0

Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3)

137 2,612 1
  • Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2015, 22:52

Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3)Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3)Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3) MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 1st ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 1 VÒNG 1 - LỚP 3 (05- 09-2014) ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần ( ):(100đ) 36 < 54 < 125 < 155 < 156 < 161 < 234 < 289 < 296 < 321 < 375 < 464 < 477 < 483 < 567 < 618 < 649 < 786 < 863 < 963. ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Đi tìm kho báu:(100đ) Câu 1: Đáp số: 128 Câu 2: Đáp số: 21 Câu 3: Đáp số: 346 Câu 4: Đáp số: 9 Câu 5: Đáp số : 37 Câu 6: Đáp số : 624 ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Điền Câuố thích hợp vào chỗ trống ( ):(100đ) Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Khối lớp Một có 365 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 23 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh? Trả lời: Khối lớp Hai có học sinh. Câu 6: Tìm biết: . Trả lời: Câu 7: = Câu 8: Câu 9: Câu 10: ___________________o0o___________________ Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền hiện hành. MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 2nd ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 2 ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Tìm cặp bằng nhau 99-12 = 87 ; 5x9 = 45 ; 118+49 = 167 ; 175+23 = 198 ; 200+10+4= 214 ; 52+31 = 83 ; 419+102 = 521 ; 452+361 = 813 ; 581+290 = 655+216; 519+308 = 453+374 . ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: = 250 Câu hỏi 2: = < Câu hỏi 3: = > Câu hỏi 4: = > Câu hỏi 5: = 226 Câu hỏi 1: = 724 Câu hỏi 2: = 151 Câu hỏi 3: = 417 Câu hỏi 4: = 557 Câu hỏi 5: = 258 Câu hỏi 6: = 139cm Câu hỏi 7: = 759cm Câu hỏi 8: = 616 Câu hỏi 9: = 541cm Câu hỏi 10: = 935cm Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền hiện hành. MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 3rd ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 3 ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Tìm cặp bằng nhau VÒNG 3 - LỚP 3 (26-9-2014) 1h20 < 1h30 < 1h35 < 1h55 < 2h < 2h10 < 2h15 < 3hk10 < 3h5 < 4hk25 < 4hk15 < 4hk10 < 4h25 < 5h15 < 6hk25 < 6hk5 < 8hk25 < 7h50 < 8h10 < 9hk20 . ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt qua mê cung [...]... quyền hiện hành Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 5th ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 5 VÒNG 5 - LỚP 3 (24 – 10 -2014) ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Sắp xếp theo thứ tự tăng dần Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Đi timg kho... hiện hành Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 6th ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 6 VÒNG 6 - LỚP 3 (Ra ngày 07 - 11- 2014) ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Tìm cặp bằng nhau (100đ) Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt chướng... chướng ngại vật (100đ) Câu 1: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Đỉnh núi trí tuệ (100đ) Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu 9: Câu 10: ... Câu hỏi 3: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu hỏi 11: Câu hỏi 12: Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Câu hỏi 15: Câu hỏi 16: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu hỏi 17: Câu hỏi 18: ThiViolympic.com... Câu hỏi 13: Câu hỏi 14: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com ThiViolympic.com - Bài thi số 2 : Vượt chướng ngại vật Câu hỏi 1: 0 Câu hỏi 2: 60 Câu hỏi 3: Bài giải: Độ dài đoạn CA là: 249 – ( 94 + 65) = 90 ( cm) Đáp số: 90 cm Câu hỏi 4: Đáp số: 36 Câu hỏi 5: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com = 192 ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Đỉnh... bản quyền hiện hành Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 7th ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 7 VÒNG 7 - LỚP 3 (Ra ngày 11 - 11- 2014) ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Điền số thích hợp (100đ) Câu hỏi 1: Câu hỏi 7: Câu hỏi 13: Câu hỏi 2: Câu hỏi 8: Câu hỏi 14: Câu hỏi 3: Câu hỏi 9: Câu hỏi 15: Câu... bản quyền hiện hành MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 4th ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 4 VÒNG 4 - LỚP 3 (10 – 10 -2014) ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Khỉ con thông thái Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: Câu hỏi 12: Câu hỏi 3: Câu hỏi 4: Câu hỏi 7: Câu... ThiViolympic.com - Bài thi số 3 : Cóc vàng tài ba Câu hỏi 1: Câu hỏi 2: Câu hỏi 3: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu hỏi 4: Câu hỏi 5: Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: Câu hỏi 12: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Câu hỏi 13: _o0o _ Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com... Câu hỏi 3: = 10; Câu hỏi 4: 3 Câu hỏi 5: Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com 84 Câu hỏi 6: 80 Câu hỏi 7: 72 Câu hỏi 9: 460 ; Câu hỏi 10: 55 ; Câu hỏi 11: 68 ; _o0o _ Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2014 -1015 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải mới nhất của lớp học... thì được Câu 6: Câu 9: của 30 bạn là Câu 7: 215 x 3 = Câu 10: của 24dm là Câu 8: bạn dm 125 x 4 = _o0o _ Tuyển tập đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com Mời thầy cô và các bạn vào http://thiviolympic.com để có tất cả các Đề thi Violympic Giải toán trên mạng năm học 2014 -1015 – Hay tất cả các thông tin - hướng dẫn giải mới nhất của lớp học này Thầy cô và các bạn . MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 3rd ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 3 ThiViolympic.com - Bài thi số 1 : Tìm cặp bằng nhau VÒNG 3 - LỚP 3 (26-9-2014). đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 4th ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 4 VÒNG 4 - LỚP. đề thi Violympic trên mạng – có tại http://thiviolympic.com MATH VIOLYMPIC CONTEST ONLINE – GRADE 3 – ROUND 5th ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN INTERNET – VIOLYMPIC – LỚP 3 - VÒNG 5 VÒNG 5 - LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3), Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3), Tổng hợp đề thi violympic môn Toán lớp 3 (Giải toán trên mạng lớp 3)

Từ khóa liên quan