0

How to reach Our Customer

16 466 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 09:44

How to reach Our Customer 1Tiếp cận ngườI dùng 2Nội dungĐặt vấn đềCác phưong án giải quyết 3Đặt vấn đềMô hình webusers (clients) browseInternet(WWW)WWW serversauthors write HTMLresources (HTML files) 4Đặt vấn đềAi tìm ai? Khách hàngWebsite? 5Đặt vấn đềTìm gì? Ở đâu Khách hàngThông tin ?Website ?Báo chí, bạn bè, tìm kiếm (google,yahoo) 6Đặt vấn đềWebsiteTiếp cận KH ? 7Bài tóanTìm gì? Ở đâu Khách hàngSearch engine -> Tìm gián tiếpWebsite -> tìm trực tiếpBáo chí, bạn bè, tìm kiếm (google,yahoo) 8Quảng cáoBáo chí / phát tờ rơi / eventNews letterSpamTell to friend 9Tell to friend 10Index-database của S.E–Add to SE (trực tiếp)–Meta tag (example)–Robot.txtPhương thức xếp hạng của S.E–Search & click–Add linkTương tác với search engine (SE) . click–Add linkTương tác với search engine (SE) 11Add to SEGoogle 12Add to SE 13Add to SE 14Add to SECông cụ 15Xếp hạng (page ranking)alexan.com. chí / phát tờ rơi / eventNews letterSpamTell to friend 9Tell to friend 10Index-database của S.E–Add to SE (trực tiếp)–Meta tag (example)–Robot.txtPhương
- Xem thêm -

Xem thêm: How to reach Our Customer,

Hình ảnh liên quan

 Mô hình web - How to reach Our Customer

h.

ình web Xem tại trang 3 của tài liệu.