Cách tìm lời giải các bài toán THCS tập 3

325 1.7K 4
Cách tìm lời giải các bài toán THCS tập 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • BÌA

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • MỤC LỤC

 • I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC DƯỜNG THẲNG SÔNG SONG

 • A. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

 • B. CÁC BÀI TOÁN TỰ GIẢI

 • II. TAM GIÁC BẰNG NHAU QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC

 • A. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

 • b. CÁC BÀI TOÁN TỰ GIẢI

 • III. TỨ GIÁC - ĐA GIÁC

 • A. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

 • TỨ GIÁC

 • HÌNH THANG

 • HÌNH BÌNH HÀNH

 • HÌNH CHỮ

 • HÌNH THOI HÌNH VUÔNG

 • DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

 • B. CÁC BÀI TOÁN TỰ GIẢI

 • IV. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

 • A. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

 • ĐỊNH LÝ TALET

 • TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

 • HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 • B. CÁC BÀI TOÁN TỰ GIẢI

 • V. ĐƯỜNG TRÒN - TIẾP TUYẾN

 • A. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

 • ĐỊNH NGHĨA XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN

 • VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

 • B. CÁC BÀI TOÁN TỰ GIẢI

 • VI. GÓC NỐI TIẾP ,TỨ GIÁC NỘI TIẾP CHU VI ....

 • A. CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

 • GÓC Ở TÂM.LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY CUNG

 • GÓC NỘI TIẾP

 • GÓC TẠO BỜ MỘT TIA TIẾP TUYẾN...

 • ĐỘ DÀI ĐƯỜNGTRÒN VÀ DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN

 • B. CÁC BÀI TOÁN TỰ GIẢI

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan