0

Đề cương ôn thi tuyển công chức - Vị trí Kỹ sư Hóa

2 1,211 6
  • Đề cương ôn thi tuyển công chức - Vị trí Kỹ sư Hóa

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:33

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỐI TƯỢNG: KỸ SƯ HÓA PHẦN I: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 1. Luật Hóa chất; 2. Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 3. Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 4. Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20/10/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất; 5. Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công Thương quy định một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 6. Luật An toàn thực phẩm; 7. Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 8. Quyết định số 61/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Nghệ An; PHẦN II: KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 1. Hóa thực phẩm: - Protein; - Enzyme; - Cacbohidrate; - Lipid; - Vitamin; 2. Kiến thức về kỹ thuật Hóa phân tích 3. Kiến thức đại cương về hóa vô cơ, hữu cơ. Phần III. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật an toàn - môi trường Phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp; quản lý, khai thác mỏ và khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Nhiệm vụ chính của phòng: 1 1. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tổng hợp xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển ngành hóa chất, khai thác chế biến khoáng sản và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vật liệu và các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 2. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổng kết phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn; Thường trực Hội đồng khoa học - công nghệ ngành Công Thương. 3. Tham mưu cho Giám đốc Sở trình UBND tỉnh ban hành các chủ trương chính sách cơ chế quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp, ghi nhãn mác sản phẩm hàng hóa công nghiệp. 4. Xây dựng kế hoạch khoa học - công nghệ, an toàn môi trường hàng năm và nhiều năm thuộc Ngành. Hướng dẫn, quản lý, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật các sản phẩm công nghiệp. 5. Tham gia thẩm định về công nghệ, thiết bị, chất lượng sản phẩm và đánh giá tác động môi trường thuộc các dự án đầu tư công nghiệp. 6. Quản lý, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tinh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Giám sát kỹ thuật an toàn trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp . 7. Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, chính sách và kế hoạch phát triển ngành khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 8. Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 9. Giúp Lãnh đạo Sở thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; thẩm định năng lực hoạt động khoáng sản theo yêu cầu của UBND tỉnh. Tham gia Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản của tỉnh. 10. Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác thống kê, lập kế hoạch và báo cáo định kỳ về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến, xuất khẩu khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 11. Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp nói chung, quy định an toàn trong khai thác mỏ và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh nói riêng. Tham gia Hội đồng thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường của tỉnh Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm công nghiệp, an toàn vệ sinh môi trường công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu sản xuất đến khi đưa vào lưu thông thuộc phạm vi quản lý của Sở. 12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao. 2 . UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỐI TƯỢNG: KỸ SƯ HÓA PHẦN I: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 1. Luật Hóa chất; 2. Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của. chế quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp, ghi nhãn mác sản phẩm hàng hóa công nghiệp. 4. Xây dựng kế hoạch khoa học - công nghệ, an toàn môi trường hàng năm và nhiều. hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm hàng hóa công nghiệp, sở hữu công nghiệp; quản lý, khai thác mỏ và khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi tuyển công chức - Vị trí Kỹ sư Hóa, Đề cương ôn thi tuyển công chức - Vị trí Kỹ sư Hóa,