BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN

53 1,786 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2015, 15:29

Trang 1 TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG Cần Thơ 2013 Địa chỉ: 17 Quang Trung – Xuân Khánh – Ninh Kiều – Cần Thơ Đi ện thoại: 0939.922.727 – 0915. 684.278 – ( 07103)751.929 Trang 2 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 1 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (1,5 điểm) Rút gọn biểu thức 1 x 2 x a. (3 5) 14 3 20 b. (0 x 1) 1 x 2x         CÂU 2. (1,5 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau 4 2 2x 3y 5 a. x x 12 0 b. 3x 4y 1           CÂU 3. ( 1,5 điểm) Cho hàm số 2 (P): y ax  a. Tìm a biết (P) đi qua M(2, 2)  . Vẽ (P) với a vừa tìm được b. Chứng tỏ rằng (P) và (D) :y 2x 2   tiếp xúc nhau. Tìm tọa độ tiếp điểm. CÂU 4. ( 2 điểm) Cho biểu thức 2x 2 x x x 1 A x 1 x 1 x x 1          a. Tìm x để A có nghĩa. Rút gọn A b. Tìm giá trị bé nhất của A CÂU 5. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax và một dây AC bất kỳ. Tia phân giác của góc CAx cắt nửa đường tròn tại D. Các tia AD và BC cắt nhau tại E. a. Chứng minh tam giác ABE cân tại B b. Các dây AC và BD cắt nhau tại K. EK cắt AB tại M. Chứng minh tứ giác KCBM nội tiếp. c. Tia BD cắt Ax tại F. Tứ giác AKEF là hình gì? d. Cho góc  0 BAC 30  và AK = 6 cm. Tính EC Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 3 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 2 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 4 2 2 3x 2y 12 a) b) 9x 5x 4 0 c) 7x 2x 5 0 2x 3y 8                CÂU 2. (2 điểm) Cho 2 1 (P): y x 4  và 1 (D) : y x 2  a. Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính. c. Viết phương trình đường thẳng (d) tiếp xúc với (P) tại điểm M(-2, 1). CÂU 3. ( 1,5 điểm) Làm phép tính và rút gọn a. 5 2 2 5 6 5 2 2 10     b. 2 2 (2 a) ( a 3) 1 (a 0, a ) 4 2a a       CÂU 4. ( 1 điểm) Cho phương trình 2 2 2x 4mx 2m m 4 0      a. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt. b. Tìm giá lớn nhất của 1 2 1 2 A 5x 5x 2x x    CÂU 5. (3,5 điểm) Từ điểm S ở ngoài đường tròn (O, R), vẽ tiếp tuyến SD và cát tuyến SAB ( D là tiếp điểm) a. Chứng minh SAD SDB    . Suy ra 2 2 SA AD SB BD  b. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với SO, cắt SO tại K và cắt đường tròn (O, R) tại E. Chứng minh tứ giác SDOE nội tiếp c. Vẽ đường kính DC của (O, R), tia SO cắt hai tia CA và CB theo thứ tự M, N. Chứng minh O là trung điểm của MN d. Trường hợp SO = 2R. Tính diện tích phần chung của hai hình (O, R) và hình tròn có đường kính SO Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 091568 4278 – (07103)751929 Trang 4 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 3 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 4 2 2 2x 3y 5 a) b) x 7x 12 0 c) 2x 7x 3 0 x 2y 2 2                 CÂU 2. (1,5 điểm) Cho 2 (P): y x   và 1 (D) : y x 3 2   a. Vẽ (P) và (D) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính. c. Viết phương trình đường thẳng (d) song song với (D) và tiếp xúc với (P). CÂU 3. ( 1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau a. A 18 6 5 18 6 5     b.   3 4 3 : 6 5 2 6 5 2      CÂU 4. ( 1,5 điểm) Cho phương trình 2 x (m 1)x m 0     (m là tham số) a. Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm m  b. Tìm m để phương trình có 2 2 1 2 1 2 x x 3x x 29    CÂU 5. (3,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính EF. Từ O vẽ tia Ot EF  cắt đường tròn (O) tại I. Trên tia It lấy điểm A sao cho IA = IO. Từ A kẻ 2 tiếp tuyến AP và AQ với nửa đường tròn (P,Q là các tiếp điểm) a. Chứng minh tứ giác APOQ nội tiếp và tam giác APQ là tam giác đều. b. Từ điểm S tùy ý trên cung PQ ( S không trùng với P, Q) vẽ tiếp tuyến thứ 3 với nửa đường tròn (O), tiếp tuyến này cắt AP tại H, cắt AQ tại K. Tính số đo của góc HOK và chu vi tam giác AHK theo R c. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của PQ với OH , OK. Chứng minh tứ giác OMKQ nội tiếp. d. Chứng tỏ rằng 3 đường thẳng HN, KM, OS đồng quy tại 1 điểm và OMN OKH 1 S S 4  Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 5 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 4 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 4 2 2 2x 3y 11 a) b) 3x 8x 3 0 c) x 5x 10 0 3x 5y 31               CÂU 2. (1,5 điểm) Cho 2 x (P): y 4   và (D) : x y k   a. Vẽ (P) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy b. Tìm k sao cho (P) và (D) tiếp xúc. Xác định tọa độ tiếp điểm CÂU 3. ( 1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau a. A 3 2 2 6 4 2     b. 2 2 2 x x 1 Q 1 : (x 1) x 1 x 1 x x 1               CÂU 4. ( 1,5 điểm) Cho phương trình 2 x mx m 1 0     (m là tham số) a. Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm 1 2 x ,x m  b. Tìm m sao cho phương trình có một nghiệm bằng 2, tính nghiệm kia. c. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 1 2 1 2 A x x x x    CÂU 5. (3,5 điểm) Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O, R) kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC với (O) (B, C là hai tiếp điểm) a. Chứng minh AO BC  tại H b. Vẽ đường kính CD của (O). AD cắt (O) tại M (M khác D). Chứng minh tứ giác AMHC nội tiếp. c. BM cắt AO tại N. Chứng minh N là trung điểm của AH d. Gọi I và K là giao điểm của AO với (O). Chứng minh 1 1 1 AN AI AK   Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 6 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 5 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 4 2 2 2x y 5 a) b) 3x x 3 0 c) x 2x 15 0 3x 2y 8              CÂU 2. (1,5 điểm) Cho 2 (P): y ax (a 0)   a. Tìm a biết đồ thị (P) đi qua điểm A(2; -2). Vẽ (P) ứng với giá trị a vừa tìm được. b. Tìm m để đường thẳng (d) : y x m   cắt (P) tại 2 điểm phân biệt. CÂU 3. ( 1,5 điểm) Rút gọn biểu thức sau a. A 2 40 12 2 75 3 5 48    b. x 2 x 1 1 B : 1 (x 0, x 1) x 1 x x x                     CÂU 4. ( 1,5 điểm) Cho phương trình 2 2 x 2(m 1)x m 2 0      (m là tham số) a. Tìm m sao cho phương trình có nghiệm 1 2 x ,x b. Tìm m để biểu thức 2 2 1 2 1 2 A x x x x     đạt giá trị nhỏ nhất CÂU 5. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC) có 3 góc nhọn nội tiếp (O) và đường cao AH (H BC)  . Vẽ đường kính AD của (O) a. Chứng minh AB.AC = AD.AH b. Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại E, F. AD cắt EF, BC lần lượt tại I, K. Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp và AD EF  c. Vẽ KM AB  tại M và KN AC  tại N. Chứng minh rằng HE KM . 1 HF KN  d. Khi   BAC BAH , 3  AH = 6 cm, BH = 3 cm. Tính diện tích tam giác ABC Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 7 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 6 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (1,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 4 2 2 3x 2y 9 a) b) x 15x 16 0 c) 5x 2 5x 1 0 x 4y 4               CÂU 2. (2 điểm) Hai xe khách cùng khởi hành từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 240 km. Vận tốc của xe thứ nhất lớn hơn vận tốc của xe thứ hai là 15 km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn 48 phút. Tìm vận tốc của mỗi xe. CÂU 3. ( 1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức sau a. A 13 4 3 2 4 2 3     b. 3 3 2a 1 a 1 a B . a (a 0, a 1) a a 1 1 a a 1                          CÂU 4. ( 1,5 điểm) Cho phương trình 2 x mx m 1 0     (m là tham số) a. Chứng tỏ rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi m b. Gọi 1 2 x ,x là 2 nghiệm của phương trình. Tính theo m giá trị của biểu thức 1 2 2 2 1 2 1 2 2x x 3 Q x x (2x x 1)      . Rồi tìm giá trị lớn nhất của Q. CÂU 5. (3,5 điểm) Cho A ở ngoài đường tròn (O, R). Vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là các tiếp điểm). vẽ dây BD song song với AC, AD cắt (O) tại E a. Chứng minh 2 AB AD.AE  b. Chứng minh tia đối của cạnh EC là phân giác của góc AEB c. Gọi M là trung điểm của AC . Chứng minh 3 điểm B, E, M thẳng hàng. d. Kẻ OI vuông góc với AD tại I. Tia OI cắt (O) tại P và cắt đường thẳng BC tại F. Chứng minh FD là tiếp tuyến của (O) và suy ra P là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF. Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 8 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 7 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (1,5 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 2 3x 2 2y 7 a) x 3( 2 1)x 3 2 0 b) 2x 3 3y 2 6               CÂU 2. (2 điểm) Cho biểu thức x x 9 1 3 x 1 A : (x 0, x 9) 9 x 3 x x 3 x x                       a. Rút gọn A b. Tìm x sao cho A < -1 CÂU 3. ( 1,5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ cho 2 1 (P): y x 4   và đường thẳng (D) : y mx 2m 1 (m 0)     a. Vẽ (P) b. Tìm m sao cho (D) tiếp xúc (P) c. Chứng tỏ (D) luôn đi qua một điểm cố định thuộc (P) CÂU 4. ( 1,5 điểm) Cho phương trình 2 2 x 2(m 4)x m 8 0      (m là tham số) a. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm 1 2 x ,x b. Tìm m để 1 2 1 2 x x 3x x   có giá trị lớn nhất. CÂU 5. (4 điểm) Trên đường tròn (O, R) đường kính AB lấy 2 điểm M, E theo thứ tự A, M, E, B. AM cắt BE tại C, AE cắt MB tại D a. Chứng minh MCED là tứ giác nội tiếp và CD AB  b. Gọi H là giao điểm của CD và AB. Chứng minh BE.BC = BH.BA c. Chứng minh rằng các tiếp tuyến tại M và E của đường tròn (O) cắt nhau tại 1 điểm trên đường thẳng CD Cho biết   0 0 BAM 45 , BAE 30 .   Tính diện tích tam giác ABC theo R Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 9 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 8 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (3 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 2 4 2 2x 5y 4 a) x 2( 3 1)x 1 2 3 0 b) x 6x 55 0 c) 3x y 11                 CÂU 2. (1,5 điểm) Tính 3 2 3 2 2 a) (2 3) b) 2 1 2 1 2 2 2 3 2 1            CÂU 3. ( 2 điểm) Cho 2 (P): y x  và đường thẳng (d) : y 2mx m 1 (m 0)     a. Tìm giao điểm của (P) và (d) khi m 1  bằng đồ thị và phép tính. b. Tìm m sao cho (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A và B khác nhau có hoành độ 1 2 x ,x thỏa 2 2 1 2 x x 8   CÂU 4. (3,5 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax của (O) ( A là tiếp điểm). Trên Ax lấy điểm I bất kỳ khác A, kẻ tiếp tuyến IC với (O) (C là tiếp điểm), BC cắt Ax tại D a. Chứng minh tứ giác OAIC nội tiếp và OI song song với DB b. Gọi E là giao điểm của IB và (O) (E khác B). Chứng minh 2 IC IB.IE  c. Kẻ đường cao CH của tam giác ABC, DE cắt (O) tại F. Chứng minh C, H, F thẳng hàng. d. Gọi K là giao điểm của BI và CH. Chứng minh diện tích tam giác ABK bằng tổng diện tích của tam giác AKC và BKC Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 Trang 10 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 9 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau 2 2 2 2 x y xy 5 a) x 2 x 1 1 0 c) x y xy 1              CÂU 2. (2 điểm) a. Không sử dụng máy tính hãy so sánh A 2008 2010   và B 2 2009  b. Cho biểu thức 7 x 1 7 x 1 x 1 M : x 49 x 7 x x 7 x               i) Tìm điều kiện xác định của M ii) Rút gọn M iii) Tìm các giá trị nguyên của x sao cho M nhận giá trị nguyên. CÂU 3. ( 2 điểm) Cho 2 x (P): y 4   và đường thẳng (d) : y mx 2m 1    (m tham số) a. Chứng minh rằng (P) và (d) luôn cắt nhau tại 2 điểm phân biệt với mọi giá trị của m khác -1 b. Gọi 1 2 x ,x là hoành độ giao điểm của (P) và (d). Xác định m để biểu thức 2 2 1 2 Q x x   đạt giá trị nhỏ nhất và tìm giá trị đó. CÂU 4 (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh bất đẳng thức 2 2 2 a b c 1 1 1 b c a a b c      CÂU 5. (3,5 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B, đường thẳng qua B và vuông góc với AB cắt đường tròn (O) và (O’) lần lượt tại C và D a. Chứng minh A, O, C thẳng hàng b. Tia CA cắt đường tròn (O’) tại E, cắt (O) tại F. Chứng minh i) Tứ giác CFED nội tiếp được trong một đường tròn và xác định tâm I của đường tròn này. ii) Các đường thẳng AB, CF và DE đồng quy. c. Chứng minh rằng 5 điểm F, O, O’, B, E cùng thuộc một d0ường tròn. Hết TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (07103)751929 [...]... vuông ABCD thuộc nửa mặt phẳng bờ AB không chứa C Gọi F là giao điểm của AE và nửa đường tròn (O) Gọi K là giao điểm của CF và ED a Chứng minh rằng 4 điểm E, B, F, K nằm trên một đường tròn b Tam giác BCK là tam giác gì? Vì sao? -Hết - Trang 25 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 25 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI. .. dương x, y, z thỏa Hãy tính giá trị của biểu thức A  1 1 1 1    x y z xyz 3  (x 8  y8 )(y9  z 9 )(z10  x10 ) 4 -Hết - Trang 27 TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 27 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1 Cho biểu thức P x2 x 1 x 1   x x 1 x  x 1 x 1 a Rút gọn biểu thức P b Chứng minh P  1 3... Vẽ vào trong đường tròn hình vuông ANMP a Chứng minh rằng đường thẳng NP luôn đi qua điểm cố định Q b Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác NAB Chứng minh tứ giác ABMI nội tiếp c Chứng minh đường thẳng MP luôn đi qua một điểm cố định -Hết - Trang 30 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 30 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929...ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 10 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI CÂU 1 (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau  3x  4y  25 a)  5x  7y  43 b) x 2  ( 5  1)x  5  0... AC 2  AB.AC -Hết Trang 13 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 13 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI CÂU 1 (2 điểm) Giải các phương trình và hệ phương trình sau  2x  3y  4 a)  3x  2y  7  x  y  1 b)  2 2  x  y  61 c) x 2  ( 5  3)x  15  0 d) (x 2  5) 2  3(x 2  5)  10  0 CÂU 2 ( 2 điểm) x2 a Vẽ... tròn (O, R), kẻ 2 tiếp tuyến PA, PB Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A đến đường kính BC a Chứng minh rằng PC cắt AH tại trung điểm E của AH b Giả sử PO = d Tính AH theo R và d -Hết - Trang 29 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 29 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI  a b a  b   a  b  2ab    : 1 1  ab  1... và AH vuông góc BC b Chứng minh AE.AB =AF.AC c Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và K là trung điểm của BC Tính tỉ số OK khi tứ giác BHOC nội tiếp BC d Cho HF = 3 cm, HB = 4 cm, CE = 8 cm và HC > HE Tính HC -Hết - Trang 17 TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 17 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1... 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 32 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1 Thu gọn các biểu thức sau 3 22 3 5  3 2 6 1 a b b a b B  a b a A  CÂU 2 Giải các phương trình và hệ phương trình sau a x 4  5x 2  4  0 b 2x 2  7x  3  0 2x  y  5  3x  2y  8 c  CÂU 3 Cho phương trình 7x 2  31x  24  0 a Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt... của BAC -Hết Trang 33 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 33 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI CÂU 1 Thu gọn các biểu thức sau 15  12 1  5 2 2 3  a 2 a  2  4  b B     a   a  2  a  a 2 a A  (a  0, a  4) CÂU 2 Giải các phương trình và hệ phương trình sau a x 4  29x 2  100  0 b x 2  2 5x ... tiếp Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp BFEC b Chứng minh tam giác IEF đều c Gọi K là trung điểm của EF Chứng minh IK song song OA d Tính tỉ số AK AI -Hết Trang 34 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 34 Thời gian: 120 phút TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 17 QUANG TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 ĐỀ THI CÂU 1 Thu gọn các biểu thức sau a A  ( 6  2)(2  3) 2  3 1 a a  1 . TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 Trang 10 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 9 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và. TRUNG ĐT: 0939922727 – 0915684278 – (0 7103 )751929 Trang 11 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 10 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình. TRUNG ĐT: 0939922727 – 091568 4278 – (0 7103 )751929 Trang 4 ĐỀ THI VÀO LỚP 10 Môn thi: TOÁN Đề số: 3 Thời gian: 120 phút ĐỀ THI CÂU 1. (2 điểm) Giải các phương trình và
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN, BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN, BỘ ĐỀ ÔN THI VÀO 10 MÔN TOÁN