Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

31 1.4K 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 11:34

Chương trình tổ chức quản lý danh bạ Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁ NHÂN I Thành viên nhóm: 1.Ngơ Việt Hồng II 1) Đặt vấn đề Hiện trạng mục tiêu khảo sát - Trong thời đại kinh tế xã hội nay, thông tin liên lạc trở thành nhu cầu thiếu hoạt động người giao tiếp kinh doanh , bạn bè quan hệ xã hội Và loại phương tiện thông tin liên lạc mà khơng nói đến điện thoại Nó trở thành phương tiện thông tin liên lạc phổ biến trở thành phần thiếu người - Thế mạnh điện thoại giúp truyền đạt thông tin nhanh không bị giới hạn địa hình khoảng cách giao tiếp, nhiều công việc , vấn đề cần giải không cần phải giải trực tiếp mà thực gián tiếp thông qua điện thoại Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: - Thực tế người có nhiều bạn bè mối quan hệ kinh doanh, hoạt động xã hội, …Đối với người làm quan lớn số lượng mối quan hệ nhiều họ phải lưu trữ nhiều thơng tin mối quan hệ số điện thoại, địa email, địa quan, địa nhà, thông tin cá nhân…Với khối lượng thông tin khổng lồ thế, việc xây dựng danh bạ điện thoại giải pháp tối ưu áp dụng phổ biến Trong danh bạ điện thoại người ta thường lưu thơng tin ta nói cịn nhiều thơng tin khác để liên hệ dễ dàng thuận tiện công việc… - Trước danh bạ điện thoại thường xây dựng giấy tờ, sổ sách Cách thức tồn nhiều nhược điểm như: tìm kiếm chậm, khó chỉnh sửa, khó chia sẻ, khó bảo quản… Khi khoa học kĩ thuật phát triển, nhịp sống người tăng cao…thì nhược điểm gây nhiều khó khăn trở ngại cho người dùng - Hiện nay, công nghệ thông tin phát triển dần thâm nhập sâu vào đời sống người, nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phổ dụng rộng rãi Trước điều kiện tình hình thực tế đó, việc tin học hóa q trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại giải pháp hữu hiệu Bởi lẽ: xây dựng chương trình quản lý danh bạ điện thoại máy tính có nhiều ưu điểm khắc phục nhược điểm việc quản lý danh bạ điện thoại cá nhân giấy tờ như: • Dễ dàng thay đổi chỉnh sửa • Việc tìm kiếm nhanh chóng thực dễ dàng Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: • Quá trình lưu trữ nhanh lưu trữ nhiều thơng tin • …… 2) Phương án giải cụ thể - Khảo sát mơ hình quản lý danh bạ điện thoại xây dựng từ trước…để tìm hiểu thơng tin cần quản lý - Tìm hiểu thông tin cần quản lý thực tế - Phân tích, tổng hợp thơng tin để đưa mơ hình tổng qt, đưa sơ đồ liên quan thiết kế hệ thống tổ chức quản lý danh bạ điện thoại hoàn chỉnh - Tiến hành chọn ngơn ngữ lập trình, chọn hệ quản trị sở liệu xây dựng chương trình chạy máy đơn sử dụng hệ điều hành Windows XP u cầu chương trình lưu trữ khối lượng thơng tin lớn, thêm, sửa, xóa thuận tiên, tìm kiếm thơng tin nhanh theo tên, địa chỉ, số điện thoại, quan, thành phố… III Xác lập dự án Dự trù trang thiết bị Thiết bị dự tính gồm máy đơn có cài hệ điều hành Windows XP hệ quản trị sở liệu, ngơn ngữ lập trình phần mềm hỗ trợ kem Kế hoạch thực Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: a) Khảo sát - Lên kế hoạch, xác định nội dung cần khảo sát - Thực khảo sát b) Phân tích thiết kế hệ thống - Tổng hợp thơng tin khảo sát - Phân tích, tổng hợp đưa sơ đồ cần thiết như: sơ đồ chức năng, sơ đồ luồng liệu, sơ đồ liết kết thực thể… - Thiết kế chương trình, tạo khung nhìn chi tiết chương trình cần xây dựng c) Xây dựng, hồn thiện thử nghiệm chương trình - Xây dựng chương trình, xây dựng module, thư viên kèm cần - Cài đặt, chạy thử để kiểm tra lỗi thử nghiệm chức để xem xét tính khả thi tìm chức cần bổ sung - Thực sửa lỗi sau kiểm tra hoàn thiện chức cịn thiếu Cơng việc lặp lại đến đáp ứng yêu cầu - Sau hoàn thiện thức đưa chương trình vào hoạt động - Theo dõi qúa trình hoạt động để kịp thời khắc phục lỗi xảy IV Khảo sát Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: *) Nội dung: Môi trường khảo sát, quy trình nghiệp vụ biểu mẫu kèm Quá trình khảo sát thực với mơ hình quản lý danh bạ điện thoại xây dựng loại hình khác giấy tờ, sổ sách , file văn phần mềm quản lý danh bạ có từ trước Mỗi người có nhiều mối quan hệ phương pháp quản lý thông tin mối quan hệ tự tạo cho danh bạ điện thoại riêng.Trong danh bạ đó, người dùng lưu tất thơng tin mối quan hệ mình, thường thông tin họ tên, ngày sinh, số điện thoại di động, số điện thoại nhà riêng, số điện thoại quan, thêm vài thơng tin khác Thời gian trôi qua, hoạt động, công tác xã hội…mà người lại có thêm mối quan hệ mới, thông tin mối quan hệ lại ghi thêm vào danh bạ Thực tế sống có nhiều thay đổi, thơng tin mối quan hệ cũ bị thay đổi, thơng tin cũ danh bạ bị xóa thay thông tin Các thông tin mối quan hệ cập nhật, sửa, xóa danh bạ Mỗi cần liên hệ, cần kiểm tra thông tin… mối quan hệ người dùng tra lại danh sách có danh bạ lấy thơng tin họ cần V Xây dựng sơ đồ, phân tích đầu vào, đầu ràng buộc toàn vẹn Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: Sơ đồ phân rã chức Quản Lý Danh Bạ ĐT Danh mục Cập nhật danh bạ Quận huyên Tỉnh thành Đất nước Tìm kiếm Theo tên Theo số ĐT Cơ quan Địa Phân tích đầu vào đầu ra: a) Danh mục - Nước: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách nước mà người dùng có liên hệ đến Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: + Đầu vào thông tin tên nước, thơng tin ghi nước + Đầu sở liệu bổ xung thêm tên nước thơng có tin ghi nước có - Tỉnh/thành phố: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách tỉnh/thành phố mà người dùng có liên hệ đến, tỉnh/thành phố thuộc nước có danh sách nước nhập + Đầu vào thông tin tên tỉnh/thành phố, thông tin ghi tỉnh /thành phố có + Đầu sở liệu bổ xung thêm tên tỉnh/thành phố thông tin ghi tỉnh/thành phố có - Quận/huyện: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách quận/huyện mà người dùng có liên hệ đến, quận/huyện thuộc tỉnh/thành phố có danh sách tỉnh/thành phố người dùng nhập + Đầu vào thông tin tên quận/huyện, thông tin ghi quận/huyên có + Đầu sở liệu bổ xung thêm tên quận/huyện thơng tin ghi quận/huyện có Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: b) Cập nhật danh bạ: - Loại điện thoại: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách loại điện thoại mà người dùng có liên hệ đến + Đầu vào thông tin tên loại điện thoại, thông tin ghi loại điện thoại có + Đầu sở liệu bổ xung thêm tên loại điện thoại thơng tin ghi loại điện thoại có - Điện thoại: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách số điện thoại mà người dùng có liên hệ đến, số điện thoại thuộc loại điện thoại mà người dùng cập nhật số đối tượng danh sách + Đầu vào số điện thoại, thông tin ghi số điện thoại + Đầu sở liệu bổ xung thêm số điện thoại có thơng tin ghi số điện thoại có - Cơ quan: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách quan mà người dùng có liên hệ đến Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: + Đầu vào thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại quan,thông tin email, số fax, ghi quan có + Đầu sở liệu bổ xung thêm tên quan thơng tin quan - Đối tượng: + Mục đích giúp người dùng tạo danh sách đối tượng mà người dùng có liên hệ đến + Đầu vào thông tin tên,quận huyện, địa , số điện thoại đối tượng, thông tin email, ngày sinh, chức danh, thông tin quan, ghi đối tượng có + Đầu bảng thông tin đối tượng, bảng thơng tin kết việc tìm kiếm, xem thơng tin liên hệ Sơ đồ luồng liệu a ) Ngữ Cảnh Cập nhật thông tin Người dùng Tìm kiếm/TK Kết tìm kiếm Quản Lý Danh Bạ ĐT Dữ liệu Thơng tin lưu trữ Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: b ) Mức Đỉnh Cập nhật danh mục Q/L danh mục Dữ Danh mục liệu Cập nhật thông tin Q/L thông tin danh bạ Dữ liệu Người dùng Danh bạ Tìm Kiếm Kết tìm kiếm Tìm kiếm Dữ liệu Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: - Bảng liệu tỉnh/thành phố - Bảng liệu quận/huyện - Bảng liệu loại điện thoại - Bảng liệu điện thoại Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: - Bảng liệu quan - Bảng liệu đối tượng Ràng buộc tồn vẹn Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc:  Primary key • P1:  Với ∀ t1, t2∈ Nuoc → t1[Manuoc,Tennuoc] ≠ t2[Manuoc,Tennuoc]  Phạm vi: Nuoc  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Nuoc • + Update - +(Manuoc,Tennuoc) P2:  Với ∀ t1, t2∈ TinhTP → t1[MatinhTP] ≠ t2[MatinhTP]  Phạm vi: TinhTP  Ảnh hưởng: Bảng Delete Update TinhTP • Insert + - +(MatinhTP) P3:  Với ∀ t1, t2∈ Quanhuyen → t1[MaQH] ≠ t2[MaQH]  Phạm vi: Quanhuyen  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: Quanhuyen • + - +(MaQH) P4:  Với ∀ t1, t2∈ LoaiDT → t1[Maloai] ≠ t2[Maloai]  Phạm vi: LoaiDT  Ảnh hưởng: Bảng Delete Update LoaiDT • Insert + - +(Maloai) P5:  Với ∀ t1, t2∈ Dienthoai → t1[MaDT,SoDT] ≠ t2[MaDT,SoDT]  Phạm vi: Dienthoai  Ảnh hưởng: Bảng Delete Update Dienthoai • Insert + - +(MaDT) P6:  Với ∀ t1, t2∈ Coquan → t1[MaCQ] ≠ t2[MaCQ]  Phạm vi: Coquan  Ảnh hưởng: Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: Bảng Delete Update Coquan • Insert + - +(MaCQ) P7:  Với ∀ t1, t2∈ Doituong → t1[MaDtuong] ≠ t2[MaDtuong]  Phạm vi: Doituong  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update Doituong + - +(MaDtuong)  Foreign key • F1:  ∀ t1 ∈ TinhTP → ∃ t2 ∈ Nuoc : t1[Manuoc] = t2[Manuoc]  Phạm vi: TinhTP, Nuoc  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update Nuoc - + +(Manuoc) TinhTP + - +(Manuoc) • F2:  ∀ t1 ∈ Quanhuyen Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: → ∃ t2 ∈ TinhTP : t1[MatinhTP] = t2[MatinhTP]  Phạm vi: TinhTP,Quanhuyen  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update TinhTP - + +(MatinhTP) Quanhuyen + - +(MatinhTP) • F3:  ∀ t1 ∈ Doituong → ∃ t2 ∈ Quanhuyen : t1[MaQH] = t2[MaQH]  Phạm vi: Doituong, Quanhuyen  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update Quanhuyen - + +(MaQH) Doituong + - +(MaQH) • F4:  ∀ t1 ∈ Doituong → ∃ t2 ∈ Coquan: t1 [MaCQ] =t2 [MaCQ]  Phạm vi: Doituong,Coquan  Ảnh hưởng: Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: Bảng Insert Delete Update Coquan - + +(MaCQ) Doituong + - +(MaCQ) • F5:  ∀ t1 ∈ Dienthoai → ∃ t2 ∈ Doituong: t1 [MaDtuong] =t2 [MaDtuong]  Phạm vi: Doituong,Dienthoai  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update Doituong - + +(MaDtuong) Dienthoai + - +(MaDtuong) • F6:  ∀ t1 ∈ Dienthoai → ∃ t2 ∈ LoaiDT: t1 [Maloai] =t2 [Maloai]  Phạm vi: LoaiDT,Dienthoai  Ảnh hưởng: Bảng Insert Delete Update LoạiDT - + +(Maloai) Dienthoai + - +(Maloai)  Check: VI Thiết kế giao diện: Giao diện Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: a) frmnuoc: b) frmtinhTP Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: c) frmquanhuyen Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: d) frmdienthoai Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: e) frmloaiDT Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: f) frmdoituong Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: g) frmtimkiem Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008 – Ngày kết thúc: Thực khảo sát: Nhóm Lần sửa cuối cùng: Ngày bắt đầu:– Ngày kết thúc: Giải thích phân tích hoạt động chức giao diện Trên Form với tên mở đầu tương ứng frm gồm đầy đủ chức thêm, sửa, xoá, thoát Các chức button Các nhãn Lable với thuộc tính Text ghi tên liệu tương ứng, T ... lý danh bạ Người dùng Nhập, sửa, xoa tt danh bạ Q/L danh bạ Dữ liệu danh mục Danh mục Dữ liệu danh bạ Danh bạ Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại cá nhân Ngày bắt đầu: 02/03/2008... hóa q trình tổ chức quản lý danh bạ điện thoại giải pháp hữu hiệu Bởi lẽ: xây dựng chương trình quản lý danh bạ điện thoại máy tính có nhiều ưu điểm khắc phục nhược điểm việc quản lý danh bạ điện... nhật danh mục Q/L danh mục Dữ Danh mục liệu Cập nhật thông tin Q/L thông tin danh bạ Dữ liệu Người dùng Danh bạ Tìm Kiếm Kết tìm kiếm Tìm kiếm Dữ liệu Project: chương trình tổ chức quản lý danh bạ

Hình ảnh liên quan

- Bảng dữ liệu nước - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

Bảng d.

ữ liệu nước Xem tại trang 16 của tài liệu.
- Bảng dữ liệu tỉnh/thành phố - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

Bảng d.

ữ liệu tỉnh/thành phố Xem tại trang 17 của tài liệu.
- Bảng dữ liệu đối tượng - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

Bảng d.

ữ liệu đối tượng Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Bảng dữ liệu cơ quan - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

Bảng d.

ữ liệu cơ quan Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng Insert Delete Update Nuoc+- +(Manuoc,Tennuoc) - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

ng.

Insert Delete Update Nuoc+- +(Manuoc,Tennuoc) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Bảng Insert Delete Update LoaiDT+- +(Maloai) - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

ng.

Insert Delete Update LoaiDT+- +(Maloai) Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng Insert Delete Update Coquan+- +(MaCQ) - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

ng.

Insert Delete Update Coquan+- +(MaCQ) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Bảng Insert Delete Update Doituong-+ +(MaDtuong) Dienthoai+-+(MaDtuong) - Chương trình tổ chức quản lý danh bạ

ng.

Insert Delete Update Doituong-+ +(MaDtuong) Dienthoai+-+(MaDtuong) Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan