Giáo án lớp 5. Buổi 2 đủ cả năm chỉ việc in

336 3.1K 13
Giáo án lớp 5. Buổi 2 đủ cả năm chỉ việc in

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 TUẦN 1 Thứ ngày tháng 9 năm 2014 Toán(Thực hành) Tiết 1: LUYỆN TẬP. I.Mục tiêu : - Củng cố về phân số, tính chất cơ bản của phân số. - Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán . II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động1 : Ôn tập về phân số - Cho HS nêu các tính chất cơ bản của phân số. - Cho HS nêu cách qui đồng mẫu số 2 phân số Hoạt động 2: Thực hành - HS làm các bài tập - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV chấm một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải. Bài 1 : a)Viết thương dưới dạng phân số. 8 : 15 7 : 3 23 : 6 - HS nêu Giải : a) 8 : 15 = 15 8 ; 7 : 3 = 3 7 ; 23 : 6 = 6 23 Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 b) Viết số tự nhiên dưới dạng phân số. 19 25 32 Bài 2 : Qui đồng mẫu số các PS sau: a) 9 7 5 4 và b) 12 5 3 2 và Bài 3: (HSKG) H: Tìm các PS bằng nhau trong các PS sau: 100 60 ; 21 18 ; 24 12 ; 20 12 ; 7 6 ; 5 3 Bài 4: Điền dấu >; < ; = a) 7 2 9 2 b) 19 4 15 4 c) 2 3 3 2 d) 8 15 11 15 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia phân số b) 19 = 1 19 ; 25 = 1 25 ; 32 = 1 32 Giải : a) 45 36 95 94 5 4 = × × = ; 45 35 59 57 9 7 = × × = . B) 12 8 43 42 3 2 = × × = và giữ nguyên 12 5 . Giải : 5 3 4:20 4:12 20 12 == ; 7 6 3:21 3:18 21 18 == 5 3 20:60 20:60 100 60 == Vậy : 100 60 20 12 5 3 == ; 21 18 7 6 = Giải: a) 7 2 9 2 < b) 19 4 15 4 > c) 2 3 3 2 < d) 8 15 11 15 < - HS lắng nghe và thực hiện Tiếng việt (Thực hành) LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA. I.Mục đích, yêu cầu: - HS nắm được thế nào là từ đồng nghĩa. Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 - HS biết vận dụng những kiến thức đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghĩa. - Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn. II. Chuẩn bị : Nội dung, phấn màu. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động1: GV cho 1 HS đọc phần ghi nhớ SGK (8). - HS nhắc lại thế nào là từ đồng nghĩa? Cho VD? - GV nhận xét. Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài tập. Bài 1 : H: Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau: a) Ăn, xơi; b) Biếu, tặng. c) Chết, mất. Bài 2: H: Điền từ đồng nghĩa thích hợp vào những câu sau. - HS thực hiện. Bài giải: a)Cháu mời bà xơi nước ạ. Hôm nay, em ăn được ba bát cơm. b)Bố mẹ cháu biếu ông bà cân cam. Nhân dịp sinh nhật Hà, em tặng bạn bông hoa. c)Ông Ngọc mới mất sáng nay. Con báo bị trúng tên chết ngay tại chỗ. Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 - Các từ cần điền : cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô. - Mặt hồ … gợn sóng. - Sóng biển …xô vào bờ. - Sóng lượn …trên mặt sông. Bài 3: Đặt câu với mỗi từ sau : cắp, ôm, bê, bưng, đeo, vác. 3.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học - Dặn HS về nhà ôn lại các từ đồng nghĩa. Bài giải: - Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. - Sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ. - Sóng lượn nhấp nhô trên mặt sông. Bài giải : + Bạn Nam tung tăng cắp sách tới trường. + Mẹ em đang ôm bó lúa lên bờ. + Hôm nay, chúng em bê gạch ở trường. + Chị Lan đang bưng mâm cơm. + Chú bộ đội đeo ba lô về đơn vị. + Bà con nông dân đang vác cuốc ra đồng. - HS lắng nghe và thực hiện. Toán (Hướng dẫn học). Tiết 3: LUYỆN TẬP. I.Mục tiêu : - Rèn kỹ năng thực hiện 4 phép tính về phân số. - Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán . II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động1: Củng cố kiến thức. - Cho HS nêu cách cộng trừ 2 phân số + Cùng mẫu số + Khác mẫu số - Cho HS nêu cách nhân chia 2 phân số *Lưu ý: HS cách nhân chia phân số với số tự nhiên , hướng dẫn HS rút gọn tại chỗ, tránh một số trường hợp HS thực hiện theo qui tắc sẽ rất mất thời gian. Hoạt động 2: Thực hành - HS lần lượt làm các bài tập - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV chấm một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải Bài 1 : Tính a) 15 2 + 5 7 b) 11 8 5 3 × c) 4 - 4 13 d) 2 : 3 1 Bài 2 : Tìm x a) 5 7 - x = 10 3 - HS nêu cách cộng trừ 2 phân số : Cùng mẫu số và khác mẫu số. - HS nêu cách nhân chia 2 phân số Kết quả : a) 15 23 c) 4 3 b) 55 24 d) 6 Kết quả : Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 b) 7 4 : x = 15 5 Bài 3 : (HSKG) Một quãng đường cần phải sửa. Ngày đầu đã sửa được 7 2 quãng đường, ngày thứ 2 sửa bằng 4 3 so với ngày đầu. Hỏi sau 2 ngày sửa thì còn lại bao nhiêu phần quãng đường chưa sửa ? 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia phân số a) x = 10 11 b) x = 7 12 Giải: Cả hai ngày sửa được số phần quãng đường là : 14 3 4 3 7 2 =× (quãng đường) Quãng đường còn phải sửa là: 2 1 ) 14 3 7 2 (1 =+− (Quãng đường) Đ/S : 2 1 quãng đường - HS lắng nghe và thực hiện Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2009. Tiếng việt (Thực hành) Tiết 1: LUYỆN TẬP CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH. I.Mục tiêu: - Học sinh nắm dược cấu tạo của bài văn tả cảnh gồm ba phần. - Phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể. - Giáo dục học sinh ý thức học tốt bộ môn. II. Chuẩn bị: - Nội dung, phấn màu. III. Hoạt động dạy học: Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động 1: Củng cố kiến thức. - GV cho học sinh nhắc lại phần ghi nhớ SGK (12) - GV nhận xét. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh. Bài : Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Tiếng việt 5 tập I (10) - Cho một học sinh đọc to bài văn. - Cho cả lớp đọc thầm bài văn - Đọc thầm phần giải nghĩa từ khó : * Lụi: cây cùng loại với cây rau, cao 1-2m, lá xẻ hình quạt, thân nhỏ, thẳng và rắn, dùng làm gậy. * Kéo đá: dùng trâu bò kéo con lăn bằng đá để xiết cho thóc rụng khỏi thân lúa. - Cho HS đọc thầm và tự xác định mở bài, thân bài, kết luận. - Cho HS phát biểu ý kiến. - Cả lớp và GV nhận xét, chốt ý đúng. - HS nhắc lại. - HS thực hiện. - Học sinh đọc to bài văn. - Cả lớp đọc thầm bài văn - HS đọc thầm và tự xác định mở bài, thân bài, kết luân. - HS phát biểu ý kiến: - Bài gồm có 3 phần: * Từ đầu đến… khác nhau: Giới thiệu màu sắc bao trùm làng quê ngày mùa là màu vàng. * Tiếp theo đến…lạ lùng. Tả các màu vàng Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 3.Củng cố dặn dò : - Nhận xét giờ học - HS về nhà ôn bài. rất khác nhau của cảnh vật. * Đoạn còn lại. Tả thời tiết, con người. Vậy: Một bài văn tả cảnh gồm có 3 phần: a) Mở bài: giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả. b) Thân bài: tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian. c) Kết bài: nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết. - HS lắng nghe và thực hiện. Toán (Thực hành) Tiết 2: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : - Tiếp tục rèn kỹ năng thực hiện 4 phép tính về phân số. - Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán . II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động1 : Ôn cách thực hiện 4 phép tính về phân số Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 - Cho HS nêu cách cộng trừ 2 phân số : cùng mẫu số và khác mẫu số - Cho HS nêu cách nhân chia 2 phân số Hoạt động 2: Thực hành - HS lần lượt làm các bài tập - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV chấm một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải Bài 1 : So sánh hai PS theo hai cách khác nhau: a) 3 4 4 3 và b) 10 7 8 11 và Bài 2 : Viết các PS sau theo thứ tự từ bé đến lớn. (HS nêu cách tính) a) 29 21 ; 29 15 ; 29 13 ; 29 80 b) 12 7 ; 10 7 ; 13 7 ; 8 7 c) (Dành cho HSKG) 8 3 ; 40 9 ; 10 3 ; 4 1 - HS nêu cách cộng trừ 2 phân số : Cùng mẫu số và khác mẫu số. - HS nêu cách nhân chia 2 phân số a) Cách 1 : 12 16 3 4 ; 12 9 4 3 == Ta thấy : 3 4 4 3 12 16 12 9 << hay Cách 2 : Ta thấy : 1 3 4 1 4 3 >< mà Vậy : 3 4 4 3 < b) HS làm tương tự. Kết quả : a) 29 80 29 21 29 15 29 13 <<< b) 13 7 12 7 10 7 8 7 <<< c) Ta có: 40 15 8 3 ; 40 12 10 3 ; 40 10 4 1 === Ta thấy: 40 15 40 12 40 10 40 9 <<< Hay: 8 3 10 3 4 1 40 9 <<< Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 2014 - 2015 Bài 3: Khối lớp 5 có 80 hoch sinh, tronh đó có 100 90 số HS thích học toán, có 100 70 số HS thích học vẽ. Hỏi có bao nhiêu em thích học toán? Bao nhêu em thích học vẽ? 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia phân số Giải: Ta có : 10 7 100 70 ; 10 9 100 90 == Số HS thích học toán có là : 72 10 9 80 =× (em) Số HS thích học vẽ có là : 56 10 7 80 =× (em) Đ/S : 72 em ; 56 em. - HS lắng nghe và thực hiện Thứ sáu ngày 11 tháng 9 năm 2009 Toán (Thực hành) Tiết 1: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : Củng cố về : - Cách đọc, viết hỗn số - Chuyển hỗn số thành phân số - Tính toán với hỗn số - Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán . II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B [...]... 5 1 7 6 43 d) 7 : 2 a) 3 + 2 c) 6 ì 1 c) 7 d) 35 27 Bi 2: a) 5m 4cm = cm Li gii : 27 0 cm = dm a) 504cm 720 cm = .m cm b) 5tn 4yn = .kg 2t 7kg b) 5040kg 27 dm 20 7kg 7m 20 cm 554cm2 704cm2 = kg 5m2 54cm2 = cm2 7m2 4cm2 = .cm2 Li gii : Bi 3 : (HSKG) Mt xe ch ba loi bao ti: xanh, vng, Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 trng gm 120 0 cỏi S bao xanh chim 30... qu : 2 ; 7 1 3 4 1 7 ; 4 ; 5 ; 9 ; 3 2 8 11 12 9 13 15 35 59 109 34 ; ; ; ; ; 5 2 8 11 12 9 Bi 2 : Tớnh: a) 4 1 5 + 2 3 6 c) 2 3 3 ì1 7 4 b) 7 - 2 d) 5 2 3 1 1 : 3 3 5 *Kt qu : a) 43 6 Bi 3: Tỡm x Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B b) 13 3 Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 a) x - 1 b) 5 3 1 = 2 5 10 c) 1 1 : x = 4 7 2 17 4 d) 5 3 *Kt qu : 4.Cng c dn dũ a) - Nhn xột gi hc 29 10 b) 72 63... vi HCN l : 56 : 2 = 28 (m) Ta cú s : Chiu rng 1 chiu di Tỡm din tớch 3 Chiu di 28 m hỡnh ch nht ú ? Chiu rng HCN l : 28 : (1 + 3) = 7 (m) Chiu di HCN l : 28 7 = 21 (m) Din tớch HCN l : 21 ì 7 = 147 (m2) /S : 147m2 4.Cng c dn dũ - Nhn xột gi hc - V nh ụn li kin thc va hc - HS lng nghe v thc hin Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 Bùi Sinh Huy - Trờng... di 15 2 m, chiu rng m Tm li 4 3 c chia ra thnh 5 phn bng nhau Tớnh din tớch mi phn? Li gii : Din tớch ca tm li l : 15 2 5 ì = (m2) 4 3 2 Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 Din tớch mi phn ca tm li l : 5 1 : 5 = (m2) 2 2 Bi 4 : (HSKG) /S : Tỡm s t nhiờn x khỏc 0 : x 8 < 5 5 1< 1 2 m 2 Li gii : Ta cú : x > 1 thỡ x > 5 5 x 8 < thỡ x < 8 5 5 4.Cng c dn... Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 - GV cho HS trỡnh by, cỏc bn khỏc nhn - HS trỡnh by, cỏc bn khỏc nhn xột xột - GV tuyờn dng bn vit hay, cú sỏng to 4 Cng c, dn dũ: - Giỏo viờn h thng bi - HS lng nghe v thc hin, chun b bi sau - Dn HS v nh chun b bi sau Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 TUN 4 Th hai ngy 21 thỏng 9 nm 20 09 Toỏn (Thc... Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 Ting Vit (Thc hnh) LUYN TP T CNH I Mc tiờu: - Hc sinh bit lm bi vn t cnh theo dn ý ó chun b - Bit chuyn dn ý thnh 1 on vn t cnh mt bui trong ngy - Giỏo dc HS yờu cnh p thiờn nhiờn II Chun b: ni dung III Hot ng dy hc: Hot ng dy Hot ng hc 1.n nh: 2. Kim tra: - Cho HS nhc li dn bi vn t cnh - HS nờu Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp. .. (Thc hnh) Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 LUYN TP I.Mc tiờu : - Giỳp HS nh v lm c cỏc dng toỏn + Tỡm 2 s khi bit tng v t s ca 2 s ú + Tỡm 2 s khi bit tng v hiu ca 2 s ú - p dng thc hin cỏc phộp tớnh v gii toỏn II.Chun b : - H thng bi tp III.Cỏc hot ng dy hc Hot ng dy Hot ng hc 1.n nh: 2 Bi mi: Gii thiu Ghi u bi Hot ng1 : Cng c kin thc - Cho HS... hnh) Tit 1: LUYN TP I.Mc tiờu : Giỳp hc sinh : - Nhn din c 2 dng toỏn : Quan h ti l - Bit cỏch gii 2 dng toỏn ú - p dng thc hin cỏc phộp tớnh v gii toỏn II.Chun b : - H thng bi tp III.Cỏc hot ng dy hc Hot ng dy Hot ng hc 1.n nh: Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 2 Bi mi: Gii thiu Ghi u bi Hot ng1 : Cng c kin thc Gi HS nhc li cỏch gii: - HS nờu +... 1.n nh: 2 Bi mi: Gii thiu Ghi u bi Hot ng1 : Cng c kin thc - Cho HS nờu cỏc n v trong bng n v - HS nờu o di t ln n bộ? Hot ng 2: Thc hnh - HS lm cỏc bi tp - Gi HS lờn ln lt cha tng bi - GV chm mt s bi Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 - Cha chung mt s li m HS thng mc phi Bi 1 : Tớnh: a) ỏp ỏn : 8 3 + 5 10 1 3 c) 3 ì 5 b) 1 4 5 2 6 9 1 3 d) 2 : 1 a)... mt sn h d) C sao vng tung bay trc giú Ting kốn khỏng chin vang dy non sụng Bi 2: Bùi Sinh Huy - Trờng Tiểu Học Hợp Thanh B Giáo án buổi 2 lớp 5 năm học 20 14 - 20 15 H: Chn t thớch hp in vo ch trng: Bộ bng, nh con, bộ con nh nhn Li gii: a) Cũn gỡ na m nng nu a) Bộ bng b) li õy chỳ bo! b) Bộ con c) Thõn hỡnh c) Nh nhn d) Ngi nhng rt khe d) Nh con Bi 3: H: Ghi ting thớch hp cú cha õm: g/gh; ng/ngh vo . 1 32 Giải : a) 45 36 95 94 5 4 = × × = ; 45 35 59 57 9 7 = × × = . B) 12 8 43 42 3 2 = × × = và giữ nguyên 12 5 . Giải : 5 3 4 :20 4: 12 20 12 == ; 7 6 3 :21 3:18 21 18 == 5 3 20 :60 20 :60 100 60 == Vậy. 5 1 2 2 1 3 + b) 2 1 5 3 1 8 − c) 43 6 1 7 1 6 × d) 4 1 2: 3 2 7 Bài 2: a) 5m 4cm = cm 27 0 cm = dm 720 cm = m cm b) 5tấn 4yến = kg 2tạ 7kg = kg 5m 2 54 cm 2 = cm 2 7m 2 4cm 2 . : 9 34 ; 12 109 ; 11 59 ; 8 35 ; 2 15 ; 5 13 *Kết quả : a) 6 43 b) 3 13 Bïi Sinh Huy - Trêng TiÓu Häc Hîp Thanh B Gi¸o ¸n buæi 2 líp 5 – n¨m häc 20 14 - 20 15 a) x - 1 5 3 = 2 10 1 b) 5 7 1

Ngày đăng: 30/05/2015, 16:34

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan