How to reach Our Customer

16 472 1
How to reach Our Customer

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

How to reach Our Customer

1Tiếp cận ngườI dùng 2Nội dungĐặt vấn đềCác phưong án giải quyết 3Đặt vấn đềMô hình webusers (clients) browseInternet(WWW)WWW serversauthors write HTMLresources (HTML files) 4Đặt vấn đềAi tìm ai? Khách hàngWebsite? 5Đặt vấn đềTìm gì? Ở đâu Khách hàngThông tin ?Website ?Báo chí, bạn bè, tìm kiếm (google,yahoo) 6Đặt vấn đềWebsiteTiếp cận KH ? 7Bài tóanTìm gì? Ở đâu Khách hàngSearch engine -> Tìm gián tiếpWebsite -> tìm trực tiếpBáo chí, bạn bè, tìm kiếm (google,yahoo) 8Quảng cáoBáo chí / phát tờ rơi / eventNews letterSpamTell to friend 9Tell to friend 10Index-database của S.E–Add to SE (trực tiếp)–Meta tag (example)–Robot.txtPhương thức xếp hạng của S.E–Search & click–Add linkTương tác với search engine (SE) . click–Add linkTương tác với search engine (SE) 11Add to SEGoogle 12Add to SE 13Add to SE 14Add to SECông cụ 15Xếp hạng (page ranking)alexan.com . chí / phát tờ rơi / eventNews letterSpamTell to friend 9Tell to friend 10Index-database của S.E–Add to SE (trực tiếp)–Meta tag (example)–Robot.txtPhương

Ngày đăng: 17/08/2012, 09:44

Hình ảnh liên quan

 Mô hình web - How to reach Our Customer

h.

ình web Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan