Quản lý tiến trình

23 895 7
Quản lý tiến trình

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản lý tiến trình

1Bài 3 : QUẢN TIẾN TRÌNHPhân chia CPU cho các tiến trình ?Tiếp cậnMục tiêu ?Tổ chức ?Chiến lược ?Trạng thái tiến trình ?Lưu trữ thông tin tiến trình ?Các thao tác trên tiến trình ?Bảo vệ tiến trình ?Trao đổi thông tin giữa các tiến trình ? 2Phân chia CPU ?1 CPU vật : làm thế nào để tạo ảo giác mỗi tiến trình sở hữu CPU riêng của mình ?Dispatcher luân chuyển CPU giữa các tiến trình:Ngữ cảnh xử riêng biệt cho mỗi tiến trình (PCB)Dispatching loop :CPUwhile(1) { interrupt Pcur save state Pcur Scheduler gets Pnext load state Pnext jump to it} 3Trạng thái tiến trình ?ready Rs CPUrunning Rs CPUblocked Rs CPUNhận CPUTrả CPUChờ RNhận R 4Khối quản tiến trình trong mô hình multiprocessespidState(State, details)Context(IP, Mem, Files…)Scheduling statisticRelatives( Dad, children)Process control BlockPCB 5PCB vaứ TCB trong moõ hỡnh multithreadspidThreads listContext(Mem, global ressources)Scheduling statisticRelatives( Dad, children)PCBtidState(State, details)Context(IP, local stack)Thread Control BlockTCB 6Các thao tác trên tiến trìnhTạo lập tiến trình :Cấp phát tài nguyên cho tiến trình con ?Hoạt động của cha và con độc lậpKết thúc tiến trình :Thu hồi tài nguyên ?p buộc kết thúc ?Thay đổi trạng thái tiến trình :Assign(), Block(), Awake(), Resume(), Suspend() 7Trạng thái tiến trình ?Có nhu cầu Suspend &Resume :Hệ thống quá tảiKiểm soát hoạt động của tiến trình con 8An ninh trật tự cho môi trường đa tiến trình !Bảo vệ tiến trình :Ngăn cản các tiến trình xâm phạm tài nguyên, can thiệp vàoxử của nhau => KGĐC riêng biệt, 2 mode xử lýBảo đảm quyền tiến triển xử cho mỗi tiến trình => công bằng trong các chiến lược phân phối tài nguyên.Trao đổi thông tin , phối hợp hoạt động ?Nhu cầu ? Vấn đề ? => Chương kế tiếpGiải pháp ? 9Caùc danh saùch tieán trìnhReady ListP1P4P5Waiting ListsR1P7P2P10P3P6R1R1 10Điều phối tiến trìnhMục tiêu ?Các cấp độ điều phốiThời điểm ra quyết đònh điều phối ?Đánh giá chiến lược điều phối ?Một số chiến lược điều phối [...]... Tất cả các tiến trình đều có cơ hội nhận CPU 22 Multilevel Feedback priority 23 Lottery 1 11 1 P1 P2 P3 P4 1 17 1 P1 P2 P3 P4 P2 có 25 % cơ hội P2 có 70 % cơ hoäi 1 Bài 3 : QUẢN TIẾN TRÌNH  Phân chia CPU cho các tiến trình ?  Tiếp cận  Mục tiêu ?  Tổ chức ?  Chiến lược ?  Trạng thái tiến trình ?  Lưu trữ thông tin tiến trình ?  Các thao tác trên tiến trình ?  Bảo vệ tiến trình ?  Trao...3 Trạng thái tiến trình ? ready  R s  CPU running  R s  CPU blocked  R s  CPU Nhận CPU Trả CPU Chờ R Nhận R 20 Các chiến lược điều phối  FIFO  RR  SJF  MULTILEVELFEEDBACK  LOTTERY 8 An ninh trật tự cho môi trường đa tiến trình !  Bảo vệ tiến trình :  Ngăn cản các tiến trình xâm phạm tài nguyên, can thiệp vàoxử của nhau => KGĐC riêng biệt, 2 mode xử lý  Bảo đảm quyền tiến triển... mode Kernel mode 10 Điều phối tiến trình  Mục tiêu ?  Các cấp độ điều phối  Thời điểm ra quyết định điều phối ?  Đánh giá chiến lược điều phối ?  Một số chiến lược điều phối 2 Phân chia CPU ?  1 CPU vật : làm thế nào để tạo ảo giác mỗi tiến trình sở hữu CPU riêng của mình ?  Dispatcher luân chuyển CPU giữa các tiến trình:  Ngữ cảnh xử riêng biệt cho mỗi tiến trình (PCB)  Dispatching... biệt, 2 mode xử lý  Bảo đảm quyền tiến triển xử cho mỗi tiến trình => công bằng trong các chiến lược phân phối tài nguyên.  Trao đổi thông tin , phối hợp hoạt động ?  Nhu cầu ?  Vấn đề ? => Chương kế tiếp  Giải pháp ? 12 Chuyển đổi ngữ cảnh (context switching)  Kịch bản :  Lưu ngữ cảnh tiến trình hiện hành  Nạp ngữ cảnh tiến trình được chọn kế tiếp  Chi tiết cụ thể phụ thuộc... scheduling : quyết định chuyển tiến trình đang running sang trạng thái blocked.  Shorterm scheduling : chọn 1 tiến trình ở trạng thái ready để chuyển sang trạng thái running.  Không có sự phân biệt rõ ràng hoàn toàn giữa 3 cấp độ 14 Tiểu trình hạt nhân (Kernel thread)  Khái niệm tiểu trình được xây dựng bên trong hạt nhân  Distpatcher làm việc với đơn vị là tiểu trình T1 T2 Dispatcher System... cận  Mục tiêu ?  Tổ chức ?  Chiến lược ?  Trạng thái tiến trình ?  Lưu trữ thông tin tiến trình ?  Các thao tác trên tiến trình ?  Bảo vệ tiến trình ?  Trao đổi thông tin giữa các tiến trình ? 4 Khối quản tiến trình trong mô hình multiprocesses pid State (State, details) Context (IP, Mem, Files…) Scheduling statistic Relatives ( Dad, children) Process control Block PCB ... state…  Chi phí chuyển đổi ngữ cảnh :  Giữa các tiến trình ?  Giữa các tiểu trình ? 5 PCB và TCB trong mô hình multithreads pid Threads list Context (Mem, global ressources…) Scheduling statistic Relatives ( Dad, children) PCB tid State (State, details) Context (IP, local stack…) Thread Control Block TCB 18 Các cấp độ điều phối  Longterm scheduling : chọn tiến trình kế tiếp được khởi động (mang vao . : QUẢN LÝ TIẾN TRÌNHPhân chia CPU cho các tiến trình ?Tiếp cậnMục tiêu ?Tổ chức ?Chiến lược ?Trạng thái tiến trình ?Lưu trữ thông tin tiến trình. trên tiến trình ?Bảo vệ tiến trình ?Trao đổi thông tin giữa các tiến trình ? 2Phân chia CPU ?1 CPU vật lý : làm thế nào để tạo ảo giác mỗi tiến trình

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:06

Hình ảnh liên quan

Khối quản lý tiến trình trong mô hình multiprocesses - Quản lý tiến trình

h.

ối quản lý tiến trình trong mô hình multiprocesses Xem tại trang 4 của tài liệu.
PCB và TCB trong mô hình multithreads pid Threads list Context (Mem, global  ressources…) Scheduling statisticRelatives( Dad, children) - Quản lý tiến trình

v.

à TCB trong mô hình multithreads pid Threads list Context (Mem, global ressources…) Scheduling statisticRelatives( Dad, children) Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan