SÁNG KIẾN KINH NGHIEÄM “MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN”

20 470 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIEÄM “MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN”

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 6 HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ÑEÀ TAØI. Xuất phát từ mục tiêu của Nghành GDĐT về nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. Xuất phát từ chủ trương của Bộ giáo dục về phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trong những năm gần đây về cải thiện mối quan hệ giữ giáo viên với giáo viên cũng như giữ giáo viên với học sinh. Đặc biệt xuất phát từ thực tế giảng dạy toâi thöôøng thaáy nhöõng giaùo vieân daïy nhöõng moân thuoäc boä moân xaõ hoäi, trong ñoù coù moân vaên thöôøng than phieàn laø hoïc sinh raát bieáng hoïc . Ñuùng vaäy caùc em thích hoïc moân toaùn, moân tin, moân tieáng Anh hôn, ngay caû phuï huynh cuõng ñaàu tö raát nhieàu cho con em mình hoïc nhöõng moân naøy. Taïi sao caû phuï huynh vaø hoïc sinh laïi xem thöôøng moân vaên cuõng nhö moät soá moân xã hoäi khaùc? Phaûi chaêng moân vaên khoâng phaûi laø moân quan troïng . Thöïc ra moân naøo cuõng quan troïng, nhaát laø moân vaên, nhöng chính taïi ngöôøi lôùn – caùc baäc phuï huynh nghó raèng moân vaên khoâng phaûi laø moân hoïc quan troïng, hoaëc hoïc moân vaên sau naøy khoâng coù töông lai. Vôùi nhaän thöùc ñoù chính phuï huynh ñaõ eùp buoäc, ñaõ nhoài nheùt con em mình hoïc nhöõng moân naøy maø khoâng hoïc nhöõng moân kia, cho con em mình hoïc ôû tröôøng roài hoïc theâm ôû ngoaøi nhöõng moân nhö: moân toaùn, moân tin hoïc, tieáng Anh… vì hoï cho raèng hoïc cho gioûi nhöõng moân ñoù sau naøy deã tìn vòeâc laøm, deã coù töông lai…Trong khi moân vaên vaø moät soá moân xaõ hoäi khaùc thì haàu nhö cho con em mình hoïc cho coù , hoïc ñeå ñoái phoù, hoặc hoïc ñeå coát ñuû ñieåm leân lôùp maø thoâi. Trong khi ngöôøi ta noùi “Vaên hoïc laø nhaân hoïc” hoïc vaên laø hoïc laøm ngöôøi. Vaäy maø ngöôøi ta laïi xem thöôøng vieäc hoïc laøm ngöôøi, haäu quaû laø ñaïo ñöùc xaõ hoäi ngaøy caøng ñi xuoáng, ñi xuoáng nghieâm troïng, nhaát laø ôû löùa tuoåi thanh thieáu nieân. Coù nhieàu ngöôøi coù trình ñoäâ , nhöng laïi khoâng coù leã ñoä, coù hoïc thöùc nhöng laïi cö söû vôùi nhau nhö nhöõng ngöôøi khoâng coù giaùo duïc. Ñaây chính laø haäu quaû tai haïi bôûi vieäc xem thöôøng nhöõng moân coù tính chaát giaùo duïc nhaân baûn, tröïc tieáp daïy con ngöôøi ta bieát yeâu caùi ñeïp, yeâu caùi toát, gheùt caùi aùc, caùi xaáu. Töø thöïc teá ñoù vôùi loøng yeâu ngheà toâi tìm caùch thaùo gôõ khoù khaên. Làm sao để các em ham hoïc hôn, tieát hoïc sinh ñoäng hôn, caùc em dễ nhôù baøi, hieåu baøi hôn. Đó là lí do tôi chọn đề tài “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp 6 học tốt môn ngữ văn”. II THÖÏC TRAÏNG VÀ NGUYÊN NHÂN TRÖÔÙC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1 Thực trạng Đã nhiều năm qua tôi được giao dạy môn ngữ văn lớp 6. Đây là lớp đầu cấp các em từ dưới cấp một mới lên còn bỡ ngỡ. Đặc biệt lần đầu tiên các em được học với rất nhiều thầy cô. Vì vậy tâm trạng các em rất hoang mang, lo lắng, nhút nhát, rụt rè. Khả năng viết bài, diễn tả tâm trạng, cảm xúc của các em thành câu văn, đoạn văn, bài văn còn vụng về, lủng củng. Cả học sinh và phụ huynh lại ít quan tâm chú ý đến môn học. Chưa nói gì đến việc làm sao cho các em ham học, học tốt môn ngữ văn. Cho nên các hoạt động dạy và học môn ngữ văn gặp nhiều khó khăn. 2 Nguyên nhân 2.1 Về phía giáo viên Tuy yêu nghề mến trẻ nhưng với một số giáo viên trong tư tưởng vẫn không cảm thấy thật sự thoải mái, hài lòng khi cảm thấy bộ môn mình dạy phụ huynh và học sinh xem nhẹ. Điều này cũng làm giảm đi khả năng sáng tạo, làm mất đi sự cố gắng và hậu quả là học sinh lại càng cảm thấy chán học, không có hứng thú khi học môn ngữ văn.

PHÒNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH CỬU TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH TÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIEÄM “MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT MƠN NGỮ VĂN” Người thực hiện: Nguyễn Đơng Giang Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ văn Quản lý giáo dục: Phương pháp dạy học môn: Ngữ văn Phương pháp giáo dục: Lĩnh vực khác: Năm học 2011-2012 SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Đông Giang ngày tháng năm sinh: 1975 Giới tính: Nam Địa chỉ: Ấp – Vĩnh Tân – Vĩnh Cữu - Đồng Nai Điện thoại: 0613860253 Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Tân II TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị trình độ chuyên môn cao nhất: Cao đẳng sư phạm - Năm nhận bằng: 1999 - Chuyên ngành đào tạo: Văn – sử III KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chun mơn có kinh nghiệm: Ngữ văn - Số năm có kinh nghiêm: 11 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: 1/ Tạo hứng thú cho học sinh học ngữ văn 2/ Cách cảm nhận văn học dân gian 3/ Một số vấn đề nâng cao chất lượng dạy học văn 4/ Tạo chất văn học văn 5/ Hoạt cảnh số tiết ngữ văn MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT MƠN NGỮ VĂN PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI - Xuất phát từ mục tiêu Nghành GD&ĐT nâng cao chất lượng dạy học giáo viên học sinh - Xuất phát từ chủ trương Bộ giáo dục phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm gần cải thiện mối quan hệ giữ giáo viên với giáo viên giữ giáo viên với học sinh - Đặc biệt xuất phát từ thực tế giảng dạy thường thấy giáo viên dạy môn thuộc môn xã hội, có môn văn thường than phiền học sinh biếng học Đúng em thích học môn toán, môn tin, môn tiếng Anh hơn, phụ huynh đầu tư nhiều cho em học môn Tại phụ huynh học sinh lại xem thường môn văn số môn xã hội khác? Phải môn văn môn quan trọng Thực môn quan trọng, môn văn, người lớn – bậc phụ huynh nghó môn văn môn học quan trọng, học môn văn sau tương lai Với nhận thức phụ huynh ép buộc, nhồi nhét em học môn mà không học môn kia, cho em học trường học thêm môn như: môn toán, môn tin học, tiếng Anh… họ cho học cho giỏi môn sau dễ tìn vịêc làm, dễ có tương lai…Trong môn văn số môn xã hội khác cho em học cho có , học để đối phó, học để cốt đủ điểm lên lớp mà Trong người ta nói “Văn học nhân học” học văn học làm người Vậy mà người ta lại xem thường việc học làm người, hậu đạo đức xã hội ngày xuống, xuống nghiêm trọng, lứa tuổi thiếu niên Có nhiều người có trình độâ , lại lễ độ, có học thức lại cư sử với người giáo dục Đây hậu tai hại việc xem thường môn có tính chất giáo dục nhân bản, trực tiếp dạy người ta biết yêu đẹp, yêu tốt, ghét ác, xấu Từ thực tế với lòng yêu nghề tìm cách tháo gỡ khó khăn Làm để em ham học hơn, tiết học sinh động hơn, em dễ nhớ bài, hiểu Đó lí chọn đề tài “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp học tốt môn ngữ văn” II/ THỰC TRẠNG VÀ NGUN NHÂN TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI 1/ Thực trạng Đã nhiều năm qua giao dạy môn ngữ văn lớp Đây lớp đầu cấp em từ cấp lên bỡ ngỡ Đặc biệt lần em học với nhiều thầy Vì tâm trạng em hoang mang, lo lắng, nhút nhát, rụt rè Khả viết bài, diễn tả tâm trạng, cảm xúc em thành câu văn, đoạn văn, văn vụng về, lủng củng Cả học sinh phụ huynh lại quan tâm ý đến mơn học Chưa nói đến việc cho em ham học, học tốt môn ngữ văn Cho nên hoạt động dạy học mơn ngữ văn gặp nhiều khó khăn 2/ Nguyên nhân 2.1/ Về phía giáo viên Tuy yêu nghề mến trẻ với số giáo viên tư tưởng không cảm thấy thật thoải mái, hài lịng cảm thấy mơn dạy phụ huynh học sinh xem nhẹ Điều làm giảm khả sáng tạo, làm cố gắng hậu học sinh lại cảm thấy chán học, khơng có hứng thú học mơn ngữ văn 2.2/ Về phía học sinh Một số lớn học sinh khơng có tinh thần học tập đắn Khi có kiểm tra có văn mẫu chép văn mẫu cốt đủ điểm lên lớp Các em để dành thời gian, công sức học môn khác mà em cho quan trọng Trong học ý nghe giảng, làm biếng làm tập Hậu có lên đến đại học em chưa biết viết văn cho cách Kiến thức thầy cô vất vả truyền đạt vài hôm em quên hết nhớ lơ mơ, khơng rõ ràng, chắn Có lúc em cảm thấy có hứng viết hay có em làm tệ Chỉ kiểm tra lấy điểm em có cố gắng lo sợ khơng đủ điểm lên lớp Tuy khó khăn khơng phải mà khơng có biện pháp khắc phục Công tác dạy văn lớp dạy học sinh giỏi Lê Quý Đôn năm gần đạt kết chứng minh cho thấy cố gắng, có phương pháp tinh thần học tập em cao khơng mơn khác Trong phạm vi viết chi xin minh họa kết giảng dạy năn gần 2.3/ Kết chưa áp dụng đề tài sau: Năm học 2009-2010 Thời gian Kiểm tra đầu năm Kiểm tra kì Kiểm tra HK I Kiểm tra HKII G 4/36 11,1% 16,7% 22,3% 25% K 10/36 27,7% 12 33,3% 13 36,1% 15 41,7% TB 11/36 30,6% 10 27,7% 10 27,7% 10 27,7% Y 11/36 30,6% 22,3% 13,9% 5,6% Với kết thấy nhiều học sinh yếu Nhiều em khơng nghỉ hè phải ôn để thi lại môn văn Phần II: NOÄI DUNG ĐỀ TÀI I/ CƠ SỞ LÍ LUẬN Vấn đề phát huy tính tích cực học sinh đặt ngành giáo dục nước ta từ năm 1960 Cũng thời điểm đó, trường sư phạm có hiệu “Biến qúa trình đào tạo thành qúa trình tự đào tạo” Trong cải cách giáo dục lần II, năm 1980, phát huy tính tích cực phương hướng cải cách, nhằm đào tạo người lao động sáng tạo, làm chủ đất nước Luật giáo dục, điều 42.2 ghi “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kó vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh Những năm gần tồn ngành phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Đặc biệt chủ đề năm học phòng GD&ĐT Vĩnh Cửu: năm học 2010-2011 năm học “ Tiếp tục đổi công tác quản lí, nâng cao chất lượng dạy học chăm sóc giúp đỡ học sinh nghèo” nhằm đào tạo hệ trẻ tương lai có đủ tài đức xây dựng đất nước Tôi nhiều giáo viên ln trăn trở tìm phương pháp dạy học đạt kết cao Làm phát huy tối đa tính tích cực chủ động, sáng tạo em việc học Vả lại dạy học môn ngữ văn không truyền đạt tri thức mà điều quan trọng để rèn nhân cách cho em sau “Hoạt cảnh số giải pháp giúp học sinh lớp học tốt mơn ngữ văn” làm cho tiết học bớt căng thẳng, làm sống động hình tượng nhân vật làm cho em có hứng thú, dễ học , dẽ hiểu, dễ nhớ Với chun đề giúp cảm thấy việc dạy học trở nên nhẹ nhàng, cảm thấy yêu nghề, gặt hái thành mong muốn II/ GIẢI PHÁP VÀ KẾT QUẢ 1/ Xây dựng hệ thống câu hỏi Để khởi xướng tranh luận, để kích thích tư phê phán, để kiểm tra thông tin đến với học sinh người giáo viên phải đặt câu hỏi Sử dụng câu hỏi biện pháp hiệu thông dụng Hỏi câu hỏi hay dễ, chọn thời điểm để hỏi, sử dụng ngôn ngữ, cử đáp án lại câu trả lời học sinh với thái độ xây dựng nghệ thuật Đặt câu hỏi cách nhanh chóng để thu hút học sinh tạo khơng khí học tập sống động Biết cách đặt câu hỏi phù hợp đạt mục tiêu giảng mà cịn phát triển thêm số vấn đề có liên quan Nếu biết đưa câu hỏi cách khéo léo kích thích hứng thú tìm câu trả lời học sinh Mục đích việc đặt câu hỏi nhằm: Phát vấn đề vướng mắc học tập Thúc đầy học sinh vào lĩnh vực tư Thách thức ý tưởng đại Thăm dò kiến thức học sinh Chuyển tiếp giữ phần dạy 1.1/ Các dạng câu hỏi Có hai dạng câu hỏi thơng dụng câu hỏi đóng câu hỏi mở Câu hỏi đóng thường giới hạn, yêu cầu trả lời có khơng, sai, hay trả lời ý ngắn VD: Vì phận từ mượn phần lớn mượn từ tiếng Hán (Bài từ mượn) 1.2/ Các cấp độ câu hỏi * Cấp độ nhớ lại: Cấp độ kiểm tra xem kiến thức học học sinh có ghi nhớ khơng, cấp độ có dạng sau.: a/ Dạng câu hỏi nêu khái niệm VD: Thế từ mượn? ( Bài “từ mượn”) b/ Dạng câu hỏi liệt kê VD: Hãy kể tên truyện cổ tích mà em học? c/ Dạng câu hỏi kể lại VD: Kể lại đoạn truyện Thạch Sanh đánh chằn tinh(Bài “Thạch Sanh”) d/ Dạng lựa chọn VD: Trong ý sau, ý với khái niệm nhân hóa? 1/ Gọi tả vật, đồ vật từ vốn dùng để gọi tả người 2/ Đối chiếu vật, việc với vật việc có nét tương đồng 3/ Gọi tên vật, tượng tên vật tượng khác có nét tương đồng * Cấp độ lí: Cấp độ địi hỏi học sinh phải sử lí thơng tin kĩ cao b/ Dạng so sánh: VD: So sánh đặc điểm truyện truyền thuyết với cổ tích c/ Dạng giải thích VD: Vì chưa hiểu đầy đủ, xác nghĩa từ khơng nên dùng từ ( Bài “ Chữa lỗi dùng từ”) * Cấp độ ứng dụng: Cấp độ đòi hỏi học sinh phải tìm thơng tin Giáo viên thường bắt đầu câu hỏi hẹp, cụ thể đến câu hỏi rộng hơn, trừu tượng a/ Dạng vận dụng VD: Vận dụng kiến thức học danh từ em viết đoạn văn xác định danh từ phân loại chúng(Bài danh từ) b/ Dạng lấy ví dụ VD: Em lấy ví dụ vật ni gia đình em nhân hóa? (Bài “nhân hóa”) 1.3/ Quy trình vấn đáp Vấn đáp thực theo năm bước sau: Bước 1: Đặt câu hỏi cho lớp Bước 2: Quan sát phản ứng học sinh Bước 3: Cho học sinh xung phong định Bước 4: Xử lí câu trả lời học sinh Bước 5: Tìm kiếm trí cho câu tả lời 1.4/ Thăm dò Đây kĩ thuật đào xới suy nghĩ học sinh để tìm thực đầu học sinh có gì, số thủ thuật sau: Im lặng: Khoảng lặng để lắng đọng, để học sinh có thời gian suy nghĩ Và trao đổi nhiều Khích lệ: Xin em tiếp tục phát biểu ý kiến 2/ Áp dụng số trò chơi Đây việc giảm tải áp lực, tạo khơng khí giải trí thoải mái học Qua trò chơi học sinh dễ nắm bài, có tinh thần thi đua học tập điều cót lõi tạo hứng thú học tập cho em Trong học ngữ văn, giáo viên cho học sinh tiến hành đan xen trò chơi vào tiết học Mỗi tiết học cho em chơi trị chơi khác nhau, nội dung có liên quan đến học để tiết học đỡ nhàm chán tạo bất ngờ vừa khắc sâu kiến thức cho học sinh 2.1/ Trò chơi xếp cánh hoa a/ Chuẩn bị: GV: chuẩn bị em chuẩn bị trước mẫu bìa hình trịn vẽ trang trí màu cho đẹp ghi từ tiếng, yếu tố Hán Việt … Chuẩn bị băng keo hai mặt b/ Tiến hành: Hướng dẫn em ghép thành đóa hoa Hoa tổ có nhiều cánh xác điểm cao VD: Khi dạy “Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ” ta cho học sinh tạo nên đóa hoa từ cánh hoa có nghĩa chuyển 2.2/ Trị chơi “Trí tuệ tập thể” a/ Chuẩn bị: Mỗi nhóm học sinh cần chuẩn bị bảng phụ ( khoảng 60x80) b/ Tiến hành: -Khi giáo viên có tập có yêu cầu mang tính tập thể ta cho em thảo luận ghi kết bảng phụ -Giáo viên chọn học sinh nhóm, treo bảng phụ lên, trình bày cách làm, kết nhóm Giáo viên mời đại diện nhóm khác nhận xét chấm điểm Giáo viên nên phân nhóm nhiệm vụ để dễ dàng đối chiếu, so sánh đánh giá kết VD: Khi dạy “Đêm Bác khơng ngủ” giáo viên cho nhóm thảo luận tìm câu văn, thơ nói lên tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu nhi Các nhóm thảo luận vịng ba phút sau giáo viên thu bảng phụ treo lên đánh giá, nhận xét 2.3 Trò chơi tiếp sức Áp dụng tiết học tiếng Việt với trị học sinh giáo viên khơng cần chuẩn bị dụng cụ Sau phần tập sau tiết học giáo viên cho học sinh áp dụng trị chơi để tạo khơng khí thi đua học tập.Giáo viên chia hai dãy lớp học thành hai đội A B VD: Sau học xong danh từ giáo viên câu hỏi: Hãy liệt kê danh từ vật dụng cụ học tập + Lần lượt học sinh lên bảng, học sinh ghi từ chỗ bạn khác lên thay Giáo viên hiệu lệnh tính thời gian (khoảng 3-5 phút) giáo viên kết để nhận xét cho điểm 2.4/ Phát hiện, sửa chữa, chọn lựa Dùng rộng rãi tiết học ngữ văn nói chung, đặc biệt “ chữa lỗi dùng từ” chương trình địa phương tiếng Việt.” a/ Chuẩn bị: Giáo viên chuẩn bị sẵn đoạn văn, câu văn có dùng từ sai b/ Tiến hành: Giáo viên dùng bảng phụ đưa ví dụ câu có dùng từ sai để học sinh phát sửa chữa VD: Giáo viên đưa câu: Gói bánh chưng, bánh giày vào ngày tết cổ truyền hủ tục truyền thống dân tộc ta Yêu cầu học sinh nhận xét, giáo viên viết chưa, sai học sinh sửa lại cho 3/ Cho học sinh diễn lại hành động nhân vật diễn lại trích đoạn ngắn số văn tự Mục đích làm cho lớp học sinh động , làm cho nhân vật sống lại Khắc sâu kiến thức.Trước hết giáo viên phải chọn trích đoạn , chọn đối tượng diễn giáo viên diễn mẫu, thị phạm trước, cho học sinh diễn thật tự tin Giáo viên cần có bước chuẩn bị sau: a/ Chọn đoạn trích b/ Chọn học sinh lên diễn c/ Giáo viên viết kịch trước ( trích đoạn ngắn phải trọng tâm không 3-5 phút) Giao cho học sinh chuẩn bị Nếu diễn hành động vài lời thoại đơn giản khơng cần chuẩn bị trước, giáo viên cần thị phạm trước em làm Chúng ta khơng nên u cầu cao em làm không hay lại thật kiểu “cây nhà vườn” Như tùy thời gian ta cho em diễn hành động nhân vật trích đoạn: VD: Diễn hành động truyện “Ông lão đánh cá cá vàng” Khi phân tích đến nhân vật mụ vợ sau tổng kết ta chọn học sinh lên diễn: Thầy mời hai em lên diễn lại hành động đánh chồng mụ vợ (Chỉ cần cho hai bạn nam lên hóa trang làm bà lão đầu bum khăn (khăn quàng) diễn hành động đánh chồng, vừa đánh vừa nói mày cãi à! Mày cãi à!) Nhân vật ông lão: Bà nơng dân q mùa mà địi làm nữ hồng thiên hạ người ta cười cho Bà lão: Mày cãi à! Mày dám cãi bà phẩm phu nhân à! (Vừa nói vừa vào mặt tát nhẹ vào mặt ơng lão) * Mục đích để thay đổi khơng khí, tạo tiếng cười (Rất buồn cười bum khăn làm bà lão cho bạn nam) khắc sâu tính cách nhân vật VD: Diễn hành động truyện “Em bé thơng minh” Sau phân tích xong đoạn em bé vào gặp nhà vua, sau tổng kết bài, ta chọn học sinh lên diễn: Thầy mời hai em lên diễn lại đoạn em bé vào gặp nhà vua để giải vụ trâu đực đẻ (Cho hai bạn nam thi làm em bé xem khóc um lên mà giống gây tiếng cười vui cho lớp Hoặc bạn đóng vai vua, bạn đóng vai em bé Hóa trang vương miện giấy cứng tốt) Em bé: Khóc um lên Nhà vua: Thằng bé có việc gì? Sao lại vào mà khóc? Em bé: Tâu đức vua mẹ sớm mà cha không chịu đẻ em bé để chơi với cho có bạn Dám xin đức vua phán bảo cha cho nhờ Nhà vua: Mày muốn có em phải kiếm vợ khác cho cha mày cha mày giống đực, mà đẻ được? Em bé: Thế làng chúng lại có lệnh bắt nuôi trâu đực đẻ Trâu đực mà đẻ ạ! Nhà vua cười: Ta thử thôi! Thế làng chúng mày thịt trâu mà ăn với à? Em bé: Tâu đức vua làng chúng biết lộc vua nên làm cổ ăn mừng với rồi! Vua gật đầu khen : Nhà người thông minh, tài giỏi *Qua đoạn diễn học sinh thấy thông minh tài giỏi mạnh dạn em bé Các em hứng thú thấy bạn diện giả vai em bé khóc um lên từ em hào hứng ham học VD: Một trích đoạn ngắn: Đoạn “Sơn Tinh Thủy Tinh” Sơn Tinh, Thủy Tinh cầu hôn trổ tài Sau phân tích xong đoạn Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn Mị Nương vua Hùng: Thầy mời hai em lên đóng vai Sơn Tinh, Thủy Tinh diễn lại đoạn Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn Mị Nương vua Hùng trổ tài Dẫn truyện: Một hôm vua Hùng dạo vườn có hai chàng trai chạy lại chào: Con chào nhạc phụ Vua Hùng: Các ai? Ở đâu? Sao lại chào ta nhạc phụ? Thủy Tinh: Thưa Thủy Tinh vua vùng biển Sơn Tinh: Thưa Sơn Tinh vua núi Tản Viên Vua Hùng: Các có tài mà địi cưới Mị Nương ta? Thủy Tinh: Thưa có tài hơ mưa, gọi gió Sơn Tinh: Cịn xây đê Vua Hùng: Các trổ tài cho ta xem Thủy Tinh: Phùng mang, trợn mắt, múa chân, múa tay hét lên tiếng (Động tác hô mưa, gọi gió) Sơn Tinh: Đưa tay phía đơng, đưa tay phía tây (Động tác xây đê ngăn dòng nước lũ) Vua Hùng gật đầu hài lòng: Các tài giỏi ta có gái, mai đem sính lễ đến trước cưới ta *Qua đoạn diễn học sinh thấy tính cách nhân vật qua hành động lời nói họ Sơn Tinh nhẹ nhàng dễ thương, người khiêm tốn Thủy Tinh nóng 10 nảy, tợn, cao ngạo Học sinh thích thú thấy vai Thủy Tinh diễn hành động gầm gừ, hét, múa chân múa tay VD: Bài Thánh Gióng: Phần trích từ đoạn sứ giả tìm người tài tay đánh giặc cứu nước Ta biên kịch lại sau: SG: Loa loa loa loa , đất nước có giặc ngoại xâm , tất trai tráng làng giúp vua đánh giặc cứu nước Loa loa loa (một em đóng vai sứ giả cầm loa cưỡi ngựa Lúc mẹ Gióng ru cho Gióng ngủ , nghe tiếng rao Gióng nói) TG: Mẹ ơi! BM: Hả nói gì(Bà mẹ tròn mắt ngạc nhiên từ trước tới chưa Gióng cất tiếng nói) TG: Mẹ mời sứ giả vào cho con! BM: Con gặp ông làm gì? Thôi ngủ con! Ầu ơ… (vỗ vai ru cho Gióng ngủ) TG: Không mẹ ơi! Con phải gặp ông ấy! BM: Thôi rồi, để mẹ mời ông vào (Bà mẹ đứng dậy mời sứ giả) BM:Xin mời ông vào nhà!( Sứ giả mời vào) SG: Này bé tìm gặp ta có việc gì? TG: Ông tâu với vua đánh tan lũ giặc này! SG:Khà khà khà! Chú bú mà đòi đánh giặc ư? TG: Ông tâu với vua làm cho ta ngựa sắt ,một roi sắt, giáp sắt đánh tan lũ giặc này! SG:Được ta tâu với vua!(Sứ giả phi ngựa về) Cảnh bà hồ hởi góp gạo nuôi Gióng.(ba học sinh) TG:Ăn no, vươn vai biến thành tráng só (lúc nước nguy, sứ giả đem vũ khí đến) SG: Tất binh khí xong, Xin mời tráng só! TG:Cưỡi ngựa cầm kiếm xung trận DCT:Gióng vươn vai biến thành tráng só , cưỡi ngựa sắt xung trận Gióng tả xung hữu đột tiêu diệt hết lũ giặc đến lũ giặc khác chúng chết rạ Giặc dẹp tan, đất nước thái bình Gióng đưa tay chào tạm biệt người từ từ bay trời VD: Bài chia tay búp bê: Sau phân tích xong đoạn chia đồ chơi Thành Thủy sau tổng kết ta chọn ba em gồm vai bà mẹ, vai Thành Thủy 11 Bà mẹ: Thằng Thành Thủy đâu? Đem chia đồ chơi đi! Thành nắm tay em: Không! Không phải chia anh cho em tất Không, em không lấy Em để hết lại cho anh Bà mẹ: Lằng nhằng quá! Chia nhanh lên! Thủy nhìn anh xếp lại đống đồ chơi: Anh lại chia rẽ Vệ Sĩ với Em Nhỏ ư? Sao anh ác thế! Thành nhìn em buồn bã: Khơng, anh cho em tất Thủy nhìn anh lo lắng: Như gác đêm cho anh ngủ? Khơng đâu! * Qua đoạn trích lột tả mát, đau khổ thiệt thòi mà trẻ em nạn nhân chia tay li hôn gây * Một vài ý sử dụng phương pháp này: Theo không nên yêu cầu cao q em làm khơng hay lại thật kiểu “cây nhà vườn” Nếu khơng khéo léo xếp không đủ thời gian Giữa giáo viên học sinh phải có gắn kết, quan hệ thân thiện, gần gũi đặc biệt phải diễn tự nhiên, giáo viên phải khéo léo tạo tự nhiên thân thiện em sợ, căng thẳng khơng dám lên đóng vai Giáo viên thị phạm trước cho em diễn lại diễn đơn giản hành hai hành đơng nhân vật Nhưng diễn trích đoạn dài phần chuẩn bị phải hướng dẫn trước nhà em chuẩn bị, chọn nhân vật biên kịch lại giao cho em chuẩn bị đến tiết học em lên diễn theo yêu cầu giáo viên Trên vài phương pháp tự kinh nghiệm thân học hỏi đồng nghiệp trường mà tơi hay áp dụng q trình giảng dạy Mong học hỏi thêm IV/ KẾT QUẢ Thay đổi phương pháp dạy học giúp em ham học Dễ học bài, hiểu bài, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo em.Đa dạng hài hoà phương pháp nhằm tránh đơn điệu nhàm chán Dạy học môn ngữ văn không truyền đạt tri thức mà điều quan trọng để rèn nhân cách cho em sau Hoạt cảnh hệ thống câu hỏi số trò chơi làm cho tiết học bớt căng thẳng, làm cho em có hứng thú, dễ học , dẽ hiểu, dễ nhớ Tơi xin nêu vài kết mà gặt hái áp dụng phương pháp này: Những lớp dạy hai năm trở lại khơng có học lại lớp yếu mơn văn Tinh thần học tập em tăng cao so với đầu năm Đầu năm em nhút nhát, rụt rè, sau mối quan hệ em trở nên thân thiện, gần gũi, em học sôi nổi, phát biểu nhiều, chịu khó làm tập Điểm khảo sát đầu năm thấp sau điểm kiểm tra tăng lên 12 Năm học 2010-2011 Thời gian Kiểm tra đầu năm Kiểm tra kì Kiểm tra HK I Kiểm tra HKII G 5/36 13,9% 22,2% 10 27,8% 10 27,8% K 13/36 36,1% 14 38,9% 14 38,9% 17 47,2% TB 10/36 27,8% 25% 22,2% 25% Y 8/36 22,2% 13,9% 11,1% Như nói phần sở lí luận mục đích phương pháp dạy học nhằm giúp em ham học Dễ học bài, hiểu bài, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo em, nhằm tránh đơn điệu, nhàm chán, làm cho tiết học bớt căng thẳng, làm sống động hình tượng nhân vật làm cho em có hứng thú, dễ học, dễ nhớ Đây kết mục đích giảng dạy số học sinh yếu giảm so với chưa áp dụng đề tài V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM Giáo viên phải hiểu rõ đặc điểm tâm lí học sinh: lúc em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, lúc sử dụng phương pháp Ngoài phương pháp phụ hoạ cịn phối hợp nhiều phương pháp khác ví dụ ngữ văn lớp học nhiều văn kể mở rộng, liên hệ câu chuyện phù hợp để tăng tích thuyết phục cho giảng Để cho tiết học đạt kết mong muốn Tuỳ lớp ,tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà chọn phương pháp cho phù hợp Theo tơi phù hợp Có thể phương pháp phù hợp với lớp , hoàn cảnh này, chưa phù hơp với lớp khác, hoàn cành khác Theo tơi cố gắng giáo viên cho em yêu thích giáo viên, yêu thích môn học ham học, học không nhàm chán, không mệt mỏi, không căng thẳng PHẦN III: KẾT LUẬN Trên số giải pháp mà thực có kết Tơi mong trao đổi, học hỏi thêm đồng nghiệp để khơi dậy lòng đam mê, nỗ lực học sinh hiệu giáo dục ngày lên, học sinh khơng cịn xem thường mơn văn ngày hứng thú với môn học, tiết học bớt nhàm chán, căng thẳng, mệt mỏi, học sinh nhớ kiến thức, khắc ghi kiến thức cách chắn, lâu dài 13 * TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ SGK, SGV ngữ văn ( NXB GD – 2005) 2/ Văn học với tuổi trẻ ( NXB GS – 2005 ) 3/ Tâm lí học sinh bậc THCS ( NXB GD – 1999) 4/ Nhiều giáo viên cố vấn (trong tổ) NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Đơng Giang 14 SỞ DG&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: TRƯỜNG THCS VĨNH TÂN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vĩnh Tân, ngày tháng năm 2011 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp học tốt môn ngữ văn” Họ tên tác giả: Nguyễn Đông Giang Đơn vị (Trường): THCS Vĩnh Tân Lĩnh vực: Quản lý giáo dục……  Phương pháp dạy học môn : Ngữ văn  Phương pháp giáo dục…. Lĩnh vực khác……  Tính - Có giải pháp hồn tồn ……  - Có giải pháp cải tiến, đổi từ giải pháp có  Hiệu - Hoàn toàn triển khai áp dụng tồn ngành có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng tồn ngành có hiệu  - Hồn toàn triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng đơn vị có hiệu  Khả áp dụng - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào thực tiễn: Tốt  Khá  Đạt  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUN MƠN (Kí tên ghi rõ họ tên) 15 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Kí tên, ghi rõ họ tên đóng dấu) PHỊNG GD&ĐT VĨNH CỬU TRƯỜNG THCS VĨNH TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ / SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Họ tên giáo viên: Nguyễn Đông Giang Đơn vị: Trường THCS Vĩnh Tân Đề tài: “MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN” ĐÁNH GIÁ Các mặt Phạm vi đề tài Hình thức u cầu Có thể áp dụng cho nhiều bài, nhiều chương, chương trình ( tối đa 1,5 điểm) Trình bày đẹp, bố cục hợp lý, diễn đạt mạch lạc (tối đa 1,5 điểm) Có tính khoa học, xác (tối đa điểm) Điểm Nội dung Có tính sáng tạo (tối đa điểm) Có tính thực tiễn ( tối đa điểm) Tổng điểm……………………………… Xếp loại………………………………… Giám khảo ……………………… Giám khảo ………………………… Cách xếp loại: - Loại tối ( A ): có tổng điểm – 10 - Loại ( B ): có tổng điểm – 8,5 - Loại trung bình ( C ): có tổng điểm – 6,5 - Loại yếu (D ): có tổng điểm từ 4,5 16 giám khảo …………………… DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG - Phạm vi đề tài……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - Hình thức:………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - Nội dung………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… CT HĐGK CHỦ TỊCH DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CẤP TRÊN - Phạm vi đề tài……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - Hình thức: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… - Nội dung…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 17 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Vĩnh Tân ngày 13 tháng 12 năm 2011 BẢN BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN Kính gởi: Hội đồng sáng kiến: - Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai - Ủy Ban Nhân Dân Huyện Vĩnh Cửu - Phòng Giáo dục & Đào tạo Vĩnh Cửu - Trường THCS Vĩnh Tân Họ tên: Nguyễn Đông Giang Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường THCS Vĩnh Tân Bản báo cáo tóm tắt sáng kiến: Tên nội dung sáng kiến: “MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN” 1/ Xuất xứ: - Xuất phát từ mục tiêu Ngành GD&ĐT nâng cao chất lượng dạy học giáo viên học sinh - Xuất phát từ chủ trương Bộ giáo dục phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, năm gần cải thiện mối quan hệ giữ giáo viên với giáo viên đặc biệt giữ giáo viên với học sinh - Đặc biệt xuất phát từ thực tế giảng dạy thường thấy giáo viên dạy môn thuộc môn xã hội, có môn văn thường than phiền học sinh biếng học Đúng em thích học môn toán, môn tin, môn tiếng Anh hơn, phụ huynh đầu tư nhiều cho em học môn Tại phụ huynh học sinh lại xem thường môn văn số môn xã hội khác? Phải môn văn môn quan trọng Thực môn quan trọng, môn văn, người lớn – bậc phụ huynh nghó môn văn môn học quan trọng, học môn văn sau tương lai Với nhận thức phụ huynh ép buộc, nhồi nhét em học môn mà không học môn kia, cho em học trường học thêm môn như: môn toán, môn tin học, tiếng Anh… họ cho học cho giỏi môn sau dễ tìn vịêc làm, dễ có tương lai…Trong môn văn số môn xã hội khác cho em học cho có , học để đối phó, học để cốt đủ điểm lên lớp mà 18 Trong người ta nói “Văn học nhân học” học văn học làm người Vậy mà người ta lại xem thường việc học làm người, hậu đạo đức xã hội ngày xuống, xuống nghiêm trọng, lứa tuổi thiếu niên Có nhiều người có trình độâ , lại lễ độ, có học thức lại cư sử với người giáo dục Đây hậu tai hại việc xem thường môn có tính chất giáo dục nhân trực tiếp dạy người ta biết yêu đẹp, yêu tốt, ghét ác, xấu Từ thực tế với lòng yêu nghề tìm cách tháo gỡ khó khăn Làm để em ham học hơn, tiết học sinh động hơn, em dễ nhớ , hiểu Đó lí tơi chọn đề tài “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp học tốt môn ngữ văn” 2/ Hiệu quả: Thay đổi phương pháp dạy học giúp em ham học Dễ học bài, hiểu bài, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo em Đa dạng, hài hoà phương pháp nhằm tránh đơn điệu, nhàm chán Dạy học môn ngữ văn không truyền đạt tri thức mà điều quan trọng để rèn nhân cách cho em sau Hoạt cảnh hệ thống câu hỏi số trị chơi làm cho tiết học bớt căng thẳng, làm cho em có hứng thú, dễ học , dễ hiểu, dễ nhớ Tơi xin nêu vài kết mà gặt hái áp dụng phương pháp này: Những lớp dạy hai năm trở lại khơng có học lại lớp yếu mơn văn Tinh thần học tập em ngày tăng cao so với đầu năm Đầu năm em nhút nhát, rụt rè, sau mối quan hệ em trở nên thân thiện, gần gũi, em học sơi nổi, phát biểu nhiều, chịu khó làm tập Điểm khảo sát đầu năm thấp sau điểm kiểm tra tăng lên Năm học 2009-2010 Thời gian Kiểm tra đầu năm Kiểm tra kì Kiểm tra HK I Kiểm tra HKII cccc G 4/36 K 10/36 TB 11/36 Y 11/36 12 10 8 13 15 10 10 TB Y Năm học 2010-2011 Thời gian G K 19 Kiểm tra đầu năm Kiểm tra kì Kiểm tra HK I Kiểm tra HKII cccc 11 10 10 13 10 10 14 16 3/ Bài học kinh nghiệm: - Giáo viên phải hiểu rõ đặc điểm tâm lí học sinh: lúc em cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, lúc sử dụng phương pháp Ngoài phương pháp phụ hoạ cịn phối hợp nhiều phương pháp khác ví dụ ngữ văn lớp học nhiều văn kể mở rộng, liên hệ câu chuyện phù hợp để tăng tích thuyết phục cho giảng Để cho tiết học đạt kết mong muốn Tuỳ lớp ,tuỳ hoàn cảnh, tùy đối tượng mà chọn phương pháp cho phù hợp Theo tơi phù hợp Có thể phương pháp phù hợp với lớp này, hoàn cảnh này, chưa phù hơp với lớp khác, hoàn cành khác Theo tơi cố gắng giáo viên cho em yêu thích giáo viên, yêu thích môn học ham học, học không nhàm chán, không mệt mỏi, không căng thẳng, laø 4/ Kiến nghị: Nhận xét hội đồng sáng kiến Người viết Nguyễn Đông Giang 20 ... tắt sáng kiến: Tên nội dung sáng kiến: “MỘT VÀI GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT MÔN NGỮ VĂN” 1/ Xuất xứ: - Xuất phát từ mục tiêu Ngành GD&ĐT nâng cao chất lượng dạy học giáo viên học sinh. .. năm 2011 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011 – 2012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp học tốt môn ngữ văn” Họ tên tác giả: Nguyễn Đông Giang... ham học hơn, tiết học sinh động hơn, em dễ nhớ , hiểu Đó lí tơi chọn đề tài “ Một vài giải pháp giúp học sinh lớp học tốt mơn ngữ văn” 2/ Hiệu quả: Thay đổi phương pháp dạy học giúp em ham học

Ngày đăng: 11/06/2015, 14:47

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan