LỜI GIẢI PART 5 - vol 4 - Economy RC

26 1.3K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2015, 06:09

LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên chúng mình xin phép được cám ơn công sức mà 2 đội ngũ tài năng này đã bỏ ra để hoàn thành dự án này! Mục đích của việc hướng dẫn lời giải cũng như dịch để giúp cho các bạn sinh viên có thể TỰ HỌC ÔN TOEIC một cách hiệu quả nhất! Chúng mình đã rất cố gắng để có thể làm ra được một phần bài học chất lượng cao, tuy nhiên nếu như có sai sót trong cả phần dịch cũng như phần giải thích, chúng mình mong bạn đọc thông cảm và có thể phản hồi bằng cách inbox theo link fan page của chúng mình dưới đây. https://www.facebook.com/leap.edu.vn Việc chia sẻ tài liệu chúng mình hoàn toàn không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! ECONOMY VOL 4 RC – TEST 2 No. Question Answer Explanation Translate 101.  be closed until ___ on them is completed later this month A. construction B. constructed C. constructs D. constructive A  T còn thiu là 1 danh t c   án A Chú ý rng b a khách sn s  ca cho t xây dc hoàn thin xong vào cui mun tháng này. A. N B. V-ed C. V-s D. Adj 102. Aster Broadcasting Group ___ yesterday that it expects the semiconductor market to enter full recovery mode next year A. announced B. have announced C. announcing D. announce A Du hiu nhn bit  Quá kh Da Full  mnh m Aster Broadcasting Group  hôm qua rng h k vng th ng cht bán dn s tr li (mnh m ti! A. V-ed B. Hin ti hoàn thành C. V-ing D. V infinitive (Nguyên thể) 103. Instructors wishing to place materials on reserve ___ the library should fill out a Reserve Request Form. A. at B. into C. among D. after A  phn trng ng ch  chn. Library là danh từ chỉ nơi chốn  Phù hp vi gii t “at” nhng hp này ng dn nào muc nguyên vt liu “tại” n thì phn vào m yêu cu. A. Ti B. Vào trong C. Gia D. Sau 104. This apartment complex has an ___ exterior design and stylish interior furnishings A. attract B. attractive C. attracted D. attraction B   T còn thiu b  cm danh t  tính t T ht thit k bên ngoài “hấp dẫn” và mt ni tht bên trong hp phong cách. A. V B. Adj C. V-ed D. N 105. The public is invited to ___ the dinner event, with proceeds from ticket sales benefiting a BMX scholarship fund. A. perform B. admit C  bên Participate + in  Loại Cc mi ti a ti ca s kic bán ra s c bng ca BMX. A. Thc hin C. attend D. participate B. Tha nhn C. Tham d D. Tham d 106. He ___ delivers keynote speeches and holds workshops on customer satisfaction strategy and the building of profitable customer relationships A. regularize B. regularity C. regularities D. regularly D He = Ch ng  T xen gia  1 trng t Anh ta thường truyt nhng ý ch o và t chc nhng bui hi tho v chic t hài lòng ca khách hàng và cách xây dng nhng mi quan h có li vi khách hàng A. V B. N C. N (plural form) D. Adv 107. Attendees will be required to work ___ alone and in groups when performing study sample analyses A. also B. Both C. the same as D. not only B  bên  Có du hiu “and” i tham d s c yêu cu làm vic cá nhà “và cả” làm vic nhóm khi phân tích mu sn phm A.  B. C hai C.  D. Không ch 108. Unfortunately, with the rise of the popularity of soft drinks, tea is not __ popular as it used to be. A. as B. of C. either D. like A  bên  Du hiu câu so sánh: “as + … + as” Tht không may, vi s  ung có c s dng r t A.  B. Ca C. Mt trong 2 D.  109. As demand for ___ wheat-based products falls, local producers earn less and the total income of the country declines A. they B. their C. themselves D. theirs B   mt cm danh t  Tính t s hu (TTSH) + N Vì nhu cu cho nhng sn phm làm t lúa mì ca h rt xung, nhng nhà sn xuc kim ng thu nhp qu   B. TT s hu n thân  hu 110. Ottawa Police Chief Vern White has ___ Mr McDonald for securing 1$  initiative A. demonstrated B. entrusted D  bên Cnh sát ng vùng  tuyên dương ông m bo 1 triu $ cho sáng kin nghiên cu thuc ca C. agreed D. congratulated thành ph A. chng minh ng C. ng ý D.  111. Ms James stated that ___ must work together to make sure the committee is effective. A. no one B. someone C. one another D. everyone D  bên n rng mọi người cn phi làm vi m bo hng có th hong hiu qu A. Không ai c B. Mi C. Nhi vi nhau) D. mi 112. When you are buying an adjustable bed, you should consider ___ features such as bed height, size, material, and warranty. A. occupied B. accountable C. qualified D. specific D  bên Khi bn mua mt cái ng gp, bn cn cân nhc các chi tit c th  c, cht liu và bo hành. A. Chim ch i ngi) B. chu trách nhim C.  kh  D. C th 113.  firm belief that its strategic direction is sound and will continue to exceed shareholder ___ . A. expect B. expected C. expectations D. expectedly C     i chn danh t  làm 1 danh t ghép.  bên. Ban qun lý công ty có mt nim tin vng chc rng chin c ca h rt n và s tip tc nâng cao kì vọng của cổ đông A. V B. V-ed C. N D. Adv 114. Currently, there is an increasing demand for Internet access ___ the telecommunications industry. A. across B. during C. onto D. next A  bên Hin gi, nhu cu truy cp  xuyên sut nn công nghip vin thông A. Xuyên sut B. Trong sut C. Trên D. Sp ti 115. Needs assessment can help you D ng  v trí cui câu và u có th identify areas for improvement and ultimately help you realize your goals more ___. A. efficient B. efficiency C. efficiencies D. efficiently b ng t  Chn trng t giúp bnh ch cn nâng cp và giúp bn nhn ra mc tiêu mt cách hiu qu  mc t A. Adj B. N C. N (plural form) D. Adv 116. Favera Pharmaceuticals sales representatives must keep careful ___ samples distributed and orders taken from physicians and clinis. A. Records B. qualifications C. guidlines D. behaviors A  bên i din bán hang ca Favera Pharmaceuticals phi ghi chép cn thn s ng mu th c g c t các thy thuc và bnh viên A. S ng B. Phm cht C. ng dn D. Hành vi 117. The application process is highly ___ with only 5% of applicants ultimately selected for positions. A. competition B. competitive C. competitors D. competitively B C  ch còn thiu là tính t. t gt gao vi ch 5% s ng viên c chn cho nhng v trí này. A. N B. Adj C. N (ch i) D. Adv 118. The hotel installed a touchscreen computer to help guests __ a restaurant, get weather updates, or obtain other useful information. . A. assist B. remind C. locate D. conduct C  bên Khách st mt màn u khin b giúp khách ti  có th “xác định vị trí” nhà hàng, ly thong tin thi tit cp nht, hoc tip cn nhiu thong tin hu ích khác na. A. Tr giúp B. Nhc nh nh v trí D. Thc hin 119. This waste  to  energy power plant is the ___ of a technologically  advanced process set to achieve outstanding environmental and economical performances. A C T cn là Danh t Nhà máy lc cht thi  ng là mt trong nhng sn phm ca qui trình công ngh cao nhm mm bo hot A. product B. producer C. produced D. producing ng than thin vi môi ng và tit kim (dch  A. N (sn phm) i sn xut) C. V-ed D. V-ing 120.  ___ increase during the autumn harvest season. A. openly B. rigidly C. approximately D. frequently D  bên Doanh s bán hàng ca sn phm máy cày ca công ty Ferrrer Industry  gt Thu A. m B. cng nhc i ng xuyên 121. It is advisable to keep your operating system and software updated for ___ computer performance and security. A. optimal B. opimize C. optimally D. optimization A  T cn n b  t!  Chn tính t i ta khuyên rng nên gi cho h thng vn hành và phn mc cp nh tt cho máy tính và tính bo mt A. Adj B. V C. Adv D. N 122. After attending an ___ on traditional handicrafts at the Victoria Museum in London, a young unknown designer named Laura Ashley was inspired to make her own quilts. A. exhibition B. guide C. portrait D. creativity A  bên Sauk hi tham d mt bui triển lãm v  th công truyn thng ti bo tàng Victoria, London, mt nhà thit k tr tên Laura c truyn cm h t làm nha cô y. A. trin lãm ng dn C. chân dung D. sang to 123. Mr Henry ___ presented the argument that the pricing policy of the retailer would be the financial ruin of the company. A. convinces B. convince C. convincingly D. convincing C  T còn thiu là trng t Ông Henry trình bày mt cách thuyết phục nhng tranh cãi rng chính sách giá ca bên bán l s là th phá hy chính sách tài chính ca công ty A. V-s B. V infinitive C. Adv D. V-ing 124. If the employee or employer terminates the contract of employment ___ giving advance notice, they will have to pay the other party a sum equivalent which . A. without B. almost C. usually D. already A  bên Nu ngng hoc ng chm dt hng mà không t kì mc  s phi tr i t khon tin bng vi khoa ng A. Vi vic không B. G C. ng xuyên D.  125. All employees are entitled to have a fair and equal opportunity to be considered for ___ to management positions. A. Advancement B. Opportunities C. Transmitting D. Openings A  bên Tt c ng u i công bng  c ct nhc “thăng tiến” vào v trí qun lý A. Tin b n) i C. Chuyi D. Ch trng 126. Although ___ findings are encouraging, further research is needed to determine the effectiveness of the advertising campaign. A. forward B. ahead C. initial D. Limited C  bên Mc dù nhng thông s bước đầu là r khích lng nghiên cn cn thi có th khng nh tính hiu qu ca chin dch qung cáo này A. Ti B. c (v mt thi gian) C. u) D. Có hn 127. I have read a couple of different articles on Franklin Roosevelt, who was a much ___ president than Barack Obama has been so far. A. boldness B. bolder C. boldest D. boldly B Du hi so  Tính t so   khác nhau v Franklin i làm mt th ng táo b  nhiu. A. N B. Adj   C. Adj  t) D. Adv 128. The front desk staff requests photo identification ___ a visitor to the A  bên Nhân viên l tân yêu cu n nhn Chicago Graphics Offices is not holding a valid pass. A. if B. which C. until D. despite din có nh nu mt khách tham quan Chicago Graphics Offices không có vé vào hp l. A. Nu B. i t quan h WHICH) C. Cho ti khi D. Mc dù 129. The Textcom software from Hahn  Keller Corporation will ___ users to automate numerous repetitive tasks. A. avoid B. provide C. show D. allow D  bên Phn mm Textcom t công ty Hahn-Keller s cho i dung t ng  nhng công vic lp li A. tránh B. cung cp C.  D. cho phép 130. All employees are asked to turn off the lights when ___ a vacant room to conserve electricity. A. exit B. exits C. exited D. exiting D M trng ng (adverbial clause): When + Ving Tt c c yêu cu tn khi ra khi phòng không s dng  tit kin A. V-infinitive B. V-s C. V-ed D. V-ing 131. An ___ of monthly sales figures is essential to setting future revenue goals. A. Destination B. Variety C. Analysis D. Style C  bên An + N (bu phiên âm bng 1 nguyên âm)  Analysis Mt bn phân tích doanh s bán hàng hàng tháng là cn thit cho vic quyt nh mc tiêu thu nhp  n B. Phong phú (nhiu loi) C. Bn phân tích D. Phong cách 132. In this ___ researched study, Good Jobs shows that Thote Ltd. Has reveived more than 1$ billion in economic development subsidies from state and local governments across the country A. fortunately B. immediately C. extensively D. eventually C  bên Trong bn nghiên cu sâu rng này, ông Good Jobs  c rng Công c   khon tr cng kinh t t tiu bang và chính quy trên khc A. May mn B. Ngay lp tc C. Rng rãi, bao quát D. Cui cùng 133. The Charity Classic Committee choose ___ him for all of the support he has given the Saint Joseph Medical Center throughout the years A. will honor B. to honor C. would honor D. to be honored B ng t i t + ng t  to honor.  ng  không ch không phù hp Hng Charity Classic nh vinh danh ông y vì nh mà ông  trung tâm y t Saint  khác A.  B. To + V C. lai gi nh D. Th b ng 134. ___ 10 years of experience in the field, Carolyn Snyder is an internationally recognized merger and acquisition consultant. A. Ahead of B. Until now C. With D. Past C  bên Với m c này, Carolyn Snyder là mt n mua bán sáp nhp công ty có uy tín quc t . A. c B. Cho ti nay C. Vi D. Trong quá kh 135. Although most of the consumers surveyed said they understood the importance of the new healthcare reform policy, many were ___ with the details of that policy. A. profitable B. filled C. unfamilliar D. difficult C  bên Mc dù khách hàng khi c hu nói rng h hiu tm quan trng ca c khe mt nhii vn không thấy quen thuộc vi ni dung ca chính sách y. A. Có li nhun B. Ly C. Không quen  136. Corsica is an undeniable paradise for ___ of sea and water sports, as well as for hiking A. enthusiasts B. enthusiastically C. enthusiastic D. enthused A  bên (dch thoát). Trong câu này cn phi n 1 danh t ch i. Cu trúc for  of  cho ai đó/cái gì ca Corsica là mt thiên ng không th chi t cho nhi yêu thích bin và các môn th  ng dài A. i) B. Adv C. Adj D. V-ed 137. Mr Powers has asked that the board of directors ___ the issues, strategies and solutions identified in C Câu gi nh: vi nhng ng t i thì tn ti cu trúc câu o vi hng qun tr cân nhc nhng v, chic, response to the NHHRC final report. A. Considering B. Considered C. Consider D. Are considering gi : Ask/Request/Command/ Order/Insist/Propose/ Recommend/ Suggest/ Stipulate/Urge + THAT + S + V infinitive  THAT là bt buc phi có  V  v 2 phi  dng nguyên th không có to” và gic xác nh ra trong vic phn hi li bn báo cáo cui cùng ca NHHRC. A. V-ing B. V-ed C. V infinitive D. To be + V-ing 138. Additional funds are needed for one previously approved project ___ complete the construction contract. A. in order to B. in regard to C. in light to D. because A  bên Các khon vin tr them là cn thit cho bn d án c thông qua nhm mp ng xây d. A. Nhm m B. Liên quan ti C. Bi vì cái gì D. Bi vì 139. With beautiful and panoramic views,  accommodate up to 100 people ___ the lounge can only accommodate up to 70 people A. then B. what C. just D. whereas D  bên Nhn thy 2 v câu  i lp vi nhau  chn lien t mang ý p Vi cp và rng rãi, dãy phòng ca khách sn có th cha ti i trong khi phòng ch ch có th chc i  B. Cái gì C. Ch D. Trong khi 140. During a recent test drive around Boston, it became clear there will be a strong ___ for the car, which is manufactured by Daimler AG, the maker of Mercedes  Tote vehicles A. emission B. market C. revision D. purchase B  bên Trong cuc kim tra lái xe ti Boston g nhn thy rõ ràng rng có mt thị trường ti c sn xut b bên sn xut ra xe Mercedes  Tote. A. S phát hành B. Th ng C. Ôn tp D. Mua vào CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!! [...]...LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên chúng mình xin phép được cám ơn công sức mà 2 đội ngũ tài năng này đã bỏ ra để hoàn thành dự án này! Mục đích của việc hướng dẫn lời giải cũng như dịch để giúp cho các bạn sinh viên có thể TỰ HỌC ÔN TOEIC một cách... mỗi tốt nghiệp có bằng kỹ sư kỹ thuật CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!! LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên chúng mình xin phép được cám ơn công sức mà 2 đội ngũ tài năng này đã bỏ ra để hoàn thành dự án này! Mục đích của việc hướng dẫn lời giải cũng như dịch để giúp cho các bạn sinh viên có thể TỰ HỌC ÔN TOEIC một cách... company picnic, Mr Ro had to complete the client research report by……over the weekend (A) he (B) his own (C) himself (D) him 1 04 For the successful completion of this project, active interaction with resources……inside and outside the firm will be needed (A) both (B) either (C) nor (D) in case 1 05 Nelson Data Research announced that it……60 researchers to meet the new sales target (A) recruit (B) is... –ed C: V-ing D: Danh từ ( Phần lớn, số đông) Dựa vào nghĩa: A: Khắp nơi B: Vào trong C: Ngoại trừ D: Đối diện Theo điều tra gần đây được thực hiện bởi một công ty du lịch, một phần lớn những người trả lời muốn du lịch đến những điểm đến quen thuộc hơn những nơi chưa được biết đến B Câu bị động, đã có to be, thiếu Pii A: V-s B: Pii C: V-ing D: V nguyên thể Mặc dù cô Thames được mong đợi sẽ trả lời các... Chỉ mục đích Mục tiêu nền tảng ở tổng đài của chúng tôi là giải 133 1 34 1 35 136 137 138 customer complaints in a punctual and customer-oriented manner (A) resolve (B) is resolved (C) is to resolve (D)had resolved The concert hall at the Saints Art Center is .for its extensive use of natural black marble (A) changeable (B) notable (C) actual (D) particular Art work by the famous Mexican folk artist Frida... opened a sandwich shop (A) of (B) in (C) through (D) about 112 .one-third of his secretary’s job involves administrative tasks, such as photocopying documents and scheduling conferences (A) Approximate (B) Approximating (C) Approximation (D) Approximately 113 In every initial session, .seminar participant is expected to give a short self- D Look around: Nhìn xung quanh Trước khi ra ngoài, mọi người nên... sandwich D Trạng từ bổ nghĩa cho số lượng one-third A V nguyên thể (Xấp xỉ) B: V-ing C: Danh từ D: Trạng từ Gần một phần ba công việc của thư ký ông ấy liên quan đến các nhiệm vụ hành chính, như là phô tô tài liệu và lên lịch các cuộc họp B To be là “is”, C và D loại, dựa vào nghĩa chọn B Vào mỗi buổi học đầu tiên, mỗi người tham gia hội nghị chuyên để phải 1 14 1 15 116 117 118 119 introductory presentation... journalists have a responsibility to double-check any facts presented in their articles to the……extent possible (A) fuller (B) more fully (C) most fully (D) fullest 123 Please keep in mind that all purchases must stay within the team budget……ordering new equipment (A) of (B) to (C) when (D)not 1 24 Thanks to the successful launch of its latest model, Alberto Camera’s year-end……is protected to be the highest... năng suất làm việc của mỗi người D Dựa theo nghĩa A: Yêu cầu B: Làm thỏa mãn C: Vâng lời D: Bỏ qua Hãy bỏ qua tiếng ồn trong cuộc họp trong khi toàn tòa nhà đang trong tu sửa D Cover letter là danh từ, thiếu trước đó là tính từ Trong những người đã nộp CV, ông Bacon có thư xin việc ấn tượng nhất 120 121 122 123 1 24 1 25 (C) impressed (D) impressive According to a recent survey conducted by a travel agency,... nhiên nếu như có sai sót trong cả phần dịch cũng như phần giải thích, chúng mình mong bạn đọc thông cảm và có thể phản hồi bằng cách inbox theo link fan page của chúng mình dưới đây https://www.facebook.com/leap.edu.vn Việc chia sẻ tài liệu chúng mình hoàn toàn không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! ECONOMY 4 READING TEST 10 No Questions 101 You can find whatever . LEAP ENGLISH CENTRE LỜI NGỎ Phần GIẢI THÍCH PART 5 này được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên và trợ giảng của trung tâm! Trước tiên. không phản đối, chỉ mong muốn các bạn khi chia sẻ ghi rõ nguồn! Xin cảm ơn! ECONOMY VOL 4 RC – TEST 2 No. Question Answer Explanation Translate 101.  be. A. V-s B. V infinitive C. Adv D. V-ing 1 24. If the employee or employer terminates the contract of employment ___ giving advance notice, they will have to pay the other party

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan