Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế [FULL]

179 20.2K 64
Tài Liệu hướng dẫn thi viên chức ngành y tế [FULL]

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TÀI LIỆU BAO GỒM: - 10 điều Dược đức - 12 điều y đức - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức - Luật Bảo hiểm y tế - Luật Dược - Luật Khám chữa bệnh - Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm - Luật viên chức - Nghị định số 29 của Chính phủ - Quy tắc ứng xử VÀ Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh - Quyết định số 122 của Thủ tướng Chính phủ - Nội dung Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh QUYẾT ĐỊNH SỐ 2397/1999/QĐ-BYT NGÀY 10/8/1999 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH "ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế; - Theo đề nghị của các ông, bà: Vụ trưởng Vụ pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam - Bộ Y tế. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bản quy định "Đạo đức hành nghề dược" để áp dụng cho người hành nghề dược kể cả người nước ngoài hành nghề dược tại Việt Nam. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Vụ trưởng các vụ thuộc Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty dược Việt Nam, Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế ngành, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ sở hành nghề dược và các đối tượng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỨ TRƯỞNG BỘ Y TẾ (đã ký) Lê Văn Truyền CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC (Ban hành kèm theo Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 8 năm 1999) Là một bộ phận của những người làm công tác y tế, người hành nghề dược có trách nhiệm thực hiện 12 điều quy định về Y đức, đồng thời phải có những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp riêng- đạo đức hành nghề dược- để rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu góp phần thực hiện sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Đạo đức hành nghề dược bao gồm những nội dung sau: 1. Phải đặt lợi ích của người bệnh và sức khoẻ nhân dân lên trên hết. 2. Phải hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và tiết kiệm cho người bệnh và nhân dân. Tích cực, chủ động tuyên truyền kiến thức về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 3. Phải tôn trọng và bảo vệ quyền của người bệnh, những bí mật liên quan đến bệnh tật của người bệnh. 4. Phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và những quy định chuyên môn; thực hiện Chính sách quốc gia về thuốc. Không lợi dụng hoặc tạo điều kiện cho người khác lợi dụng nghề nghiệp để mưu cầu lợi ích cá nhân, vi phạm pháp luật. 5. Phải tôn trọng và hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp. 6. Phải trung thực, thật thà, đoàn kết, kính trọng các bậc thầy, tôn trọng đồng nghiệp. Sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức với đồng nghiệp và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 7. Phải hợp tác chặt chẽ với các cán bộ y tế khác để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học. 8. Phải thận trọng, tỷ mỉ, chính xác trong khi hành nghề. Không được vì mục đích lợi nhuận mà làm thiệt hại sức khoẻ và quyền lợi của người bệnh, ảnh hưởng xấu đến danh dự và phẩm chất nghề nghiệp. 9. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, tích cực nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ xã hội trong mọi tình huống. 10. Phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hành nghề, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; tích cực tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. BỘ Y TẾ –––– Số: 2088/QĐ-BYT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––– Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC" BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ - Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế. - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ điều trị, Bộ Y tế; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1 Nay ban hành kèm theo quyết định này bản "Quy định về y đức" (tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế) để áp dụng cho mọi người hành nghề y tế kể cả người nước ngoài hành nghề y tế tại Việt Nam. Điều 2 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người thực hiện tốt quy định về y đức sẽ được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 3 Các ông, bà Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ điều trị, các Vụ của cơ quan Bộ y tế, Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, y tế các ngành, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Giám đốc Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đối tượng quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ (Đã ký) Đỗ Nguyên Phương 2 QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC (TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tuỵ phục vụ, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, coi họ đau đơn như mình đau đớn, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu". Phải thật thà đoàn kết, khắc phục khó khăn, học tập vươn lên để hoàn thành nhiệm vụ, toàn tâm toàn ý xây dựng nền Y học Việt Nam. Y đức phải thể hiện qua những tiêu chuẩn, nguyên tắc đạo đức được xã hội thừa nhận. 1- Chăm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Phải có lương tâm và trách nhiệm cao, hết lòng yêu nghề, luôn rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy thuốc. Không ngừng học tập và tích cực nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn gian khổ vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 2- Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn. Không được sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phương pháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế và sự chấp nhận của người bệnh. 3- Tôn trọng quyền được khám bệnh chữa bệnh của nhân dân. Tôn trọng những bí mật riêng tư của người bệnh; khi thăm khám, chăm sóc cần bảo đảm kín đáo và lịch sự. Quan tâm đến những người bệnh trong diện chính sách ưu đãi xã hội. Không được phân biệt đối xử người bệnh. Không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Phải trung thực khi thanh toán các chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 4- Khi tiếp xúc với người bệnh và gia đình họ, luôn có thái độ niềm nở, tận tình; trang phục phải chỉnh tề, sạch sẽ để tạo niềm tin cho người bệnh. Phải giải thích tình hình bệnh tật cho người bệnh và gia đình họ hiểu để cùng hợp tác điều trị; phổ biến cho họ về chế độ, chính sách, quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh; động viên an ủi, khuyến khích người bệnh điều trị, tập luyện để chóng hồi phục. Trong trường hợp bệnh nặng hoặc tiên lượng xấu cũng phải hết lòng cứu chữa và chăm sóc đến cùng, đồng thời thông báo cho gia đình người bệnh biết. 5- Khi cấp cứu phải khẩn trương chẩn đoán, xử trí kịp thời không được đun đẩy người bệnh. 6- Kê đơn phải phù hợp với chẩn đoán và bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn; không vì lợi ích cá nhân mà giao cho người bệnh thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh. 7- Không được rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, theo dõi và xử trí kịp thời các diễn biến của người bệnh. 8- Khi người bệnh ra viện phải dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ. 9- Khi người bệnh tử vong, phải thông cảm sâu sắc, chia buồn và hướng dẫn, giúp đỡ gia đình họ làm các thủ tục cần thiết. 3 10- Thật thà, đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau. 11- Khi bản thân có thiếu sót, phải tự giác nhận trách nhiệm về mình, không đổ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước. 12- Hăng hái tham gia công tác tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh cứu chữa người bị tai hạn, ốm đau tại cộng đồng; gương mẫu thực hiện nếp sống vệ sinh, giữ gìn môi trường trong sạch. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 02 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Tiền Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Xét Tờ trình số 1293/TTr-SYT ngày 17/6/2009 của Sở Y tế về việc sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Y tế theo Thông tư Liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là y tế). 2. Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn. 1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp quản lý, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế ở địa phương; 2 b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế; c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở; d) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y tế. 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Y tế theo quy định của pháp luật; b) Dự tháo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực y tế; c) Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn; d) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch bệnh ở địa phương. 3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các vấn đề khác về y tế sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở. 4. Về y tế dự phòng. a) Quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật; b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hei65n các quy định về chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; c) Làm thường trực về lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp tỉnh; chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. 5. Về khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng. a) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật; 3 b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh; giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 6. Về y dược cổ truyền a) Tổ chức thực hiện việc kế thừa, pháp huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương; b) Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh; c) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền tự nhân theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 7. Về thuốc và mỹ phẩm a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng, thanh tra và xử lý các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc theo quy định của pháp luật; b) Cấp, đình chỉ và thu hồi chứng chỉ hành nghề dược; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; giới thiệu thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 8. Về an toàn vệ sinh thực phẩm a) Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; b) Cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và đăng ký quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo phân cấp và theo quy định của pháp luật. 9. Về trang thiết bị và công trình y tế a) Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế; b) Thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật và theo phân cấp. 10. Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản a) Tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; 4 b) Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản; c) Thẩm định, quyết định cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành ghề dịch vụ tư vấn về dân số - kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật. 11. Về bảo hiểm y tế a) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; b) Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế. 12. Về đào tạo nhân lực y tế a) Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh; b) Quản lý các trường đào tạo cán bộ y tế theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh. 13. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật. 14. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật 15. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của ngành y tế đối với Phòng Y tế. 16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao. 17. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. 18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ công chức viên chức của Sở và các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh. 19. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế. 21. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật. Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy a) Ban Giám đốc sở: Giám đốc và các Phó Giám đốc sở. [...]... Lu t n y thì có quy n t nguy n tham gia b o hi m y t theo quy i u 51 Hi u l c thi hành nh c a Chính ph 1 Lu t n y có hi u l c thi hành t ng y 01 tháng 7 năm 2009 2 L trình th c hi n b o hi m y t toàn dân ư c quy nh như sau: a) i tư ng quy nh t kho n 1 n kho n 20 i u 12 c a Lu t n y th c hi n b o hi m y t t ng y Lu t n y có hi u l c thi hành; b) i tư ng quy nh t i kho n 21 i u 12 c a Lu t n y th c... hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Y t ; Phê duy t Quy ch t ch c và ho t ng c a các Chi c c, ơn v s nghi p thu c S i u 5 Quy t nh n y có hi u l c k t ng y ký và thay th Quy t nh s 2322/Q -UBND ng y 22/6/2006 c a y ban nhân dân t nh v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a S Y t Ti n Giang, Quy t nh s 2082/Q -UBND ng y 30/6/2007 c a y ban nhân dân t nh v s a i, b sung Quy t nh... o hi m y t theo quy nh t i kho n 3 i u 50 c a Lu t n y óng b o hi m y t liên t c k t l n th hai tr i ho c ngư i tham gia b o hi m y t quy nh t i kho n 2 i u 51 c a Lu t n y thì th b o hi m y t có giá tr s d ng k t ng y óng b o hi m y t ; b) i v i ngư i tham gia b o hi m y t theo quy nh t i kho n 3 i u 50 c a Lu t n y óng b o hi m y t l n u ho c óng b o hi m y t không liên t c thì th b o hi m y t có... m y t t ng y 01 tháng 01 năm 2010; c) i tư ng quy nh t i kho n 22 i u 12 c a Lu t n y th c hi n b o hi m y t t ng y 01 tháng 01 năm 2012; d) i tư ng quy nh t i kho n 23 và kho n 24 i u 12 c a Lu t n y th c hi n b o hi m y t t ng y 01 tháng 01 năm 2014; ) i tư ng quy nh t i kho n 25 i u 12 c a Lu t n y th c hi n b o hi m y t theo quy nh c a Chính ph ch m nh t là ng y 01 tháng 01 năm 2014 i u 52 Quy... c óng b o hi m y t c a các kho n 20, 21, 22, 23, 24 và 25 i u 12 c a Lu t n y i tư ng quy i tư ng quy nh t i CHƯƠNG III TH B O HI M Y T i u 16 Th b o hi m y t 1 Th b o hi m y t ư c c p cho ngư i tham gia b o hi m y t và làm căn c ư c hư ng các quy n l i v b o hi m y t theo quy nh c a Lu t n y 2 M i ngư i ch ư c c p m t th b o hi m y t 3 Th i i m th b o hi m y t có giá tr s d ng ư c quy nh như sau:... 4 B trư ng B Y t quy nh m u h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t i u 26 ăng ký khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1 Ngư i tham gia b o hi m y t có quy n ăng ký khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ban u t i cơ s khám b nh, ch a b nh tuy n xã, tuy n huy n ho c tương ương; tr trư ng h p ư c ăng ký t i cơ s khám b nh, ch a b nh tuy n t nh ho c tuy n trung ương theo quy nh c a B trư ng B Y t Trư ng h... o hi m y t i u 27 Chuy n tuy n i u tr Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn k thu t thì cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t có trách nhi m chuy n ngư i b nh k p th i n cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t khác theo quy nh v chuy n tuy n chuyên môn k thu t i u 28 Th t c khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1 Ngư i tham gia b o hi m y t khi n khám b nh, ch a b nh ph i xu t trình th b o hi m y t có... m y t 8 5 T ch c b o hi m y t quy nh m u th b o hi m y t , qu n lý th b o hi m y t th ng nh t trong c nư c và ch m nh t n ng y 01 tháng 01 năm 2014 ph i t ch c th c hi n vi c phát hành th b o hi m y t có nh c a ngư i tham gia b o hi m y t i u 17 C p th b o hi m y t 1 H sơ c p th b o hi m y t bao g m: a) Văn b n ăng ký tham gia b o hi m y t c a cơ quan, t ch c có trách nhi m óng b o hi m y t quy nh... vi c, k t ng y nh n h sơ quy nh t i kho n 2 i u n y, t ch c b o hi m y t ph i i th cho ngư i tham gia b o hi m y t Trong th i gian ch i th , ngư i có th v n ư c hư ng quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t 9 4 Ngư i ư c i th b o hi m y t do th b rách, nát ho c h ng ph i n p phí B trư ng B Tài chính quy nh m c phí i th b o hi m y t i u 20 Thu h i, t m gi th b o hi m y t 1 Th b o hi m y t b thu h... chuyên môn k thu t 2 B trư ng B Y t quy nh c th i m b kho n 1 i u n y; ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan ban hành danh m c thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b y t , d ch v k thu t y t thu c ph m vi ư c hư ng c a ngư i tham gia b o hi m y t i u 22 M c hư ng b o hi m y t 1 Ngư i tham gia b o hi m y t khi i khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 c a Lu t n y thì ư c qu b o hi m y . TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TÀI LIỆU BAO GỒM: - 10 điều Dược đức - 12 điều y đức - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức - Luật Bảo hiểm y tế - Luật. 03/2008/TTLT-BYT-BNV ng y 25/4/2008 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc y ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Xét Tờ. hiểm y tế, tổ chức hệ thống y tế, tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế, nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân dựa trên bảo hiểm y tế toàn dân; 2. X y dựng

Ngày đăng: 26/06/2015, 14:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan