0

20 đề thi trắc nghiệm môn hóa học của TS phạm ngọc sơn

305 1,065 1
  • 20 đề thi trắc nghiệm môn hóa học của TS phạm ngọc sơn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2015, 03:15

TS. PHẠM NGỌC SƠN 20 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC (Dùng cho Kì thi Quốc gia năm 2015) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Trang 2/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ 1 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19. Câu 1:    A. 96,70 B. 101,74 C. 100,30 D. 103,9 Câu 2:  2 SO 4 và 0,15mol HNO 3  2   -  -  Ba(OH) 2   A. 38,22 B. 29,15 C. 35,85 D. 32,26 Câu 3:    A. Ca, Fe. B. Na, K. C. Mg, Fe. D. K, Ca. Câu 4:   2  2 SO 4   axit là A. HCOOH. B. CH 3 COOH. C. C 2 H 5 COOH. D. C 3 H 7 COOH. Câu 5:  + ; 0,2mol Mg 2+ ; 0,1mol Na + ; 0,2mol Cl - và amol Y -   -  A. OH - và 20,3 B. NO 3 - và 42,9 C. NO 3 - và 23,1 D. OH - và 30,3 Câu 6:   A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 7:  3 và Cu(NO 3 ) 2    3 ) 2  A. 65,05%. B. 34,95%. C. 27,38%. D. 68.34%. Câu 8:  2+ ; Fe 3+ ; Ag + ; Zn 2+ ; Ca 2+  l A. Ca 2+ < Zn 2+ < Fe 3+ < Cu 2+ < Ag + B. Ca 2+ < Fe 3+ < Zn 2+ < Cu 2+ < Ag + Trang 3/305 C. Ca 2+ < Zn 2+ < Fe 3+ < Ag + < Cu 2+ D. Ca 2+ < Zn 2+ < Cu 2+ < Fe 3+ < Ag + Câu 9: không      Câu 10:  2 CO 3 1M và NaHCO 3  A. 2,24 lít. B. 4,48 lít. C. 3,36 lít. D. 5,6 lít. Câu 11:  2 O 3   2 O 3   A. 28,42%. B. 36,57%. C. 71,58%. D. 75,09%. Câu 12:  4 và Fe 2 (SO 4 ) 3   4   2 (SO 4 ) 3  A. 15,2%. B. 76,0%. C. 24,0%. D. 84,8%. Câu 13: eO, Fe 2 O 3 , Fe 3 O 4   A. 16,8g. B. 18,6g. C. 20,4g. D. 26.5g. Câu 14:  2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1   2 2s 2 2p 5   A. cho- B.  C. ion D.  Câu 15:  3  NH 3   A. HCHO và CH 3 CHO B. HCHO và C 3 H 5 CHO C. CH 3 CHO và C 2 H 3 CHO D. HCHO và C 2 H 5 CHO Câu 16:   2  2  A. 0,40 mol B. 0,75 mol C. 0,50 mol D. 0,60 mol Câu 17:  2  2   2 Z  2  2  A. 6,8 gam B. 6,1 gam C. 5,6 gam D. 4,2 gam Câu 18:            3 NH 2 , H 2 NCH 2 COOH, CH 3 COONa, NH 4 Cl, H 2 NCH 2 CH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH, C 6 H 5 NH 2 , K 2 CO 3 : A. 2. B. 7. C. 6. D. 4. Câu 19:                   A. 144 gam và 92 gam B. 144 gam và 64 gam C. 172 gam và 92 gam D. 172 gam và 64 gam Câu 20:  6 H 10 O 5 (H +  6 H 12 O 6  3 COONa.  A. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CH 3 COOH B. C 2 H 4 , C 2 H 5 OH, CH 3 COOH. Trang 4/305 C. CH 3 CH(OH)COOH, CH 3 CH(OH)COONa, CH 2 CHCOONa. D. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, CH 3 COOH. Câu 21:       -   -       A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 22:   A. glyxin. B. valin. C. alanin. D. lysin. Câu 23:  3 , (2) C 6 H 5 NH 2 , (3) CH 3 NH 2 , (4) CH 3 NHCH 3  là: A. 1, 2, 3, 4. B. 2, 1, 3, 4. C. 2, 3, 1, 4. D. 2, 4, 1, 3. Câu 24:   2  A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH. B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH. C. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH. D. C 4 H 9 OH và C 5 H 12 OH. Câu 25: không    C. C 6 H 12 O 6 . D. CH 3  Câu 26:  2  2   A. C 4 H 8 O 2. B. C 3 H 6 O 2. C. C 2 H 4 O 2 . D. C 4 H 6 O 2. Câu 27:  A. H 2 N-[CH 2 ] 6 -NH 2. B. (CH 3 ) 2 CH-NH 2. C. CH 3 -NH-CH 3. D. C 6 H 5 NH 2. Câu 28:        Câu 29:  3 COOH, C 6 H 5   A. 1,81. B. 3,45. C. 3,25. D. 3,41. Câu 30:  A. [-CH 2 -CH 2 -] n. B. [-CF 2 -CF 2 -] n. C. [-CH 2 -CHCl-] n. D. [-CH 2 -CH(CH 3 )-] n. Câu 31:     .  Câu 32: -Ala-- A. NaCl. B. NaOH.  D. Cu(OH) 2 . Câu 33:  2  N 2 O 4 (không màu);   .  Trang 5/305   Câu 34: Cho 4,48 lít khí CO 2  2 1M.  A. 10g. B. 20g. C. 15g. D. 30g. Câu 35:  3  2 O   A. 20. B. 32. C. 24. D. 55. Câu 36:  NaAlO 2   A. 2:1 B. 2:7 C. 4:7 D. 2:5 Câu 37:   A.  B.  C. cát D.  Câu 38: axit axetic.  A.  B. AgNO 3  3 C. Cu(OH) 2  D. CuO, nung nóng Câu 39:  7 H 9 N. Hãy cho bi  2  A. 3 B. 5 C. 4 D. 2 Câu 40:     3 ) 2   caot 0 ; (2) NH 4 NO 2  0 t ; (3) NH 3 + O 2   PtC,850 0 ; (4) NH 3 + Cl 2 ; (5) NH 4 Cl  0 t ; (6) NH 3 + CuO  0 t  khí N 2 là: A. (1), (2), (5) B. (3), (5), (6) C. (2), (4), (6) D. (1), (3), (4) Câu 41: -Gly; Glu-Gly và tripeptit là Gly-Ala-  A. Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly C. Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D. Gly-Gly-Ala-Glu-Ala Câu 42:  1 H ; 2 H ; 3  35 Cl và 37   A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 43:  2 + 3H 2 ⇌ 2NH 3  [N 2 ].[H 2 ] 3  số mol Al(OH) 3 số mol HCl 0 0,8 2,0 2,8 1,2 Trang 6/305    D Câu 44:  A. Ca(H 2 PO 4 ) 2 B. CaHPO 4 C. Ca 3 (PO 4 ) 2 D. NH 4 H 2 PO 4 Câu 45:  3 -CH(CH 3 )-CH = CH 2  A. 2-metylbut-3-in B. 2-metylbut-3-en C. 3-metylbut-1-in D. 3-metylbut-1-en Câu 46:     2 SO 4   Câu 47:   A. T, Z, Y, X B. Z, T, Y, X C. T, X, Y, Z D. Y, T, X, Z Câu 48:  A. Fe 3+ , Cu 2+ , Ag + B. Zn 2+ , Cu 2+ , Ag + C. Cr 2+ , Au 3+ , Fe 3+ D. Cr 2+ , Cu 2+ , Ag + Câu 49:  2   A. 9,0 gam B. 7,2 gam C. 6,0 gam D. 7,4 gam Câu 50:  2   C A. HCl, Na 2 SO 3 , SO 2 , Ca(OH) 2 B. Na 2 SO 3 , H 2 SO 4 , SO 2 , Ca(OH) 2 C. HCl, FeS, SO 2 , Ca(OH) 2 D. HCl, Na 2 CO 3 , CO 2 , Ca(OH) 2 Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 7/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 ĐỀ SỐ 2 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207; I = 127; F = 19. Câu 1: l H 2 SO 4 và b mol AlCl 3   A. 2:1 B. 2:3 C. 4:3 D. 1:1 Câu 2:   2+ , Mg 2+ . ch K 2 CO 3 .    đúng là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 3:  3 H 10 N 2 O 4  4 H 8 N 2 O 3     A. 37,65 B. 39,15 C. 38,85 D. 36,54 Câu 4:  OH) 2   A. HCOOCH 2 CH 2 CH 2 OOCH B. HCOOCH 2 CH(CH 3 )OOCH C. HCOOCH 2 CH 2 OOCCH 3 D. CH 3 COOCH 2 CH 2 OOCCH 3 Câu 5:  -  3 trong NH 3  so mol Al(OH) 3 số mol NaOH 0 0,8 2,0 2,8 0,4 Trang 8/305 -  2  0  Y < M Z  2 SO 4  0   A. 40% B. 60% C. 30% D. 50% Câu 6:   2 là 17,7.  3  3   2  A. 99,8 B. 99,6 C. 98,4 D. 98,2 Câu 7:                   2   2   à: A. 15,8 gam B. 22,2 gam C. 16,6 gam D. 30,8 gam Câu 8:  không    C. Crom là kim   Câu 9. chưa chính xác:     Câu 10:       Câu 11:     A. 79,92. B. 80,01. C. 81,86. D. 79,35. Câu 12:  3  2FeCl 2 + CuCl 2  A. ion Fe 2+  3+ . B. ion Fe 3+  2+ . C. ion Fe 3+  2+ . D. ion Fe 3+  2+ . Câu 13:  1  2   1 : V 2  A. 9: 10. B. 11: 9. C. 9: 11. D. 10: 9. Câu 14:   3  A. 7,11. B. 9,81. C. 5,15. D. 7,79. Trang 9/305 Câu 15: Trong các polime sau, polime nào không  A. PVC   D. Polistiren Câu 16:  3 COOH, C x H y COOH và (COOH) 2  14,4 gam H 2 O và m gam CO 2  3 thu  2  A. 33,0. B. 48,4. C. 44,0. D. 52,8. Câu 17:  A. 26 Fe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 4 4s 2 B. 26 Fe: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 C. 26 Fe 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 4 D. 26 Fe 3+ : 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 Câu 18:   A. C n H 2n2 O 2 . B. C n H 2n4 O 2 . C. C n H 2n6 O 2 . D. C n H 2n8 O 2 . Câu 19: đúng:     3  3 . D. Axit H 3 PO 4 khó  3 . Câu 20:  2 O 3   3 O 4 và Fe 2 O 3  3   A. 24,2 g. B. 36 g. C. 40 g. D. 48,4 g. Câu 21:      H 2 N-CH 2 - A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 22:   2 SO 4  theo a, b là A. . B. . C. . D. . Câu 23:  2 = CH  CH = CH 2 ; CH 3  CH 2  CH = C(CH 3 ) 2 ; CH 3  CH = CH  CH = CH 2 ; CH 3  CH = CH 2 ; CH 3  CH = CH   A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 24:  2 O 3 và Fe 3 O 4   3  2   2 O 3  A. 6,08 gam. B. 16,36 gam. C. 10,72 gam. D. 1,44 gam. Câu 25:  chúng là: A. Na, Ca, Zn B. Na, Ca, Al C. Fe, Cu, Al D. Na, Cu, Al Câu 26: c là A. HBr (t 0 ), Na, CuO (t 0 ), CH 3 COOH (xúc tác). Trang 10/305 B. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác). C. Ca, CuO (t 0 ), C 6 H 5 OH (phenol), HOCH 2 CH 2 OH D. Na 2 CO 3 , CuO (t 0 ), CH 3 COOH (xúc tác), (CH 3 CO) 2 O Câu 27:   A. Fe(NO 3 ) 2 , Al(NO 3 ) 3 . B. AgNO 3 , Au(NO 3 ) 3 . C. KNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 . D. Cu(NO 3 ) 2 , AgNO 3 . Câu 28:  3 , NaCl, Na 2 SO 4 , Ca(OH) 2 , KHSO 4 , Mg(NO 3 ) 2   3 ) 2 là A. 5. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 29:  2 SO 4 1M. Sau Ba(OH) 2 0,05M và NaOH   A. 7,26 gam. B. 2,6 gam. C. 4,8 gam. D. 1,24 gam. Câu 30:   A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 31:  2 , SO 2 , H 2 O 2 , CO 2 , ZnS, S, H 2 SO 4 , FeCl 2  tính oxi hóa là A. SO 2 , ZnS, FeCl 2 B. H 2 O 2 , S, SO 2 , CO 2 C. CO 2 , Fe 2 O 3 , O 2 , H 2 SO 4 D. FeCl 2 , S, SO 2 , H 2 O 2 Câu 32:  9 gam Na 2 CO 3  2 , H 2 O.  A. CH 3 COONa; C 2 H 5 COONa; 3,4 gam. B. C 2 H 5 COONa; C 3 H 7 COONa; 3,4 gam. C. CH 3 COONa; C 2 H 5 COONa; 4,3 gam. D. C 4 H 9 COONa; C 3 H 7 COONa; 3,4 gam. Câu 33: Cho   các ng phân m  có cùng công  phân  C 2 H 4 O 2  t  Na, NaOH và NaHCO 3   A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 34: H. Công  A. (CH 3 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 2 H 3 COO) 3 C 3 H 5 C. C 3 H 5 (COOCH 3 ) 3 D. C 3 H 5 (COOC 2 H 3 ) 3 Câu 35:  CH 3 C 2 H 5 A. o-etylmetylbenzen B. o-metyletylbenzen C. 1  Etyl  2  Metylbenzen  Câu 36: Cho glixerol phn     axit béo  C 17 H 35 COOH, C 17 H 33 COOH và C 15 H 31 COOH. r  A. 6. B. 18. C. 9. D. 27. [...]... là: A 0,3 B 0,4 C 0,6 D 0,5 Câu 50: Một học sinh đề xuất 2 cách pha loãng dung dịch H2SO4 đặc như hình vẽ: H2SO4 H2O H2SO4 Cách 1 Cách làm đúng là: A Cách 1 B Cách 2 H2O Cách 2 C Cả 2 cách D Không cách nào đúng Trang 23/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ SỐ 5 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li... gam Giá trị của m là: A 29,87 B 24,03 C 32,15 D 36,28 Câu 18: Tổng số liên kết  (xichma) trong một phân tử ankin có công thức tổng quát CnH2n-2 là A 3n – 2 B 3n – 3 C 3n – 5 D 3n – 4 Câu 19: Thực hiện phản ứng đề hiđro hóa hỗn hợp X gồm C2H6 và C3H8 (C2H6 chiếm 20% về thể tích) thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với H2 là 13,5 Nếu các thể tích khí đo ở cùng điều kiện và hai ankan bị đề hiđro hóa với hiệu... phản ứng hóa học: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2 Nồng độ ban đầu của HCOOH là 0,010 mol/lít, sau 40 giây nồng độ của HCOOH là 0,008 mol/lít Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian 40 giây tính theo HCOOH là: A 5,0.10-4 mol/ (l.s) B 2,5.10-5 mol/ (l.s) C 2,0.10-5 mol/ (l.s) D 5,0.10-5 mol/ (l.s) Câu 26: Cho các chất: C2H5NH2 (1), C6H5NH2 (2), NH3 (3), NaOH (4), O2N-C6H4NH2 (5) Tính bazơ của các... lượng nhỏ các khí trong phòng thí nghiệm có thể thu khí bằng cách: dời không khí để xuôi bình, dời không khí úp ngược bình hoặc dời nước (1) (2) (3) Thu khí bằng cách dời nước thường được dùng với khí nào sau đây: A N2 B HCl C O2 D Cả A và C - Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 17/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ SỐ 4 Họ và tên thí sinh: ………………………….………………... thí nghiệm, một bạn lắp dụng cụ theo hình vẽ: HCl Cl2 MnO2 Bông tẩm xút H2SO4 đặc Điểm không chính xác trong hệ thống trên là: A Cách cặp bình cầu B Cách lắp ống dẫn khí đi vào và đi ra khỏi bình đựng H2SO4 C Cách đậy bình thu khí bằng bông tẩm xút D Tất cả các ý trên Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Trang 12/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ... 29/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ SỐ 6 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207 ;... 35/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ SỐ 7 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207 ;... hợp X trên thấy có 0,17 gam kết tủa Giá trị của m là A 1,914 gam B 3,828 gam C 3,508 gam D 1,754 gam Câu 6: Liên kết hóa học trong phân tử HCl là liên kết: A cộng hóa trị không cực B hidro C cộng hóa trị phân cực D ion Câu 7: Cho 100ml dung dịch chứa NaOH 0,1M, KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,12M vào 100ml dung dịch AlCl3 xM thì thu được 0,936 gam kết tủa Nếu cho 200 ml dung dịch NaOH 0,12M vào 100 ml dung dịch... Giá trị của a là: A 0 ,20 B 0,25 C 0,22 D 0,15 Câu 15: Chia hỗn hợp bột hai kim loại Mg và Al thành hai phần bằng nhau Phần (1): Cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít H2 Phần (2): Hoà tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được V lít một khí không màu, hoá nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc) Giá trị của V là A 2,24 B 3,36 C 4,48 D 5,6 Trang 25/305 Câu 16: Cho 200 ml... này thì thu được 0,6 mol CO2 Giá trị của m là A 8,4 B 11,6 C 14,8 D 26,4 Câu 44: Hoà tan 0,72 gam bột Mg vào 200 ml hỗn hợp dung dịch AgNO3 0,15M và Fe(NO3)3 0,1M Khuấy đều cho tới khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam chất rắn Giá trị của m là A 3,52 B 3,8 C 1,12 D 4,36 Câu 45: Nguyên tử crom có số hiệu nguyên tử là 24 và có 1e ở lớp ngoài cùng Số electron độc thân của nguyên tử crom ở trạng thái cơ . TS. PHẠM NGỌC SƠN 20 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HOÁ HỌC (Dùng cho Kì thi Quốc gia năm 201 5) . Việt Nam Trang 2/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ SỐ 1 Họ và tên thí sinh: ………………………….……………… Số báo danh: ………………………………………………… Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H. Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Trang 7/305 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 201 5 ĐỀ SỐ 2 Họ và tên thí sinh: ………………………….………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi trắc nghiệm môn hóa học của TS phạm ngọc sơn, 20 đề thi trắc nghiệm môn hóa học của TS phạm ngọc sơn,