Hướng dẫn phát âm trong Tiếng Anh

20 1K 2
Hướng dẫn phát âm trong Tiếng Anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục lục Contents Bài 1: Phụ âm /s/ và /z/ 2 Bài 2: Phụ âm /ʃ/ và/ʒ/ 3 Dấu nhấn trọng âm trong từ 4 Bài 3: Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/ 5 Bài 4: Phụ âm /f/ và /v/ 5 Bài 5: Phụ âm /k/ và /g/ 6 Bài 6: Phụ âm /p/ và /b/ 6 Bài 7: Phụ âm /t/ và /d/ 7 Bài 8: Phụ âm /n/, /m/ và /ŋ/ 7 Bài 9: Phụ âm /w/, /j/ và /h/ 8 Bài 10: Phụ âm /θ/ và /ð/ 8 Bài 11: Phụ âm /r/ và /l/ 9 Bài 12: Nguyên âm /ɪ/ và /i:/ 10 Bài 13: Nguyên âm /e/ và /æ/ 11 Bài 14: Nguyên âm /ʌ/, /ə/ và /ɜ:/ 12 Bài 15: Nguyên âm /ɒ/, /ɑ:/ và /ɔ:/ 13 Bài 16: Nguyên âm /ʊ/, /u:/ 14 Bài 17: Nguyên âm đôi /ɔɪ/, /aɪ/ và /eɪ/ 15 Bài 18: Nguyên âm đôi /aʊ/, /əʊ/ 16 Bài 19: Nguyên âm đôi /ɪə/, /eə/ và /ʊə/ 17 Cách phát âm s/es 18 Cách phát âm ED 18 Các từ khó 19 Bài 1: Phụ âm /s/ và /z/ Phiên âm được viết dưới dạng /s/ (s) see handsome moss (ce) cent announcement nice (se) basement crease (x) extra box Notice: Với các danh từ thêm số nhiều dạng –sts- thì đọc 2 /s/ liền nhau: dentists, guests, artists… Examples: sister discuss price peace place ice hiss rice bus pace facebook thanks eats takes speaks it’s what’s that’s cats crisis six sex sexy Mr Miss Phiên âm được viết dưới dạng /z/ (z) zoo amazing buzz (se) loser nose (s) season does (x) exam Notice: Với các từ có phụ âm cuối là s; ss; se; ce; x; xe; khi thêm s hoặc es để thể hiện danh từ số nhiều hoặc ngôi thứ 3 số ít chúng phải được đọc là “is”/iz/. Đối với sở hữu cách dạng –s’s- thì đọc đuôi là “is” /iz/: boss’s /’bosiz/ …ses …sses …ces …x …xe Buses discusses forces boxes axes Asses addresses voices faxes Để phân biệt âm /s/ và âm /z/ cần dựa vào bảng phiên âm quốc tế hoặc cần nghe người bản xứ đọc (không dựa vào mặt chữ viết mà đọc). Examples: Because is these Those houses rise lose music rose prize please his doors windows Bài 2: Phụ âm /ʃ ʃʃ ʃ/ và/ʒ/ Phiên âm được viết dưới dạng / ʃ ʃʃ ʃ /: (sh) shame finisher push (tion) stationery application (sion) passionate commission (ch) chef machine (su) sugar ensure Một số từ với đuôi –cial, -cian, -cient,-cious,-tious,… cũng được phát âm là / ʃ ʃʃ ʃ /: special, social, physician, ancient, delicious, ambitious,… Ngoại lệ: question /’kwestʃən/ Phiên âm được viết dưới dạng /ʒ/: (ge) massage (su) casual measure (sion) television (tion) equation Examples: leisure pleasure vision treasure unusual collision division explosion invasion Dấu nhấn trọng âm trong từ Dấu nhấn trọng trong từ đóng vai trò rất quan trọng, đặt dấu nhấn sai sẽ dễ dẫn đến hiểu lầm, hiểu sai nghĩa trong văn nói, đôi khi chúng ta phát âm sai nhưng đặt dấu nhấn đúng thì người đối diện vẫn hiểu được ý người nói nhưng nếu đặt dấu nhấn sai hoặc không có dấu nhấn thì đoạn đối thoại rất “khô”, không có ngữ điệu, cảm xúc và nhàm chán. Dấu nhấn được thể hiện bằng dấu ‘ trong phiên âm của một từ trong từ điển, ví dụ: Student/'stju:dnt/ Policy/’polisi/ Action /’ækʃən/ Photograph/´foutə¸gra:f/ Photographer /fə´togrəfə/ Vietnamese /vjetnə´mi:z/ Japanese/ dʒæpə'ni:z/ Chinese/¸ tʃai´ni:z/ Program /´prougræm/ Dấu nhấn cho ta biết âm đứng sau dấu nhấn được nhấn mạnh và các âm còn lại phải yếu hơn âm được nhấn. Thông thường cách tốt nhất và chính xác nhất để tra dấu nhấn là tra từ điển hoặc nghe người bản xứ đọc. Ở đây là một số quy tắc đọc dấu nhấn: Đối với từ 2 âm tiết danh từ và động từ sẽ đọc dấu nhấn khác nhau: danh từ nhấn âm đầu, động từ nhấn âm thứ 2. Ví dụ: REcord (n) reCORD (v) CONtract (n) conTRACT(v) Insert (n) inSERT(v) PERfect (n) perFECT(v) PREsent (n) preSENT(v) -ese- Nhấn Vietnamese, Chinese -eer-  Nhấn Engineer, volunteer -ique-  Nhấn Unique -ic-  Nhấn trước ic realistics, strategic Bài 3: Phụ âm /tʃ ʃʃ ʃ/ và /dʒ/ Phiên âm được viết dưới dạng /tʃ/: (ch) chase attachment beach (tu) natural picture Phiên âm được viết dưới dạng /dʃ/: (ge) general arrangement age Gender merger huge (d) schedule (j) Joke Taj Bài 4: Phụ âm /f/ và /v/ Phiên âm được viết dưới dạng /f/: (f) fan fifteen leaf (fe) life (ff) staff (ph) phonetic orphan photograph (gh) laugh enough Phiên âm được viết dưới dạng /v/: (v) vote available (ve) everyday five Examples: After fifty save Eve move leave Live sheriff have Evening give gave Of /v/ off /f/ Bài 5: Phụ âm /k/ và /g/ Phiên âm được viết dưới dạng /k/: (k) kiss awaken attack (c) cat biscuit bloc (que) queue antique (ch) chaos orchestra stomach Phiên âm được viết dưới dạng /g/: (g) gate English bag Examples: Class glass grocery Greek grass grow Curl girl Bài 6: Phụ âm /p/ và /b/ Phiên âm được viết dưới dạng /p/: (p) pen passport help Phiên âm được viết dưới dạng /b/: (b) bat baby Bob Examples: Prepare repair representative Presentation hospital airport Basketball better cap Cab pair bear Bài 7: Phụ âm /t/ và /d/ Phiên âm được viết dưới dạng /t/: (t) top total hat Phiên âm được viết dưới dạng /d/: (d) day ladder card 1) Đối với phụ âm /t/ sẽ là chính nó nếu ở đầu một từ hoặc một âm tiết được nhấn mạnh: top hoặc content. 2) /t/ sẽ là /d/ nếu ở giữa 1 từ mà được kẹp bởi 2 nguyên âm: water /'wo:də/, better /´bedə/, photo /´foudou/,… 3) /t/, /d/ được giữ hơi ở cuối từ đối với giọng Mỹ: tight /tait/, ticket/'tikit/, card /ka:d/, cart /ka:t/,… 4) /t/ được giữ hơi trước /n/ trong các đuôi –tain và –ten: written /'ritn/, sentence /'sentəns/, certainly/´sə:tnli/, button/'bʌtn/, mountain/’mauntən/ , didn’t, shouldn’t,… 5) Đối với giọng Mỹ /t/ câm sau /n/ với các nguyên âm nhẹ: interview/'intəvju:/, interface /'intəfeis/, printer /´printə/, winter /’wintər/, enter /´entə/,… Bài 8: Phụ âm /n/, /m/ và /ŋ/ Phiên âm được viết dưới dạng /n/: (n) now funny sun Phiên âm được viết dưới dạng /m/: (m) mouse empty room Phiên âm được viết dưới dạng /ŋ/: (ng) singer strong Single morning (nc hoặc nk) uncle drink (ng) angle Bài 9: Phụ âm /w/, /j/ và /h/ Phiên âm được viết dưới dạng /w/: (qu) quality /kw/ (w) win (wh) when Đặc biệt: one /wʌn/, twelve / twelv/ Phiên âm được viết dưới dạng /j/: (y) yet (u) tube Examples: Mute year yard Museum immune young Your few yellow Opinion millionaire Phiên âm được viết dưới dạng /h/: (h) hot perhaps Dạng h (chữ viết) câm: Hour honest honor Rhythm Bài 10: Phụ âm /θ/ và /ð/ Phiên âm được viết dưới dạng /θ/: (th) thin bathroom month Examples: Three thought thick Think something author Thief sixth thing Through mouth truth Bath cloth width Depth length strength Fourth fifth thirsty Thursday Three thousand three hundred thirty three (3333) Phiên âm được viết dưới dạng /ð/: (th) they other bathe Examples: Father this smooth Than there those These either neither Breathe together another Leather mother brother Đối với âm /θ/ thì thường là động từ, tính từ, danh từ, còn đối với âm /ð/ thì thường là các giới từ, liên từ, phó từ,… các từ chức năng trong câu. Tuy nhiên để chắc chắn thì cần tra phiên âm hoặc nghe người bản xứ đọc. Bài 11: Phụ âm /r/ và /l/ Phiên âm được viết dưới dạng /r/: (r) red sorry car Đối với phụ âm /r/ với giọng Mỹ thì luôn là một âm rõ, mạnh và luôn xuất hiện kể cả trước nó là một nguyên âm với giọng Anh thì không có điều này. Ví dụ: teacher/'ti:t∫ə(r)/, earn /ə:n(r)/, afternoon /,æftər'nu:n/, airport /´eə(r)¸po(r)t/, quarter/'kwo:(r)tə(r)/,… Phiên âm được viết dưới dạng /l/: Light /l/: Chỉ nằm đầu và giữa từ (l) life alley Dark /l/: chỉ nằm giữa và cuối từ (l) umbrella fell Examples: School tool cool Fill full fool Fail feel fuel Furl bull you’ll Ball hall wall Tall call bell Hell well shell Bale fail tale Hole heel peel She’ll bottle vital Troll themselves myself Ourselves twelve Bài 12: Nguyên âm /ɪ ɪɪ ɪ/ và /i:/ Phiên âm được viết dưới dạng /ʃ/: Hit sit sin Ship bin it Lick pill begin Hill miss mill King six wig Fish message passage Luggage courage guitar Phiên âm được viết dưới dạng /i:/ : [...]... Các t khác có âm t n cùng kháccác âm trên Phát âm /z/ Ví d : apples, doors, keys, pens,… Cách phát âm ED 1 Các t có âm cu i là /t/, /d/ Phát âm là /id/ Ví d : wanted, minded, decided,… 2 Các t có âm cu i là /f/, /k/, /p/, /s/, / ʃ /, / tʃ /,/ θ/ ʃ Phát âm là /t/ Ví d : laughed, stopped, passed, washed, watched,… 3 Các t có âm cu i khác các âm trên hurried,… Phát âm là /d/ Ví d : opened, closed, Các t... Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ʊə/: Cách phát âm s/es 1 Các t có âm t n cùng là /f/, /k/, /p/, /t/, /θ/ Phát âm là /s/ Ví d : books, cups, students, months, laughs… Thư ng thì âm /f/ s b bi n i âm thành /vz/ Ví d : knife knives 2 Các t có âm t n cùng là /s/, /ʃ/, / tʃ /, / dʒ /, /z/, / ʒ / ʃ Phát âm là /iz/ Ví d : glasses, boxes, dishes, watches, oranges, houses,… 3 Các t khác có âm t n cùng kháccác âm. .. i v i gi ng M âm /ɑ:/ thư ng i chung v i âm /r/ nên c n cong lư i lên còn iv i gi ng Anh thì không cong lư i Phiên âm ư c vi t dư i d ng/ɔ:/: Horse four caught Cord fork pause Or bought wall Tall small born Horn sort corner Portrait morning law Board soar hoar Oar roar i v i gi ng M thì thư ng âm /ɔ:/ hay i kèm v i âm /r/ c n cong lư i lư i và tròn môi, còn v i gi ng Anh thì không có âm /r/ và gi ng... m âm c a phiên âm d ng /ʌ/ nên âm ti t nào không có nh n âm s thư ng ư c c là /ə/, phiên âm d ng /ʌ/ n u rơi vào âm ti t không ư c nh n cũng ư c c là /ə/ Ví d : Direction /di'rek∫n/ ư c c thành / də'rek∫n/ Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ʃ:/ (m t s sách vi t là /ə:/) Bird hurt shirt Word worse burst Fur were sir Curl girl heard Work world search Early surgeon occur Burn thirty Thursday i v i gi ng M âm. .. gi ng M âm / ɜ:/ thư ng i kèm v i ph âm /r/ nên c n cong lư i lên v i âm này, i v i gi ng Anh thì không cong lư i Bài 15: Nguyên âm /ɒ/, /ɑ:/ và /ɔ:/ ɒ ɑ ɔ Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ɒ/: Shot lock cot Pot shock top Box block body Odd lot hop Comma rob stop Robbery dog bottle Bother i v i gi ng M thì âm /ɒ/ mi ng m r t r ng còn gi ng Anh thì mi ng m nh hơn Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ɑ:/: Bar heart... excel language Beautiful screen shellfish Same streamline airblade Windshield change Âm vô thanh (voiceless): /f/, /k/, /p/, /s/, / ʃ /, / tʃ /,/ θ/, /t/ (8 ph âm) ʃ Âm h u thanh (voiced): /v/, /g/, /b/, /z/, / ʒ /, / dʒ /, / ð/, /d/ (8 ph âm) + /n/, /m/, /ŋ/, /w/,/j/, /h/, /r/, /l/ + t t c các nguyên âm (20 nguyên âm) ... Know widow window Grow low tomorrow Brow Phiên âm ư c vi t dư i d ng /əʊ/: Only Bài 19: Nguyên âm ôi /ɪə/, /eə/ và /ʊə/ ɪ ʊ Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ɪə/: Beer near here Easier area superior Ear tear pier Beard clear real Spear fear smear Weary cheer deer Career engineer i v i gi ng M âm /ɪə/ thư ng i kèm v i âm /r/ c n cong lư i và kéo dài âm Phiên âm ư c vi t dư i d ng /eə/: Air bear pair Chair... Bài 13: Nguyên âm /e/ và /æ/ Phiên âm ư c vi t dư i d ng /e/: Hen ben men Bed bet bell Hell gel dead Pedal shell many Send stretch tender Sense head ready Jealous measure pleasure Breakfast steady everyday Cat hat shall Bat bad axe Pan man sad Bag jam pat Black back bang Hang fat fan Map thank tan Captain latter calculate Phiên âm ư c vi t dư i d ng /æ/: Happy can’t vat Bài 14: Nguyên âm /ʌ/, /ə/ và... Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ʌ/: Up cut wonderful Bun dump cup Bug hug must Much sunny ugly Shut come some Done does dove Other monkey honey Money nothing company Dust gun skull Trouble young touch Rough enough double Letter calendar picture Madam woman effort From around surprise Ago banana sofa Apartment balance open Atom compare handsome Freedom random famous Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ə/: Phiên âm. .. i âm /r/ c n cong lư i lư i và tròn môi, còn v i gi ng Anh thì không có âm /r/ và gi ng c th p (tr m) hơn gi ng M Bài 16: Nguyên âm /ʊ/, /u:/ ʊ Phiên âm ư c vi t dư i d ng /ʊ/: Put cook book Good look rook Would could woman Full bull pull Foot wolf wool Took should Phiên âm ư c vi t dư i d ng /u:/: Too you shoe Shoot blue Luke Fool pool food Glue choose hoop Boot boo two Who whose true Sue chew route . Bài 1: Phụ âm /s/ và /z/ 2 Bài 2: Phụ âm /ʃ/ và/ʒ/ 3 Dấu nhấn trọng âm trong từ 4 Bài 3: Phụ âm /tʃ/ và /dʒ/ 5 Bài 4: Phụ âm /f/ và /v/ 5 Bài 5: Phụ âm /k/ và /g/ 6 Bài 6: Phụ âm /p/ và. âm /t/ và /d/ 7 Bài 8: Phụ âm /n/, /m/ và /ŋ/ 7 Bài 9: Phụ âm /w/, /j/ và /h/ 8 Bài 10: Phụ âm /θ/ và /ð/ 8 Bài 11: Phụ âm /r/ và /l/ 9 Bài 12: Nguyên âm /ɪ/ và /i:/ 10 Bài 13: Nguyên âm. âm đôi /aʊ/, /əʊ/ 16 Bài 19: Nguyên âm đôi /ɪə/, /eə/ và /ʊə/ 17 Cách phát âm s/es 18 Cách phát âm ED 18 Các từ khó 19 Bài 1: Phụ âm /s/ và /z/ Phiên âm được viết dưới dạng /s/ (s) see

Ngày đăng: 07/08/2015, 06:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan