GIẢI CHI TIẾT 5 TEST ECONOMY 2 - PART 5

197 2.7K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 17:53

LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB 1.In order for - to provide the necessary benefits, dentists associated with the university’s insurance policies must be shown a valid student ID card (A) those (B) them (C) their (D) that KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Loại C THEIR + Noun - Loại D THAT + Noun: kia, THAT dùng để thay cho danh từ số trước đó, ko có danh từ trước nên loại - Loại A THOSE + Noun: kia, THOSE dùng để thay cho danh từ số nhiều trước nên loại => chọn B Từ vựng: - provide(v): cung cấp – provision(n): điều khoản - benefit(n): lợi ích, phúc lợi - associate(v): liên kết - insurance(n): bảo hiểm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - policy(n): sách - valid(adj): có hiệu lực -Dịch:Để họ cung cấp lợi ích cần thiết,các nha sỹ liên kết với sách bảo hiểm trường phải xem thẻ sinh viên có hiệu lực 2.CRI Inc - all employees to wear identification badges at all times when inside the plant (A) suggests (B) wishes (C) needs (D) requires key DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: -Ta cần động từ với cấu trúc: “Verb sb to st”, chọn D: +require sb to st: u cầu, cần làm + Require nói nhu cầu yêu cầu bắt buộc phải tuân theo, danh từ requirement Require nói mong muốn, quy định - Suggest + V-ing / Suggest + ( that ) + S + V wish: + “I wish to V” có nghĩa với “I want to V”+ Sử dụng “Wish” với cụm LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB danh từ đứng sau để đưa lời chúc mừng, mong ước.+ Các bạn ý nhé, bạn muốn đưa lời mong ước cho người khác cách sử dụng động từ, bạn phải dùng “hope” không sử dụng “wish” + wish + clause ( lùi ) need to V: cần làm ( chủ động ) - need V-ing = need to be done: cần làm ( bị động ) - Ta thay dùng "need" "in need of" mà không thay đổi nghĩa Nhưng cấu trúc với "in need of" khác so với "need": S+ be+ in need of+ noun -*Dịch: Tập đồn CRI u cầu tất cơng nhân phải đeo thẻ nhận dạng suốt thời gian làm việc nhà máy 3.We are grateful to Mr Stem for - our associates (A) wishing (B) welcoming (C) giving (D) looking KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: Ta cần động từ V-ing sau giới từ FOR mang nghĩa phù hợp LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (A) wishing: ước, muốn (B) welcoming: chào đón, đón nhận (C) giving: tặng, cho (D) looking: trông -Từ vựng: - grateful to: biết ơn - associate(n): cộng tác -Dịch: Chúng biết ơn ơng Stem đón nhận cộng tác 4.Customers with concems about the safety of the product are advised to call the as soon as possible (A) manufacture (B) manufacturing (C) manufacturer (D) manufactured KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC: GIẢI THÍCH: - CALL sb/st + noun: đặt tên miêu tả đó/cgi đó/cgi ví dụ: They decided to call the baby Mark./ I wouldn't call German an easy language - CALL sb: gọi cho LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chỗ trống ta cần danh từ người sau THE => loại B D - manufacture (n,v): sản xuất, sản xuất - manufacturer (n ): người sản xuất, nhà sản xuất => chọn C -từ vựng: - concern (n ) about sb/st: quan tâm đó/cái - product(n): sản phẩm + productivity(n) = productiveness (n): suất + productive (adj): có suất, có hiệu + production (n) = output: sản xuất, sản lưởng + produce (v): sản xuất = manufacture - advise sb to st: khuyên nên làm - as soon as possible: sớm tốt, có tể Dịch: Những khách hàng quan tâm đến tính an tồn sản phẩm khuyên nên liên lạc với nhà sản xuất sớm tốt 5.Library and information science majors should be reminded of the seminar beginning at 6:00 p.m in room 212 B (A) promptly (B) prompts (C) prompter LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) prompted KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: ta cần trạng từ để bổ nghĩa cho BEGIN: -câu có sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động động từ BEGIN câu đầy đủ: Library and information science majors should be reminded of the seminar ( which is ) beginning PROMPTLY at 6:00 p.m in room 212 B từ vựng: -promptly(adv): nhanh chóng -seminar = workshop: hội thảo -remind: nhắc nhở + remind sb about/of st: nhắc làm + remind sb to st + remind sb that + clause Dịch: Thư viện phịng cơng nghệ thơng tin nên nhắc nhở việc buổi hội thảo bắt đầu nhanh chóng vào lúc 6h tối phịng 212B 6.Tonight's performance is - to raise awareness about our city's urban renewal initiative (A) intend (B) intended LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) intention (D) intentional KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB: GIẢI THÍCH: - INTEND to st = MEAN to st: có ý định/ nhằm làm Sau IS tính từ danh từ => loại A - D intentional (adj ): cố ý, có chủ tâm => ko thể buổi biểu diễn tối cố ý tăng nhận thức => ko hợp nghĩa => loại - C intention (n): ý địch, mục đích => is intention: ý định => ko hợp nghĩa => loại C => chọn B: bị động đơn: to be intended: nhằm làm gì, cho ý định làm -từ vựng: - performance(n): buổi biểu diễn, thi hành - intentional (adj): cố ý, có chủ tâm = deliberate (adj ) - phân biệt raise rise: từ mang nghĩa tăng raise ngoại động từ nên cần tân ngữ kèm ( câu awareness ) rise nội động từ ko có tân ngữ theo sau - renewal(n): khôi phục, đổi - urban(adj): đô thị, thuộc thành phố - initiative (n): sáng kiến LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Dịch: Buổi biểu diễn tối nhằm để nâng cao nhận thức sáng kiến đổi đô thị thành phố 7.With the election over, the new candidate could now - her attention toward solving the unemployment problem (A) turn (B) held (C) change (D) alter KEY AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA: GIẢI THÍCH: Cần chọn động từ mang nghĩa phù hợp A turn: quay, đổi, chuyển B held ( khứ hold ): nắm, giữ C change: thay đổi, chuyển D alter: thay đổi, biến đổi, sửa lại => chọn A: turn attention toward/to st/doing st: chuyển ý sang vấn đề cụm hay gặp toeic, có câu người ta để khuyết chỗ giới từ toward Có cấu trúc hay gặp là: + pay attention to sb/st: để ý, ý đến ai/cái + turn attention to/toward st/doing st: chuyển ý sang vấn đề gì/việc LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB từ vựng: - election(n): bầu cử - candidate(n): ứng viên - solve(v): giải = dispose = handle - unemployment(n): vấn đề thất nghiệp, nạn thất nghiệp dịch: Cuộc bầu cử qua, ứng cử viên chuyển ý vào việc giải vấn đề thất nghiệp 8.The outlay of assets for the construction of the new streetcar lanes has been cited by newspapers as the main cause of the project's dismissal (A) initially (B) initiate (C) initiation (D) initial KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD: GIẢI THÍCH: Ta cần tính từ để bổ nghĩa cho danh từ OUTLAY => chọn D: initial:ban đầu A initially (adv), B initiate (v), C initiation(n) -Tuy nhiên làm câu bạn biết từ OUTLAY danh từ, LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB gặp từ lần đầu đâu thể biết n danh từ hay động từ ( động từ chỗ trống danh từ )^^ ko sao, ta đoán OUTLAY danh từ + Cách 1, ta nhìn phía sau thấy HAS BEEN CITED động từ nên đống trước chủ ngữ, OUTLAY động từ phải rút gọn mệnh đề quan hệ, V-ing, V3, outlay => ko phải động từ + Cách 2, khỏi nhìn phía sau, đáp án có C danh từ, nên outplay động từ phải OUTLAYS => ko phải động từ => chốt lại OUTLAY danh từ :)) từ vựng: - initial(adj): ban đầu - outlay(n): kinh phí - asset(n): tài sản - construction(n): xây dựng, việc xây dựng - cite(v): dẫn, trích dẫn - dismissal (n): giải tán, gạt bỏ Dịch:Kinh phí ban đầu tài sản cho việc xây dựng đường dành cho ô tơ trích dẫn báo chí ngun nhân dẫn đến việc dự án bị gạt bỏ 9.Debbie Gillespie, chief financial officer of Alabaster Chemicals Ltd., is still about a favorable budget for the company this fiscal year (A) willing (B) optimistic LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - Because of + danh từ/cụm danh từ/V-ing: = owing to = due to => chọn B Từ vựng: - ahead of: vượt, => ahead of schedule: vượt ngồi dự tính Dịch: Tại thời tiết ấm ko mùa nên cửa hàng kem Sweet Indulgences mở cửa trước dự kiến tuần 126 Amateur theatrical performances by locals and some appearances by renowned poets were - reviewed by joumalists in the Eberlein County Daily (A) positive (B) positively (C) positivity (D) positiveness KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy chỗ trống động từ tobe WERE phân từ REVIEWED nên chỗ trống trạng từ => chọn B -Từ vựng: - amateur(a): nghiệp dư - theatrical(a): thuộc sân khấu LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Buổi biểu diễn nghiệp dư sân khấu dân địa phương vài xuất nhà thơ tiếng đánh giá tích cực nhà báo Eberfein County Daily 127 Employees who wish to in the marketing seminar are urged to so by this Friday (A) attend (B) apply (C) enroll (D) expect KEY CCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần động từ phù hợp: (A) attend: tham dự (B) apply: áp dụng (C) enroll + for/in/on: ghi danh (D) expect: mong đợi, mong chờ => chọn C Từ vựng: - urge(v): thúc giục, thuyết phục - wish to = want to: muốn - LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Dịch: Những nhân viên người muốn đăng kí hội thảo marketing thúc nên đăng kí trước thứ 128 After ten years in -, Ravensdale fiduciary Firm is expanding its factories to Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Seoul, and Singapore (A) operate (B) operation (C) operated (D) operational KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau giới từ danh từ, cụm danh từ V-ing => chọn B Từ vựng: - fiduciary(a): tín dụng - expand(v): mở rộng - operation(n): hoạt động Dịch: Sau mười năm vào hoạt động, Hãng tín dụng Ravensdale mở rộng nhà máy Thượng Hải, Hồng Kơng, Tookyo, Seoul Singapore 129 This summer's lack - interesting events in the community caused a LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB decline in tourism from other townships (A) of (B) from (C) with (D) for KEY AAAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp Để ý trước chỗ trống LACK, nghĩ đến LACK OF cụm cố định => chọn A -Từ vựng: - lack of: thiếu - community(n): địa phương - decline(n): sụt giảm - township(n): khu vực lân cận, ngoại ô Dịch: Việc thiếu kiện giải trí mùa hè năm địa phương gây giảm khách du lịch từ tỉnh lân cận 130 Construction of the new shopping center should be complete by the end of the year as long as economic conditions are -(A) favor (B) favors LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) favorable (D) favorably KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta thấy sau to be ARE cần tính từ => chọn C -Từ vựng: - favorable(a): thuận lợi Dịch: Việc xây dựng trung tâm mua sắm nên hoàn thành trước cuối năm với điều kiện kinh tế thuận lợi 131 top entertainment venues enjoy using notable celebrities, local talents are also welcome to participate and gain experience (A) But (B) Even so (C) Except (D) Although KEY DDDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn liên từ phù hợp: (A) But: (B) Even so: nhiên, LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (C) Except: ngoại trừ (D) Although: => chọn D -Từ vựng: - venue(n): khu vực, địa điểm gặp mặt - notable(a): có tiếng - celebrity(n): tiếng, nhân vật có danh tiếng - talent(n): người có tài Dịch: Mặc dù khu vực giải trí hàng đầu thích có mặt nhân vật tiếng tài địa phương hoan nghênh tham gia lấy kinh nghiệm 132 The purchase oi high-risk products should be accompanied by retaining - receipts while exiting the store (A) careful (B) relevant (C) convenient (D) regardless KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ RECEIPTS (A) careful: cẩn thận LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (B) relevant: có liên quan, thích đáng (C) convenient: thuận tiện (D) regardless(adv): bất chấp => chọn B Từ vựng: - high-risk(a): có rủi ro cao - accompany(v): kèm theo - retain(v): giữ lại - exit(v): rời khỏi Dịch: Việc mua sản phẩm có độ rủi ro cao nên kèm theo việc giữ lại hóa đơn liên quan rời khỏi cửa hàng 133 All - products must be properly registered before being shipped out the distribution center (A) permissive (B) outgoing (C) reversed (D) absolute KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp: (A) permissive: tùy ý LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (B) outgoing: hết, mãn nhiệm, mắt (C) reversed: đảo ngược (D) absolute: tuyệt đối, hoàn toàn => chọn B -Từ vựng: - Properly(adv): thức - register(v): đăng kí = sign up - distribution(n): phân phối -Dịch: Tất sản phẩm tung phải đăng kí thức trước chuyển đến trung tâm thành phố 134 The survey indicates how much the average person within various income spends specific goods and services (A) on (B) in (C) with (D) for KEY AAAAAAAAAAAA GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn giới từ phù hợp, để ý động từ SPEND: SPEND (MONEY) ON ST: tiêu xài, bỏ tiền vào việc => chọn A LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Từ vựng: - survey(n): khảo sát - indicate(v): cho thấy - average(a): trung bình - income(n): thu nhập - goods(n): hàng hóa -Dịch: Cuộc khảo sát cho thấy người trung bình với nhiều mức thu nhập khác tiêu tiền vào dịch vụ hàng hóa riêng 135 Remember that work-life balance issues can affect - in any stage of the life cycle (A) who (B) whom (C) whoever (D) anyone KEY DDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta thấy trước chỗ trống động từ AFFECT sau chỗ trống cụm giới từ nên chỗ trống cần tân ngữ cấu trúc: AFFECT SB/ST => chọn D Bổ sung: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB - whoever = anyone who: mà => sau whoever mệnh đề quan hệ Từ vựng: - issue(n): vấn đề - balance(n): cân - affect(v): ảnh hưởng đến - life cycle: vòng đời Dịch: Hãy nhớ vấn đề cân cơng việc sống ảnh hưởng đến mà giai đoạn vịng đời 136 When shipping, it is crucial to label chemical samples (A) exceedingly (B) accordingly (C) considerably (D) namely KEY BBBBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần trạng từ mang nghĩa phù hợp: (A) exceedingly: cực kì, mức (B) accordingly: phù hợp (C) considerably: đáng kể (D) namely: cụ thể => chọn B LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Từ vựng: - crucial(a): đáng lưu ý - label(v): dán nhãn - sample(n): mẫu - chemical(a): hóa chất Dịch: Khi vận chuyển, điều đáng lưu ý nên dán nhãn mẫu hóa chất cách phù hợp 137 Most of the information held on computers used by employees is the - property of Perelli Solutions Inc (A) notable (B) observant (C) exclusive (D) limiting KEY CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho PROPERTY (A) notable: đáng kể, có tiếng tăm (B) observant: tinh mắt, tinh ý (C) exclusive: đặc biệt, dành riêng (D) limiting: giới hạn => chọn C LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB Bổ sung: - Câu sử dụng rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động, câu đầy đủ: Most of the information ( which was ) held on computers used by employees is the exclusive property of Perelli Solutions Inc -Từ vựng: - property(n): tài sản Dịch: Hầu hết thông tin giữ máy tính sử dụng nhân viên tài sản riêng tập đoàn Perelli Solutions 138 - halt of the existing employees at Alabama factory have agreed to transfer to the newly built factory in Ohio in July (A) Every (B) Almost (C) Once (D) Near KEY BBBBBBBBBBBBBBBB GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn đáp án mang nghĩa phù hợp: (A) Every: (B) Almost: hầu hết (C) Once: LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB (D) Near: gần => chọn B Từ vựng: - halt(n): dự - transfer(v): chuyển nhượng Dịch: Hầu dự nhân viên nhà máy Alabama đồng ý chuyển nhượng cho nhà máy xây dừng Ohio vào tháng bảy 139 We are unable to meet the present demand because of plant capacity (A) reproductive (B) overran (C) inadequate (D) underwritten KEY CCCCCCCCCCCCCCCCC GIẢI THÍCH: - Ta cần tính từ phù hợp đề bổ nghĩa cho cụm danh từ ghép PLANT CAPACITY: (A) reproductive: tái sản xuất (B) overran: tràn (C) inadequate: thiếu (D) underwritten: ký tên LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB => chọn C Từ vựng: - capacity(n): công suất Dịch: Chúng đáp ứng nhu cầu cơng suất nhà máy khơng đủ 140 Brackwell Farms plans on implementing a natural - system that checks for the acidity levels in the soil (A) was monitored (B) monitors (C) to monitor (D) monitoring KEY DDDDDDDDDDDDDDDDD GIẢI THÍCH: - Ta cần chọn tính từ phù hợp để bổ nghĩa cho danh từ SYSTEM theo cấu trúc hay gặp toeic: A/AN + ADJ + ADJ + N => chọn D -Từ vựng: -implement(v): thực - monitoring(a): giám sát - acidity level: độ chua LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART –TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB -Dịch: Brackwell Farms lên kế hoạch thực hệ thống giám sát tự động ( tự nhiên ) mà để kiểm tra độ chua đất LUYỆN THI TOEIC 0+, 400+, 500+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 ... MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART ? ?TEST – ECONOMY KIỀU THỦY TRUNG – ADMIN TOEIC PRACTICE CLUB GIẢI THÍCH: -Ta... TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART ? ?TEST – ECONOMY KIỀU THỦY... TOEIC 0+, 400+, 50 0+, 700+, 800+, 900+ TẠI HÀ NỘI MỌI CHI TIẾT XEM TẠI: https://www.facebook.com/kieuthuy.trung.9 HOẶC LIÊN HỆ SĐT: 0986608194 LỜI GIẢI CHI TIẾT PART ? ?TEST – ECONOMY KIỀU THỦY

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan