáp án D OO OO : 0,2 ó : 22,89 17,04 18,2 : 0,1 → = → = RC Na RC Na Ta c ngay D m R NaCl . ô . ax 2 2 2 ax 17,04 0,1.1 0,2.23 12,64 12,64 0,2.16.2 6,24 0,46 0,36 0,1: 12 2 6,24 0,46 26,72 : 44 18 26,72 0,36 0,2 0,1 0,1 + → = + − = → = − =  = − = + = =     → + → → → →     + = = = − =      H C A trong A kh ng no it no it m m nCO a a b a A O H O b a b b n TH1: 2 2 2 : 0,1 OO : 0,04 12,64 35,4 % 22,78 OO :0,06 OO :0,1 HCOOH CH CH C H R C CH CH CH C H RC H = − → = → → = = − − Có đáp án D rồi nên không cần làm TH2 3 : 0,1 12,64 OO : 0,1 CH COOH RC H →Chọn D Câu 4:Chọn đáp án D (1).Sai trong gấc chín chứa chất β – Caroten người ăn vào sẽ thủy phân ra Vitamin A. (2).Sai ví dụ Hidro không có hạt n. (3).Sai ví dụ CrO 3 . (4).Sai N 2 phản ứng với Li ở nhiệt độ thường. (5).Sai Fe(NO 3 ) 3 có tính khử 0 t 3 2 2 3 2 2 2Fe(NO ) Fe O 4NO 0,5O→ + + (6).Sai H 2 không tác dụng được với H 2 O. →Chọn D Câu 5:Chọn đáp án B Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 9 of 588 2 2 2 . 2 . 2 4 6 .ox 3 3 . : 4 3 : 3 1,5 : 3 1,5 ó : 4 3 5,5 3,75 : 2 4 22 15,5 2 → + → +  + →  → = + + = +  → = + = + BTNT cacbon BTNT hidro BTNT BTNT i pu O BTNT Nito pu N O CO a b H O a b C H a a b Ta c ngay n a b a b C H N b b n n a b 2 2 2 4 3 2 0,1441 3 + → = → = + + CO H O N a b a n n n b →Chọn B Câu 6: Chọn đáp án B Ta có AGAG : 0,12 A : 0,1 AGA : 0,05 T : A G A G G : amol G : x AGG : 0,08 GG :10x AG : 0,18      − − − − →        A G n 2a 0,12.2 0,05.2 0,08 0,18 0,1 a 0,35 n 3.0,35 0,12.2 0,05 0,08.2 0,18 21x x 0,02  = = + + + + → =  →  = = + + + + → =   ∑ ∑ G GG (m m ) 27,9→ + = ∑ →Chọn B Câu 7: Chọn đáp án C Ta có : 3 ó 2 2 2 : 2 1,06 1,06 aAlO : 27 65 0,05.24 9,1: 2 3 2 0,05.2 0,01.10 8(1 0,01.2 ) : + + =     = → → + + =     + + = + − −   dung dich sau phanung c Na NaNO a a b c n N b b c b c a Na ZnO c 3 4 3 : 4,55 0,94 0,1 : 0,01.10 0,04.8 0,01 : 0,04 −  =    → = → +     =   Kimloai a b m NO c NH NO →Chọn C Chú ý : cái chỗ (1-0,01.1 –a ) chính là số mol NH 3 thoát ra và = NH 4 NO 3 Câu 8:Chọn đáp án B Ta chuyển về dạng ion có : 3 2 2 2 2 2 2 4 3CuFeS 16Fe 8O 8H O 3Cu 19Fe 16H 6SO + + + + − + + + → + + + →Chọn B 2 2 6 2 3 2 2 2 aCuFeS 16a a(Cu Fe 2S ) a 3 2bFe 2b 2bFe 16a 6b b 8 bO 4b 2bO + + + + + − − = + + =  + = → = →  =  + = Câu 9: Chọn đáp án D Ta có ngay 2 5 4 9 C H OH:0,6 C H OH:0,4    Bài này chỉ cần chú ý : 2 2ROH ROR H O → + Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 10 of 588 [...]... (mol)  KOH NaOH 56 chi so axit = 7 ∑n NaOH = 450,24 → n gli n =∑ NaOH − n trung hoa 450,24 − 1,68 NaOH = = 149,52 3 3 →Chọn C → m gli = 149,52.92 = 1375584 Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 21 of 588 ĐỀ SỐ 02 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – KHỐI A – NĂM 2014 Câu 1 Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết : A cộng hóa trị phân cực... – CH2CH2CH(NH2) – COOH B H2N – CH2CH(NH2) – COOH C CH3CH(NH2) – COOH D HOOC – CH2CH(NH2) – COOH t0 NaX(rắn) + H2SO4(đặc)  NaHSO4 + HX(khí) → Các hidro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là : A HBr và HI B HCl, HBr và HI C HF và HCl D HF, HCl, HBr và HI Câu 50 Cho phản ứng : ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT Câu 1 Chọn đáp án A Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 26... ) → SO 2 + Br2 + 2H 2 O  t  NaI + H 2SO 4 ( dac )  NaHSO 4 + HI →   8HI + H 2 SO 4 ( dac ) → H 2 S + 4I 2 + 4H 2 O  0 Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong →Chọn C Page 32 of 588 ĐỀ SỐ 03 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC – KHỐI B – NĂM 2014 Câu 1 Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số 4 chất : CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) và các tính... phương trình hóa học của phản ứng trên, khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2 là A 5 B 6 C 7 D 4 Câu 28 Cho các phản ứng sau : t0 a C + H2Ohơi  b Si + dung dịch NaOH → → 0 t c FeO + CO  → 0 t e Cu(NO3)2  → Số phản ứng sinh ra đơn chất là : A 4 B 6 d O3 + Ag → 0 t f KMnO4  → C 5 Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong D 3 Page 35 of 588 Câu 29 Phương trình hóa học nào sau... án B Nhìn nhanh các đáp án có hai khả năng xảy ra : 14,8 − 10,4 10, 4 Tang giam khoi luong  = 0,2 → M X = = 52 (loại) Nếu axit là đơn chức : → n X = 22 0,2 14,8 − 10,4 10, 4 Tang giam khoi luong  = 0,1 → M X = = 104 Nếu axit là hai chức: → n X = 22.2 0,1 →Chọn B Câu 19 Chọn đáp án C CH 3OH C 2 H 5OH C 3H 7OH (có 2 đồng phân) Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong C 3 H... Câu 17:Chọn đáp án C Số cặp trong đó có phản ứng xảy ra là: (1) NaAlO2 và AlCl3 (5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4; (7) Ba(HCO3)2 và NaOH (9) KHSO4 và NaHCO3 Câu 18:Chọn đáp án A →Chọn B (2) (4) (6) (8) NaOH và NaHCO3; NH4Cl và NaAlO2 ; Na2CO3 và AlCl3 CH3COONH4 và HCl Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong →Chọn C Page 12 of 588 N N O N O : a a + b = 0,5 a = 0,2 n N2 = n NO2 →  2 ⇔ ... CnHmO2 Mối quan hệ giữa n với m là : A m = 2n + 1 B m = 2n – 2 C m = 2n D m = 2n + 2 Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 23 of 588 Câu 24 Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong đó oxi chi m 25% khối lượng hỗn hợp Cho 1,344 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18 Hòa tan hoàn toàn Y trong dung... (11)Có MnO 2 + 4HCl → MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2O ( 12) Không 2Fe3 + + Cu → 2Fe2 + + Cu 2 + Câu 13:Chọn đáp án D Đầu tiên dùng bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố hidro có ngay BTKL  44,28 + 2,76.63 = 184,68 + 0,36.30 + m H2 O → n H2 O = 1,26 → BTNT.hidro  n NH+ = → 4 →Chọn D 2,76 − 1,26.2 = 0, 06 4 Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 11 of 588 Tiếp tục bảo toàn nguyên... Polietilen Câu 12 Phát biểu nào sau đây là sai ? A Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Li đến Cs Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 22 of 588 B Các kim loại kiềm có bán kính nguyên tử lớn hơn so với các kim loại cùng chu kì C Các kim loại kiềm đều là kim loại nhẹ D Các kim loại kiềm có màu trắng bạc và có ánh kim Câu 13 Chất tác dụng với H2 tạo thành sobitol là :... có : O 2 : 0,625  Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 13 of 588 C H O : a a + b = 0,2 a = 0, 075 nCO2 = nH 2 O   n 2 n → → → C m H 2m O2 : b a + 2b = 0,325 b = 0,125 → 0, 075.CH3CHO + 0,125.C 3 H 6O 2 = 12,55 → n Ag = 0,075.2 = 0,15 →Chọn B Câu 23:Chọn đáp án A (I) Đúng 8HI + H 2 SO 4 ( dac ) → H 2S + 4I 2 + 4H 2 O (II)Sai.Oxi hóa Cl- bằng các chất như KMnO4, . 0,08 ≡  =   →Chọn C Chú ý : Có đáp án rồi không cần thử các trường hợp khác nữa. Câu 12:Chọn đáp án D (1) Có 2 3 Fe Ag Fe Ag + + + + → + (2)Không Hg S HgS+ → (3 )Có 2 2 2 2F 2H O 4HF O + → + (4 )Có 0 t 4 2. đến dư vào dd Al 2 (SO 4 ) 3 (6) Nhỏ từ từ dd Ba(OH) 2 đến dư vào dd Al 2 (SO 4 ) 3 (7) Sục H 2 S và dung dịch FeCl 3 →Chọn D Câu 41:Chọn đáp án C Bản thảo Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn. Sách giải chi tiết 99 đề hóa – Nguyễn Anh Phong Page 16 of 588 16,25 0,5 11,75 56→ ∆ = = − → =m Y Y →ChọnC Câu 37:Chọn đáp án B Ta có V N2 < 50 mà V H2O = 300 ; V CO2 > 200 Ta có C
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải chi tiết 99 đề thi thử THPT quốc gia hóa học (quyển 2) Nguyễn Anh Phong,

Từ khóa liên quan