0

Một số trò chơi Tiếng Anh tiểu học

10 1,561 1
  • Một số trò chơi Tiếng Anh tiểu học

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2015, 04:59

KQ KQ L E A R N I N G G R A M M A R I N T E R N A T I O N A L G R A D E S S T U D Y E X A M I N E R S I N G M A I Z E 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 We are …… English at school We are …… English at school This is the best ………English book I’ve ever seen This is the best ………English book I’ve ever seen What’s “quèc tÕ” in English ? What’s “quèc tÕ” in English ? A secondary school has 4……. A secondary school has 4……. The same meaning with the word “learn” The same meaning with the word “learn” This person gives you questions When you have an oral exam This person gives you questions When you have an oral exam
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số trò chơi Tiếng Anh tiểu học, Một số trò chơi Tiếng Anh tiểu học,