0

GIẢI CHI TIẾT 5 TEST ECONOMY 2 - PART 5

197 2,636 4
  • GIẢI CHI TIẾT 5 TEST ECONOMY 2 - PART 5

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:53

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 1.In order for to provide the necessary benefits, dentists associated with the university’s insurance policies must be shown a valid student ID card. (A) those (B) them (C) their (D) that KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Loại C vì THEIR + Noun - Loại D vì THAT + Noun: cái kia, ai kia hoặc THAT dùng để thay thế cho danh từ số ít trước đó, ở đây ko có danh từ nào trước cả nên loại - Loại A vì THOSE + Noun: những cái kia, ai kia hoặc THOSE dùng để thay thế cho danh từ số nhiều trước đó nên loại => chọn B Từ vựng: - provide(v): cung cấp – provision(n): điều khoản - benefit(n): lợi ích, phúc lợi - associate(v): liên kết - insurance(n): bảo hiểm LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 - policy(n): chính sách - valid(adj): có hiệu lực Dịch:Để họ có thể cung cấp những lợi ích cần thiết,các nha sỹ liên kết với các chính sách bảo hiểm ở trường phải được xem thẻ sinh viên có hiệu lực. 2.CRI Inc. all employees to wear identification badges at all times when inside the plant. (A) suggests (B) wishes (C) needs (D) requires key DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: -Ta cần 1 động từ đi với cấu trúc: “Verb sb to do st”, chọn D: +require sb to do st: yêu cầu, cần ai làm gì đó + Require nói về những nhu cầu hoặc yêu cầu bắt buộc phải tuân theo, danh từ là requirement. Require nói về những mong muốn, những quy định. - Suggest + V-ing / Suggest + ( that ) + S + V -wish: + “I wish to V” có cùng nghĩa với “I want to V”+ Sử dụng “Wish” với một cụm LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.+ Các bạn chú ý nhé, nếu các bạn muốn đưa ra một lời mong ước cho người khác bằng cách sử dụng động từ, các bạn phải dùng “hope” chứ không được sử dụng “wish” nhé. + wish + clause ( lùi 1 thì ) - need to V: cần làm gì ( chủ động ) - need V-ing = need to be done: cần được làm gì ( bị động ) - Ta có thể thay thế dùng "need" bằng "in need of" mà không thay đổi nghĩa. Nhưng cấu trúc với "in need of" khác so với "need": S+ be+ in need of+ noun *Dịch: Tập đoàn CRI yêu cầu tất cả công nhân phải đeo thẻ nhận dạng trong suốt thời gian làm việc ở nhà máy. 3.We are grateful to Mr. Stem for our associates. (A) wishing (B) welcoming (C) giving (D) looking KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: Ta cần 1 động từ V-ing sau giới từ FOR mang nghĩa phù hợp LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 (A) wishing: ước, muốn (B) welcoming: chào đón, đón nhận (C) giving: tặng, cho (D) looking: trông Từ vựng: - grateful to: biết ơn - associate(n): sự cộng tác Dịch: Chúng tôi rất biết ơn ông Stem vì đã đón nhận sự cộng tác của chúng tôi. 4.Customers with concems about the safety of the product are advised to call the as soon as possible. (A) manufacture (B) manufacturing (C) manufacturer (D) manufactured KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC: GIẢI THÍCH: - CALL sb/st + noun: đặt tên hoặc miêu tả ai đó/cgi đó là ai đó/cgi đó ví dụ: They decided to call the baby Mark./ I wouldn't call German an easy language. - CALL sb: gọi cho ai đó LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 => ở chỗ trống ta cần 1 danh từ chỉ người sau THE => loại B và D - manufacture (n,v): sản xuất, sự sản xuất - manufacturer (n ): người sản xuất, nhà sản xuất => chọn C từ vựng: - concern (n ) about sb/st: sự quan tâm về ai đó/cái gì đó - product(n): sản phẩm + productivity(n) = productiveness (n): năng suất + productive (adj): có năng suất, có hiệu quả + production (n) = output: sự sản xuất, sản lưởng + produce (v): sản xuất = manufacture - advise sb to do st: khuyên ai nên làm gì - as soon as possible: càng sớm càng tốt, ngay khi có tể Dịch: Những khách hàng quan tâm đến tính an toàn của sản phẩm được khuyên nên liên lạc với nhà sản xuất càng sớm càng tốt. 5.Library and information science majors should be reminded of the seminar beginning at 6:00 p.m. in room 212 B. (A) promptly (B) prompts (C) prompter LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 (D) prompted KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: ta cần 1 trạng từ để bổ nghĩa cho BEGIN: câu này có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động ở động từ BEGIN. câu đầy đủ: Library and information science majors should be reminded of the seminar ( which is ) beginning PROMPTLY at 6:00 p.m. in room 212 B. từ vựng: -promptly(adv): nhanh chóng -seminar = workshop: hội thảo -remind: nhắc nhở + remind sb about/of st: nhắc ai đó làm gì + remind sb to do st + remind sb that + clause Dịch: Thư viện và phòng công nghệ thông tin nên được nhắc nhở về việc buổi hội thảo sẽ bắt đầu nhanh chóng vào lúc 6h tối ở phòng 212B 6.Tonight's performance is to raise awareness about our city's urban renewal initiative. (A) intend (B) intended LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 (C) intention (D) intentional KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB: GIẢI THÍCH: - INTEND to do st = MEAN to do st: có ý định/ nhằm làm gì đó Sau IS chỉ có thể là tính từ hoặc danh từ => loại A - D. intentional (adj ): cố ý, có chủ tâm => ko thể là buổi biểu diễn tối nay cố ý tăng nhận thức được => ko hợp nghĩa => loại - C. intention (n): ý địch, mục đích => is intention: là ý định => ko hợp nghĩa => loại C => chọn B: bị động thì hiện tại đơn: to be intended: được nhằm làm gì, được cho ý định làm gì đó từ vựng: - performance(n): buổi biểu diễn, sự thi hành - intentional (adj): cố ý, có chủ tâm = deliberate (adj ) - phân biệt raise và rise: 2 từ này đều mang nghĩa là tăng nhưng raise là ngoại động từ nên cần tân ngữ đi kèm ( trong câu này là awareness ) còn rise là nội động từ ko có tân ngữ theo sau - renewal(n): sự khôi phục, sự đổi mới - urban(adj): đô thị, thuộc về thành phố - initiative (n): sáng kiến LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 Dịch: Buổi biểu diễn tối nay nhằm để nâng cao nhận thức về sáng kiến đổi mới đô thị ở thành phố chúng ta. 7.With the election over, the new candidate could now her attention toward solving the unemployment problem. (A) turn (B) held (C) change (D) alter KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: Cần chọn 1 động từ mang nghĩa phù hợp A. turn: quay, đổi, chuyển B. held ( quá khứ của hold ): nắm, giữ C. change: thay đổi, chuyển D. alter: thay đổi, biến đổi, sửa lại => chọn A: turn attention toward/to st/doing st: chuyển sự chú ý sang vấn đề nào đó. đây là cụm hay gặp trong toeic, có câu người ta sẽ để khuyết chỗ giới từ toward. Có 2 cấu trúc hay gặp là: + pay attention to sb/st: để ý, chú ý đến ai/cái gì + turn attention to/toward st/doing st: chuyển sự chú ý sang vấn đề gì/việc gì LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 từ vựng: - election(n): cuộc bầu cử - candidate(n): ứng viên - solve(v): giải quyết = dispose = handle - unemployment(n): vấn đề thất nghiệp, nạn thất nghiệp dịch: Cuộc bầu cử đã qua, bây giờ ứng cử viên mới có thể chuyển sự chú ý của mình vào việc giải quyết vấn đề thất nghiệp. 8.The outlay of assets for the construction of the new streetcar lanes has been cited by newspapers as the main cause of the project's dismissal. (A) initially (B) initiate (C) initiation (D) initial KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: Ta cần 1 tính từ để bổ nghĩa cho danh từ OUTLAY => chọn D: initial:ban đầu A. initially (adv), B. initiate (v), C. initiation(n) Tuy nhiên làm được câu này là do bạn đã biết từ OUTLAY là danh từ, nhưng ai LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 –TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 gặp từ này lần đầu thì đâu thể biết n là danh từ hay động từ ( nếu là động từ thì chỗ trống sẽ là danh từ )^^. ko sao, ta vẫn đoán được OUTLAY là danh từ. + Cách 1, ta nhìn về phía sau sẽ thấy HAS BEEN CITED là động từ chính nên cả cái đống trước nó là chủ ngữ, và vì vậy nếu OUTLAY là động từ thì nó sẽ phải là rút gọn mệnh đề quan hệ, 1 là V-ing, 2 là V3, ở đây là outlay => ko phải động từ + Cách 2, khỏi nhìn phía sau, đáp án có mỗi C là danh từ, thế nên nếu outplay là động từ thì phải là OUTLAYS => ko phải động từ => chốt lại OUTLAY là danh từ :)) từ vựng: - initial(adj): ban đầu - outlay(n): kinh phí - asset(n): tài sản - construction(n): sự xây dựng, việc xây dựng - cite(v): dẫn, trích dẫn - dismissal (n): sự giải tán, sự gạt bỏ Dịch:Kinh phí ban đầu về tài sản cho việc xây dựng làn đường mới dành cho ô tô được trích dẫn bởi báo chí là nguyên nhân chính dẫn đến việc dự án bị gạt bỏ. 9.Debbie Gillespie, chief financial officer of Alabaster Chemicals Ltd., is still about a favorable budget for the company this fiscal year. (A) willing (B) optimistic [...]... LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -từ vựng: - accounting department: phòng kế toán - reputation(n): danh tiếng - to deal with: giải quyết - complicated(adj): phức tạp... mẫu - LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB từ vựng: - publish(v): xuất bản - convention(n): hội nghị - poetry reading: buổi đọc thơ - book signing: kí tặng sách - job fair: hội chợ... ) LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chọn B -từ vựng - resident(n): dân cư - local(adj): địa phương - encourage(v): khuyến khích, động viên - unveiling(n): lễ khánh thành... DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB GIẢI THÍCH: -Ta cần 1 đại từ phản thân để nhấn mạnh cho Mr.Fisher, chọn D -Từ vựng: - prefer: thích hơn + prefer to do/doing... 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB từ vựng: - caterer(n): chủ khách sạn, quản lý khách sạn - need(v): cần => need to V: cần làm gì (chủ động ) và need V-ing = need to be V3: cần được làm gì (bị động) - prepare(v):... trọng, còn buy hay dùng trong văn nói,xã giao ) - stove(n): lò vi sóng - stainless-steel(a): chống gỉ, ko gỉ - saucepan(n): nồi bằng thép LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB... 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 1 a/an/the + ADJ + ADJ + Noung 2 a/an/the + ADV+ ADJ + Noun Trong câu này là trường hợp 2 => chọn A hoặc D Đến đây ta cần xét xem là chủ động hay bị động để chọn V-ing hay V-ed A... - cụm chief financial officer: giám đốc tài chính ( viết tắt là CFO ), còn CEO ( giám đốc điều hành ) là: chief executive officer - Ltd: viết tắt của Limited: công ty TNHH - budget(n): ngân sách - favorable (adj): thuận lợi LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5. .. là: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB + Only those: chỉ những người + Those who: những người mà -Từ vựng: - renewed(adj): được làm mới lại - membership card: thẻ hội viên,... motivational (D) motivation KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: Sau 's thì có 2 trường hợp: 1 là sở hữu cách, 2 là viết tắt của is, has Tuy nhiên trong câu này đã có HAS LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB . vựng: - provide(v): cung cấp – provision(n): điều khoản - benefit(n): lợi ích, phúc lợi - associate(v): liên kết - insurance(n): bảo hiểm LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 . thứ 2 cho người lớn. LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT. định. - Suggest + V-ing / Suggest + ( that ) + S + V -wish: + “I wish to V” có cùng nghĩa với “I want to V”+ Sử dụng “Wish” với một cụm LỜI GIẢI CHI TIẾT PART 5 TEST 1 – ECONOMY 2 KIỀU
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI CHI TIẾT 5 TEST ECONOMY 2 - PART 5, GIẢI CHI TIẾT 5 TEST ECONOMY 2 - PART 5, GIẢI CHI TIẾT 5 TEST ECONOMY 2 - PART 5

Từ khóa liên quan